Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh bình dương

152 5 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHAN THỊ BÍCH LIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHAN THỊ BÍCH LIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa Tỉnh Bình Dương” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 HỌC VIÊN Phan Thị Bích Liên ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng; Viện Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Xuân Hưng tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình Cơ tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt quá trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 Tác giả Phan Thị Bích Liên iii TĨM TẮT Sự thay đổi hình thức DN làm cho nhu cầu thông tin kế toán thay đổi theo, đặc biệt thông tin KTQT Hệ thống thông tin kế toán không phục vụ cho các đối tượng bên DN quan quản lý nhà nước, thuế, kiểm toán, các nhà đầu tư… mà với vận dụng kế toán quản trị vào công tác kế toán có vai trò phục vụ đắc lực cho các nhà quản trị DN Xuất phát từ thực tế các DNNVV có tỷ lệ bị thất bại phá sản cao nhiều so với các DN quy mơ lớn Một ngun nhân chính việc chưa quan tâm mức tới các công cụ KTQT (Nadan, 2010) Mặt khác, Tỉnh Bình Dương các DNNVV chiếm tỷ lệ lớn đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế tỉnh nên yêu cầu vận dụng kế toán quản trị cần thiết Từ tổng quan các nghiên cứu trước các đặc thù doanh nghiệp nhỏ vừa Bình Dương, tác giả bước đầu xác định các nhân tố tác động đến vận dụng KTQT các DNNVV tỉnh Bình Dương gồm 05 nhân tố: Quy mô doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh, nhận thức KTQT người điều hành doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến vận dụng kế toán quản trị cao các DNNVV tỉnh Bình Dương Quy mô doanh nghiệp (  = 0.384), tiếp đến nhân tố Chiến lược kinh doanh (  = 0.376), Nhận thức KTQT người điều hành doanh nghiệp (  = 0.356), Chất lượng nguồn nhân lực (  = 0.349) cuối mức độ cạnh tranh thị trường (  = 0.116).Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến các nhân nhằm có các giải pháp vận dụng kế toán quản trị các DNNVV tỉnh Bình Dương cách hiệu iv ABSTRACT The change of business form has made the demand for accounting information also change, especially the information on international accounting The accounting information system not only caters to external audiences such as state management agencies, tax authorities, auditors, investors but now with the use of management accounting in the next task Math also plays an active role for business executives Derived from the fact that SMEs have a higher rate of failure or bankruptcy than large firms One possible cause is the lack of proper attention to the instruments of international accounting (Nadan, 2010) On the other hand, SMEs in Binh Duong Province make up a large proportion of their contribution to the economic development of the province Therefore, the application of management accounting is very necessary From the overview of previous studies and the characteristics of small and medium enterprises in Binh Duong, the author first identified the factors that affect the use of international economics in SMEs in Binh Duong include factors: The level of competition in the market, the quality of human resources, the business strategy, the perception of entrepreneurship by international economic operators The results show that among the five factors, the greatest influence on the use of management accounting in SMEs in Binh Duong is the size of enterprises (= 0.384), followed by personnel The Business Strategy (= 0.376), Enterprise Entrepreneur's Perception of Entrepreneurship (= 0.356), Human Resource Quality (= 0.349), and Market Competitiveness (= 0.116) From the above results, the author has proposed some solutions that have direct impact on individuals to have solutions to apply management accounting at SMEs in Binh Duong province more effectively v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 10 1.3 Nhận xét 14 Kết luận chương 16 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khát quát chung doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 17 2.1.3 Đặc điểm DNNVV Việt Nam 18 2.1.4 Vai trò DNNVV kinh tế Việt Nam 20 vi 2.2.1 Định nghĩa kế toán quản trị 22 2.2.2 Vai trò c kế toán quản trị 24 2.2.3 Yêu cầu kế toán quản trị 25 2.2.4 Chức thông tin c kế toán quản trị 27 2.2.5 Nội dung chủ yếu kế toán quản trị 28 2.2.5.1 Lập dự toán ngân sách phục vụ chức hoạch định 28 2.2.5.2 Hệ thống tính giá thành phục vụ chức tổ chức điều hành 29 2.2.5.3 Phục vụ chức kiểm soát 31 2.2.5.4 Phục vụ chức định 33 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa 35 2.3.1 Quy mô doanh nghiệp 35 2.3.2 Mức độ cạnh tranh thị trường 36 2.3.3 Chất lượng nguồn nhân lực 38 2.3.4 Chiến lược kinh doanh 40 2.3.5 Nhận thức KTQT người điều hành doanh nghiệp 41 2.4 Lý Thuyết 42 2.4.1 Lý thuyết bất định 42 2.4.2 Lý thuyết đại diện 44 2.4.3 Lý thuyết quan hệ lợi ích – chi phí 45 2.5 Mơ hình nghiên cứu 45 Kết luận chương 53 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp nghiên c ứu 54 3.1.1 Phương pháp chung 54 3.1.2 Phương pháp cụ thể 55 3.1.3 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu quy trình nghiên cứu 55 3.1.3.1 Khung nghiên cứu 55 3.1.3.2 Quy trình nghiên cứu 57 vii 3.2 Thiết kế nghiên cứu 59 3.2.1 Xây dựng đo 59 3.2.1.2 Thang đo các nhân tố ảnh hưởng vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Dương 59 3.2.2 Xây dựng giả thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa 62 3.2.2.1 Quy mô doanh nghiệp 62 3.2.2.2 Mức độ cạnh tranh thị trường 63 3.2.2.3 Chất lượng nguồn nhân lực 64 3.2.2.4 Chiến lược kinh doanh 65 3.2.2.5 Nhận thức KTQT người điều hành doanh nghiệp 65 3.2.3 Mơ hình hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa Tỉnh Bình Dương 66 3.2.4 Mô tả liệu phương pháp thu thập liệu 67 3.2.4.1 Phương pháp chọn mẫu 67 3.2.4.2 Kích thước mẫu khảo sát 68 3.3 Cơng cụ phân tích quy trình thu thập, xử lý liệu 68 3.3.1 Công cụ phân tích liệu 68 3.3.2 Quy trình thu thập liệu 68 3.3.3 Quy trình xử lý liệu 69 Kết luận chương 70 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Kết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa 71 4.1.1.Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Crobach’s Alpha 71 4.1.2 Đánh giá giá trị thang đo – phân tích nhân tố khám phá EFA 77 4.1.3 Kiểm định tương quan 85 4.1.4 Kiểm định phương sai ANOVA 86 4.2 Kiểm định các giả định mơ hình hồi quy bội 88 viii 4.3 Kiểm tra giả định khơng có mối tương quan các biến độc lập 91 4.4 Mơ hình hồi quy chính thức các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Dương 92 4.5 Bàn luận kết nghiên cứu 94 Kết luận chương 96 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 97 5.2 Kiến nghị 98 5.3 Kết luận chương .106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 Phụ lục: Phụ lục 1: Danh sách các Doanh nghiệp khảo sát Phụ lục 2: Danh sách các chuyên gia Phụ lục 3: Bảng câu hỏi khảo sát Phụ lục 4: Kết chạy mơ hình PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH Case Processing Summary N Valid Cases % 168 100.0 0 168 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Mean if Variance if Item-Total Item Item Correlation Deleted Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted QMDN1 15.48 5.089 564 804 QMDN2 15.31 5.928 646 769 QMDN3 15.20 6.063 675 765 QMDN4 15.35 5.726 613 775 QMDN5 15.36 5.668 592 781 (Phụ lục: Bảng 4.1) Case Processing Summary Valid Cases Excludeda Total N % 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 788 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted MDCT1 18.39 2.096 650 719 MDCT2 17.75 2.763 547 768 MDCT3 18.07 2.241 598 738 MDCT4 18.20 2.279 529 762 MDCT5 18.14 2.219 567 749 (Phụ lục:Bảng 4.2) Case Processing Summary N % Valid 168 100.0 0 168 100.0 Cases Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 885 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Alpha if Item Mean if Variance if Item-Total Deleted Item Item Correlation Deleted Deleted CLNNL1 19.20 9.384 643 874 CLNNL2 19.33 9.407 710 862 CLNNL3 19.41 9.070 636 877 CLNNL4 19.43 9.169 774 852 CLNNL5 19.21 9.651 762 857 CLNNL6 19.46 9.316 694 865 (Phụ lục:Bảng 4.3) Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 722 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Cronbach's Total Correlation Alpha if Item Deleted CLKD1 16.48 6.419 428 700 CLKD2 16.72 5.424 555 648 CLKD3 16.67 5.778 458 684 CLKD4 16.89 5.167 513 662 CLKD5 17.10 4.506 512 675 (Phụ lục:Bảng 4.4) Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 847 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's Alpha if Item if Item Variance if Item-Total Deleted Deleted Item Deleted Correlation NTKTQT1 12.02 3.826 634 828 NTKTQT2 12.01 3.724 693 802 NTKTQT3 11.95 3.674 721 790 NTKTQT4 12.13 3.811 691 803 (Phụ lục:Bảng 4.5) Case Processing Summary N Valid Cases Excludeda Total % 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 793 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted VDKTQT1 16.13 888 521 773 VDKTQT2 16.13 984 488 779 VDKTQT3 16.14 957 485 781 VDKTQT4 16.13 865 676 721 VDKTQT5 16.13 833 709 708 (Phụ lục:Bảng 4.6) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 757 1723.785 df 300 Sig .000 Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Loadings Squared Loadings mp one Total nt % of Cumula Varianc tive % Total % of Variance Cumula Total tive % e % of Cumul Varianc ative % e 4.277 17.107 17.107 4.277 17.107 17.107 3.924 15.697 15.697 3.784 15.136 32.243 3.784 15.136 32.243 2.982 11.929 27.627 2.917 11.669 43.912 2.917 11.669 43.912 2.854 11.417 39.044 2.186 8.743 52.656 2.186 8.743 52.656 2.823 11.294 50.338 1.912 7.647 60.302 1.912 7.647 60.302 2.491 936 3.742 64.044 872 3.489 67.534 806 3.224 70.757 746 2.984 73.741 10 680 2.722 76.463 11 653 2.611 79.074 12 602 2.408 81.482 13 537 2.150 83.632 14 525 2.098 85.730 15 474 1.897 87.628 16 439 1.754 89.382 17 423 1.690 91.072 9.964 60.302 18 387 1.547 92.619 19 384 1.538 94.157 20 307 1.227 95.384 21 275 1.102 96.485 22 255 1.019 97.504 23 235 939 98.443 24 214 855 99.298 25 175 702 100.00 Extraction Method: Principal Component Analysis (Phụ lục:Bảng 4.7) Rotated Component Matrixa Component CLNNL4 842 CLNNL5 837 CLNNL6 801 CLNNL2 786 CLNNL1 760 CLNNL3 739 QMDN3 814 QMDN2 796 QMDN4 781 QMDN1 709 QMDN5 696 MDCT1 797 MDCT3 751 MDCT5 718 MDCT2 717 MDCT4 676 NTKTQT3 855 NTKTQT2 829 NTKTQT4 823 NTKTQT1 761 CLKD2 762 CLKD5 694 CLKD3 688 CLKD4 658 CLKD1 637 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations (Phụ lục:Bảng 4.8) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .807 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 242.609 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Loadings Total % of Cumulative Variance % 2.766 55.321 55.321 750 15.006 70.327 671 13.415 83.742 435 8.706 92.447 378 7.553 100.000 Total 2.766 % of Cumulative Variance % 55.321 55.321 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component VDKTQT5 846 VDKTQT4 822 VDKTQT1 697 VDKTQT2 672 VDKTQT3 661 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted (Phụ lục:Bảng 4.9) Correlations VDKT QMDN MDCT CLNNL CLKD NTKT QT VDKTQT QT 1.000 404 247 340 424 371 QMDN 404 1.000 273 -.026 -.080 077 Pearson MDCT 247 273 1.000 111 -.081 051 Correlation CLNNL 340 -.026 111 1.000 138 -.180 CLKD 424 -.080 -.081 138 1.000 111 NTKTQT 371 077 051 -.180 111 1.000 VDKTQT 000 001 000 000 000 QMDN 000 000 369 151 160 Sig (1- MDCT 001 000 076 147 254 tailed) CLNNL 000 369 076 037 010 CLKD 000 151 147 037 076 NTKTQT 000 160 254 010 076 VDKTQT 168 168 168 168 168 168 N QMDN 168 168 168 168 168 168 MDCT 168 168 168 168 168 168 CLNNL 168 168 168 168 168 168 CLKD 168 168 168 168 168 168 NTKTQT 168 168 168 168 168 168 (Phụ lục:Bảng 4.10) Model Summaryb Mode R l R Square 771 a Adjusted R Std Error of Square 594 Durbin-Watson the Estimate 582 150058688 2.097 a Predictors: (Constant), NTKTQT, MDCT, CLKD, CLNNL, QMDN b Dependent Variable: VDKTQT ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 5.339 1.068 Residual 3.648 162 023 Total 8.986 167 47.417 a Dependent Variable: VDKTQT b Predictors: (Constant), NTKTQT, MDCT, CLKD, CLNNL, QMDN (Phụ lục:Bảng 4.11) Coefficients a 000 b Model Unstandardized Standardize Coefficients d t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Beta Tolerance VIF Error (Consta 1.426 195 QMDN 153 021 MDCT 072 nt) CLNN L CLKD NTKT QT 7.305 000 384 7.348 000 916 1.092 033 116 2.197 029 902 1.109 134 020 349 6.695 000 923 155 021 376 7.316 000 947 1.056 131 019 356 6.887 000 937 1.067 a Dependent Variable: VDKTQT (Phụ lục:Bảng 4.12) 1.084 ... các nhân tố ảnh hưởng vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Dương 59 3.2.2 Xây dựng giả thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị các doanh. .. PHAN THỊ BÍCH LIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301... cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Dương - Mục tiêu cụ thể: Các mục tiêu cụ thể đề tài bao gồm: + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh bình dương , Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay