Các nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước tỉnh bình phước

111 2 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:55

L U KIM VÂN CÁC NHÂN Ố Ả Ở Ế U LUẬ VĂ SĨ huyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 h M nh tháng n 2017 L U KIM VÂN CÁC NHÂN Ố Ả Ở Ế U LUẬ VĂ SĨ Chuyên ngành: ế toán ã số ngành: 60340301 Ộ Ẫ TP : TS h M nh tháng n Ị Ụ ƠN RÌN ƯỢ N án hướng dẫn khoa học : TS TS Luận v n hạc sĩ bảo vệ tạ ngàytháng n N Ị Ị Ụ Ụ rường học ông nghệ M hành phần ộ đ ng đánh g Luận v n hạc sĩ g : (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT ọ tên S S rần hước S rần n ùng S S hạ n ược S han Mỹ ạnh S Nguyễn hị hu ền hức danh ội đồng hủ tịch hản b ện hản b ện Ủy v ên Ủy v ên hư ký Xác nhận hủ tịch ộ đ ng đánh g Luận sau kh Luận v n sửa chữa (nếu có) hủ tịch ộ đ ng đánh g L RƯỜN ƠN N PHỊNG QLKH – Ệ S M Ộ Ò XÃ Ộ Ủ Ĩ V ộc lập – ự – ạnh phúc TP HCM, ngày tháng 02 năm 2017 VỤ LUẬ VĂ ọ tên học v ên: Lưu K Ngày tháng n ân ên đề tài: I- t nh:Nữ s nh: 6/ / huyên ngành: Kế toán SĨ Nơ s nh: ĩ An – ình ương MSHV:1541850105 Â ỐẢ Ở Ế U II- hiệm vụ nội dung: + ác nhân tố ảnh hưởng đến K M qua Kho bạc Nhà nướctỉnh ình hước + Mức độ tác động nhân tố đến K M qua Kho bạc Nhà nướctỉnh ình hước + ề xuất ột số g ả pháp nhằ nâng cao K M qua Kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước III- gày giao nhiệm vụ:26/9/2016 IV- gày hoàn thành nhiệm vụ: 25/02/2017 V- án hướng dẫn: S hạ Ộ S Ẫ Ị Ụ hị hụng K UẢ LÝ UYÊ i L ô x n ca không dùng t ền đoan đề tà uận v n ác yếu tố ảnh hưởng đến toán t qua Kho bạc Nhà nước tỉnh v ệc học tập ngh ên cứu thật ngh ê ình hước” cơng trình túc thân Những kết nêu ngh ên cứu trung thực chưa công bố trước ác số ệu uận v n ngh ên cứu có ngu n gốc rõ ràng tổng hợp từ ngu n thông t n đáng t n cậy h M nh tháng n TP VÊ Ự Lưu Kim Vân LUẬ VĂ ii L Ả Ơ ô x n gử đến quý hầy ô; tất quý hầy ô vớ tr thức tâ huyết ình để truyền đạt vốn k ến thức quý báu tạo ọ đ ều k ện thuận ợ cho chúng suốt thờ g an học tập tạ trường ô chân thành ơn S hạ hị hụng tận tâ hướng dẫn suốt thờ g an thực h ện đề tà uận v n Nếu khơnghướng dẫn tận tình thầy khó hoàn th ện uận v n M c dù cố gắng nh ều suốt trình ngh ên cứu thực h ện uận v n Nhưng hạn chế t thờ g an vớ v ệc th ếu k nh ngh ệ ngh ên cứu nên đề tà uận v n chắn nh ều hạn chế th ếu sót ong nhận ý k ến đóng góp q báu q hầy để uận v n hồn th ện TP h M nh tháng n ác giả Lưu Kim Vân iii Ĩ Ắ Thanh tốn khơng dùng tiền m t có ý nghĩa quan trọng đến việc tiết kiệm khối ượng tiền m t ưu thông, từ giảm bớt phí tổn to lớn xã hội có liên quan đến việc phát hành ưu thơng tiền Thanh tốn khơng dùng tiền m t nước ta tổ chức thành hệ thống thống Trong hệ thống ngân hàng trung tâm toán, hoạt động trao đổi hàng hoá dịch vụ kết thúc toán quan hệ toán liên quan tới tất hoạt động xã hội, toàn kinh tế Kho bạc Nhà nước (KBNN) với tư cách ngân hàng Chính Phủ, KBNN thành viên tham gia vào hệ thống thành toán kinh tế cung ứng cho đơn vị, cá nhân dịch vụ tốn Thanh tốn khơng dùng tiền m t qua Kho bạc Nhà nước có tác dụng lớn kinh tế nói chung quản lý NSNN nói riêng giúp tập trung nhanh chóng khoản thu NSNN, chi NSNN kịp thời trực tiếp đến đơn vị thụ hưởng, hạn chế tượng tiêu cực, tham nhũng tiết kiệm chi phí, thúc đẩy vận động hàng hóa, tiền tệ ề tài nghiên cứu t ền ác nhân tố ảnh hưởng đến tốn khơng dùng t qua Kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước” từ đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng đến tốn khơng dùng t ền t qua Kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước Nghiên cứu trả lời câu hỏi: tốn khơng dùng t ền Các nhân tố ảnh hưởng đến t qua Kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước?” ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến tốn khơng dùng t ền Mức độ t qua Kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến toán không dùng t ền t qua Kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước g m 05 nhân tố: Mơi trường pháp ý Mô trường K nh tế- Xã hộ ng dụng công nghệ thông t n Nhận thức khách hàng ộ ngũ cán Kho bạc Trong 05 nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến iv tốn khơng dùngt ền  ý( t qua K NN tỉnh ình hước ộ ngũ cán Kho bạc ( ) t ếp đến nhân tốNhân thức khách hàng (  ) Mô trường pháp ) ng dụng công nghệ thông tin (  = 0.354), cuố nhân tố Mô trường K nh tế - Xã hộ (  = 0.287) kết nghiên cứu tác g ả đề xuất cao tốn khơng dùng t ền thực h ện ột nhó ột số g ả pháp nhằ t qua Kho bạc Nhà nước Tuy nhiên, nghiên cứu ẫu chưa đại diện hết cho tất Kho bạc tạ ệt Na , ngồi nh ều hạn chế thời gian, số ượng t nh tổng quát cao đề tà nâng ẫu nhỏ nên hạn chế v ABSTRACT Non-cash payments have significant savings to the cash volume in circulation, thereby reducing the enormous costs of the society related to the issuance and circulation of money Non-cash payments in our country was organized into a unified system In this system the central bank is a payment, all exchanges of goods and services are ending up paying for billing relationships relating to all activities in society, in whole economy State Treasury (Treasury) as a government bank, the State Treasury as a participant in the accounting system of the economy and the supply to the units and individuals on payment services Non-cash payments through the State Treasury has a great effect on the economy in general and for particular budget to help manage rapid concentration of state budget revenues, state budget expenditures in time and directly to the beneficiaries, limiting the negative phenomena, corruption, cost savings, promote the movement of goods and currency Research project on "Factors affecting non-cash payments through the State Treasury Binh Phuoc province," which assessed the impact of factors affecting non-cash payments through the treasury State Binh Phuoc province This study will answer the question: "Factors affecting non-cash payments through the State Treasury Binh Phuoc province?" And "The impact of factors affecting the non-payment cash through the State treasury Binh Phuoc province? " Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale selection factors affecting the non-payment cash through the State treasury Binh Phuoc province includes 05 factors: legal Environment, Environmental Economics Social, application of information technology, customer awareness, treasury staff In the 05 factors, the factors that have the greatest impact on non-cash payments through the State Treasury Binh Phuoc Province's treasury staff (  = 0411), followed by customer perception factors (  = 0394 ), legal environment (  = vi 0385), application of information technology (  = 0354), and finally the factors economic Environment - Society (  = 0287) From the study results, the authors have proposed a number of measures to enhance the non-cash payments through the State Treasury However, this study is only done in a sample group, it is not represented by all of the treasury in Vietnam, in addition to many restrictions on time, number of small samples should limit highof the subject 80 ài liệu tiếng anh Cerswell and Clark, 2007 Designing and Conducting Mixed Methods Research Thousand Oaks, CA: Sage Davis, F D., 1989 Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technolog, MIS Quarterly, 13: 319–340 av s cộng 989 User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models Management Science, 35: 982–1003 a r cộng Multivariate Data Analysis (6th ed) Tabachnick Fidell, 2007 Experimental Designs Using ANOVA Belmont CA: Duxbury Rogers, E (1995) Diffusion of Innovations New York: Free Press Tashakkori, A , & Teddlie, C (Eds.), 2003 Handbook of mixed methods in social & behavioral research Thousand Oaks, CA : Sage Venkatesh, V.; Davis, F D, 2000 A theoretical extension of the technology acceptance model: Science, 46:186–204 Four longitudinal field studies Management Ụ LỤ hụ lục Ả ÂU Ỏ Ả S ính gửi: Anh/ hị Quý đơn vị khảo sát Tơi tên Nguyễn hị ngành Kế tốn thuộc trường ân ện tạ học v ên cao học chuyên học ông nghệ M thực h ện Luận v n thạc sĩ vớ đề tà : “Các nhân tố ảnh hưởng đến toán không dùng tiền mặt qua kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước” Rất ong Anh/ hị dành chút thờ g an quý báu g úp trả ột số câu hỏ để có sở phù hợp cho phần trình bày thực trạng g ả pháp Luận v n ngh ên cứu âu trả Anh/ hị nhằ ọ thông t n cá nhân bảo ục đ ch ngh ên cứu ật Xin vui lòng đánh dấu vào đáp án phù hợp theo suy nghĩ Anh/Chị vấn đề nêu hần – Thông tin chung ông ty v ệc:………………………………………… ……………………………………………………………………………… hần - ội dung khảo sát ác nhân tố ảnh hưởng đến tốn khơng dùng tiền mặt qua kho bạcnước tỉnh ình hước (1) Rất không đ ng ý - (2) Khơng đ ng ý (3) Bình thường - (4) ng ý - (5) Rất đ ng ý I hỉ tiêu ác nhân tố ảnh hưởng đến tốn khơng dùng I hân tố môi trường pháp lý STT ức độ đồng ý V ệc quy định khoản ch phả toán chuyển khoản h ện phù hợp V ệc quy định ột khoản ch có g trị từ 20 tr ệu đ ng trở ên phả chuyển khoản hợp ý Quyền nghĩa vụ tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ K M quy định ch t chẽ phù hợp Quyền nghĩa vụ K NN kh thực h ện 5 quy đ nh ch t chẽ phù hợp ác v n pháp ý g ao dịch đ ện tử toán qua II ngân hàng tạo tảng pháp ý phù hợp hân tố môi trường kinh tế 5 5 5 5 5 K M ác nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ có tà khoản tạ N ho c K NN Sự phát tr ển số ượng N M địa bàn chất ượng phục vụ đáp ứng tốt cho hoạt động K M ác nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ n uốn tốn chuyển khoản Mơ trường k nh tế ổn định không xảy biến động lớn III tác động tác động đến hoạt động tốn tốn khơng dùng tiền m t qua kho bạc Nhà Nước oạt động k nh doanh ành ạnh góp phần đẩy khuynh hướng ựa chọn K ạnh M cao hân tố ứng dụng cơng nghệ thơng tin Hệ thống tốn kho bạc nhà nước N M địa bàn kết nối vớ để toán nh ều Cơng nghệ tốn Kho bạc đả bảo an tồn bảo nơi ật ác phương thức tốn h ện KB (TT liên kho bạc bù trữ qua N ) kết nố g ao d ện tốt vớ hệ thòng tốn khác (NH, KB khác) Kho bạc đầu tư sở hạ tầng còng nghệ đa dạng hóa dich vụ toán đáp ứng tốt nhu cầu g a t ng hoat động toán chuyển khoản Kho bạc tỉnh ình hước coi trọng cải tiến đổi cơng nghệ để hồn thiện hệ thống tốn kho bạc KBNN tỉnh ình hước dành ngu n kinh phí cho việc đầu tư phát triển, ứng dụng CNTT IV V hân tố nhận thức khách hàng Thói quen sử dụng tiền m t toán giảm dần thay vào phát tr ển TTKDTM ngườ dân tuyên truyền t ện ch kh toán 5 5 5 5 5 không dùng t ền t qua kho bạc Nhà nước rình độ dân tr thu nhập ngày nâng cao có đ ều k ện t ếp cận vớ kỹ thuật h ện đạ ph tốn khơng dùng t ền t áp dụng tạ kho bạc nhà nước tỉnh ình hước chấp nhận hanh tốn khơng dùng t ền t nhanh chóng thuận t ện kh tốn t ền hanh tốn khơng dùng t ến đả rơ ho c t bảo an tồn khơng bị đánh ất cắp hân tố đội ngũ cán kho bạc Kho bạc có tỷ lệ ao động tốt nghiệp cao đẳng đại học, đại học cao Ngườ ao động đáp ứng kỹ n ng cần thiết cho công việc Kho bạc bố trí, xếp cho ngườ ao động làm công việc phù hợp, tạo hiệu cao nhất, không ngừng nâng cao chất ượng ngu n nhân lực thông qua đào tạo, b i Ngu dưỡngn nhân lực có phẩm chất đạo đức, tác phong, ý thức, thá độ nghề nghiệp phù hợp với công việc nhận thức yêu cầu đổi lề lối làm việc thay đổi thói quen độ ngũ cán bộ, cơng chức hệ thống Phát triển ngu n nhân lực CNTT KBNN VI Thanh tốn khơng dùng tiền mặt qua KBNN Thanh tốn khơng dùng tiền m t làm giảm khố ượng tiền 5 sốt q trình tốn kinh tế nhờ có tốn khơng dùng tiền m t mà khâu toán m t ưu thơng g ả đáng kể chi phí cho việc in ấn, bảo quản, vận chuyển kiể đếm tiền TTKDTM trực tiếp thúc đẩy trình vận động hàng hóa kinh tế Kiể diễn nhanh góp phần t ng tốc độ luân chuyển vốn kinh tế, Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị ành thời gian tham gia khảo sát Ụ LỤ 2: Ế UẢ Y MTPL Case Processing Summary N % Valid Cases Excluded a Total 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 821 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MTPL1 15.45 5.231 561 817 MTPL2 15.29 6.086 660 777 MTPL3 15.18 6.199 687 774 MTPL4 15.36 5.896 625 783 MTPL5 15.34 5.734 619 784 MTKT Case Processing Summary N % Valid Excludeda Cases Total 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 777 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MTKT1 18.40 2.003 631 706 MTKT2 17.77 2.631 531 755 MTKT3 18.08 2.161 577 726 MTKT4 18.21 2.145 525 746 MTKT5 18.17 2.140 543 739 CNTT Case Processing Summary N % Valid Excludeda Cases Total 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 883 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CNTT1 19.23 9.218 605 878 CNTT2 19.37 9.013 706 861 CNTT3 19.43 8.606 657 872 CNTT4 19.47 8.849 790 848 CNTT5 19.26 9.293 753 856 CNTT6 19.49 8.982 697 863 NTKH Case Processing Summary N Valid Excludeda Cases Total % 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 735 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NTKH1 16.45 6.740 426 717 NTKH2 16.65 5.906 542 674 NTKH3 16.65 6.036 478 696 NTKH4 16.85 5.253 572 658 NTKH5 17.04 4.909 513 693 CBKB Case Processing Summary N Valid Cases Excluded a Total % 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 891 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CBKB1 19.78 9.682 675 878 CBKB2 19.77 9.637 700 874 CBKB3 19.71 9.559 722 870 CBKB4 19.89 9.550 759 865 CBKB5 19.89 9.462 756 865 CBKB6 19.82 9.812 650 882 TTKDTM Case Processing Summary N Valid Excludeda Cases Total % 168 100.0 0 168 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 716 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TTKDTM1 13.28 1.364 487 663 TTKDTM2 13.30 1.350 486 664 TTKDTM3 13.31 1.329 510 649 TTKDTM4 13.27 1.323 528 638 EFA ến độc ập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .779 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2050.596 df 351 Sig .000 Total Variance Explained Com pone Initial Eigenvalues Total nt % of Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Variance 4.450 16.483 16.483 4.450 16.483 16.483 3.968 14.696 14.696 4.126 15.280 31.763 4.126 15.280 31.763 3.968 14.695 29.391 3.680 13.629 45.392 3.680 13.629 45.392 3.048 11.288 40.679 2.228 8.253 53.645 2.228 8.253 53.645 2.799 10.368 51.048 1.851 6.855 60.500 1.851 6.855 60.500 2.552 9.453 60.500 950 3.518 64.018 916 3.394 67.411 822 3.044 70.456 746 2.764 73.219 10 721 2.669 75.888 11 672 2.489 78.377 12 588 2.178 80.555 13 574 2.125 82.680 14 525 1.946 84.626 15 476 1.763 86.389 16 455 1.686 88.075 17 436 1.614 89.689 18 414 1.535 91.224 19 372 1.377 92.601 20 340 1.259 93.860 21 304 1.126 94.985 22 289 1.072 96.057 23 274 1.013 97.070 24 244 904 97.974 25 212 784 98.759 26 193 713 99.472 27 143 528 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component CBKB4 836 CBKB5 831 CBKB3 822 CBKB2 801 CBKB1 753 CBKB6 744 CNTT4 854 CNTT5 836 CNTT6 798 CNTT2 782 CNTT3 752 CNTT1 731 MTPL3 819 MTPL2 805 MTPL4 768 MTPL5 726 MTPL1 714 MTKT1 781 MTKT3 745 MTKT2 693 MTKT4 689 MTKT5 685 NTKH2 747 NTKH3 714 NTKH4 686 NTKH5 663 NTKH1 650 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Ế Ụ UỘ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 757 Approx Chi-Square 115.366 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.160 54.001 54.001 641 16.037 70.038 625 15.630 85.668 573 14.332 100.000 dimension0 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TTKDTM4 757 TTKDTM3 742 TTKDTM1 721 TTKDTM2 719 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.160 % of Variance 54.001 Cumulative % 54.001 UY Model Summaryb Model R R Square 918 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 843 839 Durbin-Watson 14822 1.989 a Predictors: (Constant), CBKB, MTPL, CNTT, NTKH, MTKT b Dependent Variable: TTKDTM ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 19.182 3.836 3.559 162 022 22.741 167 F Sig .000b 174.625 a Dependent Variable: TTKDTM b Predictors: (Constant), CBKB, MTPL, CNTT, NTKH, MTKT Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error -.695 187 MTPL 240 020 MTKT 292 CNTT Beta Tolerance VIF -3.715 000 385 11.798 000 908 1.101 034 287 8.629 000 873 1.145 221 020 354 10.953 000 923 1.084 NTKH 250 021 394 12.171 000 924 1.082 CBKB 247 019 411 12.749 000 929 1.076 a Dependent Variable: TTKDTM ... hóa, tiền tệ ề tài nghiên cứu t ền ác nhân tố ảnh hưởng đến tốn khơng dùng t qua Kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước” từ đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng đến tốn khơng dùng t ền t qua Kho bạc Nhà nước. .. nước tỉnh ình hước Nghiên cứu trả lời câu hỏi: tốn khơng dùng t ền Các nhân tố ảnh hưởng đến t qua Kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước?” ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến toán không dùng t ền Mức độ t qua. .. ác nhân tố ảnh hưởng đến TTKDTM qua kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến TTKDTMqua Kho bạc Nhà nước tỉnh ình hước nào? ác g ả pháp nhằ - nâng cao TTKDTMqua Kho bạc Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước tỉnh bình phước , Các nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc nhà nước tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay