04 MT NGUYEN THI HONG DIEP(30 39)036

10 12 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 54, Số 3A (2018): 30-39 DOI:10.22144/ctu.jvn.2018.036 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ HIỆN TRẠNG CÂY XANH ĐÔ THỊ VÀ ƯỚC LƯỢNG KHÍ NHÀ KÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Thị Hồng Điệp1*, Nguyễn Văn Biết2 Nguyễn Trọng Cần2 Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ Sinh viên ngành Quản lý đất đai K39, Trường Đại học Cần Thơ *Người chịu trách nhiệm viết: Nguyễn Thị Hồng Điệp (email: nthdiep@ctu.edu.vn) Thông tin chung: Ngày nhận bài: 06/09/2017 Ngày nhận sửa: 06/01/2018 Ngày duyệt đăng: 27/04/2018 Title: Urban land use mapping and greenhouse gases estimation in Can Tho city Từ khóa: Ảnh Google Earth, xanh thị, khí nhà kính, phân loại hướng đối tượng Keywords: Greenhouse gas, Google earth images, object-based image analysis, urban green trees ABSTRACT Unregulated urban development, high greenhouse gas emission and rising energy cost and increases in service demands have been a pressure in the cities This study is aimed at monitoring urban greenhouse gas emission and applying "green solutions" to reduce greenhouse gas emission which is one of the economic solutions in “green urban” development strategy It is to use satellite images on Google Earth and apply object-based image analysis (OBIA) method to create a green tree map in Ninh Kieu district The result showed that the green tree area is of 621.62 with overall accuracy at 85.71% (K = 0.71) Such a tree density in Ninh Kieu district accounts for 50-60% of the standard by the Ministry of Construction With this green tree area, it could only absorb approximately 60% of greenhouse gas emissions (226,891.30 tons of CO2 equivalent) while the total emissions in three fields including energy, agriculture and waste was calculated at 734,740.48 tons CO2 equivalent TÓM TẮT Sự phát triển thị thiếu kiểm sốt, phát thải khí nhà kính cao với thực trạng chi phí lượng tăng, nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng tạo áp lực lên đô thị nước ta Nghiên cứu thực nhằm theo dõi nguồn phát thải khí nhà kính thị áp dụng “giải pháp xanh” giảm thiểu lượng khí nhà kính phát thải giải pháp mang tính kinh tế chiến lược phát triển đô thị xanh Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Google Earth áp dụng phương pháp phân loại hướng đối tượng (OBIA) xây dựng đồ trạng xanh quận Ninh Kiều Kết xác định diện tích xanh quận 621,62 với độ xác toàn cục 85,71 % (K=0,71) Mật độ xanh quận Ninh Kiều đạt 50-60% so với quy chuẩn Bộ Xây dựng Với diện tích xanh này, ước tính hấp thụ 60% lượng khí nhà kính phát thải quận (226.891,30 CO2 tương đương) tổng lượng khí phát thải ba lĩnh vực: lượng, nông nghiệp chất thải 734.740,48 CO2 tương đương Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Văn Biết Nguyễn Trọng Cần, 2018 Xây dựng đồ phân bố trạng xanh thị ước lượng khí nhà kính thành phố Cần Thơ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 54(3A): 30-39 lượng phát thải đến từ khu vực trung tâm đô thị với mật độ dân cư đông đúc, so với khu vực ven đô (Hoornweg, Sugar, & Gomez, 2011) Nguồn MỞ ĐẦU Trên giới, khoảng 80% lượng phát thải khí nhà kính từ khu vực thị, khoảng 30 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 54, Số 3A (2018): 30-39 phát thải khí nhà kính thị từ nhiều nguồn khác chủ yếu chia thành nhóm lĩnh vực lượng, giao thông, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp xử lý chất thải Các trình làm phát sinh CO2 từ sử dụng nhiên liệu cho máy móc, phương tiện giao thơng, CH4 từ chơn lấp rác thải đô thị bãi lộ thiên, N2O từ đốt nhiên liệu hoá thạch, HFCs PFCs hệ thống làm lạnh, SF6 thiết bị truyền tải phân phối điện NF3 thiết bị bán dẫn, hình tinh thể lỏng (Saxe, 2016) Trung Nguyễn Hà Quỳnh Giao, 2012) nên lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động thị không nhỏ Song hành biện pháp giảm thiểu khí nhà kính sử dụng nhiên liệu (xăng E5), cải tiến công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, giải pháp hấp thụ khí nhà kính biện pháp xanh thể ưu mặt kinh tế, môi trường Nghiên cứu thực với mục tiêu xây dựng đồ phân bố trạng xanh ước tính mật độ xanh so với quy chuẩn Bộ Xây dựng quận Ninh Kiều, đồng thời tính tốn lượng phát thải khí nhà kính khả hấp thụ khí nhà kính hệ thống xanh có địa bàn quận Ninh Kiều Phát thải khí nhà kính nói chung khí CO2, NOx, khói bụi nói riêng định lớn tăng trưởng kinh tế đô thị hố (Li, Hong, Tang, & Na, 2016) Các khí nhà kính làm hấp thụ giữ lượng từ bề mặt Trái Đất Mặt Trời khí quyển, làm gia tăng nhiệt độ trung bình ấm lên tồn cầu (Zein & Chehayeb, 2015) Việc phát thải khí nhà kính tập trung ngày lớn khí có tác động nghiêm trọng đến môi trường, sức khoẻ người kinh tế, cần có giải pháp cắt giảm lượng khí nhà kính, đặc biệt từ khu vực thị PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan vùng nghiên cứu Ninh Kiều quận trung tâm thành phố Cần Thơ, thành lập theo Nghị định số 05/2004/NĐCP ngày tháng năm 2004 Quận Ninh Kiều quận sầm uất, thị hóa nhanh kinh tế phát triển, đại, với không gian đô thị bề hạ tầng hồn thiện Về vị trí địa lý, quận nằm từ 105013’38” đến 105005’35” kinh độ Đông, 9055’08” đến 10019’38” vĩ độ Bắc (Hình 1) Phía Đơng giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Tây giáp huyện Phong Điền, phía Nam giáp huyện Phong Điền quận Cái Răng, phía Bắc giáp quận Bình Thủy (Sở Tài ngun Môi trường thành phố Cần Thơ, 2012) Các giải pháp thực gồm giảm thiểu phát thải hấp thụ phát thải Vì quận Ninh Kiều quận có mức độ tập trung thị cao vượt trội thành phố Cần Thơ (Phạm Đỗ Văn Hình 1: Bản đồ hành quận Ninh Kiều 31 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 54, Số 3A (2018): 30-39 Phân loại hướng đối tượng Dữ liệu Phân đoạn ảnh: giúp xác định ranh giới đối tượng ảnh; phân mảnh ảnh có tác động lớn đến độ xác kết giải đoán theo phương pháp phân loại hướng đối tượng Thuật tốn phân  Bản đồ hành quận Ninh Kiều năm 2012 (nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ, 2012)  Số liệu kiểm kê khí nhà kính năm 2015 (Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ, 2015) đoạn đa phân giải (Multiresolution) sử dụng để phân đoạn ảnh theo mức độ khác Ba tham số sử dụng để phân đoạn ảnh  Ảnh viễn thám độ phân giải cao từ Google Earth thu thập phần mềm Elshayal Smart GIS có độ phân giải không gian 2,4 m với phổ xanh dương, xanh đỏ vào tháng năm 2015 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Viễn thám thực dựa việc lựa chọn thông số tỷ lệ (scale parameter), hình dạng (shape) độ chặt (compactness) (Phạm Văn Duẩn, 2015) với thông số gồm tỷ lệ: 30, hình dạng: 0,3 độ chặt: 0,5 Trong đó, tham số tỷ lệ (scale parameter) thông số quan trọng có tác động trực tiếp tới kích thước đối tượng ảnh Phân loại ảnh sau phân mảnh gồm 03 bước sau: Tiền xử lý ảnh Ảnh sau thu thập (có thơng số Projection: Geographic- Lattitude/Longtitude; Datum: WGS84) chuyển lưới chiếu UTM, Datum: WGS84, Zone: 48 (1020E – 1080E – Northern) với hệ quy chiếu tồn cầu Bước 1: Lập bảng chìa khố giải đốn cho nhóm đối tượng đặc điểm: màu sắc, hình dạng, độ sáng, độ mịn (Bảng 1) Bảng 1: Đặc trưng nhóm đối tượng Đối tượng Hình mẫu Độ mịn Độ sáng Kích thước Hình dạng Sông Mịn Sáng Không ổn định Uốn khúc Dân cư Mịn Trắng sáng Vừa nhỏ Chữ nhật/ hình vng Giao thông Mịn Xám nhạt Nhỏ, vừa Dạng tuyến Thủy sản Mịn Xanh đen Khơng ổn định Chữ nhật/ hình vuông Lúa – Màu Mịn Xám Không ổn định Đa giác, dạng Cây lâu năm Thô Xanh Lớn Cụm lớn/ dãy dài 2.2.2 Khảo sát thực tế Bước 2: Xác định thông số kỹ thuật đặc trưng (tổng số điểm ảnh (pixel), độ tương phản) điểm ảnh tương ứng với đối tượng giải đoán mắt sử dụng chìa khố giải đốn Đánh giá độ tin cậy dựa 63 điểm khảo sát thực tế địa bàn quận Ninh Kiều ghi nhận vị trí GPS trạng mặt phủ điểm khảo sát, 11 điểm lâu năm, 20 điểm dân cư, 11 điểm đường giao thông, 13 điểm hàng năm điểm thủy sản Các điểm khảo sát phân bố ngẫu nhiên địa bàn quận Ninh Kiều Hình Bước 3: Phân loại đối tượng dựa thông số xác định thông qua thông số lựa chọn 32 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 54, Số 3A (2018): 30-39 Hình 2: Vị trí điểm kiểm chứng thực địa Đánh giá độ tin cậy phân loại D: đường kính thân Theo Lê Văn Trung (2005), độ tin cậy phân loại nhằm đo lường mức độ xác liệu kiểm định (thực tế) so với liệu ảnh phân loại Nếu ảnh phân loại phù hợp với liệu kiểm định gọi tin cậy H: chiều cao Ước tính sinh khối tươi xanh (cả mặt đất) nhân thêm 120% sinh khối rể chiếm 20% sinh khối mặt đất Ước tính sinh khối khơ cây: nhân 72,5% (do chứa 27,5% ẩm độ) Theo Congalton and Green (2009), bảng ma trận phương pháp hiệu để đánh giá độ xác Nghiên cứu đánh giá kết phân loại dựa hai tiêu độ xác tồn (Overall Accuracy) hệ số Kappa Để kiểm định kết phân loại, sử dụng 15 vùng mẫu độc lập cho lớp Các vùng mẫu thu thập từ thực địa, ảnh vệ tinh có độ phân giải cao Google Earth Pro đồ có sẵn Các vùng mẫu phân bố ngẫu nhiên rải toàn khu vực nghiên cứu để đảm bảo tính khách quan bao quát khu vực 2.2.3 Phương pháp ước tính sinh khối trữ lượng CO2 Trữ lượng cacbon tính dựa vào sinh khối tươi sau: Cacbon = WAGB (tươi)/2 Để quy đổi CO2 áp dụng công thức: CO2 = Cacbon*44/12 Như vậy, cơng thức tính lượng CO2 hấp thụ năm sau (Brown Country, 2012): 𝑊 , ∗ ∗ ∗ %∗ ổ , %∗ %∗ , , %∗ %∗ , â (D < 28 cm) Cơng thức ước tính sinh khối tươi xanh mặt đất (không lệ thuộc vào loài cây) sau (Xu and Mitchell, 2011): 𝑊 , ∗ ∗ ∗ %∗ ổ â (D > 28 cm) W = 0,25 * D2 * H (D < 28 cm) đó: W lượng khí CO2 hấp thụ năm W = 0,15 * D2 * H (D > 28 cm) D: đường kính thân Trong đó: W sinh khối 33 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 54, Số 3A (2018): 30-39 H: chiều cao 2.2.4 Ước tính lượng phát thải khí nhà kính (KNK) bình qn cứu áp dụng cơng thức tính Phạm Ngọc Đăng (2014) để ước lượng khí CO2 bình qn đơn vị diện tích Ước tính lượng phát thải khí nhà kính cách tính trực tiếp lượng phát thải/hấp thụ khí nhà kính từ liệu thu thập (IPCC, 2006) sau: So sánh số liệu mật độ xanh quận từ Phòng Quản lí thị với TCXDVN:2005 Bộ Xây dựng “Quy hoạch xanh sử dụng công cộng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế” để đánh giá phân bố mật độ xanh quận Ninh Kiều, từ đề xuất giải pháp cho xanh quận phù hợp với Quyết định số 01/QĐ-BXD ngày 05 tháng 01 năm 2006 Bộ xây dựng Lượng phát thải KNK = AD x EF Trong đó: AD (activity data) liệu định lượng mức độ hoạt động; EF (Emission Factor) hệ số phát thải hấp phụ KNK tương ứng với đơn vị hoạt động 2.2.5 Đánh giá mật độ xanh đô thị KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Thu thập ảnh Xác định diện tích che phủ xanh quận Ninh Kiều từ kết phân loại ảnh viễn thám làm ước tính tổng lượng hấp thụ khí CO2 bình quân quận hàng năm việc sử dụng mức tính tham khảo, bình qn 01 rừng hay vườn rậm rạp hấp thụ tương đương 01 CO2 ngày xanh che phủ quận Ninh Kiều phân bố với nhiều loại tuổi khác nên nghiên Ảnh Google Earth thu thập từ kết hợp phần mềm Elshayal Smart GIS Google Earth với thông số độ cao thiết lập 263 m, với độ cao quan sát đối tượng ảnh mắt thường cách tốt Bộ ảnh gồm tất 122 mảnh ảnh riêng biệt, mảnh có độ phân giải cao, giải đốn trực tiếp mắt đối tượng ảnh (Hình 3) Hình 3: Ảnh Google Earth khu vực cầu Đầu Sấu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều 3.2 Phân loại ảnh thay đổi kết hợp nhiều đối tượng, liên quan gián tiếp đến kích thước đối tượng tạo Giá trị tham số Scale cao, đối tượng tạo lớn Tham số Shape tham số xác định tiêu chí hình dạng cần có phân đoạn hình ảnh, biến động từ 0-0,9 Giá trị cao, ảnh Thơng thường phân đoạn Multiresolution sử dụng ba tham số quy trình quy mơ (Scale), hình dạng (Shape) kết cấu (Compactness) Tham số Scale giá trị xác định mức tối đa 34 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 54, Số 3A (2018): 30-39 hưởng màu sắc trình phân đoạn hình dạng: 0,3 độ chặt: 0,5; giá trị thấp Compactness tham số thể kết cấu chặt thông số chọn phù hợp với đối tượng phân chẽ điểm ảnh gộp đối tượng, bố ảnh vùng thị có kích thước tương đối giá trị thay đổi từ 0-1 Giá trị cao, nhỏ đối tượng hình ảnh nhỏ, gọn Kavzoglu Các đối tượng định danh gán thông tin and Yildiz (2014) tham số Compactness có thuộc tính hệ thống định với thông ảnh hưởng không đáng kể đến việc tạo vùng đối số độ tương phản tổng số pixel mô tả tượng phân đoạn, quy thành giá trị Bảng không đổi giá trị mặc định ban đầu 0,5 Với nghiên cứu này, thông số phân mảnh gồm tỷ lệ: 30, Bảng 2: Đặc tính đối tượng phân loại hướng đối tượng STT Đối tượng Cây lâu năm Dân cư Ao nuôi thuỷ sản Cây hàng năm khác Đường giao thông Sông, rạch Độ tương phản ≤ 350 > 350 ≤ 220 ≥ 250 -
- Xem thêm -

Xem thêm: 04 MT NGUYEN THI HONG DIEP(30 39)036, 04 MT NGUYEN THI HONG DIEP(30 39)036

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay