Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sở (Luận án tiến sĩ)

172 9 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sởDạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sở BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LÃ THỊ THANH HUYỀN DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN CHO HỌC SINH DÂN TỘC MÔNG TRONG MÔN NGỮ VĂN TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học môn Văn Tiếng Việt Mã số: 9.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH THỊ LAN PGS.TS NGUYỄN VĂN TỨ Hà Nội, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Lã Thị Thanh Huyền LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Trịnh Thị Lan: PGS.TS Nguyễn Văn Tứ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tơi hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn nhà khoa học, thầy giáo tổ môm LL& PPDH môn văn - tiếng Việt khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Các giảng viên, giáo viên, học sinh góp ý, nhận xét , giúp đỡ tơi q trình thực đề tài luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln tạo điều kiện thuận lợi, động viên, hỗ trợ để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập Tác giả Lã Thị Thanh Huyền DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Từ, cụm từ BT Bài tập CT Chương trình DTTS Dân tộc thiểu số ĐHVB Đọc hiểu văn ĐH VBTT Đọc hiểu văn thông tin GV Giáo viên GD Giáo dục GD – ĐT Giáo dục – Đào tạo HS Học sinh 10 NL Năng lực 11 KT – XH Kinh tế - Xã hội 12 KH – CN Khoa học – Công nghệ 13 KN Kỹ 14 THPT Trung học phổ thông 15 THCS Trung học sở 16 TPVC Tác phẩm văn chương 17 TV Tiếng Việt 18 SGK Sách giáo khoa 19 PT DTBT Phổ thông dân tộc bán trú 20 PP Phương pháp 21 SV Sinh viên 22 VB Văn 23 VBĐH Văn đọc hiểu 24 VBTT Văn thông tin 25 VBVH Văn văn học STT MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Đóng góp luận án Cấu trúc luận án .7 Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những nghiên cứu dạy học đọc hiểu văn thông tin môn Ngữ văn nƣớc .8 1.1.1.Nghiên cứu đọc hiểu văn 1.1.2 Nghiên cứu dạy học đọc hiểu văn 10 1.1.3 Nghiên cứu vấn đề dạy học đọc hiểu văn thông tin 11 1.2 Những nghiên cứu dạy học đọc hiểu văn thông tin môn Ngữ văn nƣớc 19 1.2.1 Nghiên cứu đọc hiểu văn .19 1.2.2 Nghiên cứu dạy học đọc hiểu văn môn Ngữ văn 22 1.2.3 Nghiên cứu vấn đề dạy học đọc hiểu văn thông tin 27 1.3 Nghiên cứu dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông trƣờng trung học sở 31 Tiểu kết chƣơng 36 Chƣơng 2: SỞ LÍ LUẬN VÀ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN CHO HỌC SINH DÂN TỘC MÔNG TRONG MÔN NGỮ VĂN TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ .37 2.1 Văn thông tin dạy học đọc hiểu văn thông tin trƣờng THCS 37 2.1.1 Khái niệm văn thông tin 37 2.1.2 Đặc điểm phân loại văn thông tin 38 2.1.3 Vấn đề dạy học đọc hiểu văn thơng tin chương trình Ngữ văn trung học sở 40 2.1.4 Một số nội dung phát triển lực dạy học đọc hiểu văn thông tin trường trung học sở 43 2.2 Đặc điểm tâm lý nhận thức xã hội học sinh dân tộc Mông trƣờng trung học sở 46 2.2.1 Đôi nét người Mông văn hóa dân tộc Mơng 46 2.2.2 Đặc điểm tâm lý nhận thức xã hội học sinh dân tộc Mông trường trung học sở 49 2.2.3 Một số khó khăn đặc biệt dạy học Ngữ văn cho HS người Mông 54 2.3 Thực trạng dạy học đọc hiểu văn dạy học văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông môn Ngữ văn trƣờng trung học sở .56 2.3.1 Quá trình nghiên cứu thực trạng 56 2.3.2 Kết khảo sát thực tiễn số nhận xét thực trạng dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh trung học sở người Mông 59 Tiểu kết chƣơng 69 Chƣơng 3:TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN CHO HỌC SINH DÂN TỘC MÔNG TRONG MÔN NGỮ VĂNỞ TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ .70 3.1 Một số định hƣớng dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông môn Ngữ văn trƣờng trung học sở .70 3.1.1 Bám sát định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thơng, đảm bảo việc dạy học theo hướng tiếp cận phát triển phẩm chất, lực người học 70 3.1.2 Đảm bảo đặc trưng tính mục tiêu dạy học đọc hiểu văn thông tin .71 3.1.3 Quan tâm tới đối tượng đặc thù học sinh dân tộc Mông 72 3.2 Một số biện pháp tổ chức dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông môn Ngữ văn trường trung học sở 73 3.2.1 Xây dựng chương trình, nội dung dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông môn Ngữ văn trường trung học sở 73 3.2.2 Hướng dẫn học sinh dân tộc Mông sử dụng kỹ thuật đọc hiểu VBTT 79 3.2.3 Tổ chức hoạt động trải nghiệm dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông trường trung học sở .90 3.2.4 Đổi cách thức đánh giá kết hoạt động dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông trường trung học sở .105 3.4 Một số điều kiện để nâng cao chất lƣợng, hiệu dạy học văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông trƣờng trung học sở 118 3.4.1 Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp vận động học sinh đến trường hứng thú đọc hiểu văn thông tin .118 3.4.2 Làm tốt công tác phối kết hợp với quan chức năng, tổ chức đoàn thể vận động học sinh đến trường, chống trình trạng bỏ học, thất học, tái mù chữ 119 3.4.3 Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kinh nghiệm giáo dục học sinh dân tộc giáo viên Ngữ văn 120 3.4.4 Cần trang bị kiến thức tiếng dân tộc Mông cho giáo viên Ngữ văn 122 3.4.5 Phổ biến, tuyên truyền thói quen, lực sử dụng tiếng phổ thơng cho dân tộc người, tạo mơi trường cho học sinh rèn luyện kỹ sử dụng tiếng Việt 123 Tiểu kết chƣơng 125 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 126 4.1 Mục đích thực nghiệm 126 4.2 Nội dung, yêu cầu thực nghiệm .126 4.2.1 Nội dung thực nghiệm 126 4.2.2 Yêu cầu thực nghiệm .138 4.3 Thời gian, đối tƣợng thực nghiệm 138 4.4 Tổ chức thực nghiệm 139 4.5 Kết thực nghiệm dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông môn Ngữ văn cho trƣờng trung học sở 140 4.5.1 Bộ tiêu chí, cơng cụ để đo kết thực nghiệm 140 4.5.2 Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm 141 Kết luận chƣơng 147 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .148 DANH MỤC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Sự phân chia loại văn Chuẩn chương trình cốt lõi bang 16 Bảng 2.1 Các văn thơng tin chương trình mơn Ngữ văn trường THCS .41 Bảng2.2 Số tiết VBTT theo PPCT Bộ GD&ĐT hành 41 Bảng 2.4 Quan niệm GV văn thông tin 59 Bảng 2.5.Những đườngcủa GV tiếp cận dạy học đọc hiểu VBTT 60 Bảng 2.7 Thực trạng việc tổ chức hoạt động dạy học đọc hiểu dạy học đọc hiểu VBTT, góc nhìn GV 63 Bảng 2.8 Thực trạng việc tổ chức hoạt động dạy học đọc hiểu dạy học đọc hiểu VBTT, góc nhìn HS 64 Bảng 2.9 Bảng tổng hợp kết làm học sinh 65 Bảng 2.10.Những khó khăn GV dạy học VBTT 66 Bảng 3.1 Lựa chọn nội dung dạy học VBTT cho lớp 74 Bảng 4.1 Tần số điểm nhóm ĐC TN kiểm tra 144 Bảng 4.2 Bảng xếp loại HS lớp ĐC lớp TN 145 Bảng 4.3 Điểm trung bình độ lệch chuẩn TN ĐC 146 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ thể tỷ lệ quan niệm .60 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ đường GV tiếp nhận dạy học đọc hiểu 61 văn thông tin .61 Biểu đồ 2.3 Đánh giá mức độ cần thiết dạy học đọc hiểu 62 văn thông tin môn Ngữ văn THCS cho học sinh dân tộc Mông .62 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ thể tỷ lệ làm học sinh 65 Biểu đồ 4.1 Tần số điểm nhóm TN nhóm ĐC kiểm tra số 144 Biểu đồ 4.2.Tần số điểm nhóm TN nhóm ĐC kiểm tra số 145 Biểu đồ 4.3 So sánh xếp loại HS nhóm TN nhóm ĐC (Bài kiểm tra số1) 146 Biểu đồ 4.4 So sánh xếp loại HS nhóm TN nhóm ĐC (Bài kiểm tra số 146 Biểu đồ 4.5 Biểu đồ so sánh điểm trung bình độ lệch chuẩn 147 ... dựng sở lí luận việc dạy học đọc hiểu văn thông tin môn Ngữ văn cho học sinh trung học sở dân tộc Mông - Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học đọc hiểu văn thông tin môn Ngữ văn cho học. .. nghiệm dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông trường trung học sở .90 3.2.4 Đổi cách thức đánh giá kết hoạt động dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh dân tộc Mông trường. .. dạy học đọc hiểu văn thông tin cho học sinh trung học sở người Mông 59 Tiểu kết chƣơng 69 Chƣơng 3:TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN CHO HỌC SINH DÂN TỘC MÔNG TRONG MÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sở (Luận án tiến sĩ), Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh dân tộc Mông trong môn ngữ vân ở Trường trung học cơ sở (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay