Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại việt nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế

154 2 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ THỊ MINH TRIẾT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP TRONG KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ THỊ MINH TRIẾT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP TRONG KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 Cán hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Tùng TP HỒ CHÍ MINH, Tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TRẦN VĂN TÙNG TS Trần Văn Tùng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm : (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thac sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Võ Văn Nhị Chủ tịch TS Phạm Ngọc Toàn Phản biện TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện PGS.TS Huỳnh Đức Lộng Uỷ viên TS Hà Văn Dũng Uỷ viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày… tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên NGÔ THỊ MINH TRIẾT Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 23/07/1989 Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh Chun ngành: MSHV: 1541850055 Kế tốn I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP TRONG KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ II- Nhiệm vụ nội dung: - Vận dụng sở thuyết ảnh hưởng nhân tố đến việc vận dụng giá trị hợp kế toán Việt Nam theo chuẩn mực toán quốc tế - Xác định ảnh hưởng nhân tố đến việc vận dụng giá trị hợp kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế Từ giúp quan quản nhà nước doanh nghiệp địa bàn Tp Hồ Chí Minh có sách phù hợp để nâng cao việc vận dụng giá trị hợp kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 (QĐ 2790/QĐ-ĐKC) IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/03/2017 V- Cán hướng dẫn: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Trần Văn Tùng TS TRẦN VĂN TÙNG KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kế toán “Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế tốn quốc tế” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tôi xin cam đoan giúp đỡ việc thực luận văn cảm ơn tất phần kế thừa, tham khảo tham chiếu trích dẫn đầy đủ ghi rõ nguồn tham khảo cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Học viên thực luận văn Ngô Thị Minh Triết LỜI CẢM ƠN Chắc chắn luận văn tác giả khơng hồn thành không nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình, động viên khuyến khích thầy cơ, gia đình, bạn bè anh chị, doanh nghiệp khảo sát đóng góp to lớn họ nhiều cách khác suốt trình thực luận văn Trước hết, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Văn Tùng, người thầy hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tiếp đến tác giả xin cảm ơn thầy PGS.TS Trần Phước, thầy Ngơ Đình Thành, q thầy cô trường Đại học Công Nghệ TP.HCM quý thầy trường Đại học Quốc Gia TP.HCM đóng góp nhiều ý kiến, chia kinh nghiệm, kiến thức chun mơn q báu để tác giả hồn thành luận văn Song song tác giả chân thành cảm ơn tới bạn bè lớp sau đại học ngành kế tốn trường Đại học Cơng Nghệ TP.HCM, anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát dành thời gian quý báu để cung cấp cho tác giả tất thơng tin cần thiết để hồn thành luận văn Cuối cùng, tác giả muốn cảm ơn tới gia đình tơi hỗ trợ tuyệt vời lời động viên để tơi có đủ tinh thần, nghị lực để thực luận văn Mặc dù, luận văn hoàn thành khả tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian khả chun mơn, luận văn có nhiều sai sót Kính mong nhận cảm thơng lời bảo tận tình thầy cô bạn Học viên thực Luận văn Ngơ Thị Minh Triết TĨM TẮT Tuy thuật ngữ kế toán so với hệ thống định giá khác, song giá trị hợp bàn đến hướng định giá kế tốn Chính việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng giá trị hợp kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế tốn quốc tế có ý nghĩa vai trò vơ quan trọng Luận văn gồm chương với mục tiêu nghiên cứu hệ thống hóa luận giá trị hợp chuẩn mực kế toán Quốc tế thực trạng áp dụng giới, khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức IFRS 13 “Đo lường giá trị hợp lý” doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu nhân tố tác động đến việc việc vận dụng GTHL kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế đề xuất giải pháp nhằm áp dụng thước đo giá trị hợp kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán Quốc Tế vào doanh nghiệp TP.HCM Về phương pháp nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp phương pháp định tính phương pháp định lượng Trong phương pháp định tính, tác giả sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp vấn trực tiếp, phương pháp phân tích tổng hợp Trong phương pháp định lượng, tác giả sử dụng phần mềm SPSS để thực phân tích thống mơ tả phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA Kết phân tích từ liệu thơng qua phần mềm SPSS mơ hình khả vận dụng giá trị hợp kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế bị phụ thuộc vào yếu tố bao gồm môi trường pháp lý, mơi trường kinh doanh, mơi trường văn hóa xã hội, trình độ nhân viên kế tốn, vai trò tổ chức, hội nghề nghiệp kế tốn, mơi trường văn hóa, xã hội nhân tố tác động mạnh lên mơ hình Theo số liệu phân tích từ phần mềm SPSS, mơ hình với yếu tố nêu giải thích 66%, phần lại yếu tố khác chưa khám phá Trong Luận văn tác giả có đề nghị giải pháp nhằm thúc đẩy năm yếu tố đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính phủ, Quốc Hội, Bộ Tài Chính, Hiệp hội nghề nghiệp, sở đào tạo doanh nghiệp địa bàn Tp.HCM ABSTRACT Even though fair value is a new term in accounting comparing to other evaluation system, it is considered as a new way of evaluation in accounting Therefore, the study of factors affecting the application of fair value accounting in Vietnam under the international accounting standards is meaningful and crucial role Thesis consists of chapters with the goal of research is to systematize the theoretical fair value of the International Accounting Standards and applicable situation in the world, the survey assessing the situation awareness of IFRS 13 "Measurement at fair value” that is conducted on companies located in Ho Chi Minh City Moreover, it suggests the solution of applying fair value complying with international accounting to firms in Ho Chi Minh City Regarding research methodology authors uses two main methods are the qualitative and quantitative methods In qualitative methods, the author uses the method of comparison and contrast, direct interviews, analysis and synthesis In quantitative methods, the author used SPSS software to perform descriptive statistical analysis an exploratory factor analysis (EFA) Results from the data analysis through SPSS software models indicate that the ability to apply fair value accounting in Vietnam that complies with international accounting standards which depend on factors including the regulatory environment, business environment, social and cultural environment, qualification of an accountant, organizational roles, accounting professional associations, and social and cultural environment is the most powerful factor to the model According to data analysis from SPSS, models with above factors explained 66%, the rest have not been explored In the thesis, the author has proposed measures to promote the five factors and also give some recommendations for the Government, Parliament, Ministry of Finance, professional associations, institutions create and firms in Ho Chi Minh City MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TĨM TẮT ABSTRACT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH PH N M Đ U 1 TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐÓNG GÓP KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu công bố nước 1.2 Các nghiên cứu công bố nước 10 1.2.1 Các báo khoa học, cơng trình nghiên cứu khoa học 10 1.2.2 Các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 13 1.3 Nhận xét nghiên cứu trước xác định vấn đề cần nghiên cứu 18 1.3.1 Đối với cơng trình nghiên cứu nước 18 124 Cơng ty TNHH tầm nhìn mục tiêu Việt Tầng 9, P97a, Tòa Nhà Eto n, 364 Cộng Nam Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 125 CTCP Chương Dương 126 225 Đại lộ Võ Văn Kiệt - Q.1 - Tp.HCM CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ 50 Tôn Thất Đạm - P.Nguyễn Thái Bình Chí Minh Q.1 - Tp.HCM 127 CTCP ĐT & PT Nhà Đất Cotec 14 Nguyễn Trường Tộ - P.12 - Q.4 Tp.HCM 128 CTCP Cát Lợi 934 D2 - Đường D - KCN Cát Lái - P.Thạnh Mỹ Lợi - Q.2 - Tp.HCM 129 Công ty TNHH sản xuất thương mại 72 Bình Chiểu, KP3, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Pallet Thanh Mai Đức, Tp.HCM 130 CTCP CN Cao Su Miền Nam 180 Nguyễn Thị Minh Khai - P.6 - Q.3 Tp.HCM 131 CTCP Xây Dựng Cotec 194 Nguyễn Trọng Tuyển, 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 132 CTCP Cấp Nước Chợ Lớn 97 Phạm Hữu Chí - P.12 - Q.5 - Tp.HCM 133 Công ty cổ phần Nam Thông 46A, CMT8, KP3, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM 134 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kha 102/180 Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, & Thuấn Tp.HCM 135 Cơng ty TNHH bơi trơn thiết bị Hòa 55 đường DN 7, P.Tân Hưng thuận, Q.12, Hiệp Phát Tp.HCM 136 Công ty TNHH Dược Phẩm Thịnh Phát A11.6 Cao ốc Phú Hoàng An, số 9, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiến, Nhà Bè, Tp.HCM 137 Cơng ty TNHH Gió Mậu Dịch 20 Bis Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 138 Công ty TNHH thương mại dịch Visacoop vụ 48 Nguyễn Thị Q1, TPHCM 139 Công ty TNHH thương mại dịch vụ 207/15 Lê Văn Thọ, P9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM Bách Tùng Gia Minh Khai, 140 CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC 141 Công ty TNHH Đại Hiệp 13 - 13bis Kỳ Đồng - P.9 - Q.3 - Tp.HCM 720 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.HCM 142 Công ty TNHH Dịch vụ cơng ích quận 466 Nguyễn Chí Thanh, P6,Q10,TP.HCM 10 143 Công ty TNHH sản xuất thương mại 116 Dương Văn Dương, P.Phú Thọ Hòa, dịch vụ Lộc An Q.Tân Phú, Tp.HCM 144 TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - 43 Mạc Đĩnh Chi - P.Đa Kao - Q.1 CTCP Tp.HCM 145 Công ty TNHH Nam Việt Đỏ 142/35 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 146 CTCP Bóng Đèn Điện Quang 21-123-125 Hàm Nghi - P.Nguyễn Thái Bình - Q.1- Tp.HCM 147 Công ty cổ phần đầu tư giải pháp Lộc 25 Đồng Nai, P.15, Q.10, Tp.HCM Thọ 148 CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước 149 331 Trần Xuân Soạn - KP.4 - P.Tân Kiểng Q.7 - Tp.HCM Công ty TNHH sản xuất thương mại Đường số 33 KP5, An Phú, Q2, Tp.HCM dịch vụ Cuộc Sống Xanh 150 CTCP Công Viên Nước Đầm Sen Số - Đường Hòa Bình - P.3 - Q.11 Tp.HCM 151 Cơng ty TNHH Sài gòn ICOM 490a Điện Biên Phủ, P.21, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 152 CTCP Kỹ Nghệ Đơ Thành 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt - Q5 - Tp.HCM 153 Công ty TNHH Kinh doanh T&N 161B, Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, Tp.HCM 154 CTCP DV & XD Địa Ốc Đất Xanh 27 Đinh Bộ Lĩnh - P.24 - Q Bình Thạnh Tp.HCM 155 Cơng ty TNHH du lịch thương mại Kỳ 238 đường 312, P.12, Q.10, Tp.HCM Hòa 156 Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN Tầng Tòa nhà Vincom - P.Bến Nghé - Q.1 - Tp.HCM 157 Công ty TNHH sản xuất xây dựng 94/1061a Dương Quảng Hàm, P6, Q.Gò thương mại Đại Á Châu Vấp, Tphcm 158 Công ty TNHH sản xuất thương mại 188 đường 19/5B, P.Tân Thạnh, Q.Tân Phú, dịch vụ Tuấn Minh Tp.HCM 159 CTCP Ngoại Thương & PT ĐT Số 28 Phùng Khắc Khoan - P.Đa Kao - Q.1 Tp.HCM Tp.HCM 160 Công ty TNHH thương mại dịch vụ 50 Nguyễn Văn Vỹ, P12, Q.Tân Bình, Thiên Uy TPHCM 161 Cơng ty cổ phần thương mại dệt may Số đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Nhà Bè Q.7, Tp.HCM 162 Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất 606 Nguyễn oanh, P.6, Q.Gò Vấp, Tp.HCM nhập Trí Việt 163 TCT Khí Việt Nam - CTCP PVGas To er Nguyễn Hữu Thọ - X.Phước Kiến - H.Nhà Bè - Tp.HCM 164 CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành 21/6D - Phan Huy Ích - P.14 - Q.Gò Vấp Tp.HCM 165 CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh Tầng Tòa nhà Gilimex - 24C Phan Đăng Lưu - P.6 - Q.Phú Nhuận - Tp.HCM 166 CTCP SX-TM May Sài Gòn 252 Nguyễn Văn Lượng - P.17 - Q.Gò Vấp Tp.HCM 167 CTCP Đại Liên Hiệp Vận Chuyển 2bis 4-6 Lê Thánh Tôn - P.Bến Nghé - Q.1 Tp.HCM 168 CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế Tòa nhà Green Power - 35 Tôn Đức Thắng P.Bến Nghé - Q.1 - Tp.HCM 169 Công ty TNHH thương mại dịch vụ 233 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Hoàng Nam Phát Tp.HCM 170 Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất 160a/34 Vườn Xoài, P.Tân Thành, nhập Hoàng Nam Tiến Q.Tân Phú, Tp.HCM 171 CTCP Hồng Anh Gia Lai Tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai - P203 - 7/1 Thành Thái - P.14 - Q.10 - Tp.HCM 172 Công ty TNHH thương mại dịch vụ 14 Hồng lĩnh, P.15, Q.10, Tp.HCM NSC 173 CTCP Đầu Tư Thương Mại BĐS An Số 81-83-85 -Hàm Nghi - P.Nguyễn Thái Dương Thảo Điền Bình - Q.1 - TP.HCM 174 Cơng ty TNHH thương mại kỹ thuật 257/12/19 Phạm Đăng Giảng Kp2 Bình Ngọc Lan Hưng Hòa Bình Tân, Tp.HCM 175 CTCP Dịch Vụ Ô Hàng Xanh 235/18 Điện Biên Phủ - P.15 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM 176 CTCP Chứng Khốn Tp.Hồ Chí Minh Lầu 5&6 Tòa nhà AB - Số 76 Lê Lai - P.Bến Thành - Q.1 - Tp.HCM 177 Công ty cổ phần xây dựng Khang Thịnh 22 Dương Văn Dương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM 178 CTCP Hữu Liên Á Châu KE A2/7 Tân Kiên - Bình Lợi - P.Tân Tạo A - Q.Bình Tân - Tp.HCM 179 Công ty TNHH Access professional Việt 169/16 đường số 11, P.Bình Hưng Hòa, Nam Q.Bình Tân, Tp.HCM 180 CTCP Kim Khí Tp.HCM 193 Đinh Tiên Hồng - P.Đa Kao - Q.1 Tp.HCM Tầng 4, khu B, tòa nhà Indochina Park Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 181 To er, số 04, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Tuấn Sinh Kao, Q.1, Tp.HCM 182 CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng 286 - 288 Huỳnh Văn Bánh - P.11 - Q.Phú Quân Nhuận - Tp.HCM 183 Công ty TNHH xây dựng Sơn Hải 46-48 Nguyễn Quang Bích, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 184 CTCP Xây dựng Điền Phong 90B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP.HCM 185 CTCP Vật Tư Tổng Hợp & Phân Bón Ấp - X.Phạm Văn Cội - H.Củ Chi Hóa Sinh Tp.HCM 186 CTCP Xi Măng Hà Tiên 187 360 Bến Chương Dương - P.Cầu Kho - Q.1 Tp.HCM CTCP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Km 1906+700 Quốc lộ 1A - Khu phố IDICO P.Bình Hưng Hòa - Q.Bình Tân - Tp.HCM 188 CTCP Vận Tải Hà Tiên Km số - Xa lộ Hà Nội - Q.Thủ Đức Tp.HCM 189 CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM 190 CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản Lô số A77/I - Đường số - KCN Vĩnh Lộc Q.Bình Tân - Tp.HCM 191 Công ty TNHH thương mại sản xuất 101/17/19 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Trường Hải Tp.HCM 192 Công ty TNHH thương mại sản xuất Đại 246 Trịnh Đình Trọng, P.Phú Trung, Q.Tân Hùng Phú, Tp.HCM 193 Công ty TNHH Công nghiệp Vàng Anh 192-194A Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 194 CTCP Đầu Tư Cơng Nghiệp Tân Tạo Lô 16 - Đường 02 - KCN Tân Tạo - P.Tân Tạo A - Q.Bình Tân - Tp.HCM 195 CTCP Đầu Tư & KD Nhà Intresco 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm - P.Đakao - Q.1 Tp.HCM 196 CTCP Cơng Nghệ Tiên Phong Tầng Tòa nhà ITD - KCX Tân Thuận - Q.7 - Tp.HCM 197 CTCP Đầu Tư Địa Ốc Khang An 91 Nguyễn Hữu Cảnh - P.22 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM 198 CTCP Kinh Đơ 138-142 Hai Bà Trưng - P.Đa Kao - Q.1 TP.HCM 199 CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai - P.6 - Q.3 Tp.HCM 200 CY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin 229/64 Tây Thạnh, Phường Tân Phú, Quận học Viễn Thông AZZ Tân Phú, Tp.HCM Phụ lục 6: hân tích tương quan Y PL KD VH NV HNN Descriptive Statistics Mean Std Deviation 3.7483 53415 3.5988 74975 3.5063 68198 3.4367 67283 3.6333 63228 3.5850 64895 Pearson Correlation Sig (1-tailed) N Y PL KD VH NV HNN Y PL KD VH NV HNN Y PL KD VH NV HNN N 200 200 200 200 200 200 Correlations Y PL KD 1.000 252 333 252 1.000 -.023 333 -.023 1.000 533 018 232 517 037 125 546 050 112 000 000 000 372 000 372 000 401 000 000 301 039 000 242 058 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 VH 533 018 232 1.000 321 277 000 401 000 000 000 200 200 200 200 200 200 NV 517 037 125 321 1.000 403 000 301 039 000 000 200 200 200 200 200 200 HNN 546 050 112 277 403 1.000 000 242 058 000 000 200 200 200 200 200 200 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed HNN, PL, KD, VH, NV Enter a Dependent Variable: Y b All requested varibles entered Model Summaryb Model R R Adjusted Std Error Change Statistics DurbinSquare R Square of the R Square F df1 df2 Sig F Watson Estimate Change Change Change 773a 597 587 34339 597 57.500 194 a Predictors: (Constant), HNN, PL, KD, VH, NV b Dependent Variable: Y ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 33.901 6.780 Residual 22.876 194 118 Total 56.777 199 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), HNN, PL, KD, VH, NV F 57.500 Sig .000b 000 2.119 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) 041 230 PL 160 033 225 KD 155 037 198 VH 247 040 311 NV 214 043 254 HNN 267 042 325 a Dependent Variable: Y t 178 4.931 4.219 6.251 4.943 6.416 Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 859 000 000 000 000 000 996 941 838 789 811 1.004 1.062 1.194 1.268 1.233 Collinearity Diagnosticsa Model Dimension a Eigenvalue Condition Index (Constant) 5.871 1.000 00 044 11.557 00 033 13.295 00 025 15.378 00 018 18.080 00 009 25.354 99 Variance Proportions PL KD VH NV HNN 00 00 00 00 00 71 06 07 02 01 00 67 01 10 15 02 08 86 04 19 00 00 03 74 57 26 19 03 10 07 Dependent Variable: Y Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Predicted Value 2.8807 Residual -1.20157 Std Predicted Value -2.102 Std Residual -3.499 a Dependent Variable: DGDN 4.7962 97684 2.539 2.845 3.7483 00000 000 000 Std Deviation 41274 33905 1.000 987 N 200 200 200 200 Phụ lục 7: Các phương pháp định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá BTC a) hương pháp so sánh:  Định nghĩa: Phương pháp so sánh phương pháp thẩm định giá dựa sở phân tích mức giá tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá giao dịch thành công mua, bán thị trường điều kiện thương mại bình thường vào thời điểm cần thẩm định giá gần với thời điểm cần thẩm định giá để ước tính xác định giá trị thị trường tài sản  Các bước tiến hành: Bước 1: Nghiên cứu thị trường để có thơng tin giá giao dịch, giá niêm yết giá chào bán Bước 2: Thu thập, kiểm tra thông tin, số liệu yếu tố so sánh từ tài sản loại tương tự so sánh Bước 3: Lựa chọn đơn vị so sánh chuẩn xây dựng bảng phân tích, so sánh đơn vị so sánh chuẩn Bước 4: Phân tích, xác định yếu tố khác biệt tài sản so sánh tài sản cần thẩm định giá từ thực điều chỉnh giá tài sản so sánh Bước 5: Phân tích tổng hợp mức giá dẫn tài sản so sánh, rút mức giá dẫn đại diện để ước tính xác định mức giá tài sản cần thẩm định b) hương pháp chi phí:  Định nghĩa: Phương pháp chi phí phương pháp thẩm định giá dựa sở chi phí tạo tài sản tương tự tài sản cần thẩm định giá để xác định giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giá Các bước tiến hành: Đ i với bấ ng sản: Bước 1: Ước tính riêng giá trị lơ đất thuộc bất động sản nguyên tắc xác định giá đất phương pháp xác định giá đất theo quy định Bước 2: Ước tính chi phí để xây dựng mới, để tái tạo, thay công trình xây dựng có đất Bước 3: Xác định hao mòn ước tính giá trị hao mòn lũy kế (mức độ giảm giá) cơng trình xây dựng có đất Bước 4: Ước tính giá trị cơng trình xây dựng cách trừ giá trị hao mòn lũy kế (mức giảm giá) khỏi chi phí xây dựng hành cơng trình Bước 5: Ước tính giá trị bất động sản cần thẩm định giá cách cộng (+) kết bước kết bước Đ i vớ ết bị: Bước 1: Đánh giá tồn diện tình trạng máy, thiết bị cần thẩm định giá Bước 2: Ước tính chi phí tái tạo chi phí thay để sản xuất đưa máy, thiết bị vào sử dụng Bước 3: Ước tính hao mòn hữu hình, hao mòn vơ hình giá trị hao mòn lũy kế máy, thiết bị Bước 4: Ước tính giá trị máy, thiết bị cách lấy kết bước trừ (-) kết bước Xác định hao mòn ước tính giá trị hao mòn lũy kế: Mức độ hao mòn, tuổi đời giá trị hao mòn lũy kế tài sản cần thẩm định giá xác định dựa trạng thực tế tài sản thời điểm cần thẩm định giá, hồ sơ kỹ thuật nhà sản xuất quy định mức độ hao mòn, thời gian khấu hao quan có thẩm quyền c) hương pháp thu nhập:  Định nghĩa: Phương pháp thu nhập: phương pháp thẩm định giá dựa sở chuyển đổi dòng thu nhập ròng tương lai nhận từ việc khai thác tài sản thành giá trị tài sản (quá trình chuyển đổi gọi q trình vốn hố thu nhập) để ước tính giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giá Phương pháp thu nhập chia thành phương pháp: - Phương pháp vốn hóa trực tiếp: áp dụng trường hợp thu nhập từ tài sản đầu tư qua năm không thay đổi số năm đầu tư vô hạn - Phương pháp dòng tiền chiết khấu: áp dụng trường hợp thu nhập từ tài sản đầu tư qua năm khác  Cách tính: r ế Vốn hoá trực tiếp phương pháp sử dụng thu nhập để ước tính giá trị tài sản cách chuyển hoá lợi tức năm Việc chuyển hoá thực đơn giản cách chia thu nhập cho tỷ suất vốn hố thích hợp hay nhân với hệ số thu nhập Công thức: V= I R Trong đó: V: giá trị tài sản Hoặc V = I x G I: thu nhập ròng năm R: tỷ suất vốn hoá GI: hệ số thu nhập (GI = 1/R) Các ước tiến hành: Bước 1: Ước tính thu nhập tài sản mang lại Mỗi loại thu nhập ứng với loại tỷ suất vốn hố thích hợp Bước 2: Tìm tỷ suất vốn hố hệ số thu nhập thích hợp với loại thu nhập Bước 3: Áp dụng cơng thức vốn hố trực tiếp ò ề ế ấ : Phương pháp dòng tiền chiết khấu phương pháp ước tính giá trị tài sản cách chiết khấu tất khoản thu, chi dòng tiền dự kiến phát sinh tương lai thời điểm tại, có tính đến yếu tố lạm phát khơng ổn định thu nhập Cơng thức: Trong đó: Trường hợp dòng tiền không đều: V: Giá trị thị trường tài sản V= CFt: Thu nhập năm thứ t ∑ Vn: Giá trị thu hồi tài sản vào năm thứ n n: Thời gian nắm giữ tài sản r: tỷ suất chiết khấu Trường hợp dòng tiền đều: V= CF b.3) ∑ Các ước tiến hành: Bước 1: Ước tính doanh thu từ việc khai thác tài sản Bước 2: Ước tính chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản Bước 3: Ước tính thu nhập ròng hay dòng tiền từ doanh thu chi phí Bước 2: Ước tính giá trị thu hồi tài sản vào cuối kỳ Bước 3: Ước tính tỷ suất vốn hố thích hợp Bước 4: Xác định giá trị tài sản công thức trên.(Phụ lục số 05, Phụ lục B) d) hương pháp th ng  Định nghĩa: Phương pháp thặng dư phương pháp thẩm định giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giá xác định vào giá trị vốn có cách lấy giá trị ước tính phát triển giả định tài sản (tổng doanh thu) trừ tất chi phí phát sinh để tạo phát triển Tổng doanh thu dự án doanh thu dự kiến đạt hoàn thành dự án đầu tư bất động sản, phù hợp với quy định pháp luật Tổng chi phí đầu tư dự án tồn chi phí cần thiết dự kiến đầu tư vào dự án bất động sản có tiềm phát triển, phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng mục tiêu dự án mang lại hiệu cao  Cách tính: Phương pháp thặng dư áp dụng để đánh giá giá trị bất động sản có tiềm phát triển: - Phương pháp sử dụng cho đất trống để xây dựng đất có cơng trình đất cải tạo phá dỡ xây dựng cơng trình đất - Phương pháp thặng dư dựa giả thiết người mua trả cho bất động sản phần thặng dư sau dùng tổng doanh thu phát triển trừ (-) tổng chi phí đầu tư để tạo doanh thu phát triển Cơng thức tính: V = DT - CP  Các bước tiến hành: Trong đó: V: giá trị bất động sản cần thẩm định giá, DT: tổng doanh thu dự án, CP: tổng chi phí đầu tư dự án Bước 1: Xác định mục tiêu kinh doanh, cách thức khai thác tốt hiệu dự án Bước 2: Ước tính tổng doanh thu phát triển dự án, chuyển đổi tổng doanh thu giá thời điểm cần thẩm định giá Bước 3: Ước tính chi phí đầu tư để tạo doanh thu phát triển dự án, chuyển đổi chi phí đầu tư giá thời điểm cần thẩm định giá Bước 4: Xác định giá đất vào chênh lệch kết tính tốn bước trừ (-) bước e) hương pháp lợi nhuận:  Định nghĩa: Phương pháp lợi nhuận phương pháp thẩm định giá dựa khả sinh lợi việc sử dụng tài sản để ước tính giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giáCác bước tiến hành: Bước 1: Xác định tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ; bao gồm tất khoản thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ theo ngành nghề kinh doanh đăng ký với cấp có thẩm quyền Bước 2: Xác định tổng chi phí: bao gồm: - Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, vật tư trừ khỏi tổng thu nhập để tính khoản lợi nhuận ròng - Chi phí lãi vay ngân hàng - Chi phí vận hành, quản doanh nghiệp Bước 3: Xác định thu nhập thực từ bất động sản Thu nhập thực từ bất động sản phần lại sau trừ khỏi tổng doanh thu khoản tổng chi phí, khoản thuế, phí khoản phải nộp khác theo quy định pháp luật tiền công trả cho nhà đầu tư Bước 4: Áp dụng cơng thức để tìm giá trị bất động sản Thu nhập thực hàng năm Giá trị thị trường bất động sản = Tỷ suất vốn hóa ... hưởng nhân tố đến việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kê toán quốc tế - Xác định ảnh hưởng nhân tố đến việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt Nam theo chuẩn mực kế toán. .. nhân qua đưa giải pháp cho việc sử dụng kế toán GTHL Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế, tác giả đến định lựa chọn đề tài Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý kế toán Việt. .. 1541850055 Kế tốn I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ II- Nhiệm vụ nội dung: - Vận dụng sở lý thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại việt nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế , Các nhân tố tác động đến việc vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại việt nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay