Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố biên hòa

159 5 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LAI QUỐC HƯNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG MƠI TRƯỜNG ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LAI QUỐC HƯNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG MƠI TRƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) LAI QUỐC HƯNG ii LỜI CÁM ƠN Trong suốt thời gian thực đề tài này, tác giả nhận nhiều giúp đỡ thầy cô giáo bạn bè Xin bày tỏ trân trọng lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ Đặc biệt xin bày tỏ lòng cảm ơn đến hướng dẫn giúp đỡ tận tình PGS.TS Nguyễn Xuân Hưng Mặc dù kiến thức mẻ tác giả qua trình hướng dẫn giúp tác giả thực nhận thức nhiều kiến thức Để đạt kết q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn, ngồi nỗ lực thân trước tiên tác giả xin trân trọng gửi lời tri ân, kính trọng biết ơn tới truyền đạt, hướng dẫn giúp đỡ tận tình cho tác giả hình thành ý tưởng, nắm nội dung cần nghiên cứu từ sở lý luận tới thực tiễn Cuối cùng, cố gắng hướng dẫn tận tình cơ, thời gian, điều kiện khả nghiên cứu giới hạn nên tác giả khơng tránh khỏi sai sót định Kính mong q thầy cơ, bạn bè quan tâm giúp đỡ đóng góp ý kiến để tác giả hồn thiện luận văn Trân trọng / Ngày 31 tháng 03 năm 2017 Tác giả iii TÓM TẮT Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa môi trường ứng dụng công nghệ thơng tin địa bàn Thành phố Biên Hòa” thực nhằm: (1) Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa môi trường ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn Thành phố Biên Hòa (2) Đo lường mức độ tác động nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa môi trường ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn Thành phố Biên Hòa (3) Kết luận đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa môi trường ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn Thành phố Biên Hòa Phương pháp thực cách thu nhập số liệu thông qua bảng câu hỏi khảo sát soạn sẵn với cỡ mẫu 300 công ty địa bàn Thành phố Biên Hòa Thang đo đánh giá thơng qua phân tích Cronbach’s Anpha phân tích nhân tố để kiểm tra độ tin cậy Các giả thuyết nghiên cứu kiểm định thơng qua phương pháp phân tích tương quan hồi quy tuyến tính bội để đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn Kết nghiên cứu đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn (1) Hành vi quản trị lợi nhuận, (2) Hổ trợ từ phía nhà quản trị, (3) chất lượng phần mềm kế toán, (4) Hệ thống kiểm soát nội bộ, (5) Năng lực nhân viên kế toán, (6) Cơ sở hạ tầng hệ thống Từ kết nghiên cứu đề tài đưa kết luận gợi ý nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa môi trường ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn Thành phố Biên Hòa iv ABSTRACT The topic “Factors affecting the quality of accounting information of small and medium enterprises in the environment of information technology application in Bien Hoa city ” is implemented to: - Identify the factors affecting the quality of accounting information in the environment of information technology application in Bien Hoa city - Measuring the impact of factors on the quality of accounting information of small and medium enterprises in Bien Hoa city - Conclusions and recommendations on appropriate solutions to improve the quality of accounting information in Bien Hoa City This method was implemented by collecting data through a survey questionnaire with sample size of 300 companies in Bien Hoa City Scales are evaluated through Cronbach's Anpha analysis and factor analysis for reliability testing Research hypotheses are tested through multiple correlation and linear regression methods to assess the impact of factors on the quality of accounting information The results of the study identified factors affecting the quality of accounting information: (1) profit management behavior, (2) management support, (3) quality Accounting software, (4) internal control system, (5) accounting staff capacity (6) system infrastructure Based on the results of the study, the conclusions and suggestions to improve the quality of accounting information of small and medium enterprises in the environment of applying information v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU .x DANH MỤC HÌNH VẼ xi PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu phạm vi nhiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu liên quan đến đánh giá chất lượng thông tin kế tốn theo thuộc tính chất lượng 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu đánh giá chất lượng thơng tin kế tốn theo thuộc tính chất lượng: .6 1.1.2 Các thuộc tính đánh giá chất lượng thơng tin kế tốn từ tổ chức nghề nghiệp 1.1.3 Các thuộc tính chất lượng thơng tin từ phía quy định Nhà nước 10 1.1.4 Đánh giá chất lượng thông tin kế tốn từ phía nhà nghiên cứu độc lập 13 1.2 Các Nghiên cứu trước liên quan đến nhân tố tác động đến chất lượng thông tin kế toán 15 1.2.1 Nghiên cứu nước 15 1.2.2 Nghiên cứu nước 18 1.2.3.Nhận xét xu hướng phát triển nghiên cứu nhân tố tác động đến chất lương thông tin kế toán 20 vi 1.2.4 Các nhân tố tác động đến chất lượng thơng tin kế tốn đề xuất đề tài .21 1.3 Khe hỏng nghiên cứu 25 1.4 Nhận xét: .26 KẾT LUẬN CHƯƠNG I: 29 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 30 2.1 Khái quát chung doanh nghiệp nhỏ vừa .30 2.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa 30 2.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 30 2.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 31 2.1.4 Vai trò DNNVV kinh tế Việt Nam 32 2.1.5 Đặc điểm DNNVV ảnh hưởng đến chất lượng thông ti kế tốn 34 2.2 Khả đầu tư cơng nghệ thông tin doanh nghiệp nhỏ vừa .34 2.3 Tác động việc ứng dụng công nghệ thông tin ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán 35 2.3.1 Ảnh hưởng công nghệ thông tin tới hệ thống thông tin kế toán 35 2.3.2 Ảnh hưởng CNTT tới chất lượng thơng tin kế tốn .37 2.4 Chất lượng thơng tin kế tốn 38 2.4.1 Chất lượng: 38 2.4.2 Chất lượng thông tin .39 2.4.3 Chất lượng thơng tin kế tốn 40 2.5 Các lý thuyết vận dụng cho nghiên cứu 41 2.5.1 Lý thuyết đại diện 41 2.5.2 Lý thuyết thông tin 44 2.5.3 Lý thuyết khuếch tán kỹ thuật(Technology Diffusion Theory) .45 2.5.4.Lý thuyết ngẫu nhiên(Contingency theory of Organizations) .47 2.5.5 Quan điểm quản trị chất lượng toàn diện (Total Quality ManagementTQM) 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 49 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 3.1 Phương pháp nghiên cứu: 50 3.1.1 Phương pháp chung .51 vii 3.1.2 Phương pháp cụ thể 51 3.2 Nội dung nghiên cứu 51 3.2.1 Quy trình nghiên cứu định lượng 51 3.2.2 Nội dung nghiên cứu định lượng .53 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu định lượng 53 3.2.4 Xây dựng thang đo 54 3.2.5 Chọn mẫu nghiên cứu 61 3.2.6 Thiết kế bảng câu hỏi .62 3.2.7 Thu thập số liệu 63 3.2.8 Đánh giá độ tin cậy thang đo 63 3.2.9 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 65 3.2.10 Các giả thuyết nghiên cứu cần kiểm định: 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .68 4.1 Thực trạng chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa 68 4.1.1 Thực trạng doanh nghiệp 68 4.1.2 Kết thống doanh nghiệp 68 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s alpha 70 4.2.1 Nội dung đánh giá Cronbach’s alpha 70 4.2.2 Thực đánh giá Cronbach’s alpha: 72 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Chất lượng thơng tin kế tốn 77 4.3.1 Mục đích phương pháp phân tích 77 4.3.2 Phân tích khám phá EFA cho biến độc lập 77 4.3.3 Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc Chất lượng thơng tin kế tốn80 4.4 Phân tích hồi quy .81 4.4.1 Phương trình hồi quy tuyến tính 81 4.4.2.Phương trình hồi quy: 83 4.4.3 Kiểm định giả thiết cần thiết mơ hình phân tích hồi quy 83 4.4.4 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy bội 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 91 5.1 Kết luận .91 viii 5.2 Hoàn thiện nhân tố 92 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG .100 KẾT LUẬN CHUNG 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 00001 CỬA HÀNG XE NÂNG SỐ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ SAN SƠN 3603422310 CÔNG TY TNHH GIANG MINH HẠNH 3603422021 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG TRE XANH VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN 3301591418CƠNG TY CP XÂY DỰNG 001 THƯƠNG MẠI BỬU HÒA 3603422014 3603422007 3603422039 3603422046 3603419526 3603419519 00929 3603424660 3603424935 3603424903 CÔNG TY TNHH MTV BẮC CỐP PHA Số 78, Xa lộ Hà Nội, KP 1, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 40-C6, đường Nguyễn Văn Tiên, KP 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số A602, tổ 15, Khu phố 1, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam K09-08, Pegasus Residence, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam C265, KP 3, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam CÔNG TY TRÁCH NHIỆM Số H1, tổ 11, KP 4, Phường Trảng HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Đồng Nai, Việt Nam VIỆT HÙNG PHÁT Số K39, đường Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Thống Nhất, Thành phố CƠNG TY TNHH MỘT MỘT Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai, Việt SÁU Nam CÔNG TY TNHH THƯƠNG VPGD: Lầu 1, số 28, KP 2, Phường MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP Long Bình Tân, Thành phố Biên KHẨU NHƯ YẾN Hồ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 09/2777, tổ 28, ấp Vườn Dừa, CÔNG TY TNHH QUẢNG Xã Phước Tân, Thành phố Biên CÁO LÊ GIA ANH Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam CÔNG TY TNHH THƯƠNG Số 27T, KP 1, Phường Tân Hiệp, MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng DUY ANH PHÁT Nai, Việt Nam Số 113, đường CMT8, KP 1, VINMART+ ĐN Phường Hòa Bình, Thành phố Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 105/3/2, KP 1, đường Bùi Văn Bình, Phường Tân Hiệp, Thành phố CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt DẦU ĐIỀU TẤN LỘC Nam CÔNG TY TNHH MỘT Số L19, tổ 1, KP 4, Phường Trảng THÀNH VIÊN CƠ KHÍ NAM Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh HOA SEN Đồng Nai, Việt Nam Số 24C4, đường Phi Trường, KP11, CÔNG TY TNHH NGỌC Phường Tân Phong, Thành phố THIỆN CHIẾN Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Trong khuôn viên Công ty CP 2300894922- CÔNG TY TNHH KOHIT - CHI Otran Đồng Nai) Cụm CN dốc 47, 001 NHÁNH ĐỒNG NAI Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ Số 252/9, đường Phan Trung, KP 2, 3603424928 ĐIỆN CHIẾU SÁNG TÂN Phường Tân Tiến, Thành phố Biên TIẾN Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam CÔNG TY TNHH MỘT Số 2/90, KP 3, Phường Tam Hòa, 3603424734 THÀNH VIÊN NƯỚC TÂN Thành phố Biên Hồ, Tỉnh Đồng SINH Nai, Việt Nam Số A12, KP 6, Phường Tam Hiệp, CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU 3603425287 Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng LỊCH THANH HẢI ĐĂNG Nai, Việt Nam Lô T263, Số 351A/5, KP 9, Phường CÔNG TY TNHH SƠN TĂNG 3603425311 Tân Biên, Thành phố Biên Hồ, TRƯỞNG Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam CƠNG TY TNHH MỘT Số 8/7, KP , Phường Thống Nhất, 3603425262 THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng VỆ ĐẠT ĐỨC PHÁT Nai, Việt Nam Số 537, đường CMT8, Phường Hòa 0313990965- CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ Bình, Thành phố Biên Hồ, Tỉnh 006 PHẦN QUỐC TẾ TOPCOM Đồng Nai, Việt Nam CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Số 110A, tổ 9, KP 2, Phường Trảng 3603425294 XÂY DỰNG PHẠM GIA Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh KHANG Đồng Nai, Việt Nam CHI NHÁNH - CÔNG TY Số 999, Tổ 12, Ấp Long Khánh 3, 0309982471TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG Xã Tam Phước, Thành phố Biên 002 MẠI DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Số 79, tổ 33, KP 3, Phường Long 3603425199 CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THỊNH Bình Tân, Thành phố Biên Hồ, ĐỨC PHÚ Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 1/29, đường Vũ Hồng Phô, KP CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ 36033333322, Phường Bình Đa, Thành phố PHẦN DU LỊCH ÁNH SAO 002 Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt MAI Nam Số 290, đường Bùi Văn Hòa, KP 11, Phường An Bình, Thành phố CƠNG TY TNHH KỸ THUẬT 3603425209 Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt CÔNG NGHỆ BẢO THẮNG Nam Số 1023B, Quốc lộ 51, ấp 2, Xã An CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 3603425216 Hoà, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh BẢO VỆ ĐẠI SƠN HẢI Đồng Nai, Việt Nam CÔNG TY TRÁCH NHIỆM Số 379, tổ 19, KP 4, Phường Trảng HỮU HẠN XÂY DỰNG Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 3603424653 THƯƠNG MẠI THUẬN Đồng Nai, Việt Nam PHƯỚC TIẾN 6000371728- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU Số 60K, KP 3, Phường Long Bình 009 3603425255 3603424597 LỊCH THƯƠNG MẠI ĐAM SAN CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG NAI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU LAM SƠN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG THUẬN PHÁT 3603425248 CÔNG TY CỔ PHẦN LUÂN LÝ VIỆT NAM 3603424396 CÔNG TY TNHH SƠN ĐỒNG PHÁT 00001 3603424678 3603424685 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAO PHONG - SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI TÂN TIẾN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG TMB NHÂN TUYỀN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY NÔNG PHÁT 00001 CỬA HÀNG SỐ 73 - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÊ ĐI CA 3603424910 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHĨA TỒN PHÁT 00001 XƯỞNG GIA CƠNG - CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH ĐẠT Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số C8, tổ 26, KP 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 52C, đường Đồng Khởi, tổ 3, KP 3, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 160/11, tổ 5, ấp Tân Lập, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 1423/1, đường Bùi Văn Hòa, KP 7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 139/21, KP 1, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 4/12C, KP 7, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 1386/A2, tổ 24, ấp Vườn Dừa, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Lơ L1-14B, tầng trệt, Vincom Biên Hòa, Số 1096, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 49, đường Hưng Đạo Vương, KP 1, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số 20/108A, Xa lộ Hà Nội, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam PHỤ LỤC X1 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 896 X11 X12 X13 X14 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 13.44 3.443 778 863 13.44 3.719 715 886 13.45 3.279 840 839 13.47 3.506 749 874 X2 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 800 X21 X22 X23 X24 X25 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 18.08 2.275 651 738 17.41 2.754 577 772 17.77 2.220 652 738 17.86 2.521 479 794 17.88 2.297 593 759 X3 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items .876 X31 X32 X33 X34 X35 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 15.98 2.454 693 853 16.00 2.359 767 834 16.06 2.555 645 864 16.06 2.511 682 855 16.02 2.329 742 841 X4 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 868 X41 X42 X43 X44 X45 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 15.63 4.252 642 852 15.57 3.943 762 822 15.61 3.979 796 814 15.59 4.174 632 854 15.52 4.173 631 855 X5 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 879 X51 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 16.49 4.641 762 842 X52 X53 X54 X55 16.51 16.45 16.40 16.39 4.597 4.551 4.726 5.019 778 751 668 607 838 844 865 877 X6 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 879 X61 X62 X63 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 4.25 208 605 842 4.24 208 605 877 4.23 208 605 878 Y Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 890 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 KMO Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 24.85 2.873 662 876 24.84 2.824 698 872 24.83 2.755 702 872 24.84 2.845 668 876 24.83 2.868 655 877 24.84 2.868 688 873 24.85 2.827 719 870 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .791 3231.83 325 000 Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared mp Loadings Loadings one Total % of Cumula Total % of Cumulati Total % of Cumulati nt Varianc tive % Variance ve % Variance ve % e 5.569 21.421 21.421 5.569 21.421 21.421 3.492 13.432 13.432 3.463 13.321 34.742 3.463 13.321 34.742 3.396 13.062 26.494 2.853 10.974 45.716 2.853 10.974 45.716 3.355 12.903 39.397 2.535 9.750 55.466 2.535 9.750 55.466 3.085 11.867 51.264 2.270 8.730 64.196 2.270 8.730 64.196 2.957 11.374 62.639 1.136 4.368 68.564 1.136 4.368 68.564 1.541 5.925 68.564 835 3.212 71.775 790 3.039 74.814 732 2.816 77.630 10 649 2.497 80.128 11 534 2.053 82.181 12 508 1.954 84.135 13 470 1.809 85.944 14 455 1.751 87.695 15 396 1.525 89.220 16 377 1.450 90.670 17 355 1.366 92.037 18 324 1.246 93.282 19 292 1.123 94.405 20 271 1.044 95.449 21 255 980 96.429 22 236 907 97.336 23 212 814 98.150 24 178 686 98.837 25 163 628 99.465 26 139 535 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component 870 864 841 762 709 829 827 810 790 756 877 849 795 717 694 911 877 851 839 X52 X51 X53 X54 X55 X32 X35 X34 X31 X33 X43 X42 X41 X44 X45 X13 X11 X14 X12 X23 787 X22 781 X21 769 X25 723 X24 618 X62 X61 X63 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations CLTTKK KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 920 Adequacy Approx Chi-Square 739.902 Bartlett's Test of df 21 Sphericity Sig .000 Total Variance Explained 836 687 685 Compone nt Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 4.219 60.268 60.268 % of Cumulative Variance % 4.219 60.268 60.268 580 8.285 68.553 497 7.101 75.654 486 6.936 82.590 465 6.645 89.235 398 5.682 94.917 356 5.083 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Comp onent Y7 805 Y3 791 Y2 787 Y6 779 Y4 762 Y1 757 Y5 750 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of l Square Square the Estimate a 869 755 749 1393868 a Predictors: (Constant), X6, X1, X3, X5, X2, X4 b Dependent Variable: Y Model Sum of Squares ANOVAa df Mean Square DurbinWatson 2.239 F Sig Regressio 13.505 2.251 115.848 n Residual 4.371 225 019 Total 17.876 231 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), X6, X1, X3, X5, X2, X4 Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model (Constant) X1 X2 X3 X4 X5 154 113 138 155 152 086 169 015 026 026 020 018 X6 306 027 a Dependent Variable: Y t 000b Sig Collinearity Statistics Toleranc VIF e 249 188 214 272 166 907 7.459 5.208 6.038 7.498 4.704 365 000 000 000 000 000 976 834 863 828 878 1.02 1.19 1.15 1.20 1.14 449 11.483 000 710 1.40 PHỤ LỤC Biên Hòa thành phố cơng nghiệp tỉnh lỵ tỉnh Đồng Nai, nằm khu vực Đông Nam Bộ, Việt Nam Thành phố Biên Hòa thị loại I, đầu mối giao thơng lớn vùng kinh tế phía Nam, thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đơng nước với triệu người, có dòng sông Đồng Nai chảy qua, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km, cách thành phố Vũng Tàu 90 km Theo ước tính, dân số thành phố khoảng triệu người chưa tính dân nhâp cư làm việc khu công nghiệp Mật độ dân số 3.788 người/km², Nguyên nhân gia tăng dân số thành phố số dân di cư lớn từ nơi khác đến để làm khu cơng nghiệp Có thể nói dân cư thành phố Biên Hòa q đơng từ tỉnh phía Bắc đến tận miền Tây Nam Bộ đông khó kiểm sốt Hiện nay, thành phố Biên Hòa thành phố thuộc tỉnh có dân số cao Việt Nam thành phố có dân số đô thị cao thứ Việt Nam (sau TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội Hải Phòng) Biên Hòa có tiềm to lớn để phát triển cơng nghiệp với đất lý tưởng, thuận lợi cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng khu cơng nghiệp, có nguồn tài nguyên khoáng sản với trữ lượng khai thác đáng kể, tài nguyên khoáng sản vật liệu xây dựng, thuận lợi nguồn cung cấp điện, có nguồn nước dồi đủ cung cấp nhu cầu sản xuất sinh hoạt (sơng Đồng Nai), ngồi nguồn nhân lực với trình độ cao tăng cường nguồn lực người cho yêu cầu phát triển công nghiệp hóa - đại hóa.Về cấu kinh tế, năm 2015 công nghiệp - xây dựng chiếm 61,68%; dịch vụ chiếm 38,17% nông lâm nghiệp chiếm 0,15% Thành phố trung tâm công nghiệp quan trọng nước Biên Hòa mạnh cơng nghiệp nơi tiên phong lĩnh vực Cơng nghiệp nước với việc hình thành sớm khu cơng Biên Hòa I - Khu kỹ nghệ Biên Hòa - Khu cơng nghiệp nước sau ngày đất nước Thống Nhất Thành phố Biên Hòa có khu cơng nghiệp Chính phủ phê duyệt vào hoạt động với sở hạ tầng xây dựng đồng bộ: diện tích 2000 - Khu cơng nghiệp Biên Hòa (Chuẩn bị chuyển thành Khu Trung tâm Hành - Thương mại Biên Hòa): 335 - Khu cơng nghiệp Biên Hòa 2: 365 - Khu cơng nghiệp Amata: 494 - Khu công nghiệp Loteco: 100 - Khu cơng nghiệp Agtex Long Bình: 43 Bên cạnh ngành cơng nghiệp đại, thành phố vài cụm công nghiệp truyền thống, thủ côngnghệ như: - công nghiệp Gốm sứ Tân Hạnh: 32ha - Cụm công nghiệp Dốc 47: 97ha - Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tân Hòa: 39ha - Vùng thủ công mỹ nghệ đá Bửu Long - Vùng sản xuất gốm Tân Vạn, Bửu Long, Hiệp Hòa - Vùng sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất gồm Tân Hòa, Tân Biên Biên Hòa đầu mối giao thơng quan trọng quốc gia nơi có đường lớn Trong tương lai, Thành phố Biên Hòa trở thành Thành phố Trực thuộc Trung ương thành phố đầu mối giao thông quan trọng nước, đầu tàu giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, có sân bay dân quân lớn Việt Nam (Sân bay Quân Biên Hòa, Sân bay Quốc tế Long Thành), Ga đường sắt lớn tương đương với Ga Sài Gòn (nối tuyến đường sắt Thống Nhất tuyến đường sắt Đông Tây), Mạng lưới cao tốc liên vùng, liên tỉnh, tuyến đường thủy phục vụ cho cảng sông, Theo công văn số 5512/KH-UBND ngày 15/07/2015 kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Đồng nai giai đoạn 2016-2020 Nhà nước tạo môi trường pháp luật chế sách thuận lợi ch doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc phần kinh tế phát triể bình đẳng cạnh tranhla2nh mạnh nhằm huy động nguồn lực nước kết hợp nguồn lực từ bên cho đầu tư phát triển Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa cách bền vững, tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp sở đổi công nghệ nâng cao công suất chất lượng sản phẩm Ưu tiên phát triển ngành nghề, sản phẩm có giá trị tăng cao doanh nghiệp nhỏ vừa có lợi cạnh tranh Cải thiện tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ vừa có điều kiện cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận nguồn lực thị trường, nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, phát triển văn hóa kinh doanh liên kết doanh nghiệp Trên lĩnh vực kinh tế năm 2016, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành phố giá trị sản xuất đạt 294 ngàn tỷ, vượt kế hoạch đề ra, tăng 12% so với năm 2015 Đáng ý, ngành khai khoáng tài nguyên tiếp tục giảm 14% so với năm 2015 Các ngành thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ địa bàn đạt 150 ngàn tỷ, vượt kế hoạch, tăng 14% so với năm 2015 Thành phố tăng cường biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng; nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thời kỳ hội nhập Trong năm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho ngàn hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 900 tỷ đồng PHỤ LỤC CobiT –Control Objectives for Information and related Technology- Viện quản lý công nghệ thông tin(IT Governance Institute) thuộc Hiệp hội kiểm soát kiểm tốn hệ thống thơng tin (ISACA-InformationSystem Audit and Control Association) ban hành năm 1996 COBIT nhấn mạnh đến kiểm soát môi trường tin học COBIT –Control Objectives for Information and related Technology- Viện quản lý công nghệ thông tin(IT Governance Institute) thuộc Hiệp hội kiểm soát kiểm tốn hệ thống thơng tin (ISACA-InformationSystem Audit and Control Association) ban hành năm 1996 COBIT nhấn mạnh đến kiểm sốt mơitrường tin học, chia thành vùng lĩnh vực (domain): hoạch định tổ chức, hình thành triển khai,phân phối hỗ trợ; giám sát hệ thống thơng tin (KSNB mơn kiểm tốn) ... Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa môi trường ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn Thành phố Biên Hòa thực nhằm: (1) Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất. .. nhân tố tác động đến chất lượng thơng tin kế tốn địa bàn Thành phố Biên Hòa xác định ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thành Phố Biên Hòa Từ giúp doanh. .. dụng công nghệ thông tin địa bàn Thành phố Biên Hòa (2) Đo lường mức độ tác động nhân tố đến chất lượng thông tin kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa mơi trường ứng dụng công nghệ thông tin địa bàn Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố biên hòa , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố biên hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay