Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng của sinh viên các trường đại học tại thành phố hồ chí minh

131 37 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH THỊ QUẾ NGÂN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH THỊ QUẾ NGÂN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ TẤN PHONG TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS VÕ TẤN PHONG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch PGS.TS Võ Phước Tấn Phản biện TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện TS Nguyễn Thành Long Ủy viên TS Lại Tiến Dĩnh Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Nguyễn Phú Tụ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HUỲNH THỊ QUẾ NGÂN Ngày, tháng, năm sinh: 02/10/1991 Chuyên ngành: I Quản trị kinh doanh Giới tính: Nữ Nơi sinh: Daklak MSHV: 1541820086 Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm sản phẩm tiêu dùng sinh viên trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh II Nhiệm vụ nội dung: - Xác định xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng sinh viên trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh; - Đánh giá kiểm định thực nghiệm mơ hình nghiên cứu; - Đưa hàm ý quản trị cho nhà cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu người tiêu dùng III Ngày giao nhiệm vụ: 20/09/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/03/2017 V Cán hướng dẫn: TS VÕ TẤN PHONG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS VÕ TẤN PHONG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng sinh viên trường đại học thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn TS Võ Tấn Phong Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; nội dung trình bày luận văn kết nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân thông tin tham khảo luận văn trích dẫn rõ nguồn gốc theo quy định Học viên thực Luận văn Huỳnh Thị Quế Ngân ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn luận văn thầy Võ Tấn Phong giúp tơi định hướng nghiên cứu tận tình hướng dẫn để tơi hồn thiện luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô khoa Quản trị kinh doanh phòng Sau đại học trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho việc học tập, nghiên cứu thời gian học tập trường Sau cùng, chân thành cảm ơn gia đình người bạn động viên, tận tình hỗ trợ góp ý cho suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Tác giả: Huỳnh Thị Quế Ngân iii TĨM TẮT Nghiên cứu có mục tiêu là: (1) Xác định yếu tố tác động đến định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng sinh viên, (2) Đưa hàm ý quản trị cho nhà cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến việc thiết kế tính năng, dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng Nghiên cứu tiến hành qua hai giai đoạn nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính xác định yếu tố yếu tố tác động đến định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng sinh viên trường đại học thành phố Hồ Chí Minh gồm: (1) Sự kỳ vọng giá; (2) Nhận thức tính hữu ích; (3) Nhận thức tính dễ sử dụng; (4) Niềm tin; (5) Ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài; (6) Cảm nhận chế độ chăm sóc khách hàng; (7) Nhận thức tính thuận tiện toán Nghiên cứu định lượng thực thông qua bảng câu hỏi khảo sát Nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy đa biến thơng qua phần mềm SPSS 20.0 với số lượng mẫu 337 Kết phân tích hồi quy đa biến cho thấy mơ hình nghiên cứu phù hợp với liệu khảo sát, giả thuyết có tác động dương đến định mua sắm trực tuyến Các kết nghiên cứu giúp nhà cung cấp dịch vụ hiểu rõ yếu tố tác động đến định mua sắm trực tuyến sinh viên trường đại học thành phố Hồ Chí Minh Từ đó, định hướng việc thiết kế phát triển chức năng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng iv ABSTRACT There are main objectives of this research Firstly, it identifies the factors affecting the usage decision of online shopping for student’s consumed products services, and then, it suggests some proposed solutions to online shopping providers to improve their functions and services in order to meet the consumer’s requirements This research includes two phases: qualitative exploratory study and quantitative official study In qualitative exploratory phase, the study indentifies factors affecting to online shopping for electronic goods services including (1) price expectation, (2) perceived usefulness, (3) perceived ease of use, (4) customer’s trust, (5) external effects, (6) customer service perception, (7) convenience in payment perception In quantitative official phase, 337 samples of questionnaire were collected and processed via SPSS 20.0 software Multiple regression analysis results showed that the model was met with collected data Hypotheses affecting positively to usage decision of online shopping for student’s consumed products services are supported The results of this study help providers understand deeply factors affecting usage decision of online shoppers From that point, they can improve the design and develop functions and services satisfying the consumer’s needs v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC HÌNH xi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xiii CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU .1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 TỔNG QUAN VỀ MUA SẮM TRỰC TUYẾN .6 2.1.1 Khái niệm Internet 2.1.2 Khái niệm thương mại điện tử 2.1.3 Quyết định mua sắm trực tuyến 2.1.3.1 Quyết định mua 2.1.3.2 Mua sắm trực tuyến .7 2.1.3.3 Quyết định mua sắm trực tuyến 2.1.3.4 Phân biệt mua sắm trực tuyến với mua sắm truyền thống 2.1.4 Thực trạng mua sắm trực tuyến 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG vi 2.2.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 2.2.1.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng .9 2.2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng 10 2.2.1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng .12 2.2.2 Quyết định mua sắm người tiêu dùng .12 2.2.2.1 Q trình thơng qua định mua sắm 12 2.2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm .15 2.2.3 Lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 15 2.2.4 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) 16 2.2.5 Lý thuyết hành vi có hoạch định (TPB) 17 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN TRƯỚC ĐÂY 17 2.3.1 Các nghiên cứu nước .17 2.3.2 Các nghiên cứu nước 20 2.3.3 Nhận xét chung nghiên cứu trước 21 2.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 22 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 2.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu .22 2.4.2.1 Sự kỳ vọng giá 22 2.4.2.2 Nhận thức tính hữu ích 23 2.4.2.3 Nhận thức tính dễ sử dụng 23 2.4.2.4 Niềm tin .24 2.4.2.5 Ảnh hưởng cá nhân .24 2.4.2.6 Ảnh hưởng từ bên 24 2.4.2.7 Cảm nhận chế độ chăm sóc khách hàng .25 2.4.2.8 Nhận thức thuận tiện toán 25 TÓM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 28 3.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 28 CSKH4 16.3234 13.606 602 759 CSKH5 15.9881 14.119 500 778 CSKH6 16.1306 13.358 521 773 Nhận thức tính thuận tiện tốn Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 800 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TT1 13.9347 6.668 535 777 TT2 14.1573 6.371 620 749 TT3 13.9703 6.368 687 729 TT4 14.1246 6.568 612 752 TT5 14.3056 7.058 467 797 Quyết định mua sắm trực tuyến Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 575 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QDM1 6.7596 1.207 377 484 QDM2 6.8131 1.266 390 467 QDM3 6.6350 1.143 386 471 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 10 Phân tích nhân tố biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 4816.561 df 630 Sig .000 Communalities Initial 870 Extraction GIA1 1.000 683 GIA2 1.000 721 GIA3 1.000 683 GIA4 1.000 534 THI1 1.000 638 THI2 1.000 651 THI3 1.000 620 THI4 1.000 699 THI5 1.000 642 DSD1 1.000 632 DSD2 1.000 662 DSD3 1.000 606 DSD4 1.000 677 DSD5 1.000 621 NT1 1.000 569 NT2 1.000 623 NT3 1.000 613 NT4 1.000 718 NT5 1.000 689 NT6 1.000 580 YTN1 1.000 590 YTN2 1.000 585 YTN3 1.000 675 YTN4 1.000 645 YTN5 1.000 645 YTN6 1.000 682 CSKH1 1.000 713 CSKH2 1.000 687 CSKH3 1.000 724 CSKH4 1.000 590 CSKH5 1.000 512 TT1 1.000 667 TT2 1.000 677 TT3 1.000 707 TT4 1.000 715 TT5 1.000 615 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 9.346 25.961 25.961 9.346 25.961 25.961 2.397 6.659 32.620 2.397 6.659 32.620 2.130 5.916 38.536 2.130 5.916 38.536 1.847 5.130 43.666 1.847 5.130 43.666 1.541 4.281 47.947 1.541 4.281 47.947 1.434 3.984 51.931 1.434 3.984 51.931 1.353 3.759 55.690 1.353 3.759 55.690 1.170 3.250 58.940 1.170 3.250 58.940 1.054 2.927 61.867 1.054 2.927 61.867 10 1.017 2.825 64.691 1.017 2.825 64.691 11 918 2.551 67.242 12 856 2.379 69.621 13 777 2.159 71.780 14 748 2.078 73.858 15 715 1.987 75.844 16 646 1.793 77.637 17 632 1.757 79.394 18 607 1.687 81.081 19 555 1.541 82.622 20 528 1.467 84.089 21 516 1.434 85.522 22 489 1.358 86.880 23 458 1.272 88.153 24 448 1.244 89.397 25 423 1.175 90.572 26 406 1.127 91.700 27 374 1.039 92.739 28 364 1.012 93.751 29 358 994 94.745 30 323 897 95.643 31 301 836 96.478 32 287 798 97.276 33 281 781 98.057 34 250 696 98.753 35 232 646 99.399 36 216 601 100.000 Rotated Component Matrix a Component NT5 747 258 NT4 733 223 NT3 655 NT2 631 NT6 577 NT1 565 10 224 301 251 401 266 300 THI4 720 THI5 681 THI3 673 239 THI2 669 249 THI1 666 CSKH3 222 -.213 236 740 254 CSKH1 727 CSKH4 701 224 247 619 233 227 475 CSKH2 GIA4 230 CSKH5 397 283 372 391 396 TT3 748 TT2 724 TT1 719 287 DSD4 743 DSD3 719 DSD5 637 DSD2 239 249 235 231 258 565 462 YTN3 720 YTN2 657 YTN4 227 627 YTN5 309 594 GIA2 278 277 298 -.236 760 GIA1 YTN1 382 230 755 362 404 GIA3 220 748 YTN6 TT4 292 250 530 667 254 355 565 TT5 361 317 DSD1 211 562 318 676 11 Phân tích nhân tố biến độc lập lần 18 (sau loại biến quan sát theo thứ tự CSKH5, YTN1, GIA4, TT5, DSD1, CSKH2, YTN6, YTN2, NT1, NT4, DSD5, NT5, GIA3, YTN3, TT4, CSKH4, CSKH3, CSKH1) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .817 Approx Chi-Square 1880.535 Bartlett's Test of Sphericity df 153 Sig .000 Communalities Initial Extraction GIA1 1.000 761 GIA2 1.000 755 THI1 1.000 581 THI2 1.000 632 THI3 1.000 613 THI4 1.000 593 THI5 1.000 535 DSD2 1.000 723 DSD3 1.000 511 DSD4 1.000 755 NT2 1.000 681 NT3 1.000 696 NT6 1.000 571 YTN4 1.000 688 YTN5 1.000 701 TT1 1.000 656 TT2 1.000 760 TT3 1.000 732 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total 5.191 Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 28.839 28.839 Total 5.191 % of Variance Cumulative % 28.839 28.839 1.701 9.451 38.290 1.701 9.451 38.290 1.566 8.700 46.990 1.566 8.700 46.990 1.313 7.293 54.283 1.313 7.293 54.283 1.113 6.182 60.465 1.113 6.182 60.465 1.062 5.901 66.366 1.062 5.901 66.366 826 4.586 70.953 695 3.861 74.814 654 3.632 78.446 10 572 3.175 81.621 11 543 3.019 84.640 12 521 2.897 87.537 13 461 2.562 90.098 14 424 2.355 92.453 15 390 2.167 94.620 16 361 2.004 96.624 17 317 1.760 98.385 18 291 1.615 100.000 Rotated Component Matrix a Component THI2 745 THI1 734 THI3 702 THI4 695 THI5 658 252 841 TT3 817 249 229 TT2 TT1 731 DSD4 837 DSD2 772 DSD3 636 233 NT3 775 NT2 772 219 637 -.212 NT6 254 YTN5 YTN4 766 235 753 GIA2 831 GIA1 824 TƯƠNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 12 Phân tích hồi quy lần Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 391 096 HUUICH 125 020 THANHTOAN 188 DESUDUNG a t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 4.067 000 193 6.135 000 738 1.354 022 268 8.692 000 773 1.293 128 021 190 6.050 000 743 1.345 NIEMTIN 297 024 384 12.194 000 740 1.352 YTNGOAI 050 020 079 2.496 013 737 1.357 YTGIA 093 016 177 5.934 000 826 1.211 13 Phân tích hồi quy lần Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed a Method YTGIA, NIEMTIN, HUUICH, Enter THANHTOAN, b DESUDUNG a Dependent Variable: QDMUA b All requested variables entered b Model Summary Model R R Adjusted Std Error of Square R Square the Estimate Change Statistics R F Square Change df1 df2 DurbinSig F Watson Change Change 868 a 753 750 24935 753 202.346 331 000 a Predictors: (Constant), YTGIA, NIEMTIN, HUUICH, THANHTOAN, DESUDUNG b Dependent Variable: QDMUA a ANOVA Model Sum of Squares Regression 62.905 df Mean Square 12.581 F 202.346 Sig .000 b 1.699 Residual 20.580 331 Total 83.485 336 062 a Dependent Variable: QDMUA b Predictors: (Constant), YTGIA, NIEMTIN, HUUICH, THANHTOAN, DESUDUNG Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error a t Sig Collinearity Statistics Beta (Constant) 451 094 HUUICH 137 020 THANHTOAN 193 DESUDUNG Tolerance VIF 4.817 000 213 6.902 000 785 1.273 022 275 8.909 000 781 1.281 136 021 203 6.496 000 764 1.309 NIEMTIN 300 025 388 12.232 000 741 1.349 YTGIA 101 015 192 6.549 000 864 1.158 a Dependent Variable: QDMUA a Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.5479 4.7908 3.3680 43269 337 -.83924 64438 00000 24749 337 Std Predicted Value -4.207 3.288 000 1.000 337 Std Residual -3.366 2.584 000 993 337 Residual a Dependent Variable: QDMUA Descriptive Statistics Mean Std Deviation N QDMUA 3.3680 49846 337 HUUICH 3.6315 77172 337 THANHTOAN 3.6024 70908 337 DESUDUNG 3.3610 74128 337 NIEMTIN 3.1691 64453 337 YTGIA 3.0979 94926 337 14 Phân tích tương quan Correlations QDMUA Pearson QDMUA 1.000 HUUICH 558 THANHTOAN 602 DESUDUNG 563 NIEMTIN 689 YTGIA 457 Correlation Sig (1-tailed) HUUICH 558 1.000 343 321 350 261 THANHTOAN 602 343 1.000 302 388 222 DESUDUNG 563 321 302 1.000 384 312 NIEMTIN 689 350 388 384 1.000 219 YTGIA 457 261 222 312 219 1.000 QDMUA 000 000 000 000 000 HUUICH 000 000 000 000 000 THANHTOAN 000 000 000 000 000 DESUDUNG 000 000 000 000 000 NIEMTIN 000 000 000 000 000 YTGIA 000 000 000 000 000 QDMUA 337 337 337 337 337 337 HUUICH 337 337 337 337 337 337 THANHTOAN 337 337 337 337 337 337 DESUDUNG 337 337 337 337 337 337 NIEMTIN 337 337 337 337 337 337 YTGIA 337 337 337 337 337 337 N ĐỒ THỊ TƯƠNG QUAN PHẦN DƯ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CÁC YẾU TỐ 15 Nhận thức tính hữu ích One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean THI1 337 3.9199 1.12973 06154 THI2 337 3.7804 1.04618 05699 THI3 337 3.5549 1.03111 05617 THI4 337 3.4510 1.00511 05475 THI5 337 3.4510 1.00807 05491 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper THI1 63.696 336 000 3.91988 3.7988 4.0409 THI2 66.336 336 000 3.78042 3.6683 3.8925 THI3 63.290 336 000 3.55490 3.4444 3.6654 THI4 63.031 336 000 3.45104 3.3433 3.5587 THI5 62.846 336 000 3.45104 3.3430 3.5591 16 Nhận thức tính thuận tiện tốn One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean TT1 337 3.6884 86994 04739 TT2 337 3.4659 86578 04716 TT3 337 3.6528 80987 04412 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper TT1 77.833 336 000 3.68843 3.5952 3.7816 TT2 73.489 336 000 3.46588 3.3731 3.5586 TT3 82.799 336 000 3.65282 3.5660 3.7396 17 Nhận thức tính dễ sử dụng One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DSD2 337 3.4154 86918 04735 DSD3 337 3.1840 1.00681 05484 DSD4 337 3.4837 90987 04956 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper DSD2 72.136 336 000 3.41543 3.3223 3.5086 DSD3 58.055 336 000 3.18398 3.0761 3.2919 DSD4 70.287 336 000 3.48368 3.3862 3.5812 18 Niềm tin One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean NT2 337 3.2730 74579 04063 NT3 337 3.2136 72090 03927 NT6 337 3.0208 99531 05422 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper NT2 80.565 336 000 3.27300 3.1931 3.3529 NT3 81.835 336 000 3.21365 3.1364 3.2909 NT6 55.715 336 000 3.02077 2.9141 3.1274 19 Ảnh hưởng từ yếu tố bên One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean YTN4 337 3.7923 88213 04805 YTN5 337 3.6914 91597 04990 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper YTN4 78.919 336 000 3.79228 3.6978 3.8868 YTN5 73.982 336 000 3.69139 3.5932 3.7895 20 Sự kỳ vọng giá One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean GIA1 337 3.0415 1.14359 06230 GIA2 337 3.1543 1.05217 05732 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper GIA1 48.825 336 000 3.04154 2.9190 3.1641 GIA2 55.034 336 000 3.15430 3.0416 3.2670 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH T-TEST VÀ KIỂM ĐỊNH ONE-WAY ANOVA 21 Giới tính Group Statistics C1 N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 145 3.3517 52526 04362 Nu 192 3.3802 47827 03452 QDMUA Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% (2- Difference Error Confidence Differe Interval of the nce Difference tailed) Lower Equal variances assumed 560 455 -.519 335 604 -.02848 05490 -.13648 -.512 293.909 609 -.02848 05562 -.13796 Upper 0795 QDMUA Equal variances not assumed 22 Trình độ đào tạo Group Statistics C2 Cao dang N Mean Std Deviation Std Error Mean 21 3.3968 44246 09655 316 3.3660 50254 02827 QDMUA Dai hoc Independent Samples Test 0809 Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% (2- Difference Error Confidence Differen Interval of the ce Difference tailed) Lower Equal variances 749 387 274 335 784 03079 11249 306 23.565 762 03079 10061 assumed 19047 Upper 25206 QDMUA Equal variances not assumed 17705 23863 23 Thời gian đào tạo Descriptives QDMUA N Mean Std Std Error 95% Confidence Interval for Mean Deviation Lower Bound Minimum Maximu m Upper Bound Nam 16 3.4167 56437 14109 3.1159 3.7174 2.33 4.33 Nam 126 3.3624 45999 04098 3.2813 3.4435 2.00 4.33 Nam 87 3.3487 57039 06115 3.2271 3.4702 1.33 4.33 Nam 108 3.3827 47539 04574 3.2920 3.4734 2.00 4.33 Total 337 3.3680 49846 02715 3.3145 3.4214 1.33 4.33 Test of Homogeneity of Variances QDMUA Levene Statistic df1 886 df2 Sig 333 449 ANOVA QDMUA Sum of Squares Between Groups df Mean Square 098 033 Within Groups 83.387 333 250 Total 83.485 336 F Sig .130 942 24 Thu nhập trung bình tháng Descriptives QDMUA N Mean Std Std Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximu Deviation Duoi trieu Tu trieu Tren trieu Total Lower Bound Upper Bound m 140 3.3833 49768 04206 3.3002 3.4665 1.33 4.33 132 3.3182 51749 04504 3.2291 3.4073 1.67 4.33 65 3.4359 45614 05658 3.3229 3.5489 2.33 4.33 337 3.3680 49846 02715 3.3145 3.4214 1.33 4.33 Test of Homogeneity of Variances QDMUA Levene Statistic 419 df1 df2 Sig 334 658 ANOVA QDMUA Sum of Squares Between Groups df Mean Square 660 330 Within Groups 82.825 334 248 Total 83.485 336 F 1.331 Sig .266 ... yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng sinh viên trường đại học TP.HCM 29 Bảng 4.1: Biến quan sát thang đo yếu tố ảnh hưởng đến định MSTT sản phẩm tiêu dùng sinh viên. .. TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH THỊ QUẾ NGÂN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH... văn Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng sinh viên trường đại học thành phố Hồ Chí Minh cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn TS Võ Tấn Phong Các số
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng của sinh viên các trường đại học tại thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng của sinh viên các trường đại học tại thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay