Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở đào tạo nghề tỉnh long an

90 3 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐẶNG THỊ CẨM VÂN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TỐN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐẶNG THỊ CẨM VÂN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁNsố ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH TUẤN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ANH TUẤN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Võ Văn Nhị TS Phạm Ngọc Toàn TS Nguyễn Quyết Thắng PGS.TS Huỳnh Đức Lộng TS Hà Văn Dũng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày….tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐẶNG THỊ CẨM VÂN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 05/06/1985 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850061 I Tên đề tài: Đánh giá nhân tố tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề tỉnh Long An II Nhiệm vụ nội dung: - Thực nghiên cứu nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Long An - Nghiên cứu lý luận xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề tỉnh Long An - Thông qua bảng câu hỏi khảo sát đối tượng liên quan, thu thập xử lý số liệu nhân tố Từ rút kết nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức công tác kế toán sở đào tạo nghề tỉnh Long An - Đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tổ chức công tác kế toán sở đào tạo nghề tỉnh Long An III Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V Cán hướng dẫn: TS Trần Anh Tuấn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) Trần Anh Tuấn KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Đánh giá nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán sở đào tạo nghề tỉnh Long An” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Đặng Thị Cẩm Vân ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn, nhận giúp đỡ cộng tác tập thể cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thầy, giáo học viên lớp Cao học kế tốn Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến với thầy TS Trần Anh Tuấn - Người trực tiếp hướng dẫn tận tình chu đáo giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Phòng ban trường, trung tâm dạy nghề địa bàn tỉnh Long An tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình cộng tác giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn! Tác giả Đặng Thị Cẩm Vân iii TĨM TẮT Tổ chức cơng tác kế tốn đạt chất lượng mối quan tâm hàng đầu đơn vị nghiệp Nhà nước Trên giới nhiều nghiên cứu liên quan đến chất lượng thơng tin kế tốn cơng đơn vị nghiệp Đây phần công tác tổ chức kế tốn đơn vị Ở Việt Nam, nhiều nghiên cứu việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán đơn vị nghiệp Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu tập trung nghiên cứu định tính, nghiên cứu liên quan đến khám phá nhân tố tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn phương pháp định lượng chưa nghiên cứu nhiều Sau trình thực nghiên cứu, đề tàiĐánh giá nhân tố tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề tỉnh Long An” hoàn thành mục tiêu khái quát khái niệm, lý thuyết liên quan đến tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề, tiến hành khảo sát, phân tích, xây dựng mơ hình nghiên cứu gồm nhân tố tác động: đặc điểm ngành, hướng dẫn tính pháp lý, phương tiện, sở vất chất tổ chức kế toán, quan tâm đến cơng tác kế tốn thủ trưởng đơn vị, trình độ chun mơn nhân viên kế tốn Kết sau nghiên cứu cho thấy, nhân tố ban đầu tác động đến chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn khơng thay đổi Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số kiến nghị đối tượng liên quan, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề Do hạn chế phạm vi mẫu thực khảo sát nhỏ hẹp, giới hạn khu vực tỉnh Long An, hạn chế thời gian, chi phí, trình độ nên đề tài nghiên cứu số yếu tố chưa phát đầy đủ nhân tố ảnh hưởng Tác giả đề xuất hướng nghiên cứu đề tài nên tham khảo thêm nhiều mơ hình, lý thuyết để phân tích đầy đủ nhân tố mở rông phạm vi khảo sát phạm vi nước iv ABSTRACT Nowadays, gaining well-structured organization with a high quality of accounting is top-concerned by any entrepreneurs or, and private sector-business holders There are so many researches and studies associated with entrepreneur’s accounting and accounting information in the world This is a part of accounting scaffold in each unit of company’s accounting In Vietnam and Vietnam’s context, to make comprehension of issue better, there are a lot of studies concerned about accounting activities in companies However, these studies focus on the qualitative research rather than quantitative research These researches help understand better about how affected quantitative research on activities of accounting organization in each company if compared with qualitative research After spending procedures of studying for research namely “evaluating the factors affecting structure of accounting and accounting organization in some entrepreneurs and private-sector-holders on building construction in HCMC, it draws the target of both theory and concept covering in financial-accounting activities of private-sector-structures on building construction The writer boost the research by surveying, analyzing, evaluating, forming the researching model with five factors: major characteristics, legal instruction, booking tools, financial accounting service for organization unit, a certain concerning of managerial accounting activities, a broadening of personal skills The study shows that there is less change from limited affect among five factors mentioned above Based on the results above, some of the solutions are suitably used for those and to whom it may concern with the purposes is that, to enhance, boost and strengthen the quality of accounting activities in private-sectors as well as entrepreneurs especially in the field of building construction Due to more or less objective limitation in this research carried out in small scales on some sample models only used in HCMC and in relation with the research funding, timing zone and limitation of total comprehension of issue Therefore, some of the simple factors are just focused on some issues of basic study although some of them are to be under being for further research intentionally By this way, the writer also suggests some of effective solutions related to a good combination in both models and theories to analyze affected factors and enlarge the scope of fine hierarchy in research nationwide in the future v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG HIỆU x DANH MỤC HÌNH VẼ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 1.2 Các nghiên cứu liên quan Việt Nam 1.3 Nhận xét Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ 10 2.1 Những quy định chung tổ chức công tác kế toán 10 2.1.1 Tổng quan kế toán 10 2.1.1.1 Bản chất kế toán 10 2.1.1.2 Phân loại kế toán 10 2.1.2 Tổng quan kế tốn hành nghiệp 11 2.1.2.1 Tổng quan đơn vị hành nghiệp 11 2.1.2.1.1 Khái niệm đơn vị hành nghiệp 11 2.1.2.1.2 Phân loại đơn vị hành nghiệp 11 vi 2.1.2.2 Đặc điểm đơn vị hành nghiệp 12 2.1.2.3 Đặc điểm kế tốn đơn vị hành nghiệp 12 2.1.3 Pháp luật chế tài áp dụng cho đơn vị hành nghiệp 13 2.1.3.1 Luật ngân sách 13 2.1.3.2 Luật kế toán 14 2.1.3.3 chế tài áp dụng cho đơn vị hành nghiệp 15 2.2 Tổng kết lý thuyết liên quan 15 2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề 16 2.3.1 Khái qt mơ hình tổ chức cơng tác kế tốn 16 2.3.2 Các nhân tố tác động đến cơng tác tổ chức kế tốn 19 2.3.2.1 Đặc điểm hoạt động sở đào tạo nghề tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn 19 2.3.2.2 Hệ thống pháp lý ảnh hưởng đến chất lượng công tác tổ chức kế toán 20 2.3.2.3 Nguồn nhân lực kế toán ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn 22 2.3.2.4 Quan tâm thủ trưởng đơn vị ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn 23 2.4 Tiêu chuẩn đánh giá máy kế toán hoạt động phù hợp với sở đào tạo nghề 24 Tóm tắt chương 26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thiết kế nghiên cứu: 27 3.1.1 Nguồn liệu: 27 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu: 27 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất: 28 3.3 Quy trình nghiên cứu 28 3.4 Kết nghiên cứu định tính hiệu chỉnh thang đo 29 3.5 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 31 3.6 Phương pháp phân tích liệu 32 3.6.1 Mẫu phương pháp chọn mẫu 32 61 ĐVSNCL thực tự chủ tài cách chủ động, Bộ Tài cần xem xét ban hành Nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể đồng ĐVSNCL vấn đề thực tự chủ tài Cũng cần xem xét, tạo điều kiện sách thuế áp dụng cho ĐVSNCL thực tự chủ tài chính, tạo điều kiện cho đơn vị hạch tốn đầy đủ doanh thu, chi phí (bao gồm khấu hao TSCĐ), thực đầy đủ nghĩa vụ quan nhà nước Cần phối hợp liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo để triển khai nhanh chóng vấn đề tài chế tài sở đào tạo nghề Cũng cần xem xét khung lương, định mức giảng, nghiên cứu khoa học giảng viên, cán bộ, viên chức công tác đơn vị  Kiến nghị lãnh đạo Trong năm qua, chế quản lý tài kế tốn nhiều thay đổi đặc biệt Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập tạo điều kiện cho đơn vị tự chủ hoạt động Từ thực trạng tổ chức cơng tác kế toán sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Long An, tác giả đề xuất số giải pháp để hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị Tuy nhiên, để giải pháp thực hiệu nhất, tác giả xin đề xuất với lãnh đạo đơn vị số kiến nghị sau: - Cần khai thác triệt để nguồn thu tài chính, thu đúng, thu đủ, tránh thất q trình thu học phí, lệ phí học sinh, sinh viên Đề quy định quản lý khoản thu, quy định rõ ràng thời gian thu hình thức kỷ luật nộp khơng thời hạn - Cần quan tâm đến công tác kế toán đơn vị, yêu cầu phận kế toán cung cấp thơng tin phân tích, so sánh để lãnh đạo nhìn thấy rõ tình hình tài đơn vị 62 - Quan tâm, tìm hiểu kỹ Nghị định 43/2006/NĐ-CP để rà soát, xếp lại phận hoạt động đơn vị, sát nhập phận hoạt động không hiệu quả, phân công công việc cụ thể giao thêm nhiệm vụ phận, tăng cường hoạt động nguồn thu cao để gia tăng nguồn thu cho đơn vị Mở rộng hoạt động dịch vụ làm tăng nguồn thu cho nhà trường - Quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm giảng viên, xem xét khả ứng dụng chuyển giao nghiên cứu, nguồn thu tổng nguồn thu đơn vị - Cần xem xét kỹ lưỡng việc đầu tư, mở rộng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo nhằm mang lại hiệu sử dụng cao nhất, tránh đầu tư dàn trải, sử dụng khơng hiệu tài sản, gây lãng phí cho nhà nước Tranh thủ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp để đầu tư trang thiết bị vừa phục vụ học tập, vừa phục vụ hoạt động đem lại nguồn thu cho trường - Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tăng cường hiệu công tác kế toán quản trị Chú trọng nâng cao hiệu khoản chi, cắt giảm khoản chi không cần thiết - Quan tâm đến cơng tác lập dự tốn điều hành thực dự tốn kinh phí Kế hoạch dự toán thu, chi phải dựa vào định mức thu, chi, số lượng HSSV đào tạo tuyển năm, kết hoạt động năm trước, ảnh hưởng kinh tế, xã hội, lực đơn vị để xây dựng cho phù hợp - Vận dụng hệ thống đánh giá chất lượng ISO toàn đơn vị, xây dựng thủ tục, quy trình cho tất hoạt động đơn vị, thủ tục quy trình thu, chi nhằm hướng dẫn cho phận khơng nghiệp vụ tham gia vào cơng tác tổ chức, luân chuyển chứng từ dễ dàng, gắn trách nhiệm cá nhân khâu quy trình, từ đánh giá việc hồn thành nhiệm vụ cá nhân, phận đơn vị - Tạo điều kiện để phận kế toán trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cơng tác kế tốn, mời kế tốn đơn vị bạn tham gia vào đoàn kiểm tra nội đơn vị 63  Kiến nghị phận kế toán Bộ phận kế toán cần nhận thức chế quản lý tài đơn vị thực theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, theo xu hướng tự đảm bảo toàn kinh phí hoạt động thường xun, để thực tốt việc này, phận kế toán cần thực số nội dung sau: - Chủ động việc lập báo cáo phục vụ cho công tác kế toán quản trị, giúp lãnh đạo đơn vị việc phân tích, đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực - Hướng dẫn người lao động đơn vị hiểu thực quy trình thu chi, chuẩn bị đầy đủ chứng từ nhu cầu toán - Cùng với lãnh đạo đơn vị lãnh đạo phòng, khoa, mơn xây dựng định mức chi đào tạo, định mức khoán chi vật tư văn phòng, sử dụng hiệu khoản chi, tránh thất thốt, lãng phí nguồn lực đơn vị - Cuối quý cuối năm, chủ động phân tích hiệu sử dụng nguồn kinh phí, đề xuất với lãnh đạo điều chỉnh cấu nguồn thu, tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu hoạt động đơn vị - Thường xuyên cập nhật văn pháp lý liên quan đến công tác kế toán, thuế, chủ động đề xuất tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ kế toán cơng tác tài cơng tác lập dự tốn, tốn kinh phí, cơng tác đấu thầu mua sắm tài sản, lập khai toán loại thuế, - Chủ động giao lưu, học hỏi phận kế toán đơn vị bạn 5.3 Hạn chế đề tài Nghiên cứu đem lại số kết đóng góp định góp phần giúp cho đối tượng sử dụng hiểu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn, từ định hướng xây dựng tổ chức cơng tác kế tốn hồn thiện, nâng cao chất lương thơng tin kế tốn Tuy nhiên nghiên cứu nhiều hạn chế - Thứ phạm vi mẫu thực khảo sát đề tài nhỏ hẹp, giới hạn khu vực tỉnh Long An Tuy nhiên kết phân tích chưa phản ánh đầy đủ xác cho tồn tổng thể sở đào tạo nghề tổ chức cơng tác kế tốn nước Tác giả đề xuất hướng nghiên cứu nên mở rộng mẫu khảo sát để liệu phân tích đầy đủ khái quát 64 - Thứ hai hạn chế thời gian, chi phí, trình độ nên đề tài nghiên cứu số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức công tác kế toán sở đào tạo nghề thang đo xây dựng chưa hoàn chỉnh Tác giả đề xuất hướng nghiên cứu nên kham thảo thêm nhiều tài liệu lý thuyết, mơ hình liên quan để phân tích đầy đủ nhân tố thang đo xây dựng thêm để đạt độ tin cậy cao 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO  TIẾNG VIỆT Bộ Tài Chính,2006 Chế độ kế tốn hành nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Bộ Tài Chính, 2007 Hệ thống chuẩn mực kế tốn quốc tế Hà Nội: Lưu hành nội Bộ Tài Chính, 2007 Tài liệu hội thảo định hướng lộ trình áp dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế vào Việt Nam Hà Nội: Lưu hành nội Bộ tài chính, 2007 Thơng tư 185/2010/TT-BTC Hà Nội Bộ tài chính, 2011 Tài liệu hội thảo hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế lộ trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kế tốn công Việt Nam Hà Nội: Lưu hành nội Bộ mơn kế tốn tài trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007 Kế tốn đơn vị hành nghiệp Tp.HCM: Nhà xuất Lao động xã hội Chính Phủ, 2004 Nghị định 128/2004/NĐ-CP Hà Nội Quốc hội, 2002 Luật Ngân sách Hà Nội Quốc hội, 2003 Luật Kế Toán Hà Nội 10 Trần Thị Kim Anh, 2005 Một số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động kế tốn nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Hà Nội Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Trường đại học Ngoại Thương 11 Phạm Văn Đăng cộng sự, 2011 Kế toán nhà nước Tp HCM: Nhà xuất Tài 12.Nguyễn Thi Thu Hiền, 2014 Hồn thiện báo cáo tài khu vực cơng – nghiên cứu cho đơn vị hành nghiệp Việt Nam Tp.HCM Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học kinh tế Tp HCM 13 Đinh Phi Hổ, 2012, Phương pháp nghiên cứu định lượng Tp HCM: Nhà xuất Phương Đơng 14.Nguyễn Bích Liên, 2012 Xác định kiểm soát nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn mơi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) doanh nghiệp Việt Nam Tp HCM Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học kinh tế Tp HCM 66 15.Nguyễn Thị Hồng Nga, 2014 Tiêu chí đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán Hà Nội Web Trung ương Hội kế toán Kiểm toán Việt Nam http://hoiketoankiemtoan.vn/tabid/452/newsid/3366/Tieu-chi-danh-giava-cac-yeu-to-anh-huong-den-chat-luong-thong-tin-ke-toan.aspx 16 Phan Minh Nguyệt, 2014 Xác định đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn trình bày báo cáo tài cơng ty niêm yết Việt Nam Tp HCM Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học kinh tế Tp HCM 17 Phạm Rin, 2006 Những nội dung chế độ kế tốn hành nghiệp theo Quyết định 19 Hà Nội: Tạp chí kế tốn 18 Phạm Thị Minh Tuệ, 2011 Để thơng tin kế tốn khu vực cơng đáp ứng u cầu tiến trình mở cửa hội nhập quốc tế Hà Nội: Tạp chí tra tài Số 110, trang 19 – 20 19 Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Tp HCM: Nhà xuất Hồng Đức  TIẾNG ANH 20 Anderson, J.C., & Gerbing, D.w (1988) Structural equation modeling in practice: A review and recommended two – step Approach Psychological Bulletin, 103 (3), 411 – 423 21 Choi, F.D.S and G.G Mueller, International Accounting, Prentice – Hall, 1984 22 Eppler,N and Muenzenmayer.P., (2002) Measuring information in the web context A survey of state of the Art instruments and an Application Methodology, In Proceedings of the 5th international conference on information Quality 23 Ferdy van Beest, Geert Braam and Suzanne Boelens, 2009 Quality of Financial Reporting: measuring qualitative characteristics Nice Working paper 09 – 108, April 2009 24 Hui – Sung Kao, Tzu – Han Wei, 2014 The Effect of IFRS, Information Asymmetry and Corporate Governance on the Quality of Accounting Information Asian Economic and Financial Review Pp 226 – 256 25 Jabnoun, N., & AL – Tamimi, H (2003) Measurring perceived service Quality at UAF Commercial Banks 67 26 Jane Fedorowics, Bentley College and Yang W Lee, Northeastern University, 1998 Accounting Information Quality, The review of Accounting Information Systems, Volume 3, Number 1, 1998 27 Knight, S., Burn, J.: Developing a Framework for Assessing information quality on the world wide web introduction – The big picture what is information quality? Informing science Journal 8, 160 – 172, 2005 28 Mouzhi Ge and Markus Helfert, 2003, A review of Information quality Research 29 Naomi S Soderstrom, University of colorado at Boulder and Kelvin Jialin Sun, University of Hawaii at Manoa, 2007 IFRS Adoption and Accounting Quality: A Review Social Science Research Network, August 2007 30 Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H (1994) Psychometric theory (3rd.ed) New York, NY: MC Graw – Hill, Inc 31 Shanks, G & Corbitt, B (1999) Understanding data quality: Social and cultural aspects Proceedings of the 10th Australasian conference on Informmation Systems, P785 32 Shirlee – ann Knight and Janice Burn, 2005 Developing a Framework for Assessing Information Quality on Word Wide Web, Volume 8, 2005 33 Tabachnick, B.G., and Fidell, L.S (2007) Using multivariate Statistics Boston: Pearson/Allyn & Bacon 34 Wang, R.; Strong, D (1996) “Bejoud Accuracy What data Quality Means to Data Consumers” Journal of Management information Systems 12 (4): – 34 35 Willem Frederik De Koning, 2013 The Quality of Accounting Information Social Science Research Network, September 12, 2013 PHỤ LỤC 01 – DÀN BÀI THẢO LUẬN Xin chào Anh/Chị! Tôi tên Đặng Thị Cẩm Vân, học viên cao học chuyên ngành kế toán trường Đại Học Công Nghệ Tp.HCM Tôi thực nghiên cứu đề tàiĐánh giá nhân tố tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề tỉnh Long An” cho luận văn thạc sĩ Tơi mong nhận hỗ trợ giúp đỡ Anh/Chị việc trả lời câu hỏi Xin lưu ý với Anh/Chị khơng quan điểm hay sai mà tất quan điểm giá trị cho nghiên cứu tơi Chân thành cảm ơn Anh/chị dành thời gian q báu để giúp tơi hồn thành bảng câu hỏi ****** Đơn vị Anh/Chị tổ chức máy kế tốn đơn vị hay khơng? (nếu th dịch vụ kế tốn bên ngồi trả lời khơng) Anh/Chị nghĩ cơng tác tổ chức kế tốn đơn vị thực cần thiết mang lại lợi ích kinh tế cho đơn vị Anh/Chị? Anh/Chị cho đặc điểm sở đào tạo ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị? Bây tơi đưa phát biểu sau xin Anh/Chị cho biết hiểu ý nghĩa chúng hay khơng? Theo Anh/Chị phát biểu mơ tả nội dung mà muốn hỏi Anh/Chị câu hỏi này? Anh/Chị muốn thay đổi, bổ sung gì? - Quy mô đơn vị địa bàn tỉnh Long An lớn thơng tin cung cấp báo cáo tài ngày chất lượng - Thực tế quy định định mức thu, chi ngân sách áp dụng đơn vị địa bàn tỉnh Long An ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị - Trình độ giáo viên đơn vị địa bàn tỉnh Long An tác động đến việc nâng cao chất lượng tổ chức công tác kế tốn đơn vị Anh/Chị cho hướng dẫn tính pháp lý ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị? Bây đưa phát biểu sau xin Anh/Chị cho biết hiểu ý nghĩa chúng hay khơng? Theo Anh/Chị phát biểu mơ tả nội dung mà muốn hỏi Anh/Chị câu hỏi này? Anh/Chị muốn thay đổi, bổ sung gì? - Luật ngân sách chuẩn mực, chế độ, sách kế tốn khu vực cơng tác động trực tiếp đến chất lượng thông tin báo cáo tài đơn vị địa bàn tỉnh Long An - Chất lượng thông tin kế toán đơn vị địa bàn tỉnh Long An phụ thuộc vào quan ban hành chế độ, sách, quy định lĩnh vực kế tốn khu vực cơng - Hướng dẫn chế độ kế tốn chứng từ chi tiết đầy đủ, dễ dàng, dễ thực - Hướng dẫn chế độ kế toán báo cáo tài phải nộp, cách hạch tốn tài khoản sử dụng phù hợp với hoạt động đơn vị - Hướng dẫn quan thuế việc lập báo cáo thuế cho quan nhà nước phù hợp Anh/Chị cho trình độ chun mơn nhân viên kế tốn đơn vị ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác tổ chức kế tốn đơn vị không? Bây đưa phát biểu sau xin Anh/Chị cho biết hiểu ý nghĩa chúng hay không? Theo Anh/Chị phát biểu mơ tả nội dung mà tơi muốn hỏi Anh/Chị câu hỏi này? Anh/Chị muốn thay đổi, bổ sung gì? - Nhân viên kế tốn khả ghi nhận, đọc hiểu nắm vững chế độ kế toán giúp đơn vị hồn thiện cơng tác tổ chức máy kế tốn phù hợp với hoạt động đơn vị - Việc nâng cao trình độ nhân viên kế tốn điều kiện cần để giúp đơn vị phát triển bền vững - Đơn vị không nên luân chuyển, thay nhân phận kế toán nhân phận khác - Các báo cáo kế toán đơn vị quan kiểm tra đánh giá cao Anh/Chị cho quan tâm đến cơng tác tổ chức kế toán thủ trưởng đơn vị tác động đến việc họ xây dựng công tác tổ chức kế tốn khơng? Anh/Chị nghĩ nhân tố tác động đến chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn? Bây tơi đưa phát biểu sau xin Anh/Chị cho biết hiểu ý nghĩa chúng hay không? Theo Anh/Chị phát biểu mơ tả nội dung mà muốn hỏi Anh/Chị câu hỏi này? Anh/Chị muốn thay đổi, bổ sung gì? - Thủ trưởng đơn vị đọc hiểu thơng tin trình bày báo cáo tài - Các thơng tin báo cáo tài chính, báo cáo quản trị sở để nhà quản lý đưa định quản trị - Thủ trưởng đơn vị tham gia nghe giảng lớp kế toán dành cho nhà quản lý thật cần thiết - Thủ trưởng đơn vị nên trọng đến cơng tác kiểm sốt nội đầu tư hệ thống kiểm soát nội cho đơn vị - Thủ trưởng đơn vị hài lòng thơng tin kế tốn trình bày báo cáo tài Anh/Chị cho phương tiện sở vật chất tổ chức kế toán tác động đến chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị? Đơn vị Anh/Chị tổ chức trang thiết bị, sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin? Bây đưa phát biểu sau xin Anh/Chị cho biết hiểu ý nghĩa chúng hay khơng? Theo Anh/Chị phát biểu mơ tả nội dung mà muốn hỏi Anh/Chị câu hỏi này? Anh/Chị muốn thay đổi, bổ sung gì? - Trang bị vật chất, kỹ thuật thật cần thiết cho việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin - Đơn vị nên sử dụng phần mềm kế toán - Phần mềm kế toán sử dụng mang lại lợi ích cho cơng tác kế tốn đơn vị - Hoạt động mạng LAN nội phòng kế tốn đơn vị chia sẻ thơng tin tốt - Đơn vị nên xây dựng trang web, email phục vụ cho hoạt động đơn vị Theo Anh/Chị, công tác tổ chức kế tốn đơn vị đáp ứng nhu cầu sau đây: - Tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị tn thủ tốt quy định pháp luật hành - Thông tin kế toán cung cấp kịp thời, đầy đủ đáp ứng nhu cầu định người sử dụng thơng tin - Bộ máy kế tốn phù hợp với quy mô hoạt động đơn vị - Trang thiết bị, sở vật chất đơn vị đáp ứng nhu cầu nhập liệu, ghi nhận thơng tin kế tốn Ngồi nhân tố ảnh hưởng đề cập trên, nhân tố khác mà Anh/Chị cho ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác tổ chức kế tốn đơn vị Anh/Chị hay khơng? XIN CHÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH CỦA ANH/CHỊ! PHỤ LỤC 02 – BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị! Tôi thực khảo sát “Đánh giá nhân tố tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề tỉnh Long An” Mục tiêu khảo sát nhằm phục vụ cho nghiên cứu luận văn thạc sĩ tơi, khơng phải mục đích kinh doanh Các thông tin cá nhân đơn vị Anh/Chị hồn tồn giữ bí mật Tơi mong nhận hỗ trợ giúp đỡ Anh/Chị việc trả lời câu hỏi bảng Quy ước: Các số từ đến diễn tả mức độ đồng ý Anh/Chị; gồm 05 cấp độ từ Rất không đồng ý đến Rất đồng ý Vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn Anh/Chị; Mỗi câu (1) lựa chọn Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Rất đồng ý Phần Nội dung khảo sát STT Anh/Chị cho biết mức độ đồng ý Anh/Chị Mức độ đồng ý phát biểu (đánh dấu x vào ô chọn) Đặc điểm sở đào tạo Quy mô đơn vị địa bàn tỉnh Long An lớn thơng tin cung cấp báo cáo tài ngày 5 5 chất lượng Thực tế quy định định mức thu, chi ngân sách áp dụng đơn vị địa bàn tỉnh Long An ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức công tác kế tốn đơn vị Trình độ giáo viên đơn vị địa bàn tỉnh Long An tác động đến việc nâng cao chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị Hướng dẫn tính pháp lý Luật ngân sách chuẩn mực, chế độ, sách kế tốn khu vực cơng tác động trực tiếp đến chất lượng thơng tin báo cáo tài đơn vị địa bàn tỉnh Long An Chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị địa bàn tỉnh Long An phụ thuộc vào quan ban hành chế độ, 5 5 5 5 5 5 sách, quy định lĩnh vực kế tốn khu vực cơng Hướng dẫn chế độ kế toán chứng từ chi tiết đầy đủ, dễ dàng, dễ thực Hướng dẫn chế độ kế tốn báo cáo tài phải nộp, cách hạch toán tài khoản sử dụng phù hợp với hoạt động đơn vị Hướng dẫn quan thuế việc lập báo cáo thuế cho quan nhà nước phù hợp Trình độ chun mơn nhân viên kế tốn Nhân viến kế tốn khả đọc hiểu nắm vững chế độ kế tốn giúp đơn vị hồn thiện cơng tác tổ chức máy kế toán, báo cáo thực quy định pháp luật 10 11 12 Việc nâng cao trình độ nhân viên kế tốn điều kiện cần để giúp đơn vị phát triển bền vững Đơn vị không nên luân chuyển, thay nhân phận kế toán nhân phận khác Các báo cáo kế toán đơn vị quan kiểm tra đánh giá cao Quan tâm đến cơng tác kế tốn thủ trưởng đơn vị 13 14 15 16 Thủ trưởng đơn vị đọc hiểu thơng tin trình bày báo cáo tài Các thơng tin báo cáo kế tốn sở để nhà quản lý đưa định quản trị Thủ trưởng đơn vị tham gia nghe giảng lớp kế toán dành cho nhà quản lý thật cần thiết Thủ trưởng đơn vị nên trọng đến cơng tác kiểm sốt nội đầu tư hệ thống kiểm soát nội cho đơn vị 17 Thơng tin kế tốn trình bày báo cáo tài làm thủ trưởng đơn vị hài lòng 5 5 5 5 5 Phương tiện, sở vật chất tổ chức kế toán 18 19 20 21 22 Trang bị vật chất, kỹ thuật thật cần thiết cho việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin Đơn vị nên sử dụng phần mềm kế toán Phần mềm kế toán sử dụng mang lại lợi ích cho cơng tác kế tốn đơn vị Hoạt động mạng LAN nội phòng kế tốn đơn vị chia sẻ thơng tin tốt Đơn vị nên xây dựng trang web, email phục vụ cho hoạt động đơn vị Chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị 23 24 25 26 Tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị tuân thủ tốt quy định pháp luật hành Thơng tin kế tốn cung cấp kịp thời, đầy đủ đáp ứng nhu cầu định người sử dụng thơng tin Bộ máy kế tốn phù hợp với quy mô hoạt động đơn vị Trang thiết bị, sở vật chất đơn vị đáp ứng nhu cầu nhập liệu, ghi nhận thơng tin kế tốn Phần Thơng tin chung Giới tính:  Nam  Nữ Chức vụ anh/chị đơn vị:  Thủ trưởng đơn vị  Kế tốn trưởng  Kế tốn viên Loại hình đơn vị anh/chị? (chỉ chọn câu trả lời)  Trường cao đẳng  Trường trung cấp  Trung tâm XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ NHIỆT TÌNH CỦA ANH/CHỊ !!! ... sau: - Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác tổ chức kế toán sở đào tạo nghề tỉnh Long An? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng cơng tác tổ chức kế toán sở đào tạo nghề tỉnh Long An? ... cơng tác tổ chức kế tốn sở đào tạo nghề Cụ thể, đối tượng nghiên cứu đề tài chất lượng tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề nhân tố tác động đến chất lượng cơng tác tổ chất kế tốn sở đào tạo. .. tố tác động đến tổ chức cơng tác kế tốn sở đào tạo nghề địa bàn tỉnh Long An - Nghiên cứu lý luận xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tổ chức công tác kế toán sở đào tạo nghề tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở đào tạo nghề tỉnh long an , Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở đào tạo nghề tỉnh long an , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN, Hình 1.3 Mô hình yếu tố quyết định chất lượng kế toán, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ., Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức công tác kế toán, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 3.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 4.1 Bảng nhân viên kế toán theo trình độ chuyên môn tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Long An, Bảng 4.14 Ma trận hệ số tương quan Pearson, Bảng 415 Kết quả phân tích hồi quy bội, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay