Giải pháp phát triển du lịch bền vững huyện đảo lý sơn, tỉnh quảng ngãi

138 3 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM PHAN THANH VỊNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Mã số ngành: 60 34 01 03 Tp Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM PHAN THANH VỊNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Mã số ngành: 60 34 01 03 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH ĐỨC Tp Hồ Chí Minh, th n năm i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Du lịch “Giải pháp phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Minh Đức C c số li u thông tin đƣợc sử dụng, phân tích luận văn đ đƣợc t c giả dẫn ngu n rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn t c giả luận văn tự điều tra khảo s t, phân tích đ nh gi trung thực Học viên thực Luận văn Phan Thanh Vịnh ii LỜI CẢM ƠN Sau chuỗi dài thời nghiên cứu, đến luận văn với chủ đề “Giải pháp phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” đ hoàn chỉnh Trƣớc tiên, t c giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân tình đến PGS.TS Nguyễn Minh Đức, ngƣời thầy đ hƣớng dẫn nhi t tình chu đ o góp ý, nhƣ có lời khuyên thật quý b u giúp t c giả hoàn thành luận văn tiến độ T c giả xin chân thành c m ơn Quý Thầy, Cô Trƣờng Đại học Cơng ngh Tp H Chí Minh, Trƣờng Đại học Khoa học X hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đ truyền đạt kiến thức kinh nghi m qu trình học tập nghiên cứu viết luận văn tâm huyết t c giả Với lời động vi n Quý Thầy, Cô đ giúp tơi vƣợt qua khó khăn qu trình nghiên cứu viết luận văn T c giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu s c đến Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ng i; Ủy ban Nhân dân huy n đảo Lý Sơn; Bạn b đ ng nghi p c c quan du lịch đ hỗ trợ qu trình thu thập thơng tin, tài li u, góp ý cho t c giả nội dung nghiên cứu đƣợc đề cập luận văn Đ ng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình nhỏ t c giả, vợ t c giả, Ngƣời đ động viên tạo điều ki n thuận lợi quỹ thời gian nhƣ tài để yên tâm tập trung vào học tập nghiên cứu viết luận văn Thiết nghĩ, thời gian nghiên cứu, nhƣ kiến thức ph t triển du lịch bền vững t c giả luận văn có hạn, luận văn khó tr nh khỏi thiếu sót Do đó, t c giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý b u Quý Thầy, Cô c c bạn b , đ ng nghi p nhằm góp phần xây dựng luận văn t c giả đƣợc hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018 T c iả luận văn Phan Thanh Vịnh iii TÓM TẮT Huy n đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ng i với lợi địa danh có th ng cảnh thiên nhiên độc đ o, có năm núi án ngự vùng biển Đông Đến với Lý Sơn, vi c thƣởng ngoạn danh lam th ng cảnh, t tác thiên nhiên bốn bề sóng biển, du khách có dịp thăm ngơi nhà cổ có hàng trăm năm tuổi, nhiều di tích lịch sử văn hóa loại hình lễ hội truyền thống đặc s c nhƣ tƣ li u quý chủ quyền biển đảo Tổ quốc hai quần đảo Hoàng Sa Trƣờng Sa Với đa dạng, độc đ o h thống văn hóa vật thể, phi vật thể tạo cho Lý Sơn di n mạo khai thác du lịch, nhờ mà đông du khách nƣớc du khách nƣớc đ chọn Lý Sơn làm điểm đến phần lớn có chung cảm nhận sâu s c Lý Sơn đẹp thơ mộng có nơi sánh đƣợc Do đó, “Phát triển du lịch Lý Sơn” nhằm góp phần đƣa ngành Kinh tế du lịch Lý Sơn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị số 08-NQ/TW ngày 16 th ng 01 năm 2017 Bộ Chính trị, tạo điều ki n cho c c tổ chức, c nhân doanh nghi p đầu tƣ ph t triển dịch vụ du lịch, tạo công ăn vi c làm cho nhân dân địa bàn huy n, góp phần vào cơng t c xóa đói, giảm ngh o Trên sở nghiên cứu thực trạng, đ nh gi c c nhân tố ảnh hƣởng đến ph t triển du lịch bền vững Đảo Lý Sơn, học viên cao học chọn đề tài: "Giải pháp phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi" làm luận văn tốt nghi p; đ ng thời nhận thấy thời gian đề tài cần thiết, nhằm ph t triển bền vững kinh tế, văn hóa - x hội, tài nguyên - mơi trƣờng, trƣớc ph t tiển “nóng” ngành Du lịch huy n đảo Lý Sơn nhƣ hi n Luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ c c nhân tố ảnh hƣởng đến ph t triển du lịch bền vững huy n đảo Lý Sơn thông qua vi c thiết kế 30 câu hỏi tƣơng đƣơng 30 nhân tố tiến hành điều tra khảo s t khách du lịch nội địa, quốc tế c c doanh nghi p hoạt động lĩnh vực du lịch địa bàn nghiên cứu để x c định tầm quan trọng nhân tố ảnh hƣởng ph t triển du lịch bền vững huy n Lý Sơn Từ kết nghiên cứu, t c giả luận văn tham khảo ý kiến chuyên gia du lịch, nhà quản lý, từ đề xuất số giải ph p chủ yếu ph t triển du lịch bền vững huy n Lý Sơn đến năm 2025 iv ABSTRACT Ly Son district, Quang Ngai province is with the advantage of being a place with a unique natural landscape, with mountains in the midst of the South China Sea project Whilst enjoying the scenic beauty, masterpieces of nature , tourists also open up themselves the opportunity to visit the old houses that are hundreds of ages, many historical and cultural kinds of unique traditional festival as well as the material wealth of sovereignty of the country on the island archipelagos of Hoang Sa and Truong Sa The diversity and originality of the cultural system of objects and intangible assets will show up for Ly Son a very new face of tourist industry, so that there is a great number of domestic visitors or foreigners considering Ly Son as one of the most attractive tourist destinations Therefore, "Ly Son Tourism development " helps to develop tourism economy Ly Son as the leading one related to the spirit of Resolution No 08-NQ / TW of TU, thereby enabling organizations, individuals and enterprises to invest in the development of tourism services, create jobs for the local, contributing to hunger eradication and poverty reduction Based on generally practically researching, the evaluation of the factors affecting the development of sustainable tourism authors proposed "Sustainable Tourism Development in Ly Son, Quang Ngai" this time is considered as essential issue for the sustainably economic, cultural - social, resource - environmental aspects, among many problem arsing The study has fully concentrated on clarifying the factors influencing the development of sustainable tourism Ly Son district through the designated list of 30 questions or 30 elements and carrying out a survey tourists in the province research to determine the essence of every single factor exerting an influence the development of sustainable tourism in Ly Son district From the research results, the authors consult travel specialists, managers, which proposed a number of key measures for sustainable tourism development in the district of Ly Son 2025 v MỤC LỤC Phần mở đầu 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 5.1 Tình hình nghiên cứu giới 5.2 Tình hình nghiên cứu Vi t Nam 6 Tính đóng góp luận văn 6.1 Về phƣơng di n học thuật 6.2 Về phƣơng di n thực tiễn Kết cấu luận văn .8 Chƣơn CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 10 1.1 Lý luận ph t triển bền vững 10 1.1.1 Kh i ni m ph t triển bền vững 10 1.1.2 Kh i ni m ph t triển du lịch bền vững 11 1.1.3 Dấu hi u nhận biết du lịch bền vững du lịch không bền vững 14 1.1.4 C c yếu tố t c động đến ph t triển du lịch bền vững 15 1.1.5 C c tiêu đ nh gi ph t triển du lịch bền vững 16 1.1.6 Vai trò mục tiêu ph t triển du lịch bền vững 18 1.2 Phƣơng thức đ nh gi tính bền vững hoạt động du lịch 19 1.2.1 Đ nh gi tính bền vững hoạt động du lịch 19 vi 1.2.2 Đ nh gi tính bền vững du lịch dựa vào tiêu môi trƣờng Tổ chức Du lịch Thế giới Liên hợp quốc - UNWTO 22 1.2.3 C c nguyên t c ph t triển du lịch bền vững 24 1.3 Kinh nghi m ph t triển du lịch bền vững học rút cho ngành Du lịch huy n Lý Sơn .29 1.3.1 Kinh nghi m ph t triển du lịch bền vững Malaysia Indonesia 29 1.3.2 Kinh nghi m ph t triển du lịch bền vững đảo JeJu - Hàn Quốc .30 1.3.3 Kinh nghi m ph t triển du lịch bền vững Phong Nha - Kẻ Bàng 32 1.3.4 Bài học rút cho ph t triển du lịch bền vững huy n Lý Sơn 33 T m tắt Chƣơn .34 Chƣơn ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI 36 2.1 Tổng quan huy n đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ng i .36 2.2 Tài nguyên du lịch huy n đảo Lý Sơn 37 2.3 Điều ki n kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến ph t triển du lịch bền vững huy n đảo Lý Sơn 40 2.3.1 C c thành phần kinh tế .40 2.3.2 Thu hút đầu tƣ vào du lịch 41 2.3.3 Cơ sở hạ tầng hạ tầng x hội 42 2.3.4 Phát triển ngu n nhân lực du lịch .44 2.4 Thực trạng ph t triển du lịch bền vững đảo Lý Sơn thời gian qua .45 2.4.1 Về kinh tế 45 2.4.2 Về văn hóa - x hội 51 2.4.3 Về tài nguyên - môi trƣờng .54 2.4.4 Về công t c quản lý Nhà nƣớc 57 2.5 Phân tích ma trận TOWS .61 vii 2.6 Phân tích hoạt động du lịch đảo Lý Sơn từ góc độ bền vững 65 2.6.1 Phân tích dựa vào tƣ chí mơi trƣờng 65 2.6.2 Đ nh gi tiêu chí bền vững 72 2.6.3 Kết luận điều tra khảo s t 73 T m tắt Chƣơn .74 Chƣơn ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI 75 3.1 Mục đích, định hƣớng ph t triển du lịch bền vững huy n đảo Lý Sơn .75 3.1.1 Mục tiêu ph t triển 75 3.1.2 Định hƣớng ph t triển du lịch bền vững huy n đảo Lý Sơn 76 3.2 Các nhóm giải ph p ph t triển du lịch bền vững huy n đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ng i đến năm 2025 78 3.2.1 Giải ph p ph t triển bền vững tài nguyên - môi trƣờng .78 3.2.2 Giải pháp ph t triển bền vững văn hóa - x hội 82 3.2.3 Giải ph p ph t triển bền vững kinh tế 85 3.2.4 Giải pháp ph t triển bền vững quản lý Nhà nƣớc 86 3.3 Kiến nghị .88 3.3.1 Kiến nghị Tổng cục Du lịch .88 3.3.2 Kiến nghị l nh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, 88 T m tắt Chƣơn 89 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 97 PHỤ LỤC 97 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dun viết tắt BOT Hợp đ ng xây dựng- kinh doanh - chuyển giao PPP Hợp t c công - tƣ BT Hợp đ ng xây dựng chuyển giao FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP Tổng sản phẩm nội địa GRDP Tổng sản phẩm địa bàn IUCN Hi p hội Bảo t n thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên Quốc tế IUOTO Liên đoàn quốc tế c c tổ chức lữ hành thức HDV Hƣớng dẫn viên MICE Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triễn l m, tổ chức ki n, du lịch khen thƣởng PTDLBV Ph t triển du lịch bền vững DL Du lịch ODA Vi n trợ ph t triển thức PRA Phƣơng ph p đ nh gi nhanh có tham gia cộng đ ng PTBV Ph t triển bền vững UBND Ủy ban nhân dân UNCED Hội nghị Môi trƣờng Ph t triển Liên hi p quốc UNESCO Tổ chức Gi o dục- Khoa học- Văn hóa Liên hi p quốc CSHT Cơ sở hạ tầng CSVCKTDL Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch VH,TT&D L Văn hóa, Thể thao Du lịch WCED Ủy ban Môi trƣờng Ph t triển Thế giới GTSX Gi trị sản xuất UNWTO Tổ chức du lịch giới ASEAN Hi p hội c c quốc gia Đông Nam Á VTOS Tiêu chuẩn kỹ nghề du lịch Vi t Nam STBT Công cụ chuẩn du lịch bền vững EU Liên minh châu Âu DH Duyên hải PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƢ GIAI ĐOẠN -2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI Quy hoạch, trạn CSHT Xây dựng Xây dựng Mục tiêu dự n Qu mô dự án Địa điểm thực (xã, hu ện) Sản xuất hàng thủ công mỹ ngh Đ p ứng nhu cầu nƣớc xuất 02 sở An Hải, An Vĩnh Đầu tƣ dịch vụ hậu cần nghề c Điểm tựa cho nhân dân b m biển khơi 01 sở An Hải Nhà m y chế biến thủy sản Khai th c hi u ngu n nhiên li u địa phƣơng 20.000 tấn/năm An Hải, An Vĩnh Xây dựng FDI Nhà m y đóng sửa chữa tàu thuyền Đóng mới, sửa chữa cung cấp c c dịch vụ tàu thuỷ An Hải Xây dựng FDI 02 nhà m y sản xuất đ lạnh Dung cấp cho tàu thuyền 2.000 Tấn/năm/NM An Hải Xây dựng FDI B Thƣơn mại, dịch vụ - du lịch Xây dựng h thống siêu thị Phục vụ kh ch DL nƣớc 5.000 m2 Lý Sơn Xây dựng BOT Phục vụ kh ch DL nƣớc 10 An Hải BOT Lý Sơn BOT STT Tên dự n A Côn n hiệp - Tiểu thủ CN 2 Khu du lịch biển phía Nam x An Hải C c cơng trình phục vụ kh ch tham quan du lịch Phục vụ kh ch DL nƣớc H nh thức đầu tƣ Địa liên hệ FDI BOT Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ng i UBND huy n Lý Sơn Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ng i UBND huy n Lý Sơn Khu du lịch tổng hợp biển phía B c x An Vĩnh Phục vụ kh ch DL nƣớc 80 An Vĩnh BOT Khu du lịch tổng hợp biển phía Nam x An Vĩnh Phục vụ kh ch DL nƣớc An Vĩnh BOT Khu du lịch nghỉ dƣỡng Hang Câu Phục vụ kh ch DL nƣớc 44 An Hải BOT Khu du lịch biển Mù Cu Phục vụ kh ch DL nƣớc 17 An Hải BOT Khu du lịch dịch vụ cao cấp đảo bé (x An Bình) Phục vụ kh ch DL ngồi nƣớc 50 An Bình BOT C Cơng trình giao thơng Nâng cấp sân bay đảo lớn đảo bé Dịch vụ xe T cxi Trang bị tàu cao tốc D Nôn n hiệp Nhà m y chế biến hành, tỏi E Xâ dựn khu đô thị Khu đô thị thƣơng mại dịch vụ C n An Vĩnh 02 Sân bay Đ p ứng nhu cầu lại kh ch du lịch dân địa phƣơng An Hải, An Bình Đ có quy hoạch Trên địa bàn huy n đảo BT FDI 02 chiếc, 200 chỗ ng i Lý Sơn Tạo đầu cho sản phẩm ngành nông nghi p 2.000 Tấn/năm Lý Sơn Tạo sở hạ tầng 10 An Vĩnh, Lý Sơn FDI Xây dựng Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ng i UBND huy n Lý Sơn FDI UBND huy n Lý Sơn PPP UBND huy n Lý Sơn Nguồn: UBND huyện Lý Sơn PHỤ LỤC BỘ TIÊU CHÍ NHÃN DU LỊCH BỀN VỮNG BÔNG SEN XANH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ LƢU TRÖ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM (Ban hành theo Quyết định s 1355/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng năm 2012 Bộ trư ng Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch) I KHÁI NIỆM NHÃN DU LỊCH BỀN VỮNG BÔNG SEN XANH - Nh n Du lịch bền vững Bông sen xanh (sau gọi Nh n Bông sen xanh) nh n hi u cấp cho c c sở lƣu trú du lịch (viết t t CSLTDL) đạt tiêu chuẩn bảo v môi trƣờng ph t triển bền vững CSLTDL đƣợc cấp Nh n Bơng sen xanh đơn vị đ có nỗ lực vi c bảo v môi trƣờng, sử dụng hi u tài nguyên, lƣợng, góp phần bảo v c c di sản, ph t triển kinh tế, văn hóa, x hội địa phƣơng ph t triển du lịch bền vững - Nh n Bông sen xanh có cấp độ, từ Bơng sen xanh đến Bông sen xanh Số lƣợng Bông sen xanh ghi nhận mức độ nỗ lực bảo v môi trƣờng ph t triển bền vững CSLTDL, khơng phụ thuộc vào loại, hạng mà CSLTDL đ đƣợc cơng nhận II BỘ TIÊU CHÍ NHÃN DU LỊCH BỀN VỮNG BÔNG SEN XANH 2.1 Thời hạn: Sau 03 (ba) năm kể từ ngày có hi u lực áp dụng, Bộ tiêu chí Nhãn Du Lịch bền vững Bơng sen xanh (sau gọi Bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh) đƣợc sửa đổi, bổ sung cần thiết để phù hợp với trình độ kỹ thuật, công ngh hiểu biết vấn đề môi trƣờng ngƣời 2.2 Cấu trúc: - Bộ tiêu chí Nhãn Bơng sen xanh g m 81 tiêu chí với tổng số 154 điểm 25 điểm thƣởng, chia làm cấp: + Cấp sở: 30 tiêu chí + Cấp khuyến khích: 29 tiêu chí + Cấp cao: 22 tiêu chí Tiêu chí cấp sở tiêu chí cần thiết, dễ thực hi n, chủ yếu mang tính quản lý nội Tiêu chí cấp khuyến khích cấp cao tiêu chí yêu cầu cao hơn, khó hơn, đòi hỏi phải đầu tƣ nhiều nhằm khuyến khích CSLTDL liên tục đổi mới, cố g ng để đạt đƣợc mức cao Tiêu chí thƣởng với tổng số điểm thƣởng 25 điểm, áp dụng cho c c CSLTDL đ đạt chứng Cơng trình Xanh - LOTUS (15 điểm) hay đƣợc cấp chứng ISO 14001 chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế h thống quản lý môi trƣờng (10 điểm) - Bộ tiêu chí Nh n Bơng sen xanh đƣợc s p xếp thành nhóm chính: A; B; C; D Mỗi nhóm có mục cụ thể (A1, A2 ; B1, B2 ) mục có tiêu chí làm rõ nội dung, đ nh gi chi tiết yêu cầu mục Cụ thể nhƣ sau: Nhóm A Quản lý bền vững: g m tiêu chí sở, tiêu chí khuyến khích, tiêu chí cấp cao với điểm tối đa 23 điểm Nhóm B Tối đa ho lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đ ng địa phƣơng: g m tiêu chí sở, tiêu chí khuyến khích, tiêu chí cấp cao với điểm tối đa 25 điểm Nhóm C Giảm thiểu c c t c động tiêu cực tới di sản văn ho , di sản thiên nhiên: g m tiêu chí sở, tiêu chí khuyến khích, tiêu chí cấp cao với điểm tối đa 22 điểm Nhóm D Giảm thiểu t c động tiêu cực tới môi trƣờng: g m 19 tiêu chí sở, 16 tiêu chí khuyến khích, 11 tiêu chí cấp cao với điểm tối đa 84 điểm 2.3 Nguyên tắc cho điểm: - Mỗi tiêu chí cấp sở: điểm - Mỗi tiêu chí cấp khuyến khích: điểm - Mỗi tiêu chí cấp cao: từ điểm trở lên 2.4 Điểm c c tiêu chí để đƣợc cấp Nhãn Bơng sen xanh: Cấp Cấp sen sen Khoảng Điểm 62-80 81-100 Tiêu chí Cơ sở 30 30 Tiêu chí Khuyến khích Trên Trên 14 Tiêu chí cấp cao Trên Trên 2.5 Các tiêu chí biểu điểm: Xếp hạng Nhãn Cấp tiêu chí Cấp sen 101-122 30 Trên 18 Trên 10 Cấp sen 123-143 30 Trên 23 Trên 14 Cấp sen 144-154 30 Trên 26 Trên 19 Mã số Nội dung tiêu chí A QUẢN LÝ BỀN VỮNG Có kế hoạch đƣợc xây dựn thành văn thực hệ thống quản lý để phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế quy mô sở lƣu trú du lịch (CSLTDL), tron đ bao ồm kế hoạch bảo vệ môi trƣờng (BVMT) tự nhiên xã hội 23 A1.1 Có thơng báo sách BVMT hoạt động văn hóa x hội CSLTDL, để vị trí dễ thấy sảnh khu vực dành cho nhân viên Cấp tiêu chí Mã số Nội dung tiêu chí Điểm tối đa A1.2 Có thơng báo sách hoạt động văn hóa, x hội CSLTDL, để vị trí dễ thấy sảnh khu vực dành cho nhân viên ưu ti n ho t động nhằm đem l i lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng địa phương như: sách tuyển dụng lao động địa phương, sách sử dụng sản phẩm (hàng hóa dịch vụ) cung cấp t i địa phương, cam kết tham gia chương trình xã hội ho t động nhằm giảm thiểu tác động tiêu c c đến di sản thiên nhiên, di sản văn hóa t i địa phương…) A1.3 Có lập kế hoạch hàng năm thực hi n hoạt động quản lý bảo v môi trƣờng (trong CSLT DL) CƠ SỞ CƠ SỞ A1 Điểm tối đa A1.4 A1.5 A1.6 KHUYẾN KHÍCH A2 A2.1 A2.2 CẤP KHUYẾN KHÍCH CAO KHUYẾN KHÍCH A3 A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 B CẤP CƠ SỞ CAO Cấp tiêu chí Có lập kế hoạch hàng năm thực hi n hoạt động lĩnh vực văn hóa, x hội (trong ngồi CSLT DL) Bố trí ngƣời chuyên trách hay kiêm nhi m đ qua đào tạo quản lý mơi trƣờng, giữ vai trò “Thƣ ký môi trƣờng” hay “Điều phối viên môi trƣờng” để điều phối hoạt động quản lý BVMT CSLTDL Lập b o c o hàng năm đ nh gi tình hình thực hi n hoạt động BVMT, văn hóa, x hội CSLTDL Nhân viên đƣợc định kỳ bồi dƣỡng tầm quan trọng giải pháp BVMT, vấn đề văn h a, xã hội sức khỏe Nhân viên đƣợc tập huấn vấn đề môi trƣờng (1 năm/lần) Nhân viên đƣợc tập huấn vấn đề văn hóa, x hội (1 năm/lần) Hỗ trợ khách nhân viên tham gia BVMT; lấy ý kiến khách vấn đề môi trƣờng, dịch vụ CSLTDL để điều chỉnh phù hợp; có hoạt động yêu cầu nhà cung cấp hỗ trợ CSLTDL thực BVMT Thông tin cho khách nhân viên biết hoạt động thực hi n quản lý bảo v môi trƣờng CSLTDL nhƣ: c c vấn đề môi trƣờng địa phƣơng, c c hoạt động nhằm quản lý bảo v môi trƣờng CSLTDL; hƣớng dẫn khách tham gia BVMT Có thu thập ý kiến khách sổ bảng câu hỏi vấn đề mơi trƣờng, văn hóa, x hội Có hình thức khuyến khích khách khách tham gia vào hoạt động tiết ki m tài nguyên, BVMT doanh nghi p Có cải tiến theo góp ý khách vấn đề mơi trƣờng, văn hóa xã hội phổ biến kết đạt đƣợc Có bảng phân cơng nhân viên hoạt động BVMT có hình thức khen thƣởng, động viên nhân viên tham gia tích cực vào hoạt động quản lý BVMT CSLTDL Có hoạt động yêu cầu nhà cung cấp hỗ trợ CSLTDL thực hi n hoạt động bảo v mơi trƣờng TỐI ĐA HĨA LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƢƠNG 1 2 13 2 2 25 Mã số Nội dung tiêu chí Điểm tối đa B1 Chủ động hỗ trợ hoạt động phục vụ cộn đồng với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phƣơn B1.1 B1.2 B2 Có đóng góp (tài chính, nhân lực vật chất) cho hoạt động phát triển cộng đ ng địa phƣơng Có lập kế hoạch hàng năm dài hạn hay chƣơng trình hỗ trợ hoạt động phát triển cộng đ ng Ƣu tiên tu ển dụn n ƣời có hộ địa phƣơn n ƣời đến từ vùng kinh tế phát triển đào tạo thêm cần thiết CẤP KHUYẾN CAO KHÍCH B2.1 B2.2 KHUYẾN KHÍCH B3 B3.1 B3.2 CẤP CAO B4 B4.1 B4.2 CẤP CAO B5 B5.1 B5.2 C CƠ SỞ C1 C1.1 CƠ SỞ Cấp tiêu chí Có sách tuyển dụng ngƣời địa phƣơng, ngƣời đến từ vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế phát triển vào làm vi c CSLTDL Có s ch đào tạo nghề chỗ cho ngƣời dân địa phƣơng ƣu tiên tuyển dụng họ cần thiết Ƣu tiên sử dụng dịch vụ hàng hoá sản phẩm nội địa sản phẩm địa phƣơn tron hoạt động kinh doanh CSLTDL Ƣu tiên sử dụng hàng hóa đƣợc sản xuất địa phƣơng hay sử dụng nguyên li u địa phƣơng nhƣng không làm cạn ki t tài nguyên thiên nhiên Ƣu tiên sử dụng dịch vụ cung cấp địa phƣơng Hỗ trợ nhà cung ứng địa phƣơn ph t triển, xúc tiến bán CSLTDL sản phẩm sản xuất địa phƣơn (thực phẩm, đồ uốn , đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp…) Kết hợp với doanh nghi p địa phƣơng ph t triển sản phẩm đặc thù địa phƣơng (trƣng bày bán CSLTDL) Giới thi u với khách sản phẩm độc đ o địa phƣơng thơng qua c c chƣơng trình riêng CSLTDL Cơng việc tuyển dụng phụ nữ n ƣời dân tộc thiểu số địa phƣơn , bao ồm vị trí quản lý, khơng tuyển dụn lao động trẻ em Công giới tuyển dụng nhân viên làm vi c CSLTDL Có sách riêng hỗ trợ nhân viên nữ (chế độ thai sản, đào tạo, tƣ vấn sức khỏe sinh sản ) GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỚI DI SẢN VĂN HÓA, DI SẢN THIÊN NHIÊN Khôn b n, kinh doanh trƣn bà c c di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản văn h a vật thể thuộc sở hữu nhà nƣớc khôn đƣợc pháp luật cho phép Không mua b n, trao đổi vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa vật thể thuộc sở hữu nhà nƣớc; đƣa tr i phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nƣớc ngồi; khơng lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử-văn ho , danh lam th ng cảnh Mã số C1.2 KHUYẾN KHÍCH C2 C2.1 Nội dung tiêu chí Thơng báo với nhân viên khách vấn đề di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu nhà nƣớc, sở hữu tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội phải đƣợc quản lý bảo tàng, không đƣợc mua bán, tặng cho Sử dụn văn h a tru ền thống địa phƣơn tron kiến trúc, trang trí, chế biến, tr nh bà m n ăn, c c hoạt động biểu diễn văn n hệ… Thể hi n nét văn hóa, truyền thống địa phƣơng kiến trúc hay hoạt động, dịch vụ sở lƣu trú 2 3 3 22 Điểm tối đa CẤP CAO D1.9 Có hoạt động hỗ trợ địa phƣơng ph t triển loại hình văn hóa dân tộc Cung cấp cho khách thông tin di sản văn h a, di sản thiên nhiên địa phƣơn , hƣớng dẫn giải thích để khách có th i độ hành vi phù hợp tham quan di sản Có tài li u (bảng tin, tờ rơi ) cập nhật thông tin di sản văn hóa, di sản thiên nhiên địa phƣơng cho kh ch Có tài li u giới thi u phong tục tập qu n, tín ngƣỡng địa phƣơng, hƣớng dẫn để khách có hành vi thích hợp Bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái cảnh quan Không b t giữ động vật hoang dã, trừ hoạt động mang tính bảo t n đƣợc pháp luật cho phép Không b n quà lƣu ni m, thực phẩm, ăn làm từ động thực vật hoang d đƣợc bảo v theo pháp luật c c cơng ƣớc quốc tế Có s ch hay chƣơng trình đào tạo phổ biến luật, quy định vi c khai th c hay mua b n động thực vật hoang dã cho nhân viên Có sách hay bảng thông tin phổ biến luật, quy định vi c khai th c hay mua b n động thực vật hoang dã cho khách hàng Có s ch hay chƣơng trình đào tạo bảo t n đa dạng sinh học, h sinh thái cảnh quan cho nhân viên GiẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỚI MÔI TRƢỜNG Bảo tồn tài nguyên Mua sản phẩm đƣợc đóng gói với khối lƣợng lớn nhằm tiết giảm bao bì, giảm rác thải Dán bảng thơng báo nhỏ/bích chƣơng nh c nhở ngƣời lao động doanh nghi p tiết ki m tài nguyên, lƣợng, nguyên vật li u Cài đặt nhi t độ nƣớc nóng phòng khách từ 50oC-70oC Cài đặt nhi t độ nƣớc nóng cung cấp cho phòng giặt 70oC Cài đặt nhi t độ thiết bị điều hòa bu ng khách 24oC-26oC (mùa hè), 20oC-21oC (mùa đông) Giám sát vi c tiêu thụ n bu ng khách vi c sử dụng: khóa từ, cơng t c tổng, giải ph p tƣơng đƣơng Định kỳ bảo trì thiết bị theo khuyến cáo nhà sản xuất Cải tiến nhà v sinh để tiết ki m nƣớc c ch: Điều chỉnh mực nƣớc b n chứa nƣớc b n cầu, l p lƣới hạn dòng vòi nƣớc, giải ph p tƣơng đƣơng Tƣới vào buổi sáng sớm chiều tối Mã số Nội dung tiêu chí C2.2 CẤP CAO C3 C3.1 C3.2 CƠ SỞ C4.1 CẤP KHUYẾN CAO KHÍCH C4 C4.3 C4.2 C4.4 C4.5 CƠ SỞ (NĂNG LƢỢNG) D D1 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D1.6 CƠ SỞ (NƢỚC) D1.7 KHUYẾN KHÍCH (NĂNG LƢỢNG) Cấp tiêu chí D1.8 D1.10 D1.11 D1.12 D1.13 D1.14 Đọc, ghi nhận số tiêu thụ n hàng tháng lập số quản lý vi c tiêu thụ n (kWh/phòng/đêm) L p đặt đ ng h đo n phận, dịch vụ tiêu thụ lƣợng cao để giám sát vi c tiêu thụ n Sử dụng điều khiển cảm ứng hay định thời thăm dò khu vực khơng có kh ch để t t n Trƣờng hợp sử dụng n gi , sở lƣu trú du lịch thực hi n bơm nƣớc cao điểm Trƣờng hợp sử dụng n gi , sở lƣu trú du lịch thực hi n giặt giũ hay sấy khô tránh cao điểm 3 1 2 84 50 1 1 1 1 Điểm tối đa 2 2 D1.15 CẤP CAO (NƢỚC) CẤP CAO (NĂNG LƢỢNG) KHUYẾN KHÍCH (NƢỚC) D1.16 D1.17 D1.18 D1.19 D1.20 D1.21 D1.22 D1.23 D1.24 D1.25 D1.26 D2 D2.1 CƠ SỞ 2 2 3 3 3 34 1 D2.5 Sử dụng bẫy mỡ để giảm tải h thống xử lý nƣớc thải D2.6 Sử dụng giấy mặt, giảm in ấn cách thông tin qua mạng Trữ hóa chất bình có nhãn ghi tên hóa chất thực hi n nghiêm ngặt quy trình sử dụng loại hóa chất D2.4 D2.7 Mã số D2.8 CƠ SỞ Không sử dụng chất Clorofluorocacbon (CFC) hoạt động CSLTDL (CFC có mơi chất lạnh tủ lạnh, tủ đơng, bình xịt) Đề xuất khách lựa chọn phòng hút thuốc/không hút thuốc Tái sử dụng giấy v sinh xà phòng thừa phòng khách Tận dụng ga bọc chăn, đ m cũ, vỏ bao gối cũ, khăn cũ cho cơng dụng khác D2.2 D2.3 Cấp tiêu chí Sử dụng rèm cửa có lớp cách nhi t giải ph p tƣơng đƣơng Dùng máy tính hay hình cài chế độ tự t t ki m n sau thời gian không sử dụng thiết bị văn phòng có nhãn tiết ki m lƣợng Ghi chép số li u tiêu thụ nƣớc hàng ngày, lập số quản lý tiêu thụ nƣớc (m3/kh ch.ngày đêm) L p đặt c c đ ng h nƣớc phận, dịch vụ tiêu thụ nƣớc cao để giám sát vi c tiêu thụ nƣớc L p thiết bị tiết ki m nƣớc nhƣ: vòi có lƣới hạn dòng, vòi sen, b n cầu xả 3l-4.5l, b n tiểu, thiết bị cảm biến, vòi sen khơng dây giúp tăng p lực nƣớc, b n rửa tay g n liền với toilet, toilet khô giảm xả thải trực tiếp mơi trƣờng Lƣu lƣợng nƣớc trung bình vòi nƣớc vòi hoa sen, ngoại trừ vòi nƣớc bếp phòng t m, khơng vƣợt q lít/phút Có thực hi n kiểm to n lƣợng năm liền kề Thực hi n hoạt động tiết ki m lƣợng theo đề xuất từ phía kiểm to n lƣợng ứng dụng công ngh tiết ki m lƣợng Sử dụng lƣợng tái tạo (nhƣ lƣợng mặt trời, thủy n cực nhỏ, n gió ) Có l p đặt h thống giám sát, quản lý lƣợng tập trung Thực hi n kiểm toán tiêu thụ nƣớc năm gần có thực hi n giải pháp tiết ki m nhƣ đề xuất phía kiểm tốn L p vòi nƣớc tự đóng/t t khu vực công cộng Thu h i sử dụng nƣớc mƣa, hạn chế sử dụng nƣớc giếng khoan Giảm thiểu nhiễm D2.9 D2.10 Nội dung tiêu chí Thƣờng xuyên kiểm tra, làm bảo trì q trình bảo quản nhằm tránh rò rỉ ga hóa chất độc hại Có bi n pháp quản lý chất thải độc hại phù hợp Thực hi n bi n pháp giảm thiểu tiếng n, để khu vực bu ng lƣu trú không vƣợt qu 45 đề xiben (dBA) từ 21 đến 55 dBA từ 6-21 giờ, khu vực kh c không vƣợt 55dBA từ 21 đến 70 dBA từ 6-21 1 Điểm tối đa 1 L p đặt h thống xử lý nƣớc thải đảm bảo chất lƣợng nƣớc đầu theo quy định Phân loại rác thải: rác tái chế để bán, rác hữu cho chăn nuôi hay làm compost rác thải độc hại để xử lý riêng Tái sử dụng vỏ đựng dầu gội đầu, dầu xả, sữa t m, xà phòng đ qua sử dụng Ghi lại lƣợng rác thải hàng tháng từ CSLTDL Sử dụng pin sạc, khơng có thủy ngân, có thu h i pin đ dùng Có tham gia vào chiến dịch mơi trƣờng hay biến đổi khí hậu địa phƣơng quốc tế (chƣơng trình Giờ tr i đất, tr ng xanh, xe đạp ) Thu h i để sử dụng nƣớc xám (nƣớc sử dụng sau rửa bát đĩa, giặt quần áo t m, không bao g m nƣớc thải nhà v sinh) hay nƣớc sau xử lý cho mục đích phi v sinh Gi m s t lƣợng Clo xử lý h bơi hay sử dụng muối clo để v sinh h bơi, sử dụng phƣơng ph p ozon hóa Sử dụng sản phẩm thân thi n môi trƣờng (sản phẩm làm từ vật li u tái chế, chất tẩy rửa có ngu n gốc hữu cơ, sản phẩm có nhãn xanh) Gói thức ăn dƣ chƣa phục vụ (nhƣ thức ăn ti c buffet, ti c cƣới ) cho chủ ti c, nhân viên, ngƣời nghèo hay hội từ thi n TỔNG SỐ ĐIỂM 154 T1 Đạt chứng Cơng trình Xanh - LOTUS 15 T2 Đƣợc cấp chứng ISO 14001 chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế h thống quản lý môi trƣờng 10 KHUYẾN KHÍCH D2.11 D2.12 D2.13 D2.14 D2.15 D2.16 CẤP CAO D2.17 D2.18 D2.19 ĐIỂM THƢỞNG D2.20 2 2 2 3 3 Nguồn: Tổng cục Du lịch, 2017 PHỤ LỤC TÀI NGUYÊN NHÂN VĂN PHI VẬT THỂ (Ngu n: UBND tỉnh Quảng Ng i) Lễ Khao lề lính Hồn Sa: Lễ hội đƣợc tổ chức hàng năm, ngày 16/3 âm lịch Đình làng An Vĩnh, x An Vĩnh, huy n đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ng i Đây nghi lễ g n liền với tâm thức ngƣời dân đảo hai quần đảo Hoàng Sa, Trƣờng Sa đ đƣợc c c tộc họ đảo trì hàng trăm nhằm tƣởng nhớ cơng ơn c c hùng binh năm xƣa có công vi c c m mốc, bảo v chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trƣờng Sa Vi t Nam Lễ Khao lề lính Hồng Sa đ t i hi n, kh c họa sinh động lại Lễ Khao lề lính Hồng Sa năm xƣa, với thuyền câu, khoang l i có hình nhân làm giấy điều rơm Trên thuyền có đặt linh vị ngƣời lính Hồng Sa, c c vật lễ mà binh phu Hoàng Sa phải mang theo nhƣ: vàng m , thịt gà, xôi ch , nẹp tre, dây mây, muối gạo, củi, m m Sau phần tế lễ, tiếng ốc u vang lên hi u l nh cho trai tr ng làng thả thuyền hƣớng biển Hoàng Sa, Trƣờng Sa thể hi n ý chí, tâm bảo v chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trƣờng Sa Đ ng thời, thơng qua Lễ Khao lề lính Hồng Sa, ngồi tri nghĩa ân cơng đức ngƣời lính Hồng Sa năm xƣa, buổi lễ gửi thơng p lịch sử chủ quyền Vi t Nam hai quần đảo Hoàng Sa, Trƣờng Sa Lễ hội cầu n ƣ: Diễn vào ngày mừng Tết Âm lịch hàng năm, lăng Ơng Đơng Hải, thơn Đông, x An Hải, huy n đảo Lý Sơn Lễ hội cầu ngƣ, tục thờ cúng c ông, lễ hội mang đậm nét văn hóa dân gian tiêu biểu ngƣ dân ven biển Quảng Ng i Lễ hội cầu ngƣ có vị trí đặc bi t đời sống tâm linh tín ngƣỡng cộng đ ng ngƣ dân, đặc bi t ngƣ dân c c làng vạn chài Lễ hội cầu ngƣ hàng năm đ trở thành lễ hội truyền thống bà ngƣ dân Tất ngƣời phấn chấn cầu mong ngày lễ đƣợc mở ra, Lễ hội cầu ngƣ mang lại cho ngƣ dân sản xuất biển cảm thấy yên tâm hơn, tinh thần ổn định để cầu mong mùa th ng lợi Vì vậy, tham gia lễ hội cầu ngƣ ngồi cầu mong có năm mƣa thuận gió hồ, đ nh b t bội thu, bà ngƣ dân vùng biển cầu mong cho chuyến khơi đƣợc an toàn, mạnh khoẻ, ch c tay ch o tay l i, đặc bi t đ nh b t đƣợc nhiều tôm, c Lễ hội Cầu Ngƣ t i hi n lại c ch sinh động phong tục thờ cúng c Ông (c voi) theo truyền thuyết dân gian, g m hai phần lễ hội Đây lễ hội truyền thống mang đậm s c văn ho vùng biển, thu hút hàng ngàn lƣợt ngƣời tham gia, với c c hoạt động sôi nổi, nhiều ý nghĩa Tiêu biểu cho lễ cầu ngƣ cƣ dân ven biển Quảng Ng i lễ cầu ngƣ Sa Huỳnh, mà có tên gọi "Lễ quân đ nh b t thủy sản Sa Huỳnh", có năm gọi "Lễ quân nghề c " Tên gọi nhiều mang d ng vẻ "hành chính", cốt lõi lễ cầu ngƣ, nhƣng đ có tham gia quyền vi c thực hành nghi lễ Lễ hội đua thu ền: Lễ hội đua thuyền truyền thống đảo Lý Sơn có nét dị bi t so với lễ hội đua thuyền kh c; huy n đảo Lý Sơn có đơn vị hành ngang x trƣớc Bình Vĩnh Bình Yến, sau lập huy n đổi lại Lý Vĩnh Lý Hải x hình thành thuyền, đủ "tứ linh" (long, ly, qui, phụng) C c thuyền đặt nơi am miếu để thờ cúng: x Lý Vĩnh, thuyền long thờ miếu Hoà Lân, thuyền phụng lăng C n, thuyền ly Dinh Chàm, thuyền qui lăng Nghĩa Tự Ở x Lý Hải, thuyền long thờ lăng C n, thuyền ly đặt Trung Hoà, thuyền qui Trung Yên, thuyền phụng dinh Tam Toà Thuyền đua đảo Lý Sơn có d ng thon dài, ngang nơi rộng 1,4 m, dài 9,5 m; trƣớc thuyền đƣợc làm khung gỗ, mê tre (tất nhiên có tr t đầu r i); sau mê tre đƣợc thay mê nhôm đuya-ra, vừa bảo quản đƣợc lâu, vừa đỡ đƣợc sức cản nƣớc Trên thuyền c c phần đƣợc trang trí cơng phu chạm kh c Khi ghe đƣợc đƣa hạ thuỷ, ngƣời ta tổ chức cầu cúng vào đêm trƣớc, s ng sớm trƣớc đua sau đua, để tạ ơn tổ tiên c c vị thần linh Mỗi thuyền đua có từ 18 đến 20 ngƣời, có ngƣời Đập then (còn gọn l i nhịp) Tổng l i (đội trƣởng) Mỗi thuyền đua đảo Lý Sơn có đ ng phục riêng tùy thích, nhƣng c c vận động viên chít khăn đỏ đầu C ch tính điểm đua từ 800 đến 1.000 m Lớp tín ngƣỡng xa xƣa lễ hội đua thuyền tín ngƣỡng thờ mặt trăng, cần tìm tầng sâu tín ngƣỡng thờ thần biển, nhƣng hi n tại, lớp tín ngƣỡng đ nhạt nhồ Vì vậy, l t c t đ ng đại, lễ hội đua thuyền l ng đọng niềm tin tín ngƣỡng ngƣời dân N n thủ côn tru ền thốn : Nằm biển trời bao la, khí hậu quanh năm kh c nghi t, nhƣng huy n đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ng i lại đƣợc thiên nhiên ban phú cho đặc sản vô quý b u, hành, tỏi nhỏ bé nhƣng cho hƣơng vị chất lƣợng không đâu có đƣợc Đảo Lý Sơn từ lâu đ đƣợc gọi “Vƣơng quốc hành, tỏi” N trồn hành, tỏi: Cả huy n đảo Lý Sơn có di n tích khoảng 10 km2, nhƣng có đến 1/3 di n tích dùng cho vi c tr ng hành tỏi Nghề tr ng hành, tỏi đảo Lý Sơn trở thành nghề ngu n thu nhập chủ yếu ngƣời dân đảo Nhiều hộ nông dân tho t ngh o, nhanh chóng làm giàu nhờ hành, tỏi Tỏi tr ng đƣợc vụ (kéo dài - th ng) vào mùa xuân, nên hành đƣợc tr ng xen canh Nghề tr ng hành, tỏi kế sinh nhai, trọng tâm ph t triển kinh tế - x hội huy n đảo Lý Sơn, góp phần củng cố an ninh, quốc phòng, gìn giữ góc biển trời Tổ quốc N đ nh bắt thủ , hải sản: Vùng biển Lý Sơn có rạn san hơ bao quanh, với nhiều chủng loại hải sản có gi trị kinh tế cao nhƣ c , tôm, cua, mực Theo thống kê, huy n Lý Sơn hi n có khoảng 415 tàu, thuyền đ nh b t hải sản, với tổng cơng suất 56.750 CV Trong c c hình thức đ nh b t ngƣ dân huy n đảo, hi n phổ biến đƣợc ví nhƣ nghề "vàng", lƣới vây rút chì, với số phƣơng ti n tham gia chiếm gần ½ tổng số tàu thuyền toàn huy n N mỹ n hệ: đảo Lý Sơn hi n chƣa trọng đến nghề mỹ ngh (sản phẩm quà tặng du lịch) C c sản phẩm quà tặng chủ yếu c c loại hải sản làm khô, rong biển, hành, tỏi số đ mỹ ngh từ vỏ ốc, san hô, Quà tặng du lịch yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch, góp phần thu hút du kh ch đem lại hi u kinh tế Với lợi nhƣ đảo Lý Sơn hi n nay, hồn tồn quảng b hình ảnh c c sản phẩm mang tính đặc trƣng địa phƣơng PHỤ LỤC SƠ ĐỒ DU LỊCH LÝ SƠN – TỈNH QUẢNG NGÃI Nguồn: UBND huyện Lý Sơn PHỤ LỤC QUY TRÌNH PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN VÀ ĐỒNG QUẢN LÝ RÁC SINH HOẠT Ở HUYỆN LÝ SƠN (THEO KIẾN NGHỊ CỦA HUYỆN) Nguồn: Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, 2017 PHỤ LỤC QUY HOẠCH KHU BẢO TỒN BIỂN LÝ SƠN Nguồn: Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, 2017 ... ng giải pháp phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi , Nguyễn Thanh Tƣởng, Phạm trung Lƣơng (2015), “Đánh giá s phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ,... t triển du lịch bền vững kinh nghi m thực tiễn ph t triển du lịch bền vững Chƣơn Đ nh gi thực trạng ph t triển du lịch bền vững nhân tố t c động đến phát triển du lịch bền vững đảo Lý Sơn, tỉnh. .. t triển du lịch bền vững huy n đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ng i Mục tiêu cụ thể: - H thống hóa sở lý luận ph t triển du lịch bền vững - Phân tích thực trạng ph t triển du lịch bền vững huy n đảo Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển du lịch bền vững huyện đảo lý sơn, tỉnh quảng ngãi , Giải pháp phát triển du lịch bền vững huyện đảo lý sơn, tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay