Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cholimex

106 7 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ THANH NHÀN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CHOLIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ THANH NHÀN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CHOLIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHÖ TỤ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Đình Luận Chủ tịch PGS.TS Lê Thị Mận Phản biện TS Nguyễn Ngọc Dương Phản biện TS Võ Tấn Phong TS Nguyễn Thế Khải Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN THỊ THANH NHÀN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 26/08/1974 Nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820090 I Tên đề tài: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex II Nhiệm vụ nội dung: Khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex gồm công tác hoạch định, thu hút; đào tạo, phát triển; trì nguồn nhân lực giai đoạn 2014 – 2016 Từ đề giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex III Ngày giao nhiệm vụ: 15/9/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 27/03/2017 V Cán hƣớng dẫn: PGS.TS NGUYỄN PHÖ TỤ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGS.TS NGUYỄN PHÖ TỤ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Cơng ty Cholimex” cơng trình nghiên cứu riêng Luận văn thực sở nghiên cứu lý thuyết có liên quan Các số liệu kết nêu luận văn trung thực Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Học viên thực Luận văn Trần Thị Thanh Nhàn ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trang bị cho kiến thức thời gian tham gia học tập trường Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Phú Tụ, người bổ sung cho nhiều kiến thức quý báu hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, định hướng giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể cán công nhân viên Công ty Cholimex cung cấp thông tin, tài liệu, hợp tác tạo điều kiện cho khảo sát, nghiên cứu luận văn Và cuối cùng, xin gửi đến người bạn thân thiết lời cảm ơn chân thành có hỗ trợ đóng góp ý kiến thật bổ ích để luận văn hồn chỉnh Dù có nhiều cố gắng, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận chia sẻ, góp ý quý thầy cô, bạn bè Trân trọng cảm ơn! Học viên Trần Thị Thanh Nhàn iii TÓM TẮT Bất kỳ doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải hội đủ yếu tố, nhân lực, tài lực vật lực Trong đó, nhân lực đóng vai trò quan trọng, có tính định tới tồn phát triển doanh nghiệp Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp nhà quản trị đạt mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh doanh nghiệp Về mặt kinh tế, quản trị nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp khai thác khả tiềm tàng, nâng cao suất lao động lợi cạnh tranh doanh nghiệp nguồn nhân lực Về mặt xã hội, quản trị nguồn nhân lực thể quan điểm nhân quyền lợi người lao động, đề cao vị giá trị người lao động, trọng giải hài hòa mối quan hệ lợi ích tổ chức, doanh nghiệp người lao động Trên sở lý thuyết quản trị nguồn nhân lực, để vận dụng cách khoa học vào Công ty Cholimex, giúp cho Cơng ty Cholimex có nhìn tồn diện thực trạng nguồn nhân lực, nhận biết tồn tại, hạn chế, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng sử dụng tốt nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi kinh tế phát triển Công ty tương lai, tác giả tìm hiểu, khảo sát nghiên cứu nắm bắt thực tế hoạt động QTNNL Công ty Cholimex giai đoạn từ năm 2014 đến 2016, dựa kết nghiên cứu thu được, tác giả đề xuất số giải pháp để khắc phục hạn chế tồn tại Cơng ty Cholimex Các giải pháp đề luận văn sở để cấp lãnh đạo Công ty xem xét xây dựng chương trình thực sở khai thác tổng thể nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực ngày nâng cao chất lượng Kết nghiên cứu luận văn đóng góp, ý nghĩa, hạn chế hướng nghiên cứu cho nghiên cứu tương lai iv ABSTRACT Organizational elements such as human capital and monetary resources and raw materials need to be met in order for any enterprises to successfully conduct their business activities Human capital, especially, holds a significant role in the race for survival and development of firms The studies on human resources leads to executives achieving set objectives and strategic business schemes In economic term, human resource (HR) management helps executives to make the most of not only the employee’ potential performance but also improve labor productivity and firms’ competitive advantage Socially, HR management represent the enterprises’ view on worker’s rights, enhances the status and value of employees, harmonizing organized relationship between interests, enterprises and industrial workers Cholimex, as an organization, is changing their current HR management in order to have a more comprehensive view of human capital, identify shortcomings and limitations while constructing quality employee base and better use of human capital to satisfy the economic demanding requirements as well as the development of the firm in the future The author, who studied and surveyed and captured the actual HR activities at Cholimex since 2014 to 2016, proposed solutions to overcome the existing restrictions at Cholimex, based on the obtained results Proposed solutions in the author’s thesis is the base for the executive board to ponder on developing programs to take advantage of all organizational resources, particularly human resources which are increasing in both quality and quantity The result of the thesis also pointed out the contribution and significance, limitations and research directions for future researches v MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .3 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm vai trò QTNNL 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực QTNNL 1.1.2 Vai trò QTNNL 1.2 Mục tiêu QTNNL 1.3 Các mơ hình QTNNL .8 1.4 Nội dung hoạt động QTNNL vi 1.4.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.4.2 Thực chức QTNNL 10 1.4.3 Đánh giá kết hoạt động QTNNL 13 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QTNNL 15 1.5.1 Môi trường bên 15 1.5.2 Môi trường bên 16 1.5.3 Nhân tố người 17 1.6 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài .19 1.6.1 Nghiên cứu nước ngoài: 19 1.6.2 Nghiên cứu nước: 20 1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QTNNL Cơng ty Cholimex .22 Tóm tắt chƣơng 24 Chƣơng ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CHOLIMEX 25 2.1 Giới thiệu Công ty Cholimex 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.2 Tình hình hoạt động cơng ty 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân lực Công ty Cholimex 28 2.2 Thực trạng QTNNL Công ty giai đoạn 2014 - 2016 33 2.2.1 Thực trạng hoạch định nguồn nhân lực 33 2.2.2 Thực trạng phân tích cơng việc .36 2.2.3 Công tác tuyển dụng .37 2.2.4 Thực trạng cơng tác phân cơng, bố trí công việc 41 2.2.5 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .42 2.2.6 Thực trạng công tác đánh giá công việc 47 2.2.7 Thực trạng chế độ lương thưởng phúc lợi người lao động .49 2.2.8 Thực trạng quan hệ doanh nghiệp 52 2.2.9 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến QTNNL Công ty Cholimex 53 2.3 Đánh giá chung hoạt động QTNNL Công ty Cholimex 54 77 KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, vai trò nguồn nhân lực nâng cao hết Nguồn nhân lực coi nguồn "tài sản vơ hình", giữ vị trí đặc biệt, yếu tố quan trọng phát triển bền vững ổn định doanh nghiệp Vì quản trị nguồn nhân lực cho có hiệu vấn đề cấp thiết thách thức hầu hết doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu với mong muốn tác giả vận dụng lý luận khoa học để đưa giải pháp mang tính chất thực tiễn, hiệu quả, vận dụng vào hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển công ty Trong phạm vi hạn hẹp, tác giả nghiên cứu sở lý luận khoa học thực khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 để đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động QTNNL Cơng ty Cholimex Trong đề xuất định hiệu cơng tác Công ty Cholimex sau: - Hoạt động hoạch định nguồn nhân lực công ty cần phải thực dựa sở tiến hành điều chỉnh, xếp lại phòng chun mơn, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế bố trí đầy đủ phận tác nghiệp phù hợp mục tiêu hoạt động - Công ty cần triển khai thực việc phân tích cơng việc để xác định cách chi tiết chức nhiệm vụ chủ yếu, kỹ theo yêu cầu công việc để thực công việc tốt nhất, phù hợp với mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty - Công ty cần xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hồn thành cơng việc chế trả lương phù hợp Đây bước cần thiết tiền đề cải tiến hệ thống tiền lương, thực trả lương theo giá trị công việc đảm nhận Thêm vào quy chế bao gồm tiêu chuẩn đánh giá bản, có tính hệ thống giúp Cơng ty nâng cao tính cơng đãi ngộ, khuyến khích cạnh tranh, phát huy lực làm việc người lao động 78 Mặc dù cố gắng hạn chế nguồn lực thời gian nên Luận văn chắn nhiều khiếm khuyết có điều kiện nghiên cứu tiếp tác giả đề xuất: - Phân tích sâu yếu tố mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực yếu tố kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, đối thủ cạnh tranh - Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực cho Cơng ty Rất mong nhận góp ý Quý Thầy Cô quan tâm đến vấn đề để Luận văn trở nên hoàn thiện áp dụng hiệu vào hồn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex nói riêng cho doanh nghiệp nói chung 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Danh cộng sự, 2011 Quản trị nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đông George T.Milkovich, John W.Boudreau Quản trị nguồn nhân lực Dịch từ tiếng Anh Người dịch Vũ Trọng Hùng Phan Thăng, 2005 Hà Nội: Nhà xuất thống kê Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Hà Nội: Nhà xuất Lao động-Xã hội Nguyễn Hữu Thân, 2008 Quản trị nhân Xuất lần thứ Hà Nội: Nhà xuất Lao động - Xã hội Phan Thị Minh Châu cộng sự, 2010 Quản trị học Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đơng PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007) - Giáo trình quản trị nhân lực Nhà xuất ĐH Kinh tế Quốc dân Richard Hughes et al., 2009 Năng lực lãnh đạo Lần xuất thứ Dịch từ tiếng Anh Người dịch Võ Thị Phương Oanh nhóm dịch thuật, 2011 Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Dung, 2013 Quản trị nguồn nhân lực Tái lần xuất thứ Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tổng hợp Các tài liệu nội Công ty Cholimex Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD – Đầu tư năm 2013, 2014, 2015; Phương án Cổ phần hóa Cơng ty… PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CHOLIMEX Xin chào anh (chị)! Tôi học viên lớp cao học chuyên ngành QTKD Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Hiện Tôi tiến hành thực đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Cơng ty Cholimex” Kính mong quý anh (chị) dành chút thời gian cho ý kiến nội dung phục vụ yêu cầu đề tài Ý kiến khách quan anh (chị) góp phần định thành cơng cơng trình nghiên cứu này, có khả góp phần vào việc hoạch định chiến lược nguồn nhân lực Công ty thời gian tới Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ anh (chị) dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Nếu anh (chị) cần thơng tin liên quan đến kết khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với Tơi PHẦN I NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Xin anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý việc đánh dấu “x” vào có số điểm thích hợp phát biểu sau theo quy ước: 1- Hồn tồn khơng đồng ý; 2- Khơng đồng ý; 3- Khơng có ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý Nội dung Đánh giá cơng tác phân tích cơng việc (1) CB.CNV hiểu rõ vai trò việc phân tích cơng việc Các chức danh nắm rõ mục tiêu trách nhiệm cơng việc Cơng ty có xây dựng bảng mô tả tiêu chuẩn công việc Quá trình xây dựng bảng mơ tả tiêu chuẩn cơng việc thực dễ dàng Đánh giá đạo đức, tác phong NNL (2) Chấp hành kỷ luật, quy định nơi làm việc CB.CNV có tinh thần trách nhiệm cao CB.CNV có tác phong làm việc chuẩn mực, đại CBNV có khả làm việc độc lập, làm việc nhóm; chủ động, sáng tạo cơng việc Thái độ làm việc hợp tác 10 Ý thức tiết kiệm Đánh giá bố trí sử dụng nguồn nhân lực (3) 11 Anh/Chị bố trí cơng việc chuyên môn, ổn định, phù hợp với lực 12 Anh/Chị giới thiệu định hướng rõ nhận việc/giao việc 13 Công việc Công ty tạo điều kiện cho Anh/Chị có hội cống hiến/thể lực thân Đánh giá công tác đào tạo (4) 14 Cơng ty thường tổ chức khóa huấn luyện nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho công nhân viên 15 Kế hoạch đào tạo Cơng ty rõ ràng, cụ thể, hữu ích 16 Có hội đào tạo bình đẳng, chế độ hỗ trợ đào tạo tốt Đánh giá hội thăng tiến (5) 17 Có hội thăng tiến 18 Lạc quan tiềm phát triển Cơng ty 19 Chính sách thăng tiến công ty công 20 Anh/Chị biết điều kiện cần thiết để thăng tiến Đánh giá phát triển trình độ lành nghề (6) 21 Anh/Chị có kỹ cần thiết để thực tốt công việc 22 Anh/Chị Công ty tạo điều kiện để nâng cao trình độ lành nghề 23 Trình độ lành nghề anh/chị nâng lên nhờ học hỏi từ đồng nghiệp Đánh giá chế độ lƣơng, thƣởng, phúc lợi (7) 24 Tiền lương, thưởng, thu nhập tương xứng với lực, khối lượng công việc 25 Quy chế trả lương, thưởng Công ty công 26 Các chế độ phúc lợi sách đãi ngộ Cơng ty hợp lý, thu hút khuyến khích lao động gắn bó với Công ty 27 Việc đề bạt, bổ nhiệm Công ty vào lực thực nhiệm vụ nhân viên Đánh giá điều kiện/môi trƣờng làm việc (8) 28 Cấp có lực quản lý 29 Đồng nghiệp thân thiện 30 Được lắng nghe hồi đáp 31 Trang thiết bị, phương tiện làm việc đầy đủ, đại Sự mong đợi ngƣời lao động (9) 32 Cơng ty cần có sách lương, đãi ngộ phù hợp, hợp lý, khoa học 33 Cơng ty có kế hoạch cơng khai lộ trình thăng tiến cho nhân viên 34 Công việc ổn định, cạnh tranh lành mạnh, nhiều đột phá 35 Công ty dành nguồn kinh phí xứng đáng để bồi dưỡng, đào tạo nhân tiềm 36 Bản thân cần đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc PHẦN II THƠNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh/Chị vui lòng cho biết đôi nét thân (đánh dấu “x” vào ô chọn) Giới tính: Nam Nữ Tuổi: Dưới 30 31-45 46-60 Trình độ đào tạo (cao nhất) Trên đại học Đại học Cao đẳng Trình độ khác Thu nhập bình quân (triệu đồng/tháng) Dưới 10 tr đ Từ 10 - 20 tr.đ Trên 20 tr.đ Thời gian làm việc Công ty: Dưới năm Từ – 15 năm Từ 15 – 25 năm Trên 25 năm Anh/Chị có đề xuất để cơng tác quản trị nguồn nhân lực cơng ty có hiệu hơn? XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ANH/CHỊ! PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT CHUYÊN GIA VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CHOLIMEX Xin chào anh (chị)! Tôi học viên lớp cao học chuyên ngành QTKD Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Hiện Tôi tiến hành thực đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Cơng ty Cholimex” Kính mong quý anh (chị) dành chút thời gian cho ý kiến nội dung phục vụ yêu cầu đề tài Ý kiến khách quan anh (chị) góp phần định thành cơng cơng trình nghiên cứu này, có khả góp phần vào việc hoạch định chiến lược nguồn nhân lực Công ty thời gian tới Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ anh (chị) dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Nếu anh (chị) cần thơng tin liên quan đến kết khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với Tơi PHẦN I NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Xin anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý việc đánh dấu “x” vào có số điểm thích hợp phát biểu sau theo quy ước: 1- Hồn tồn khơng đồng ý; 2- Khơng đồng ý; 3- Khơng có ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý Nội dung Đánh giá công tác hoạch định nguồn nhân lực (1) Cơng tác hoạch định cơng ty có mục tiêu dài hạn Công ty chủ động NNL đủ đáp ứng với nhu cầu công việc Công tác hoạch định Lãnh đạo công ty quan tâm mức Đánh giá cơng tác tuyển dụng (2) Cơng ty có Quy chế tuyển dụng, triển khai đến CB.CNV 5.Cơng ty có xây dựng cụ thể, chi tiết tiêu chuẩn chức danh công việc Thông tin tuyển dụng thơng báo rộng rãi Q trình tuyển dụng công khai minh bạch Công tác tuyển dụng đáp ứng kịp thời yêu cầu nhân cho Công ty Nhân tuyển dụng đáp ứng yêu cầu công việc đơn vị Đánh giá chất lƣợng cơng việc (3) 10 Lãnh đạo cấp cao có tầm nhìn, điều hành cơng việc hiệu 11 Quản lý phận trực thuộc Cơng ty có lực, kết giải cơng việc có chất lượng 12 Bộ phận nhân viên nghiệp vụ thực tốt nhiệm vụ phân công 13 Bộ phận công nhân trực tiếp làm việc đạt suất cao Anh/Chị có đề xuất để cơng tác quản trị nguồn nhân lực cơng ty có hiệu hơn? XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ANH/CHỊ! PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT 100 CB.CNV CÔNG TY CHOLIMEX Số ngƣời đánh giá Stt Tiêu chí Tỷ lệ (%) CB.CNV hiểu rõ vai trò việc phân tích 10 10,00 37 37,00 25 25,00 20 20,00 cơng việc 8,00 2,79 Các chức danh nắm rõ mục tiêu trách 13 13,00 25 25,00 25 25,00 29 29,00 nhiệm công việc 8,00 2,94 Công ty có xây dựng bảng mơ tả phân 13 13,00 32 32,00 28 28,00 15 15,00 12 12,00 tích cơng việc 2,81 Q trình xây dựng bảng mơ tả bảng tiêu chuẩn thực dễ dàng 7,00 42 42,00 13 13,00 30 30,00 8,00 2,90 Chấp hành kỷ luật, quy định nơi làm việc 0,00 6,00 9,00 65 65,00 20 20,00 3,99 CB.CNV có tinh thần trách nhiệm cao 0,00 2,00 22 22,00 56 56,00 20 20,00 3,94 CB.CNV có tác phong làm việc chuẩn mực, đại 7,00 5,00 25 25,00 48 48,00 15 15,00 3,59 CBNV có khả làm việc độc lập, làm việc nhóm; chủ động, sáng tạo cơng việc 8,00 32 32,00 25 25,00 25 25,00 10 10,00 2,97 Thái độ làm việc hợp tác 0,00 5,00 22 22,00 58 58,00 15 15,00 3,83 0,00 5,00 12 12,00 68 68,00 15 15,00 3,93 10 Có ý thức tiết kiệm Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Điểm trung Tỷ lệ bình (%) Anh/Chị bố trí cơng việc chun 11 mơn, ổn định, phù hợp với lực 2,00 27 27,00 15 15,00 38 38,00 18 18,00 3,43 Anh/Chị giới 12 thiệu định hướng rõ nhận việc/giao việc 0,00 0,00 18 18,00 55 55,00 27 27,00 4,09 Công việc Công ty tạo điều kiện cho 13 Anh/Chị có hội cống hiến/thể lực thân 3,00 30 30,00 20 20,00 35 35,00 12 12,00 3,23 Cơng ty thường tổ chức khóa huấn luyện 14 nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho công nhân viên 3,00 30 30,00 25 25,00 32 32,00 10 10,00 3,16 Kế hoạch đào tạo 15 Cơng ty rõ ràng, cụ thể, hữu ích 5,00 30 30,00 20 20,00 35 35,00 10 10,00 3,15 Có hội đào tạo 16 bình đẳng, chế độ hỗ trợ đào tạo tốt 3,00 45 45,00 20 20,00 25 25,00 7,00 2,88 17 Có hội thăng tiến 7,00 27 27,00 28 28,00 30 30,00 8,00 3,05 Lạc quan tiềm phát triển Công ty 0,00 3,00 25 25,00 55 55,00 17 17,00 3,86 Chính sách thăng tiến 19 công ty công 3,00 28 28,00 32 32,00 29 29,00 8,00 3,11 Anh/Chị biết 20 điều kiện cần thiết để thăng tiến 4,00 47 47,00 21 21,00 20 20,00 8,00 2,81 Anh/Chị có kỹ 21 cần thiết để thực tốt công việc 0,00 2,00 12 12,00 71 71,00 15 15,00 3,99 Anh/Chị Công ty 22 tạo điều kiện để nâng cao trình độ lành nghề 0,00 0,00 40 40,00 50 50,00 10 10,00 3,70 18 Trình độ lành nghề anh/chị nâng 23 lên nhờ học hỏi từ đồng nghiệp 0,00 Tiền lương, thưởng, thu nhập tương xứng 24 với lực, khối lượng công việc 5,00 33 33,00 25 25,00 30 30,00 7,00 3,01 Quy chế trả lương, 25 thưởng Công ty công 4,00 32 32,00 22 22,00 30 30,00 12 12,00 3,14 Các chế độ phúc lợi sách đãi ngộ Công ty hợp lý, thu hút 26 khuyến khích lao động gắn bó với Cơng ty 0,00 3,00 33 33,00 47 47,00 17 17,00 3,78 Việc đề bạt, bổ nhiệm Công ty vào 27 lực thực nhiệm vụ nhân viên 5,00 35 35,00 15 15,00 35 35,00 10 10,00 3,10 Cấp có lực quản lý 3,00 3,00 23 23,00 57 57,00 14 14,00 3,76 29 Đồng nghiệp thân thiện 0,00 2,00 31 31,00 55 55,00 12 12,00 3,77 Được lắng nghe vàhồi đáp 0,00 3,00 25 25,00 60 60,00 12 12,00 3,81 Trang thiết bị, phương 31 tiện làm việc đầy đủ, đại 3,00 3,00 22 22,00 58 58,00 14 14,00 3,77 Cơng ty cần có sách lương, đãi ngộ 32 phù hợp, hợp lý, khoa học 3,00 0,00 18 18,00 47 47,00 32 32,00 4,05 Cơng ty có kế hoạch cơng khai lộ trình 33 thăng tiến cho nhân viên 0,00 5,00 17 17,00 43 43,00 35 35,00 4,08 28 30 2,00 23 23,00 62 62,00 13 13,00 3,86 Công việc ổn định, 34 cạnh tranh lành mạnh, nhiều đột phá 3,00 5,00 10 10,00 55 55,00 27 27,00 3,98 Công ty dành nguồn kinh phí xứng đáng để 35 bồi dưỡng, đào tạo nhân tiềm 3,00 3,00 13 13,00 54 54,00 27 27,00 3,99 Bản thân cần đào 36 tạo để đáp ứng yêu cầu công việc 0,00 3,00 15 15,00 58 58,00 24 24,00 4,03 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT 20 CHUYÊN GIA Số ngƣời đánh giá Stt Tiêu chí Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Điểm trung Tỷ lệ bình (%) Cơng tác hoạch định cơng ty có mục tiêu dài hạn 20,00 15 75,00 0,00 5,00 0,00 1,90 Công ty chủ động NNL đủ đáp ứng với nhu cầu công việc 15,00 16 80,00 0,00 5,00 0,00 1,95 Công tác hoạch định Lãnh đạo công ty quan tâm mức 20,00 10 50,00 10,00 20,00 0,00 2,30 Cơng ty có Quy chế tuyển dụng, triển khai đến CB.CNV 0,00 0,00 0,00 14 70,00 30,00 4,30 Cơng ty có xây dựng cụ thể, chi tiết tiêu 5 chuẩn chức danh công việc 25,00 15 75,00 0,00 0,00 0,00 1,75 Thông tin tuyển dụng thông báo rộng rãi 0,00 10,00 0,00 14 70,00 20,00 4,00 Q trình tuyển dụng cơng khai minh bạch 0,00 25,00 0,00 10 50,00 25,00 3,75 Công tác tuyển dụng đáp ứng kịp thời yêu cầu nhân cho Công ty 0,00 20,00 0,00 12 60,00 20,00 3,80 Nhân tuyển dụng đáp ứng yêu cầu công việc đơn vị 0,00 25,00 45,00 15,00 3,50 Lãnh đạo cấp cao có 10 tầm nhìn, điều hành công việc hiệu 0,00 0,00 20,00 11 55,00 25,00 4,05 15,00 Quản lý phận trực thuộc Công 11 ty có lực, kết giải cơng việc có chất lượng 0,00 10,00 10,00 12 60,00 20,00 3,90 Bộ phận nhân viên nghiệp vụ thực tốt 12 nhiệm vụ phân công 0,00 15,00 5,00 12 60,00 20,00 3,85 Bộ phận công nhân 13 trực tiếp làm việc đạt suất cao 0,00 15,00 0,00 14 70,00 15,00 3,85 ... luận quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex 5... nguồn nhân lực yếu tố tác động đến quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex - Đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex giai đoạn 2014 – 2016 - Đề giải pháp nhằm hoàn thiện. .. tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex từ đề xuất giải pháp để hồn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty Cholimex 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ khái niệm, lý luận quản trị nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cholimex , Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cholimex

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay