Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệ trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

109 5 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:57

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN ĐỖ THÙY LY TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh tháng 03 năm 2017 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN ĐỖ THÙY LY TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINHTP Hồ Chí Minh tháng 03 năm 2017 iii CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS NGUYỄN MINH HÀ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM, ngày tháng 03 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV iv TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN ĐỖ THÙY LY .Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 31/05/1981 Nơi sinh: Bình Định Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850027 I- Tên đề tài: Tác động chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: - Tìm hiểu các lý thuyết tổng quan chính sách cổ tức, các tranh luận giới chính sách cổ tức giá trị doanh nghiệp Đánh giá chính sách cổ tức doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn - Tp Hờ Chí Minh phân tích tác động sách cổ tức lên giá trị doanh nghiệp niêm yết Đóng góp các ý kiến để xây dựng sách cổ tức phù hợp cho doanh nghiệp - niêm yết thời gian tới III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ NGUYỄN MINH HÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Tác động sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn các thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 Học viên thực Luận văn NGUYỄN ĐỖ THÙY LY vi LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Minh Hà hướng dẫn tơi thực luận văn thạc sĩ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, người đem lại cho kiến thức bổ trợ vơ ích năm học vừa qua Và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu trường Đại học Cơng Nghệ TP Hờ Chí Minh, Lãnh đạo viện đào tạo sau đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Tài Chính - Kế Toán tạo điều kiện cho tơi q trình học tập Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu TP Hờ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 TÁC GIẢ NGUYỄN ĐỖ THÙY LY vii TĨM TẮT Thơng qua việc tác động trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp tâm lý nhà đầu tư, chính sách cổ tức ảnh hưởng tới thay đổi giá cổ phiếu công ty cổ phần Việc phân bổ phần thu nhập thu cho cổ đông hay dành cho hoạt động đầu tư ý nghĩa lớn nhà quản trị doanh nghiệp các cổ đông công ty giai đoạn định, ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp Ở Việt Nam nay, việc chi trả cổ tức cơng ty mang nặng tính tự phát, chưa tính chiến lược dài hạn.Chính tình hình đó, cần thiết phải nghiên cứu làm rõ sách cổ tức, cách thức xây dựng sách cổ tức tối ưu, việc đánh giá tầm quan trọng cơng ty Mặt khác, đứng góc độ quản lý vấn đề phát sinh việc chi trả cổ tức các cơng ty đòi hỏi các quan chức phải hiểu rõ chất vấn đề để quản lý tốt ban hành văn pháp lý phù hợp Kế thừa kết từ nghiên cứu trước đặc điểm doanh nghiệp niêm yết, tác giả xác định nhân tố sách cổ tức tác động đến giá trị doanh nghiệp xác định các thang đo phù hợp cho mơ hình gờm 06 nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Tp.HCM Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiệp sở hữu nhà nước (SHNN) ảnh hưởng mạnh đến mức độ TOBINSQ với Beta = 0,800; nhân tố lợi nhuận cổ phiếu (EPS) ảnh hưởng mạnh thứ hai với hệ số Beta = 0,186; nhân tố đòn bẩy tài (DFL) ảnh hưởng mạnh thứ ba với hệ số Beta = 0,066; nhân tố cách thức chi trả cổ tức (DPM) ảnh hưởng thứ tư với hệ số Beta = 0,033; nhân tố cổ tức cổ phần thường (DPS) ảnh hưởng thứ năm với hệ số Beta = 0,010 Nhân tố cuối quy mô doanh nghiệp tác động đến mức độ TOBINSQ với hệ số Beta = 0,007 Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm các giải pháp nâng cao giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hờ Chí Minh viii ABSTRACT By influencing directly on business performance and investor sentiment, dividend policy affects stock price changes of joint stock companies The distribution of income earned to shareholders or for investment activities is very significant for corporate executives as well as shareholders of the company at certain stages, direct impact to enterprise value In Vietnam today, the dividend payment of companies is still spontaneous, not long-term strategic In this situation, we need to have the studies of the main clarification about dividend policy, how to make optimal dividend policy, as well as assessing its’ the importance for each company On the other hand, from a management perspective, issues arising in the payment of dividends from companies, which also requires the authorities to understand the nature of those issues in order to manage well and issue the appropriate legal documents Inheriting the results of previous studies and the characteristics of listed firms, the author identifies the factors of dividend policy affecting to the value of the business and determines the appropriate scales for the model including in 06 factors that affects the value of enterprises of listed companies in HCMC Research results show that in factors affecting corporate value, state ownership (SHNN) had the strongest impact on TOBINSQ level with Beta = 0.800; Earning Per Share (EPS) was the second strong factor with Beta = 0.186; Degree of Financial Leverage (DFL) was the third strong factor with a beta of 0.066; The Dividend Payment Measurement (DPM) had the fourth strong factor with Beta = 0.033; Dividend Per Share (DPS) was the fifth strong factor with a beta of 0.010 The final factor of size of the business (SIZE) affects the TOBINSQ level with Beta = 0.007 Based on the results of the study, the author has proposed some solutions that have directly impacted to factors in order to seek solutions to increase business value of companies listed on HOSE, HCMC ix MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .vi TÓM TẮT vii ABSTRACT viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm cổ tức sách cổ tức 2.1.1 Cổ tức 2.1.2 Chính sách cổ tức 2.1.3 Tầm quan trọng sách cổ tức 2.1.4 Xác định giá trị doanh nghiệp 2.1.4.1 Khái niệm giá trị doanh nghiệp 2.1.4.2 Mục đích việc xác định giá trị doanh nghiệp 2.1.4.3 Một số mơ hình ứng dụng việc đánh giá giá trị doanh nghiệp 2.2 2.2.1 Các trường phái giới sách cổ tức giá trị doanh nghiệp 11 Trường phái trung dung 11 x 2.2.2 Trường phái tả khuynh cấp tiến 13 2.2.3 Trường phái hữu khuynh bảo thủ 17 2.2.4 Ý nghĩa các tranh luận trường phái 18 2.3 Các nhân tố sách cổ tức ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp 22 2.3.1 Tỉ lệ chi trả cổ tức 22 2.3.2 Đòn bẩy tài 22 2.3.3 Lợi nhuận cổ phiếu 24 2.3.4 Quy mô doanh nghiệp 24 2.3.5 Tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước 25 2.3.6 Cách thức chi trả cổ tức 26 2.4 Tổng quan nghiên cứu nước 27 2.4.1 Tình hình nghiên cứu giới 27 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHUƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Thiết kế nghiên cứu 39 3.1.1 Tổng quan quy trình nghiên cứu 39 3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 40 3.2 Phương pháp nghiên cứu 40 3.3 Mơ hình nghiên cứu 41 3.3.1 Biến nghiên cứu 41 3.3.1.1 Biến phụ thuộc 42 3.3.1.2 Biến độc lập 42 3.3.2 Mơ hình nghiên cứu 46 3.3.3 Phương pháp nghiên cứu 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 81 Bình Dương KSS TCT Cổ Phần Khống Sản Na Ri Hamico L10 CTCP Lilama 10 LAF CTCP Chế Biến Hàng XK Long An LBM CTCP Khoáng Sản & VLXD Lâm Đồng LCG CTCP Licogi 16 LCM Xây dựng Thực phẩm - Đồ uống Thuốc Kim loại sản phẩm từ khoáng phi kim loại Xây dựng CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai LGL CTCP ĐT & PT Đô Thị Long Giang LIX CTCP Bột Giặt Lix LM8 CTCP Lilama 18 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn MCG CTCP Điện & XD Việt Nam (MECO) MCP CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu MDG CTCP Miền Đông MHC CTCP MHC Mã CK Khai khoáng khác Khai khoáng khác Bất động sản Hoa chất - Dược phẩm Xây dựng Thực phẩm - Đồ uống Thuốc Xây dựng Kim loại sản phẩm từ khoáng phi kim loại Xây dựng Vận tải đường thủy Tên cơng ty MPC CTCP Tập Đồn Thủy Sản Minh Phú MSN CTCP Tập Đoàn Masan MTG CTCP MTGas NNC CTCP Đá Núi Nhỏ Nhóm ngành Thực phẩm - Đồ uống Thuốc Thực phẩm - Đồ uống Thuốc Phân phối khí đốt tự nhiên Khai khoáng khác 82 NSC CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương NTL CTCP Phát Triển Đô Thị Từ Liêm Bất động sản NVN CTCP Nhà Việt Nam Bất động sản NVT CTCP BĐS Du Lịch Ninh Vân Bay OGC CTCP Tập Đoàn Đại Dương OPC CTCP Dược Phẩm OPC PAC CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam Trồng trọt Du lịch lưu trú Dịch vụ tài hoạt động liên quan Hóa chất - Dược phẩm Thiết bị điện - Điện tử Viễn thông Dịch vụ hỗ trợ (hành PAN CTCP Xuyên Thái Bình chính, du lịch, kiểm định, ) Hoạt động dịch vụ liên PDN CTCP Cảng Đồng Nai PET TCT Cổ Phàn DV Tổng Hợp Dầu Khí Bán bn REE CTCP Điện Lạnh Xây dựng SAV CTCP Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex SGT CTCP Công Nghệ Viễn Thơng Sài Gòn SHI CTCP Quốc Tế Sơn Hà Mã CK Tên công ty SII CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn SJS CTCP ĐT PT Đơ Thị & KCN Sơng Đà SKG CTCP Tàu Cao Tốc SuperDong - Kiên Giang quan đến vận tải Nội ngoại thất sản phẩm liên quan Viễn thông Kim loại sản phẩm từ khống phi kim loại Nhóm ngành Xây dựng Bất động sản Vận tải đường thủy SMA CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn Bán bn SMC CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC Bán bn 83 Hóa chất - Dược phẩm SPM CTCP SPM TLH CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên TSC Kim loại sản phẩm từ khống phi kim loại CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nơng Nghiệp Bán buôn Cần Thơ Nội ngoại thất sản TTF CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành TTP CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến VIC Tập đồn VINGROUP - CTCP VID CTCP ĐT PT Thương Mại Viễn Đông Bán buôn VMD CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex Bán buôn VNM CTCP Sữa Việt Nam VTB CTCP Vietronics Tân Bình VTF CTCP Thức Ăn Chăn Ni Việt Thắng Mã CK VTO phẩm liên quan Sản phẩm từ nhựa cao su Bất động sản Thực phẩm - Đồ uống Thuốc Thiết bị điện - Điện tử Viễn thông Thực phẩm - Đồ uống Thuốc Tên công ty Nhóm ngành CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco Vận tải đường thủy Phụ lục 2: Danh sáchchứng khốn mẫu liệu hời quy: Tỉ lệ STT Mã CK Tobin Q chi trả cổ tức (DPS) Đòn bẩy tài (DFL) Lợi nhuận cổ phiếu (EPS) Quy mô Tỷ lệ doanh sở hữu nghiệp = vốn Log(tổng nhà TS) nước Cách thức chi trả cổ tức 84 TobinsQ DPS DFL EPS SIZE SHNN DPM AAM 0.87 0.111 3.092 26.42 0 ABT 0.97 0.18 11.85 27.21 0 ACL 1.02 0.262 8.079 27.45 AGF 0.90 0.179 8.014 28.43 8.24 BBC 0.86 3.5 0.581 7.94 27.52 BCE 0.91 0.71 5.588 26.4 19.86 BCI 1.29 0.686 5.848 27.31 51 BGM 0.90 4.5 0.624 6.244 27.15 BHS 0.77 0.526 1.315 28.86 10 BMC 1.34 0.495 1.67 27.4 0 11 BMP 1.21 0.54 3.281 27.11 12 BRC 0.83 0.618 4.844 26.77 13 CMX 0.53 1.6 0.209 2.798 29.04 14 CNG 1.06 0.7 0.239 1.798 27.56 34.71 15 CTD 1.43 0.6 0.17 1.198 29.94 61.38 16 CTI 0.85 0.812 3.57 28.49 17 D2D 0.99 0.842 4.904 25.72 18.96 DFL EPS SHNN DPM TobinsQ DPS SIZE 18 DAG 1.46 0.809 2.988 26.03 56.92 19 DCL 0.97 1.2 0.847 1.922 27.62 0 20 DCT 0.68 0.184 1.461 27.59 21 DHA 0.83 1.6 0.29 3.715 27.8 6.9 22 DHC 0.79 0.282 2.709 27.72 23 DHG 0.72 1.2 0.27 3.007 30.73 24 ELC 0.65 1.05 0.246 2.213 29.94 0 25 EMC 1.49 1.2 0.516 4.524 29.83 26 EVE 1.55 1.2 0.432 2.112 27.71 76.55 85 27 FCN 0.72 0.745 2.258 28.3 28 FDC 1.12 0.785 2.071 27.66 23.75 29 FLC 0.69 0.5 0.825 2.136 28.57 0 30 FMC 1.80 5.9 0.513 10.272 27.6 51 31 FPT 0.85 6.5 0.611 12.269 26.2 32 GTA 1.21 1.5 0.663 2.558 27.15 51 33 GTT 1.36 3.5 0.058 6.946 27.99 51 34 HAG 0.73 0.208 2.617 28.44 35 HAI 1.40 2.3 0.287 2.815 26.64 39.11 36 HDG 1.25 0.27 11.062 25.83 20 37 HLA 0.79 0.137 2.928 28.42 14 38 HLG 0.88 1.5 0.178 7.223 28.71 39 HVG 1.65 0.132 7.869 27.86 51.33 40 HVX 0.70 0.1 8.419 29.87 0 41 ITC 0.96 1.5 0.168 2.398 28.46 20.56 42 ITD 1.42 1.5 0.203 3.856 26.41 61.9 43 JVC 1.33 1.35 0.363 2.411 26.98 51 44 KAC 0.75 1.25 0.45 2.256 28.15 SHNN DPM TobinsQ DPS DFL EPS SIZE 45 KBC 0.76 1.5 0.494 3.284 27.78 0 46 KDC 1.00 1.8 0.472 7.084 28.35 47 KDH 1.82 0.589 2.903 27.73 70.07 48 KHA 1.06 1.2 0.418 1.669 27.84 21.56 49 KMR 0.72 1.2 0.335 1.697 27.2 0 50 KSA 1.14 0.8 0.405 3.016 27.76 35.67 51 KSB 0.67 0.6 0.253 2.395 29.02 52 KSS 0.82 0.8 0.882 3.016 27.8 0 53 L10 0.62 1.1 0.906 1.88 28.54 12.85 86 54 LAF 0.60 1.4 0.853 2.306 27.89 55 LBM 0.73 1.5 0.845 1.885 29.13 56 LCG 1.09 1.4 0.493 2.411 27.7 57 LCM 0.67 1.4 0.481 2.478 25.15 58 LGL 1.18 1.5 0.523 3.038 26.19 44.16 59 LIX 0.85 0.549 6.449 26.33 60 LM8 0.83 1.62 0.824 3.469 28.11 61 LSS 0.72 1.62 0.772 3.864 27.94 62 MCG 1.05 5.2 0.54 9.762 26.12 12.26 63 MCP 0.88 1.6 0.697 6.1 25.6 0 64 MDG 0.76 0.702 3.444 27.42 65 MHC 1.28 0.659 2.556 25.86 55.52 66 MPC 0.79 1.6 0.571 3.352 26.82 67 MSN 0.78 0.512 4.732 26 68 MTG 0.74 1.8 0.587 5.082 26.13 69 NNC 1.37 1.8 0.749 2.064 26.48 51 70 NSC 0.82 2.5 0.924 5.213 26.44 0 71 NTL 1.11 2.7 0.894 6.607 24.46 0 DFL EPS SHNN DPM TobinsQ DPS SIZE 72 NVN 1.09 2.7 0.882 6.596 29.07 73 NVT 0.80 2.8 0.78 6.136 28.15 74 OGC 1.00 2.5 0.574 3.75 28.39 75 OPC 1.98 0.591 3.873 25.31 76 PAC 0.72 0.666 3.271 25.84 77 PAN 0.72 2.5 0.638 4.586 25.76 78 PDN 1.21 1.2 0.838 2.553 26.54 51 79 PET 1.27 1.5 0.864 5.386 23.63 51 80 REE 1.53 1.5 0.865 2.107 25.87 51 87 81 SAV 1.25 1.5 0.119 2.343 26.83 51 82 SGT 1.10 1.1 0.264 4.625 26.48 46.29 83 SHI 1.68 1.8 0.231 2.697 28.61 69.82 84 SII 0.99 1.8 0.202 2.42 24.85 30.08 85 SJS 1.37 1.5 0.552 3.518 26 60 86 SKG 1.29 0.503 3.715 26.5 51 87 SMA 0.79 2.5 0.568 4.521 25.44 20 88 SMC 1.10 0.579 3.636 25.1 34.11 89 SPM 1.39 1.6 0.725 2.161 27.05 57.7 90 TLH 1.43 1.6 0.668 3.075 28.58 37.1 91 TSC 0.73 0.7 0.635 1.75 25.78 92 TTF 0.78 1.2 0.653 1.389 25.45 93 TTP 1.14 1.8 0.75 1.911 24.84 40 94 VIC 1.23 1.8 0.797 1.669 26.73 52 95 VID 1.71 0.8 0.815 2.032 25.7 51.3 96 VMD 0.95 4.5 0.318 13.136 26.47 97 VNM 1.28 0.496 13.52 25.9 26 98 VTB 1.30 0.468 7.247 24.85 30 DFL EPS SHNN DPM TobinsQ DPS SIZE 99 VTF 1.31 1.5 0.584 3.072 25.57 49.89 100 VTO 0.73 1.5 0.607 2.403 26.12 0 Phụ lục 3: Variables Entered/Removeda Mode Variables Variables l Entered Removed Method 88 DPM, EPS, DFL, SHNN, Enter SIZE, DPSb a Dependent Variable: TobinsQ b All requested variables entered Phụ lục 4: Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Correlations Tobins DPS DFL EPS SIZE SHNN DPM 070 -.009 064 -.208* 761** -.099 245 464 265 019 000 165 100 100 100 100 100 100 100 070 -.122 787** -.165 -.100 065 112 000 051 162 262 Q Pearson Tobins Correlation Q Sig (1-tailed) N Pearson DPS Correlation Sig (1-tailed) 245 N 100 100 100 100 100 100 100 -.009 -.122 -.154 -.288** -.050 -.097 464 112 063 002 310 170 Tobins DPS DFL EPS SIZE SHNN DPM 100 100 100 100 100 100 100 064 787** -.154 -.137 -.150 030 Sig (1-tailed) 265 000 063 088 068 382 N 100 100 100 100 100 100 Pearson Correlation DFL Sig (1-tailed) Q N Pearson EPS Correlation 100 89 Pearson SIZE -.208* -.165 -.288** -.137 -.219* 184* Sig (1-tailed) 019 051 002 088 014 033 N 100 100 100 100 100 100 100 761** -.100 -.050 -.150 -.219* -.166* Sig (1-tailed) 000 162 310 068 014 N 100 100 100 100 100 100 100 -.099 065 -.097 030 184* -.166* Sig (1-tailed) 165 262 170 382 033 050 N 100 100 100 100 100 100 Correlation Pearson SHNN Correlation Pearson Correlation DPM 050 * Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) Phụ lục 5: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hời qui tuyến tính bội Model Summaryb Model R 785a R Adjusted R Std Error of Durbin- Square Square the Estimate Watson 616 592 20190 1.882 a Predictors: (Constant), DPM, EPS, DFL, SHNN, SIZE, DPS b Dependent Variable: TobinsQ Phụ lục 6: Bảng phân tích ANOVA ANOVAa 100 90 Model Sum of df Squares Mean F Sig 24.900 000b Square Regression 6.090 1.015 Residual 3.791 93 041 Total 9.881 99 a Dependent Variable: TobinsQ b Predictors: (Constant), DPM, EPS, DFL, SHNN, SIZE, DPS Phụ lục 7: Bảng kết hồi quy Coefficientsa Model Unstandardized Standardize Coefficients d t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) 642 488 DPS 003 026 DFL 086 EPS SIZE Beta Tolerance VIF 1.315 192 010 098 922 374 2.677 091 066 944 348 852 1.174 021 012 186 1.753 083 368 2.721 002 017 007 092 927 791 1.265 91 SHNN 011 001 800 11.679 000 879 1.138 DPM 022 044 033 494 622 939 1.065 a Dependent Variable: TobinsQ Phụ lục 8: Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) DPS DFL EPS SIZE SHNN DPM 5.499 1.000 00 00 00 00 00 01 01 662 2.882 00 01 00 01 00 64 02 410 3.663 00 06 03 07 00 05 25 279 4.436 00 00 21 00 00 11 52 088 7.920 00 09 56 00 01 08 17 060 9.544 00 82 03 90 00 02 02 001 77.452 99 01 15 01 99 08 01 a Dependent Variable: TobinsQ Phụ lục 9: Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std N Deviation Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual 7518 1.6008 1.0419 24802 100 -.31954 1.13836 00000 19569 100 -1.170 2.253 000 1.000 100 -1.583 5.638 000 969 100 92 a Dependent Variable: TobinsQ Phụ lục 10: Đồ thị Histogram phần dư – chuẩn hóa 93 94 Phụ lục 11: Đồ thị P - P Plot phần dư – chuẩn hóa 95 Phụ lục 12: Biểu đồ phân tán các giá trị dự đoán phần dư từ hồi quy ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN ĐỖ THÙY LY TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành... 2.1 Khái niệm cổ tức sách cổ tức 2.1.1 Cổ tức 2.1.2 Chính sách cổ tức 2.1.3 Tầm quan trọng sách cổ tức 2.1.4 Xác định giá trị doanh nghiệp ... phối cổ tức tầm quan trọng mục tiêu tối đa hóa tài sản cổ đơng tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, luận văn thực với đề tài: “Phân tích tác động sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp sàn giao dịch chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệ trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh , Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệ trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay