Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải tp hồ chí minh

127 16 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

GI O ƢỜ V OT O Ệ Ì UẤN NGUYỄ CÁC YẾU TỐ Ả ƢỞ ẾN MỨ GIAN LẬN SAI SĨT CỦA KẾ TỐN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH LUẬ SĨ Chun ngành : Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP H h Minh, th ng năm 2017 GI O ƢỜ V NGUYỄ CÁC YẾU TỐ Ả OT O Ệ Ì UẤN ƢỞ ẾN MỨ GIAN LẬN SAI SĨT CỦA KẾ TỐN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH LUẬ SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ ƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH TUẤN TP H h Minh, th ng năm 2017 i LỜ A OA Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “ ác yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ gian lận sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thơng vận tải Tp Hồ hí inh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước c số liệu luận văn nghiên cứu có ngu n gốc rõ ràng, tổng hợp từ ngu n thông tin đ ng tin cậy TP H h Minh, th ng năm 2017 HỌC VIÊN Nguyễn ình Tuấn ii LỜI CẢ Ơ Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Tp.HCM; tất quý Thầy tạo sau đại học – Trường ại học Công nghệ ô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS TRẦN ANH TUẤN tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý b u quý Thầy ô để luận văn hoàn thiện TP H h Minh, th ng năm 2017 Tác giả Nguyễn ình uấn iii TĨM TẮT ể nâng cao chất lượng hoạt động đơn vị hệ thống kế toán, tài ch nh ch nh đơn vị có tầm quan trọng lớn việc ngăn chặn gian lận sai sót Một hệ thống tổ chức kế tốn hoạt động có hiệu thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng cường lực cạnh tranh Tại Việt Nam, năm gần xảy nhiều vụ gian lận, sai sót báo cáo tài chính, ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động c c đơn vị Các sai sót có nhiều nguyên nhân phải kể đến trách nhiệm kế tốn viên, người trực tiếp làm cơng tác kế tốn Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động máy kế to n nói chung, tăng cường trách nhiệm kế tốn viên nói riêng vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao tính minh bạch, t nh đ ng tin cậy thơng tin tài Tổng hợp nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài kết hợp đặc thù hoạt động kế toán doanh nghiệp giao thông vận tải, tác giả x c định nhân tố t c động đến mức độ gian lận, sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thông vận tải Tp H Chí Minh g m 05 nhân tố: đạo đức nghề nghiệp, lực nghiệp vụ, chế độ, sách nhà nước, Hội nghề nghiệp, hệ thống kiểm sốt nội KSNB, ứng dụng cơng nghệ thơng tin Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến Mức độ gian lận sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thơng vận tải Tp.HCM nhân tố ạo đức nghề nghiệp ảnh hưởng mạnh đến Mức độ gian lận sai sót với Beta = 0,403; nhân tố Ứng dụng cơng nghệ thông tin ảnh hưởng mạnh thứ hai với hệ số Beta = 0.359; nhân tố Chế độ sách ảnh hưởng mạnh thứ ba với hệ số Beta = 0.189; nhân tố Hệ thống kiểm soát nội ảnh hưởng thứ tư với hệ số Beta = 0.116; nhân tố Năng lực nhân viên ảnh hưởng thấp với hệ số Beta = 0,004 Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân nhằm có c c giải ph p giảm thiểu mức độ gian lận sai sót kế tốn viên doanh nghiệp giao thông vận tải Tp.HCM iv ABSTRACT In order to improve the quality of operations of each unit of accounting system, the finance in the unit itself is of great importance in preventing fraudulent errors An effective accounting organization system will promote the development of enterprises, help businesses enhance their competitiveness In Vietnam, in recent years, there have been many frauds and errors in financial reports, affecting the performance of units Errors are caused by many factors, including the responsibility of the accountant, the person directly involved in accounting work Therefore, improving the quality of the accounting system in general and enhancing the accountant's responsibility in particular is critical to improving the transparency and reliability of financial information Compiling previous studies related to the topic and combining accounting practices in transportation businesses, the author identifies the factors that influence the level of fraud, Team members in the transport sector of Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City has five elements: professional ethics, professional capacity, state policies and regimes, professional associations, internal control systems, and information technology application Research results show that among the five factors, the most influential factors to the level of cheating errors of accountants in transportation units in Ho Chi Minh City are the factors affecting professional ethics The strongest to Level of Fraud Fraud with Beta = 0.403; The second most powerful factor in IT adoption was Beta = 0.359; The third most influential Policy Mode factor was Beta = 0.189; Next factor The internal control system has a fourth factor with Beta = 0.116; Employee Competency Factor has the lowest impact factor with Beta = 0.004 From the above results, the author has proposed some solutions that have direct impact on individuals to have solutions to reduce the level of cheating errors of accountants in transport enterprises v MỤC LỤC L I M O N i L I M N ii T M T T iii ABSTRACT iv M L v NH M TỪ VI T T T ix NH M NG I U x NH M H NH V xii PHẦN MỞ ẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu ối tượng phạm vi nghiên cứu Phương ph p nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn ƢƠ 1: ỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU ƢỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Các nhận xét 11 KẾT LUẬ ƢƠ ƢƠ 12 2: Ơ SỞ LÝ THUYẾT 13 2.1 Khái quát đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải 13 vi 2.2 Gian lận, sai sót kế tốn viên 17 2.2.1 Khái niệm kế toán viên 17 222 c đặc điểm yêu cầu liên quan đến kế toán viên 17 2.2.2.1 Tiêu chuẩn, quyền trách nhiệm người làm kế toán 17 2.2.2.2 Những người khơng làm kế tốn 17 2.2.2.3 Hành nghề kế toán 18 2.2.2.4 Yêu cầu đặt với kế to n người hành nghề kế toán 19 2 ịnh nghĩa gian lận, sai sót 20 2.2.4 Sự giống khác gian lận sai sót 22 2.2.5 Những nguyên nhân dẫn đến hành vi gian lận 22 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận sai sót kế tốn viên Doanh nghiệp ngành giao thông vận tải TP H Chí Minh 23 ạo đức nghề nghiệp 23 Năng lực nghề nghiệp 26 2.3.3 Chế độ, sách nhà nước, hội nghề nghiệp 27 2.3.4 Hệ thống kiểm soát nội KSNB 29 2.3.5 Ứng dụng công nghệ, thông tin 32 2.4 Mơ hình nghiên cứu 35 Ế UẬ ƢƠ ƢƠ 3: ƢƠ 36 PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Quy trình nghiên cứu chung 37 3.2 Phương ph p khảo sát 39 3.3 Thiết kế thang đo xây dựng bảng câu hỏi 39 3.3.1 Thiết kế thang đo 39 vii 3.3.2 Xây dựng bảng câu hỏi 43 3.4 Mẫu khảo sát 45 3.5 Phương ph t phân t ch liệu 46 ƢƠ KẾT LUẬ ƢƠ 4: 49 ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 4.1 Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thông vận tải TP HCM 50 411 nh gi độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s alpha 50 4111 nh gi độ tin cậy thang đo c c yếu tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận, sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thông vận tải TP H Chí Minh 51 4112 412 nh gi độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc ( MDGLSS) 57 nh gi gi trị thang đo – phân tích nhân tố khám phá EFA 57 4.1.2.1 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến gian lận sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thông vận tải Tp H Chí Minh 59 4.1.2.2 Thang đo Mức độ gian lận sai sót 61 4.1.3 Kiểm định tương quan 62 4.1.4 Kiểm định phương sai ANOVA 63 4.1.4.1 Kiểm định độ phù hợp mơ hình h i quy tổng thể 63 4.1.4.2 Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số h i quy 65 4.1.5 Kiểm tra giả định mơ hình h i quy bội 65 4.1.5.1 Kiểm định giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 66 4.1.5.2 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 67 4.1.6 Kiểm tra giả định khơng có mối tương quan biên độc lập (Hiện tượng đa cộng tuyến) 69 viii 4.1.7 Mơ hình h i quy thức yếu tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận sai sót nhân viên kế tốn doanh nghiệp ngành giao thông vận tải Tp.HCM 69 Ế UẬ ƢƠ ƢƠ 5: 73 ẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Kiến nghị 74 ạo đức nghề nghiệp 74 5.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin 76 5.2.3 Chế độ, sách nhà nước, Hội nghề nghiệp 78 5.2.4 Hệ thống kiểm soát nội 79 5 Năng lực nghiệp vụ 81 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 82 Ế UẬ ƢƠ Ế UẬ U ỆU Ụ Ụ A 83 84 ẢO 85 Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings t Total % of Cumulativ Varianc e% Total e 10.77 % of Cumulativ Varianc e% Total e 39.918 39.918 10.77 Cumulativ Varianc e% e 39.918 39.918 2.232 8.266 48.184 2.232 8.266 48.184 1.340 4.962 53.146 1.340 4.962 53.146 1.281 4.743 57.889 1.281 4.743 57.889 1.046 3.874 61.763 1.046 3.874 61.763 0.935 3.464 65.226 0.837 3.099 68.325 0.800 2.962 71.287 0.753 2.788 74.075 10 0.691 2.559 76.635 11 0.624 2.312 78.946 12 0.604 2.235 81.182 13 0.534 1.978 83.160 14 0.504 1.868 85.028 15 0.467 1.728 86.756 16 0.445 1.648 88.403 17 0.420 1.557 89.960 18 0.404 1.495 91.455 19 0.371 1.373 92.828 20 0.337 1.249 94.077 21 0.302 1.119 95.196 22 0.289 1.069 96.265 23 0.269 0.996 97.261 24 0.222 0.822 98.083 25 0.197 0.731 98.814 26 0.188 0.697 99.511 27 0.132 0.489 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis % of 5.54 3.39 3.25 2.83 1.64 20.532 20.532 12.563 33.095 12.050 45.145 10.512 55.657 6.106 61.763 Component Matrix a Component CDCS5 CDCS1 CDCS3 CDCS2 CDCS6 CDCS4 NLNV3 NLNV5 NLNV4 NLNV6 NLNV1 NLNV2 HTKSNB3 HTKSNB4 HTKSNB2 HTKSNB1 HTKSNB5 DDNN2 DDNN4 0.811 0.799 0.774 0.744 0.744 0.733 0.731 0.720 0.715 0.702 0.688 0.670 0.666 0.648 0.638 0.634 -0.536 0.531 0.530 DDNN3 DDNN1 DDNN5 DDNN6 UDCNTT1 UDCNTT2 0.663 0.614 0.520 UDCNTT3 UDCNTT4 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 0.617 0.532 Rotated Component Matrix a Component CDCS5 CDCS1 CDCS3 CDCS2 CDCS6 CDCS4 NLNV3 NLNV5 NLNV4 NLNV6 NLNV1 NLNV2 0.715 0.711 0.685 0.649 0.643 0.610 0.689 0.638 0.605 0.595 0.559 0.518 HTKSNB3 HTKSNB4 HTKSNB2 HTKSNB1 HTKSNB5 0.799 0.782 0.730 0.610 0.601 DDNN2 DDNN4 DDNN3 DDNN1 DDNN5 DDNN6 0.782 0.692 0.672 0.587 0.586 0.565 UDCNTT1 UDCNTT2 UDCNTT3 UDCNTT4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 0.755 0.740 0.671 0.599 Component Transformation Matrix Component 0.669 0.441 0.369 0.406 0.237 -0.033 -0.522 0.839 -0.060 -0.139 -0.631 0.665 0.392 -0.064 0.046 0.282 0.112 0.079 -0.874 0.370 -0.269 -0.281 -0.021 0.250 0.886 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.811 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 262.576 Df Sig 0.000 Communalities Initial MDGLSS1 MDGLSS2 MDGLSS3 MDGLSS4 Extraction Extraction 1.000 0.814 1.000 0.700 1.000 0.732 1.000 0.684 Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Total Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total 2.929 73.235 73.235 0.469 11.723 84.958 0.357 8.925 93.883 0.245 6.117 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 2.929 % of Variance Cumulative % 73.235 73.235 Component Matrix a Component MDGLSS1 MDGLSS2 0.902 0.855 MDGLSS3 0.836 MDGLSS4 0.827 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Correlations MDGLSS Pearson Correlation MDGLSS Sig (2-tailed) N Pearson Correlation DDNN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CDCS Sig (2-tailed) N Pearson Correlation UDCNTT Sig (2-tailed) 127 0.883 ** DDNN CDCS 0.883 ** 0.782 0.798 HTKSNB ** 0.562 ** 0.000 0.000 0.000 127 127 127 127 127 ** ** ** 127 ** ** 0.774 0.774 0.521 ** 0.000 0.000 127 127 127 127 ** ** 127 127 127 ** ** ** 0.000 0.839 0.000 0.000 0.752 0.752 0.000 0.000 0.000 NLNV 0.000 127 0.843 0.843 ** 0.000 0.000 0.782 UDCNTT ** 0.658 0.000 0.658 0.775 0.357 ** 0.000 0.000 0.000 127 127 127 ** 0.709 0.000 0.465 ** 0.000 N Pearson Correlation NLNV 127 127 127 127 127 ** ** ** ** 0.798 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation N 0.775 0.709 0.469 ** 0.000 0.000 0.000 0.000 127 127 127 127 127 127 ** ** ** ** ** 0.562 HTKSNB Sig (2-tailed) 0.839 127 0.521 0.357 0.465 0.000 0.469 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 127 127 127 127 127 127 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Variables Entered/Removed Model Variables Entered a Variables Method Removed DDNN, CDCS, UDCNTT, NLNV, HTKSNB Enter b a Dependent Variable: MDGLSS b All requested variables entered b Model Summary Model R 0.935 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 0.875 0.870 0.263 a Predictors: (Constant), NLNV,CDCS, UDCNTT, HTKSNB, DDNN b Dependent Variable: MDGLSS a ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total Df Mean Square 58.440 11.688 8.368 121 0.069 66.808 126 a Dependent Variable: MDGLSS b Predictors: (Constant), NLNV,CDCS, UDCNTT, HTKSNB, DDNN F 169.003 Sig 0.000 b Coefficients Model a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error -0.954 0.193 DDNN 0.435 0.075 CDCS 0.234 KSUDCNTT t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF -4.952 0.000 0.403 2.580 0.000 0.663 1.691 0.069 0.189 2.417 0.001 0.637 1.964 0.437 0.062 0.359 2.061 0.000 0.481 2.494 NLNV 0.006 0.082 0.004 2.069 0.005 0.547 2.043 HTKSNB 0.132 0.044 0.116 3.009 0.003 0.702 1.424 (Constant) a Dependent Variable: MDGLSS Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue a Condition Index Variance Proportions (Constant) ĐG MT KS TT GS 5.947 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.022 16.611 0.19 0.05 0.04 0.01 0.02 0.30 0.014 20.684 0.47 0.04 0.04 0.00 0.00 0.52 0.008 27.189 0.00 0.00 0.17 0.88 0.04 0.04 0.005 33.514 0.19 0.18 0.75 0.08 0.24 0.12 0.004 37.674 0.15 0.73 0.00 0.03 0.70 0.02 a Dependent Variable: MDGLSS Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 1.03 5.16 3.76 0.681 127 Residual -0.654 0.573 0.000 0.258 127 Std Predicted Value -3.999 2.059 0.000 1.000 127 Std Residual -2.486 2.180 0.000 0.980 127 a Dependent Variable: MDGLSS Charts NONPAR CORR /VARIABLES=KSNB MT ĐG KS TT GS /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE Correlations MDGLSS DDNN Correlation Coefficient MDGLSS Sig (2-tailed) Spearman's N rho Correlation Coefficient DDNN 1.000 0.871 Sig (2-tailed) N ** CDCS UDCNTT 0.742 ** 0.827 ** NLNV 0.755 ** HTKSNB 0.496 ** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 127 127 127 127 127 127 0.871 ** 1.000 0.715 ** 0.711 ** 0.783 ** 0.437 ** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 127 127 127 127 127 127 Correlation CDCS Sig (2-tailed) N Correlation Sig (2-tailed) N Correlation Sig (2-tailed) N Correlation 0.000 0.000 0.000 0.001 127 127 127 127 127 127 Sig (2-tailed) N ** 0.715 ** 0.711 ** 0.605 605 ** ** 724 1.000 0.634 ** ** 281 0.412 Model Variables Entered 0.000 0.000 0.000 127 127 127 127 127 127 ** 01.000 ** 0.783 ** 0.724 ** 0.634 0.373 0.000 0.000 0.000 0.000 127 127 127 127 127 127 ** 1.000 ** 0.437 ** 0.281 ** 0.412 ** 0.373 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 127 127 127 127 127 127 a Variables Method CDCS, UDCNTT, NLNV, HTKSNB Enter b a Dependent Variable: MDGLSS b All requested variables entered b Model Summary Model R 0.935 R Square a 0.875 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 0.870 a Predictors: (Constant), DDNN, CDCS, UDCNTT, NLNV, HTKSNB b Dependent Variable:MDGLSS ** 0.000 Removed DDNN, ** 0.000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Variables Entered/Removed ** 0.000 0.496 Coefficient HTKSNB 0.000 0.755 Coefficient NLNV 1.000 0.827 Coefficient UDCNTT ** 0.742 Coefficient 0.263 Durbin-Watson 2.196 a ANOVA Model Sum of Squares Regression Mean Square 58.440 11.688 8.368 121 0.069 66.808 126 Residual Total Df F Sig 169.003 0.000 a Dependent Variable: MDGLSS b Predictors: (Constant), DDNN, CDCS, UDCNTT, NLNV, HTKSNB Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) a Std Error -0.954 0.193 DDNN 0.435 0.075 CDCS 0.234 UDCNTT t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF -4.952 0.000 0.403 2.580 0.000 0.663 1.691 0.069 0.189 2.417 0.001 0.637 1.964 0.437 0.062 0.359 2.061 0.000 0.481 2.494 NLNV 0.006 0.082 0.004 2.069 0.005 0.547 2.043 HTKSNB 0.132 0.044 0.116 3.009 0.003 0.702 1.424 a Dependent Variable: MDGLSS Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue a Condition Variance Proportions Index (Constant) DDNN CDCS UDCNTT NLNV HTKSNB 5.947 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.022 16.611 0.19 0.05 0.04 0.01 0.02 0.30 0.014 20.684 0.47 0.04 0.04 0.00 0.00 0.52 0.008 27.189 0.00 0.00 0.17 0.88 0.04 0.04 0.005 33.514 0.19 0.18 0.75 0.08 0.24 0.12 0.004 37.674 0.15 0.73 0.00 0.03 0.70 0.02 a Dependent Variable: MDGLSS b Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 1.03 5.16 3.76 0.681 127 -.654 0.573 0.000 0.258 127 Std Predicted Value -3.999 2.059 0.000 1.000 127 Std Residual -2.486 2.180 0.000 0.980 127 Residual a Dependent Variable: MDGLSS Charts ... mức độ gian lận sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thơng vận tải Tp H Chí Minh? Câu hỏi số 2: Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến gian lận sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thông vận. .. lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến mức độ gian lận sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thông vận tải Tp H Chí Minh * ưa số hàm ý sách nhằm hạn chế mức độ gian lận sai sót kế tốn viên doanh. .. ph c c nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận sai sót kế tốn viên đề xuất giải pháp nhằm hạn chế mức độ gian lận sai sót kế tốn viên doanh nghiệp ngành giao thơng vận tải Tp H Chí Minh * Ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải tp hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay