Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty dịch vụ công ích trên địa bàn tp hồ chí minh

129 61 1
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THỊ ÁNH HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CƠNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THỊ ÁNH HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CƠNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn TP Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 03 năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN Phạm Thị Ánh Hồng ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS.Nguyễn Quyết Thắng tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hồ Chí Minh,Ngày 30 tháng 03 năm 2017 Tác giả Phạm Thị Ánh Hồng iii TĨM TẮT Thơng tin kế tốn quản trị có vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp Nhà quản trị cấp khác có nhu cầu thơng tin khác Tuy nhiên, thân kế toán tài khơng thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thơng tin doanh nghiệp (DN).Vì vậy, DN phải vận dụng kế toán quản trị (KTQT) hoạt động Kế tốn quản trị coi cần thiết phù hợp, nhiên khu vực công hay cơng ty dịch vụ cơng ích khơng coi trọng Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” từ đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT nhằm đưa giải pháp vận dụng KTQT cơng ty dịch vụ cơng ích Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích?” “Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn nhân tố tác động đến vận dụng KTQT công ty dịch vụ cơng ích Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) gồm 05 nhân tố: Quy mô công ty (QMCT), Chất lượng nguồn nhân lực (CLNNL), Chính sách nhà nước (CSNN), Nhận thức KTQT nhà điều hành (NTNDH), Đặc điểm cơng ty(DDCTCI) Trong nhân tố nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến vận dụng kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích QMCT (β= 0,460), tiếp đến nhân tố CSNN (β=0,352), CLNNL (β=0,342), DDCTCI (β=0,342), cuối NTNDH (β = 0,148) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm có giải pháp vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích Tuy nhiên, nghiên cứu thực nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất các doanh nghiệp Việt Nam, ngồi nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao đề tài iv ABSTRACT Management accounting information has a very important role in business operations Administrators at different levels will have different information needs However, financial accounting itself can not fully meet the information needs of the enterprise so businesses must apply management accounting in its activities Management accounting is considered to be necessary and appropriate for large-scale enterprises But in the public sector or the public service companies not attach importance to management accounting Research project on "The factors affecting the application of management accounting in the public service company in the area of Ho Chi Minh City" from which to measure the impact of factors affecting to the application of management accounting to provide solutions for management accounting applied in the public service company This study will answer the question: "The factors that affect the application of management accounting in the public service company?" And "Measure the impact of factors affecting the management accounting applied in the public service company? " Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale selection factors affecting accounting applied Managing in the public service company TP HCM consists of 05 factors: company size (QMCT), quality of human resources (CLNNL), policy of government (CSNN), Perceptions of international economic operators (NTNDH), Corporate Identity (DDCTCI) factors, the factors that most strongly influence to apply to management accounting in the company's utility services QMCT (β = 0.460), followed by policy of government (β = 0.352), CLNNL (β = 0.342), DDCTCI (β = 0.342), and finally NTNDH (β = 0.148) From the study results, the authors have proposed a number of measures have a direct impact on the people in order to have the solution applying management accounting in the public service company However, this study is only done in a sample group, not representative of all for all businesses in Vietnam, in addition to many restrictions on time, number of small samples should limit high generality topic v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xiii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Ý nghĩa tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2.2 Nghiên cứu định lượng 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái quát công ty dịch vụ công ích 2.1.1 Khái niệm cơng ty dịch vụ cơng ích 2.1.2 Vị trí, vai trò, chất cơng ty cơng ích 2.1.3 Các loại dịch vụ cơng ích 2.2 Khái quát kế toán quản trị vi 2.2.1 Định nghĩa kế toán quản trị 2.2.2 Vị trí kế tốn quản trị tổ chức 2.2.3 Mối quan hệ kế toán quản trị kế tốn tài 2.2.4 Nhiệm vụ kế toán quản trị 10 2.2.5 Nội dung kế toán quản trị 11 2.2.5.1 Chi phí công cụ kỹ thuật KTQT 11 2.2.5.2 Các kỹ thuật định 13 2.2.5.3 Dự toán kiểm soát 14 2.2.5.4 Đo lường hiệu hoạt động kiểm soát 16 2.2.6 Yêu cầu nguyên tắc tổ chức hệ thống KTQT doanh nghiệp 17 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích 17 2.3.1 Quy mô doanh nghiệp 18 2.3.2 Chất lượng nguồn nhân lực 18 2.3.3 Chính sách Nhà nước 19 2.3.4 Nhận thức người điều hành 19 2.3.5 Đặc điểm công ty dịch vụ cơng ích 20 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 21 2.4.1 Các nghiên cứu nước 21 2.4.2 Các nghiên cứu nước 24 2.4.3 Điểm đề tài 26 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thiết 27 2.5.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 27 2.5.2 Các giả thiết đề xuất 29 2.5.2.1 Quy mô công ty 29 2.5.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 29 2.5.2.3 Chính sách Nhà nước 29 2.5.2.4 Nhận thức người điều hành 30 2.5.2.5 Đặc điểm công ty dịch vụ cơng ích 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 vii 3.1 Thiết kế nghiên cứu 33 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 33 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính 33 3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng 35 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 37 3.1.3 Phương pháp chọn mẫu 38 3.1.4 Thiết kế bảng câu hỏi 38 3.2 Xây dựng thang đo 39 3.3 Thực nghiên cứu định lượng 42 3.3.1 Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng 42 3.3.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 43 3.3.2.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 4.1 Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn TP Hồ Chí Minh 46 4.1.1 Giới thiệu sơ lược nhiệm vụ công ty dịch vụ cơng ích TP.HCM 46 4.1.1.2 Sơ đồ tổ chức cơng ty dịch vụ cơng ích 48 4.1.2 Thực trạng công tác kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn TP Hồ Chí Minh 50 4.1.2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty dịch vụ 50 công ích địa bàn TP Hồ Chí Minh 50 TP Hồ Chí Minh 50 ĐVT: Triệu đồng 50 4.1.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho công tác kế toán quản trị 51 4.1.2.3 Hệ thống thơng tin kế tốn quản trị 52 4.1.2.4 Nhu cầu tổ chức công tác kế toán quản trị doanh nghiệp 55 4.1.2.5 Công tác nâng cao sở vật chất phục vụ cơng tác kế tốn 56 4.1.2.6 Cơng tác thực chế giám sát 56 4.2 Phân tích đánh giá độ tin cậy thang đo: 57 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's alpha: 58 viii 4.2.1.1 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Quy mô công ty” 58 4.2.1.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Chất lượng nguồn nhân lực” 59 4.2.1.3 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Chính sách nhà nước” 60 4.2.1.4 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Nhận thức kế toán quản trị người điều hành” 60 4.2.1.5 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Đặc điểm cơng ty dịch vụ cơng ích” 61 4.2.1.6 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Vận dụng kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích TP.HCM” 62 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 63 4.2.2.1 Phân tích khám phá EFA cho biến độc lập 63 4.2.2.2 Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc “Vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích Tp HCM” 66 4.3 Phân tích hồi quy - Phương trình hồi quy tuyến tính 66 4.4 Kiểm định giả thiết cần thiết mơ hình phân tích hồi quy 70 4.4.1 Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số hồi quy 70 4.4.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 70 4.4.3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 71 4.4.4 Kiểm định tính độc lập phần dư 71 4.5 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy bội 72 4.5.1 Kiểm định giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 72 4.5.2 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 73 4.6 Bàn luận kết nghiên cứu 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 5.1 Kết luận 77 5.2 Các kiến nghị phía cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn TP Hồ Chí Minh nhằm hồn thiện việc vận dụng kế toán quản trị đơn vị 77 Component Matrixa Component VDKTQT4 795 VDKTQT5 706 VDKTQT3 706 VDKTQT2 674 VDKTQT1 674 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Model Summaryb Model Adjusted R Std Error of the R R Square Square Estimate Durbin-Watson 794a 630 617 13722 2.133 a Predictors: (Constant), DDCTCI, QMTC, NTNDH, CSNN, CLNNL b Dependent Variable: VDKTQT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 4.555 911 48.382 000a Residual 2.674 142 019 Total 7.229 147 a Predictors: (Constant), DDCTCI, QMTC, NTNDH, CSNN, CLNNL b Dependent Variable: VDKTQT Coefficientsa Model Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) 1.421 198 QMTC 159 018 CLNNL 130 CSNN Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 7.181 000 460 8.893 000 975 1.025 020 342 6.466 000 929 1.076 137 020 352 6.702 000 944 1.059 NTNDH 093 033 148 2.824 005 952 1.051 DDCTCI 119 019 342 6.395 000 908 1.101 Coefficientsa Model Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) 1.421 198 QMTC 159 018 CLNNL 130 CSNN Collinearity Statistics t Sig 7.181 000 460 8.893 020 342 137 020 NTNDH 093 DDCTCI 119 a Dependent Variable: VDKTQT Tolerance VIF 000 975 1.025 6.466 000 929 1.076 352 6.702 000 944 1.059 033 148 2.824 005 952 1.051 019 342 6.395 000 908 1.101 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KINH DOANH 2013-2015 CỦA CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM STT 10 11 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Chi phí thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế TNDN Chênh lệch (2014/2013) Số tuyệt đối tăng Tỷ lệ giảm (%) Chênh lệch (2015/2014) Số tuyệt đối tăng Tỷ lệ giảm (%) Năm 2013 Năm 2014 3,058.715 2,684.571 3,705.621 3,289.457 4,191.012 3,689.118 +646.906 +604.886 21,15 22,53 +485.391 +399.661 13,1 12,15 374.144 416.164 501.894 +42.020 11,23 +85.730 21,15 58.462 13.518 318 67.013 15.209 443 88.815 17.356 643 +8.551 +1.691 +125 14,63 12,51 39,31 +21.802 +2.147 +200 32,53 14,12 45,15 268.781 289.103 308.710 +20.322 7,56 +19.607 6,78 149.989 10.265 178.422 12.967 264.000 15.418 +28.433 +2.702 18,96 26,32 +85.578 +2.451 47,96 18,9 32.051 38.278 57.813 +6.227 19,43 +19.535 51,03 128.203 153.111 222.134 +24.908 19,43 +69.023 45,08 Năm 2015 PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH ĐỒI TƯỢNG THAM GIA KHẢO SÁT HỌC STT HỌ VÀ TÊN CHỨC HÀM, DANH HỌC VỊ 01 Nguyễn Quyết TS Thắng Trưởng Trường Phạm Ngọc Toàn TS Giảng viên 03 Nguyễn Văn Chiến CN Chủ HĐTV 05 Trần Phước Dũng Đào Mạnh Linh ĐH Công nghệ Khoa QTDL TP.HCM 02 04 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CN Th.S Chủ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tịch Cty TNHH thành viên DVCI Q.1 tịch Cty TNHH thành viên HĐTV DVCI Q.3 GĐ Cty TNHH thành viên DVCI Q.PN 06 Dương Hồng Nhân Th.S GĐ Cty TNHH thành viên DVCI Q.BT 07 Hoàng Mộng Ngọc Th.S KTT Cty TNHH thành viên DVCI Q.PN 08 Nguyễn Xuân Thiện Th.S KTT Cty TNHH thành viên DVCI Q.GV 09 Huỳnh Thị Hường CN KTT Cty TNHH thành viên DVCI Q.11 10 Phạm Thành Danh CN KTT Cty TNHH thành viên DVCI Q.TB PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHẢO SÁT Stt Họ tên Chức vụ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ngô Phước Hưng Hà Tôn Tuấn Hiệp Trần Mạnh Cường Quách Tuý Hồng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đặng Thành Trung Lê Thanh Sang Mai Đức Hùng Dương Minh Nhật Mạc Kim Mộng Thúy Võ Đình Lâm Nguyễn Minh Trí Nguyễn Văn Thơm Vũ Hà Duy Nguyễn Thị Ánh Châu Thị Diễm Nguyễn Văn Kính Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Nguyệt Thu Trần Công Thái Nguyễn Đặng Minh Trí KTT PGĐ PGĐ PGĐ Kiểm sốt viên Kế tốn viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch KTT Kiểm soát viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế tốn viên Kế tốn viên Cơ quan cơng tác Cơng ích quận Cơng ích quận Cơng ích quận Công ích quận Công ích quân Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích quân Công ích quân Công ích quân Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích quân Công ích quân Công ích quân Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích quân Công ích quân Công ích quân Cơng ích qn Cơng ích qn Địa quan 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q1 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q2 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q3 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q4 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q5 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q6 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q7 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q8 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q9 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q9 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q9 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q9 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q9 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q9 28-30 Nguyễn Thái Bình, Q9 936 Nguyễn Thị Đinh, Q2 937 Nguyễn Thị Đinh, Q2 938 Nguyễn Thị Đinh, Q2 939 Nguyễn Thị Đinh, Q2 940 Nguyễn Thị Đinh, Q2 941 Nguyễn Thị Đinh, Q2 942 Nguyễn Thị Đinh, Q2 Địa email phuochung67@gmail.com htth1970@gmail.com manhcuongq1@yahoo.com.vn tuyhongq1@yahoo.com ksvdvciq1@yahoo.com.vn dtt1212@gmail.com thanhsangdvci@yahoo.com.vn hungmd1987@gmail.com duongminhn12@yahoo.com mongthuy1308@yahoo.com vodinhlam1333@gmail.com minhtri9723@yahoo.com nguyenvanthom9876@gmail.com vuduy8226@yahoo.com anhthinguyen555@gmail.com diemchauciq2@yahoo.com.vn vankinh@dvciq2.com.vn thanhbinh1987@gmail.com thanhhai1412@yahoo.com thunguyet85@yahoo.com trancongthai1@gmail.com triminhdang@gmail.com 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Phạm Thị Bạch Nga Diệp Thị Hiền Nguyễn Thị Sơn Trần Đức Lâm Nguyễn Đình Quý Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Minh Phượng Trần Phước Dũng Dương Văn Hai Trần Văn Tẳng Nguyễn Đắc Vinh Lê Văn Thành Lê Trung Du Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Tuyết Loan Phạm Văn Xuân Võ Thị Huệ Huỳnh Tấn Tài Trương T Thu Thủy Diệp Văn Thạnh Trần Ngọc Mến Nguyễn Anh Thi Nguyễn Văn Phúc Huỳnh Quang Tùng NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích quân 942 Nguyễn Thị Đinh, Q2 942 Nguyễn Thị Đinh, Q2 942 Nguyễn Thị Đinh, Q2 942 Nguyễn Thị Đinh, Q2 942 Nguyễn Thị Đinh, Q2 942 Nguyễn Thị Đinh, Q2 bachnga22233@yahoo.com dthihien@gmail.com thison644@yahoo.com duclam1985@gmail.com dinhquy2158@yahoo.com kimoanh5829@gmail.com KTT Công ích quân 200B Võ Văn Tần, P5, Q3 phuong_dvci3@yahoo.com.vn CT HĐTV PGĐ Kiểm soát viên PGĐ Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch Kiểm soát viên Kế tốn viên Kế tốn viên Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn 200B Võ Văn Tần, P5, Q3 200B Võ Văn Tần, P5, Q3 200B Võ Văn Tần, P5, Q3 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 200B Võ Văn Tần, P5, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 phuocdung_ci@yahoo.com vanhai_dvciq3@yahoo.com tranvantang1958@gmail.com dacvinh99@yahoo.com lvthanhci@yahoo.com trungdu67@gmail.com mylinh233@yahoo.com nttloan12@gmail.com phamxuan8799@yahoo.com vothihue@gmail.com tantai458@yahoo.com thuthuy1111@gmail.com vanthanh15489@yahoo.com men8979@gmail.com anhthi1968@gmail.com phucnv1985@gmail.com hqt1205@gmail.com 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Nguyễn Thị Mỹ Dung Trần Thị Thu Hà Nguyễn Văn Tâm Trần Thị Sim Lê T Hữu Lộc Nguyễn Ngọc Lê Mạc Kim Thương Nguyễn Phú Cường Thái Thị Phương Dung Nguyễn Trung Hòa Huỳnh Thị Ngọc Hương Nguyễn Thị Lan Huỳnh Thị Tuyết Mai Nguyễn Trọng Minh Trần Thị Thúy Mai Lê Thị Thu Thủy Võ Thị Lệ Thủy Nguyễn Minh Đức Lê Thành Hải Nguyễn Ngọc Kiều Lê Thị Thanh Việt Lê Thị Phượng Nguyễn Thanh San Nguyễn Văn Soái Lê Phước Minh Tâm Kế toán viên Kế toán viên NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch Kiểm soát viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch Kiểm soát viên Kế toán viên Kế toán viên Kế tốn viên Kế tốn viên Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn 301 Hồng Diệu P6, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 301 Hoàng Diệu P6, Q4 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 153 Lê Hồng Phong, P3, Q5 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 mimosa1981@gmail.com ttthha1990@yahoo.com.vn vantam79888@gmail.com thisim745@yahoo.com huylocle@gmail.com nguyenle2198@yahoo.com mackimthuong99@gmail.com phucuongnguyen798@yahoo.com thaithiphuongdung@gmail.com trunghoakt@gmail.com huongngoc30@gmail.com nguyenthilan1988@gmail.com tuyetmaixinh@gmail.com trongminhktvn@gmail.com maithuy9784@yahoo.com lethithuy5455@gmail.com vothilethuy22@yahoo.com minhduckh@gmail.com thanhhaiquan5@yahoo.com ngockieutphcm@gmail.com thanhviet156@yahoo.com phuongle1982@yahoo.com santhanhnguyen@gmail.com soaica1985@gmail.com minhtamle@yahoo.com.vn 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Lê Hoàng Anh Nguyễn Văn Mai Nguyễn Văn Chai Nghiêm Thành Hải Phạm Văn Mạnh Ng Dư Hoàng Anh Đổ Thị Hồng Vân Lê Văn Duy Trần Thư Thạch Đoàn Tân Phú Nguyễn Thiện Đức Đinh Quý Nam Nguyễn Thị Hạ Liên Trần Văn Được Trần Thị Hoa Phan Thanh Tuyền Nguyễn Văn Thanh Hồ T Thanh Hương Huỳnh Văn Mười Vũ Thị Thanh Phương Nguyễn Hữu Tín Phan Thị Cẩm Hằng Trần Thị Hạnh Huỳnh Thị Kim Hoa Đặng Minh Tâm NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch Kiểm soát viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch NV kế hoạch Kiểm soát viên Kiểm soát viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên NV kế hoạch Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 42-44 Chợ Lớn, P11, Q6 1414 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1415 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1416 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1417 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1418 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1419 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1419 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1419 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1419 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1419 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1419 Huỳnh Tấn Phát, Q7 1419 Huỳnh Tấn Phát, Q7 246-248 Quốc lộ 50, P6, Q8 246-248 Quốc lộ 50, P6, Q9 246-248 Quốc lộ 50, P6, Q10 246-248 Quốc lộ 50, P6, Q11 246-248 Quốc lộ 50, P6, Q12 246-248 Quốc lộ 50, P6, Q13 246-248 Quốc lộ 50, P6, Q13 hoanhanhacc@gmail.com vanmaiq6@yahoo.com nguyenchai6767@gmail.com thanhai5555@yahoo.com vanmanh2588@yahoo.com hoanganh8799@gmail.com vandvciqbay@yahoo.com levanduy1990@gmail.com thachtran1209@gmail.com phudoan1969@yahoo.com ducthiennguyen@gmail.com namdinh121987@gmail.com nguyenhaliensaigon@yahoo.com tranvanduocmail@gmail.com traithihoa8889@yahoo.com phanthanhtuyen2555@gmail.com vanthanhmtr@yahoo.com thanhhuongsteen@yahoo.com huynhvanmuoi1960@gmail.com thanhphuongha78@gmail.com huutin123456@gmail.com camhangphan1306@yahoo.com hanhtran1254@gmail.com kimhoaktvn@yahoo.com.vn minhtamsg@gmail.com NV kế hoạch NV kế hoạch Cơng ích qn Cơng ích qn 246-248 Quốc lộ 50, P6, Q13 246-248 Quốc lộ 50, P6, Q13 thilai8888@yahoo.com thanhbinh268@gmail.com KTT Cơng ích qn 25B Lê Văn Việt, Q9 Trangycv@yahoo.com Kiểm soát viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế tốn viên Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn Cơng ích qn donguyen6868@yahoo.com thanhxuankim@yahoo.com chauthanhnguyen1@gmail.com dungnguyen1991@gmail.com longdaovu@gmail.com quanghieu2002@yahoo.com 106 Lâm Thị Tuyết Nhung KTT Cơng ích qn 10 107 Trần Ngọc Diệp Trần Lê Phương 108 Thanh Kiểm sốt viên Cơng ích qn 10 Kế tốn viên Cơng ích qn 10 109 Tơ Minh Thành Kế tốn viên Cơng ích qn 10 110 Nguyễn Huỳnh Tiến Kế tốn viên Cơng ích qn 10 111 Trần Thanh Tồn Kế tốn viên Cơng ích qn 10 112 Nguyễn Thanh Sơn Kế toán viên 113 Huỳnh Thị Hường 114 Phạm Quang Trung 115 Trần Mạnh Cường KTT PGĐ Kiểm soát viên 25B Lê Văn Việt, Q10 25B Lê Văn Việt, Q11 25B Lê Văn Việt, Q12 25B Lê Văn Việt, Q13 25B Lê Văn Việt, Q14 25B Lê Văn Việt, Q15 466 Nguyễn Chí Thanh, P6, Q10 466 Nguyễn Chí Thanh, P6, Q10 466 Nguyễn Chí Thanh, P6, Q10 466 Nguyễn Chí Thanh, P6, Q10 466 Nguyễn Chí Thanh, P6, Q10 466 Nguyễn Chí Thanh, P6, Q10 466 Nguyễn Chí Thanh, P6, Q10 12 đường số cx Lữ Gia, Q11 13 đường số cx Lữ Gia, Q11 14 đường số cx Lữ Gia, Q11 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Nguyễn Thị Lài Trà Thanh Bình Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nguyễn Văn Đỏ Nguyễn Thanh Xuân Nguyễn Thành Châu Hồ Văn Dũng Đào Vũ Long Đinh Quang Hiếu Cơng ích qn 10 Cơng ích qn 11 Cơng ích qn 11 Cơng ích quân 11 tuyetnhung173@yahoo.com ketoandiep@yahoo.com tlpthanh1992@gmail.com tominhthanh02@gmail.com tienhuynh111002@gmail.com tranthanhtoan87@gmail.com thanhsonnguyen@gmail.com huynhhuongtyty@yahoo.com.vn ci11trung@gmail.com cuongtranmanh@yahoo.com 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Phạm Mạnh Tuyên Nguyễn Thị Kim Ngọc Nguyễn Thành Nhân Nguyễn Tấn Phong Huỳnh Thị Kim Phượng Nguyễn Văn Thạch Bùi Thế Kiệt Phạm Phú Trung Nguyễn Văn Hạnh Trần Thanh Hải Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Đức Thành Vũ Thị Phượng Kiểm soát viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên KTT Kiểm soát viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên 129 Đào Mạnh Linh Giám đốc 130 Phan Hữu Tuấn Phó giám đốc 131 Nguyễn Văn Pha Phó giám đốc Võ Thiên H Kiểm sốt viên Nguyễn Thị NgọcTrâm Kiểm soát viên 132 133 134 Trần Như Ý Kế toán viên 135 Phan Văn Hưng Kế tốn viên Cơng ích qn 11 Cơng ích qn 11 Cơng ích qn 11 Cơng ích qn 11 Cơng ích qn 11 Cơng ích qn 11 Cơng ích qn 12 Cơng ích qn 12 Cơng ích qn 12 Cơng ích qn 12 Cơng ích qn 12 Cơng ích qn 12 Cơng ích qn 12 Cơng ích qn Phú Nhuận Cơng ích quân Phú Nhuận Công ích quân Phú Nhuận Công ích qn Phú Nhuận Cơng ích qn Tân Bình Cơng ích qn Tân Bình Cơng ích qn Tân Bình 15 đường số cx Lữ Gia, Q11 16 đường số cx Lữ Gia, Q11 17 đường số cx Lữ Gia, Q11 18 đường số cx Lữ Gia, Q11 19 đường số cx Lữ Gia, Q11 20 đường số cx Lữ Gia, Q11 327 Lê Văn Khương, Q12 328 Lê Văn Khương, Q12 329 Lê Văn Khương, Q12 330 Lê Văn Khương, Q12 331 Lê Văn Khương, Q12 332 Lê Văn Khương, Q12 333 Lê Văn Khương, Q12 553/73 Nguyễn Kiệm, Q phú Nhuận 553/73 Nguyễn Kiệm, Q phú Nhuận 553/73 Nguyễn Kiệm, Q phú Nhuận 553/73 Nguyễn Kiệm, Q phú Nhuận pham_manh_tuyen@yahoo.com ngockimkima@yahoo.com.vn nhanthanhnguyen@gmail.com phongphong2008@gmail.com huynhthikimphuong@gmail.com thanhnguyen123456@gmail.com kietbui1975@gmail.com phutrungpham71@gmail.com hanhdvci12@gmail.com thanhhaitran1102@gmail.com minhtam2011@gmail.com thanhducng0605@yahoo.com phuongvu25@gmail.com 310 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình trangtdt2004@yahoo.ca 310 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình nhuycatuong@gmail.com 310 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình hungphan1977@gmail.com manhlinh7x@gmail.com huutuan05@yahoo.com nguyenvanpha57@yahoo.com vothienhue65@yahoo.com.vn 136 Phạm Văn Tuấn Kế toán viên 137 Nguyễn Văn Thanh Kế toán viên 138 Huỳnh Hữu Phước Kế toán viên 139 Nguyễn Bình Kế tốn viên 140 Phạm Đăng Trí Hùng Kế tốn viên 141 Phạm Thị Ánh Hồng KTT 142 Kiểm soát viên Nguyễn Anh Quân 143 Nguyễn Thanh Tùng Kế toán viên 144 Đặng Đức Ngọc Kế toán viên 145 Nguyễn Hữu Tâm Kế toán viên 146 Phan Văn Phúc Kế toán viên 147 Võ Quang Sơn Giám đốc 148 Đỗ Văn Mạnh Phó Giám đốc 149 Bùi Minh Quang Phó Giám đốc 150 Nguyễn Hữu Huy Phó Giám đốc Cơng ích qn Tân Bình Cơng ích qn Tân Bình Cơng ích qn Tân Bình Cơng ích qn Tân Bình Cơng ích qn Tân Bình Cơng ích qn Bình Thạnh Cơng ích qn Bình Thạnh Cơng ích qn Bình Thạnh Cơng ích qn Bình Thạnh Cơng ích qn Bình Thạnh Cơng ích qn Bình Thạnh Cơng ích qn Gò Vấp Cơng ích qn Gò Vấp Cơng ích qn Gò Vấp Cơng ích qn Gò 310 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình tuanphamdvci@gmail.com 310 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình thanhngvan2009@gmail.com 310 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình phuonchuuhuynh@gmail.com 310 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình binhnguyen232009@yahoo.com 310 Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình 140 Phạn Văn Trị, P12, Q Bình Thạnh 140 Phạn Văn Trị, P12, Q Bình Thạnh 140 Phạn Văn Trị, P12, Q Bình Thạnh 140 Phạn Văn Trị, P12, Q Bình Thạnh 140 Phạn Văn Trị, P12, Q Bình Thạnh 140 Phạn Văn Trị, P12, Q Bình Thạnh 179A Dương Quảng Hàm, Gò Vấp 179A Dương Quảng Hàm, Gò Vấp 179A Dương Quảng Hàm, Gò Vấp 179A Dương Quảng Hàm, Gò trihungktdvci@gmail.com anhhong1303@yahoo.com anhquan123456@yahoo.com thanhtungnguyen6789@gmail.com ddngockt@gmail.com huutamnguyen2012@gmail.com phucnhatrang@gmail.com voquangson@gmail.com manhcmc@gmail.com bmquang.vn@gmail.com huyqlmt@yahoo.com.vn 161 Hà Anh Tuấn Kế toán viên 162 Đào Tiến Dũng Kế toán viên 163 Lê Văn Khánh Kế tốn viên Vấp Cơng ích qn Gò Vấp Cơng ích qn Gò Vấp Cơng ích Q Thủ Đức Cơng ích qn Thủ Đức Cơng ích qn Thủ Đức Cơng ích qn Thủ Đức Cơng ích qn Thủ Đức Cơng ích qn Thủ Đức Cơng ích H Hóc Mơn Cơng ích H Bình Chánh Cơng ích H Bình Chánh Cơng ích H Bình Chánh Cơng ích H Bình Chánh 164 Kiểm sốt viên Cơng ích H Củ Chi 151 Huỳnh Đình Trọng 152 Kiểm sốt viên Phan Xn Thiện Trương Thị Ngọc 153 Hương KTT 154 Kiểm soát viên Trần Đức Hòa KTT 155 Nguyễn Bá Cần Kế tốn viên 156 Huỳnh Võ Tuấn Cường Kế toán viên 157 Ngơ Trường Sơn Kế tốn viên 158 Nguyễn Viết Đơng Kế toán viên 159 Nguyễn Tấn Bửu Kiểm soát viên 160 Kiều Liên Nhanh Kiểm soát viên Hà Thị Lý Vấp 179A Dương Quảng Hàm, Gò Vấp 179A Dương Quảng Hàm, Gò Vấp huynhtrong2007@yahoo.com.vn 11 Khổng Tử, Q Thủ Đức truongngochuong1972@gmail.com 12 Khổng Tử, Q Thủ Đức hoads2004@yahoo.com 13 Khổng Tử, Q Thủ Đức nguyenbacan1965@gmail.com 14 Khổng Tử, Q Thủ Đức tuancuongvn@gmail.com 15 Khổng Tử, Q Thủ Đức truongsonngo@gmail.com 16 Khổng Tử, Q Thủ Đức dongnguyen14061987@yahoo.com 159/1 Nguyễn Ảnh Thủ, H Hóc Mơn D2/1 khu phố thị trấn Tân Túc, H BC D2/1 khu phố thị trấn Tân Túc, H BC D2/1 khu phố thị trấn Tân Túc, H BC D2/1 khu phố thị trấn Tân Túc, H BC 174/5 Tỉnh lộ 8, khu phố 2, H Củ Chi xuanthien399@yahoo.com nguyentanbuu1984@yahoo.com.vn kieunhanh1982@yahoo.com.vn tuanha123456@yahoo.com dungdaotien@gmail.com levankhanh88@gmail.com Haly1963@gmail.com 165 Lê Tấn Phong Kiểm soát viên 166 Phan Long Thạch Kế toán viên 167 Phan Thiện Ý Kế toán viên 168 Vũ Mạnh Tưởng Kế toán viên 169 Nguyễn Văn Dẫn 170 Phùng Văn Đơng Kiểm sốt viên KTT 11/5 khu phố thị trấn NB, Cơng ích H Nhà Bè huyện NB 11/5 khu phố thị trấn NB, Cơng ích H Nhà Bè huyện NB 11/5 khu phố thị trấn NB, Cơng ích H Nhà Bè huyện NB 11/5 khu phố thị trấn NB, Công ích H Nhà Bè huyện NB Công ích H Cần Giờ Đường Duyên hải, H Cần Giờ Công ty MT ĐT TP 42 - 44 Võ Thị Sáu, Quận tanphong1407@yahoo.com.vn thachdalong2001@yahoo.com phanthieni23@gmail.com vumanhtuong0505@gmail.com nguyendan1963@yahoo.com dongquangngai@yahoo.com.vn ... tác kế tốn quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nào? - Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cơng ty dịch vụ cơng ích địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? ... HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM PHẠM THỊ ÁNH HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC CƠNG TY DỊCH VỤ CƠNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán. .. nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT nhằm đưa giải pháp vận dụng KTQT công ty dịch vụ cơng ích Nghiên cứu trả lời câu hỏi: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế tốn quản trị cơng ty dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty dịch vụ công ích trên địa bàn tp hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty dịch vụ công ích trên địa bàn tp hồ chí minh , Sơ đồ 2.1: Nội dung của kế toán quản trị, Sơ đồ 2.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT tại Jordan, Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất, Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu, Công ty dịch vụ công ích trên địa bàn TP.HCM là đơn vị trực thuộc Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công cộng theo chính sách của Nhà nước, UBND thành phố, do Nhà nư..., Sơ đồ 4.1: Cơ cấu tổ chức công ty dịch vụ công ích, Hình 4.3: Đồ thị Histogram của phần dư – đã chuẩn hóa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn