Các nhân tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghệ cao TP HCM

156 16 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - V TH B CH NG N CÁC NH N T TÁC ĐỘNG Đ N NG TR NG THÀNH C NH N VI N TRONG CÁC DO NH NGHIỆP C TƯ NƯ C NGỒI TẠI V NĐ H CƠNG NGHỆ C O TP.HCM ẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - V TH B CH NG N CÁC NH N T TÁC ĐỘNG Đ N TR NG THÀNH C NH N VI N TRONG CÁC DO NH NGHIỆP C NGOÀI TẠI NG V NĐ TƯ NƯ C H CÔNG NGHỆ C O TP.HCM ẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯ NG DẪN HO HỌC: GS.TS VÕ THANH THU TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : GS.TS VÕ THANH THU Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT T Ngu n Ph T Chức danh Hội đồng P T Ngu n Thành Long Phản biện T Lại Ti n ĩnh Phản biện P T Ngu n u t Th ng T Phước T n Chủ tịch Ủ viên Ủ viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (n u có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá L TRƯỜN ĐH CÔN N HỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO S ĐẠI HỌC CỘNG H TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 ẬN VĂN THẠC SĨ NHIỆM VỤ Họ tên học viên: TH CH N XÃ HỘI CH NGHĨ VIỆT N M Độc lập – Tự – Hạnh phúc N iới tính: Nữ Ngà , tháng, năm sinh: 04/05/1992 Nơi sinh: Chu ên ngành: MSHV: 1541820085 uản trị kinh doanh nh Định I- Tên đề tài: C c nh n t ảnh h ng đ n l ng trung thành c a nh n viên c c doanh nghiệp có v n đầu t n ớc ngồi hu Cơng Nghệ Cao Thành Ph Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài ch trọng xác định u tố tác động đ n lòng trung thành nhân viên, từ h nh thành mơ h nh nghiên cứu liên quan T m động mạnh u tố tác u đ n lòng trung thành nhân viên, qua đưa hàm ý quản trị Đề tài bao gồm nội dung chính: tổng quan nghiên cứu, sở lý thu t mơ hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phân tích k t nghiên cứu, k t luận ki n nghị Đề tài tồn số hạn ch sau: o hạn ch thời gian, khả nghiên cứu dừng lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thuộc nhóm ngành sản xu t Do khả tổng quát chưa cao Kích thước mẫu lý thu t phù hợp so với thực t th chưa cao III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/10/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- C n h ớng dẫn: GS.TS VÕ THANH THU CÁN BỘ HƯ NG DẪN (Họ tên chữ ký) HO Q ẢN Ý CH Y N NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan đâ công tr nh nghiên cứu riêng Các số liệu, k t nêu Luận văn trung thực chưa công bố b t kỳ cơng trình khác Tơi xin cam đoan gi p đỡ cho việc thực Luận văn nà cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn r nguồn gốc Tác giả luận văn V Thị Bích Ng n ii ỜI CÁM ƠN Để hoàn thành chương tr nh cao học uản trị kinh doanh luận văn nà , xin chân thành gởi lời cảm ơn tới: uý thầ trường Đại học Hutech h t lòng tận t , tru ền đạt - ki n thức quý báu thời gian học trường, đặc biệt iáo sư, Ti n ĩ Thanh Thu -Trường Đại học Hutech Tp.HCM, tận t nh hướng dẫn góp ý phương pháp nghiên cứu nội dung đề tài luận văn - Các bạn học viên cao học trường Đại học Hutech , đồng nghiệp động viên, khích lệ suốt tr nh thực luận văn Trong tr nh thực luận văn, cố g ng, nỗ lực để hoàn thiện, trao đổi ti p thu ý ki n đóng góp thầ , bạn bè, song khơng tránh khỏi thi u xót R t mong nhận thơng tin góp ý thầ , cô bạn đọc Tác giả luận văn V Thị Bích Ng n iii TĨM TẮT M c đích đề tài xác định u tố ảnh hưởng đ n lòng trung thành nhân viên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Khu Cơng Nghệ Cao TP.HCM cách đo lường u tố ựa vào mơ h nh lý thu t nghiên cứu lòng trung thành nhân viên nghiên cứu trước đâ th giới lý thu t liên quan đ n lòng trung thành nhân viên lý thu t liên quan đ n bi n mô h nh nghiên cứu, từ k t tác giả h nh thành nên mơ hình nghiên cứu đo lường u tố ảnh hưởng đ n lòng trung thành nhân viên Phương pháp sử d ng để kiểm định mô h nh đề xu t mô h nh lý thu t bao gồm nghiên cứu định tính nhằm khám phá u tố ảnh hưởng đ n lòng trung thành nhân viên, nghiên cứu thức định lượng với mẫu có kích thước với n = 250 để kiểm định mơ h nh thang đo Thang đo đánh giá sơ qua hệ số tin cậ Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA kiểm định lại thông qua phương tr nh hồi qui K t kiểm định lập luận cho th thang đo đạt cầu au phân tích hồi qu u tố ảnh hưởng đ n lòng trung thành nhân viên làm việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Khu Cơng Nghệ Cao TP.HCM: (1) Điều kiện làm việc, (2) Đặc điểm công việc , ( ) Mối quan hệ với c p , ( ) Được tương tác chia s thông tin công việc, (5) Mối quan hệ với đồng nghiệp, ( ) Được đánh giá đầ đủ công việc thực hiện, ( ) Thu nhập K t nghiên cứu nà đưa số ý nghĩa thi t thực nhà quản trị doanh nghiệp, hệ thống đo lường vai trò bi n mơ h nh nghiên cứu ảnh hưởng đ n lòng trung thành nhân viên Đồng thời k t nà gi p cho nhà quản trị doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Khu Cơng Nghệ Cao TP.HCM t m giải pháp xâ dựng sách đ ng đ n, phù hợp nhân viên m nh hài lòng hơn, muốn g n bó làm việc lâu dài với doanh nghiệp, đội ngũ nguồn nhân lực cốt l i gi p doanh nghiệp phát triển bền vững iệt Nam iv ABSTRACT The main aim of this thesis determined that the factors effect on the staff’s loyalty to Foreign-invested enterprises in Ho Chi Minh Hi-tech Park and the way how to measure those factors ased on previous researched theories model about emplo ee’s lo alt in the world, and the related theories to emplo ee’s lo alt , and the related theories to the research model’s variables From these result, the author formed the research model to measure the factors impacting on emplo ee’s These used methods tested theor model and proposed model including qualitative analysis in order to explore the factors impacting on emplo ee’s lo alt , and after that the author implemented the formal research by the quantitative method through the sample size to be equivalent to 250 in order to test scale model The scales were valued preliminary by cronbach’s alpha and explorator factor anal sis; and tested again b multiple regression The testing result indicated that all scales was agreeted After analysing the multiple regression, there are factors of research model impacted on emplo ee’s lo alt who working at Foreign-invested enterprises in Ho Chi Minh Hi-tech Park such as: (1) Working conditions (2) Job characteristics, (3) Relationship with superiors, (4) Be interactive and share information on the job, (5) Relationship with colleagues, (6) Fully evaluation to done work, (7) Income The result of this research showed some of essential meaning to the top manager in HCM city Next, the measuring system as well as the role of variables in research model impacted on employee loyalty Furthermore, the result of this research will also support to the top managers in top managers at Foreign-invested enterprises in the Ho Chi Minh Hi-tech Park find out to build solutions about the suitable policies, to make their employees more satisfied and ,work longer now, play an important role as a team of core human resources that can help business sustainable development in Vietnam v MỤC ỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv M C L C v ANH M C CÁC TỪ ANH M C CÁC ANH M C CÁC I CHƯƠN 1: T N IẾT TẮT x N .xi Đ ,Đ TH , Ơ Đ , H NH AN Đ TÀI N HI N C NH xiii 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 M c tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu .3 1.2.1 M c tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .1 Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .1 ữ liệu dùng cho nghiên cứu .4 .2 Phương pháp nghiên cứu định tính Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.5 K t c u đề tài CHƯƠN : CƠ L TH ẾT À MÔ H NH N HI N C 2.1 Cơ sở lý thu t đề tài nghiên cứu 2.1.1 Khái niệm hài lòng nhân viên cơng việc .7 2.1.2 Khái niệm lòng trung thành nhân viên 13 2.1 Mối quan hệ hài lòng lòng trung thành nhân viên 14 vi 2.1 Lợi ích việc xâ dựng du tr hài lòng lòng trung thành nhân viên tổ chức 16 2.1.5 nh hưởng đặc điểm cá nhân đ n hài lòng lòng trung thành 17 2.2 Các nghiên cứu liên quan đ n hài lòng lòng trung thành nhân viên .18 2.2.1 Nghiên cứu Foreman Facts (1 ) 18 2.2.2 Nghiên cứu Aon Consulting 18 2.2 Nghiên cứu Peltier , Pointer chibrowsk (200 ) 19 2.2 Nghiên cứu Kenneth Kovach (1 ) .19 2.2.5 Nghiên cứu Trần Thị Kim ung Nhu cầu, thỏa mãn nhân viên mức độ g n k t với tổ chức, 2005 .21 2.2 Luận văn tác giả ũ Kh c Đạt (200 ) “Các u tố tác động đ n lòng trung thành nhân viên ăn phòng Khu vực miền Nam ietnam Airlines 22 2.2 Tóm t t nghiên cứu 22 MÔ H NH N HI N C À CÁC I TH ẾT N HI N C 24 .1 Mô h nh lý thu t nghiên cứu đề xu t .25 .2 Các giả thu t nghiên cứu 26 TÓM TẮT CHƯƠN CHƯƠN 29 : PHƯƠN PHÁP N HI N C 30 u tr nh nghiên cứu 30 Xâ dựng thang đo 31 2.1 Xâ dựng thang đo nháp 31 2.2 K t thảo luận nhóm 32 Thang đo thức .36 Phương pháp chọn mẫu 39 3.4 Phương pháp xử lý số liệu .40 TÓM TẮT CHƯƠN CHƯƠN : KẾT 42 N HI N C 43 Component Total Variance Explained 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Initial Eigenvalues % of Cumulative Total Variance % 9.592 20.851 20.851 5.486 11.926 32.777 3.612 7.851 40.628 3.361 7.306 47.935 2.776 6.034 53.969 2.614 5.683 59.651 2.331 5.067 64.719 2.191 4.763 69.481 1.876 4.078 73.559 1.727 3.755 77.314 1.296 2.817 80.131 856 1.861 81.992 681 1.481 83.473 625 1.358 84.831 532 1.157 85.989 464 1.008 86.997 439 954 87.951 424 921 88.872 409 889 89.760 373 812 90.572 347 755 91.327 326 709 92.036 302 657 92.694 279 607 93.301 264 574 93.875 252 547 94.422 232 503 94.926 206 449 95.374 201 436 95.811 180 391 96.201 171 371 96.573 158 344 96.917 148 322 97.239 143 310 97.549 139 302 97.851 135 293 98.144 128 278 98.422 116 251 98.673 102 223 98.895 096 209 99.105 091 197 99.301 088 191 99.493 082 178 99.671 062 135 99.806 Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 9.592 20.851 20.851 5.486 11.926 32.777 3.612 7.851 40.628 3.361 7.306 47.935 2.776 6.034 53.969 2.614 5.683 59.651 2.331 5.067 64.719 2.191 4.763 69.481 1.876 4.078 73.559 1.727 3.755 77.314 1.296 2.817 80.131 % of Cumulative Total Variance % 4.862 10.569 10.569 4.175 9.076 19.645 3.780 8.217 27.862 3.682 8.004 35.866 3.333 7.245 43.111 3.197 6.950 50.060 3.153 6.854 56.915 3.130 6.805 63.719 2.618 5.691 69.410 2.576 5.599 75.009 2.356 5.122 80.131 45 050 109 99.915 46 039 085 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TN1 881 TN2 865 TN5 852 TN4 843 TN6 827 TN3 788 KL5 920 KL2 900 KL1 896 KL3 890 KL4 862 PT5 913 PT2 899 PT1 845 PT3 814 PT4 773 Đ 921 Đ 903 Đ 894 Đ 872 ĐĐ 896 ĐĐ 880 ĐĐ1 789 ĐĐ2 784 CT1 839 CT5 831 CT4 796 CT3 717 CT2 547 ĐN1 841 ĐN2 819 ĐN 816 ĐN 761 TC1 872 TC2 865 TC3 848 TC4 828 10 11 309 318 327 CV1 CV3 CV2 CS1 CS3 CS2 ĐK1 ĐK ĐK 311 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .938 923 855 894 872 871 807 785 726  Y u t phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Communalities Initial 801 361.242 000 Extraction LTT1 1.000 679 LTT2 1.000 616 LTT3 1.000 737 LTT4 1.000 614 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Compone Initial Eigenvalues nt Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2.646 66.151 66.151 2.646 511 12.779 78.930 502 12.547 91.477 341 8.523 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component LTT3 LTT1 LTT2 LTT4 66.151 858 824 785 784 66.151 PHỤ ỤC T Q Ả PH N T CH TƯƠNG Q N N1 Correlations TN TN PT CT KL ĐK ĐĐ ĐN TC CS Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation PT CT 316 279 ** ** KL 054 ĐK ĐĐ ĐN TC CS CV Đ LTT 455 341 324 146 235 189 226 488 ** ** ** * ** ** ** ** 000 000 397 000 000 000 021 000 003 000 000 250 316 ** 250 250 352 ** 250 250 250 250 250 250 250 250 250 - 217 194 427 361 162 309 ** ** ** 070 ** 120 * ** 056 000 000 382 001 002 000 271 000 058 010 000 250 250 279 352 250 ** ** 250 250 250 250 250 250 250 250 250 - 315 305 426 213 333 242 482 ** ** ** ** ** 123 ** ** 031 000 000 621 000 000 000 001 000 053 000 000 250 250 250 250 054 056 031 250 250 250 250 250 250 026 039 015 098 051 016 008 010 397 382 621 250 250 250 455 217 315 ** ** ** 250 688 536 807 810 902 121 420 878 250 250 026 000 001 000 688 250 250 250 341 194 305 ** ** ** 250 250 039 250 250 250 250 250 250 250 509 314 187 437 222 397 714 ** ** ** ** ** ** ** 000 000 003 000 000 000 000 250 509 ** 250 250 250 250 386 193 341 ** ** ** 250 000 250 250 354 666 ** ** 000 002 000 536 000 000 002 000 997 000 000 250 250 250 324 427 426 250 ** ** ** 250 250 250 - 314 386 ** ** 016 250 250 250 250 250 167 373 137 192 484 ** ** * ** ** 000 000 000 807 000 000 008 000 031 002 000 250 146 250 * 250 070 250 213 ** 250 015 250 250 250 187 193 167 ** ** ** 250 388 ** 250 250 250 250 103 ** 037 021 271 001 810 003 002 008 000 556 104 000 250 250 250 235 361 333 250 ** ** ** 250 250 250 250 250 - 437 341 373 388 ** ** ** ** 008 250 250 250 175 287 520 ** ** ** Sig (2.000 000 000 902 000 000 tailed) N 250 250 250 250 250 250 CV Pearson 189 222 ** 120 123 098 ** 000 Correlation Sig (2.003 058 053 121 000 997 tailed) N 250 250 250 250 250 250 Đ Pearson 226 162 242 397 354 ** * ** 051 ** ** Correlation Sig (2.000 010 000 420 000 000 tailed) N 250 250 250 250 250 250 LTT Pearson 488 309 482 - 714 666 ** ** ** ** ** Correlation 010 Sig (2.000 000 000 878 000 000 tailed) N 250 250 250 250 250 250 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 000 006 000 000 250 137 250 * 250 250 - 175 ** 037 087 031 556 006 250 192 ** 250 103 250 287 ** 250 250 173 ** 170 006 250 250 087 250 458 ** 002 104 000 170 000 250 250 250 250 250 484 250 520 173 458 250 ** ** ** ** ** 000 000 000 006 000 250 250 250 250 250 250 L N 2: Correlations TN TN PT CT ĐK Pearson Correlati on Sig (2tailed) N Pearson Correlati on Sig (2tailed) N Pearson Correlati on Sig (2tailed) N Pearson Correlati on 250 316* * PT * * * Đ CS LTT 324** 226** 235** 488** 000 000 250 250 250 250 250 * 250 250 * 250 250 352* 217* 194* * * * 250 427** 162* 361** 309** 000 001 002 000 010 000 000 250 250 250 250 250 455* 217* 315* * * ĐN 000 000 000 250 ĐĐ 000 000 000 000 000 279* 352* * ĐK 316* 279* 455* 341* 000 250 CT * 250 250 315* 305* * * 250 426** 242** 333** 482** 000 000 000 000 000 000 250 250 250 250 250 509* * 250 314** 397** 437** 714** Sig (2.000 001 000 000 000 tailed) N 250 250 250 250 250 250 ĐĐ Pearson 341* 194* 305* 509* Correlati * 386** * * * on Sig (2.000 002 000 000 000 tailed) N 250 250 250 250 250 250 ĐN Pearson 324* 427* 426* 314* 386* Correlati * * * * * on Sig (2.000 000 000 000 000 tailed) N 250 250 250 250 250 250 Đ Pearson 226* 242* 397* 354* Correlati * 162* * 192** * * on Sig (2.000 010 000 000 000 002 tailed) N 250 250 250 250 250 250 CS Pearson 235* 361* 333* 437* 341* Correlati * 373** * * * * on Sig (2.000 000 000 000 000 000 tailed) N 250 250 250 250 250 250 LTT Pearson 488* 309* 482* 714* 666* Correlati * 484** * * * * on Sig (2.000 000 000 000 000 000 tailed) N 250 250 250 250 250 250 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 000 000 250 250 250 354** 341** 666** 000 000 000 250 250 250 192** 373** 484** 002 000 000 250 250 250 287** 458** 250 000 000 250 250 287** 520** 000 000 250 250 250 458** 520** 000 000 250 250 250 PHỤ LỤC T Q Ả PH N T CH H I Q Y Đ BI N Model Summaryb Mode Adjusted R l R R Square Square 851a 724 715 a Predictors: (Constant), Đ , KL, TN, CT, C b Dependent Variable: LTT ANOVAa Model Sum of Squares df Regression 57.285 Residual 21.865 241 Total 79.150 249 a Dependent Variable: LTT b Predictors: (Constant), Đ , KL, TN, CT, C Std Error of Durbinthe Estimate Watson 30121 1.792 , ĐĐ, ĐN, ĐK Mean Square 7.161 091 F 78.924 Sig .000b , ĐĐ, ĐN, ĐK Coefficientsa Unstandardized Coefficients Std B Error Model (Constant 452 190 ) TN 107 039 PT 016 036 CT 149 040 ĐK 290 038 ĐĐ 284 041 ĐN 101 041 CS 128 039 Đ 090 033 a Dependent Variable: LTT Standardize d Coefficients Beta 110 018 147 342 290 104 135 103 t Sig 2.385 018 2.751 450 3.711 7.584 6.916 2.487 3.302 2.709 006 653 000 000 000 014 001 007 Collinearity Statistics Toleranc e VIF 719 722 732 564 651 652 689 794 1.391 1.386 1.365 1.772 1.537 1.534 1.450 1.260 PHỤ ỤC TQ Ả I M Đ NH SỰ HÁC BIỆT V NG TR NG THÀNH C NH N VI N TRONG CÁC DO NH NGHIỆP V N Đ TẠI TƯ NƯ C NGỒI H CƠNG NGHỆ C O TP.HCM THEO CÁC ĐẶC ĐI M NH N CH NG HỌC  GI I T NH Group Statistics iới tính LTT Nam Nữ N Mean Std Deviation Std Error Mean 165 3.7773 58240 04534 85 3.7853 52914 05739 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F LTT Equal variances assumed Equal variances not assumed  ĐỘ T 1.124 Sig .290 t-test for Equality of Means t -.106 df Sig (2tailed) 95% Confidence Std Error Interval of the Difference Mean Differenc Difference e Lower Upper 248 915 -.00802 07542 -.15657 14053 -.110 184.713 913 -.00802 07314 -.15232 13628 I Descriptives LTT ưới tuổi Từ đ n tuổi Trên tuổi Total N 45 163 42 250 Std Mean Deviation 4.0222 43243 3.7117 57640 3.7857 57798 3.7800 56380 Std Error 06446 04515 08918 03566 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 3.8923 4.1521 3.25 5.00 3.6225 3.8008 2.00 4.75 3.6056 3.9658 2.00 5.00 3.7098 3.8502 2.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances LTT Levene Statistic df1 df2 2.502 ANOVA LTT Sum of Squares df Between Groups 3.403 Within Groups 75.747 Total 79.150 Sig 247 084 Mean Square F 1.701 247 307 249 Sig 5.548  THÂM NIÊN CÔNG TÁC Descriptives LTT ưới năm Từ đ n năm Từ đ n 10 năm Từ 10 đ n 15 năm Trên 15 năm Total N 28 52 102 63 250 Std Std Mean Deviation Error 3.5357 56811 10736 3.7067 66554 09229 3.8799 50214 04972 3.7619 53209 06704 4.1000 57554 25739 3.7800 56380 03566 Test of Homogeneity of Variances LTT Levene Statistic df1 827 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 3.3154 3.7560 2.00 4.50 3.5214 3.8920 2.00 4.75 3.7813 3.9785 2.75 4.75 3.6279 3.8959 2.00 5.00 3.3854 4.8146 3.50 5.00 3.7098 3.8502 2.00 5.00 df2 Sig 245 509 ANOVA LTT Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 3.501 75.649 79.150 df 245 249 Mean Square 875 309 F 2.834 Sig .025 004  TR NH ĐỘ Descriptives LTT THPT Trung c p Cao đ ng Đại học Trên đại học Total N 10 30 55 101 54 250 Std Mean Deviation 3.6500 82664 3.5500 56629 3.7091 65221 3.8787 50201 3.8194 48422 3.7800 56380 Std Error 26141 10339 08794 04995 06589 03566 Test of Homogeneity of Variances LTT Levene Statistic df1 2.005 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum 3.0587 4.2413 2.00 3.3385 3.7615 2.00 3.5328 3.8854 2.00 3.7796 3.9778 2.75 3.6873 3.9516 2.00 3.7098 3.8502 2.00 df2 Maximum 5.00 4.50 4.75 4.75 5.00 5.00 Sig 245 094 ANOVA LTT Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 3.101 775 2.497 043 Within Groups 76.049 245 310 Total 79.150 249  T NH TRẠNG HÔN NH N Group Statistics T nh trạng hôn nhân N Mean Std Deviation Std Error Mean LTT Chưa lập gia đ nh 94 3.7899 56357 05813 Đã lập gia đ nh 156 3.7740 56567 04529 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F LTT Equal variances assumed Equal variances not assumed 010 Sig t-test for Equality of Means t df 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference Lower Upper 921 215 248 830 01586 07376 -.12941 16113 215 196.694 830 01586 07369 -.12947 16118  CH C D NH HIỆN TẠI Descriptives LTT quản lý c p trung Tổ trưởng chu ên viên Nhân viên Công nhân Total N 54 55 101 40 250 Std Std Mean Deviation Error 3.8194 48422 06589 3.7091 65221 08794 3.8787 50201 04995 3.5750 63093 09976 3.7800 56380 03566 Test of Homogeneity of Variances LTT Levene Statistic df1 df2 2.353 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 3.6873 3.9516 2.00 5.00 3.5328 3.8854 2.00 4.75 3.7796 3.9778 2.75 4.75 3.3732 3.7768 2.00 5.00 3.7098 3.8502 2.00 5.00 Sig 246 073 ANOVA LTT Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df 3.026 76.124 79.150 Mean Square F 1.009 246 309 249 Sig 3.259 022  TH NHẬP Descriptives LTT 95% Confidence Interval for Mean ưới triệu đồng Từ đ n triệu Từ đ n triệu Từ triệu trở lên Total N Mean 40 56 101 53 250 3.5750 3.7902 3.8787 3.7358 3.7800 Std Deviation 63093 53466 50201 61904 56380 Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 09976 07145 04995 08503 03566 3.3732 3.6470 3.7796 3.5652 3.7098 3.7768 3.9334 3.9778 3.9065 3.8502 2.00 2.00 2.75 2.00 2.00 5.00 5.00 4.75 4.75 5.00  Test of Homogeneity of Variances LTT Levene Statistic df1 df2 2,477 Sig 246 0,062 ANOVA LTT Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df 3,026 76,124 79,150 Mean Square F 1,009 246 ,309 249 Sig 3,259 0,011 TH NG PHỤ ỤC MÔ TẢ CÁC BI N TRONG Q  ĐI IỆN ÀM VIỆC Statistics ĐK1 ĐK N Valid 250 250 Missing 0 Mean 3.84 3.77 ĐK 250 3.81 ĐK 250 3.8067  ĐẶC ĐI M CÔNG VIỆC Statistics ĐĐ1 ĐĐ2 N Valid 250 250 Missing 0 Mean 3.76 3.78 ĐĐ 250 3.68 ĐĐ 250 3.71 M IQ Statistics N N SÁT ĐĐ 250 3.7320 N HỆ Đ I V I CẤP TR N Valid Missing Mean CT1 250 3.65 CT2 250 3.66 CT3 250 3.61 CT4 250 3.54 CT5 250 3.57 CT 250 3.6048  ĐƯỢC TƯƠNG TÁC VÀ CHI SẺ THÔNG TIN TRONG CÔNG VIỆC Statistics CS1 CS3 CS4 CS N Valid 250 250 250 250 Missing 0 0 Mean 3.67 3.71 3.80 3.7100 M IQ Statistics N Mean N HỆ V I Đ NG NGHIỆP Valid Missing ĐN1 250 3.67 ĐN2 250 3.69 ĐN 250 3.66 ĐN 250 3.70 ĐN 250 3.6790  ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ Đ Y Đ CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN Statistics Đ Đ Đ Đ Đ N Valid 250 250 250 250 250 Missing 0 0 Mean 3.87 3.82 3.88 3.81 3.8460  TH NHẬP Statistics TN1 N Valid 250 Missing Mean 3.69 Descriptive Statistics CT ĐN TN CS ĐĐ ĐK Đ Valid N (listwise) N 250 250 250 250 250 250 250 250 TN2 250 3.70 TN3 250 3.78 Minimum 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00 1.67 2.00 TN4 250 3.63 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 TN5 250 3.64 Mean 3.6048 3.6790 3.6860 3.7100 3.7320 3.8067 3.8460 TN6 250 3.67 TN 250 3.6860 Std Deviation 55564 58143 57654 59186 57663 66429 64221 ... biệt lòng trung thành nhân viên doanh nghiệp vốn đầu tư nước khu công nghệ cao Tp.HCM độ tuổi 70 viii Kiểm định khác biệt lòng trung thành nhân viên doanh nghiệp vốn đầu tư nước khu công nghệ cao. .. lòng trung thành nhân viên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Khu Cơng Nghệ Cao 69 5.1 Kiểm định khác biệt lòng trung thành nhân viên doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi khu cơng nghệ cao Tp.HCM. .. n lòng trung thành nhân viên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Khu CNC Mức độ tác động u tố th - Những đề xu t ki n nghị mà N có vốn đầu tư nước ngồi Khu CNC th c để nâng cao lòng trung thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghệ cao TP HCM , Các nhân tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghệ cao TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay