Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng

121 7 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TÀI HẢI VẠN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật XDCT Dân dụng Công nghiệp Mã số ngành: 60580208 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.Nguyễn Thống TP.Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS.Nguyễn Thống Luận văn thạc sĩ bảo vệ trường Đại Học Công Nghệ TP HCM Ngày … … Tháng …… Năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch PGS.TS.Phạm Hồng Luân TS Nguyễn Quốc Định Phản biện TS Đinh Công Tịnh Phản biện TS Trần Quang phú Ủy viên TS Nguyễn Việt Tuấn Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Tài Hải Vạn Ngày sinh : 01/08/1987 Giới tính: Nam Nơi sinh : Ninh Thuận Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp MSHV: 1541870026 I Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng II Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng Nội dung kết đạt • Chương I : Đặt vấn đề luận • Chương II : Cơ sở luận quy trình quản dự án xây dựng • Chương III : Thực trạng chế quản dự án đầu xây dựng thời gian vừa qua • Chương IV: Cơ sở thuyết phương pháp nghiên cứu sử số liệu nghiên cứu  Tìm kiếm nguyên nhân ảnh hưởng đến thất thốt, lãng phí quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình đưa giải pháp nâng cao quy trình quản đầu xây dựng cơng trình dân dụng  Kết khảo sát phân tích yếu tố khảo sát • Chương V : Đưa giải pháp cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng • Chương VI : Kết luận - Kiến nghị III Ngày giao nhiệm vụ: 11/09/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/03/2017 V Cán hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Thống CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH ( Họ tên chữ ký ) ( Họ tên chữ ký ) PGS.TS.NGUYỄN THỐNG i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tôi, khảo sát câu hỏi xử số liệu, kết phân tích nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình lĩnh vực xây dựng khác lĩnh vực liên quan khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn, tài liệu tham khảo luận văn trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Học viên thực Luận văn Tài Hải Vạn ii LỜI CẢM ƠN Để đạt thành này, người muốn gửi lời cảm ơn thầy Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thống Thầy người trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất tập thể cán bộ, nhân viên Thầy, Cô Phòng quản khoa học đào tạo sau đại học Khoa Kỹ thuật xây dựng cơng trình DD&CN trường Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Tất kiến thức, kinh nghiệm thầy cô truyền đạt hành trang q giá cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu công tác sau Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp quan, công ty lĩnh vực xây dựng hỗ trợ đóng góp kinh nghiệm quý báu động lực cho tơi nhiều q trình thực nghiên cứu khảo sát phục vụ cho luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn người thân gia đình, người bạn thân tơi bên cạnh, quan tâm, động viên giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn, trở ngại để hồn thành luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Trân Trọng Tài Hải Vạn iii TÓM TẮT Trong bối cảnh đất nước đường hội nhập kinh tế với nước giới, vấn đề đầu xây dựng cơng trình dân dụng hạ tầng kỹ thuật trở nên cần thiết đất nước ta Có nhiều dự án lớn giai đoạn thực đầu triển khai thi công với nguồn vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng dự án tuyến đường sắt metro, dự án chống ngập thành phố ảnh hưởng triều cường, nhà xã hội, khu công nghiệp Song song với việc triển khai dự án lớn, vấn đề giải pháp nâng cao quy trình quản đầu xây dựng cần khâu đầu quản Đề tài thực nhằm xác định, đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng đưa giải pháp nâng cao quy trình quản dự án đầu tối ưu Đề tài thực khoảng thời gian từ ngày 11/09/2016 đến ngày 30/03/2017 Kết 279 bảng trả lời hợp lệ, kết khảo sát nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến thực trạng quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng Chủ trương đầu hiểu quả,Tiêu chuẩn pháp luật sách khơng phù hợp, khảo sát phê duyệt, lập kế hoạch chưa tốt quy hoạch dự án chưa tốt, hiệu quản dự án đầu xây dựng chưa mục đích nhà thầu vấn giám sát chưa đủ lực Phương pháp phân tích thành phần Principal Components Analysis sử dụng để nhóm lại yếu tố có mức độ ảnh hưởng mạnh đến thực trạng chế quản quản dự án đầu xây dựng Sau kết dựa vào phân tích ro ràng, sở thành phần đặc trưng vừa xác định, kiến nghị thêm số ‘Giải pháp nâng cao hệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng nhằm tốt iv ABSTRACT In the context of the country is on the path of economic integration with the countries in the world, the issue of the construction of public utility, residential are becoming essential for our country today There are many major projects are in the implementation phase of investment or under construction with funding of up to thousands of billion as projects railway metro projects to prevent flooding the city due to the influence tides, public housing associations, industrial zones In parallel with the implementation of major projects, the issue of counterfeit measures to improve management processes of construction investment is also needed in the investment and management stages This thesis was undertaken to identify, evaluate the causes affecting the status process management project construction investment construction projects and offer solutions to improve the management process of investment projects optimal The subject is done during the period from 09/11/2016 to 30/03/2017 days, total including £ 279 valid responses The survey results showed the leading causes affecting the status of the project management process of investment in the construction of civil works Vietnam Investment policy ineffective legal standard policy rule does not match, the survey approved, planning is not well planned project is not good, effective management of investment projects in construction are not the rightpurpose contractors and consultants monitoring is not enough capacity Analytical methods Principal Components Analysis, the main ingredient used to group the factors that influence the levelof the status management mechanism to manage the construction project v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH BẢNG BIỂU .x DANH SÁCH HÌNH VẼ xi CHƯƠNG I .1 GIỚI THIỆU .1 Đặt vấn đề 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Xác định vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Đóng góp dự kiến đề tài CHƯƠNG II .4 CƠ SỞ LUẬN VỀ QUY TRÌNH QUẢN DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN .4 2.1 Những khái niệm quản dự án đầu xây dựng 2.1.1 Khái niệm dự án dự án đầu xây dựng .4 2.1.2 Nguyên tắc quản dự án đầu xây dựng 2.1.3 Trình tự đầu xây dựng 2.1.4 Quy trình quản dự án 2.2 Tổ chức quản dự án đầu xây dựng .7 2.2.1 Hình thức tổ chức quản dự án đầu xây dựng 2.2.2 Chủ đầu xây dựng .8 2.2.3 Tổ chức hoạt động ban quản dự án chuyên nghành,ban quản dự án khu vực 2.2.4 Ban quản dự án đầu xây dựng dự án 10 vi 2.2.5 Thuê vấn quản dự án đầu xây dựng 11 2.2.6 Chủ đầu trực tiếp thực quản dự án 12 2.2.7 Quản dự án tổng thầu xây dựng 12 2.2.8 Thực dự án đầu xây dựng 13 2.3 Phân loại dự án ĐT&XD .13 CHƯƠNG III 18 THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN VỪA QUA Ở VIỆT NAM 18 3.1 Nhận dạng thất thoát lãng phí 18 3.2 Công tác chuẩn bị đầu chưa cao 19 3.3 Chủ trương đầu hiệu không cao 20 3.4 Thực đầu yếu .21 3.4.1 Khâu phê duyệt TKKT-TDT 21 3.4.2 Khâu kế hoạch hóa 22 CHƯƠNG IV 24 CƠ SỞ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ XỬ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 24 4.1 Quy trình thiết kế bảng câu hỏi 24 4.2 Nội dung bảng câu hỏi 25 4.2.1 Giới thiệu chung 25 4.2.2 Hướng dẫn trả lời 25 4.2.3 4.3 Các yếu tố khảo sát mã hóa số liệu 26 Thông tin chung 32 4.3.1 Vai trò người khảo sát 32 4.3.2 Số năm kinh nghiệm làm việc 32 4.3.3 Loại dự án mà người trả lời tham gia 33 4.3.4 Nguồn vốn dự án tham gia 33 4.4 Quy trình nghiên cứu 33 4.5 Các công cụ nghiên cứu 34 4.5.1 Nguồn liệu thứ cấp 34 4.5.2 Khảo sát bảng câu hỏi 34 Rotated Component Matrixa Component TH31 ,732 ,137 TH29 ,706 ,139 ,241 TH30 ,691 ,208 ,156 ,145 TH28 ,627 ,174 ,109 TH32 ,626 TH27 ,565 TH9 ,113 ,759 TH8 ,218 ,693 TH10 TH7 ,156 ,575 TH6 ,525 TH20 TH22 ,210 TH23 ,189 ,170 ,168 ,369 ,151 TH34 ,232 ,236 ,747 TH36 ,145 TH33 ,174 ,181 ,194 ,239 ,109 ,167 ,157 ,184 ,143 ,378 ,258 ,766 ,233 ,667 ,276 ,173 -,161 ,277 ,222 ,122 -,199 ,144 ,689 ,251 ,150 ,643 ,281 ,108 ,117 ,178 ,776 ,177 ,125 ,280 ,632 ,200 ,176 ,103 ,784 ,220 ,623 ,127 ,610 TH16 ,194 ,107 TH17 ,226 ,241 ,165 -,117 ,107 -,119 ,472 ,218 ,130 ,384 ,115 ,294 ,388 ,173 ,115 ,151 ,146 ,108 ,156 ,270 ,106 TH21 ,323 ,115 ,732 TH12 ,156 ,212 ,686 ,121 ,175 ,119 ,188 ,585 TH15 ,142 ,139 ,220 ,809 ,170 -,108 ,686 ,140 TH4 ,295 ,152 ,132 ,175 ,140 -,201 ,194 TH5 ,224 ,132 TH35 ,227 ,239 ,727 ,169 ,185 ,140 ,107 ,177 -,171 ,137 ,297 ,105 TH3 ,116 ,392 ,620 TH19 ,138 ,262 ,171 TH13 ,228 ,728 TH1 -,198 -,151 ,196 ,128 ,372 ,131 ,216 TH14 ,191 ,181 TH26 TH2 ,192 ,157 ,119 ,282 ,686 TH11 ,114 ,338 ,137 ,690 ,219 ,223 ,119 ,105 ,424 ,639 -,133 ,290 ,158 ,585 ,545 Rotated Component Matrixa Component TH31 ,753 ,156 ,201 TH30 ,713 ,219 ,119 TH29 ,676 ,109 TH32 ,622 ,156 TH28 ,603 TH27 ,600 ,111 TH9 ,130 ,761 TH10 ,707 TH8 ,212 ,688 TH7 ,225 ,670 TH11 ,584 TH6 ,504 ,119 ,149 ,169 ,122 ,134 ,115 ,701 TH33 ,221 ,130 ,555 TH22 ,181 TH2 ,120 ,131 ,161 TH15 ,196 ,209 TH14 ,252 -,149 ,122 ,126 ,108 ,260 ,349 ,270 ,111 ,126 ,249 ,114 ,138 ,747 ,247 ,405 ,732 ,112 ,720 ,219 ,695 ,620 ,168 ,206 ,166 ,114 ,445 ,150 ,159 ,236 ,425 ,165 ,162 -,199 ,217 ,150 ,814 TH1 TH3 ,123 ,158 ,142 ,137 ,158 ,183 ,276 TH36 ,214 ,200 -,186 ,194 ,233 TH26 ,166 ,126 TH34 ,151 ,124 ,335 ,198 TH23 ,231 TH35 TH20 ,124 ,282 ,186 ,152 ,125 -,212 -,143 ,257 ,118 ,267 ,101 ,128 ,138 ,189 ,141 ,778 ,193 ,707 ,180 ,644 -,161 ,249 ,148 ,236 ,727 ,228 ,266 ,160 ,702 ,110 ,532 ,408 ,214 TH12 ,161 TH13 ,115 ,492 ,467 ,292 ,102 ,189 ,682 -,264 ,640 ,216 TH16 TH19 ,232 ,214 TH17 ,159 ,241 TH4 ,119 ,107 TH5 ,150 ,177 Loại TH21 Loại TH13 ,253 ,172 ,142 ,128 ,617 ,336 ,150 ,659 ,370 ,169 ,594 Rotated Component Matrixa Component TH31 ,752 ,155 ,203 TH30 ,713 ,212 ,123 TH29 ,677 ,119 TH32 ,622 ,170 TH28 ,603 ,127 ,162 TH27 ,598 ,174 ,108 TH9 ,126 ,749 TH8 ,211 ,695 TH10 TH7 ,689 ,222 ,560 TH6 ,534 ,114 ,140 ,137 ,116 ,702 TH33 ,221 ,115 ,558 TH22 ,184 ,213 ,178 TH2 ,119 ,120 ,164 ,172 TH15 ,196 ,176 TH14 ,115 ,272 ,747 ,245 ,733 ,116 ,709 ,222 ,691 ,637 ,168 ,261 ,165 TH16 ,199 TH17 ,215 TH19 ,220 TH4 ,125 TH5 ,153 ,361 ,140 ,101 ,136 ,186 ,109 ,118 ,264 ,199 ,173 ,154 -,183 -,141 ,244 ,115 ,280 ,118 ,151 ,155 ,200 ,106 ,770 ,214 ,103 ,708 ,156 ,256 ,642 -,178 ,122 ,739 ,146 ,702 ,118 ,461 ,386 ,245 ,208 ,739 -,198 ,138 ,654 ,235 ,131 ,239 ,160 ,108 ,174 ,240 ,125 ,160 ,163 ,232 ,217 ,419 ,441 ,150 ,249 ,112 ,443 ,138 ,212 TH12 ,288 ,191 ,175 TH3 ,173 ,148 ,815 TH1 Loại TH12 -,170 ,169 TH36 -,189 ,184 ,282 ,233 TH26 ,151 ,195 TH34 ,146 ,199 ,335 ,196 TH23 ,156 -,183 ,245 TH35 TH20 ,123 ,681 TH11 ,638 ,255 ,313 ,152 ,696 ,354 ,170 ,615 Rotated Component Matrixa Component TH31 ,752 ,144 ,205 TH30 ,714 ,205 ,125 TH29 ,679 ,119 TH32 ,629 ,171 TH28 ,600 TH27 ,600 ,107 TH9 ,131 ,752 TH10 ,693 TH7 ,233 ,691 TH8 ,212 ,683 TH11 ,575 TH6 ,542 ,119 ,171 ,126 ,146 TH33 ,213 ,106 ,570 TH22 ,188 ,118 ,121 ,141 ,746 ,239 ,146 ,733 ,117 ,719 ,223 ,689 ,631 ,167 ,166 TH16 ,186 ,128 TH17 ,210 TH19 ,214 TH15 ,172 TH14 TH4 ,117 TH5 ,137 Loại TH6 ,423 ,119 ,141 ,254 ,192 -,106 ,201 ,252 ,103 -,102 ,258 ,214 ,179 ,187 -,154 ,235 -,152 ,105 ,108 ,256 ,159 ,201 ,110 ,770 ,206 ,119 ,708 ,125 ,262 ,115 -,191 ,241 ,778 ,222 -,154 ,229 ,670 ,131 ,167 ,629 ,639 ,192 ,261 ,181 ,150 ,112 ,154 ,172 ,220 ,253 ,181 ,440 ,186 ,166 ,121 ,102 ,369 ,403 ,816 TH1 TH3 ,173 -,180 ,249 ,217 ,117 ,179 ,705 TH2 ,169 ,285 ,122 ,110 ,177 ,198 ,132 ,173 ,200 ,150 TH36 ,216 -,166 -,186 ,173 ,238 TH26 ,147 ,125 TH34 ,147 ,122 ,327 ,197 TH23 ,246 TH35 TH20 ,114 ,272 ,757 ,127 ,161 ,699 ,306 ,125 ,712 ,346 ,182 ,641 Rotated Component Matrixa Component TH31 ,752 ,138 ,206 TH30 ,713 ,200 ,125 TH29 ,677 ,129 TH32 ,634 ,162 TH27 ,604 ,176 ,124 TH28 ,602 ,122 ,176 TH9 ,125 ,769 TH8 ,206 ,703 TH10 TH7 ,697 ,236 TH11 ,143 ,148 ,249 TH34 ,232 ,739 TH36 ,143 ,715 TH33 ,212 TH22 ,189 ,159 TH2 ,117 ,120 ,737 ,113 ,722 ,225 ,690 ,633 ,158 TH16 ,187 ,126 TH17 ,219 TH15 ,171 TH14 ,116 TH5 ,142 Loại TH33 ,271 ,126 ,369 ,157 -,105 ,141 ,253 ,197 ,196 -,105 ,257 ,128 ,261 ,190 ,182 -,163 ,227 -,155 ,112 ,102 ,252 ,148 ,158 ,189 ,109 ,782 ,198 ,713 ,129 ,235 ,120 -,216 ,195 ,789 ,204 -,148 ,243 ,677 ,104 ,159 ,610 ,675 ,191 ,263 ,169 ,143 ,126 ,111 ,171 ,216 TH4 -,168 ,200 ,430 ,142 ,185 ,226 ,112 -,199 ,227 ,244 ,189 TH19 ,162 ,414 ,572 TH1 ,162 ,156 ,197 ,812 ,218 ,116 ,168 ,125 ,127 TH26 ,198 ,105 ,285 ,136 -,165 ,166 ,575 TH20 ,330 ,195 TH3 ,153 ,255 TH35 TH23 ,117 ,686 ,103 ,113 ,333 ,760 ,118 ,163 ,703 ,361 ,114 ,671 ,363 ,201 ,630 Rotated Component Matrixa Component TH31 ,749 ,163 TH30 ,690 ,274 TH29 ,686 TH32 ,642 TH28 ,621 ,238 TH27 ,613 ,192 TH9 ,117 ,775 TH7 ,230 ,694 ,194 TH8 ,207 ,690 ,113 TH10 ,648 ,180 ,136 TH11 ,500 ,133 ,290 ,102 TH4 ,140 TH3 ,154 TH5 ,177 ,193 ,233 ,343 ,113 ,128 ,122 ,295 ,130 ,138 ,109 ,210 ,706 ,145 ,173 TH35 ,209 ,132 TH36 ,164 TH34 ,245 ,667 ,150 TH19 ,250 -,123 ,695 ,210 ,642 Loại TH11 ,153 ,104 ,815 ,737 ,308 ,721 -,108 ,122 ,253 ,197 ,259 ,299 ,263 ,208 ,108 ,159 TH17 TH14 -,253 ,699 ,110 ,115 ,181 ,254 ,277 ,161 ,193 ,135 TH16 ,176 ,486 ,122 ,266 ,121 ,309 ,708 ,154 ,114 ,184 ,116 ,220 ,160 ,264 ,170 ,670 ,134 -,134 ,188 ,739 ,201 ,226 TH15 ,234 ,645 TH26 ,102 ,173 ,199 TH23 -,201 ,105 ,219 ,142 TH20 TH22 ,200 ,149 TH1 TH2 ,187 ,692 ,105 ,674 ,172 ,629 ,163 ,281 ,113 ,761 ,690 Rotated Component Matrixa Component TH31 ,747 TH29 ,681 TH30 ,167 ,147 ,190 ,115 ,220 ,676 ,287 ,177 TH32 ,656 ,130 TH28 ,624 ,240 TH27 ,620 ,200 TH1 ,735 TH2 ,704 ,101 ,192 TH4 ,149 ,678 TH3 ,151 ,660 TH5 ,187 ,656 TH9 ,100 TH7 ,220 ,192 ,703 TH8 ,199 ,116 ,695 ,197 ,633 TH10 TH22 TH26 ,221 TH35 ,204 TH36 ,170 TH34 ,243 TH19 ,269 ,159 ,135 ,116 ,287 ,136 ,131 ,108 -,185 ,240 ,192 ,101 ,132 ,125 ,196 ,148 ,137 -,262 ,108 ,154 ,205 ,189 ,182 ,192 ,239 ,717 ,142 ,286 -,137 ,706 ,126 ,130 ,258 ,131 ,704 ,201 ,183 ,646 ,135 ,136 ,105 ,110 ,127 ,259 ,271 ,737 ,317 ,728 -,107 ,133 ,170 ,210 ,224 Đã loại hết biến không phù hợp ,687 ,137 ,239 ,251 ,137 ,832 ,155 TH17 TH14 ,107 ,113 ,286 ,174 ,142 ,120 TH16 TH15 ,131 -,102 ,203 TH23 -,207 ,312 ,230 ,792 ,221 ,206 ,205 TH20 ,677 ,211 ,626 ,122 ,179 ,770 ,717 PHÂN TÍCH PRINCIPAL COMPONENTS ANALAYSIS KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,845 Approx Chi-Square 2734,649 Bartlett's Test of Sphericity df 351 Sig ,000 Communalities Initial Extraction TH1 1,000 ,605 TH2 1,000 ,582 TH3 1,000 ,608 TH4 1,000 ,583 TH5 1,000 ,537 TH7 1,000 ,631 TH8 1,000 ,550 TH9 1,000 ,700 TH10 1,000 ,563 TH14 1,000 ,676 TH15 1,000 ,710 TH16 1,000 ,614 TH17 1,000 ,543 TH19 1,000 ,594 TH20 1,000 ,649 TH22 1,000 ,680 TH23 1,000 ,582 TH26 1,000 ,536 TH27 1,000 ,539 TH28 1,000 ,567 TH29 1,000 ,597 TH30 1,000 ,614 TH31 1,000 ,680 TH32 1,000 ,593 TH34 1,000 ,686 TH35 1,000 ,789 TH36 1,000 ,696 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 7,165 26,538 26,538 7,165 26,538 26,538 3,219 11,923 11,923 2,105 7,796 34,334 2,105 7,796 34,334 2,755 10,205 22,128 1,926 7,134 41,467 1,926 7,134 41,467 2,582 9,562 31,691 1,685 6,241 47,709 1,685 6,241 47,709 2,386 8,835 40,526 1,361 5,041 52,749 1,361 5,041 52,749 2,166 8,021 48,547 1,312 4,861 57,610 1,312 4,861 57,610 1,915 7,091 55,638 1,150 4,258 61,868 1,150 4,258 61,868 1,682 6,231 61,868 ,925 3,425 65,293 ,859 3,183 68,476 10 ,774 2,865 71,342 11 ,719 2,662 74,004 12 ,687 2,545 76,549 13 ,623 2,308 78,857 14 ,614 2,273 81,130 15 ,574 2,126 83,256 16 ,537 1,991 85,246 17 ,517 1,915 87,161 18 ,482 1,784 88,945 19 ,428 1,586 90,531 20 ,408 1,510 92,041 21 ,376 1,392 93,433 22 ,362 1,341 94,774 23 ,327 1,210 95,984 24 ,300 1,112 97,096 25 ,272 1,009 98,105 26 ,258 ,955 99,061 27 ,254 ,939 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TH30 ,634 -,232 -,218 TH27 ,632 -,137 TH29 ,618 -,216 TH28 ,598 -,211 TH7 ,557 ,142 TH10 ,553 ,322 ,228 -,295 TH31 ,540 -,346 -,290 -,260 TH20 ,536 ,196 ,474 TH26 ,528 ,171 ,266 TH36 ,520 -,305 TH32 ,517 -,484 -,170 -,159 TH9 ,506 ,244 ,325 -,485 TH22 ,505 -,248 ,314 ,396 TH34 ,502 -,434 TH23 ,498 TH8 ,498 TH4 -,150 -,239 -,205 -,218 -,212 -,400 -,172 ,142 -,279 -,415 -,210 ,125 -,147 ,165 ,296 -,247 -,108 -,293 -,116 -,261 ,274 ,441 ,312 -,199 -,154 ,114 -,118 ,173 ,315 ,474 ,288 ,284 ,176 ,111 -,478 ,497 ,258 -,388 ,183 TH14 ,490 ,403 ,163 TH2 ,467 ,423 -,394 TH17 ,451 ,142 ,437 ,129 TH5 ,450 ,400 -,349 ,188 -,108 TH1 ,441 ,388 -,401 ,216 ,183 TH3 ,439 ,183 -,439 ,276 ,326 TH16 ,395 ,120 ,506 ,410 -,140 TH35 ,559 -,366 TH19 ,395 TH15 ,481 ,151 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted -,336 ,170 ,173 ,130 ,243 -,323 -,371 ,124 ,327 ,126 ,562 ,167 ,305 ,147 ,333 -,280 -,114 ,460 -,121 -,587 Rotated Component Matrix a Component TH31 ,747 TH29 ,681 TH30 ,676 TH32 ,656 TH28 ,624 TH27 ,620 TH1 ,735 TH2 ,704 TH4 ,678 TH3 ,660 TH5 ,656 TH9 ,792 TH7 ,703 TH8 ,695 TH10 ,633 TH22 ,717 TH20 ,706 TH23 ,704 TH26 ,646 TH35 ,832 TH36 ,737 TH34 ,728 TH19 ,687 TH16 ,677 TH17 ,626 TH15 ,770 TH14 ,717 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC II BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG Kính chào : Q anh/chị Tơi tên : Tài Hải Vạn Quê Quán : Ninh Thuận Hiện học viên cao học chuyên ngành : Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp học Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM Hiện tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng Sau câu hỏi liên quan phân tích nghiên cứu thực trạng quản dự án đầu xây dựng cộng trình dân dụng nhằm mục đích đưa hướng Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản dự án đầu xây dựng cơng trình dân dụng Câu trả lời Quý anh/chị nguồn thông tin hữu ích cho nghiên cứu Mong Quý anh/chị vui lòng dành chút thời gian để đánh giá câu hỏi sau Câu trả lời Quý vị giữ hồn tồn bí mật sử dụng cho nghiên cứu Quý anh/chị trả lời cách cho điểm yếu tố từ – theo thang điểm sau: Đối với thang đo mức độ tác động: điểm Rất tác động điểm Ít tác động điểm Bình thường điểm Có tác động điểm Tác động mạnh BẢNG CÂU HỎI(Đánh dấu “X” vào câu trả lời) TT YẾU TỐ KHẢO SÁT Nhóm chủ trương đầu Ảnh hưởng lạm phát trượt giá Sự thay đổi giá nguyên vật liệu Đầu không dẫn đến lãng phí vào sử dụng Sự biến động thị trường Nhóm điều kiện pháp luật, sách Sự thay đổi sách pháp luật thường xuyên Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng thiếu sót Định mức xây dựng ban hành chưa phù hợp Chính sách địa phương không phù hợp cho dự án Nhóm trình tự đầu xây dựng Tổ chức lập, thẩm định phê duyệt chưa phù hợp 10 Chuẩn bị mặt bằng, giấy phép xây dựng chưa tốt 11 Quyết định đầu không đắn, không phù hợp Nhóm điều kiện xã hội 12 Q trình thi cơng ảnh hưởng sống người dân 13 Chi phí tính tốn đền bù khơng thỏa đáng Nhóm cơng nghệ 14 Biện pháp kỹ thuật thi công chưa áp dụng vào Nhóm bên tham gia QLDA, thực xây dựng 15 Biện pháp thi công nhiều phức tạp 16 Tiến độ thi công chất lượng thi cơng khơng tốt 17 Hình thức hợp đồng khơng phù hợp 18 Mâu thuẫn, xung đột bên tham gia dự án 19 Nhập nhằng điều kiện hợp đồng 20 Cơng tác an tồn – vệ sinh chưa đảm bảo cao 21 Thiếu truyền đạt thông báo bên tham gia dự án 22 Vướng cơng trình hạ tầng kỹ thuật khác MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG Nhóm thiết kế xây dựng cơng trình 23 Thiết kế thiếu kinh nghiệm, sai sót vẽ thiết kế 24 Thiết kế điều kiện thi công phức tạp 25 Thiết kế chậm trễ giải vấn đề thiết kế Nhóm chủ đầu / ban quản dự án Chủ đầu / ban quản cung cấp thông tin giai đoạn thiết kế 26 không đầy đủ 27 Chủ đầu tư/ ban quản dự án yêu cầu thay đổi, sữa chữa chi tiết 28 Chủ đầu / ban quan dự án thay đổi kế hoạch dự án 29 Chủ đầu / ban quan dự án chưa đủ kinh nghiệm điều hành 30 Chủ đầu / ban quan dự án lựa chọn nhà thầu không phù hợp 31 Chủ đầu / ban quản dự án chậm trễ định nội dung Chủ đầu / ban quản dự án sai sót hồ sơ pháp liên quan dự 32 33 án Khó khăn tài chủ đầu Nhóm lựa chọn nhà thầu 34 Nhà thầu thiếu lực thực dự án 35 Khó khăn nguồn tài nhà thầu Nhóm vấn giám sát 36 vấn giám sát thiếu lực, chưa có chứng hành nghề chun mơn B THƠNG TIN CHUNG: Thời gian anh/chị cơng tác ngành xây dựng: ☐Dưới năm ☐ Từ – 10 năm ☐Trên 10 năm Trong dự án tham gia, phần lớn thời gian anh/chị làm việc cho: ☐ Chủ đầu tư, Ban QLDA ☐ Các phòng ban, sở ban ngành ☐ Nhà thầu thi công ☐Đơn vị vấn (thiết kế/giám sát) Phần lớn loại dự án xây dựng mà anh/ chị tham gia: ☐ Cơng trình dân dụng cơng nghiệp ☐Cơng trình khác Dự án xây dựng mà anh/chị tham gia thường có nguồn vốn từ: ☐ Vốn ngân sách nhà nước ☐Vốn ngân sách XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ ! ... tài: Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng II Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Giải pháp nâng cao hiệu quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình. .. niệm dự án dự án đầu tư xây dựng .4 2.1.2 Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng 2.1.3 Trình tự đầu tư xây dựng 2.1.4 Quy trình quản lý dự án 2.2 Tổ chức quản lý dự án. .. trọng ảnh hưởng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng Hệ thống hố làm rõ thêm vấn đề lý luận giải pháp nâng cao quy trình hiệu quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng • Về mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng , Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng , XÂY DỰNG CƠ BẢN, 1 Những khái niệm quản lý dự án đầu tư xây dựng, 2 Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, 3 Phân loại dự án ĐT&XD, Hình 1 - 1: Nhóm dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN VỪA QUA Ở VIỆT NAM, 4 Thực hiện đầu tư còn yếu kém, Hình 1 - 2 : Quy trình thiết kế bảng câu hỏi, Nhóm yếu tố liên quan lựa chọn nhà thầu, Bảng 4 -1: Bảng danh sách các yếu tố khảo sát, Hình 1 - 3 : Quy trình nghiên cứu, 5 Các công cụ nghiên cứu, 8 Thống kê mô tả, 10 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, Bảng 4 -7: Kết quả kiểm định One-way ANOVA các yếu tố khảo sát., 11 Phân tích thành phần chính ảnh hưởng đến thực trạng quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, Bảng 4-13 : Bảng ma trận chỉ gồm các hệ số giải thích > 0.5., Tổ chức lập, thẩm định phê duyệt chưa phù hợp, Định mức xây dựng ban hành chưa phù hợp, Chính sách địa phương không phù hợp cho từng dự án, Chuẩn bị mặt bằng, giấy phép xây dựng chưa tốt,  Qua dự liệu đã phân tích và kết quả đạt được bảy thành phần chính căn cứ vào những nội dung trên rút ra những giải pháp sau đây, và bổ sung những giải pháp suy luận thực tế để nâng cao quy trình quản lý ., 1 Chiến lược chống thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, 2 Giải pháp về thực hiện đầu tư, KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay