Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tạ chi cục thuế quận bình thạh, TP HCM

94 2 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LIÊN MINH CƯỜNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH, TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 TP Hồ Chí Minh, Tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM LIÊN MINH CƯỜNG HỒN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH, TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ QUANG HÙNG TP Hờ Chí Minh, Tháng năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS LÊ QUANG HÙNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Đình Luận TS Nguyễn Văn Trãi Phản biện TS Lê Tấn Phước Phản biện TS Phan Quan Việt Ủy viên TS Trần Văn Thông Ủy viên, Thư ký Chủ tịch Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Liên Minh Cường Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1973 Nơi sinh: Hà Nội Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; MSHV: 1640820013 I Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ Chi cục thuế Quận Bình Thạnh, Tp HCM II Nhiệm vụ nội dung: Trên sở tìm hiểu, phân tích Quy trình kiểm tra thuế thực trạng công tác kiểm tra thuế Thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế Quận Bình Thạnh, tác giả nêu thành tựu đạt mặt tờn gây khó khăn q trình kiểm tra thuế từ đề xuất giải pháp khắc phục nhằm giúp cho quan thuế hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế doanh nghiệp III Ngày giao nhiệm vụ : ./ /2017 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: /3/2018 V Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : TS LÊ QUANG HÙNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Liên Minh Cường Sinh ngày : 14 tháng 10 năm 1973 Tp.Hà Nội Tôi xin cam đoan luận văn Hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ Chi cục thuế Quận Bình Thạnh, Tp HCM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã ngành : 60340102 Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn TS Lê Quang Hùng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan tơi Phước Bình , Ngày 05 tháng năm 2018 Học viên thực luận văn Liên Minh Cường ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trân trọng cám ơn: Ban Giám hiệu trường Đại học Cơng nghệ TP Hờ Chí Minh, Viện Đào tạo Sau Đại học, Giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho người nghiên cứu trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Lê Quang Hùng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo đờng nghiệp chi cục thuế Quận Bình Thạnh tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn ! Học viên thực luận văn Liên Minh Cường iii TÓM TẮT Luận văn thực để đánh giá công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục Thuế quận Bình Thạnh thơng qua phân tích kết thống kê từ hồ sơ kiểm tra thuế Chi cục Thuế Bình Thạnh giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 Tác giả liên hệ với kinh nghiệm quản lý thuế nước giới q trình hội nhập kinh tế, từ đánh giá thành tựu hạn chế, sai phạm phổ biến người nộp thuế công tác kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Luận văn thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan hờ sơ tốn thuế Chi cục Thuế Bình Thạnh giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, thống kê sai phạm việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, phân tích rủi ro trình kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy sai phạm người nộp thuế chủ yếu tập trung vào việc kê khai sai giá vốn hàng bán, kê khai sai chi phí bán hàng/chi phí quản lý kê khai sai chi phí tiền lương Qua công tác kiểm tra thuế, tỷ lệ người nộp thuế kê khai sai làm thiếu số thuế phải nộp cao tổng số doanh nghiệp kiểm tra toán thuế giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 Căn vào tình hình thực tế công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế Bình Thạnh giai đoạn từ năm 2014-2016, tác giả thảo luận giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Các giải pháp tác giả thảo luận gờm giải pháp sách thuế, giải pháp xây dựng nguồn thông tin, giải pháp nhân sự, giải pháp công tác quản lý hóa đơn Đây vấn đề trọng tâm ngành thuế để phát triển phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế thay đổi khoa học công nghệ iv ABSTRACT This thesis was conducted to evaluate the tax inspection at the Binh Thanh District Tax Office by analyzing the statistical results from the tax examination records at Binh Thanh Taxation Sub-department in the period of 2014 to 2016 The author analyze the experience of tax administration in countries around the world in the process of economic integration, evaluate achievements and limitations, common frauds of companies in tax declaration The thesis has collected relevant documents such as tax inspectation documents at Binh Thanh Taxation Sub-Department in the period from 2014 to 2016, statistics on frauds in the tax declaration, analyze risks in the process of tax declaration The results of the study shows that the taxpayers' faults mainly focus on wrongly declaring the cost of goods sold, declaring selling expenses / management expenses and the salary expenses Throughout the tax audit, the proportion of taxpayers who make false declarations lead to shortage of tax is still relatively high among the total number of enterprises audited for taxation in the period from 2014 to 2016 Based on the actual situation of tax inspection at Binh Thanh Tax Department in the period from 2014 to 2016, the author discusses solutions to improve the tax inspection at the enterprise The solutions discussed by the authors include solutions on tax policy, building information sources, human resources, invoice management These are the current issues of the tax to develop in line with the growth of the economy and the revolution of science and technology v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1.KHÁI QUÁT VỀ THUẾ TNDN VÀ KIỂM TRA THUẾ 1.1 Khái quát thuế TNDN 1.1.1 Khái quát thuế TNDN 1.1.1.1 Khái niệm thuế TNDN 1.1.1.2 Đặc điểm thuế TNDN 1.1.1.3 Vai trò thuế TNDN 1.1.2 Nội dung luật thuế TNDN hành Việt Nam 1.1.2.1 Đối tượng chịu thuế 1.1.2.2 Người nộp thuế 1.1.2.3 Phương pháp tính thuế TNDN 1.2 Khái quát kiểm tra thuế 12 1.2.1 Khái niệm kiểm tra thuế 12 1.2.2 Mục đích kiểm tra thuế 12 1.2.3 Vai trò kiểm tra thuế 13 vi 1.2.4 Vị trí kiểm tra thuế cơng tác quản lý 14 1.2.5 Đối tượng kiểm tra thuế 15 1.2.6 Phân loại kiểm tra thuế 15 1.2.6.1 Kiểm tra đối tượng nộp thuế 15 1.2.6.2 Kiểm tra nội quan thuế 16 1.2.7 Những nguyên tắc công tác kiểm tra thuế 17 1.3.Các sai phạm thuế TNDN hoạt động kiểm tra thuế TNDN 18 1.3.1 Sai phạm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 18 1.3.2 Doanh thu hoạt động tài 19 1.3.3 Thu nhập khác 19 1.3.4 Giá vốn hàng bán 20 1.3.5 Chi phí bán hàng/ chi phí QLDN 21 1.3.6 Chi phí tài 22 1.3.7 Chi phí tiền lương 22 1.3.8 Miễn giảm thuế TNDN 23 1.3.9 Lỗ năm trước chuyển sang 23 1.4 Kinh nghiệm số nước quản lý thuế TNDN hội nhập kinh tế quốc tế 23 Kết luận chương 28 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2016 29 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội quận Bình Thạnh 29 2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi Cục Thuế quận Bình Thạnh 30 2.2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi Cục Thuế quận Bình Thạnh 30 2.2.2 Tình hình phân bổ nhân Chi cục thuế quận Bình Thạnh 31 2.3 Quy trình kiểm tra thuế chi cục thuế quận Bình Thạnh 33 2.4 Thực trạng công tác kiểm tra thuế TNDN Chi cục Thuế quận Bình Thạnh từ năm 2014 đến năm 2016 35 2.4.1 Thực trạng công tác kiểm tra thuế TNDN chi cục Thuế quận Bình Thạnh từ năm 2014 đến năm 2016 37 65 thủ tục cho NNT 3.2.1.3 Lợi ích thực hiện: Qua quan tâm đạo ban lãnh đạo Chi cục thuế Bình Thạnh nỗ lực phận trực tiếp tiếp xúc với NNT, kết công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho NNT giai đoạn 2014-2016 đạt kết sau: Bảng 3.1: Kết công tác tuyên truyền, hỗ trợ Chi cục thuế Bình Thạnh Cơng tác thường Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 275 171 11.781 10.873 10.435 11.763 4.569 7.116 xuyên Trả lời văn 216 Trả lời trực tiếp 23.828 quan thuế Trả lời qua điện 10.450 thoại Các tài liệu khác 7434 gửi quan thuế phận cửa (Nguồn: Thống kê chi cục thuế Bình Thạnh) Hàng năm, Chi cục Thuế Bình Thạnh UBND quận Bình Thạnh tổ chức “Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn” với hàng ngàn lượt người tham dự Bên cạnh tổ thức thành cơng Hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực tốt sách pháp luật thuế phối hợp Cục Thuế TP.HCM tổ chức buổi Hội nghị tập huấn sách thuế nhằm tuyên truyền, giải đáp thắc mắc NNT nhận nhiều phản hời tích cực 3.2.2 Giải pháp xây dựng ng̀n thông tin 3.2.2.1 Mục tiêu giải pháp Quản lý thuế chủ yếu theo chế quản lý rủi ro, để xác định rủi ro công tác quản lý thuế nói chung cơng tác lập kế hoạch kiểm tra nói riêng, 66 ng̀n thơng tin yếu tố quan trọng Chất lượng nguồn thông tin định cơng tác quản lý thuế có tập trung vào nơi có rủi ro cao nhằm nâng cao hiệu quản lý hay khơng Ngồi việc thu thập thông tin từ hồ sơ kê khai doanh nghiệp, thông tin từ phận ngành thuế thông tin thu thập từ ngân hàng thương mại, hải quan, quản lý thị trường, công an v v ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thuế Đây nguồn thông tin quan trọng, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý thuế kiểm tra thuế doanh nghiệp 3.2.2.2 Nội dung thực giải pháp: Để ngành thuế có ng̀n thơng tin phong phú, chất lượng phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro, lập kế hoạch thực kiểm tra thuế doanh nghiệp, cần phải làm tốt quy chế phối hợp ngành Đồng thời phải bước xây dựng hệ thống thông tin với liệu lớn đồng nhất, có tính chính xác cao cập nhật, cho phép khai thác cách nhanh chóng linh hoạt 3.2.2.3 Lợi ích thực Hiện nay, việc thu thập thơng tin từ ngành có liên quan rời rạc, chưa mang tính hệ thống mà có tính chất hỗ trợ liên ngành thực việc cụ thể Mặc dù ngành có quy chế phối hợp sở liệu khơng tập trung, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, khơng có khả truy xuất nhằm giải việc lập kế hoạch kiểm tra hay phục vụ công tác kiểm tra thuế vốn thực thời gian giới hạn Cụ thể, thơng tin chi tiết tốn tài khoản NNT liên quan đến trường hợp phát sinh doanh thu bán hàng, có tốn khơng kê khai tốn thuế; thơng qua quan hải quan để lấy thơng tin hàng hóa xuất nhập khẩu, thơng tin hàng hóa tạm nhập tái xuất; quan tài nguyên môi trường việc cấp phép khai thác tài nguyên; quan công an hành vi trốn thuế, gian lận thuế v v Khi ng̀n thơng tin hồn thiện có khả khai thác nhanh linh hoạt, cơng tác quản lý thuế tiết kiệm nhiều thời gian chi phí khai thác xác minh thông tin Đồng thời loại bỏ khả trường hợp vi phạm gây thất tiền thuế khơng xử lý kịp thời, chí hết thời hiệu xử 67 lý gây tổn thất cho nhà nước 3.2.3 Giải pháp đội ngũ nhân làm công tác kiểm tra 3.2.3.1 Mục tiêu giải pháp Con người yếu tố định thành công công việc Với đà tăng trưởng hội nhập kinh tế, phức tạp quản lý thuế kiểm tra thuế ngày nâng cao với bước tiến công nghệ phát sinh thêm ngành nghề kinh doanh Trong tình hình đó, việc đánh giá lực, đào tạo bời dưỡng bổ nhiệm vị trí cán cơng chức đóng vai trò quan trọng mục tiêu hồn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế 3.2.3.2 Nội dung thực giải pháp - Đánh giá phân loại công chức theo trình độ thâm niên cơng tác Sau phân bổ ng̀n lực thực chức quản lý thuế toàn ngành sở phân loại công chức - Tăng cường lực lượng cán việc thực công tác kiểm tra thuế Tăng số lượng nhằm giảm áp lực công việc sở giảm tỷ trọng doanh nghiệp/cán kiểm tra Xây dựng lực lượng cán tra, kiểm tra thuế chiếm khoảng 2/3 tổng số cán đơn vị - Tăng chất lượng nhân kiểm tra thuế thông qua tuyển dụng, đào tạo tập huấn nhằm tăng hiệu công việc kiểm tra thuế theo hướng đảm bảo kiểm tra đúng, đủ kịp thời Trong đó, khâu tuyển dụng cần phải có kế hoạch, mục tiêu cụ thể, rõ ràng; phải xác định đưa tiêu chuẩn điều kiện cần thiết ứng cử viên - Tránh tình trạng cán kiểm tra thuế đảm nhận nhiều việc lúc, mà cần phải có chuyên mơn hóa cơng việc có phân cơng rõ ràng phù hợp với trình độ kinh nghiệm có - Cơng tác tuyển dụng nhân không phần quan trọng Hằng năm, Chi cục cần tuyển thêm nhân cho công tác kiểm tra thuế Những cán phải có trình độ từ đại học đa phần tốt nghiệp chuyên ngành Thuế, Tài chính, Luật - Chi cục phải thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp cho 68 cán vào nghề trẻ tuổi Đồng thời kết hợp với đào tạo lại củng cố nghiệp vụ chuyên môn cho cán công tác thời gian phận kiểm tra để nâng cao tay nghề truyền lại kinh nghiệm chuyên môn cho cán trẻ - Cần trọng đến công tác đào tạo kỹ cơng tác kiểm tra thuế nói chung thuế TNDN nói riêng cho cán làm cơng tác kiểm tra thuế Công tác đào tạo cần phải tiến hành thường xuyên chất lượng cần phải đưa lên hàng đầu Nên đào tạo nhiều trình khác va thường xun tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn cho cán Chi cục thuế - Cơ quan thuế phải quan tâm đầu tư người sở vật chất thích đáng để công tác kiểm tra, tra thuận lợi đạt hiệu cao.Cần phải rà sốt kiện tồn máy kiểm tra thuế, xếp bố trí cán đủ lực, phẩm chất nhằm tăng cường số lượng ổn định công tác lâu dài cán kiểm tra thuế - Cán thuế cần phải có lực tốt, có nhiều sáng kiến để ứng phó với tình hình thực tế cách linh hoạt có hiệu - Lãnh đạo Chi cục thuế nên tổ chức ôn tập kiểm tra tình hình nghiệp vụ, tăng cường giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm cán công chức Việc làm cần thiết nên trì năm lần Đây yếu tố mang tính chất định thành cơng việc nghiêm chỉnh chấp hành sách thuế - Chương trình bời dưỡng cán kiểm tra thuế phải truyền đạt kiến thức chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền Chi cục thuế thực kiểm tra doanh nghiệp, giúp cán kiểm tra tiếp thu kỹ năng, kỹ thuật then chốt nghiệp vụ tiến hành kiểm tra doanh nghiệp - Thường xuyên tổ chức buổi trao đổi Đội kiểm tra thuế để đúc kết kinh nghiệm học tập lẫn - Ngoài phận cán chuyên làm phân tích báo cáo tài chính 69 cần đào tạo cho tồn cán kiểm tra thuế kiến thức kế tốn phân tích báo cáo tài - Ngồi chuyên môn, nghiệp vụ cán kiểm tra cần thiết phải nâng cao khả tin học, kỹ thuật xử lý số liệu công cụ excel, phần mềm, tự ý thức việc cập nhật khai thác thông tin thường xuyên qua nhiều hình thức báo đài, mạng internet - Tăng cường cán số lượng chất lượng cao, tương xứng với nhu cầu hành thu kiểm soát thuế Các cán cần huấn luyện, đào tạo thông suốt kỹ thuật hành thu - Các cán quản lý nên thường xuyên cập nhật kịp thời thơng tin thay đổi sách thuế, kiểm tra thuế hay luật thuế cho DN mà quản lý, đặc biệt DN thành lập thủ tục pháp lý cần thiết khác DN chuẩn bị giải thể để DN khơng phải gập khó khăn vấn đề nộp thuế hay vấn đề pháp lý, có quan thuế làm việc dễ dàng tiết kiệm thời gian thủ tục pháp lý cho DN - Thường xuyên tiến hành khảo sát, phân tích, phân loại đánh giá cán thuế thật xác Tổ chức kiểm tra sát hạch q trình cơng tác Điều lọc người thật giỏi chuyên môn nghiệp vụ để có phân cơng theo trình độ, khả lực công tác Cần cấu lại mức lương, thưởng theo cấp bậc kết công việc thực hiện; phân cơng cán nòng cốt vị trí lực nhằm phát huy hiệu công tác - Tăng cường giáo dục nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp thuế, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán thuế, thực 10 điều kỷ luật ngành Thuế - Cần phải có kế hoạch đào tạo thường xuyên để cán kiểm tra thuế Chi cục ngày có chất lượng, có đủ phẩm chất, trình độ, lực để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ Không mà phải đào tạo nâng cao trình độ cán kịp thời để làm tốt công tác thuế tiến trình hội nhập khu vực giới - Kiện tồn máy tổ chức để có phân công trách nhiệm hợp lý đảm 70 bảo phối hợp chặt chẽ Ngành, Cấp Khích lệ thích đáng khen thưởng, trích thưởng, tăng lương - cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao công tác chống gian lận thuế Đồng thời phê phán, xử lý nghiêm minh từ thấp đến cao cán vi phạm, kể phải kiên loại bỏ khỏi Ngành cán thiếu phẩm chất, bị thối hóa 3.2.3.3 Lợi ích thực Trong bối cảnh hành vi, thủ đoạn gian lận thuế ngày tinh vi, khó phát hiện, số lượng doanh nghiệp ngày nhiều, hình thức kinh doanh ngày đa dạng, việc bồi dưỡng, bổ sung kiến thức nghiệp vụ hàng năm, chủ yếu trọng vào kiến thức báo cáo tài chính, kế tốn nâng cao, tin học buổi trao đổi kinh nghiệm việc nhận dạng phương pháp phát hành vi vi phạm thuế giúp cho ngành thuế phát triển đội ngũ cán chuyên nghiệp, đủ khả lãnh để thực nhiệm vụ thu ngân sách ngày nặng nề 3.2.4 Giải pháp hoạt động quản lý xác minh hóa đơn 3.2.4.1 Mục tiêu giải pháp Hiện tình hình quản lý hóa đơn nhiều bất cập, tình trạng mua bán hóa đơn diễn phức tạp ngày tinh vi với giá trị ngày lớn Trong bối cảnh đó, việc nhanh chóng thực chế quản lý sử dụng hóa đơn điện tử xu hướng tất yếu Cơ quan Thuế cần phải quản lý theo dõi chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ DN địa bàn quận quản lý Sớm phát sai phạm việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để có biện pháp xử lý kịp thời 3.2.4.2 Nội dung thực giải pháp Tích cực áp dụng cải tiến chương trình/phần mềm xác minh hóa đơn đầu đầu vào, nhanh chóng áp dụng hệ thống hóa đơn điện tử Trên sở tờ khai bảng kê nộp qua mạng, dựa vào số liệu này, phần mềm xác minh có sở liệu để quan Thuế thực xác minh - đối chiếu hóa đơn giảm nhiều chi phí xác minh hóa đơn địa phương tiết 71 kiệm thời gian cho cán thuế, hạn chế việc mua bán hóa đơn Bên cạnh cần nâng cao hiệu việc kiểm tra, kiểm sốt hóa đơn gắn với kiểm sốt thu thuế Những vi phạm nặng kết hợp với công an để thực điều tra xử lý theo pháp luật Cần có chế tái xử lý mạnh hành vi cố tình dùng hóa đơn bất hợp pháp để khấu hồn trừ thuế Cần tuyên truyền rộng rãi qua kênh thơng tin đại chúng cho người dân có thói mua hàng nhận hóa đơn 3.2.4.3 Lợi ích thực Sử dụng hóa đơn điện tử tiết kiệm chi phí in, xuất hóa đơn, chi phí vận chuyển, bảo quản hóa đơn, người mua hàng khơng cần chờ nhận hóa đơn qua đường bưu điện, rủi ro mất, hỏng hóa đơn mà cần thao tác qua máy tính nhận hóa đơn Doanh nghiệp giảm đáng kể thủ tục hành chính, sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp khơng phải đăng ký mẫu hóa đơn, khơng cần gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Đồng thời giảm thiểu thời gian lập tờ khai thuế GTGT Cơ quan thuế có thêm sở liệu để quản lý thuế tốt Tiết kiệm chi phí xác minh, đối chiếu hóa đơn Quan trọng hơn, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp quan thuế quản lý cách nhanh chóng hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn, tích, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn 3.3 Một số kiến nghị khác 3.3.1 Kiến nghị Cục thuế TP Hờ Chí Minh - Cơ quan thuế đơn vị đại diện cho Nhà nước quản lý thu thuế Vì cần phải vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, vừa tạo tạo thoải mái cho cán quản lý Muốn vậy, cần phải cải tạo, nâng cấp, sửa sang hệ thống sở vật chất quan thuế trở nên tốt Có vậy, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thể uy nghiêm quan Nhà nước Hơn nữa, với điều kiện làm việc cải thiện tạo động lực cho đội ngũ công chức làm việc đạt hiệu hơn, góp phần vào việc hồn thành mục tiêu chung toàn ngành 72 - Cần phải trang thiết bị đại phục vụ cho công tác tra, kiểm tra thuế thiết bị nghiệp vụ cần thiết cho việc điều tra, tra thuế Trang bị hệ thống máy tính bảo đảm người máy vi tính Hệ thống thơng tin tin hoc phải kết nối mạng toàn ngành Thuế để đảm bảo cho việc thu thập thông tin cần thiết cách xác, nhanh chóng kịp thời để phục vụ tốt cho công tác tra, kiểm tra thuế có hiệu - Tiếp tục tranh thủ quan tâm, hỗ trợ, đạo chặt chẽ Cục thuế Thành phố, Quận ủy – HĐND – UBNN quận Bình Thạnh để giúp Chi cục hồn thành tốt nhiệm vụ trị năm tới Bên cạnh cần có quan tâm cấp lãnh đạo đời sống vật chất tinh thần cán cơng chức Chi cục mình, giúp họ an tâm phấn khởi công tác để hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ giao - Đối với cán kiểm tra hồ sơ khai thuế : có tinh thần trách nhiệm cao, chịu trách nhiệm kết kiểm tra hồ sơ khai thuế giao Giữ bí mật thơng tin phản ánh hồ sơ khai thuế người nộp thuế trừ trường hợp công khai thông tin vi phạm pháp luật thuế người nộp thuế theo quy định Điều 74 Luật Quản lý thuế - Đối với chế độ hậu kiểm tình hình hoạt động nộp thuế DN cần trọng cần có phận cơng nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể trình hậu kiểm - Các cán đội kiểm tra thuế phải san sẻ cơng việc cho Tránh tình trạng cán quản lý, kiểm tra nhiều DN, áp lực công việc dẫn đến tình trạng sai sót cơng việc chờng chất; số cán lại qua rảnh rổi khối lượng cơng việc ít Để cơng việc chia cho cán kiểm tra cần có phân cơng rõ ràng, cụ thể cần có san sẻ kinh nghiệm cho cán thâm niên cán trẻ tuổi - Cải cách hành thuế khâu quan trọng cần ý cải thiện để giúp cho việc quản lý thuế kiểm tra thuế thuận lợi + Thực cải cách hành thuế với phương châm “ Doanh nghiệp 73 khách hàng ” giảm thiểu thủ tục hành thuế Các thủ tục hành phải quy định rõ ràng, đơn giản, minh bạch; công khai quy định loại giấy tờ, mẫu biểu loại hồ sơ thuế; công khai thủ tục thời gian giải thủ tục hành chính; nhận trả hờ sơ thực thống Tổ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế + Coi người nộp thuế khách hàng, cung cấp dịch vụ tốt cho người nộp thuế Thực chế doanh nghiệp tự khai – tự nộp thuế bước cải cách hành thuế, tạo mối quan hệ bình đẳng, xóa bỏ quan niệm doanh nghiệp đối tượng quản lý quan thuế mà đối tác khách hàng quan thuế + Công khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, rà sốt thủ tục hành thuế, lấy ý kiến đóng góp tổ chức, cá nhân người dân để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế + Khi kinh tế ngày phát triển đất nước ta hòa vào hội nhập quốc tế vấn đề cải cách hành nói chung cơng tác hành thuế nói riêng cơng tác quan trọng tiến trình hội nhập Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngày phát triển, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước nhằm thay đổi nhận thức doanh nghiệp, tăng tính tự nguyện tuân thủ thuế, giảm thiểu hoạt động gian lận, trốn thuế gia tăng nguồn thu NSNN - Tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế địa bàn quận quản lý + Đẩy mạnh cơng tác thơng tin, tun truyền sách thuế TNDN đến tầng lớp nhân dân xã hội để người hiểu rõ chất, tránh hiểu lầm , nhận thức không thuế TNDN Qua khuyến khích người an tâm, mạnh dạn đầu tư vốn để giúp thêm kinh tế có thêm lượng vốn cần thiết cho nhu cầu phát triển + Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thuế như: hướng dẫn, giải thích Luật thuế, cách kê khai, giải đáp thắc mắc đối tượng nộp thuế, cung cấp thơng tin có liên quan đến thuế Thành lập phận hỗ trợ đối tượng nộp thuế để 74 giải thích, hướng dẫn DN thực chính sách thuế, có quy định quản lý thuế sử dụng hóa đơn, chứng từ.Nên có phối hợp Nhà nước tư nhân hoạt động với việc cho thành lập tổ chức tư nhân thực phần hoạt động cung cấp dịch vụ thuế + Cần phổ biến tin tức cần thiết Ngành, soạn thảo tài liệu thông tin tuyên truyền Ngành Sưu tập văn kiện soạn thảo tài liệu dẫn doanh nhân Ra tin tóm lượt văn pháp,cung cấp văn quy phạm pháp luật gửi đến báo, đài DN có nhu cầu liên quan đến việc kinh doanh DN, + Tăng cường đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực công tác tuyên truyền địa phương; nắm bắt khó khăn, vướng mắt, từ có biện pháp giải kịp thời Đổi mới, đa dạng hóa nội dung tuyên truyền phù hợp như: tuyên truyền trực quan, hiệu, pano, áp phích, thi tìm hiểu pháp luật thuế, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền giỏi thuế Mở rộng đối tượng, phương pháp tuyên truyền trực tiếp cách tọa đàm, giải đáp đối thoại trực tuyến với đối tượng nộp thuế Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền thuế dạng hỏi – đáp ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp cho đối tượng tuyên truyền + Bên cạnh cần phối hợp với ngành giáo dục, ban ngành liêm quan để đưa nội dung sách luật thuế vào chương trình giáo dục cho học sinh, sinh viên trường, làm cho hệ trẻ hiểu chất tốt đẹp tiền thuế, từ xây dựng ý thức chấp hành nghiêm chỉnh sách pháp luât thuế Như đảm bảo phần nhiệm vụ quan trọng công tác thu NSNN giai đoạn - Phối hợp phận nhằm tăng tính chính xác nhanh chóng tính xác cơng tác kiểm tra thuế TNDN Chi cục thuế: + Phối hợp phận chức Chi cục thuế: Cần tăng cường công tác phối hợp phận chức Chi cục thuế việc trao đổi thông tin doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra Ví dụ như: phối hợp Đội kiểm tra thuế với Đội kê khai kế 75 toán thuế tin học; Đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Đội quản lý cưỡng chế nộp thuế; Đội kiểm tra nội 3.3.2 Phối hợp với chức bên Chi cục thuế: Kết nối, trao đổi thông tin, liệu quan Thuế - Kho bạc, giúp cho công tác quản lý thu thuế kiểm tra thuế thực cách có hiệu cách phối hợp lập dự toán, kiểm tra, đối chiếu số liệu hai ngành nhằm tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống hành vi vi phạm thuế doanh nghiệp Tuy nhiên, để công tác phối hợp, kết nối thông tin hiệu thiết phải thực tốt cơng tác xây dựng thống cấu trúc liệu, quy trình cập nhật, trao đổi, khai thác, sử dụng thơng tin hai quan Các liệu cần kết nối qua mạng để đảm bảo nhanh chóng, xác có tính bảo mật cao Ngồi ra, phối hợp với Kho bạc để xác minh số thuế nộp số thuế nợ Phối hợp với sở kế hoạch đầu tư để cung cấp tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tình hình hoạt động doanh nghiệp sau vào hoạt động Giúp quan thuế nắm rõ tình hình tài doanh nghiệp để có kế hoạch kiểm tra, xử lý kiệp thời Sở Kế hoạch Đầu tư, cấp giấy phép kinh doanh cho sở sản xuất kinh doanh phải thơng báo cho quan thuế để cập nhật kịp thời cấp mã số thuế cho đơn vị, từ nâng cao hiệu cơng tác quản lý thuế Cần phối hợp chặt chẽ với hệ thống Ngân Hàng để tạo điều kiện cho việc thu nộp truy thu thuận lợi Phối hợp với địa phương để quản lý chặt chẽ tình hình biến động DN ngồi Quốc doanh (về trụ sở, sản xuất kinh doanh, tài chính ) để góp phần ngăn ngừa , phát hành vi vi phạm Pháp luật DN sau cấp phép Ngồi ra, cần phối hợp với quan thơng tin báo chí, kịp thời thông báo rộng rãi nhân dân doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm mua bán có hóa đơn, bỏ trốn nợ thuế, để vơ hiệu hóa số hóa đơn khơng có giá trị sử dụng doanh nghiệp vi phạm Việc làm vô hiệu số hóa 76 đơn doanh nghiệp “ma” mà giúp cho công tác kiểm tra thuế TNDN loại bỏ hóa đơn bất hợp pháp, làm giảm bớt khối lượng công việc cán kiểm tra thuế TNDN Kết hợp chặt chẽ với quan Quản lý thị trường Công An, tăng cường tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi kinh doanh trái pháp luật, trốn thuế, gian lận thương mại nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cho tổ chức, sở kinh doanh địa bàn quận Bình Thạnh nói riêng tồn Thành phố nói chung Việc làm góp phần chống thất thu NSNN cách có hiệu 77 Kết luận chương Chương giới thiệu định hướng phát triển công tác quản lý thuế nói chung cơng tác kiểm tra thuế nói riêng ngành thuế Đờng thời vào tình hình thực tế công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế Bình Thạnh giai đoạn từ năm 2014-2016 để thảo luận giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Các giải pháp tác giả thảo luận gờm giải pháp sách thuế, giải pháp xây dựng nguồn thông tin, giải pháp nhân sự, giải pháp công tác quản lý hóa đơn Đây vấn đề trọng tâm ngành thuế để phát triển phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế thay đổi khoa học công nghệ 78 KẾT LUẬN Ngành thuế nói chung Chi cục thuế quận Bình Thạnh Tp Hờ Chí Minh nói riêng thời gian qua có chuyển biến đáng kể công tác quản lý kiểm tra thuế, đặc biệt công tác kiểm tra thuế Thu nhập doanh nghiệp Tuy nhiên để công tác kiểm tra thuế Thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế quận Bình Thạnh hồn thiện tồn cần phải khắc phục Điều quan trọng phải để thông qua công tác kiểm tra thuế giúp tạo chuyển biến nhận thức việc chấp hành pháp luật kinh doanh doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát chấn chỉnh kịp thời sai sót cơng tác thuế, nâng cao ý thức tự giác công tác kê khai nộp thuế Với sở lý luận thuế Thu nhập doanh nghiệp công tác kiểm tra thuế với phân tích thực trạng công tác kiểm tra thuế Thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế quận Bình Thạnh, đề tài nêu lên số kiến nghị giải pháp nhằm hoản thiện công tác kiểm tra thuế Thu nhập doanh nghiệp để đạt kết tốt Mong đề tài đóng góp phần nhỏ bé công cải cách thuế thời gian tới Góp phần tạo bước tiến tới ngành thuế nói chung Chi cục thuế quận Bình Thạnh Tp Hờ Chí Minh nói riêng 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Quang Cường – Nguyễn Kim Quyến – Võ Thế Hào , Giáo trình thuế 1, NXB Lao Động-2012 Tạp chí thuế Nhà nước – Tổng cục thuế Hoàn thiện quản lý thu thuế nhà nước nhằm tăng cường tuân thủ thuế doanh nghiệp (nghiên cứu tình Hà Nội) OECD (2003), “ Risk Management”, Tax guidance series, Centre for Tax policy and administration Trang 15 Chi cục thuế Quận Bình Thạnh (2014-2016), “Báo cáo tổng kết công tác tra, kiểm tra 2014-2016” Các trang web: Website Tổng cục Thuế - http://www.gdt.gov.vn/wps/portal Website Tạp chí Tài - http://www.tapchitaichinh.vn/ Website báo điện tử - http://baodientu.chinhphu.vn/ Website Cục Thuế TP.HCM – http://www.hcmtax.gov.vn Website Bộ Tài Chính – http://www.mof.gov.vn Website Cục Thống kê TP.HCM - http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/ ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP .HCM LIÊN MINH CƯỜNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TRA THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THU QUẬN BÌNH THẠNH, TP HCM. .. giúp cho quan thu hoàn thiện công tác kiểm tra thu doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác kiểm tra thu Thu nhập doanh nghiệp Chi cục thu Quận Bình Thạnh giai... nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thu TNDN chi cục thu Quận Bình Thạnh 5 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ THU TNDN VÀ KIỂM TRA THU 1.1 Khái quát thu TNDN 1.1.1 Khái quát thu TNDN 1.1.1.1 Khái niệm thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tạ chi cục thuế quận bình thạh, TP HCM , Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tạ chi cục thuế quận bình thạh, TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay