Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án ĐTXD dung quất

119 4 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ ANH DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Mã số ngành: 60580208 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ ANH DŨNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành : Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp Mã số ngành: 60580208 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN QUANG PHÖ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học : TS Trần Quang Phú Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên PGS.TS Lƣơng Đức Long TS Nguyễn Thanh Việt TS Nguyễn Việt Tuấn TS Đinh Công Tịnh TS Nguyễn Quốc Định Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Anh Dũng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 11/04/1991 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp MSHV: 1541870032 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình xây dựng Ban quản lý dự án ĐTXD Dung Quất II- Nhiệm vụ nội dung: - Khảo sát thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất - Nghiên cứu xác định ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất - Phân tích đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố ảnh hƣởng tìm đƣợc xây dựng mơ hình - Đƣa số gải pháp hạn chế ảnh hƣởng yếu tố đến đến chất lƣợng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất kết luận III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 23/04/2018 V- Cán hƣớng dẫn: TS Trần Quang Phú CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Anh Dũng ii LỜI CÁM ƠN Trong q trình hồn tthiện luận văn, nhận nhiều hướng dẫn , giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị đồng nghiệp bạn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Tiến sĩ Trần Quang Phú, người thầy kính mến hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình làm luận văn Khoa Kỹ thuật xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, đại học Công Nghệ TPHCM tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Quý Thầy, Cô hội đồng chấm luận văn cho tơi đóng góp q báu để hoàn thành luận văn Viện thiết kế - Bộ quốc phòng, phân viện miền nam tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập hoàn thành luận văn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Dung Quất anh, chị, em hoạt động ngành xây dựng giúp có số liệu khảo sát để phục vụ luận văn tốt nghiệp Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, song khơng tránh khỏi có sai sót Rất mong nhận thơng tin góp ý từ Q Thầy, Cơ bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2018 Người thực luận văn Lê Anh Dũng iii TÓM TẮT Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đƣợc xác định KKT tổng hợp tập trung phát triển công nghiệp lọc hóa dầu, cơng nghiệp quy mơ lớn gắn với cảng biển nƣớc sâu Sau khởi công dự án Nhà máy lọc dầu, Nhà máy vào vận hành làm tăng nhu cầu đầu tƣ vào KKT Dung Quất Theo điều chỉnh mở rộng quy hoạch phát triển đến năm 2025, KKT Dung Quất có tổng diện tích khoảng 45.332ha mang lại cho tỉnh Quảng Ngãi nhiều lợi ích kinh tế xã hội Tuy có định hƣớng phát triển mạnh mẽ nhƣng trình triển khai thực cơng trình xây dựng tồn bất cập nhiều thách thức KKT Dung Quất mà cụ thể BQL dự án ĐTXD Dung Quất Chính cần phải tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất tìm biện pháp kiểm sốt, hạn chế ảnh hƣởng yêu cầu cấp bách cần thiết Mục tiêu nghiên cứu xác định, phân tích, đánh giá lựa chọn danh mục yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất Đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố đƣa giải pháp thích hợp để hạn chế ảnh hƣởng yếu tố đến chất lƣợng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất Trên sở lý thuyết nghiên cứu khảo sát 15 cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất Từ kết khảo sát, kỹ thuật phân tích nhân tố qua kiểm định mơ hình hồi quy đa biến rút gọn tập hợp 17 yếu tố thành nhân tố đại diện, nhóm có mối tƣơng quan ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình xây dựng BQL dự án ĐTXD Dung Quất Với kết trên, nghiên cứu đề xuất với chủ đầu tƣ cần phải nghiên cứu xây dựng kế hoạch vấn đề liên quan đến tài kịp thời ứng phó với thay đổi sách Lựa chọn đơn vị tƣ vấn, nhà thầu thi cơng có kinh nghiệm lực lĩnh vực xây dựng Bên cạnh đó, chủ đầu tƣ cần nâng cao lực quản lý để thực dự án cách hiệu iv ABSTRACT Dung Quat Economic Zone (EZ) in Quang Ngai province is considered as a general economic zone focusing on the development of oil refineries and petrochemical industry,a large-scale industry in the deep-water port After the launch of the oil refinery project, the plant came into operation, which has increased demand of investment in Dung Quat Economic Zone According to the project of planning development until 2025, Dung Quat Economic Zone with a total area of about 45,332ha brings Quang Ngai province many socio-economic benefits In spite of its strong development, there are still many shortcomings and challenges for Dung Quat Economic Zone, especially Dung Quat Investment Construction Project Management Unit Therefore, it is necessary and urgent to study the factors affecting the quality of the construction in Dung Quat Construction Investment Project Management Unit and find out measures to control and limit the effect The objective of the research was to identify, analyze, evaluate and select the list of the key factors influencing the quality of the construction at Dung Quat Construction Investment Project Management Unit, thereby, find out the impact of these factors and propose the best solutions to limit their impact on the quality of the project invested and constructed in Dung Quat Construction Investment Project Management Unit Based on the theory, the survey has been conducted at 15 construction works at Dung Quat Construction Investment Project Management Unit Upon the result of the survey, using the factor analysis and multiple regression analysis techniques, we reduced the set of 17 factors into representative factors affecting the quality of the construction works at Dung Quat Construction Investment Project Management Unit Upon the result above, we suggest that investors should study and set up financial plan and timely cope with the change of the government policy In addition, investors should seek consultants, contractors who have experience and v qualification in the field of construction Finally, investors need to improve their administrative skills to deploy the project optimally vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC CÁC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH xiii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG – TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm chất lƣợng chất lƣợng sản phẩm xây dựng .3 1.1.1 Khái niệm chất lƣợng .3 1.1.2 Chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng sản phẩm xây dựng 1.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng 1.2 Tổng quan quản lý chất lƣợng sản phẩm xây dựng 1.2.1 Khái niệm quản lý chất lƣợng 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 4 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 2 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 5 3 4 3 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 2 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 5 1 2 5 2 4 5 1 1 1 1 5 3 2 2 3 5 1 2 1 5 3 4 4 3 5 2 1 3 3 3 5 2 5 2 1 2 3 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4 3 2 5 3 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 2 5 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 5 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NT1 4 5 4 4 5 5 2 4 NT2 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 NT3 4 4 4 5 5 5 4 Nhóm Nhà thầu NT4 NT5 NT6 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 NT7 4 5 5 5 5 4 4 5 NT8 4 5 4 5 5 5 4 4 4 NT9 4 3 4 5 5 5 4 5 Nhóm Mơi trƣờng MT1 MT2 MT3 4 5 5 3 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 Y 4 5 4 4 5 5 2 4 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 3 5 5 2 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 1 3 5 2 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 5 3 4 5 2 4 2 5 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 2 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 3 3 3 5 3 5 3 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 4 4 5 3 2 3 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 2 2 2 5 4 4 5 5 3 2 2 5 5 4 5 5 5 1 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 2 3 3 4 PHỤ LỤC 04 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA Nhóm Chủ đầu tƣ (CDT) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 875 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CDT1 15.25 15.753 640 864 CDT2 15.24 14.329 792 826 CDT3 14.83 15.318 751 838 CDT4 15.26 16.083 618 869 CDT5 15.06 15.480 726 844 Nhóm Tƣ vấn (TV) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 877 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TV1 31.48 33.365 553 870 TV2 32.02 31.322 604 865 TV3 31.55 31.282 649 861 TV4 32.21 30.892 559 870 TV5 31.87 30.354 714 855 TV6 31.73 29.135 719 854 TV7 32.36 30.765 575 868 TV8 32.00 31.387 623 863 TV9 31.57 31.473 596 866 Nhóm Nhà thầu (NT) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 869 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted NT1 28.65 22.133 661 848 NT2 27.99 23.702 696 847 NT3 28.76 21.539 671 848 NT4 28.18 24.055 617 854 NT5 28.01 24.621 655 852 NT6 28.51 23.155 534 864 NT7 28.10 24.126 611 854 NT8 28.42 22.424 619 854 Nhóm Môi trƣờng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 899 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted MT1 7.46 4.541 808 849 MT2 7.27 4.764 775 877 MT3 7.49 4.300 819 840 PHỤ LỤC 05 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CÁC THANG ĐO KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .864 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1408.532 df 171 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Cumulative Total % % of Variance Cumulative Total % % of Cumulative Variance % 7.322 38.539 38.539 7.322 38.539 38.539 3.403 17.909 17.909 2.713 14.277 52.815 2.713 14.277 52.815 3.161 16.635 34.544 1.621 8.531 61.346 1.621 8.531 61.346 2.584 13.599 48.143 1.093 5.754 67.100 1.093 5.754 67.100 2.572 13.537 61.681 1.049 5.519 72.620 1.049 5.519 72.620 2.078 10.939 72.620 783 4.120 76.740 667 3.512 80.252 564 2.971 83.222 506 2.661 85.883 10 430 2.264 88.147 11 404 2.124 90.271 12 342 1.800 92.071 13 293 1.540 93.611 14 278 1.466 95.077 15 225 1.184 96.261 16 202 1.061 97.322 17 186 981 98.303 18 174 917 99.220 19 148 780 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Nhóm Biến quan sát CDT2 894 CDT3 823 CDT1 802 CDT5 782 CDT4 658 NT4 828 NT7 746 NT2 682 NT3 635 NT5 633 TV6 800 TV5 787 TV4 647 TV2 622 MT2 864 MT3 836 MT1 780 NT1 729 TV9 714 Eigenvenvalues Độ biến thiên đƣợc giải thích (variance explained(%) 7.322 2.713 1.621 1.093 1.049 38.539 14.277 8.531 5.754 5.519 38.539 52.815 61.346 67.100 72.620 Độ biến thiên đƣợc giải thích tích lũy (cumulative variance explained(%) PHỤ LỤC 06 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Sơ lƣợc mơ hình hồi quy bội b Model Summary Model R R Square 888 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 788 781 Durbin-Watson 388 1.773 a Predictors: (Constant), MT, CDT, NT, TV b Dependent Variable: BIENPHUTHUOC Phân tích ANOVA mơ hình quy a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 67.238 16.809 Residual 18.090 120 151 Total 85.328 124 F Sig 111.505 000 b a Dependent Variable: BIENPHUTHUOC b Predictors: (Constant), MT, CDT, NT, TV Các thông số biến phƣơng trình hồi quy Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B (Constant) a Std Error t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF -.897 234 246 039 286 6.316 000 862 1.160 NT 396 065 321 6.050 000 627 1.595 TV 268 057 266 4.674 000 547 1.827 MT 243 044 304 5.565 000 591 1.693 CDT a Dependent Variable: BIENPHUTHUOC -3.843 000 ... cầu quản lý chất lƣợng dự án xây dựng  Đặc điểm quản lý chất lƣợng dự án xây dựng: Quản lý chất lƣợng dự án xây dựng, cơng trình xây dựng hoạt động quản lý chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. .. thiểu yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình xây dựng Ban quản lý dự án ĐTXD Dung Quất 2 Đối tƣợng nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu phạm vi dự án, cơng trình xây dựng thực Ban quản lý dự án. .. trình xây dựng Ban quản lý dự án ĐTXD Dung Quất - Tổng hợp kết quả, nghiên cứu đƣa giải pháp nhằm giảm thiểu yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình xây dựng Ban quản lý dự án ĐTXD Dung Quất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án ĐTXD dung quất , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý dự án ĐTXD dung quất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay