Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh sở giao dịch 2

132 6 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành:60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ MẬN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS LÊ THỊ MẬN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1991 Nơi sinh: An Giang Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820117 I- Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao Dịch II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2, tìm nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Chi nhánh - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao Dịch III- Ngày giao nhiệm vụ:…… /……./2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: …… /……./2017 V- Cán hướng dẫn:PGS.TS LÊ THỊ MẬN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH PGS.TS LÊ THỊ MẬN i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc HỌC VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO ii LỜI CÁM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao Dịch ” kết trình cố gắng không ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết xin gửi lời cám ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc cô giáo PGS.TS Lê Thị Mận trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cám ơn Lãnh trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Viện Đào tạo sau đại học tạo điều kiện cho hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin chân thành cám ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác giúp đỡ trình học tập thực Luận văn HỌC VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2” thực bối cảnh cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày tăng cao Đề tài thực MB Sở Giao Dịch Luận văn bao gồm ba vấn đề cốt lõi Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại Thứ hai, qua phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Sở Giao Dịch 2, thấy nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Chi nhánh : việc tuân thủ sách tín dụng chưa triệt để, chất lượng thơng tin khơng xác sử dụng phân tích, đánh giá rủi ro, trình độ chun mơn lực cán tín dụng chưa cao, đặc biệt công tác giám sát sau cho vay chưa hiệu Thứ ba, từ thực trạng MB Chi nhánh Sở Giao Dịch phân tích trên, đề tài đưa kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng phòng ngừa rủi ro tín dụng sau: Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng Hai là, nâng cao hoạt động thu thập, lưu trữ phân tích liệu Ba là, hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội Bốn là, nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng Năm là, thực nguyên tắc phân tán rủi ro quản lý danh mục Sáu là, hoàn thiện cơng tác quản trị, kiểm sốt nội để tăng cường giám sát cho vay doanh nghiệp iv ABSTRACT The research topic "Credit Risk Management for Corporate Customers in Military Commercial Bank - Branch of Transaction 2" was implemented in the context of increasing competition in the banking sector high The topic is done at MB Head Office Transaction The thesis consists of three core issues First, systematize the basic theoretical issues of credit risk and credit risk management in commercial banks Second, by analyzing and assessing the current status of credit activity, credit risk and credit risk management for corporate customers at Military Commercial Joint Stock Bank Transaction Office 2, It can be seen that the major factors affecting the quality of credit at the Branch such as insufficient credit policy compliance, inaccurate information quality when using analysis, risk assessment, The level of expertise and capacity of credit officers is not high, and especially the post-lender supervision is not effective Thirdly, from the current status of MB Branch as analyzed above, the topic has made recommendations to improve credit quality and credit risk prevention as follows: Firstly, Quality credit officers Secondly, improve data collection, storage and analysis Third, further improve the work of internal credit rating Fourth, improve the quality of credit appraisal and analysis Fifthly, implement the principle of risk dispersion in portfolio management Sixth, improve the management, internal control to strengthen corporate lending supervision v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại .3 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại .6 1.2.QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .9 1.2.2 Nhiệm vụ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 11 1.2.3 Nguyên tắc tổ chức quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 11 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 11 1.2.4.1 Quản lý khách hàng vay vốn 11 1.2.4.2 Quản lý danh mục cho vay 15 vi 1.2.4.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 16 1.2.4.4 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 18 1.2.4.5 Tài trợ rủi ro tín dụng doanh nghiệp 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 20 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 20 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sở Giao Dịch 20 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức MB Sở Giao Dịch 21 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội .22 2.1.3.1 Tình hình huy động vốn .22 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 24 2.1.3.3 Các hoạt động khác 26 2.1.3.4 Kết kinh doanh 27 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 29 2.2.1 Các sách quản trị rủi ro tín dụng 29 2.2.2 Tổ chức thực 31 2.2.3 Quản lý khách hàng vay vốn .33 2.2.4 Quản lý danh mục cho vay 34 2.2.4.1 Danh mục cho vay theo kỳ hạn: 35 2.2.4.2 Danh mục cho vay theo ngành nghề kinh tế 35 2.2.4.3Danh mục cho vay theo tài sản đảm bảo 36 2.2.5 Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng 36 2.2.6 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 39 2.2.6.1 Phân loại nợ 40 2.2.6.2 Tình hình trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng: 41 2.2.7 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp MB Sở Giao Dịch 41 2.2.7.1 Những thành công đạt 41 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 211 212 213 218 219 220 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 223 224 Tài sản cố định thuê tài - - - - - - - - - 225 226 227 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - - 228 - Nguyên giá - - - - - - 229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 251 252 258 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 - 100 + 200) 270 - - - - - - - - - - CHỈ TIÊU Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 300 + 400) Số cuối năm Số đầu năm - - - - - - - - - - 431 432 433 440 Check BCTC cân BCTC cân BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm…… CHỈ TIÊU Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 1011) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 20+(2122)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (50 Đơn vị Triệu tính: VNĐ Năm Năm trước 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 50–5152) 18 Lãi cổ phiếu (*) 10 - - - - - - - - - - 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 - - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Năm năm CHỈ TIÊU I LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế lãi vay phát sinh kỳ (EBIT) Trừ nghĩa vụ tài trả kỳ (Lãi vay trả kỳ) (Thuế nộp kỳ) (Thuế TNDN nộp) Điều chỉnh khoản thu chi phi tiền mặt (đã tính vào BC KQKD) Khấu hao tài sản cố định (Tăng) giảm dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Tăng), giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Tăng), giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Tăng) giảm dự phòng phảI thu dài hạn khó đòi (Tăng), giảm dự phòng giảm giá đằu tư tài dài hạn Tăng, (giảm) dự phòng phải trả ngắn hạn Tăng, (giảm) dự phòng phải trả dài hạn Tăng, (giảm) dự phòng trợ cấp việc làm (Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (Tăng), giảm khoản phải thu (Tăng), giảm phải thu khách hàng (Tăng), giảm trả trước người bán (Tăng), giảm phải thu nội ngắn hạn (Tăng) giảm phảI thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng (Tăng), giảm thuế GTGT khấu trừ (Tăng), giảm phải thu khác (Tăng) giảm phảI thu dài hạn khách hàng (Tăng) giảm vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc (Tăng) giảm phảI thu dài hạn nội (Tăng) giảm phảI thu dài hạn khác (Tăng), giảm hàng tồn kho (Tăng), giảm khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả thuế TNDN phải nộp) Tăng, (giảm) phải trả người bán Đơn vị Triệu tính: VNĐ Năm Năm trước 1000 1100 1101 1102 1103 0 0 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 0 0 0 0 0 0 1300 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1500 0 0 0 0 0 0 1600 1601 0 Tăng, (giảm) người mua trả tiền trước Tăng, (giảm) phải trả người lao động Tăng, (giảm) chi phí phảI trả Tăng, (giảm) phải trả nội Tăng, (giảm) phảI trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Tăng, (giảm) khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Tăng, (giảm) phảI trả dài hạn người bán Tăng, (giảm) phảI trả dài hạn nội Tăng, (giảm) phảI trả dài hạn khác (Tăng) giảm chi phí trả trước (Tăng), giảm chi phí trả trước ngắn hạn (Tăng), giảm chi phí trả trước dài hạn Tiền thu, (tiền chi) khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (Tiền chi mua sắm, xây dựng)/ tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác) (Tiền chi), tiền thu hồi cho vay, (mua) bán công cụ nợ đơn vị khác (Tiền chi), tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tăng, (giảm) vốn góp chủ sở hữu Tăng, (giảm) vay nợ ngắn hạn Tăng, (giảm) vay nợ dài hạn Tăng, (giảm) thăng dư vốn cổ phần Tăng, (giảm) cổ phiếu quỹ Tăng, (giảm) khoản khác thuộc vốn CSH khác Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1700 1701 1702 1800 2000 0 0 0 0 0 0 0 2100 2200 2300 2400 3000 0 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 4000 5000 0 0 0 0 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 6000 - Tiền tương đương tiền cuối kỳ 7000 Check BCTC cân BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm năm Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 5.Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 50+60+61) Mã số 12345672021222324252627303132333435364050606170- Đơn vị Triệu tính: VNĐ Năm Năm trước PHỤ LỤC 10 PHÒNG BỘ PHẬN Địa chỉ: Điện thoại: Fax: , ngày tháng năm Số: …… BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ LẠI TSBĐ Kính gửi: …………………………………… I THƠNG TIN Tên khách hàng Dư nợ Thời hạn cho vay Lãi suất KẾT LUẬN: - Giá trị định giá thời điểm…: - Giá trị định giá lại TSBĐ: …………… … đồng - T lệ tài trợ tổng giá trị TSBĐ: - Phù hợp với quy định MB… - Đủ điều kiện đảm bảo… - Các rủi ro biện pháp hạn chế - Đề xuất: PHÊ DUYỆT CẤP PHÊ DUYỆT CHUYÊN VIÊN KHDN/QHKH NỘI DUNG CHI TIẾT Hình thức Sở hữu TSBĐ Địa TSĐB Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản Giá trị định giá : Chỉ tiêu Diện tích BẤT ĐỘNG SẢN (Áp dụng trường hợp nhà đất riêng) Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) Đủ điều kiện Không đủ Theo quy định MB Khung giá nhà Hệ số K Đơn giá (tr.đ m2) Định giá AMC Bên thứ độc lập Diện Đơn giá tích (tr.đ m2) Giá trị thị trường (tr.đ m2 Định giá theo đề xuất Phòng TĐ (tr.đ m2) (m2) (m2) nước (tr.đ m2) Đất Nhà Đất khác Tổng cộng Tính khả mại TSĐB Căn định giá tài sản Cao; Trung bình; Thấp Yêu cầu quản lý BẤT ĐỘNG SẢN (Áp dụng trường hợp nhà tập thể cũ chung cư có thời gian sử dụng năm) Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Hình thức Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) Sở hữu TSBĐ Địa TSĐB Đủ điều kiện Không đủ Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản Giá trị định giá : Nội dung Diện tích theo sổ đỏ Diện tích cơi nới Tổng cộng Tính khả mại TSĐB Căn định giá tài sản Diện tích (m2) Cao; Đơn giá theo quy định MB (tr.đ m2) Đơn giá theo thị trường (tr.đ m2) Trung bình; Đơn giá theo AMC Bên thứ (tr.đ m2) Đơn giá theo Thẩm định (tr.đ m2) Thấp Yêu cầu quản lý BẤT ĐỘNG SẢN (Áp dụng trường hợp nhà chung cư xây dựng thời gian sử dụng năm – chưa có GCNQSD đất) Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Hình thức Sở hữu Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) TSBĐ Địa TSĐB Đủ điều kiện Không đủ Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản Giá trị định giá : Nội dung Diện Tổng giá trị Tổng giá trị Tổng giá trị Tổng giá Tổng giá trị tích theo HĐ mua KH nộp theo MB trị thị theo Thẩm (m2) bán/góp tiền (tr.đ) trường định vốn công (tr.đ) (tr.đ) (tr.đ) chứng (tr.đ) Đất Nhà Tổng cộng Cao; Trung bình; Thấp Tính khả mại TSĐB Căn định giá tài sản Yêu cầu quản lý PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Hình thức Tài sản độc lập Sở hữu TSBĐ Khách hàng Tài sản hình thành tương lai Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) Không đủ Đủ điều kiện Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản Giá trị định giá Năm sản xuất xe Giá trị định giá theo quy định MB (tr.đ) Tính khả mại TSĐB Căn định giá tài sản Yêu cầu quản lý Giá trị xe tham khảo (tr.đ) Cao; Giá trị định giá AMC Bên thứ ba (tr.đ) Giá trị định giá theo Thẩm định (tr.đ) Thấp Trung bình; Hình thức GIẤY TỜ CÓ GIÁ Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Sở hữu TSBĐ Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) Đủ điều kiện Không đủ Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản VNĐ Loại tiền MB Tổ chức phát hành Giá trị định giá Số STK Ngày gửi Ngày HĐTG ký hợp đồng Tính khả mại TSĐB Yêu cầu quản lý Ngoại tệ Chính phủ, quan nhà nước Ngày đáo hạn Cao; Mệnh giá (nguyên tệ) TCTD khác T giá Trung bình; Tổng giá trị quy đổi (tr.đ) Thấp CHỨNG KHỐN Hình thức Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Sở hữu TSBĐ Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với KH) Loại chứng khoán Niêm yết Chưa niêm yết Đủ điều kiện Pháp lý TSBĐ Trường hợp đặc biệt (ghi cụ thể) Không đủ Mô tả tài sản Giá trị định giá Mã CK Thị giá chứng khoán (đồng) Tính khả mại Căn định giá tài sản Yêu cầu quản lý Số lượng Tổng giá trị thị trường (tr.đ) Cao; Tổng giá trị định giá theo quy định MB (tr.đ) Thấp Trung bình; KHÁC Tên tài sản … Tổng Giá trị (trđ) Đánh giá … Định giá theo đề xuất Phòng thẩm định (tr.đ) PHỊNG BỘ PHẬN Địa chỉ: Điện thoại: Fax: , ngày tháng năm Số: …… BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ LẠI TSBĐ Kính gửi: …………………………………… I THƠNG TIN Tên khách hàng Dư nợ Thời hạn cho vay Lãi suất KẾT LUẬN: - Giá trị định giá thời điểm…: - Giá trị định giá lại TSBĐ: …………… … đồng - T lệ tài trợ tổng giá trị TSBĐ: - Phù hợp với quy định MB… - Đủ điều kiện đảm bảo… - Các rủi ro biện pháp hạn chế - Đề xuất: PHÊ DUYỆT CẤP PHÊ DUYỆT CHUYÊN VIÊN KHDN/QHKH NỘI DUNG CHI TIẾT Hình thức Sở hữu TSBĐ Địa TSĐB Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản Giá trị định giá : Chỉ tiêu Diện tích BẤT ĐỘNG SẢN (Áp dụng trường hợp nhà đất riêng) Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) Đủ điều kiện Không đủ Theo quy định MB Khung giá nhà Hệ số K Đơn giá (tr.đ m2) Định giá AMC Bên thứ độc lập Diện Đơn giá tích (tr.đ m2) Giá trị thị trường (tr.đ m2 Định giá theo đề xuất Phòng TĐ (tr.đ m2) (m2) (m2) nước (tr.đ m2) Đất Nhà Đất khác Tổng cộng Tính khả mại TSĐB Căn định giá tài sản Cao; Trung bình; Thấp Yêu cầu quản lý BẤT ĐỘNG SẢN (Áp dụng trường hợp nhà tập thể cũ chung cư có thời gian sử dụng năm) Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Hình thức Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) Sở hữu TSBĐ Địa TSĐB Đủ điều kiện Không đủ Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản Giá trị định giá : Nội dung Diện tích theo sổ đỏ Diện tích cơi nới Tổng cộng Tính khả mại TSĐB Căn định giá tài sản Diện tích (m2) Cao; Đơn giá theo quy định MB (tr.đ m2) Đơn giá theo thị trường (tr.đ m2) Trung bình; Đơn giá theo AMC Bên thứ (tr.đ m2) Đơn giá theo Thẩm định (tr.đ m2) Thấp Yêu cầu quản lý BẤT ĐỘNG SẢN (Áp dụng trường hợp nhà chung cư xây dựng thời gian sử dụng năm – chưa có GCNQSD đất) Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Hình thức Sở hữu Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) TSBĐ Địa TSĐB Đủ điều kiện Không đủ Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản Giá trị định giá : Nội dung Diện Tổng giá trị Tổng giá trị Tổng giá trị Tổng giá Tổng giá trị tích theo HĐ mua KH nộp theo MB trị thị theo Thẩm (m2) bán/góp tiền (tr.đ) trường định vốn công (tr.đ) (tr.đ) (tr.đ) chứng (tr.đ) Đất Nhà Tổng cộng Cao; Trung bình; Thấp Tính khả mại TSĐB Căn định giá tài sản Yêu cầu quản lý PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Hình thức Tài sản độc lập Sở hữu TSBĐ Khách hàng Tài sản hình thành tương lai Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) Không đủ Đủ điều kiện Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản Giá trị định giá Năm sản xuất xe Giá trị định giá theo quy định MB (tr.đ) Tính khả mại TSĐB Căn định giá tài sản Yêu cầu quản lý Giá trị xe tham khảo (tr.đ) Cao; Giá trị định giá AMC Bên thứ ba (tr.đ) Giá trị định giá theo Thẩm định (tr.đ) Thấp Trung bình; Hình thức GIẤY TỜ CÓ GIÁ Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Sở hữu TSBĐ Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với Khách hàng) Đủ điều kiện Không đủ Pháp lý TSBĐ Mô tả tài sản VNĐ Loại tiền MB Tổ chức phát hành Giá trị định giá Số STK Ngày gửi Ngày HĐTG ký hợp đồng Tính khả mại TSĐB Yêu cầu quản lý Ngoại tệ Chính phủ, quan nhà nước Ngày đáo hạn Cao; Mệnh giá (nguyên tệ) TCTD khác T giá Trung bình; Tổng giá trị quy đổi (tr.đ) Thấp CHỨNG KHỐN Hình thức Tài sản độc lập Tài sản hình thành tương lai Sở hữu TSBĐ Khách hàng Bên thứ (nêu mối quan hệ với KH) Loại chứng khoán Niêm yết Chưa niêm yết Đủ điều kiện Pháp lý TSBĐ Trường hợp đặc biệt (ghi cụ thể) Không đủ Mô tả tài sản Giá trị định giá Mã CK Thị giá chứng khoán (đồng) Tính khả mại Căn định giá tài sản Yêu cầu quản lý Số lượng Tổng giá trị thị trường (tr.đ) Cao; Tổng giá trị định giá theo quy định MB (tr.đ) Thấp Trung bình; KHÁC Tên tài sản … Tổng Giá trị (trđ) Đánh giá … Định giá theo đề xuất Phòng thẩm định (tr.đ) PHỤ LỤC 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  BIÊN BẢN KIỂM SOÁT SAU GIẢI NGÂN (v v: Mục đích sử dụng vốn) (Áp dụng Khách hàng doanh nghiệp cho vay) Hôm ngày … tháng ….năm … , ……………………….chúng gồm: Bên A: NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB) – CN PGD … Đại diện: ………………………………… Chức vụ:……………………… Đại diện: ………………………………… Chức vụ:……………………… Bên B: CÔNG TY:………………………………………………………… Địa tại: ……………………………………………………………………… Điện thoại ……………………………………………………………………… Hai bên thống kiểm tra nội dung sau: I Thông tin khoản vay Hợp đồng tín dụng hạn mức theo trung dài hạn số… ký ngày… giữa… Thông tin LD giải ngân Khách hàng Số LD Hình thức giải Ngày giải Số tiền giải ngân ngân (VND/USD) - Tiền mặt - chuyển khoản ngân Mục đích vay vốn Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn Số LD Số tiền giải Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn ngân Loại chứng từ (Nêu rõ số, ngày Khối lượng Giá trị tháng ký, nội dung chứng từ) số lượng HĐ mua bán (đầu vào) Tờ khai hải quan Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Chứng từ khác (HĐ mua bán, Hóa đơn VAT GTGT (đầu ra), biên đối chiếu công nợ… … Tài sản đảm bảo Đánh giá - Đúng mục đích Khơng mục đích Ngun nhân sử dụng vốn sai mục đích ………………………………………………………………… (nếu có, nêu rõ nguyên nhân LD) … Tài sản hình thành từ vốn vay (nếu có) Số LD TSĐB (nêu rõ loại TS, Giá trị định giá, Chủ sở hữu) ………………………………………………………………… … Giá trị TSĐB Tình trạng Thủ tục TSĐB chấp TSĐB MB Theo hóa Theo thị Đánh giá đơn VAT/ trường Invoice - Cân - Mô tả theo giá trị giải tiến độ ngân tốn, giao - Khơng cân hàng giá trị giải ngân - Đã hoàn thiện Chưa hoàn thiện (nêu rõ nguyên nhân) Nguyên nhân giá trị TSĐB không cân đối ……………………………………………………………… với giá trị giải ngân …… Nguyên nhân chưa hoàn thiện thủ tục ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …… chấp TSĐB MB …… ……………………………………………………………… II Nhận xét, đánh giá MB khách hàng qua trình kiểm tra …… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Biên lập thành 02 có giá trị pháp lý nhau, khách hàng giữ 01 bản, Ngân hàng TMCP Quân Đội giữ 01 BÊN A BÊN B (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHÂN LUỒNG XỬ LÝ CỦA ĐƠN VỊ KINH DOANH Đánh giá Ngân hàng tình hình khách hàng, trạng tài sản bảo đảm nghĩa vụ bảo đảm liên quan Khách hàng, đề xuất phân luồng xử lý  Không phát dấu hiệu rủi ro  Phân luồng rủi ro BPKD xử lý  Phân luồng nợ có vấn đề Đánh giá bổ sung (nếu có) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… CV QHKH KIỂM SOÁT ... RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 29 2. 2.1 Các sách quản trị rủi ro tín dụng 29 2. 2 .2 Tổ chức thực 31 2. 2.3 Quản lý khách hàng. .. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 47 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH. .. RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 20 2. 1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SỞ GIAO
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh sở giao dịch 2 , Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh sở giao dịch 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay