Đánh giá hiện trạng và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm soát, dự báo ô nhiễm môi trường tại TP HCM

129 6 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ***** ĐỖ MINH LUÂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CƠNG TÁC KIỂM SỐT, DỰ BÁO Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 TP HCM, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ***** ĐỖ MINH LUÂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CƠNG TÁC KIỂM SỐT, DỰ BÁO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Thái Văn Nam TP HCM, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Thái Văn Nam Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TS Hồng Hưng Chủ tịch TS Nguyễn Quốc Bình Phản biện PGS.TS Trịnh Xuân Ngọ Phản biện TS Nguyễn Xuân Trường Ủy viên TS Nguyễn Thị Phương Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Đỗ Minh Luân Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 07/05/1979 Nơi sinh: TP HCM Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường MSHV: 1641810003 I- Tên đề tài: Đánh giá trạng đề xuất xây dựng sở liệu phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm môi trường TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: (1) Tổng hợp thơng tin có liên quan (2) Đánh giá trạng xây dựng sử dụng sở liệu phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo ô nhiễm môi trường TP.HCM (3) Phân tích SWOT hoạch định chiến lược (4) Xây dựng phương pháp luận để thiết lập hoàn thiện sở liệu phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo ô nhiễm môi trường TP.HCM (5) Đề xuất giải pháp thiết lập nâng cấp, hoàn thiện CSDL phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm mơi trường TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 25 tháng năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 28 tháng năm 2018 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Thái Văn Nam CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) PGS.TS Thái Văn Nam PGS TS Thái Văn Nam i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Ngồi ra, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực (Ký ghi rõ họ tên) Đỗ Minh Luân ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp cho phép gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho thực luận văn Đặc biệt, xin cảm ơn Thầy PGS.TS Thái Văn Nam trực tiếp hướng dẫn làm cố vấn cho suốt thời gian thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người thân giúp đỡ động viên tôi, giúp tơi vượt qua khó khăn suốt q trình thực luận văn Tuy nhiên, thời gian thực luận văn có hạn hạn chế kinh nghiệm, kết thực luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, tơi mong nhận đóng góp ý kiến từ quý thầy, để giúp tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Học viên thực (Ký ghi rõ họ tên) Đỗ Minh Luân iii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đánh giá trạng CSDL phục vụ công tác kiểm sốt, dự báo nhiễm mơi trường TP.HCM từ xây dựng sở khoa học đề xuất giải pháp thiết lập; thành lập CSDL phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm môi trường Thông qua phương pháp tổng hợp tài liệu, phân tích hệ thống, so sánh đánh giá phân tích SWOT hệ thống CSDL mơi trường tại, nghiên cứu đạt số kết sau: (1) Tổng quan thông tin CSDL, mơ hình kiểm sốt – tính tốn – dự báo ô nhiễm môi trường, điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu tìm hiểu nghiên cứu có liên quan; (2) Đánh giá trạng CSDL môi trường TP.HCM kèm theo kết phân tích SWOT có 04 điểm mạnh (S), 07 điểm yếu (W), 07 hội (O) 06 thách thức (T) từ có nhóm phân tích chiến lược bao gồm: 04 nhóm S+0, nhóm S-T, 04 nhóm O-W nhóm -W-T; (3) Xây dựng sở khoa học cho việc thiết lập hồn thiện CSDL mơi trường gồm 05 lớp CSDL cần thiết tối thiểu; (4) Bên cạnh đó, nghiên cứu tiến hành đề xuất số giải pháp: nâng cấp hồn thiện mạng lưới quan trắc mơi trường (khơng khí: 18 trạm tự động giai đoạn 2018 - 2020 02 trạm tự động giai đoạn 2021 - 2030; nước mặt: 12 trạm tự động giai đoạn 2018 - 2020 10 trạm tự động giai đoạn 2021 - 2030); bổ sung tiêu quan trắc; hoàn thện chế, sách pháp luật; chia sẻ liệu; đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng CSDL môi trường TP.HCM phục vụ cho cơng tác kiểm sốt dự báo ô nhiễm môi trường iv ABSTRACT The gold of this study is to assess the current state of the database for environmental pollution control and prediction in HCMC, thereby establishing a scientific basis and propose solutions to build database for environmental pollution control and forecasting Through the methods of document synthesis, system analysis, comparison and SWOT analysis of the system of environmental database system, the research has achieved the following results: (1) Overview of information on the database, control models - calculation and forecast of environmental pollution, natural and socio-economic conditions of the study area and related studies; (2) Evaluate the current status of the environmental database in Ho Chi Minh City with the results of SWOT analysis including strengths (S), weaknesses (W), 07 opportunities (O) and 07 challenges (T) and strategic analysis groups including: groups S + 0, groups ST, 04 groups OW and groups -WT; (3) Building the scientific basis for the development of an environmental database consisting of layers of database; (4) In addition, the study also proposed some solutions: upgrading and improving environmental monitoring network (air environment: 18 automatic stations in the period 2018 - 2020 and 02 automatic stations in the period of 2021 2030, surface water: 12 automatic stations in the period of 2018 - 2020 and 10 stations automatically in the period of 2021 - 2030), addition of monitoring indicators, completion of mechanisms and policies, share data, training human resources and applying information technology to build environmental database in HCM city for controlling and forecasting environmental pollution v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC HÌNH xi DANH MỤC BẢNG xii MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI II MỤC TIÊU III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IV.1 Phương pháp biên tập, tổng hợp tài liệu IV.2 Phương pháp phân tích hệ thống IV.3 Phương pháp so sánh, đánh giá IV.4 Phương pháp phân tích bên có liên quan (Stakeholder Analysis = SA) IV.4.1 Các khái niệm IV.4.2 Nội dung trình tự phân tích bên có liên quan .5 IV.5 Phương pháp phân tích SWOT IV.5.1 Cơ sở lựa chọn phân tích SWOT IV.5.2 Giới thiệu phương pháp phân tích SWOT IV.5.3 Cấu trúc phương pháp phân tích SWOT IV.5.4 Nội dung phương pháp phân tích SWOT V ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU VI Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN vi VI.1 Ý nghĩa khoa học VI.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 10 1.1 Giới thiệu CSDL 10 1.1.1 Giới thiệu chung 10 1.1.2 Các nguyên tắc ứng dụng việc xây dựng sở liệu 11 1.1.3 Hiện trạng thu thập, thiết lập CSDL môi trường Việt Nam 12 1.2 Các mơ hình kiểm sốt, tính tốn, dự báo nhiễm mơi trường 14 1.2.1 Mơi trường khơng khí 14 1.2.2 Môi trường nước 22 1.3 Tổng quan điều kiện tự nhiên, trạng môi trường nước mặt khơng khí TP.HCM 30 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .30 1.3.2 Hiện trạng môi trường 32 1.4 Các nghiên cứu liên quan 34 1.4.1 Nghiên cứu xây dựng CSDL 34 1.4.2 Nghiên cứu xây dựng CSDL môi trường 35 1.4.3 Nghiên cứu ứng dụng mơ hình việc tính tốn, dự báo nhiễm mơi trường 36 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TP.HCM 40 2.1 Cơ sở liệu môi trường khơng khí Tp HCM 40 2.1.1 Hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường không khí TP.HCM 40 2.1.2 Kết quan trắc mơi trường khơng khí giai đoạn 2010 - 2015 43 2.1.3 Dự báo nhiễm mơi trường khơng khí từ kết quan trắc Tp HCM .44 2.2 Cơ sở liệu nước mặt thủy văn 48 2.2.1 Hiện trạng mạng lưới quan trắc nước mặt thủy văn Tp HCM .48 PL-2 Cổng thông tin Đa dạng sinh học (CHM) Chia sẻ thông tin trực tuyến (online), hệ thống báo cáo online ĐDSH TƯ với địa phương Ban quản lý khu bảo tồn Thông tin, liệu tích hợp với CSDL quốc gia ĐDSH Tăng cường lực, hướng dẫn địa phương triển khai cách thống toàn quốc Các CSDL liệu xây dựng từ trước 2008 như: Đất ngập nước, Khu bảo tồn, Sách đỏ Việt Nam Phục vụ nhu cầu quản lý, lưu trữ, tra cứu phạm vi nội phòng trực thuộc Cục Sharepoint, ASP.NET, MS SQL Server Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường gồm phân hệ: - Hệ thống thư điện tử (http://mail.vea.gov.vn) Văn phòng TCMT - Thơng tin đối ngoại (http://vea.gov.vn) Tin tức, kiện môi trường thông tin chuyên ngành - Điều hành tác nghiệp (http://dhtn.vea.gov.vn:8080) Điều hành tác nghiệp - Dịch vụ hành cơng (http://dvc.vea.gov.vn:9000) Dịch vụ hành cơng - Giao lưu trực tuyến (http://vea.gov.vn/vn/gltt) - Quản lý văn - hồ sơ, công việc (http://dieuhanh.vea.gov.vn) Giao lưu trực tuyến Quản lý văn - hồ sơ, công việc PL-3 - Quản lý văn quy phạm pháp luật Thanh tra TCMT Trung tâm Thông tin Tư liệu Mơi trường Website Thanh tra mơi trường tích hợp CSDL lưu trữ hồ sơ, chia sẻ trao đổi thông tin, liệu két kiểm tra, tra mơi trường phạm vi tồn quốc (http://einspector.envim.net) Website Trung tâm Thơng tin Tư liệu Mơi trường tích hợp Công cụ cung cấp Thông tin liệu không gian môi trường (http://www.ceid.gov.vn) Lưu trữ hồ sơ, chia sẻ trao đổi thông tin, liệu kết kiểm tra, tra mơi trường phạm vi tồn quốc ASP.NET, SQL Server, ArcGIS Server Giới thiệu thông tin Trung tâm JAVA, Postgres Cung cấp thông tin metadata (siêu liệu) đồ trực tuyến CSDL đơn vị SQL, ArcGIS Server TCMT thực Cơ sở liệu địa lý môi trường tỷ lệ 1:50.000 CSDL địa lý môi trường cung cấp sử dụng chung cho đơn vị thuộc TCMT sử dụng phục vụ thực dự án, nhiệm vụ ArcGIS Cổng thông tin Trung tâm Quan trắc mơi trường (http://www.cem.gov.vn) tích hợp CSDL hệ thống: Giới thiệu thông tin Trung tâm ASP.NET, SQL Server + Oracle - CSDL Quan trắc môi trường Văn quy phạm pháp luật Trung tâm Quan trắc Môi trường - CSDL LVS Nhuệ-Đáy - CSDL LVS Cầu Quản lý điểm quan trắc Quản lý liệu nguồn thải (CSSX, làng nghề, sở y tế, khu cụm công nghiệp) phạm vi LVS Nhuệ - Đáy Quản lý liệu nguồn thải (CSSX, làng nghề, sở y tế, khu cụm công nghiệp) phạm vi LVS Cầu PL-4 - CSDL HTS Đồng Nai Cục Kiểm sốt nhiễm mơi trường Thiết lập, vận hành quản lý sở liệu hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai phục vụ công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông - CSDL Chỉ tiêu MT Quản lý hệ thống tiêu môi trường Bộ TNMT - CSDL Tổn thương biển Xây dựng CSDL công cụ để phục vụ đánh giá trạng mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường, kinh tế - xã hội, khí tượng - thủy văn biển Việt Nam, dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường vùng biển Việt Nam Có website đăng tải thơng tin ArcGIS Website Cục Kiểm sốt nhiễm tích hợp Cơ sở liệu kiểm sốt nhiễm môi trường cảnh báo ô nhiễm môi trường (http://pcd.gov.vn) Giới thiệu thơng tin Cục Kiếm sốt nhiễm ASP.NET, SQL Server, ArcGIS Server CSDL thành phần môi trường: Đất, khơng khí, nước mặt, nước biển ven bờ, nguồn gây ô nhiễm, ô nhiễm xuyên biên giới, phát thải hóa chất, QTMT, thiên tai cố môi trường Xây dựng CSDL thành phần môi trường: Đất, khơng khí, nước mặt, nước biển ven bờ, nguồn gây ô nhiễm, ô nhiễm xuyên biên giới, phát thải hóa chất, QTMT, thiên tai cố môi trường PL-5 Xây dựng CSDL về: sở y tế, làng nghề, cụm công nghiệp, thống kê phế liệu nhập khẩu, CSSX, KCN, KKT, điểm quan trắc Tích hợp hệ thống cập nhật liệu quan trắc phục vụ kiểm sốt cảnh báo nhiễm mơi trường Phần mềm xử lý (lập mơ hình, nội ngoại suy, xác định trọng số nhiễm ), trình bày, quản lý, cập nhật, phân phối, khai thác sử dụng đồ ô nhiễm cài đặt máy trạm có nhu cầu CSDL Bảo vệ môi trường KCN Quản lý thông tin về: Ban quản lý; KKT, KCN, Cụm CN CSDL Nhập phế liệu Phục vụ quản lý, kiểm sốt nhiễm nhập phế liệu CSDL Bảo vệ môi trường làng nghề Xây dựng CSDL Phần mềm để lưu trữ, quản lý cập nhật thơng tin mơi trường làng nghề có từ nguồn thông tin, báo cáo từ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có làng nghề tồn quốc ASP Phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường Website Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường (http://www.cect.gov.vn) Giới thiệu Trung tâm PHP, mySQL PL-6 Website quản lý CSDL Hồ sơ sức khỏe môi trường Quản lý CSDL hồ sơ sức khỏe môi trường ASP.NET, SQL Server 10 Trung tâm Đào tạo Truyền thông Môi trường Website Trung tâm Đào tạo Truyền thông Môi trường (http://www.cetac.gov.vn/) Giới thiệu Trung tâm Joomla, PHP, mySQL 11 Tạp chí Mơi trường Website Tạp chí Mơi trường điện tử tích hợp CSDL tạp chí Mơi trường (http://www.tapchimoitruong.vn) Giới thiệu đơn vị Trong website tích hợp CSDL tra cứu Tạp chí Mơi trường xuất ASP.NET, SQL Server 12 Viện Khoa học Quản lý Môi trường Website Viện Khoa học Quản lý Môi trường (http://isem.gov.vn) Giới thiệu Viện ASP.NET, SQL Server PL-7 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ QUAN TRẮC KHƠNG KHÍ ĐỀ XUẤT STT Tên vị trí/Ký hiệu Vị trí Mục tiêu Loại quan trắc Ghi Tọa độ Kinh độ Vĩ độ Giai đoạn 2018 - 2020 Quận (Q2) Hội Liên Hợp Phụ nữ Quận Quan trắc môi trường khu vực trung tâm Nền khu vực nội thành Vị trí cũ 609.084,54 1.193.584,33 Quang Trung (QT) Khu phần mềm Quang Trung Quan trắc môi trường khu vực ngoại thành Nền khu vực ngoại thành Vị trí cũ 595.934,47 1.200.282,53 Thảo Cầm Viên Sài Gòn (ZOO) Thảo Cầm Viên Sài Gòn Quan trắc môi trường khu vực trung tâm thành phố Nền thị Vị trí cũ 604.220,51 1.193.331,56 Cần Giờ (CG) Khu bảo tồn đa dạng sinh học – xã An Thới Đông, Cần Giờ Quan trắc môi trường thành phố Nền thành phố Tân Sơn Hòa (TSH) Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động dân cư ổn định Phú Mỹ Hưng (PMH) Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động dân cư thuộc khu đô thị Thới An (TA) Khu đô thị Thới An - Hà Đô – Q.12 Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động khu dân cư ổn định Vị trí 622.156,10 1.161.500,54 Vị trí cũ Dân cư 600.723,62 1.194.002,93 Vị trí 605.629,57 1.186.193,17 Vị trí 598.999,62 1.201.537,19 PL-8 10 11 12 Hiệp Phước (HP) Tân Bình (TB) Linh Trung (LT) Lê Minh Xuân (LMX) Bình Chánh (BC) Khu dân cư Long Thới, xã Long Thới, huyện Nhà Bè Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động cơng nghiệp khu vực phía Nam thành phố (KCN có nhiều ngành nghề gây nhiễm khơng khí nên gây ảnh hưởng đến dân cư xung quanh) Vị trí 606.807,38 1.178.620,49 Chung cư Tây Thạnh – KCN Tân Bình Quan trắc mơi trường ảnh hưởng hoạt động công nghiệp khu vực trung tâm thành phố Vị trí 595.053,53 1.196.171,60 Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM, phường Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động cơng nghiệp khu vực phía Đơng thành phố Khu dân cư Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh Quan trắc mơi trường ảnh hưởng hoạt động cơng nghiệp khu vực phía Tây thành phố (đây KCN có tập trung ngành nghề có tính chất nhiễm cao nên ảnh hưởng đến sức khoẻ dân cư xung quanh) Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Tân Quan trắc mơi trường ảnh hưởng hoạt động giao thơng cửa ngõ phía tây thành phố Cơng nghiệp Vị trí 609.791,01 1.201.093,97 Vị trí 586.704,03 1.191.108,59 Giao thơng Vị trí cũ 593.580,08 1.186.565,85 PL-9 13 Công Nghệ Cao - CNC Khu vực đường song hành Xa Lộ Hà Nội, bên cạnh trường Đại học Công nghệ TP.HCM 14 Thống Nhất (TN) Bệnh viện Thống Nhất Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động giao thơng Vị trí cũ 598.522,78 1.193.512,43 15 DOST Sở Khoa Học Công Nghệ Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động giao thông Vị trí cũ 602.320,00 1.192.316,60 16 Hồng Bàng (HB) Trường PTTH Hồng Bàng – Quận Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động giao thơng Vị trí cũ 599.478,79 1.189.544,21 17 Bình Phước (BP) Ngã tư Bình Phước (Khu dân cư A, B, ấp 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) Quan trắc mơi trường ảnh hưởng hoạt động giao thông QL1A, QL13 (hướng Bình Dương, Bình Phước) 18 An Sương (AS) Khu vực Cổng Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học TP.HCM Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động giao thông QL1A Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động giao thông cửa ngõ phía đơng thành phố Vị trí 613.197,46 1.200.803,66 Vị trí 606.320,60 1.201.254,12 Vị trí cũ 594.463,30 1.199.174,32 PL-10 Giai đoạn 2021 - 2030 Thủ Thiêm (TT) Cát lái (CL) Khu đô thị Thủ Thiêm Quan trắc môi trường ảnh hưởng hoạt động dân cư thuộc khu thị Dân cư Vị trí 606.189,25 1.191.181,92 Vòng xoay Mỹ Thủy – Quận Quan trắc giao thông nút giao thông Vành đai qua cầu Phú Mỹ, cảng Cát Lái, tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu Giao thơng Vị trí 611.917,78 1.191.239,90 PL-11 PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT ĐỀ XUẤT STT Tên Ký hiệu Bến Củi BC Trung An TA Hòa Phú HP Kênh N46 N46 Hóa An HA Nhà Bè NB Vàm Cỏ VC Phú An PA Lê Văn Sỹ LVS Mục đích quan trắc Khu vực quan trắc Giai đoạn 2018-2020 Đánh giá chất lượng nước mặt sơng Sài Gòn trước đổ vào địa phận TP.HCM Đánh giá chất lượng nước phục vụ cho trạm cấp nước Hòa Phú, Thủ Dầu Một Đánh giá chất lượng nước phục vụ cho trạm cấp nước Hòa Phú, Thủ Dầu Một Đánh giá chất lượng nước kênh N46 phục vụ Sơng Sài Gòn - Đồng Nai cho trạm cấp nước kênh Đông (08 trạm quan trắc tự động) Đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai phục vụ cho trạm cấp nước Hóa An Đánh giá chất lượng nước sông Nhà Bè Đánh giá nước mặt sông Vàm Cỏ trước đổ vào sông Nhà Bè Đánh giá chất lượng nước sơng Sài Gòn sau qua bến Bạch Đằng Đánh giá chất lượng nước mặt kênh Nhiêu Kênh rạch nội thành Lộc - Thị Nghè qua khu vực dân cư phường (04 trạm quan trắc tự 11 động) Tọa độ Kinh độ Vĩ độ 566.074,70 1.247.323,57 594.084,17 1.221.844,15 595.005,55 1.214.985,52 582.381,41 1.210.468,54 615.416,51 1.210.742,76 612.181,17 1.180.427,82 637.107,33 1.162.189,30 604.877,84 1.191.198,80 601.795,24 1.192.811,68 PL-12 10 Điện Biên Phủ ĐBP 11 Cầu Chữ Y CCY 12 Cầu Móng CM Bình Điền BĐ Thị Tính TT Bình Phước BP An Lộc AL Tham Lương TL Hòa Bình HB Ơng Buông OB Đánh giá chất lượng nước mặt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè qua khu vực dân cư phường 1, phường 17 quận Bình Thạnh phường Đa Kao quận Đánh giá chất lượng nước đoạn hợp lưu kênh Đôi - Kênh Tàu Hũ Đánh giá chất lượng rạch Bến Nghé trước hợp lưu sơng Sài Gòn Giai đoạn 2020 - 2030 Đánh giá nước mặt sông Chợ Đệm Đánh giá chất lượng nước sơng Thị Tính Sơng Sài Gòn - Đồng Nai trước hợp lưu sơng Sài Gòn (03 trạm quan trắc tự động) Đánh giá chất lượng nước sơng Sài Gòn sau tác động KCN Linh Trung Đánh giá chất lượng nước kênh Tham Lương trước nhập lưu sơng Sài Gòn Đánh giá chất lượng nước mặt Kênh Tham Lương sau qua KCN Tân Bình KCN Kênh rạch nội thành Vĩnh Lộc (07 trạm quan trắc tự động) Đánh giá chất lượng nước mặt kênh Tân Hóa - Lò Gốm quận Tân Phú Đánh giá chất lượng nước kênh Tân Hóa Lò Gốm qua khu dân cư quận 603.949,75 1.193.617,20 602.141,40 1.188.879,69 604.292,63 1.190.822,10 592.685,74 1.183.469,06 593.486,61 1.221.094,98 605.708,92 1.201.227,72 601.560,70 1.200.001,07 595.980,42 1.197.065,48 596.848,38 1.191.045,59 596.975,06 1.189.263,82 PL-13 Chà Và CV Phú Định PĐ 10 Nhị Thiên Đường NTĐ Đánh giá chất lượng nước kênh Tàu Hũ đoạn qua khu dân dư phường phường 13 quận Đánh giá chất lượng nước kênh Đôi - Kênh Tẻ bến Phú Định Đánh giá chất lượng nước Kênh Đôi đoạn qua phường 5, phường phường 12 quận 599.559,35 1.188.687,58 596.647,47 1.186.958,40 599.075,38 1.187.948,71 PL-14 PHỤ LỤC 4: DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường) STT Loại hình Tổng sản lượng Nguồn thải khí thải cơng nghiệp Thơng số khí thải quan trắc tự động liên tục Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), CO, O2 Lò cao Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt Lò thổi độ, O2 Lò điện hồ Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, quang NOx (tính theo NO2), O2 Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt Lò trung tần độ, O2 Lò luyện than Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, cốc SO2, NOx (tính theo NO2), O2 Máy thiêu kết Sản xuất phôi thép Nhiệt điện Sản xuất xi măng Lớn 200.000 tấn/năm Tất cả, trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên Lò liệu khí tự nhiên Tất Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 Lò nung clinker Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), CO, O2 Thiết bị nghiền, thiết bị làm nguội clinker Lưu lượng, bụi tổng Sản xuất hóa chất 4.1 Sản xuất Thiết bị hóa Lớn xút - Clo 10.000tấn/năm lỏng Cl2 Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, Cl2 4.2 Sản xuất HNO3 Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), O2 Tháp hấp thụ axit PL-15 4.3 4.4 Sản xuất H2SO4 Sản xuất H3PO4 4.5 Sản xuất NH4OH NH3 Sản xuất phân bón hóa học 5.1 5.2 5.3 Sản xuất Urê Sản xuất DAP Sản xuất phân lân nung chảy Lớn 10.000 tấn/năm Tháp hấp thụ axit Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, O2 Thùng phản ứng phân hủy, thiết bị bay hơi, thiết bị lọc Lưu lượng, Flo, O2 Tháp hydrat hóa, thiết bị venturi, lọc điện, thiết bị loại bỏ mù axit Lưu lượng, bụi tổng Thùng trung hòa, thùng cô đặc, thiết bị làm mát Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NH3, O2 Tháp tạo hạt Urê Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ Tháp hấp thụ thu hồi NH3 Tháp chuyển hóa tạo hạt, tạo sản phẩm Thiết bị sấy sản phẩm Lò nung Lưu lượng, nhiệt độ, NH3 Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2 Lưu lượng, nhiệt độ, HF,O2 Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2 PL-16 Loại hình sản xuất hóa chất phân bón hóa học khác Sản xuất lọc hóa dầu Cơ sở có sử dụng lò công nghiệp Lớn 10.000 tấn/năm loại sản phẩm Lớn 10.000 tấn/năm Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất yêu cầu quan quản lý có thẩm quyền Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất yêu cầu quan quản lý có thẩm quyền Lò gia nhiệt Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 Lò đốt khí CO Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), CO, CxHy, NH3, O2 Lò đốt khí thải Lưu lượng, nhiệt độ, SO2, O2 Lớn 20 hơi/giờ 01 lò hơi, trừ lò Lò sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên, CNG, LPG Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2 ... TIÊU  Đánh giá trạng CSDL phục vụ công tác kiểm sốt, dự báo nhiễm mơi trường TP.HCM  Xây dựng sở khoa học đề xuất giải pháp xây dựng CSDL phục vụ công tác kiểm sốt, dự báo nhiễm mơi trường TP.HCM. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ***** ĐỖ MINH LUÂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CƠNG TÁC KIỂM SỐT, DỰ BÁO Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI TP.HCM. .. phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm môi trường Việt Nam TP.HCM 4  Nội dung 2: Đánh giá trạng xây dựng, sử dụng CSDL phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm môi trường TP.HCM: o Hiện trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm soát, dự báo ô nhiễm môi trường tại TP HCM , Đánh giá hiện trạng và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm soát, dự báo ô nhiễm môi trường tại TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay