Nâng cao chất lượng tín dụng hội liên hiệp phụ nữ thành phố hồ chí minh tại huyện củ chi

0 2 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM MINH THƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN CỦ CHI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 3/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM MINH THƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN CỦ CHI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.HỒNG TRUNG KIÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 3/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS.HOÀNG TRUNG KIÊN (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Nguyễn Phú Tụ Nguyễn Thành Long Lại Tiến Dĩnh Võ Phước Tấn Nguyễn Quyết Thắng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM MINH THƯ Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1988 Nơi sinh: Lâm Đồng Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820124 I- Tên đề tài: Nâng cao chất lượng tíndụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng chất lượng tín dụng - Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi - Đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 15 tháng năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 15 tháng năm 2017 V- Cán hướng dẫn: TS HOÀNG TRUNG KIÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Hoàng Trung Kiên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề: “Nâng cao chất lượng tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi”hồn tồn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong trình thực luận văn, thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Minh Thư ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn thầy TS Hoàng Trung Kiên, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thầy tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi bạn đồng nghiệp Cảm ơn anh chị, bạn học viên khóa động viên, hỗ trợ tơi hồn thành luận văn Học viên Phạm Minh Thư iii TÓM TẮT Trong vận động phát triển kinh tế quốc gia nào, nguồn lực tài nguồn lực quan trọng khan Bởi vậy, việc sử dụng có hiệu nguồn vốn mục tiêu hàng đầu nhà quản lý kinh tế dù tầm vi mô hay vĩ mô Trong kinh tế thị trường, tín dụng ln lĩnh vực hoạt động phong phú kênh phân phối, sử dụng vốn có hiệu giúp cho nguồn vốn vận động, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu thiết thực cá nhân, tổ chức, đồng thời tín dụng sử dụng cơng cụ kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Luận văn gồm chương với mục tiêu: nghiên cứu hệ thống hóa lý luận nâng cao chất lượng tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi, khảo sát đánh giá thực trạng Nâng cao chất lượng tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi, tìm hiểu nhân tố tác động đến Nâng cao chất lượng tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi Đề xuất định hướng số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi Bố cục luận văn: Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận thực tiễn vềchất lượng tín dụng Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi iv ABSTRACT In the movement and development of each economy of any country, financial resources and critical resources are scarce Therefore, effective use of resources is the goal of leading economic managers micromanage whether or macro In the market economy, credit is always a rich field of activity and is one of the distribution channels, use of capital is most effective because it helps to mobilize funds always, respond promptly to the needs practical needs of individuals, organizations, and credit is also used as one of the important economic engines contribute to promoting growth and economic development - national society Thesis consists of chapters with the goal: research is to systematize theories on raising credit quality Women's Union of Ho Chi Minh City in Cu Chi District, surveys to assess the status Improving credit quality Its Women's Union of Ho Chi Minh City in Cu Chi District, learn the factors affecting credit Improving quality Women's Union of Ho Chi Minh City in Cu Chi District and propose orientations and a number of specific measures to enhance credit quality Women's Union of Ho Chi Minh City in Cu Chi District Thesis layout: Besides the introduction and conclusion topic includes chapters: Chapter 1: The problems of theory and practice of credit quality Chapter 2: Current status of credit activity HCMC Women's Union in Cu Chi District Chapter 3: A number of measures to improve the quality of credit operations HCMC Women's Union in Cu Chi District v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii ABSTRACT iv MỤC LỤC v BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH x PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Cơ sở lý luận tín dụng .5 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.1.2.1 Căn vào thời hạn tín dụng .6 1.1.2.2 Căn vào mục đích tín dụng 1.1.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng 1.1.2.4 Căn vào hình thức cấp tín dụng 1.1.3 Khái niệm tổ chức tài phi ngân hàng .9 1.1.4 Vai trò tín dụng 10 1.2 Chất lượng tín dụng cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 13 1.2.1 Quan niệm chất lượng tín dụng 13 1.2.2 Đặc điểm chất lượng tín dụng 14 1.2.3 Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụng NHTM 15 1.2.3.1 Chỉ tiêu định tính .15 1.2.3.2 Chỉ tiêu định lượng 16 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 18 1.2.4.1 Các nhân tố môi trường hoạt động 18 1.2.4.2 Các nhân tố thuộc phía khách hàng 19 1.2.4.3 Các nhân tố thuộc phía ngân hàng 21 1.2.4 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 24 1.3 Những học kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng nước giới .25 vi 1.3.1 Kinh nghiệm CHLB Đức mơ hình đảm bảo tín dụng .25 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị tín dụng ngân hàng Citibank .26 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị tín dụng tập đồn ngân hàng ING .27 1.3.4 Nâng cao chất lượng tín dụng số nước Đông Á Đông Nam Á 27 1.3.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng Techcombank Khu Vực Đông Nam Á 29 1.3.6 Nâng cao chất lượng tín dụng quỹ tín dụng 30 1.4 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘI LHPN TPHCM TẠI HUYỆN CỦ CHI 34 2.1 Quá trình hình thành phát triển Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Thực trạng hoạt động qũy tín dụng Hội LHPN TPHCM huyện Củ Chi 36 2.2 Cấu trúc tổ chức quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ 37 2.3 Phân tích mơi trường bên ngồi .38 2.3.1 Môi trường tự nhiên 38 2.3.2 Kinh tế, xã hội .39 2.4 Phân tích mơi trường bên Qũy tín dụng 44 2.4.1 Về nguồn nhân lực 44 2.4.2 Năng lực tổ chức 47 2.4.3 Thể chế tổ chức 48 2.4.4 Thực trạng hoạt động quỹ tín dụng Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi 49 2.4.4.1 Thống kê Thực trạng hoạt động quỹ tín dụng Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi vay vốn theo nhóm ngành nghề 50 2.4.4.2 Thống kê Thực trạng hoạt động quỹ tín dụng Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi vay vốn theo nhóm hạn mức vay 51 2.4.5 Hoạt động cho vay vốn lãi suất .51 2.5 Tác động tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi - Sự thay đổi vai trò vị người phụ nữ 53 vii 2.6 Phân tích SWOT - Đánh giá hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Củ Chi 54 2.6.1 Cơ hội 54 2.6.2 Nguy .55 2.6.3 Điểm mạnh 57 2.6.4 Điểm yếu .58 Tómtắtchương 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍNDỤNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN CỦ CHI 62 3.1 Định hướng hoạt động quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi giai đoạn 2015 - 2020 62 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi .64 3.2.1 Nâng cao kết hoạt động tín dụng 64 3.2.2 Mở rộng dịch vụ cung cấp 65 3.2.3 Phát triển thị trường dịch vụ .66 3.2.4 Thực tốt việc phân loại khách hàng đánh giá khách hàng .69 3.2.5 Cơ cấu lại dư nợ 71 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh .73 3.2.7 Hồn thiện tăng cường có hiệu lực cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng 75 3.2.8 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng 76 3.2.9 Nâng cao chất lượng phục vụ .77 3.3 Các kiến nghị 79 3.3.1 Tạo môi trường thuận lợi 79 3.3.2 Xây dựng chiến lược quốc gia tài vi mơ .80 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 viii BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý NHCPNT Ngân hàng cổ phần nông thôn NHCSXH Ngân hàng sách xã hội NHNN Ngân hàng nhà nước NH Ngân hàng NGO Tổ chức phi phủ PVS Phỏng vấn sâu QTD Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ QTDND Qũy tín dụng nhân dân RDSC Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông thôn TCVM Tài vi mơ TLN Thảo luận nhóm TKĐM Tiết kiệm định mức TKTN Tiết kiệm tự nguyện UBND Ủy ban nhân dân LHPN Liên hiệp phụ nữ NHNo Ngân hàngPhát triển Nơng thơn NHCS Ngân hàng sách , ix DANH MỤC BẢNG BIỂU STT BẢNG Bảng 2.1 Tình hình nhân từ 2014 đến 2016 41 Bảng 2.3 Báo cáo hoạt động cho vay vốn theo nhóm 48 Bảng 2.4 Báo cáo hoạt động cho vay vốn theo nhóm hạn mức 49 Bảng 2.5 Báo cáo hoạt động cho vay vốn 51 TÊN TRANG x DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH STT HÌNH TÊN TRANG Hình 2.1 Tình hình nhân từ 2014 đến 2016 41 Hình 2.2 Báo cáo hoạt động cho vay vốn theo nhóm 48 Hình 2.3 Báo cáo hoạt động cho vay vốn theo nhóm hạn mức 49 PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong vận động phát triển kinh tế quốc gia nào, nguồn lực tài nguồn lực quan trọng khan Bởi vậy, việc sử dụng có hiệu nguồn vốn mục tiêu hàng đầu nhà quản lý kinh tế dù tầm vi mô hay vĩ mô Trong kinh tế thị trường, tín dụng ln lĩnh vực hoạt động phong phú kênh phân phối, sử dụng vốn có hiệu giúp cho nguồn vốn ln vận động, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu thiết thực cá nhân, tổ chức, đồng thời tín dụng sử dụng công cụ kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.Thời gian qua, phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển chung Thành phố Đánh giá thành tích, rút học kinh nghiệm, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng lao động nữ tiếp tục "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" có trách nhiệm cao với cộng đồng trách nhiệm chung hệ thống trị Trong lĩnh vực kinh tế, 54,1% số lao động nữ, 46% làm việc ngành công nghiệp dệt may, da giày, tiểu thủ cơng nghiệp góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng 48,4% GDP Thành phố, 30% giá trị sản xuất công nghiệp nước; 34,7% số lao động nữ thành phố làm việc ngành nơng - lâm - ngư nghiệp góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống làm thay đổi mặt nơng thơn ngoại thành Nguồn kinh phí 124 tỉ đồng dành cho chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quản lý, giúp phụ nữ thành phố thực xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu Qua 13 năm thực vận động "Ngày tiết kiệm phụ nữ nghèo", năm gần đây, Hội cấp tập trung đầu tư, nghiên cứu tổ chức mơ hình "Nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm", giúp vốn cho 170 ngàn phụ nữ nghèo, đơn thân có hồn cảnh khó khăn; 300 nữ doanh nhân vay vốn mở rộng sản xuất 1.431 phụ nữ hỗ trợ phương tiện kinh doanh , góp phần nâng mức thu nhập diện chuẩn nghèo Thành phố lên 12 triệu đồng/ người/ năm Mơ hình "Sàn giao dịch việc làm" nơi gặp gỡ người lao động với người sử dụng lao động tạo điều kiện cho nhiều lao động nữ kiếm việc làm, có thu nhập ổn định.[1] Tính cấp thiết đề tài Củ Chi huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, nằm phía Tây Bắc, với diện tích tự nhiên 43.496ha, phía Bắc giáp huyện Trảng Bàng – tỉnh Tây Ninh, phía Đơng – Đơng Bắc giáp huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương, phía Tây Tây Nam giáp huyện Đức Hòa – tỉnh Long An, phía Nam giáp huyện Hóc Mơn – thành phố Hồ Chí Minh, gồm 20 xã thị trấn Địa bàn huyện có tương đối nhiều ruộng, đất đai thuận lợi để phát triển nông nghiệp so với huyện Thành phố Trong năm qua, vốn tín dụng chất lượng tín dụng khơng gáp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội huyệnCủ Chi mà tácđộng trực tiếp đến hiệu hoạt động Hội LHPN TPHCM Trong xu phát triển kinh tế yêu cầu, thách thức lớn chất lượng tín dụng Hội LHPN TPHCM việc xem xét đánh giá, nâng cao chất lượng tín dụng coi yếu tố quan trọng mang lại lợi ích ngân hàng có ảnh hưởng rõ nét đến sức khoẻ kinh tế Chính vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng tíndụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi” Mục tiêu đề tài  Mục tiêu chung Nghiên cứu để tìm giải pháp nhằm nâng cao chất hoạt động tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi  Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến tín dụng chất lượng tín dụng - Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi - Đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hoạt động tín dụng Hội LHPN TPHCM phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn Huyện Củ Chi Về mặt thời gian đề tài phân tích đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi khoảng thời gian từ 9/2016 đến 12/2016 đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2017 – 2020 Câu hỏi nghiên cứu - Chất lượng tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi thời gian qua nào? - Những kết đạt chưa đạt trình cho vay? - Những nguyên nhân hạn chế hoạt động tín dụng gì? - Các yếu tố thực ảnh hưởng Chất lượng tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi - Những tố tác động đến hiệu Chất lượng tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi? - Những giải pháp góp phần giúp nâng cao Chất lượng tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi? Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài tác giả sử dụng hệ thống phương pháp thống kê kinh tế thích hợp để tiến hành điều tra, thu thập số liệu, tổng hợp phân tích số liệu cách khoa học nhằm đánh giá tình hình, phân tích mối quan hệ tìm giải pháp cho trình nghiên cứu Việc khảo sát điều tra thu thập số liệu tiến hành đồng thời hai cấp độ, có tính chất hỗ trợ bổ sung cho q trình nghiên cứu số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp Đối với số liệu thứ cấp: tác giả tổng hợp thông tin chủ yếu từ báo cáo thống kê hoạt động hoạt động tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi Các tài liệu chủ yếu sử dụng để phân tích đặc điểm chung thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng Hội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi Từ tham khảo thêm tài liệu, sách, báo có liên quan đến chất lượng tín dụng để đề xuất giải pháp đưa kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Bố cục dự kiến luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo kết cấu luận văn có chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận thực tiễn vềchất lượng tín dụng Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụngHội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụngHội LHPN TPHCM Huyện Củ Chi CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Cơ sở lý luận tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng phạm trù kinh tế, đời, tồn phát triển với đời, tồn phát triển kinh tế hàng hố Tín dụng đời tất yếu, khách quan kinh tế xã hội Mặc dù hoạt động tín dụng đời lâu người ta chưa thống định nghĩa tín dụng Theo Các Mác thì: “ Tín dụng hình thái biểu tín nhiệm nhiều có khiến cho người giao cho người khác số tư hình thái hàng hoá đánh giá thành số tiền định Số tiền phải trả lại thời gian ấn định” [3] Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam thì: “Tín dụng phạm trù kinh tế thể mối quan hệ người vay người cho vay Trong quan hệ người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hàng hoá cho vay cho người vay thời gian định Đến kỳ hạn trả nợ người vay có trách nhiệm hồn trả tồn số tiền hàng hố vay, có kèm khơng kèm khoản lãi” [4] Theo quan niệm nhà nghiên cứu kinh tế, tín dụng coi quan hệ lẫn người cho vay người vay với điều kiện có hồn trả gốc lẫn lãi sau thời gian định Hay nói cách khác, tín dụng phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kinh tế mà cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng (chuyển nhượng) khối lượng giá trị vật cho cá nhân hay tổ chức khác với ràng buộc định về: số tiền hoàn trả (gốc lãi), thời gian hoàn trả, lãi suất, cách thức vay mượn thu hồi… Còn “Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời hạn định với khoản chi phí định” [5] Khác với tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng khơng cung cấp tín dụng hình thức hàng hố 6 Theo Luật tổ chức tín dụng bổ sung, sữa đổi năm 2015 quy định cụ thể hoạt động tín dụng cấp tín dụng TCTD sau: “Hoạt động tín dụng việc TCTD sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng Cấp tín dụng việc tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng khoản tiền với ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác” [6] Như vậy, tín dụng ngân hàng mang chất chung quan hệ tín dụng, quan hệ tin cậy lẫn việc vay cho vay ngân hàng, TCTD với pháp nhân cá nhân, thực theo nguyên tắc hoàn trả có lãi 1.1.2 Phân loại tín dụng Trong kinh tế đại, tín dụng ngân hàng có phạm vi hoạt động rộng đa dạng, việc phân loại có tính chất tương đối Trên sở phân loại khác ta có hình thức tín dụng khác 1.1.2.1 Căn vào thời hạn tín dụng Căn theo tiêu thức người ta chia tín dụng thành loại: - Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng có thời hạn đến 12 tháng sử dụng để bù đắp thiếu hụt tạm thời vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân Đây loại hình tín dụng rủi ro cho ngân hàng thời gian ngắn có biến động xảy ngân hàng thường ln dự tính biến động Tín dụng ngắn hạn bao gồm chiết khấu, thấu chi, tín dụng ứng trước tín dụng bổ sung vốn lưu động - Tín dụng trung hạn: loại tín dụng có thời hạn từ đến năm Loại tín dụng chủ yếu sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có quy mô nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh - Tín dụng dài hạn: loại tín dụng có thời hạn lớn năm sử dụng để cấp vốn cho đầu tư xây dựng bản, đầu tư xây dựng nhà máy mới, cơng trình thuộc sở hạ tầng (đường xá, cầu cống, bến cảng, sân bay…) Loại tín dụng thường có mức độ rủi ro lớn khó lường trước biến động xảy 1.1.2.2 Căn vào mục đích tín dụng Căn theo tiêu thức người ta chia tín dụng thành hai loại: - Tín dụng sản xuất lưu thơng hàng hố: hình thức cấp tín dụng phục vụ q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh, áp dụng phổ biến hoạt động kinh doanh NHTM - Tín dụng tiêu dùng: loại cho vay để đáp ứng nhu cầu mua sắm nhà cửa, vật dụng đắt tiền khoản cho vay để trang trải chi phí thơng thường đời sống Với hình thức cấp tín dụng ngân hàng quan tâm đến nguồn trả nợ thu nhập khách hàng mà quan tâm đến việc sử dụng khoản tín dụng có hiệu hay khơng loại tín dụng có mức độ rủi ro cao 1.1.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng Căn theo tiêu thức tín dụng chia thành hai loại: - Cho vay có bảo đảm: loại cho vay dựa sở bảo đảm cho tiền vay chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ ba - Cho vay khơng có bảo đảm (tín chấp): loại cho vay khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh người khác mà dựa vào uy tín thân khách hàng vay vốn để định cho vay 1.1.2.4 Căn vào hình thức cấp tín dụng Căn theo tiêu thức chia tín dụng thành loại: - Chiết khấu thương phiếu.Thương phiếu hình thành chủ yếu từ q trình mua bán chịu hàng hố dịch vụ khách hàng với Người bán (người thụ hưởng) giữ thương phiếu đến hạn để đòi tiền người mua (người phải trả) mang đến ngân hàng để xin chiết khấu trước hạn Nghiệp vụ chiết khấu coi đơn giản, dựa tín nhiệm ngân hàng người ký tên thương phiếu Để thuận tiện cho khách hàng, ngân hàng thường ký với khách hàng hợp đồng chiết khấu Khi cần chiết khấu khách hàng cần gửi thương phiếu lên ngân hàng xin chiết khấu Ngân hàng kiểm tra chất lượng thương phiếu thực chiết khấu Do tối thiểu có hai người cam kết trả tiền cho ngân hàng nên độ an toàn chiết khấu thương phiếu tương đối cao (trừ trường hợp ngân hàng thực chiết khấu miễn truy đòi khách hàng) Hơn nữa, NHTM tái chiết khấu thương phiếu NHNN để đáp ứng nhu cầu khoản với chi phí thấp - Cho vay: loại hình thơng dụng hoạt động tín dụng, có nghĩa ngân hàng cho khách hàng vay tiền để phục vụ cho mục đích khác khách hàng Cho vay có loại sau: + Thấu chi: “là kỹ thuật cấp tín dụng cho khách hàng theo ngân hàng cho phép khách hàng chi vượt số dư có tài khoản toán khách hàng để thực giao dịch toán kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đời sống” [7] + Cho vay trực tiếp lần: hình thức cho vay tương đối phổ biến ngân hàng khách hàng khơng có nhu cầu vay thường xun, khơng có điều kiện để cấp hạn mức thấu chi Một số khách hàng sử dụng vốn chủ sở hữu tín dụng thương mại chủ yếu, có nhu cầu thời vụ hay mở rộng sản xuất đặc biệt vay ngân hàng, tức vốn từ ngân hàng tham gia vào số giai đoạn định chu kỳ sản xuất kinh doanh + Cho vay theo hạn mức: nghiệp vụ theo ngân hàng thoả thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng tính cho kỳ cuối kỳ, số dư tín dụng tối đa mà ngân hàng cấp cho khách hàng + Cho vay luân chuyển: nghiệp vụ cho vay dựa luân chuyển hàng hố Doanh nghiệp mua hàng thiếu vốn, ngân hàng cho doanh nghiệp vay để mua hàng thu nợ doanh nghiệp thu tiền bán hàng + Cho vay trả góp: hình thức tín dụng theo ngân hàng cho phép khách hàng trả làm nhiều lần gốc lãi thời hạn tín dụng thoả thuận Cho vay trả góp thường áp dụng khoản vay trung dài hạn tài trợ cho tài sản cố định hàng lâu bền Số tiền trả lần tính tốn phù hợp với khả trả nợ 9 + Cho vay gián tiếp: hình thức cho vay thơng qua tổ chức trung gian Phần lớn ngân hàng áp dụng hình thức cho vay trực tiếp Bên cạnh ngân hàng phát triển thêm hình thức - Cho thuê tài sản (thuê- mua):Hoạt động chủ yếu NHTM cho vay để khách hàng mua tài sản Tuy nhiên, nhiều trường hợp khách hàng không đủ (hoặc chưa đủ điều kiện) để vay vốn Để mở rộng tín dụng, NHTM mua tài sản theo yêu cầu khách hàng cho khách hàng thuê Vì tài sản cho thuê thuộc sở hữu ngân hàng nên ngân hàng thu hồi để bán cho người khác thuê người thuê không trả nợ, điều giảm bớt thiệt hại cho ngân hàng - Bảo lãnh: cam kết ngân hàng hình thức thư bảo lãnh việc ngân hàng thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết.Bảo lãnh có bên: bên nhận bảo lãnh, bên bảo lãnh bên bảo lãnh Bảo lãnh ngân hàng có nghĩa ngân hàng bên bảo lãnh, khách hàng ngân hàng bên bảo lãnh người nhận bảo lãnh bên thứ ba 1.1.3 Khái niệm tổ chức tài phi ngân hàng Dưới phát triển mạnh mẽ thị trường tài chính, thân chủ thể có bước phát triển khơng ngừng Các hoạt động hệ thống ngân hàng mở rộng tiền gửi, cho vay, dịch vụ tốn, từ hình thức mang tính chất ngắn hạn đến trung dài hạn… Đồng thời chúng chun mơn hóa theo lĩnh vực khác để đáp ứng nhu cầu thị trường Tuy nhiên trước phát triển mạnh thị trường tài chính, có nơi, lĩnh vực mà thân ngân hàng khơng thể bao qt hết, đòi hỏi phải có tổ chức định đảm nhận cơng việc Đó tổ chức tài phi ngân hàng “Những tổ chức kinh doanh lĩnh vực tài - tiền tệ, thực số hoạt động ngân hàng không nhận tiền gửi không kỳ hạn không cung cấp hệ thống tốn” - Đặc điểm vai trò 10 Các tổ chức tài phi ngân hàng có đặc điểm khác biệt với ngân hàng chỗ: Chúng không nhận tiền gửi không kỳ hạn, nhận tiền gửi có kỳ hạn định, khơng làm dịch vụ toán ngân hàng Do chúng khơng tham gia q trình tạo tiền gửi không bị điều hành chặt chẽ Ngân hàng Trung ương Ngân hàng Thương mại Với đặc thù mình, chúng đưa khoản tiết kiệm nhỏ lẻ vào phục vụ trình sản xuất đời sống theo hoạt động mạnh như: chứng khoán, cho vay tiêu dùng, chấp đồng thời làm dịch vụ như: môi giới, đại lý.Với đặc thù mình, tổ chức tài phi ngân hàng có vai trò quan trọng đời sống kinh tế - xã hội.Chúng góp phần làm đa dạng hóa dịch vụ, tài cho kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực: tạo hội sinh lời cho nguồn tiết kiệm nhỏ lẻ thúc đẩy cạnh tranh tiến tài chính… Các hoạt động tổ chức tài phi ngân hàng đem lại hợp đồng bảo hiểm, dịch vụ cung cấp thông tin… cho khách hàng, giúp họ bảo vệ tài phân tán rủi ro Đây khía cạnh đặc thù mà tổ chức đem lại - Phân loại Nhìn chung tổ chức tài phi ngân hàng chủ yếu gồm: Các trung gian đầu tư: Đặc trưng loại huy động vốn trung dài hạn để đầu tư vào số lĩnh vực Các quỹ đầu tư bao gồm loại hình bản: Cơng ty tài quỹ đầu tư Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng: Thuộc loại hình có Công ty Bảo hiểm quỹ trợ cấp Tại đây, tài sản nợ tổ chức hình thành từ hợp đồng, cách nhận khoản nộp theo định kỳ có trách nhiệm chi trả có kiện nảy sinh Sự chênh lệch thời gian thu chi tạo hội cho tổ chức sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư 1.1.4 Vai trò tín dụng Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng kinh tế Hoạt động tín dụng có chất lượng góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo 11 ổn định lưu thông tiền tệ Cùng với phát triển kinh tế, vai trò tín dụng ngân hàng ngày tăng lên, thể hiện: Thứ nhất, tín dụng ngân hàng cơng cụ tài trợ có hiệu cho kinh tế Trong kinh tế doanh nghiệp hoạt động SXKD dựa nguồn vốn tự có vốn tài trợ từ bên như: ngân hàng, doanh nghiệp khác Trong vốn tín dụng ngân hàng nguồn tài trợ có hiệu cả, thoả mãn nhu cầu số lượng thời hạn, đồng thời chi phí sử dụng vốn tín dụng ngân hàng thường thấp chi phí sử dụng nguồn vốn khác Thứ hai, tín dụng ngân hàng cơng cụ để giải mâu thuẫn người thừa vốn người thiếu vốn Vì ngân hàng ln thu hút tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi tổ chức kinh tế, dân cư để đầu tư cho trình mở rộng sản xuất, tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển bền vững Trong q trình hoạt động đó, ngân hàng thu lợi tức từ hoạt động cho vay để trì phát triển hoạt động thân Tuy vậy, chế thị trường nay, huy động cho vay bao nhiêu, có đáp ứng hay không đáp ứng yêu cầu kinh tế, thu hồi vốn có hạn hay khơng vấn đề đặt lên hàng đầu hoạt động tín dụng ngân hàng Do đó, ngân hàng cần phải có nghệ thuật kinh doanh, phải tìm biện pháp hữu hiệu nhằm thu hút tối đa nguồn vốn với chi phí thấp vay Có thể nói, tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng vào trình vận động liên tục nguồn vốn, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tiền tệ xã hội Thứ ba, tín dụng ngân hàng góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp- nông nghiệp- dịch vụ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ để tái sản xuất, mở rộng hoạt động, chu kỳ phải bắt đầu tiền kết thúc tiền Do đó, để tăng nhanh vòng quay vốn, chủ thể kinh doanh phải tìm kiếm thực nhiều biện pháp cải tiến kỹ thuật, tìm kiếm thị trường Tất cơng việc đòi hỏi phải có nhiều vốn mà tín dụng ngân hàng nguồn cung ứng vốn cho nhu cầu cách đầy đủ kịp thời Mặt khác, vốn ngân hàng cung ứng cho nhà kinh doanh việc cho vay với kiện phải hoàn trả gốc lãi theo thời hạn quy định Vì vậy, nhà quản trị doanh nghiệp phải tìm nhiều 12 biện pháp để sử dụng vốn có hiệu quả, tăng nhanh vòng quay vốn, trả nợ gốc lãi hạn Chính trình góp phần tạo cho kinh tế hàng hố ngày phát triển Thứ tư, tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy q trình mở rộng mối quan hệ giao lưu kinh tế quốc tế Trong điều kiện nay, việc phát triển kinh tế nước phải gắn liền với phát triển kinh tế giới Trong đó, đầu tư vốn nước kinh doanh xuất nhập hàng hố hai lĩnh vực hợp tác thơng dụng phổ biến nước.Vốn nhân tố định cho việc thực trình Nhưng thực tế tổ chức kinh tế nào, nhà kinh doanh đủ vốn để hoạt động Ngân hàng với tư cách tổ chức kinh doanh tiền tệ, thông qua hoạt động tín dụng “nhà tài trợ” đắc lực vốn cho nhà đầu tư kinh doanh xuất nhập hàng hố Thứ năm, tín dụng ngân hàng công cụ để Nhà nước điều tiết khối lượng tiền tệ lưu thơng kinh tế, kiểm sốt tiền vào kênh lưu thơng qua kênh tín dụng Bởi vì, ngân hàng chủ thể quan trọng tham gia vào q trình tạo tiền thơng qua hoạt động tín dụng toán Khi ngân hàng mở rộng thắt chặt tín dụng tác động đến lượng tiền lưu thơng Do đó, Nhà nước muốn tăng khối lượng tiền lưu thơng NHNN tăng hạn mức tín dụng NHTM kinh tế ngược lại Thứ sáu, tín dụng ngân hàng góp phần thoả mãn nhu cầu tiết kiệm mở rộng đầu tư kinh tế Qua việc cung ứng vốn góp phần mở rộng đầu tư việc cấp vốn cho doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường chế độ hạch toán kinh tế, tiết kiệm hoạt động kinh doanh Như vậy, tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội đất nước, giải mâu thuẫn nội kinh tế, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững Tuy nhiên, để tín dụng ngân hàng phát huy hết vai trò nhà quản lý ngân hàng, quan chức phải tạo hành lang pháp lý quy định chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người vay người vay kinh tế 13 1.2 Chất lượng tín dụng cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 1.2.1 Quan niệm chất lượng tín dụng Chất lượng sản phẩm, dịch vụ hiểu tồn tính sản phẩm, dịch vụ phù hợp với điều kiện quy định nhằm thoả mãn tốt nhu cầu xã hội Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp, đặc biệt kinh tế thị trường cạnh tranh, doanh nghiệp muốn tồn phát triển trước hết cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày cao xã hội Chất lượng tín dụng hiểu cách khái quát đáp ứng nhu cầu khách hàng (người gửi tiền người vay tiền) phù hợp với phát triển kinh tế xã hội đảm bảo tồn tại, phát triển tổ chức tín dụng cung cấp sản phẩm tín dụng Theo từ điển Weekipedia thì: “Chất lượng tín dụng phạm trù phản ánh mức độ rủi ro bảng tổng hợp cho vay tổ chức tín dụng Để phản ánh chất lượng tín dụng, có nhiều tiêu nói chung người ta thường quan tâm đến: tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ, tỷ lệ cấu tài sản đảm bảo” Trong thực tế, xuất phát từ chất tín dụng mối quan hệ người vay người cho vay, liên quan đến nhiều chủ thể kinh tế có vai trò to lớn kinh tế nên chất lượng tín dụng đề cập nhiều góc độ khác nhau: - Đối với kinh tế: Tín dụng có chất lượng nghĩa phải huy động tối đa lượng tiền tệ tạm thời nhàn rỗi thực cho vay đầu tư phát triển kinh tế theo định hướng Nhà nước cách có hiệu Tức việc đầu tư tín dụng góp phần nâng cao suất lao động, tạo sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, giá thành hạ Đồng thời, thơng qua góp phần thực nhiệm vụ kinh tế vĩ mơ Nhà nước như: hợp lý hố cấu kinh tế, giải công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện sống người dân, củng cố quan hệ kinh tế đối ngoại quốc gia, đặc biệt góp phần vào cơng cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước 14 - Đối với khách hàng vay vốn: Chất lượng tín dụng chất lượng sản phẩm tín dụng ngân hàng cung cấp Chất lượng tín dụng cao đồng nghĩa với với việc vốn vay cung ứng đủ số lượng, thời hạn lãi suất hợp lý với thời gian xét duyệt nhanh chóng, thái độ tận tình, chu đáo Từ đó, tạo điều kiện cho khách hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có nguồn thu nhập ổn định để trả nợ vay ngân hàng, giúp khách hàng ngân hàng phát triển hoạt động kinh doanh - Đối với ngân hàng: Nguyên tắc hoạt động tín dụng ngân hàng vốn vay phải hồn trả gốc lãi hạn Nên nói đến chất lượng tín dụng nói đến khoản tín dụng bảo đảm an tồn, sử dụng mục đích, phù hợp với sách tín dụng ngân hàng, hồn trả gốc lãi thời hạn, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng với chi phí nghiệp vụ thấp, tăng khả cạnh tranh ngân hàng thị trường, làm lành mạnh quan hệ kinh tế, phục vụ tăng trưởng phát triển Như vậy, chất lượng tín dụng mức độ thoả mãn nhu cầu hiệu kinh tế, người vay người cho vay quan hệ tín dụng 1.2.2 Đặc điểm chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng đáp ứng yêu cầu khách hàng (người gửi tiền người vay tiền) phù hợp với phát triển kinh tế xã hội đảm bảo tồn tại, phát triển ngân hàng Chất lượng tín dụng hình thành bảo đảm từ hai phía ngân hàng khách hàng Bởi chất lượng tín dụng ngân hàng phụ thuộc vào thân ngân hàng mà phụ thuộc vào kết hoạt động kinh doanh khách hàng Chất lượng tín dụng khái niệm vừa cụ thể (thể qua tiêu tính tốn kết kinh doanh, nợ hạn…), vừa trừu tượng (thể qua khả thu hút khách hàng, tác động đến kinh tế…) Chất lượng tín dụng vừa chịu ảnh hưởng nhân tố chủ quan (khả quản lý, trình độ, đạo đức cán ngân hàng khách hàng…) khách quan (sự thay đổi môi trường kinh tế xã hội khuynh hướng phát triển kinh tế, môi trường pháp lý…) 15 Chất lượng tín dụng tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi NHTM với thay đổi mơi trường bên ngồi, thể sức mạnh ngân hàng trình cạnh tranh để tồn 1.2.3 Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụng NHTM Các nhà kinh tế, nhà phân tích ngân hàng, quan quản lý, nhà quản lý ngân hàng đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng sử dụng nhiều tiêu khác Nhìn chung, đánh giá chất lượng tín dụng người ta thường dùng tiêu định tính định lượng 1.2.3.1 Chỉ tiêu định tính Là tiêu mang tính tương đối, khó xác định thường dùng để đánh giá chất lượng tín dụng cách khái quát Các tiêu định tính thường bao gồm: Thứ nhất, việc đảm bảo thực nguyên tắc cho vay nhằm hạn chế đến mức tối đa rủi ro cho ngân hàng thực tốt sách Nhà nước thời kỳ Thứ hai, uy tín ngân hàng khách hàng, hài lòng khách hàng sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp quy mơ, lãi suất, phí, thời gian phục vụ… Thứ ba, trình độ chun mơn nghiệp vụ cán ngân hàng, khả ứng dụng công nghệ, kỹ thuật đại q trình cung cấp tín dụng nhằm rút ngắn thời gian phục vụ đảm bảo thu thập, lưu trữ đầy đủ thông tin để giúp ngân hàng khai thác, phát ngăn ngừa rủi ro Thứ tư, việc phối hợp tốt với quan chức như: công chứng, trung tâm giao dịch đảm bảo, tổ chức, đoàn thể để làm tốt công tác cho vay Các tiêu định tính khó xác định chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cán tín dụng người quản lý mối quan hệ họ với khách hàng thực tế nói đến chất lượng tín dụng thường người ta ý nhiều đến tiêu mang tính định lượng 16 1.2.3.2 Chỉ tiêu định lượng - Doanh số cho vay Đây tiêu phản ánh quy mô cấp tín dụng ngân hàng kinh tế, tiêu phản ánh xác tuyệt đối hoạt động cho vay khoảng thời gian Do đó, kết hợp doanh số cho vay thời kỳ liên tiếp thấy xu hướng hoạt động tín dụng NHTM - Tổng dư nợ Chỉ tiêu tương tự tiêu doanh số cho vay, nhiên tiêu phản ánh khối lượng tiền cấp cho kinh tế thời điểm định Tổng dư nợ thấp chứng tỏ ngân hàng khơng có khả mở rộng mạng lưới khách hàng, hoạt động tín dụng yếu kém, khả tiếp thị khách hàng chưa tốt Tuy nhiên khơng phải tiêu cao chất lượng tín dụng tốt lẽ ngân hàng cho vay vượt mức giới hạn lúc ngân hàng bắt đầu chấp nhận rủi ro tín dụng Chỉ tiêu tổng dư nợ phản ánh quy mơ tín dụng đồng thời phản ánh uy tín ngân hàng Khi so sánh tổng dư nợ ngân hàng với thị phần tín dụng ngân hàng cho biết dư nợ ngân hàng cao hay thấp - Tỷ lệ nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn = Nợ hạn/ Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ phần trăm nợ hạn tổng dư nợ NHTM thời điểm định thường cuối tháng, cuối quí, cuối năm Đây tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng NHTM Tỷ lệ nợ hạn thấp biểu chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng có độ an tồn cao tức mức độ rủi ro thấp Tuy vậy, thực tế để đánh giá xác chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng người ta chia tỷ lệ nợ hạn thành hai loại: tỷ lệ nợ hạn có khả thu hồi tỷ lệ nợ hạn khơng có khả thu hồi Ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn cao phần trăm nợ có khả thu hồi phần trăm nợ khơng có khả thu hồi, ta đánh giá xác chất lượng tín dụng ngân hàng 17 - Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Theo quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì: “ Trong thời hạn tối đa năm kể từ ngày quy định có hiệu lực, tổ chức tín dụng phải xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội để hỗ trợ cho việc phân loại nợ, quản lý chất lượng tín dụng phù hợp với phạm vi hoạt động, tình hình thực tế tổ chức tín dụng”[8] Quyết định 493 quy định việc phân loại nợ tổ chức tín dụng thực theo điều (các tổ chức tín dụng có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ) sau: + Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi hạn + Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả trả nợ + Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá khơng có khả thu hồi nợ gốc lãi đến hạn Các khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá có khả tổn thất phần nợ gốc lãi + Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá có khả tổn thất cao + Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá khơng khả thu hồi, vốn Trong khoản nợ từ nhóm trở lên xem khoản nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu/Tổng dư nợ - Thu nhập từ hoạt động cho vay Hoạt động tín dụng chứa nhiều rủi ro hoạt động mang lại thu nhập cho ngân hàng Do vậy, chất lượng tín dụng nâng cao thực có ý 18 nghĩa góp phần nâng cao khả sinh lời ngân hàng Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu cần thiết để đo khả sinh lời ngân hàng hoạt động tín dụng mang lại Chính vậy, việc giảm tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng phải tăng thu nhập từ hoạt động cho vay - Hiệu suất sử dụng vốn Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ vốn cho vay tổng nguồn vốn huy động Nó xem xét, đánh giá tỷ trọng cho vay phù hợp với khả đáp ứng vốn thân ngân hàng kinh tế hay chưa Hiệu suất sử dụng vốn = tổng dư nợ/ tổng vốn huy động Tỷ lệ thực tế giao động từ 30% đến 100% Thông thường vào khoảng 80% tốt, mức đó, chí xấp xỉ 100% gây ảnh hưởng khơng tốt tới ngân hàng Lúc tính khoản ngân hàng bị đe dọa khối lượng dự trữ không đảm bảo 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Có nhiều nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng ngân hàng lại phân thành nhóm nhân tố chủ yếu là: nhân tố mơi trường hoạt động, nhân tố từ phía khách hàng vay vốn nhân tố từ ngân hàng 1.2.4.1 Các nhân tố môi trường hoạt động - Mơi trường kinh tế Hoạt động tín dụng ngân hàng ln có quan hệ mật thiết với kinh tế, giai đoạn biến cố kinh tế có tác động đến hoạt động ngân hàng Nền kinh tế ổn định, lạm phát thấp, khủng hoảng, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có hiệu quả, doanh nghiệp hồn trả vốn vay ngân hàng hạn gốc lãi tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng ngân hàng phát triển, chất lượng tín dụng nâng cao Ngược lại thời kỳ suy thoái kinh tế, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, đầu tư, tiêu dùng giảm sút, lạm phát cao, nhu cầu tín dụng giảm, vốn tín dụng khơng đầu tư hiệu quả, ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Hoạt động tín dụng ngân hàng giảm sút quy mô chất lượng 19 Sự phù hợp lãi suất cho vay ngân hàng với mức lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ kinh tế quốc dân ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng ngân hàng Với mức lãi suất cao, chi phí trả lãi lớn yếu tố làm cho giá thành sản phẩm dịch vụ tăng cao (nhất doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay ngân hàng), giá bán lại phụ thuộc vào cung cầu thị trường nên khó tăng theo, doanh nghiệp gặp khó khăn hoạt động kinh doanh nên khó khăn việc trả nợ vay ngân hàng mà chất lượng tín dụng giảm sút - Mơi trường pháp lý chế sách Trong kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước, pháp luật có vai trò quan trọng đảm bảo cho kinh tế vận hành cách trôi chảy Với vai trò đảm bảo cho việc chuyển từ kinh tế thị trường tự phát, tổ chức sang kinh tế thị trường văn minh, pháp luật hàng rào pháp lý tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể kinh tế Vì pháp luật có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng nói chung chất lượng tín dụng nói riêng Một hệ thống pháp luật đồng cộng với ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật chủ thể tham gia quan hệ tín dụng sở đảm bảo cho chất lượng tín dụng nâng cao Sự thay đổi chủ trương sách Nhà nước gây ảnh hưởng đến khả trả nợ doanh nghiệp Cơ cấu kinh tế, sách xuất nhập khẩu, sách khuyến khích, hạn chế đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngân hàng từ tác động đến chất lượng tín dụng 1.2.4.2 Các nhân tố thuộc phía khách hàng Khách hàng người trực tiếp sử dụng vốn vay ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhu cầu đời sống mà chất lượng tín dụng ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn từ phía khách hàng Một khách hàng có tư cách đạo đức tốt, có tình hình tài vững vàng, có thu nhập ổn định sẵn sàng hoàn trả đầy đủ khoản vốn vay ngân hàng đến hạn, qua đảm bảo an tồn nâng cao chất lượng tín dụng Các khách hàng lớn 20 ngân hàng thông thường doanh nghiệp Những nhân tố thuộc phía khách hàng tác động đến chất lượng tín dụng bao gồm: - Vốn khả tài khách hàng Vốn khả tài khách hàng sở tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh khả trả nợ doanh nghiệp Một doanh nghiệp có nguồn vốn lớn, có tự chủ, phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng có khả trả nợ ngân hàng cao doanh nghiệp hoạt động chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng - Trình độ khả đội ngũ lãnh đạo cán doanh nghiệp khách hàng vay vốn Đây yếu tố định thành công doanh nghiệp Trong chế thị trường để doanh nghiệp đứng vững đòi hỏi phải giải tốt vấn đề: sản xuất gì, sản xuất sản xuất cho Trong điều kiện trình độ sản xuất phát triển nhu cầu tiêu dùng thường xuyên thay đổi, môi trường cạnh tranh gay gắt với nguồn lực hạn chế định kinh doanh khó, đòi hỏi tập thể người lao động mà đặc biệt cán lãnh đạo phải có kiến thức, kinh nghiệm trình độ để đưa định đắn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu - Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Trên sở nhận định cách khách quan, xác khả phát triển sản xuất doanh nghiệp, thị hiếu người tiêu dùng với sản phẩm doanh nghiệp với yếu tố thuận lợi, khó khăn mơi trường, doanh nghiệp định kế hoạch chiến lược mở rộng, thu hẹp hay ổn định sản xuất, từ xây dựng kế hoạch cụ thể sản xuất tiêu thụ sản phẩm Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh đắn định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp - Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp hoạt động marketing Doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khoa học nâng cao suất, chất lượng, hiệu lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Sản phẩm nhiều người biết đến đến tay người tiêu dùng cách dễ 21 dàng sở tảng để doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch đề giúp sản phẩm doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường Khi doanh nghiệp có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng vòng quay hiệu sử dụng vốn - Tư cách, đạo đức người vay Tư cách đạo đức xét phương diện ý muốn hoàn trả khoản nợ vay Trong nhiều trường hợp người vay có ý muốn chiếm đoạt vốn, khơng hồn trả nợ vay có khả trả nợ, điều gây rủi ro không nhỏ cho ngân hàng 1.2.4.3 Các nhân tố thuộc phía ngân hàng Đây nhân tố thuộc thân, nội ngân hàng liên quan đến phát triển ngân hàng tất mặt ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng gồm: chiến lược phát triển, sách tín dụng, mơ hình tổ chức quản lý, lực, đạo đức cán bộ, quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm tra, kiểm sốt trang thiết bị - Chiến lược phát triển ngân hàng Chiến lược phát triển ngân hàng yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng Một chiến lược phát triển đắn, phù hợp đảm bảo cho ngân hàng phát triển cách bền vững Ngược lại chiến lược không phù hợp làm chậm tiến độ phát triển dẫn đến khó khăn kinh doanh thua lỗ, phá sản… - Chính sách tín dụng Chính sách tín dụng ngân hàng hệ thống biện pháp liên quan đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng, định hướng tín dụng theo ngành nghề…Chính sách tín dụng có ý nghĩa định đến thành bại ngân hàng Một sách tín dụng đắn thu hút nhiều khách hàng, đảm bảo khả sinh lời hoạt động tín dụng Bất ngân hàng muốn có chất lượng tín dụng cao phải có sách tín dụng phù hợp với điều kiện xu hướng thị trường - Mơ hình tổ chức quản lý ngân hàng Ngân hàng có cấu tổ chức khoa học đảm bảo phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cán bộ, nhân viên, phòng ban ngân hàng, 22 ngân hàng với toàn hệ thống với quan liên quan khác, tạo điều kiện cho ngân hàng đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng đồng thời giúp ngân hàng theo dõi, quản lý tốt khoản vốn huy động khoản cho vay từ nâng cao chất lượng hiệu hoạt động tín dụng - Chất lượng đội ngũ cán ngân hàng Con người yếu tố định đến thành bại quản lý vốn tín dụng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung Kinh tế phát triển, quan hệ kinh tế phức tạp, cạnh tranh ngày gay gắt yêu cầu trình độ người lao động ngày cao Đội ngũ cán ngân hàng có chun mơn nghiệp vụ giỏi, có đạo đức, có lực việc quản lý đơn xin vay, thẩm định, đánh giá tài sản chấp, giám sát số tiền vay có biện pháp hữu hiệu việc thu hồi nợ vay ngân hàng giúp ngân hàng ngăn ngừa rủi ro thực cấp tín dụng - Quy trình tín dụng Đây trình tự giai đoạn, bước công việc cần phải thực theo thủ tục định việc cho vay, thu nợ Bắt đầu từ việc xét đơn xin vay khách hàng đến thu nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn tín dụng Chất lượng tín dụng tuỳ thuộc vào việc lập quy trình tín dụng đảm bảo tính khoa học việc thực tốt bước quy trình tín dụng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng bước Quy trình tín dụng gồm giai đoạn chính: + Xét đề nghị vay khách hàng thực cho vay: Trong giai đoạn chất lượng tín dụng phụ thuộc nhiều vào công tác thẩm định khách hàng, thẩm định dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh việc chấp hành quy định điều kiện, thủ tục cho vay ngân hàng + Kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay: Việc thiết lập hệ thống kiểm tra hữu hiệu, áp dụng có hiệu hình thức, biện pháp kiểm tra giúp ngân hàng giám sát mục đích sử dụng vốn vay khách hàng từ hạn chế khoản vay khơng sử dụng mục đích - khoản vay tiềm ẩn nhiều rủi ro + Thu nợ lý: Sự linh hoạt Ngân hàng khâu thu nợ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, hạn chế khoản nợ hạn, bảo 23 tồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng - Thơng tin tín dụng Trong hoạt động ngân hàng thơng tin tín dụng cần thiết sở để xem xét, định cho vay hay không cho vay theo dõi, quản lý khoản cho vay với mục đích đảm bảo an tồn hiệu Thơng tin tín dụng thu từ nhiều nguồn: hồ sơ vay vốn, vấn khách hàng, thông tin tổ chức tín dụng, thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Thơng tin đầy đủ, xác kịp thời, tồn diện khả ngăn ngừa rủi ro lớn, chất lượng tín dụng cao - Kiểm sốt nội Thơng qua kiểm tra kiểm sốt giúp lãnh đạo ngân hàng nắm tình hình hoạt động kinh doanh diễn ra, thuận lợi, khó khăn việc chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế, sách, thủ tục tín dụng từ giúp lãnh đạo ngân hàng có đường lối, chủ trương phù hợp để giải khó khăn, vướng mắc, phát huy nhân tố thuận lợi để nâng cao chất lượng tín dụng hiệu kinh doanh - Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tín dụng Trang thiết bị yếu tố góp phần khơng nhỏ việc nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Với phát triển vũ bão công nghệ thông tin nay, trang thiết bị tin học giúp cho ngân hàng thu nhận xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, xác, sở có định tín dụng đắn, khơng bỏ lỡ thời kinh doanh, giúp cho trình quản lý tiền vay toán thuận tiện nhanh chóng Tóm lại, qua việc xem xét nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cho thấy tuỳ theo điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện pháp lý nước mà nhân tố có ảnh hưởng khác đến chất lượng tín dụng NHTM Vấn đề phải nắm vững nhân tố ảnh hưởng vận dụng sáng tạo điều kiện hồn cảnh cụ thể tìm giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng 24 1.2.4 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng Q trình đời phát triển sản xuất hàng hóa làm nẩy sinh quan hệ tín dụng cho vay nặng lãi, tín dụng thương mại đến tín dụng ngân hàng Đó quy luật mang tính tất yếu khách quan Khi tín dụng ngân hàng hoạt động có hiệu tác động trở lại sản xuất hàng hóa, làm cho lưu thơng hàng hóa khơng bị ách tắc, chu kỳ sản xuất rút ngắn, tăng vòng quay vốn, tiết kiệm vốn chi phí, giá hàng hóa giảm, hàng hóa tiêu thụ nhiều từ làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp lợi ích toàn xã hội Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại huy động vốn cho vay hai hoạt động định tồn phát triển ngân hàng Ở nước giới hoạt động tín dụng thường mang lại khoảng 50% nguồn thu cho ngân hàng, Việt Nam số chiếm khoảng 70% Điều cho thấy nguồn thu từ hoạt động tín dụng ln nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn ngân hàng Vì vậy, nâng cao chất lượng tín dụng trở thành vấn đề sống tồn phát triển ngân hàng Sự yếu chất lượng tín dụng trở thành nguy gây nên phá sản ngân hàng, chí gây cản trở hệ thống ngân hàng hiệu ứng dây chuyền Chính hoạt động mình, NHTM ln lấy chất lượng tín dụng làm tiêu thức quan tâm hàng đầu sau đến tiêu chí khác Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng thể qua số điểm sau: Thứ nhất, nâng cao chất lượng tín dụng tạo điều kiện cho ngân hàng đảm bảo an tồn vốn, tài sản khách hàng gửi tiền Có ngân hàng bảo tồn phát triển nguồn vốn, đồng thời có đảm bảo an tồn ngân hàng thu hút khách hàng gửi tiền, từ có đủ vốn để phát triển tín dụng Thứ hai, nâng cao chất lượng tín dụng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Nếu khơng nâng cao chất lượng tín dụng dẫn đến phát sinh khoản nợ hạn khoản nợ không thu hồi ngân hàng phải lấy từ nguồn dự phòng rủi ro để bù đắp cho khoản tín dụng Chất lượng tín dụng thấp ngân hàng phải trích sử dụng nhiều dự phòng rủi ro mà lợi nhuận giảm, dẫn đến hiệu kinh doanh giảm 25 Thứ ba, nâng cao chất lượng tín dụng để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho kinh tế thực đầy đủ chức năng, vai trò ngân hàng thương mại Nếu việc nâng cao chất lượng tín dụng khơng coi trọng, xuất rủi ro dẫn đến việc luân chuyển vốn kinh tế trì trệ, từ ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển kinh tế 1.3 Những học kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng nước giới 1.3.1 Kinh nghiệm CHLB Đức mơ hình đảm bảo tín dụng Trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng, có nhiều hình thức bảo lãnh khác nhau, hình thức bảo lãnh áp dụng phổ biến thành công Cộng hòa Liên Ban Đức bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh Ngân hàng Bảo lãnh Đức thành lập hoạt động theo luật công ty Chức chủ yếu bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn ngân hàng trường hợp doanh nghiệp hoạt động tốt, vay vốn không đủ tài sản chấp đề nghị Ngân hàng Bảo lãnh đứng bảo lãnh phần tiền vay thiếu tài sản chấp Nguồn thu chủ yếu Ngân hàng Bảo lãnh kinh doanh chứng khốn có giá, lệ phí 1% giá trị bảo lãnh hoa hồng bảo lãnh hàng năm Theo pháp luật quy định, có rủi ro cho vay Ngân hàng Bảo lãnh chịu 80% ngân hàng cho vay chịu 20% Để bảo lãnh, doanh nghiệp phải gửi toàn hồ sơ xin vay đến Ngân hàng Bảo lãnh Sau thẩm định tồn diện dự án vay vốn khả trả nợ, hiệu kinh tế, giá trị tài sản chấp… thấy phương án vay vốn tốt, dù giá trị tài sản chấp có nhỏ tiền vay, doanh nghiệp chấp thuận bảo lãnh Ngân hàng Bảo lãnh có mối liên hệ chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế để hỗ trợ bảo lãnh lại Ngồi đối tác khác tham gia cấp vốn, tư vấn, quan hệ công việc khách hàng xin bảo lãnh, Ngân hàng Tín dụng tái thiết, NHTM quỹ tiết kiệm, doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng bảo lãnh Cộng Hòa Liên Bang Đức hỗ trợ tích cực cho hoạt động SX-KD doanh nghiệp vừa nhỏ, góp phần làm đa dạng hóa thị trường vốn nước 26 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị tín dụng ngân hàng Citibank Một tập đoàn tài có hiệu kinh doanh đánh giá cao giới Citigroup, kết hoạt động Citibank tạo nên nguồn thu lớn cho Citigroup Đây tập đoàn hàng đầu khơng quy mơ mà đối thủ có sức mạnh thương trường nhờ sách quản lý rủi ro tập đoàn Chủ tịch tập đoàn Citigroup – Walter Wriston nói lên vai trò quan trọng hoạt động quản lý rủi ro sau: toàn sống hoạt động ngân hàng quản trị rủi ro Trong môi trường hoạt động ngân hàng, Citibank xây dựng khung quản trị rủi ro, bao gồm sách tín dụng tuyên bố cách rõ ràng, quy trình quản lý rủi ro, công cụ nguồn thông tin cần thiết để định, đội ngũ nhân có hiểu biết, ngơn ngữ chung, trách nhiệm vai trò họ quy trình tín dụng Khi yếu tố hội tụ cách đầy đủ tạo ngân hàng văn hóa tín dụng hiệu Mơ hình tín dụng thương mại tiêu chuẩn hóa phải trải qua giai đoạn trình xét duyệt: gặp gỡ khách hàng, thẩm định, thực giao dịch Ba giai đoạn sách tín dụng chủ chốt Citibank bao gồm: hình thành chiến lược kế hoạch cho vay; tiến hành cho vay khách hàng; đánh giá báo cáo thực thi Trong giai đoạn trách nhiệm phận tham gia thể cách cụ thể, rõ ràng sau: Uỷ ban quản lý (Management Committee) thực nhiệm vụ: thiết lập mục tiêu hoạt động tiêu chuẩn danh mục đầu tư ngân hàng; đặt hạn mức tín dụng Uỷ ban sách tín dụng Uỷ ban sách tín dụng (Credit Policy Committee) thực nhiệm vụ sau: đặt hạn mức tín dụng với Uỷ ban quản lý; xây dựng sách tín dụng; quản lý đánh giá danh mục đầu tư quản trị rủi ro Bộ phận quản trị rủi ro (Line Management) thực thi nhiệm vụ: lập chiến lược kinh doanh; nhận định thị trường mục tiêu mức chấp nhận rủi ro; gặp gỡ khách hàng đánh giá rủi ro, xét duyệt dư nợ rủi ro; theo dõi việc hoàn trả 27 hồ sơ tín dụng, theo dõi trì giao dịch, giải ngân cho nhà đầu tư: theo dõi vấn đề phát sinh trình tín dụng; xúc tiến tiến độ khoản vay Mục tiêu quy trình tín dụng hiệu đảm bảo ngân hàng hoạt động đạt hiệu cao, rủi ro giảm thiểu cách thấp với lợi nhuận mục tiêu 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị tín dụng tập đoàn ngân hàng ING Hoạt động quản trị tín dụng ngân hàng có đặc điểm giống nhau, nhiên khơng hồn tồn giống tùy thuộc vào loạt yếu tố trình độ phát triển, tính chất hoạt động, hình thức sở hữu, quan niệm lãnh đạo ngân hàng… Để hướng tới hoạt động chuẩn hóa có hiệu ta nghiên cứu xem xét kinh nghiệm quản trị tín dụng tập đồn ING, tập đoàn lớn hoạt động toàn cầu lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, coi đơn vị hàng đầu Châu Âu hiệu quản trị rủi ro nói chung có quản trị tín dụng – Bộ máy độc lập, quản lý chung – Rạch ròi thẩm quyền định tín dụng – Xây dựng hạn mức tín dụng nội cho khách hàng – Lượng hóa rủi to tín dụng, chủ động đối phó 1.3.4 Nâng cao chất lượng tín dụng số nước Đơng Á Đông Nam Á Tại số nước Đông Á Đơng Nam Á, sau khủng hoảng tài tiền tệ năm 1997 khoản nợ khó đòi tăng lên nhanh chóng phá vỡ cân bảng tổng kết tài sản quỹ tín dụng khiến ngân hàng đạt mức chuẩn (8%) tỷ lệ vốn tài sản có rủi ro ngân hàng toán quốc tế (BIS) Các khoản cho vay khó đòi khu vực khơng lớn giá trị tuyệt đối 700 tỷ USD Nhật Bản hay 200 tỷ USD Trung Quốc mà chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ tín dụng quốc gia khoảng 70% Indonesia, 36% Thái Lan, 17% Malaixia 16% Philipin, mức cho phép theo thông lệ quốc tế 5% Gánh nặng nợ khó đòi chồng chất dẫn ngân hàng thương mại đến bờ vực phá sản Vì Chính phủ ngân hàng phải đề nhiều biện pháp để cải thiện chất lượng tín dụng 28 - Về phía Chính phủ Chính phủ thắt chặt quản lý khoản nợ khó đòi ngân hàng cách áp dụng tiêu chuẩn kế toán tiên tiến giới để phân loại, xác định lại khoản cho vay khó đòi khoản cho vay khơng trả lãi vòng tháng trở lên thay tháng trước Chính phủ thúc đẩy việc thành lập tổ chức tài đảm trách việc xử lý có hiệu khoản cho vay khó đòi cơng ty mua bán nợ, công ty quản lý nợ ngân hàng, công ty mua bán tài sản chấp Để tăng lực tài cho ngân hàng, Chính phủ đầu tư tái tạo vốn cho hệ thống ngân hàng Nguồn tiền để tái tạo vốn lấy từ ngân sách, từ phát hành trái phiếu vay tổ chức tài quốc tế Ngồi Chính phủ giành phần tiền để mua lại khoản nợ xấu ngân hàng Trong Chính phủ Thái Lan trọng nới lỏng giới hạn quyền sở hữu nước với ngân hàng, cho phép người nước nắm giữ tối đa cổ phần thời hạn 10 năm Chính phủ Nhật lại ban hành luật quản lý ngoại hối, cho phép tổ chức cá nhân mở tài khoản JPY ngân hàng nước cho phép tổ chức, cá nhân nước phép mở tài khoản USD ngân hàng Nhật Chính phủ thực giải thể, sát nhập quốc hữu hóa số ngân hàng thương mại - Về phía ngân hàng Các ngân hàng thực việc xử lý mạnh khoản nợ khó đòi giải pháp xố nợ, bán cấu lại nợ Tại Hàn Quốc 15 ngân hàng cỡ quốc gia phải xoá 2.000 tỷ won khoản nợ khó đòi Các quỹ tín dụng Nhật Bản bán khoản nợ vay khó đòi trị giá khoảng 4.000 tỷ JPY Đồng thời ngân hàng thắt chặt thủ tục cho vay quy định số lượng tối đa tổ chức, cá nhân vay tiền lúc, nghiêm khắc đánh giá tình trạng tín dụng ngừng cho vay khách hàng khơng đảm bảo Ngồi ngân hàng trọng đến việc tổ chức, cố, nâng cao trình độ đội ngũ cán làm cơng tác thẩm định tín dụng 29 Từ thấy rằng, nâng cao chất lượng tín dụng quỹ tín dụng phải vấn đề quan tâm thường xuyên đợi đến phát sinh khoản nợ xấu tập trung xử lý để xử lý khoản nợ xấu tốn đòi hỏi phải thực nhiều giải pháp đồng từ phía Chính phủ thân quỹ tín dụng 1.3.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng Techcombank Khu Vực Đông Nam Á Hệ thống công nghệ ứng dụng Experian giúp tự động hóa quy trình quản lý tín dụng nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển dịch vụ tài cá nhân Techcombank Hà Nội, ngày 11 tháng năm 2011 – Techcombank, ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam lựa chọn Experian®, cơng ty dịch vụ thơng tin tồn cầu đối tác cung cấp dịch vụ quản trị phân tích rủi ro tín dụng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu danh mục khách hàng ngày phát triển Techcombank Hôm nay, lễ ký kết hợp tác hai bên diễn Hà Nội Lễ ký kết lần thể nỗ lực Experian việc không ngừng mở rộng phát triển phạm vi tồn cầu hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tiêu chuẩn quốc tế tới thị trường Experian cung cấp cho Techcombank công cụ tốt để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng Techcombank sử dụng khai thác hệ thống ứng dụng Experian nhằm thiết lập tảng sở liệu vững đáng tin cậy, qua góp phần giúp Techcombank xây dựng, trì tăng cường mối quan hệ lâu dài với khách hàng, tạo điệu kiện thuận lợi cho Techcombank việc cung cấp sản phẩm phù hợp cho nhu cầu chuyên biệt đa dạng khách hàng Bên cạnh đó, việc khai thác cơng nghệ ứng dụng Experian cho phép, Techcombank nắm bắt tốt thông tin hiểu rõ khách hàng, hỗ trợ tích cực cho định kinh doanh Đây bước tiến Techcombank lĩnh vực tín dụng tiêu dùng Experian sẵn sàng hỗ trợ Techcombank sử dụng kết hợp hiệu yếu tố phân tích, cơng nghệ tiên tiến khả tư vấn để xây dựng hệ thống công 30 nghệ ứng dụng có tính linh hoạt, sáng tạo đảm bảo tuân thủ hướng dẫn quản trị rủi ro Ngân hàng Nhà nước ban hành Experian triển khai thành công 1.500 hệ thống phân tích định xử lý hồ sơ vay, quản lý khách hàng, quản lý nợ ngăn chặn gian lận toàn cầu Hệ thống Experian cài đặt cho 16 văn phòng tín dụng tiêu dùng trì thơng tin 500 triệu người tiêu dùng khoảng 40 triệu doanh nghiệp khắp giới 1.3.6 Nâng cao chất lượng tín dụng quỹ tín dụng Cách vài năm Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi số quỹ tín dụng hoạt động yếu kém, hiệu thấp, quy mô nhỏ Đặc biệt hoạt động tín dụng rơi vào tình trạng xấu, có dấu hiệu rủi ro cao, nợ hạn tăng đột biến, khả tốn xếp vào tình trạng quản lý đặc biệt NHNN Dưới đạo NHNN, ban lãnh đạo Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi xếp cải tổ lại tồn hoạt động mình, đặc biệt hoạt động tín dụng Sau năm, hoạt động Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi có nhiều khởi sắc, dần vào ổn định hiệu quả, quy mơ ngày mở rộng, khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt, nợ xấu giảm xuống 1% Để đạt kết đó, Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi tích cực việc tìm giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng Trong đó, việc nâng cao hiệu cơng tác quản lý rủi ro Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi đặc biệt trọng, thể số điểm: - Ban hành sổ tay tín dụng Sổ tay tín dụng cẩm nang hệ thống tổng hợp quy định chung, bước mà cán tín dụng cần thực quy trình tác nghiệp Sổ tay tín dụng xây dựng với mục đích trở thành cơng cụ hỗ trợ quan trọng cho cán tín dụng tra cứu để thực phần hành cơng việc cách nhuần nhuyễn Bên cạnh sổ tay tín dụng đề cập đến nội dung quản lý rủi ro tín dụng để nhà quản lý điều hành tín dụng khn khổ pháp lý để kiểm sốt, loại trừ rủi ro tín dụng lường trước 31 - Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát vốn vay Các nhân viên phòng nghiệp vụ trực tiếp giải quản lý hồ sơ khoản vay có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay, việc trả nợ, kiểm tra tình hình tài sản đảm bảo khách hàng để hạn chế rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn vay Đánh giá mức độ tín nhiệm phân loại khách hàng, kịp thời phát xử lý vi phạm để đảm bảo hoạt động tín dụng ln an tồn, hiệu Việc kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay phù hợp với Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi đặc điểm kinh doanh, sử dụng vốn khách hàng - Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi xây dựng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân.Thơng qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội để tiến hành chấm điểm, xếp loại khách hàng từ xây dựng sách khách hàng phù hợp với nhóm khách hàng Mục tiêu sách khách hàng nhằm tăng cường quan hệ, có sách ưu tiên lãi suất, phí, điều kiện tài sản đảm bảo với nhóm khách hàng xếp hạng cao ngược lại, hạn chế quan hệ tín dụng, tăng cường biện pháp đảm bảo với nhóm khách hàng xếp hạng thấp Từ việc nâng cao chất lượng tín dụng Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi thấy rằng: để chất lượng tín dụng nâng cao đòi hỏi quỹ tín dụng phải thực đồng nhiều giải pháp, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thực sách khách hàng tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, quản trị rủi ro giải pháp quan trọng 1.4 Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu Tác giả Nguyễn Thị Thu Đông (2012) nghiên cứu “Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trình hội nhập” sâu nghiên cứu thực trạng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2006-2010 từ đưa định hướng giải pháp 32 nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xu hội nhập quốc tế Tác giả Lê Đăng Hoàn (2013) với đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp khu công nghiệp số thành phố lớn Việt Nam” lại có cách tiếp cận khác Đó khẳng định làm rõ vai trò khu cơng nghiệp phát triển chung kinh tế Đồng thời hệ thống hóa phân tích vấn đề lý luận khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp Từ đề hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp khu công nghiệp số thành phố lớn Việt Nam Tác giả Tống Thị Mai Loan (2006) nghiên cứu “Rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng sách xã hội Thực trạng giải pháp quản lý” sâu nghiên cứu vấn đề rủi ro cho vay, nguy nợ hạn, nợ xấu, qua đưa giải pháp mang tính quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng nguồn vốn ưu đãi Tác giả Nguyễn Thị Thu (2013) với đề tài “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội tỉnh Lào Cai” nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn vay hộ nghèo, từ đánh giá hiệu tín dụng đồng thời đề nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu chương trình cho vay hộ nghèo Mặc dù có nhiều nghiên cứu tác giả nước chất lượng tín dụng ngân hàng nói chung tín dụng sách cơng tác xóa đói giảm nghèo nói riêng Nhưng thiếu đề tài sâu nghiên cứu chất lượng tín dụng chương trình cho vay hộ nghèo Do vậy, việc nghiên cứu thực trạng tín dụng cho vay hộ nghèo để từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo cần thiết phù hợp 33 Tóm tắt chương I Giới thiệu tổng quát vần đề sở lý luận, khái niệm thực tiễn Chất Lượng Tín Dụng, phân tích số khái niệm lý luận quan trọng Hệ thống công trình nghiên cứu nước nước ngồi, tiêu phản ánh chất lượng tín dụng liên quan đến Nâng cao chất lượng tíndụng để phân tích, giới thiệu học kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng nước giới 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGHỘI LHPN TPHCM TẠI HUYỆN CỦ CHI 2.1 Quá trình hình thành phát triển Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi Sau ngày 30.4.1975: tổ chức phong trào tự nguyện gia nhập vào Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam Tháng năm 1976, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai miền thống lại, lấy tên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Từ phụ nữ đến với tổ chức Hội phụ nữ Giải phóng năm 1927 bà Bảo Lương Nguyễn Trung Nguyệt vận động Hội Phụ nữ Giải phóng đời, trở thành đồn thể khắn khít Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trình vận động cách mạng, vận động công tác phụ nữ Đảng Cho đến ngày hồ bình, thống đất nước, Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam hoàn thành vẻ vang sứ mệnh lịch sử Trong đấu tranh, phụ nữ vừa đội quân chiến đấu trực diện với Mỹ ngụy phía trước vùng hậu địch, đồng thời lực lượng mạnh mẽ xây dựng hậu phương vững Phụ nữ Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, xứng đáng phụ nữ Miền Nam nhận chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Đảng khen tặng Năm 1976, Hội Liên hiệp phụ nữ Giải phóng miền Nam hợp vào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Đó hội ngộ lịch sử đại biểu phụ nữ hai miền Nam Bắc, tổ chức trọng thể Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh Kể từ ngày 20.10.1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập trở với tên gọi Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930, Hội nghị thông qua nghị riêng công tác vận động phụ nữ Từ đây, phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhân dân viết tiếp trang sử ngày hòa bình, nỗ lực ổn định đời sống; tham gia bảo vệ biên giới phía Tây Nam; trăn trở lên nghiệp đổi mới; xóa đói giảm nghèo; từ trứng ly sữa chăm sóc cho bé thơ đến nỗ lực tham gia phong trào giảm; không ngừng nâng cao dân trí, đóng góp nguồn lực to lớn vào cơng đại hóa, cơng nghiệp q đất nước Một thành phố động người 35 động sáng tạo mà giới phụ nữ không nam giới tự tin mà lên, dù phía trước khơng rào cản giới Trên nhiều lĩnh vực, vươn đến bình đẳng trường chinh xa vời vợi phụ nữ, kỷ tư tưởng bình quyền chưa thể làm thay đổi nếp hằn hàng ngàn năm chế độ gia trưởng Nhưng khó khăn khơng làm chùn bước đơi chân người phụ nữ đặt vào kỷ 21 làm nên dấu ấn mạnh mẽ Bên cạnh đó, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển phụ nữ Bước vào kỹ 21, phụ nữ Việt Nam có quyền tự hào nằm danh sách 20 nước có 25% phụ nữ tham gia Quốc Hội Nhìn lại phong trào Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 30 năm xây dựng phát triển, Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết vui mừng kêu gọi: “Phụ nữ tự tin mà lên” Và Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi đởi từ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Quỹ tín dụng Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi thành lập theo Giấy phép số 230/2003/QĐ-UB ngày 17/10/2003 UBND TP HCM việc cho phép thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội LHPNTPHCM - Vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng - Địa bàn hoạt động huyện Củ Chi - Đối tượng vay hội viên phụ nữ nữ doanh nhân có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doach địa bàn huyện Củ Chi Năm 2007 nhằm tiến tới hoạt động cách chuyên nghiệp, dự án giải tán Ban quản lý dự án cấp huyện xã Tháng 08/2010 Quỹ tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động lĩnh vực xố đói giảm nghèo, tạo cơng ăn việc làm nhằm hỗ trợ cộng đồng người phụ nữ khó khăn, đặc biệt chủ yếu người phụ nữ nghèo, may mắn, vùng sâu vùng xa tài trợ cho chương trình dự án nhằm mục đích nhân đạo từ thiện khác Đến cuối tháng 09/2015, Quỹ giúp đỡ 41.000 chị em phụ nữ vay vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện kinh tế gia đình với dư nợ cho vay 153 36 tỷ đồng Đến Quỹ trình chuyển đổi thành Tổ chức Tài vi mơ Quỹ tín dụng Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chivới mơ hình có Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phòng ban nghiệp vụ với mục đích sau: - Tuân thủ theo quy định pháp luật Hoàn thiện hình thức pháp lý để trở thành chủ thể độc lập - Hoạt động chuyên nghiệp - Cơ hội điều kiện thuận lợi để tiếp cận nhiều nguồn vốn khác - Mở rộng phạm vi tiếp cận với người nghèo - Có điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm, dịch vụ đa dạng phù hợp với người nghèo, giúp họ thoát nghèo bền vững 2.1.2 Thực trạng hoạt động qũy tín dụng Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi Các dự án cho vay khoản nhỏ để phục vụ sản xuất nhỏ bổ sung vốn lưu động sản xuất hộ gia đình Các dự án bắt đầu cho vay khoản nhỏ tăng dần Các dự án cho vay theo ngun tắc khơng chấp có đảm bảo tư cách người vay, thời hạn vay ngắn, tiền gốc lãi trả dần hàng tháng Tính chất: Qũy tín dụng tiết kiệm phụ nữ loại hình tổ chức hoạt động lĩnh vực tín dụng vi mơ theo mơ hình hợp tác xã phụ nữ làm chủ Mục đích lâu dài: QTD thành lập nhằm phát triển kinh tế, nâng cao lực quản lý tài cho phụ nữ gia đình họ thông qua việc tiếp cận nguồn vốn vay nhỏ Ngồi quỹ tín dụng giúp cho thành viên tham gia thói quen tiết kiệm sống hàng ngày, tăng cường quan hệ phụ nữ cộng đồng Mục tiêu quỹ: - Xây dựng tổ chức kinh tế bền vững hoạt động lĩnh vực tín dụng nhằm cung cấp dịch vụ tài Qũy tín dụng hoạt động nguyên tắc tự trang trải tài chính, theo nguyên tắc nguồn thu từ lãi QTD trang trải cho khoản chi phí chi lãi tiết kiệm định mức, sau phân bổ cho hoạt động khác theo tỷ lệ định mà Quy chế quỹ tín dụng đề 37 - Cải thiện mức sống gia đình thành viên tham gia thơng qua tăng thu nhập nhờ có tích luỹ tiết kiệm, có vốn kịp thời thuận lợi để đầu tư sản xuất Một ưu điểm QTD đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn thành viên cách nhanh nhanh Bên cạnh với hình thức hồn trả vốn theo tháng giúp thành viên giảm nhẹ ghánh nặng vay vốn tạo thói quen tiết kiệm thành viên tham gia - Nâng cao vị người phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo đời sống gia đình xã hội thơng qua cung cấp vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất, hỗ trợ thành viên sử dụng vốn cách có hiệu quả, từ nâng cao vị người phụ nữ 2.2 Cấu trúc tổ chức quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Câu trúc tổ chức qũy tín dụng tiết kiệm phụ nữ gồm: Ban quản lý: Ban quản lý đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý điều phối hoạt động qũy Ban quản lý quỹ gồm có thành viên gồm giám đốc, kế tốn, thủ quỹ tổ trưởng tổ tín dụng cấp phường xã Ban quản lý bầu thông qua đại hội thành viên, nhiệm kỳ BQL thông thường năm, nhiên trường hợp cần thiết tổ chức bình bầu sớm Để thành viên BQL cần phải có tiêu chuẩn định, tiêu chuẩn xây dựng, thảo luận thống thành viên đưa vào quy chế quỹ Tùy thuộc theo qũy tín dụng mà tiêu chí khác nhau, tiêu chí xây dựng độ tuổi, mức độ nhiệt tình, khả quản lý Nhiệm vụ BQL xem xét kết nạp thành viên khai trừ thành viên, tham gia bình xét thành viên vay vốn, giám sát hoạt động tổ tín dụng thôn bản, chịu trách nhiệm tổ chức hội thảo, cung cấp thông tin tình hình hoạt động quỹ cho thành viên theo định kỳ bất thường có yêu cầu Kế tốn quỹ chịu trách nhiệm ghi chép tình hình tài quỹ tình hình thu gốc, thu lãi thành viên, đóng góp tiết kiệm định mức tiết kiệm tự nguyện, hoàn thành báo cáo tài cung cấp cho nhà quản lý thơng báo đến thành viên 38 Thủ quỹ có trách nhiệm quản lý tiền mặt quỹ, xuất thu tiền đầy đủ chứng từ hợp lệ Quỹ tín dụng số lượng thành viên tham gia nhiều nên chia thành tổ theo vị trí địa lý phường xã Đứng đầu tổ tổ trưởng chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tổ thu gốc thu lãi, tiếp nhận đơn vay vốn thẩm định vay vốn Ban giám sát: Các thành viên bầu giám sát hoạt động Quỹ Thông thường ban giám sát bầu gồm thành viên chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh QTD Thành viên ban giám sát hoạt động tự nguyện khơng có phụ cấp Thành viên: Thành viên tham gia quỹ tín dụng phải thỏa mãn tiêu chí quy chế hoạt động qũy quy định Các quy định ví dụ độ tuổi, mức độ nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội, điều kiện tiên chấp thuận quy chế hoạt động QTD Hàng tháng vào ngày 14, tổ tín dụng tổ chức họp định kỳ buổi hội trường phường với tham gia tất thành viên tổ điều hành tổ trưởng Nội dung họp tổ trưởng thông báo tình hình thực nguồn vốn vay tháng, vấn đề phát sinh tiến hành thu gốc thu lãi thành viên vay vốn đến kỳ hạn trả Sáng ngày 15 hàng tháng tổ chức họp toàn BQL để báo cáo kết hoạt động tháng, thu gốc thu lãi, bình xét thành viên vay vốn Hoạt động giải ngân vốn vay thực văn phòng qũy vào chiều ngày 15 Với cách thức quản lý bình đẳng minh bạch nên thu hút nhiều thành viên tham gia Tính minh bạch thể quản lý tài chính, hệ thống biểu mẫu trình thu chi qũy cơng khai, giải trình họp giao ban cuối tháng sơ tổng kết hoạt động quỹ hàng năm Điều tạo tâm lý tin tưởng thành viên hoạt động quỹ 2.3 Phân tích mơi trường bên ngồi 2.3.1 Mơi trường tự nhiên Củ Chi huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, nằm phía Tây 39 Bắc, với diện tích tự nhiên 43.496ha, phía Bắc giáp huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh, phía Đơng - Đơng Bắc giáp huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương, phía Tây Tây Nam giáp huyện Đức Hòa - tỉnh Long An, phía Nam giáp huyện Hóc Mơn thành phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi có tọa độ địa lý từ 10o53’00” đến 10o10’00” vĩ độ Bắc từ 106o22’00” đến 106o40’00” kinh độ Đông, gồm 20 xã thị trấn Địa hình huyện Củ Chi nằm vùng chuyển tiếp miền Tây nam miền sụt Đông nam bộ, với độ cao giảm dần theo hướng Tây bắc - Đông nam Đông bắc - Tây nam Độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 8m - 10m Ngồi địa bàn huyện có tương đối nhiều ruộng, đất đai thuận lợi để phát triển nông nghiệp so với huyện Thành phố 2.3.2 Kinh tế, xã hội  Sản xuất nông nghiệp Trong năm 2015 trị giá sản xuất nông nghiệp ước thực 612 tỷ 875 triệu đồng (giá cố định 94) đạt 99,81% kế hoạch tăng 3,39% so kỳ Trong giá trị trồng trọt 340 tỷ 103 triệu đồng đạt 99,31% KH, giá trị chăn nuôi 181 tỷ 869 triệu đồng đạt 97,89% KH tăng 5,32% so kỵ Dịch vụ nông nghiệp thực 75 tỷ 859 triệu đồng đạt 104,07%KH, lâm nghiệp tỷ 612 triệu đồng đạt 103,54%KH, giá trị sản xuất ngành thuỷ sản thực tỷ 432 triệu đồng đạt 149,85%KH Trong công tác thuỷ lợi phát huy kết năm 2014, năm 2015 Huyện tiếp tục triển khai thực Quyết định 1334/QD-UB ghi vốn kiên cố hố Cơng tác thú y trạm phối hợp chặt chẽ với BCĐ phòng chống dịch cúm gia cầm thực tốt công tác kiểm tra giám sát hướng dẫn tiêu huỷ gia cầm, xử lý hố chôn sau huỷ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan tái phát Công tác bảo vệ thực vật trạm bảo vệ thực vật tiếp tục huấn luyện chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM, trình diễn quy trình kỹ thuật sản xuất hướng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu an tồn - hiệu quả, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh kịp thời, tiếp tục tập huấn pháp lệnh bảo vệ thực vật tập huấn quy trình sản xuất rau an tồn nân khơng có tượng dịch bệnh xảy 40 Cơng tác khuyến nông: mở số lớp tập huấn, tham quan, hội thảo, trình diễn thực nghiệm chưa nhân rộng mơ hình đánh giá đạt hiệu kinh tế cao Chăn ni phát triển nhanh, ngồi số vật ni phổ biến, nơng dân tìm hiểu ni trồng số lồi đặc sản q  Công nghiệp - tiễu thủ công nghiệp Giá trị sản xuất CN - TTCN ước thực tháng 12/2015 (Giá CĐ94), cộng dồn từ đầu năm đạt 873 tỷ 641 triệu đồng tăng 39,59% so với kỳ năm 2014 Giá trị sản xuất thực tế CN-TTCN, ước thực tháng 12/2015 (Giá hành): 176,863 triệu đồng tăng 13,44% so tháng trước, so với luỹ tuyến kỳ đạt 1,441 tỷ 830 triệu đồng tăng 63,09%  Xây dựng Tình hình thực cấp vốn theo cơng trình ước thực vốn đầu tư XDCB đến tháng 12/2015, thực theo cơng trình là: 150 cơng trình với 270,290 triệu đồng Tình hình cơng tác cấp giấy chứng nhận QSD đất: - Công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất: hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020, phối hợp với thành phố quy hoạch số khu vực đầu tư xây dựng sở sản xuất không gây ô nhiễm, triển khai lập quy hoạch chi tiết môt số khu vực - Công tác cấp, đổi giấy CNQSDĐ: đổi 919 giấy CNQSDĐ Tính luỹ 6012 giấy - Công tác chuyển nhượng chuyển mục đích QSD đất: Trong năm UBND huyện duyệt cấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10.770 trường hợp, tương ứng với diện tích: 14985247,28m2 - Cơng tác giao đất, cho thuê đất: rong năm 2015 tiếp nhận 131 trường hợp giao đất, cho thuê đất với diện tích 503266m2 - Cơng tác giải đơn khiếu nại tiếp nhận năm 2015 57 đơn 24 đơn năm trước chuyển sang nâng tổng số đơn lên 81 đơn 41 - Công tác kiểm tra giám sát môi trường: năm 2015 thực kiểm tra giám sát ô nhiễm môi trường 205 đơn vị  Giao thông vận tải - xây dựng Tình hình vận chuyển, ln chuyển hàng hố, hành khách tháng ước thực 12 tháng năm 2015: - Hàng hoá ước TH tháng 12/2015: 7.500 với 500.000 tấn/ km - Hành khách ước TH tháng 12/2015: 110.000 với 2.918.643 KH/km - Tổng doanh thu ước tháng 12/2015: 798 triệu đồng Cơng trình cấp phép xây dựng sửa chữa lớn: - Cơng trình nhà xây dựng mới: Luỹ tiến năm 2015: Cấp phép 473 với tổng diện tích sàn XD 92.471 M2  Thương mại Tổng hàng hoá bán ra: ước thực tháng 12/2015: 113 tỷ 602 triệu đồng Tổng mức hàng hoá bán địa bàn huyện ước thực tháng 12/2015: 1,440 tỷ 093 triệu đồng, tăng 25,87 % so với thực kỳ năm 2014 đạt 105,35% KH năm  Tài Tổng thu ngân sách Nhà nước đến 83.805 triệu đồng  Văn hoá xã hội, giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo - Mầm non khối nhà trẻ huy động 675 cháu tăng 260 cháu so với kỳ Khối mẫu giáo huy động 8425 cháu - Tiểu học năm bậc tiểu học huy động 22.501 em - Trung học sở huy động 18939 em  Văn hố thơng tin Tổ chức hoạt động lễ hội ngày kỷ niệm lớn năm, thực vận động "Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố khu vực dân 42 cư" tiếp tục thực quản lý nhà nước lĩnh vực VHXH theo NĐ 87,88,31/CP phủ  Lao động - TBXH Chương trình xố đói giảm nghèo, trợ giúp cho 2.598 hộ nghèo mượn số tiền 9.747 triệu đông Số nhà tình nghĩa tồn huyện đến 3725 Tình hình giải việc làm năm 2015 giải cho được: 9665 người có việc làm ổn định, đạt 120,81% tiêu kế hoạch năm 2.3.3 Chính sách Chính Phủ Một nguyên tắc TCVM phủ nên đóng vai trò người hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung ứng dịch vụ tài không nên người hỗ trợ cung ứng trực tiếp cung ứng dịch vụ tài Thơng qua việc tạo lập mơi trường sách mang tính hỗ trợ, phủ góp phần thúc đẩy tăng trưởng hệ thống tài bền vững lành mạnh cho người nghèo Những thành tố quan trọng môi trường bao gồm môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, không hạn chế trần lãi suất, bãi bỏ chương trình cho vay bao cấp Sự tham gia phủ vào việc cấp vốn cho tổ chức TCVM khơng có vốn tổ chức địa phương dễ dàng tiếp cận đến nguồn vốn Nhận thức hỗ trợ phủ tài vi mơ Chính phủ thường chuyển vốn thơng qua tổ chức tài thuộc sở hữu nhà nước NH Agribank NHCSXH nhằm mục đích phân phối tín dụng bao cấp đến vùng nông thôn vùng miền núi khuôn khổ chiến lược tăng trưởng giảm nghèo tồn diện Tuy nhiên đến có NH Agribank chuyển sang hình thức kinh doanh thương mại từ năm 1995, NHCSXH cơng cụ cho vay sách phủ Sự hiển diện hai tổ chức cho vay thị trường TCVM dẫn đến thị trường phi cạnh tranh sân chơi khơng bình đẳng qua việc đẩy tổ chức cho vay tài vi mơ tư nhân mang định hướng thương mại lề Ngồi hoạt động theo quan điểm ngừoi nơng dân nghèo khơng có khả tiết 43 kiệm khơng hưởng ứng những khuyến khích hội tiết kiệm không Việc tiếp tục cho vay ưu đãi làm tăng thêm tư tưởng dựa dẫm vào bao cấp cho người nghèo, nghĩa người nghèo trả theo mức lãi suất thông thường Tỷ lệ lãi suất thấp NHCSXH không tạo mức lãi suất hấp dẫn cho người tiết kiệm Tỷ lệ lãi suất thấp kéo theo nhu cầu tín dụng vượt cung, kéo theo phân chia định mức tín dụng thức khơng thức Sự phân chia có xu hướng khuyến khích hỗ trợ cho người giàu nông dân sản xuất nhỏ Và người nhận tài trợ người sản xuất lớn người nơng dân sản xuất nhỏ khơng nhận tín dụng Như tham gia sâu phủ vào thị trường TCVM có ảnh hưởng theo hướng khơng tích cực Và điều giải thích theo lý do: Sự nhận thức phủ thông lệ hay nguyên tắc TCVM chưa đầy đủ; Chính phủ xem TCVM cơng cụ xã hội để xóa đói giảm nghèo mà chưa xem công cụ kinh tế để tăng cường khả tiếp cận người nghèo đến dịch vụ tài bền vững; Thiếu thông tin tổ chức TCVM hoạt động Nghị định 28 phủ tài vi mơ Tháng năm 2005, Chính phủ ban hành nghị định 28NĐ-CP tổ chức tài vi mô nước ta Lần đầu tiên, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động TCVM đặt Theo nghị định này, tất tổ chức thực hành tài vi mơ có năm chuẩn bị để cấp pháp theo yêu cầu khuôn khổ pháp lý Tác động chung nghị định cho ngành TCVM khẳng định tích cực Khía cạnh quan trọng TCVM việc cung cấp tín dụng nhỏ cho người nghèo nhằm góp phần giảm nghèo cách trực tiếp hiệu Nghị định tạo niềm tin vững cho ngành TCVM trình hoạt động, giúp tổ chức có khả tiếp cận với nguồn tài trợ bên nhằm tăng vốn để tiếp tục tăng trưởng mở rộng Làm để tổ chức đảm bảo chuyển đổi thích hợp với quy định nghị định Đặc biệt tổ chức TCVM hoạt động vùng, địa bàn đặc biệt khó khăn chưa thể đáp ứng yêu cầu thay 44 đổi cấu trúc quản lý lực tổ chức thiết yếu Trong quy định rõ tổ chức có nguồn vốn 500 triệu phép hoạt động, tỷ phép nhận tiền gửi tiết kiệm Như tổ chức TCVM QTD phải chuyển đổi hình thức hoạt động Nghị định cần có hướng dẫn khái niệm tiết kiệm tiền gửi nên có quy định khuyến khích tổ chức TCVM việc huy động tiền tiết kiệm thành viên nghèo vay vốn Bởi lẽ, tiền tiết kiệm tự nguyện xem tiền gửi, tiền tiết kiệm định mức (TKĐM) lại mang tính chất hồn tồn khác, xem nguồn vốn chủ sở hữu hay không, tổ chức TCVM cần trao quyền chủ động việc quản lý nguồn vốn huy động thơng qua sách nội Tổ chức TCVM có quy mơ hoạt động nhỏ cung cấp dịch vụ tài đến phận người nghèo khó có khả tiếp cận với dịch vụ tài chính thức Tuy nhiên tiềm lực hệ thống tài nơng thơn thức NH Agribank NHCSXH có ảnh hưởng lớn thị trường tài vi mơ có khuynh hướng việc dạng thị trường có tác động đến hành vi khách hàng Và theo quy định tổ chức TCVM cần phải đóng thuế thu nhập, tổ chức TCVM hoạt động đủ trang trải chi phí, lợi nhuận khơng đáng kể việc áp dụng nghị định vấn đề thực khó khăn Vì nghị định cần phải quy định rõ ưu tiên tổ chức TCVM QTD tiết kiệm phụ nữ hai xã nghiên cứu Vấn đề Nghị định chưa đề cập đến vai trò phủ lĩnh vực Việc xin giấy phép mở chi nhánh phải chấp nhận UBND thành phố, có nghĩa phủ tiếp tục nắm giữ vai trò ảnh hưởng đến định xem tổ chức cung cấp dịch vụ tài vi mơ, tổ chức hoạt động nơi Và quyền cấp tỉnh cần phải có hướng dẫn rõ ràng từ trung ương để thực thi cách có hiệu Do NHNN cần phải soạn thảo thông tư hướng dẫn thực nghị định 2.4 Phân tích mơi trường bên Qũy tín dụng 2.4.1 Vềnguồnnhânlực Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ 45 Chi coi việc nhiệm vụ đào tạo, quy oạch, giới thiệu, bổ nhiệm cán có đủ phẩm chất, lực vào vị trí chủ chốt đóng vai trò quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị đạt hiệu cao, coi công tác tuyển dụng, đào tạo cán trẻ, có lực vào phòng chun mơn sở để nâng cao hiệu kinh doanh toàn đơn vị.Thực tế tổ chức biên chế nguồn nhân lực năm2016 chi nhánh sau: Bảng2.1:Tình hình nhân từ 2014 đến 2016 Đơn vị tính: nhân viên Trình độ 2014 Trên Đại học 2015 2016 12 Đại học 130 135 136 Dưới Đại học 30 32 32 Tổng cộng 168 176 180 (Nguồn:Quỹ tín dụng) Trên Đại học 32 30 32 12 136 135 130 Dưới Đại học Đại học Hình2.1:Tình hình nhân từ 2014 đến 2016 Năm 2014 cho thấy, số cán cơng nhân viên có trình độ đại học 130 người, số nâng lên không đáng kể 135 người có trình độ đại học (năm 2015), đến năm 2016 136 người, có thêm thạc sĩ, cho thấy số cán có trình độ chun môn cao gia tăng chất lượng số luợng, động lực nâng cao lực cạnh tranh Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi Nhận thức sâu sắc chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa định đến 46 chất lượng hoạt động kinh doanh, Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi đặc biệt quan tâm đến hoạt động đầu tư đào tạovà đào tạo cán bộ, khơng ngừng nâng cao trình độ cán bộ, thơng qua hình thức tổ chức lớp học tập tìm hiểu nghiệp vụ,văn chế độ Bảng2.2:Vố đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực 2014-2016 Đơn vị tính: triệu đồng Năm Vốn đầu tư 2014 70.5 2015 106 2016 140 (Nguồn:Quỹ tín dụng) Để nâng cao nguồn nhân lực,Chi nhánh liên tục đầu tư đào tạo,cải thiện khơng số lượng mà chất lượng nhân lực năm qua Năm 2015, Chi nhánh đầu tư 106 triệu đồng VND, tăng 50.35% so với năm 2014, Năm 2016 tăng 32,07% so với năm 2015 Cụ thể, năm 2016 vừa qua, Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi đầu tư với tổng số vốn 25 triệu để liên tiếp mở khóa huấn luyện chun mơn, nghiệp vụ, tổ chức họp triển khai nội dung văn Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Khơng dừng lại đó, năm qua, Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi thường xuyên mời giảng viên, cán có trình độ chun sâu từ ngành, trường ,… đến giảng dạy chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ họat động cho vay, toán quốc tế ,pháp luật,… Để bồi dưỡng kiến thức mới, thực tế cho toàn thể cán bộ, nhân viên quan, từ củng cố trình động hiệp vụ, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Ngồi , để khích lệ động viên tinh thần làm việc nhiệt tình có hiệu quả, Ban giám đốc động viên khen thưởng kịp thời, quan tâm đào tạo, giúp đỡ cán yếu nghiệp vụ, từ tạo đồn kết, thống tồn hệ thống Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ 47 2.4.2 Năng lực tổ chức Năng lực tổ chức ảnh hưởng đến trình phát triển tổ chức cung cấp TCVM, lực tổ chức thể thông qua: Vốn pháp định: Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ TCVM lớn điều kiện chưa phải vấn đề, nhiên tổ chức nhỏ QTD quy định vốn pháp định vấn đề lớn Cả hai tổ chức huy động TKTN TKĐM lại không đáp ứng quy định vốn tối thiểu 500 triệu đồng, họ khơng tiếp tục hoạt động phải chuyển đổi mục đích hoạt động trừ có định hợp sát nhập hoạt động với tổ chức khác địa bàn địa bàn lân cận Những vấn đề bàn cãi là: chủ sở hữu khoản vốn mà chương trình TCVM tích trữ; khoản vốn tái đầu tư tổ chức TCVM không tồn Vốn tài trợ: vốn nhà tài trợ đóng vai trò quan trọng tổ chức TCVM, đặc biệt tổ chức có quy mơ nguồn vốn nhỏ QTD Bản chất nguồn vốn tài trợ cho vay khơng lãi suất, phần bù đắp cho chi phí so với huy động vốn từ TKĐM hay TKTN Ngoài nguồn vốn nhà tài trợ có tác dụng tăng vốn kinh doanh cho tổ chức tín dụng, đáp ứng nhu cầu thành viên, góp phần giảm nhàm chán thành viên nhu cầu vay vốn họ không đáp ứng thời gian dài Cơ cấu tổ chức: Các chương trình TCVM QTD phần lớn thực thông qua Hội phụ nữ, vấn đề tổ chức TCVM đăng ký hoạt động cấp nào: cấp huyện, tỉnh hay cấp quốc gia thực theo nghị định 28 phủ Năng lực cán quản lý: Đây vấn đề khó khăn tổ chức cung cấp dịch vụ TCVM QTD Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi tuyển dụng thành viên BQL từ thành viên mình, cản trở tìm nhà quản lý có lực thực Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi có mức thù lao cho thành viên quản lý thấp, điều khơng thu hút người bên ngồi có lực tham gia vào hoạt động BQL 48 Hệ thống thông tin quản lý: Khi QTD phát triển, giới hạn lớn thường hệ thống quản lý thông tin Hệ thống thông tin quản lý bao gồm quản lý thành viên quản lý tài Hệ thống thơng tin quản lý khơng phù hợp gây khó khăn cung cấp thông tin cho người quản lý, tốn thời gian không cần thiết 2.4.3 Thể chế tổ chức Thị trường mục tiêu: Thị trường mục tiêu Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi hầu hết người nghèo, người dân tộc sinh sống vùng nghèo, vùng núi cao lại khó khăn, có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển chậm Vì khả rủi ro nguồn vốn kinh doanh tương đối cao tổ chức cách thức quản lý chặt chẽ từ bắt đầu xây dựng tổ chức Các sản phẩm dịch vụ cung cấp: Là tổ chức khơng thức, với nguồn vốn hoạt động thấp nhiều so với tổ chức TCVM thức NHCSXH NH Agribank nên sản phẩm QTD cung cấp tiết kiệm cho vay Vì khơng thức hoạt động dựa nguyên tắc tín chấp nên khả huy động nguồn vốn tiết kiệm QTD thấp Các hình thức cho vay vốn chủ yếu vay ngắn hạn trung hạn với quy mô thấp, đặc biệt Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi có nguồn vốn thấp QTD nguồn vốn cho vay trung hạn hạn chế Dịch vụ QTD dịch vụ tín dụng dịch vụ hỗ trợ sau vay vốn Dịch vụ hỗ trợ sau vay vốn QTD chủ yếu hình thức tập huấn, tư vấn kỹ thuật nơng nghiệp, hình thức tổ chức hội họp để trì mối quan hệ xã hội tốt thành viên Và dịch vụ hỗ trợ sau vay vốn Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi lợi so với tổ chức TCVM thức hoạt động địa bàn Mối liên kết tổ chức tài vi mơ: Trong năm trở lại đây, nhà thực hành tài vi mơ bắt đầu có quan tâm nhìn nhận lại vai trò hoạt động Các tổ chức cung cấp dịch vụ bắt đầu phổ biến học kinh nghiệm họ thông tin kết hoạt động, thách thức học kinh nghiệm hoạt động TCVM Việt Nam Hiện nhóm cơng tác 49 TCVM thành lập để thức hóa q trình chia sẻ thơng tin vận động sách cho Nghị định TCVM cách thống Nhóm cơng tác TCVM tạo dựng có hiệu tiếng nói chung cho ngành TCVM, nhóm cơng tác đóng vai trò tích cực việc thúc đẩy thành tựu ngành TCVM nêu bật vấn đề mà ngành phải đối mặt cho nhà lập sách, nhà tài trợ bên có liên quan khác Để đảm bảo có tiếp cận thống việc đối phó với thách thức mà ngành TCVM cần phải đối mặt, cần xây dựng sách chiến lược toàn diện cho phát triển ngành TCVM, có đồng thuận tất bên có liên quan, đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể mốc quan trọng cần đạt 2.4.4 Thực trạng hoạt động quỹ tín dụng Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi Các dự án cho vay khoản nhỏ để phục vụ sản xuất nhỏ bổ sung vốn lưu động sản xuất hộ gia đình Các dự án bắt đầu cho vay khoản nhỏ tăng dần Các dự án cho vay theo ngun tắc khơng chấp có đảm bảo tư cách người vay, thời hạn vay ngắn, tiền gốc lãi trả dần hàng tháng Tính chất: Qũy tín dụng tiết kiệm phụ nữ loại hình tổ chức hoạt động lĩnh vực tín dụng vi mơ theo mơ hình hợp tác xã phụ nữ làm chủ Mục đích lâu dài: QTD thành lập nhằm phát triển kinh tế, nâng cao lực quản lý tài cho phụ nữ gia đình họ thơng qua việc tiếp cận nguồn vốn vay nhỏ Ngoài quỹ tín dụng giúp cho thành viên tham gia thói quen tiết kiệm sống hàng ngày, tăng cường quan hệ phụ nữ cộng đồng Mục tiêu quỹ: - Xây dựng tổ chức kinh tế bền vững hoạt động lĩnh vực tín dụng nhằm cung cấp dịch vụ tài Qũy tín dụng hoạt động nguyên tắc tự trang trải tài chính, theo ngun tắc nguồn thu từ lãi QTD trang trải cho khoản chi phí chi lãi tiết kiệm định mức, sau phân bổ cho hoạt động khác theo tỷ lệ định mà Quy chế quỹ tín dụng đề 50 - Cải thiện mức sống gia đình thành viên tham gia thơng qua tăng thu nhập nhờ có tích luỹ tiết kiệm, có vốn kịp thời thuận lợi để đầu tư sản xuất Một ưu điểm QTD đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn thành viên cách nhanh nhanh Bên cạnh với hình thức hồn trả vốn theo tháng giúp thành viên giảm nhẹ ghánh nặng vay vốn tạo thói quen tiết kiệm thành viên tham gia - Nâng cao vị người phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo đời sống gia đình xã hội thơng qua cung cấp vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất, hỗ trợ thành viên sử dụng vốn cách có hiệu quả, từ nâng cao vị người phụ nữ 2.4.4.1 Thống kê Thực trạng hoạt động quỹ tín dụng Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi vay vốn theo nhóm ngành nghề Bảng 2.3: Báo cáo hoạt động cho vay vốn theo nhóm Người Nhóm vay Chăn ni Buôn bán TTCN Dịch vụ Nông nghiệp Chăn nuôi Buôn bán 601 482 26 18 31 TTCN 2% 1% 3% 42% Dịch vụ Nơng nghiệp 52% Hình 2.2: Báo cáo hoạt động cho vay vốn theo nhóm 51 2.4.4.2 Thống kê Thực trạng hoạt động quỹ tín dụng Hội LHPNTPHCM huyện Củ Chi vay vốn theo nhóm hạn mức vay Bảng 2.4: Báo cáo hoạt động cho vay vốn theo nhóm hạn mức Hạn mức 5-10 triệu 10-15 triệu 15-20 triệu 10-15 triệu, 16 người 1137 16 15-20 triệu, 5-10 triệu, 1137 Hình 2.3: Báo cáo hoạt động cho vay vốn theo nhóm hạn mức 2.4.5 Hoạt động cho vay vốn lãi suất Phương pháp cho vay: Hiện quy trình vay vốn thành viên thực qua bước: Làm đơn xin vay vốn: người vay vốn cung cấp mẫu đơn vay vốn điền thông tin Khác với mẫu đơn khác, thông tin cung cấp bao gồm thông tin cá nhân cần thiết, thông tin khoản đầu tư dự kiến thực hiện, có chữ ký người thừa kế Sau chuyển đơn cho Tổ trưởng tổ chức bình xét họp tổ, đồng ý chuyển lên BQL QTD, BQL tiến hành thẩm định đơn xin vay vốn vào nguồn tiền quỹ định cho vay vốn, số tiền định cho vay vốn thấp số tiền đề nghị vay Sau thành viên vay vốn làm hợp đồng nhận vốn vay BQL quỹ tín dụng Các tiêu chí để bình xét thành viên vay vốn quy định quy chế hoạt 52 động khơng nợ vốn qũy, hồn thành nghĩa vụ đóng góp TKĐM, tích cực tham gia hoạt động quỹ Với thủ tục vay vốn trên, người vay vốn khơng cần phải có nhiều thủ tục hay cần xác nhận cấp quyền địa phương, thủ tục đơn giản so với dịch vụ cung cấp tín dụng khác Thẩm định vốn vay có tham gia thành viên, thể tính minh bạch quản lý hoạt động QTD Cung cấp vốn cách kịp thời cho thành viên vay vốn: thành viên vay vốn, cần đơn vay vốn hợp đồng vay vốn thực theo bước trên, người vay vốn nhận tiền cách kịp thời Điều thực quan trọng người có nhu cầu vay vốn không lớn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ gia đình QTD đáp ứng nhu cầu đầu tư với nguồn vốn nhỏ địa phương mà thủ tục vay vốn nhỏ lúc thuận tiện Bởi người nghèo tiếp cận với nguồn vốn hệ thống tài nơng thơn thức chi phí họ bỏ để vay vốn cao Để đến NH Agribank vay vốn người dân hai xã cần phải với thủ tục giấy tờ xã thẩm định cán ngân hàng, chi phí để vay vốn gấp tốn nhiều thời gian chi phí Ngồi ra, hệ thống tài nơng thơn thức khơng muốn cho vay vốn nhỏ, lãi suất thu từ khoản tiền cho vay không bù đắp chi phí quản lý mà họ phải bỏ Với lợi trên, nhu cầu vay vốn QTD lớn, nhiên khả đáp ứng thấp, đáp ứng 48% số người đề nghị 45% số tiền đề nghị vay vốn 53 Bảng 2.5: Báo cáo hoạt động cho vay vốn Đvt: triệu đồng Thực tế thu (2014) Xã So sánh 2014 2015 Thực tế thu (2015) Vốn Lãi 18 Thành viên 112 240480000 32211000 17 Thành viên 112 125 62700000 8755000 118 45 98822500 13095000 45 T.T.ĐÔNG 11 221 264660000 37664000 11 221 34 280 752760000 115821000 35 T.L.HẠ 129 651000000 88235000 34 133 126933000 16054000 22 TRUNG AN 0 0 17 3920000 554 0 0 180 75060000 9900000 Tổng 79 1.045 2197355500 311835000 129 1.158 2224000000 299312500 Tháng PHƯỚC VĨNH AN Tháng Vốn 236300000 Vốn Lãi Lãi 30464000 -1,74% -5,42% 29560000 3788000 -52,85% -56,73% 121760000 14720000 23,21% 12,41% 245960000 34265000 -7,07% -9,02% 280 977200000 136955000 29,82% 18,25% 52 171680000 23335500 -73,63% -73,55% 133 362560000 45331000 185,63% 182,37% 1,21% -4,02% (Nguồn: phòng kế tốn quỹ tín dụng) 2.5 Tác động tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi - Sự thay đổi vai trò vị người phụ nữ Vai trò người phụ nữ gia đình: Tất người tham vấn cho sống người phụ nữ đỡ vất vả nhiều so với trước Họ học hỏi kiến thức khoa học kỹ thuật từ tổ chức đồn thể Hội phụ nữ, Hội nơng dân từ QTD Những khó khăn trước lao động sản xuất khơng trước Vai trò họ gia đình xã hội ngày cải thiện Từ chỗ trước học không tham gia ý kiến công việc gia đình đến họ có quyền định công việc quan trọng xây nhà, xây dựng gia đình cho Có thay đổi giao thơng thuận tiện nên học sử dụng máy móc vào sản xuất nơng nghiệp, có nguồn vốn đầu tư kiến thức khoa học kỹ thuật học hỏi trình tham gia QTD góp phần tăng suất trồng Họ trở thành người mang thu nhập gia đình, từ tiếng nói họ gia đình có trọng lượng hơn, vai trò họ gia đình ngày nâng cao Vai trò họ gia đình xã hội ngày cải thiện Từ chỗ trước học không tham gia ý kiến công việc gia đình đến họ có quyền định công việc quan trọng xây nhà, xây 54 dựười chồng Hay nói cách khác, thơng qua lao động, lao động người phụ nữ khẳng định khả Thành cơng họ gia đình xã hội ngày cải thiện Từ chỗ trước học không tham gia ý kiến công việc vị họ gia đình cộng đồng Tuy nhiên mà trách nhiệm người phụ nữ gia đình họ lại nặng nề trước Đây điều không mong muốn, bối cảnh tự vượt lên nghèo khó hộ gia đình trình tất yếu khách quan Vị người phụ nữ xã hội: Trong năm gần đây, đời sống người phụ nữ nâng lên, mà vị họ hoạt động xã hội thay đổi Họ tham gia nhiều tổ chức đoàn thể Hội phụ nữ, Hội nơng dân, gia đình mà người chồng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phụ nữ 2.6 Phân tích SWOT - Đánh giá hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Củ Chi 2.6.1 Cơ hội Sau hội nghị Ngân hàng Nhà nước triển khai nhiều cơng việc nhằm cụ thể hóa thêm nhiệm vụ, giải pháp để củng cố, phát triển Quỹ tín dụng, có Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Củ Chi, cụ thể: Triển khai tái cấu hệ thống theo tinh thần Quyết đinh 254/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2015 – 2020”, có Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Củ Chi Quỹ tín dụng Cơ sở; Xây dựng Thơng tư quy định Quỹ tín dụng, Thơng tư quy chế đảm bảo an toàn hệ thống, tổ chức mạng lưới, lý, giải thể, phá sản Quỹ tín dụng; dự thảo Chỉ thị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Củ Chi Về phía Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Củ Chi, với chức năng, nhiệm vụ giao đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng triển khai Thông tư số 31/TTNHNN Ngân hàng Nhà nước quy định Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Củ Chi, chuyển đổi hoạt động toàn hệ thống Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ Củ Chi gần 30 điểm giao dịch Chi nhánh, Phòng giao dịch sang 55 hoạt động theo mơ hình Ngân hàng Việc chuyển đổi mơ hình nhanh, gọn thời gian ngắn thành công ban đầu đề án tái cấu hệ thống Dù số ngân hàng tích cực triển khai gói vay với khách hàng cá nhân, nông hộ, thị trường thị phần nghiêng phía Quỹ tín dụng (QTD) tổ chức bán phi ngân hàng Ngân hàng có hội với tín dụng vi mơ Lý dù số ngân hàng tích cực triển khai gói vay với khách hàng cá nhân, nông hộ, thị trường thị phần nghiêng phía Quỹ tín dụng (QTD) tổ chức bán phi ngân hàng Vay từ QTD dễ phíthường người dân thích vay vốn từ QTD QTD dễ giải ngân vốn vay cho hộ đạt tiêu chí lý chính: - Thứ nhất, hộ có lịch sử vay vốn 5-7 năm từ QTD - Thứ hai, hộ vay vốn người dân sống địa phương nên QTD nắm hết gia thế, tiềm lực kinh tế, chí thói quen sử dụng tiền vốn - Thứ ba, thân hộ vay vốn sau làm ăn giả, có tích lũy lại trở thành khách hàng tiềm gửi tiền cho QTD vay lại người khác 2.6.2 Nguy Tuy nhiên đến thời điểm nay, trước áp lực cạnh tranh hội nhập đất nước nói chung hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng, Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi chịu nhiều ảnh hưởng sâu sắc định Một Nhà nước ngày không can thiệp trực tiếp vào thị trường không hỗ trợ cho đối tượng tham gia vào thị trường Như Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chisẽ tiếp tục ỷ lại vào hỗ trợ, bao cấp khác Nhà nước tương lai Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi phải tự đứng đôi chân, làm việc đơi bàn tay, khối óc sức lực Hai Nhà nước ngày mở cửa thị trường tài tín dụng cho tổ chức nước ngồi tham gia tương lai khơng xa nên tạo áp lực cạnh tranh 56 hội nhập quốc tế cao lĩnh vực tài ngân hàng Đối với tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động Việt Nam, cạnh tranh họ nóng lên ngày ngày khốc liệt Sự chuẩn bị riết TCTD giác độ công nghệ, sản phẩm, mạng lưới điểm giao dịch v.v nhằm chiếm lĩnh thị trường diễn mạnh mẽ Một đua thực diễn TCTD trước thềm mở cửa hội nhập dịch vụ ngân hàng, tài với giới Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi tất nhiên khơng nằm ngồi tác động nên cần phải có định hướng chủ động chuẩn bị không muốn bị nhanh chóng loại khỏi chơi Ba chuẩn mực quốc tế tra, giám sát, kiểm toán, kiểm tra chuẩn mực an tòan nghiệp vụ tài khác áp dụng TCTD Việt Nam Điều đòi hỏi TCTD nước phải chuẩn bị thực chấp hành nghiêm túc Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi với đặc thù riêng khơng thể nằm ngồi chuẩn mực chung Bốn công nghệ thông tin tràn vào Việt Nam tiến trình hội nhập với ưu vượt trội khiến doanh nghiệp khơng thể khơng trang bị cho cơng nghệ yếu tố mang tính bắt buộc thời đại ngày mang tính định nâng cao suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ giá thành nâng cao lực cạnh tranh Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi doanh nghiệp khác, lại hoạt động lĩnh vực tín dụng ngân hàng nên cần phải có chuẩn bị trang bị cho cơng nghệ tin học phù hợp để theo kịp thời đại, nâng cao lực hiệu hoạt động Tóm lại trước ảnh hưởng tồn diện sâu rộng trên, sức ép lên Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chilà vô lớn Sức ép đem đến nguy đe dọa thiết thực tới tồn phát triển an tồn Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi Nguy tụt hậu, khơng có khả cạnh tranh, khách hàng tốt truyền thống, thị phần khơng có tương lai Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi hồn tồn khơng nhỏ Bởi vậy, Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chikhơng muốn trở thành người thua thiệt trình cạnh tranh hội nhập trên, muốn tiếp tục tồn vươn lên 57 phát triển an toàn, bền vững năm phải nhận biết, có ý thức rõ ràng có biện pháp, việc làm chuẩn bị tương ứng ngay, thách thức trước mắt đặt với Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi 2.6.3 Điểm mạnh Sau thời gian dài xây dựng phát triển Hệ thống Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi có mặt 20 xã, phường huy động với số vố lớn tiền nhàn rỗi chỗ để phục vụ lại chỗ cho thành viên với dư nợ cho vay, chất lượng hoạt động tốt, tỷ lệ nợ hạn 1% Tồn hệ thống Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi sở có 400 cán nhân viên làm việc phục vụ cho khoảng 900.000 khách hàng Hệ thống liên kết Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi sở với tư cách sức mạnh tổng hợp lọt vào danh sách Top Ten (10 đơn vị đứng đầu) danh mục khối tổ chức tín dụng ngồi quốc doanh kinh doanh dịch vụ ngân hàng xét mặt quy mô hoạt động đứng thứ hai mạng lưới tổ chức, số lượng cán nhân viên, số lượng khách hàng phục vụ chất lượng tín dụng khối huyện Củ Chi Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi sở thu hút đến 11.000 thành viên hộ gia đình tham gia hay có tổng nguồn vốn hoạt động đến hàng chục tỷ đồng Đây kết thật tuyệt vời thật đáng trân trọng Quỹ tín dụng tiết kiệm sở nhỏ bé với lợi ích đóng góp to lớn, thiết thực chỗ họ cho phát triển kinh tế địa phương, góp phần thực xố đói giảm nghèo, đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, cải thiện nâng cao đời sống cho thành viên Nó khẳng định kết đáng hoan nghênh từ nỗ lực tâm hệ thống Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi suốt thời gian hoạt động vừa qua Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi sau thời gian hoạt động đạt số kết đáng kể việc cung cấp dịch vụ tín dụng cho người nghèo góp phần thay đổi đời sống cộng đồng, quy mơ thành viên nguồn vốn có gia tăng, hoạt động có lãi Một điểm mạnh QTD có khả cung cấp tín dụng cho cộng đồng vùng sâu, nơi mà 58 tổ chức tài vi mơ khó tiếp cận được, có tiếp cận chi phí quản lý cao Quy mơ vốn vay, hình thức vay trả lãi suất tín dụng phù hợp với thành viên, đặc biệt thành viên nghèo việc huy động nguồn tiết kiệm họ Với hình thức vay trả tốc độ quay vòng vốn cao, hàng tháng có người vay trả vốn Quản lý minh bạch dân chủ Các thông tin liên quan đến hoạt động tổ chức dịch vụ cung cấp, tỷ lệ lãi suất, bình bầu thành viên vay vốn thảo luận công bố công khai Việc minh bạch tài điều kiện tiên để phát triển bền vững QTD Thực dịch vụ hỗ trợ sau vay vốn thành viên, điểm mà QTD cạnh tranh với tổ chức cung cấp dịch vụ thức Các dịch vụ cung cấp gồm kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp với giá rẻ 2.6.4 Điểm yếu Các kỹ lãnh đạo BQL vấn đề cần xem xét Các cán BQL chủ yếu đóng vai trò thực hoạt động thường xuyên quỹ bình xét vay vốn, tiếp nhận thành viên Năng lực BQL chủ yếu xây dựng trình hoạt động qũy thơng qua khóa đào tạo ngắn hạn, chủ yếu khóa đào tạo cung cấp kiến thức nghiệp vụ ghi chép sổ sách kế tốn, ngun tắc kế tốn chun mơn khơng đề cập Họ chưa có tầm nhìn xa để đưa tổ chức đạt mục đích tốt hơn, họ chưa thực vai trò tiếp cận đến tổ chức nhà tài trợ khác Hiện Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi chưa có chương trình chuẩn để đào tạo lại cán Hầu hết chương trình đào tạo tập trung vào hoạt động quy trình, thủ tục nội tổ chức kiến thức, thông lệ ngành tài Vì nhu cầu đào tạo cho cán quản lý vấn đề lớn BQL quỹ tín dụng có phụ cấp, họ chấp nhận với nguồn phụ cấn lâu dài không bền vững với lý do: hoạt 59 động quản lý BQL quỹ hoạt động phong trào, họ tham gia hội phụ nữ nên có phụ cấp; nguồn vốn khơng tăng mức phụ cấp giữ ngun khơng phù hợp với xu phát triển kinh tế Như khó thu hút nhân tài tham gia vào quản lý QTD Hệ thống thông tin quản lý QTD vấn đề lớn cần xem xét đến, phần lớn kế toán Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi quản lý tài sổ sách kế tốn đơn giản, có số tổ chức có áp dụng máy tính vào quản lý sử dụng Excel, áp dụng phần mềm kế tốn hạn chế Ví dụ thực tế kế toán QTD hai xã nghiên cứu sử dụng sổ sách máy tính bấm tay để quản lý nguồn vốn 200 triệu đồng 200 thành viên Họ chưa biết cách thức sử dụng máy tính, khơng biết sử dụng phần mềm Excel khơng nói đến phần mềm kế tốn phức tạp khác Đối với số QTD lớn khác, sau thời gian dài hoạt động đến chuẩn bị cho việc áp dụng phần mềm kế toán vào quản lý, nhiên hoạt động mang tính chất thử nghiệm Một điểm yếu QTD mục tiêu QTD đáp ứng nhu cầu người nghèo, nguồn vốn vay khơng lớn Và đơn đề nghị với khoản tiền lớn sử dụng cho sản xuất kinh doanh QTD chưa đáp ứng Vì QTD khó đứng vững hay mở rộng thị trường kinh doanh tín dụng phạm vi ngồi thành viên hội phụ nữ, mở rộng địa bàn vùng lân cận Vấn đề Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi nguồn vốn hoạt động q thấp Xét ví dụ đến QTD nguồn vốn 300 triệu đồng, theo Nghị định 28 Chính phủ QTD phải giải thể nguồn vốn thấp 300 triệu Đây khó khăn mà QTD chưa tìm phương án khắc phục BQL số QTD chưa xác định tỷ lệ số thành viên vay vốn cho phù hợp, nêu đạt đến tỷ lệ cần phải có giải pháp để hạ thấp tỷ lệ Ví dụ theo báo cáo BQL QTD tổng số 391 thành viên có 291 người vay vốn, chiếm tỷ lệ 74% Như BQL không đưa giải pháp để khắc phục tình trạng vay vốn dẫn đến trường hợp tất thành viên vay vốn, theo quy chế 60 khơng có người vay vốn dẫn đến việc ứ đọng vốn Điều trái với quan điểm bền vững tổ chức TCVM thành viên phải thường xuyên chuyển dịch vai trò từ người gửi tiết kiệm túy sang người vay vốn ngược lại Hiện Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi khơng phép huy động vốn hay vay vốn kinh doanh từ ngân hàng khác, nguồn vốn hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn TKĐM vốn tài trợ, nguồn vốn TKTN q ít, nguồn vốn hoạt động khơng tăng trưởng nhiều phụ thuộc vào số lượng định mức TKĐM thành viên tham gia Khả khơng bền vững mặt tài thể số tiền tồn quỹ tháng, để đảm bảo kinh doanh có lãi, Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi thường cho vay vốn hết, thành viên gửi TKTN muốn rút phải chờ tháng tiếp theo, nguồn vốn lớn phải rút tiền chia thành nhiều đợt Và điều hạn chế khả huy động vốn từ thành viên phục vụ cho hoạt động tổ chức Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi xác định lãi suất dựa lãi suất tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng lớn NH Agribank dựa vào công thức cụ thể chuẩn hóa tính tốn đến chi phí tài chính, tỷ lệ lạm phát, chi phí hoạt động nhu cầu tăng trưởng vốn tương lai Tuy nhiên vấn đề tổ chức tài chính thức có hỗ trợ từ Chính phủ, Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi khơng trở thành tổ chức tài bền vững họ cho vay với lãi suất thấp nguồn vốn tài trợ bị thu hồi Vì Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi cần phải chuyển hướng cạnh tranh, thay cạnh tranh giá cần phải cạnh tranh thêm loại dịch vụ bổ sung Phần lớn Quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi chưa có kế hoạch kinh doanh rõ ràng hoạt động định hướng thời gian Dịch vụ chủ yếu qũy cung cấp dịch vụ vay vốn ngắn hạn trung hạn, nhiên dịch vụ trung hạn chưa thực rộng rãi Chưa có thêm nhiều dịch vụ hỗ trợ khác sau vay vốn 61 việc tư vấn kỹ thuật Về định hướng chiến lược hoạt động qũy thời gian chưa thảo luận xây dựng Tómtắtchương Chương 2trình bày phân tích thực trạng hoạt động tín dụng hội LHPNTPHCM Huyện Củ Chi Những vấn đề chất lượng tín dụng Hội LHPNTPHCM huyệnCủ Chi kết nghiên cứu nâng cao chất lượng tíndụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi Ở chương II, luận văn phân tích môi trường ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng tíndụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi bao gồm môi trường vĩ mô vi mô; đồng thời tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức hoạt độngNâng cao chất lượng tíndụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi nhằm đưa giải pháp phù hợp cho hoạt động Nâng cao chất lượng tíndụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi chương 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍNDỤNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN CỦ CHI 3.1 Định hướng hoạt động quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi giai đoạn 2015 - 2020  Mục tiêu - Cung cấp dịch vụ tài vi mơ cho người nghèo nghèo nhằm giúp họ bắt đầu công việc làm ăn, sản xuất nhỏ - Giảm nghèo thông qua hoạt động tạo thu nhập người nghèo giúp họ cải thiện an sinh gia đình - Giảm tỉ lệ thất nghiệp người nghèo - Tham gia giúp người nghèo xây dựng cộng đồng, chia trách nhiệm, ý thức cộng đồng việc bảo vệ môi trường xã hội lành mạnh - Mở rộng cung cấp dịch vụ tài vi mơ cho số lượng nghèo trì bền vững tài tổ chức  Mục tiêu chung Việc thành lập quỹ tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi nhằm đạt mục tiêu sau đây: - Tăng thu nhập cho gia đình nghèo, đặc biệt phụ nữ nghèo, tạo điều kiện cho đối tượng tham gia tiếp cận dịch vụ tài nhằm giúp họ tự cải thiện sống, sở đó, bước trang bị khả để tự phát triển sống theo xu lên tích cực Giảm nghèo thơng qua hoạt động tạo thu nhập người nghèo giúp họ cải thiện an sinh gia đình - Cung cấp dịch vụ tài lâu dài, ổn định bền vững cho gia đình nghèo, đặc biệt phụ nữ nghèo để đối tượng có nguồn tài trợ tài sử dụng vào mục đích thực phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho thân gia đình 63 - Tạo mơi trường thúc đẩy phát triển hoạt động loại hình tài quy mơ nhỏ cách thống chun nghiệp, từ góp phần việc tập trung nhiều nguồn lực vào chương trình hoạt động mang tính xã hội phi tài - Tham gia giúp người nghèo xây dựng cộng đồng, chia trách nhiệm, ý thức cộng đồng việc bảo vệ môi trường xã hội lành mạnh - Hỗ trợ vốn nhằm giúp cho gia đình nghèo, đặc biệt phụ nữ nghèo, có nguồn vốn để sản xuất – kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện sống Trên sở đó, bước giúp cho người nghèo tự phát triển sống theo xu hướng lên cách tích cực - Các hoạt động dự án góp phần vào việc phát triển kinh tế gia đình, tạo hội cho chị em phụ nữ tiếp cận sử dụng đồng vốn có hiệu quả, qua đó, thành viên chia sẻ kinh nghiệm, tao nên tinh thần đồn kết giúp đỡ vượt khó, giúp thành viên tự tin, bình đẳng hơn, có tiếng nói gia đình Và từ buổi sinh hoạt cụm thành viên lồng ghép chủ đề bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản, kiến thức giáo dục, y tế, chủ trương, sách địa phương…Từ người phụ nữ có thêm kiến thức ni dạy con, chăm sóc gia đình tốt Các buổi sinh hoạt mang lại cho thành viên nhiều thơng tin kinh tế – xã hội qua xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, góp phần xây dựng khu phố, ấp văn hóa, đóng góp nhiều cho cộng đồng xã hội  Mục tiêu cụ thể Hoạt động Quỹ phải nhằm mục tiêu cụ thể “Khả tự giảm nghèo người nghèo nhóm thiệt thòi tăng lên” cho, đến năm 2020: - 100% khách hàng tham gia quỹ tíndụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật (chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh) theo nhu cầu - 75% hộ khách hàng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa - 80% khách hàng làm kinh tế gia đình có lợi nhuận trả vốn vay - Tỷ lệ hoàn trả vốn vay đạt 100% 64 - 90% số hộ nghèo thuộc khu vực dự án tiếp cận vốn vay - 70% số hộ thiệt thòi tiếp cận vốn vay 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi 3.2.1 Nâng cao kết hoạt động tín dụng Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn kim nam cho việc đề thực chiến lược cụ thể thông qua loạt giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Quỹ tíndụng Chính vậy, Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi cần xây dựng chiến lược cho họat động tín dụng thời gian tới, tập trung vào vấn đề: - Xây dựng chiến lược khách hàng: Xác định rõ đối tượng khách hàng mình, có biện pháp thu hút khách hàng cách cung cấp tốt sản phẩm dịch vụ quỹ tíndụng, nâng cao chất lượng phục vụ thơng qua đội ngũ cán Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi tiện ích sở vật chất kỹ thuật, công nghệ mang lại Có sách ưu đãi khách hàng lớn, khách hàng truyền thống, hoạt động hiệu thơng qua sách lãi suất, phí, điều kiện phục vụ Chiến lược khách hàng cần thiết phải phổ biến tới cán Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi để cán hiểu rõ thực tốt - Xây dựng chiến lược ngành hàng: Xác định rõ nhóm ngành ưu tiên thời kỳ phù hợp với mục tiêu kinh tế Huyện lợi địa phương Xác định giới hạn tín dụng cấu tỷ trọng cho vay ngành định, trước mắt tập trung ngành có triển vọng phát triển công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất nơng nghiệp…để có định hướng trình tiếp thị, cho vay khách hàng thuộc ngành kinh tế cách phù hợp hiệu quả, giảm dư nợ tỷ lệ cho vay xây lắp theo lộ trình quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi - Chiến lược thị trường thị phần: Hiện nay, cạnh tranh quỹ tíndụng địa bàn hoạt động Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi mạnh mẽ, cần đẩy mạnh đổi công tác nghiên 65 cứu thị trường, cập nhật thông tin thị phần thị trường tín dụng, dịch vụ; quảng bá thương hiệu địa bàn hoạt động thông qua việc mở rộng mạng lưới giao dịch, tăng cường công tác marketing nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thực mục tiêu trì vị trí dẫn đầu thị phần địa bàn Củ Chi Trong chiến lược nêu cần đặt mục tiêu, lộ trình triển khai cụ thể sách, biện pháp để thực nhằm tăng tính khả thi, đạt hiệu cao phù hợp với định hướng, đạo hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.2 Mở rộng dịch vụ cung cấp Liên kết với nhà sản xuất dịch vụ nông nghiệp: Như nêu phần trên, việc cạnh tranh quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chivới tổ chức tài vi mơ thức NH Agribank, NHCSXH dựa lãi suất khó thực tổ chức nhận hỗ trợ bao cấp Chính phủ Vì vậy, quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chicần cạnh tranh theo hướng cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau vay vốn tư vấn khoa học kỹ thuật, cung cấp sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao thơng qua liên kết với nhà sản xuất dịch vụ nông nghiệp phù hợp với địa phương Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi với số thành viên lớn vùng nông thôn thị trường tiềm nhà cung cấp dịch vụ sản phẩm nông nghiệp Tuy nhiên việc phối hợp quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chivới nhà cung cấp dịch vụ nơng nghiệp nhiền hạn chế cán quản lý QTD chưa thực động khai thác mạnh này, ngồi có lý quan trọng quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chichưa có tư cách pháp nhân thực hợp đồng hay cam kết với nhà cung cấp dịch vụ Vì vậy, quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chithỏa mãn yêu cầu quy định Nghị định 28, tổ chức có tư cách pháp nhân việc phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ nông nghiệp thực dễ dàng 66 Cung cấp dịch vụ trung dài hạn: loại hình dịch vụ cho vay thơng dụng quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chichỉ vay ngắn hạn năm, hình thức vay trung hạn dài hạn chưa QTD phát triển mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ với lý lực quản lý Như vậy, nhu cầu vay vốn thành viên có quy mơ lớn không đáp ứng, điều không thực bền vững số địa phương đời sống nâng cao phương thức cần phải xem xét lại Vì thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu vay vốn thành viên đủ kinh nghiệm chiến lược liên kết với tổ chức cung cấp tín dụng khác QTD cần phát triển đồng thời nguồn vốn vay trung hạn dài hạn Các nguồn vốn vay trung dài hạn cần triển khai dựa vào lực tổ chức bao gồm lực quản lý nguồn vốn đáp ứng cho hình thức Ngồi ra, cần phải xem xét điều kiện ràng buộc cho hình thức vay vốn này, xem xét kế hoạch sử dụng vốn vay thành viên vay vốn Hay nói cách khác, cần phải đánh giá cách toàn diện trước đưa sản phẩm tín dụng mới, cần triển khai thí điểm trước nhân rộng 3.2.3 Phát triển thị trường dịch vụ Mở rộng nhóm đối tượng mục đích: Lựa chọn thị trường mục tiêu phụ thuộc vào mục tiêu người cung cấp dịch vụ tài vi mơ nhu cầu đốn trước dịch vụ tài Thị trường mục tiêu tổ chức chia làm hai phần: thị trường mục tiêu trực tiếp thị trường mục tiêu gián tiếp Mục tiêu trực tiếp đề cập tới phân bố khoản tiền định để cung cấp tín dụng cho lĩnh vực kinh tế hay nhóm dân cư Mục tiêu trực tiếp quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chilà đáp ứng nhu cầu tín dụng vi mơ cho nhóm người bị thiệt thòi người nghèo, người dân tộc Các sản phẩm QTD hướng vào người nghèo phương pháp hồn trả gốc lãi nhiều lần, cho vay nhỏ, lãi suất cao thị trường thức Mục tiêu gián tiếp có nghĩa sản phẩm dịch vụ thiết kế nhằm hướng vào người nằm ngồi thị trường mục tiêu trực tiếp 67 Mục tiêu trực tiếp QTD thành lập nhằm cung cấp dịch vụ tín dụng cho người nghèo Sau thời gian hoạt động, hoạt động QTD góp phần tác động đến đời sống thành viên tham gia, đặc biệt người nghèo Trong năm trở lại đây, đời sống thành viên ngày nâng cao, nhu cầu vốn dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh lớn, QTD khơng thể tiếp tục với khoản vay nhỏ, mà cần mở rộng hình thức vay khác với quy mô nguồn vốn lớn Việc tăng quy mô cho vay vốn thành viên trường hợp tỷ lệ số thành viên vay vốn cao, khả tồn quỹ lớn Đồng thời mở rộng nhóm đối tượng mục tiêu gián tiếp tổ chức với hộ không nghèo, cá thể kinh doanh thành viên không thiết phải phụ nữ Tuy nhiên tuân thủ nguyên tắc hoạt động tổ chức TCVM Liên kết phát triển thị trường: phần lớn QTD hoạt động độc lập tài hoạt động khác, mối liên kết tham gia hoạt động hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý Các mối liên kết tài gần chưa có Vì thời gian cần phải có mối liên hệ quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chivới lĩnh vực cung cấp tài cho thành viên tổ chức khác họ có nhu cầu Muốn cần hình thành mạng lưới quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với nhau, tạo thành tổ chức lớn mạnh quy mơ tài thành viên, để từ liên kết với tổ chức cung cấp tín dụng khác Khi mối liên kết quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chivới nhau, đặc biệt tổ chức có quy mơ nhỏ, có điều tiết nguồn vốn, từ tạo điều kiện để mở rộng đối tượng khách hàng, đáp ứng nhu cầu vay vốn khác Mặt khác tạo liên kết, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý, chia sẻ rủi ro trình hoạt động Quá trình liên kết tạo sức mạnh mạng lưới, từ có tác động việc vận động sách, tìm thêm nguồn tài trợ bên ngoài, tạo hội để thực hoạt động cho vay theo ủy thác Một vấn đề đặt cho tổ chức nhỏ thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định 28 Chính phủ không đáp ứng điều kiện nguồn vốn thành 68 viên liên kết lại với đáp ứng yêu cầu Nghị định, để từ có hội tiếp cận với tổ chức cung cấp dịch vụ tài vi mơ thức Liên kết cung cấp dịch vụ tín dụng theo ủy thác: Hiện NH Agribank NHCSXH thực công tác vay vốn qua tổ chức đoàn thể Hội phụ nữ, Hội nông dân hay Hội cựu chiến binh mà chưa trực tiếp thông qua QTD Nếu xét cách khách quan lực quản lý tài thị trường cung cấp dịch vụ QTD hiệu tổ chức khác Vì thời gian tới, QTD cần xây dựng tổ chức vững mạnh đại lý cho tổ chức cung cấp tín dụng lớn khác NH Agribank hay NHCSXH Điều đáp ứng quan điểm hoạt động tài vi mơ nguồn vốn nhà tài trợ nên hỗ trợ tạm thời thời gian đầu, nên sử dụng để xây dựng lực cho tổ chức Điều quan trọng nhà tài trợ nên hỗ trợ quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chiliên kết với tổ chức tài chính thức, đạt đến thời điểm tự đứng vững không cần đến hỗ trợ nhà tài trợ Với Nghị định 28, quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chisẽ có nhiều hội để tiếp cận với nguồn vốn tổ chức cá nhân ngồi nước, nhờ huy động nhiều nguồn vốn phục vụ cho hoạt động tổ chức Tuy nhiên để làm điều này, quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chicần xây dựng tổ chức, đặc biệt tình hình tài chất lượng báo cáo tổ chức đủ để đáp ứng quy định yêu cầu tài Ngồi việc liên kết với tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng, QTD cần liên kết với tổ chức phi phủ hay chương trình dự án hoạt động địa phương để quản lý thực dự án nhỏ QTD coi tổ chức đấu thầu hoạt động dự án nhỏ nhà tài trợ nước Đây thực hoạt động cần thiết do: BQL thành viên QTD quen với cách thức thực dự án, họ có mối liên kết chặt chẽ để đảm bảo dự án thực thành công Mặt khác, tổ chức thực dự án nhỏ, thành viên có thêm 69 dịch vụ hỗ trợ nhằm sử dụng nguồn vốn tốt hơn, đảm bảo QTD bền vững thu hút thêm nhiều thành viên tham gia 3.2.4 Thực tốt việc phân loại khách hàng đánh giá khách hàng Hiện nay, quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để thực việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo điều – Quyết định 493 Trên sở xếp hạng tín dụng nội bộ, quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi ban hành sách khách hàng để đưa sách đa dạng, phù hợp áp dụng đối tượng khách hàng theo định hướng phát triển nhằm lựa chọn thu hút khách hàng mục tiêu, khách hàng chiến lược khách hàng có chất lượng tốt đồng thời trì bước nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đảm bảo an toàn, kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chinói chung Do đó, Chi nhánh Củ Chi cần tiếp tục thực xếp loại khách hàng cách nghiêm túc, xác Đồng thời sở sách chung tồn ngành Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi cần phải xây dựng sách riêng phù hợp với điều kiện đặc điểm khách hàng quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi Trong xây dựng sách khách hàng Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chiphải vào nhu cầu đối tượng khách hàng khác để từ đề sách phù hợp với nhu cầu đối tượng khách hàng mục tiêu hoạt động tín dụng Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi Để thực tốt điều đòi hỏi Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chiphải hiểu bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài quản trị khách hàng, triển vọng ngành nghề hoạt động, quan hệ doanh nghiệp với Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi, đối tác…mới xếp loại doanh nghiệp xác, sở phát huy vai trò sách khách hàng thơng qua việc ưu đãi, mở rộng quan hệ hay thắt chặt hoạt động tín dụng khách hàng Việc xếp loại khách hàng cần phải 70 thực từ bắt đầu quan hệ định đánh giá lại giúp Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi có ứng xử phù hợp, tăng trưởng tín dụng an tồn giảm thiểu nguy phát sinh nợ xấu Các sách thực tập trung nội dung sau: - Giữ mở rộng quan hệ với khách hàng uy tín, truyền thống đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có khả phát triển Trên sở đánh giá mức độ rủi ro tín dụng, lợi ích tổng thể mà khách hàng mang lại thông qua việc vay vốn, sử dụng dịch vụ khác Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi để có ưu đãi phí, lãi suất, hình thức cho vay, sách bảo đảm tiền vay Việc xây dựng sách ưu đãi áp dụng cho nhóm khách hàng tương đồng Định kỳ, Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi cần có đánh giá tổng kết khách hàng, nhóm khách hàng hoạt động lớn, mang lại nhiều lợi nhuận cho Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi - Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chicó thể sử dụng phần quỹ khen thưởng để thưởng cho khách hàng có nhiều đóng góp với quỹ tíndụng thưởng cho cá nhân có thành tích tốt hoạt động tín dụng - Tích cực, chủ động tìm kiếm khách hàng Việc phát triển khách hàng cần phải giao thành tiêu cụ thể tới cán bám sát trình thực Việc tiếp cận thực thơng qua khách hàng có, qua phương tiện thông tin đại chúng trực tiếp gặp gỡ để giới thiệu nghiệp vụ Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ tiện ích mà Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi đem lại cho khách hàng - Thường xuyên coi trọng công tác tổ chức hội thảo, hội nghị với khách hàng, tăng cường giao lưu hiểu biết Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi khách hàng Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ khách hàng quỹ tíndụng, trao đổi thường xuyên rút kinh nghiệm làm cho mối quan hệ hai bên bền vững Trang bị kiến thức marketing cho cán bộ, đẩy mạnh hình thức quảng cáo thơng qua khách hàng có, qua phương tiện thơng tin đại chúng, báo chí… 71 - Đối với khách hàng hoạt động không hiệu quả, phát sinh nợ xấu tiềm ẩn nợ xấu, cần xây dựng lộ trình giảm dần dư nợ thực biện pháp kiên quyết, khéo léo để thu hồi nợ, việc cho vay nhằm mục đích tạo điều kiện cho khách hàng có thời gian thực lộ trình giảm dư nợ vay sở phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi kiểm soát nguồn thu đồng thời tăng cường tài sản bảo đảm cho khoản vay nhằm hạn chế rủi ro Thực tốt sách khách hàng tạo mối quan hệ gần gũi Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi khách hàng, giúp Quỹ tíndụng nắm bắt nhu cầu khách hàng vay vốn để có biện pháp thích ứng, kịp thời đồng thời phát khó khăn khách hàng để tìm biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ khách hàng Như thực tốt sách khách hàng, Quỹ tíndụng có lực lượng khách hàng đơng đảo, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo điều kiện sàng lọc dần xây dựng khách hàng ổn định, tín nhiệm, chất lượng tín dụng Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi nâng cao 3.2.5 Cơ cấu lại dư nợ Cơ cấu dư nợ có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Với cấu dư nợ hợp lý, phù hợp với cấu nguồn vốn huy động chiến lược, định hướng phát triển tín dụng sở hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng phát triển cách an toàn, hiệu bền vững Như phân tích phần trước, có điều chỉnh song cấu dư nợ Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi nhiều điểm chưa hợp lý chưa phù hợp với cấu nguồn vốn huy động định hướng phát triển tín dụng ngành Vì thời gian tới Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chicần liệt việc điều chỉnh cấu tín dụng theo hướng sau: - Thứ nhất, đẩy mạnh cho vay ngắn hạn để nâng tỷ trọng dư nợ vay ngắn hạn tổng dư nợ đồng thời giảm dần tỷ trọng cho vay trung dài hạn 72 Hiện dư nợ trung dài hạn Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chichiếm tỷ trọng 65% tổng dư nợ Trong nguồn vốn huy động trung dài hạn chiếm 30% tổng nguồn vốn huy động Do Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi phải sử dụng phần nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn Do nguồn vốn ngắn hạn, đặc biệt tiền gửi không kỳ hạn khách hàng thường xuyên biến động Trong khoản cho vay trung dài hạn có tính ổn định song lại có thời gian thu hồi vốn lâu Cho nên sử dụng lượng lớn nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn dễ dẫn đến rủi ro khoản khách hàng có nhu cầu rút lượng vốn lớn Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi chưa thu hồi khoản vay “Sự cân đối hợp lý kỳ hạn hoàn vốn (thời hạn cho vay) kỳ hạn hoàn trả (kỳ hạn trả cho người gửi tiền) yếu tố giữ mức độ an toàn cho người gửi tiền an toàn cho Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ huyện Củ Chi” Theo định hướng phát triển tín dụng Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tồn hệ thống phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn xuống 35% (hiện 45%), tín dụng dài hạn 5% Với đặc thù Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi hoạt động địa bàn có kinh tế chưa thật phát triển nhu cầu vốn trung dài hạn để đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, đổi công nghệ lớn Hơn nữa, thời gian qua Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi cho vay số dự án lớn theo ủy nhiệm Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi mà tỷ trọng dư nợ vay trung dài hạn Quỹ tíndụng cao nhiều tỷ trọng toàn ngành nên khó để Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi đặt tiêu giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn mức chung Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi Song thời gian tới Quỹ tíndụng cần cố gắng để giảm mạnh tỷ trọng cho vay trung dài hạn, phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ trọng xuống mức 45% 73 Một nguyên tắc hoạt động Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi khơng tập trung vốn cho vay số khách hàng rủi ro xảy lớn Mức lượng hóa quy định dựa mức vốn tự có Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi Tuy nhiên Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi, dư nợ cho vay tập trung vào số khách hàng lớn, thể dư nợ vay 10 khách hàng lớn chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ Quỹ tíndụng lại có xu hướng tăng lên số tuyệt đối lẫn tỷ lệ Điều làm cho hoạt động tín dụng Quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi phụ thuộc vào khách hàng lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro Mỗi khách hàng lớn gặp khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến khả toán khoản nợ làm cho tỷ lệ nợ xấu Quỹ tíndụng tăng đột biến Do thời gian tới Quỹ tíndụng cần trọng việc phát triển tín dụng bán lẽ, mở rộng tín dụng với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ đồng thời thu hẹp dần tín dụng khách hàng lớn 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh Trong cơng tác tín dụng, ba khâu tác nghiệp quan trọng kiểm tra trước, kiểm tra kiểm tra sau cho vay Trong đó, kiểm tra trước cho vay tức công tác thẩm định khách hàng, thẩm định dự án, phương án vay vốn yêu cầu quan định đến chất lượng khoản vay Áp dụng nguyên tắc 5C kỹ thuật phân tích tín dụng hữu ích: - Thứ nhất, tư cách người vay (Character): Là ý thức trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay người vay Vì khơng có phương pháp định lượng xác để đánh giá uy tín, cán Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi định cách chủ quan liệu khách hàng có khả trả khoản vay hay khơng Do trước hết cán Quỹ tín dụngcần nắm rõ mục đích xin vay vốn, thái độ trách nhiệm việc sử dụng vốn vay khách hàng Kiểm tra khoản nợ trước đây, xem xét báo cáo tín dụng, trình độ học 74 vấn kinh nghiệm kinh doanh khách hàng vấn đề khác liên quan đến cá nhân, trình độ, kinh nghiệm khách hàng Nếu khách hàng q trình vấn cán Quỹ tín dụng cần xem xét thái độ khách hàng có trung thực không? Nếu phát khách hàng không trung thực giải trình kế hoạch sử dụng vốn vay, kế hoạch trả nợ thoả thuận cán Quỹ tín dụngcần kiên từ chối cho vay đối tượng khách hàng Việc đánh giá tư cách người vay phải đầy đủ lịch sử trước - Thứ hai, lực người vay (Capacity): Điều kiện tiên khách hàng vay phải có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi để ký Hợp đồng tín dụng Ngồi nói đến lực người vay nói đến khả khách hàng có tiền để tốn khoản vay đến hạn hay khơng Vì vậy, Quỹ tín dụng phải biết xác kế hoạch trả nợ xem xét luồng tiền kinh doanh, nguồn thu nhập khách hàng để đánh giá khả chi trả thành công khoản vay - Thứ ba, vốn(Capital): Quỹ tín dụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi phải biết khả nguồn vốn tự có khách hàng Bởi dự án phương án sản xuất kinh doanh có tỷ trọng nguồn vốn tự có lớn, tức tỷ trọng vốn vay thấp làm cho áp lực trả nợ, trả lãi vay giảm tăng khả thu hồi khoản nợ vay - Thứ tư, chấp (Collateral) hay bảo lãnh bên thứ ba: điều kiện cần để xem xét, đánh giá cho vay Khi đánh giá khía cạnh đảm bảo tiền vay, cán Quỹ tín dụngphải xem xét khách hàng khơng trả nợ vay Quỹ tín dụngsẽ thu nợ từ nguồn bán tài sản dùng làm đảm bảo Vì đánh giá tài sản đảm bảo Quỹ tín dụng phải vào yếu tố như: tuổi thọ, giá trị giá trị sử dụng tài sản, khả chuyển nhượng, mua bán tài sản thị trường - Thứ năm, điều kiện khác (Conditions): liên quan đến hoàn cảnh kinh tế địa phương, quốc gia Hoạt động khách hàng có ảnh hưởng đến toàn kinh tế? Nếu kinh tế bị suy thoái, liệu doanh số khách hàng có giảm mạnh hay khơng, ... trạng Nâng cao chất lượng tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi, tìm hiểu nhân tố tác động đến Nâng cao chất lượng tín dụng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh Huyện. .. PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍNDỤNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI HUYỆN CỦ CHI 62 3.1 Định hướng hoạt động quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố. .. Hồ Chí Minh huyện Củ Chi giai đoạn 2015 - 2020 62 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng quỹ tíndụng hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh huyện Củ Chi .64 3.2.1 Nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng hội liên hiệp phụ nữ thành phố hồ chí minh tại huyện củ chi , Nâng cao chất lượng tín dụng hội liên hiệp phụ nữ thành phố hồ chí minh tại huyện củ chi

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay