Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kiểm soát nội bộ quy trình thu chi tại trường cao đẳng giao thông vận tải TP hồ chí minh

161 7 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

ẶNG THANH TÂM NHỮNG NHÂN TỐ Ả ỞNG TỚI HI U QUẢ KIỂM SOÁT N I B A CHI T QUY TRÌNH THU ẲNG GIAO THƠNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH LUẬ Ă SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành : 60340301 , ăm 2017 ẶNG THANH TÂM NHỮNG NHÂN TỐQUẢ KIỂM SOÁT N I B A CHI T ỞNG TỚI HI U QUY TRÌNH THU ẲNG GIAO THƠNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH LUẬ Ă SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN B ỚNG DẪN KHOA H C: TS TRẦN HỒNG VÂN ăm 2017 vii ƠN RÌN ƯỢ N N ướ dẫ k oa ọc (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) iến sĩ rần ồng ân Luậ vă ạc sĩ bảo vệ rườ ọc ngày … tháng … ăm … ô ệ p ầ ộ đ đ Luậ vă T ạc sĩ m: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT X c ậ sửa c ữa ( ếu có) ọ tên ủ ịc ộ đ hức danh ội đồng ủ ịc ả bệ ả bệ Ủy v ê Ủy v ê , ký đ Luậ sau Luậ vă hủ tịch ội đồng đánh giá luận văn viii RƯỜN ƠN N Ệ ỊA XÃ Ủ ĨA A ộc lập – ự – ạnh phúc SAU TP HCM, ngày … tháng 03 năm 2017 LUẬ ọ ê ọc v ê : ặng hanh âm N ày, , ăm s uyê Ă : 03/03/1983 : Nữ Nơ s : Kế o SĨ : Nộ MSHV: 1541850043 I- ên đề tài: N ữ â ao ốả ô ậ ưở ả ệu k ểm so ộ quy rì u, c rườ ao ẳ p II- hiệm vụ nội dung: N ữ ao ô N â ậ ốả ưở ả ệu k ểm so ộ quy rì ê cứu lý luậ , đo lườ , đưa ộ quy rì ả u, c ế xây dự rườ mơ ì ao đẳ Chí Minh III- gày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV- gày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- án hướng dẫn: Ớ ( ọ ê c ữ ký) rườ ao đẳ ệu k ểm so CÁN u, c Ẫ ế sĩ rầ â K A QUẢ LÝ ( ọ ê c ữ ký) UYÊ ao c c ô â ốả ậ ả ưở ix L ô x A A cam đoa đề tài luậ vă “Những nhân tốquy trình thu, chi tạ rườ ưởng tới hiệu kiểm sốt nội ao đẳng Giao Thơng Vận Tải TP H Chí Minh” rì việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực c ưa công bố rước ngu n gốc rõ rà , tổng hợp từ ngu ô c số liệu luậ vă đ cậy , H C VIÊN ăm 2017 ặng Thanh Tâm ê cứu có x L Ả Ơ Tôi xin gử đến quý Thầy Cô khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Viện đại học – rườ huyết mì ại học Cơng nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy ô cù ạo sau với tri thức tâm để truyề đạt vốn kiến thức quý báu tạo mọ đ ều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập tạ rường Tôi chân thành cảm thực hiệ đề tài luậ vă thiệ luậ vă S rần H ng Vân ậ Nếu khơng có lờ âm ướng dẫn suốt thời gian ướng dẫn tận tình Cơ tơi khó hồn ày Mặc dù, ô cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luậ vă N ạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu ê đề tài luậ vă c ắc chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhậ ý kiế quý báu quý Thầy ô để luậ vă ô hoàn thiệ ữa , Tác giả ặng Thanh Tâm ăm 2017 óp xi TĨM TẮT c vị hành nghiệp nhữ vị lý ngu n kinh phí N ước cấp, ngu n kinh p c N ước hoạ động k c u nghiệp, phí, lệ phí, thu từ kết hoạ động kinh doanh hay nhận viện trợ biếu tặng theo nguyên tắc khơng b i hồn trực tiếp để thực nhiệm vụ ả cầu quản lý kinh tế -tài chính, ă N ước ao c o ều nhằm đ p ứng yêu cường quản lý kiểm soát thu, chi quỹ N â s c N ước, quản lý tài sản công, nâng cao chấ lượng công tác kế toán hiệu quả lý c c vị hành nghiệp c k ểm so khác au ao ô ể r o cô ậ k ỏ cũ c c ộ r ể k a ro c k ểm so ộ ả ữ c ưa u, c c c â s c c ưa qua rủ ro sa só ro ểđ pứ p p qu rì qua p ươ ê cứu đị đị a đo sử dụng nghiên cứu có ý rườ âm đú ư: vực ao đẳ mức ê k ô lý c yêu cầu lý ô ề lĩ kịp ô kế ờ,c x c lượng, tác giả c ỉ mô hình ĩa m có nhân tố ả ưở đến hiệu hệ thống kiểm soát nội quy trình thu chi trường Cao Đẳng Giao Thơng Vận Tải Tp HCM Kết nghiên cứu cho thấy Mỗi nhân tố có mức độ au xếp theo trật tự từ cao xuống thấp sau: oạ độ c độ đến hiệu khác đ rủi ro, công nghệ thông tin, nhân tố hoạ động kiểm sốt, thơng tin truyền thơng, hoạ động giám sát mơi rường kiểm sốt Các kết cho thấy mối quan hệ chiều nhân tố với hệ thống kiểm soát nội quy trình thu chi tạ rườ có liên qua cũ đ ều phù hợp với nghiên cứu rước p ù ợp với thực trạng hệ thống kiểm soát nội rường Trên sở đề xuất giải pháp nhằm cải thiện nhân tố c độ thu chi tạ rườ đến kiểm sốt nội quy trình để ngày hiệu đạ mục tiêu rường ABSTRACT Non-business administrative units are state administrative units operating from the State budget, or other sources of funding such as non-business and service charges, revenues and revenues from operation results Business or receipt of donated aid on the principle of no direct reimbursement to perform tasks assigned by the Party and the State This is to meet the xii requirements of economic-financial management, strengthen management of control of revenues and expenditures of the State budget, management of public assets, improve the quality of accounting work and management effectiveness business and administrative units Internal control has been implemented in different sectors and industries but the internal control of budget revenues and expenditures at HCMC Transportation College Ho Chi Minh City has not paid due attention so it is unavoidable risks and errors in the process of financial management accounting information as well as can not meet the management requirements such as: timely, accurate Through quantitative and qualitative research, the authors have shown that the patterns and scales used in the study are significant Including six factors affecting the effectiveness of the internal control system of collection procedures at the HCMC Transport College HCM The results of the study show that each factor has different levels of impact on efficiency and is ranked in order from high to low as follows: Risk Assessment, Information Technology, Factors Control, information and communication activities, monitoring and control environment The above results show that the same relationship between these factors and the internal control system of the school collection process is consistent with previous studies and is consistent with the current state of the system Internal control system of the school today On this basis, solutions are proposed to improve each factor affecting the internal control of the school revenue collection process to become more effective and achieve the goals of the school M CL C L I CAM OAN i Ả L ƠN ii ẮT iii ABSTRACT iv L .v A A A ẮT ix Ả ỂU x xi PHẦN MỞ ẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu ối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Ý ĩa k oa ọc thực tiễn đề tài 51Ý ĩa k oa ọc .3 xiii 52Ý ĩa ực tiễn Kết cấu đề tài .4 CH ƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TR ỚC 1.1 Các nghiên cứu nước .5 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Các nhận xét xác định khe hổng nghiên cứu .9 K T LUẬN CH ƠNG 11 CH ƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUY T 12 2.1 Tổng quan đơn vị nghiệp công lập .12 2.1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập 12 2.1.2 Vai trò đơn vị nghiệp công lập kinh tế thị trường 13 2.1.3 ặc điểm đơn vị nghiệp công lập 14 2.2 Khái quát hệ thống kiểm soát nội (“ KSN ”) 17 2.2.1 Khái niệm mục tiêu HTKSNB theo COSO 17 2.2.2 Hệ thống kiểm soát nội đơn vị nghiệp công lập 19 2.2.2.1 Khái niệm .19 2.2.2.2 Tính hiệu hệ thống kiểm soát nội .21 2.2.3 Mục tiêu kiểm soát nội khu vực công .21 2.3 Hoạt động thu, chi đơn vị nghiệp công lập 22 2.3.1 Khái niệm, phân loại thu, chi đơn vị nghiệp công lập .22 2.3.2 Lập dự toán, chấp hành dự toán, hoạch toán kế toán toán thu, chi .25 2.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu kiểm sốt nội quy trình thu, chi đơn vị nghiệp công lập 27 2.4.1 Mơi trường kiểm sốt 27 2.4.2 nh giá rủi ro 30 2.4.3 Hoạt động kiểm soát 32 2.4.4 Thông tin truyền thông 38 2.4.5 Giám sát 39 2.4.6 Công nghệ thông tin 40 2.5 Mô hình nghiên cứu .41 K T LUẬN CH ƠNG 2: 42 CH ƠNG 3: PH ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .43 3.1 Thiết kế nghiên cứu 43 3.2 Nghiên cứu định tính 45 3.3 Nghiên cứu định lượng 52 xiv 3.4 Xây dựng mơ hình nghiên cứu .57 K T LUẬN CH ƠNG 59 CH ƠNG 4: K T QUẢ NGHIÊN CỨU .60 4.1 Thực trạng hệ thống kiểm sốt nội quy trình thu chi trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM .60 4.1.1 Tổng quan trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM 60 4.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 60 4.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ trường 63 4.1.1.3 Bộ máy tổ chức 64 4.1.1.4 Sứ mạng mục tiêu phát triển trường 65 4.1.1.5 Cơ cấu ngu n thu chi trường 66 4.1.2 Thực trạng kiểm soát nội quy trình thu chi trường Cao đẳng Giao thơng Vận tải TP HCM 66 4.1.2.1 Mô tả số nghiệp vụ thu, chi trường 66 4.2 Kết nghiên cứu 69 4.2.1 Thống kê mô tả mẫu 69 4.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 70 4.2.3 nh giá thang đo 71 4.2.3.1 nh giá độ tin cậy thang đo 71 4.2.3.2 nh giá giá trị thang đo 75 4.2.4 Phân tích h i quy đa biến 81 4.2.4.1 Mơ hình h i quy tổng thể 81 4.2.4.2 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình .81 4.2.4.3 Kiểm định trọng số h i quy 82 4.2.4.4 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 83 4.2.4.5 Kiểm định tượng tự tương quan phần dư 83 4.2.4.6 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 83 4.2.4.7 Kiểm định giải định phương sai sai số (phần dư) không đổi 85 4.2.4.8 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 88 4.3 Bàn luận kết nghiên cứu 89 K T LUẬN CH ƠNG 91 CH ƠNG 5: K T LUẬN VÀ KI N NGHỊ 92 5.1 Kết luận 92 5.1.1 Kết luận kết nghiên cứu 92 5.1.2 nh giá chung hệ thống KSNB 92 Cases Valid Excludeda Total 198 100.0 0 198 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 708 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted GS1 12.64 2.832 437 678 GS2 12.62 2.744 458 666 GS3 12.81 2.430 537 617 GS4 12.72 2.435 546 611  Công nghệ thông tin Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 198 100.0 0 198 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 794 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CNTT1 12.86 3.540 532 780 CNTT2 12.71 3.315 644 723 CNTT3 12.60 3.582 618 738 CNTT4 12.89 3.354 629 730  Tính hữu hiệu HTKSNB Case Processing Summary N Cases Valid Excluded a Total % 198 100.0 0 198 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 841 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted KSNB1 22.59 3.482 737 790 KSNB2 22.81 3.757 589 822 KSNB3 22.23 4.420 571 831 KSNB4 22.55 3.681 713 796 KSNB5 22.68 3.751 595 821 KSNB6 22.65 3.822 565 827 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA  Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 825 Approx Chi-Square 2350.551 Df 435 Sig .000 Total Variance Explained Comp onent Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulativ Variance e% 6.491 21.636 21.636 6.491 21.636 21.636 5.003 16.678 16.678 3.653 12.177 33.812 3.653 12.177 33.812 2.644 8.812 25.490 2.353 7.843 41.655 2.353 7.843 41.655 2.558 8.526 34.016 2.048 6.827 48.482 2.048 6.827 48.482 2.512 8.375 42.390 1.505 5.017 53.499 1.505 5.017 53.499 2.501 8.335 50.726 1.409 4.697 58.196 1.409 4.697 58.196 2.241 7.471 58.196 997 3.322 61.518 941 3.135 64.653 885 2.949 67.602 10 792 2.639 70.241 11 757 2.522 72.763 12 737 2.457 75.220 13 668 2.227 77.447 14 646 2.152 79.599 15 628 2.093 81.691 16 556 1.855 83.546 17 539 1.797 85.344 18 509 1.696 87.039 19 471 1.570 88.609 20 422 1.407 90.016 21 390 1.300 91.316 22 361 1.205 92.521 dimens ion0 23 352 1.173 93.694 24 336 1.120 94.814 25 306 1.020 95.835 26 296 985 96.820 27 295 984 97.804 28 258 860 98.664 29 231 769 99.434 30 170 566 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component MTKS8 872 MTKS5 788 MTKS6 748 MTKS4 711 MTKS1 666 MTKS7 663 MTKS3 652 MTKS2 602 MTKS9 585 MTKS10 578 CNTT4 789 CNTT3 784 CNTT2 774 CNTT1 683 RR4 812 RR2 760 RR1 716 RR3 684 TT2 760 TT1 730 TT4 722 TT3 696 KS3 815 KS2 729 KS4 709 KS1 600 GS4 761 GS3 743 GS2 681 GS1 620 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 737 Approx Chi-Square 539.370 df 15 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.410 56.839 56.839 829 13.811 70.650 dimensio 630 10.500 81.150 n0 580 9.659 90.808 401 6.689 97.498 150 2.502 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 3.410 % of Variance 56.839 Cumulative % 56.839 Component Matrixa Component KSNB1 850 KSNB4 826 KSNB5 722 KSNB2 719 KSNB3 700 KSNB6 692 Extraction Principal Method: Component Analysis a components extracted PHÂN TÍCH SỰ Ơ QUA : Â Í S EA A Correlations KSNB MTKS Spearman's rho KSNB RR KS TT 458** 448** 1.000 324** 452** 000 000 000 198 198 198 198 324** 1.000 066 Sig (2-tailed) 000 357 000 N 198 198 198 198 452** 066 1.000 Sig (2-tailed) 000 357 007 N 198 198 198 198 ** ** ** Correlation GS CNTT 353** 436** 000 000 000 198 198 198 406** 158* 162* 164* 027 022 021 198 198 198 191** 497** 142* 196** 000 046 006 198 198 198 ** ** 250** Coefficient Sig (2-tailed) N MTKS Correlation Coefficient RR Correlation Coefficient KS Correlation 458 406 191 1.000 208 291 Coefficient Sig (2-tailed) 000 000 007 003 000 000 N 198 198 198 198 198 198 198 TT 448** 158* 497** Sig (2-tailed) 000 027 000 003 N 198 198 198 353** 162* Sig (2-tailed) 000 N Correlation 208** 1.000 112 264** 116 000 198 198 198 198 142* 291** 112 1.000 212** 022 046 000 116 003 198 198 198 198 198 198 198 ** * ** ** ** ** 1.000 Coefficient GS Correlation Coefficient CNTT Correlation 436 164 196 250 264 212 Coefficient Sig (2-tailed) 000 021 006 000 000 003 N 198 198 198 198 198 198 198 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations KSNB MTKS RR KS TT GS CNTT Pearson KSNB 1.000 322 493 464 449 355 469 Correlation MTKS 322 1.000 076 404 156 143 198 RR 493 076 1.000 190 463 162 228 KS 464 404 190 1.000 203 309 274 TT 449 156 463 203 1.000 118 270 GS 355 143 162 309 118 1.000 210 CNTT 469 198 228 274 270 210 1.000 (1- KSNB 000 000 000 000 000 000 MTKS 000 143 000 014 023 003 RR 000 143 004 000 011 001 KS 000 000 004 002 000 000 TT 000 014 000 002 049 000 GS 000 023 011 000 049 002 CNTT 000 003 001 000 000 002 KSNB 198 198 198 198 198 198 198 MTKS 198 198 198 198 198 198 198 RR 198 198 198 198 198 198 198 Sig tailed) N KS 198 198 198 198 198 198 198 TT 198 198 198 198 198 198 198 GS 198 198 198 198 198 198 198 CNTT 198 198 198 198 198 198 198 Variables Entered/Removedb Model Variables Variables Entered Removed CNTT, MTKS, RR, GS, TT, KS Method a Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: KSNB Model Summaryb Model Std Error of the R R Square 723 a Adjusted R Square 523 Estimate 508 Durbin-Watson 26998 1.906 a Predictors: (Constant), CNTT, MTKS, RR, GS, TT, KS b Dependent Variable: KSNB ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 15.244 2.541 Residual 13.922 191 073 Total 29.166 197 Sig 34.856 000a a Predictors: (Constant), CNTT, MTKS, RR, GS, TT, KS b Dependent Variable: KSNB Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 972 255 MTKS 085 040 RR 207 KS Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 3.811 000 117 2.120 035 823 1.215 042 283 4.932 000 761 1.313 159 043 213 3.662 000 738 1.356 TT 118 040 173 2.982 003 746 1.340 GS 117 040 156 2.924 004 881 1.136 CNTT 157 035 244 4.492 000 850 1.177 Variables Entered/Removedb Model Variables Variables Entered CNTT, MTKS, RR, GS, TT, KS a All requested variables entered a Dependent Variable: KSNB Removed a Method Enter Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 3.8020 5.1832 4.5168 27817 198 -.68322 55473 00000 26584 198 Std Predicted Value -2.570 2.396 000 1.000 198 Std Residual -2.531 2.055 000 985 198 Residual a Dependent Variable: KSNB PH L C 3: DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT ơn vị công tác Tên chuyên gia Chức vụ / Học vị rưởng khoa kế toán trường han uy ức Vận Tải TP Hồ Chí Thạc sĩ Minh rưởng phòng kế tốn Thạc sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngân Phạm Thi Hải Bình Phòng tổ chức hành Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm Tổ trưởng mơn kế tốn Thạc sĩ rưởng phòng khảo thí Tiến sĩ ồng ăn Long Võ Thị Diệu Hiền ũ hị Anh Giảng viên kế toán Thạc sĩ Tổ trưởng mơn tài Thạc sĩ Phạm ăn rưởng phòng đào tạo Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Anh Giảng viên kế toán Thạc sĩ 10 Mạch Mỹ Na Phó phòng kế tốn tài Thạc sĩ PH L C 4: A Ê Hoàng Hoài Nam uỳ ă uấ N uyễ ă m N uyễ rọ ệp N uyễ ă uỷ ă a ệp K a uỳ N ậ ặ ị ắm Lê ị Lê Kim Hoà âu ă K N uyễ rọ Lươ a ă ằ N uyễ N ọc â ạm ị ả ì N uyễ ũ a N â rầ ị c ườ õ ịKm a rầ ị La A Lê ị ả ă N uyễ ị ữu N uyễ Xuâ La N uyễ a ệ Lê Quốc ươ p ạm ù Lâm Thanh Phúc Tâm N uyễ ị uý N â ao A oà ị oa Phạm ị uyề N uyễ ị u ỗ ế K a Lê ế Lo S Ố Ợ Ỏ Ấ Ứ ệu rưở rườ ó ệu rưở rườ ó ệu rưở rườ ó ệu rưở rườ m đốc ru âm đào ạo ắ – ệu v ệc làm rưở p ò ạo ó rưở p ò ạo N â vê p ò ạo N â vê p ò ạo N â vê p ò ạo N â vê p ò ạo N â vê p ò ạo N â vê p ò ạo N â vê p ò ạo N â vê p ò ạo rưở p ò rưở p ò Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên N â vê Y ế Nhân viên BV rưở p ò S Nhân viên CTHS Nhân viên CTHS rưở p ò c Kế o N â vê p ò c Kế o N â vê p ò c Kế o N â vê p ò c Kế o N â vê p ò c Kế o rưở p ò Quả rị vậ rưở p ò K ảo & K ểm đị c ấ lượ o dục EMAIL hhnam @hcmct.edu.vn hvtuan @hcmct.edu.vn nvtam @hcmct.edu.vn ntdiep @hcmct.edu.vn nvthuy@hcmct.edu.vn dvhai@hcmct.edu.vn tdkhanh @hcmct.edu.vn hnminh@hcmct.edu.vn dttham@hcmct.edu.vn lctthinh@hcmct.edu.vn lkhoa@hcmct.edu.vn cvkhanh@hcmct.edu.vn ntluong@hcmct.edu.vn pvbang@hcmct.edu.vn nnhan@hcmct.edu.vn pthbinh@hcmct.edu.vn nvtnhan@hcmct.edu.vn ttbhuong@hcmct.edu.vn vtkoanh@hcmct.edu.vn ttlanh@hcmct.edu.vn lthdang@hcmct.edu.vn nthuu@hcmct.edu.vn nxlai@hcmct.edu.vn ntdien@hcmct.edu.vn lqvuong@hcmct.edu.vn p.hung@hcmct,edu.vn ltptam@hcmct.edu.vn nttngan@hcmct.edu.vn cathu@hcmct.edu.vn hthoa@hcmct.edu.vn pthchinh@hcmct.edu.vn ntdung@hcmct.edu.vn dvkhanh@hcmct.edu.vn lvlong@hcmct.edu.vn N uyễ Quý ạm ă m Lê N ọc Lợ ỗ u ươ ù N uyễ Nữ ục ă r rầ ị ùy N uyễ a K ệm N uyễ ị a ằ ạm ị Yế N uyễ ị u ề N uyễ ị a rúc Bùi Minh An N uyễ ao ũ K Lê a a ì rúc K ều uấ N uyễ a N uyễ ắ ặ ức rầ a ù Phan uy ức N uyễ rầ ă K oa ă Lo rầ ũ òa y uệ N uyễ N ọc ự N uyễ ă Lâ N uyễ ă â ứa uấ rầ Quốc â N uyễ ị N ọc râm õ ị ệu ề ũ ịA N uyễ ị oà A N uyễ Quốc uy N uyễ ị Lệ N â v ê p ò K ảo & K ểm đị c ấ lượ o dục rưở K oa đạ cươ ổ rưở k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ( ổ rưở ) ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ả ê k oa đạ cươ ( ổ rưở ) ả ê k oa đạ cươ rưở K oa k ế rưở K oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế ả v ê k oa k ế nqtin@hcmct.edu.vn pvtam@hcmct.edu.vn lnloi@hcmct.edu.vn dtchuong@hcmct.edu.vn bnnthuc@hcmct.edu.vn dvtri@hcmct.edu.vn tttrang@hcmct,edu.vn ngkiem@hcmct.edu.vn ntthhang@hcmct,edu,vn ptyen@hcmct.edu.vn ntthien@hcmct.edu.vn ntttruc@hcmct.edu.vn Bman@hcmct.edu.vn ncvkhanh@hcmct.edu.vn lhmgiang@hcmct.edu.vn ddtruc@hcmct.edu.vn kthung@hcmct.edu.vn nmhung@hcmct.edu.vn ncthang@hcmct.edu.vn ddtoan@hcmct.edu.vn tttung@hcmct.edu.vn phduc@hcmct.edu.vn ntrdkhoa@hcmct.edu.vn hvlong@hcmct.edu.vn tvhoa@hcmct.edu.vn tttue@hcmct.edu.vn nntu@hcmct.edu.vn nvtlan@hcmct.edu.vn nvvan@hcmct.edu.vn hmtuan@hcmct,edu.vn tqdan@hcmct.edu.vn ntntram@hcmct.edu.vn vtdhien@hcmct.edu.vn vtadao@hcmct.edu.vn n.hanh@hcmct.edu.vn nqdhung@hcmct.edu.vn ntlchi@hcmct.edu.vn rầ â ế N uyễ uy Qua N uyễ ị ạnh Bùi Nguyên Thành N uyễ ự Lực N uyễ ữu uấ ị úy N uyễ N ọc ảo ề ạm a ươ Lê ô ươ N uyễ ị ươ L ố ă Lũy N uyễ uy uấ Phan Thành Trung rầ Qua ấ Lê ễm u Lê ă N ĩa rầ oà Luâ N uyễ rườ A Lê ức ô N uyễ ế Q rưở k oa xây dự rưở k oa xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự ả v ê xây dự g ó rưở k oa ơ ổ rưở mô k oa ô ô ổ rưở mô k oa ô ô ổ rưở k oa ô ô ả v ê k oa ô ô tttien@hcmct.edu.vn ndquang@hcmct.edu.vn nthanh@hcmct.edu.vn bnthanh@hcmct.edu.vn ntluc@hcmct.edu.vn nhtuan@hcmct.edu.vn dtthuy@hcmct.edu.vn nnthien@hcmct.edu.vn pthuong@hcmct.edu.vn lcphuong@hcmct.edu.vn ntplinh@hcmct.edu.vn tvluy@hcmct.edu.vn ndtuan@hcmct.edu.vn pttrung@hcmct.edu.vn tqtan@hcmct.edu.vn ldthu@hcmct.edu.vn lvnghia@hcmct.edu.vn thluan@hcmct.edn.vn ntan@hcmct.edu.vn ldthong@hcmct.edu.vn ntgioi@hcmct.edu.vn ... kiểm soát nội quy ao đẳng Giao Thông Vận Tải TP H Chí Minh + ề xuất giải pháp nâng cao hiệu kiểm sốt nội quy trình thu, chi tạ rườ ao đẳng Giao Thông Vận Tải TP H Chí Minh Câu hỏi nghiên cứu: + Những. .. dụ sở lý thuyết nhân tố ả soát nội quy trình thu, chi kết khảo s hiệu nhân tố ả ưởng tới hiệu kiểm để phát triển mơ hình nâng cao ưởng tới hiệu kiểm sốt nội quy trình thu, chi 4 - Vận dụ p ươ... ưởng nhân tố tới hiệu kiểm sốt nội quy trình thu, chi tạ rường ao đẳng Giao Thông Vận Tải TP H Chí Minh Từ Tải TP H Chí Minh có nhữ c s c p ươ úp rườ ao đẳng Giao Thông Vận p p p ù ợp để nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kiểm soát nội bộ quy trình thu chi tại trường cao đẳng giao thông vận tải TP hồ chí minh , Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kiểm soát nội bộ quy trình thu chi tại trường cao đẳng giao thông vận tải TP hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay