Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần thực phẩm cholimex

130 2 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHƯ TỤ TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Đình Luận Chủ tịch PGS.TS Lê Thị Mận Phản biện TS Nguyễn Ngọc Dương Phản biện TS Phạm Thị Hà Ủy viên TS Võ Tấn Phong Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 18/05/1979 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820134 I Tên đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX II Nhiệm vụ nội dung: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh cơng ty để đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho công ty III Ngày giao nhiệm vụ: 15/9/2016 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 27/03/2017 V Cán hƣớng dẫn: PGS.TS NGUYỄN PHÚ TỤ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGS.TS NGUYỄN PHÖ TỤ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Thùy Trâm ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Phú Tụ, cán hướng dẫn khoa học Luận văn, tận tình hướng dẫn giúp đỡ mặt để thực luận văn Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tồn thể Q Thầy Cơ giảng viên trường Đại học cơng nghệ TP Hồ Chí Minh, Q Thầy Cơ Viện đào tạo Sau Đại học thời gian qua truyền đạt kiến thức quý báu cho Xin chân thành cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Công ty Cổ Phần Thực phẩm Cholimex hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Thùy Trâm iii TÓM TẮT Luận văn “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Cholimex” thực thơng qua q trình nghiên cứu sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp, số học kinh nghiệm rút từ thực tiễn kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh công ty ngành Thông qua khảo sát, tổng hợp, phân tích, tác giả đánh giá hội, thách thức điểm mạnh, điểm yếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex qua ma trận yếu tố bên ngoài, ma trận yếu tố bên (yếu tố nội bộ), ma trận SPACE, ma trận GE, đồng thời đánh giá lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex so với đối thủ ma trận hình ảnh cạnh tranh Từ thực trạng cơng ty, luận văn nghiên cứu định hướng phát triển chiến lược cạnh tranh công ty để đưa giải pháp nhằm nâng cao củng cố lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex giúp cơng ty có hướng để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu iv ABSTRACT The thesis "Solutions to improve the competitiveness of Cholimex Food Joint Stock Company" is conducted through the process of studying the theoretical basis of competition, competitiveness, competitive advantage and some factors which have an impact on the competitiveness of enterprises, some lessons learned from real experiences to improve the competitiveness of other companies in the same industry Through many research acitivies such as surveying, aggregating and analyzing, the author assessed the opportunities and challenges as well as the strengths and weaknesses of Cholimex Food Joint Stock Company through the matrix of external factors, internal factors, SPACE matrix, GE matrix, and also evaluated the competitiveness of Cholimex Food Joint Stock Company, comparing to other competitors by using competition image matrix From the real status of the company, the thesis researches the development orientations and competitive strategies of the company to propose solutions to further enhance and strengthen the competitiveness of Cholimex Food Joint Stock Company which help the company get the right direction for more efficient production and business v MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.3 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh 1.1.4 Khái niệm lợi cạnh tranh .7 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh .8 vi 1.2.1 Môi trường vĩ mô 1.2.2 Môi trường vi mô 1.2.3 Ma trận yếu tố bên (EFE) .12 1.2.4 Môi trường nội 14 1.2.5 Ma trận yếu tố bên (yếu tố nội - IFE) .15 1.2.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 16 1.2.7 Ma trận SPACE .17 1.2.8 Ma trận GE 18 1.3 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh 20 1.4 Vai trò nâng cao lực cạnh tranh 22 1.5 Một số phương pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp [9] 23 1.5.1 Tăng lực doanh nghiệp phương diện tài chính, cơng nghệ, nhân lực, quản lý .23 1.5.2 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm 24 1.5.3 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 25 1.6 Các chiến lược cạnh tranh 25 1.6.1 Chiến lược tổng chi phí thấp 25 1.6.2 Chiến lược khác biệt hóa 26 1.6.3 Chiến lược tập trung 27 1.7 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số doanh nghiệp 28 1.8 Tổng quan nghiên cứu trước 29 1.8.1 Nghiên cứu nước 30 1.8.2 Nghiên cứu nước 31 Tóm tắt nội dung chƣơng 33 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX 34 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex 34 2.1.1 Tên gọi địa trụ sở công ty .34 2.1.2 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Công ty 34 C Các yếu tố lực cạnh tranh Uy tín thương hiệu Hiệu quảng cáo, khuyến Nghiên cứu, phát triển sản phẩm Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực Khả sản xuất đáp ứng đơn hàng 5 Nguồn lực tài Chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá Lòng trung thành khách hàng 10 Hệ thống phân phối thị trường 5 Câu hỏi 2: Anh/chị vui lòng cho biết điểm phân loại yếu tố sau lực cạnh tranh Công ty CP Thực phẩm Cholimex: 2.1 Mức độ phản ứng tăng dần từ điểm đến điểm (đánh dấu “x” vào có số điểm thích hợp)  điểm: phản ứng yếu  điểm: phản ứng trung bình  điểm: phản ứng trung bình  điểm: phản ứng tốt Stt Đánh giá yếu tố Điểm phân loại Các yếu tố bên ngồi Thu nhập bình qn đầu người nâng lên Tỷ giá hối đoái thay đổi theo chiều hướng tăng Lãi suất cho vay thay đổi theo chiều hướng giảm 4 Tác động việc gia nhập WTO, Hiệp định thương mại tự song phương đa phương Chính sách, quy định thường xuyên thay đổi Phong tục tập quán, lối sống người Việt Nam Xu hướng tiền lương ngày tăng Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định Sự cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp ngành, đặc biệt cơng ty có vốn nước 10 Sản phẩm thay nhiều 11 Khách hàng ngày đòi hỏi cao, trung thành 12 Tiềm thị trường lớn 2.2 Mức độ yếu – mạnh dần từ điểm đến điểm (đánh dấu “x” vào có số điểm thích hợp)  điểm: yếu  điểm: yếu  điểm: mạnh  điểm: mạnh Stt Đánh giá yếu tố Điểm phân loại Các yếu tố nội Thương hiệu có uy tín Nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao kinh nghiệm Người lao động gắn bó với công ty 4 Nguồn lực tài Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm Hệ thống phân phối rộng khắp nước 10 Giá cạnh tranh 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp theo yếu tố (ghi số điểm vào ô doanh nghiệp)  điểm: yếu  điểm: yếu  điểm: mạnh  điểm: mạnh Stt Đánh giá yếu tố Các yếu tố cạnh tranh Uy tín thương hiệu Hiệu quảng cáo, khuyến Nghiên cứu, phát triển sản phẩm Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực Khả sản xuất đáp ứng đơn hàng Nguồn lực tài Chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá Lòng trung thành khách hàng 10 Hệ thống phân phối thị trường Điểm phân loại Cholimex Mansan Nam Dƣơng THƠNG TIN CÁ NHÂN: Các thơng tin cá nhân Anh/ Chị giúp đánh giá khâu xử lý số liệu, xin đảm bảo thông tin nhận từ anh (chị) dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Nếu anh (chị) cần thơng tin liên quan đến kết khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với tơi Chức vụ nay: Số năm công tác: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Anh/Chị Trân trọng kính chào! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ MỨC ĐỘ HẤP DẪN VÀ CẠNH TRANH Kính chào Q Anh/Chị, Tơi học viên lớp cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Hiện thực đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex” Nhằm mục đích tìm giải pháp cụ thể để giúp Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex nâng cao lực cạnh tranh, đóng góp vào phát triển chung ngành thực phẩm chế biến Để đề tài phản ảnh thực tế khách quan, thu thập ý kiến quý báu chuyên gia ngành thực phẩm chế biến, ý kiến khách quan anh/chị góp phần định thành cơng cơng trình nghiên cứu kính mong Q anh/chị vui lòng dành chút thời gian cho ý kiến số vấn đề sau: Câu hỏi 1: Anh/chị vui lòng cho biết tầm quan trọng (trọng số) mức độ hấp dẫn (điểm phân loại) ngành thực phẩm chế biến nhƣ sau: - Anh/chị cho điểm trọng số yếu tố qua việc xác định tầm quan trọng cho yếu tố theo mức độ từ (Không quan trọng) đến (Rất quan trọng) Yếu tố anh/chị đánh giá quan trọng có trọng số lớn Tổng trọng số yếu tố ma trận phải - Anh/chị đánh giá mức độ hấp dẫn yếu tố theo thang điểm từ điểm: hồn tồn khơng hấp dẫn; điểm: khơng hấp dẫn; điểm: trung bình; điểm: hấp dẫn; điểm: hấp dẫn Stt Đánh giá yếu tố Quy mô ngành Mức tăng trưởng ngành Mức lợi nhuận ngành Mức vốn đầu tư Trọng số Điểm phân loại Tính ổn định công nghệ Cường độ cạnh tranh Những tác động môi trường Câu hỏi 2: Anh/chị vui lòng cho biết tầm quan trọng (trọng số ) mức độ cạnh tranh (điểm phân loại) Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex nhƣ sau: - Anh/chị cho điểm trọng số yếu tố qua việc xác định tầm quan trọng cho yếu tố theo mức độ từ (Không quan trọng) đến (Rất quan trọng) Yếu tố anh/chị đánh giá quan trọng có trọng số lớn Tổng trọng số yếu tố ma trận phải - Anh/chị đánh giá mức độ cạnh tranh yếu tố theo thang điểm từ điểm: yếu; điểm: yếu; điểm: trung bình; điểm: mạnh; điểm: mạnh Đánh giá yếu tố Stt Trọng số Điểm phân loại Thị phần 2 Bí cơng nghệ Chất lượng sản phẩm Dịch vụ hậu Sự cạnh tranh giá Các khoản phí hoạt động thấp Năng suất THƠNG TIN CÁ NHÂN: Các thơng tin cá nhân Anh/ Chị giúp đánh giá khâu xử lý số liệu, xin đảm bảo thông tin nhận từ anh (chị) dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Nếu anh (chị) cần thơng tin liên quan đến kết khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với tơi Chức vụ nay: Số năm công tác: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Anh/Chị Trân trọng kính chào! PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI Mức độ quan trọng Thang điểm Stt Các yếu tố bên Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng Thu nhập bình quân đầu người nâng lên 10 13 30 75 0,06 Tỷ giá hối đoái thay đổi theo chiều hướng tăng 13 30 77 0,06 Lãi suất cho vay thay đổi theo chiều hướng giảm 16 30 99 0,08 Tác động việc gia nhập WTO, Hiệp định thương mại tự song phương đa phương 14 30 76 0,06 Chính sách, quy định thường xuyên thay đổi 10 10 30 97 0,08 Phong tục tập quán, lối sống người Việt Nam 13 28 76 0,06 Xu hướng tiền lương ngày tăng 13 11 30 95 0,08 Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định 1 14 30 115 0,10 Sự cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp ngành, đặc biệt công ty có vốn nước ngồi 0 20 30 138 0,12 10 Sản phẩm thay nhiều 16 30 117 0,10 11 Khách hàng ngày đòi hỏi cao, trung thành 1 13 30 114 0,10 12 Tiềm thị trường lớn 11 30 115 0,10 1.194 1,00 Tổng cộng  Cách tính mức độ quan trọng 01 yếu tố nhƣ sau: a Tính tổng điểm yếu tố: Tổng điểm yếu tố = (Số người chấm điểm x 1) + (Số người chấm điểm x 2) + (Số người chấm điểm x 3) + (Số người chấm điểm x 4) + (Số người chấm điểm x 5) (*) b Tính tổng số điểm tất yếu tố: Tổng số điểm tất yếu tố = Tổng điểm yếu tố + Tổng điểm yếu tố + + Tổng điểm yếu tố 12 (**) c Tính mức độ quan trọng yếu tố: Mức độ quan trọng yếu tố = (*) : (**) Điểm phân loại Thang điểm Stt Các yếu tố bên 1 Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Điểm Làm trung tròn bình Thu nhập bình quân đầu người nâng lên 14 30 71 2,37 2 Tỷ giá hối đoái thay đổi theo chiều hướng tăng 16 30 85 2,83 3 Lãi suất cho vay thay đổi theo chiều hướng giảm 10 14 30 97 3,23 Tác động việc gia nhập WTO, Hiệp định thương mại tự song phương đa phương 17 30 74 2,47 Chính sách, quy định thường xuyên thay đổi 15 10 30 71 2,37 Phong tục tập quán, lối sống người Việt Nam 14 30 88 2,93 Xu hướng tiền lương ngày tăng 15 30 92 3,07 Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định 14 30 88 2,93 Sự cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp ngành, đặc biệt cơng ty có vốn nước ngồi 12 10 30 91 3,03 10 Sản phẩm thay nhiều 11 13 30 96 3,20 11 Khách hàng ngày đòi hỏi cao, trung thành 14 30 81 2,70 12 Tiềm thị trường lớn 10 11 30 90 3,00  Cách tính điểm phân loại cho yếu tố: a Tính tổng điểm yếu tố: Tổng điểm yếu tố = (Số người chấm điểm x 1) + (Số người chấm điểm x 2) + (Số người chấm điểm x 3) + (Số người chấm điểm x 4) (*) b Tính điểm trung bình yếu tố: Điểm trung bình yếu tố = (*) : 30 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG Mức độ quan trọng Thang điểm Stt Các yếu tố bên Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng Thương hiệu có uy tín 17 30 126 0,12 Nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao kinh nghiệm 1 16 30 127 0,12 Người lao động gắn bó với cơng ty 18 30 96 0,09 Nguồn lực tài 2 10 30 110 0,10 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến 30 91 0,08 Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp 6 30 80 0,07 Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao 0 26 30 145 0,14 Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm 17 30 90 0,08 Hệ thống phân phối rộng khắp nước 12 10 30 103 0,10 10 Giá cạnh tranh 13 11 30 103 0,10 1.071 1,00 Tổng cộng Ghi chú: Cách tính phụ lục Điểm phân loại Thang điểm Stt Các yếu tố bên Thương hiệu có uy tín 24 Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm 30 113 Điểm Làm trung tròn bình 3,77 Nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao kinh nghiệm 15 12 30 99 3,30 3 Người lao động gắn bó với cơng ty 13 12 30 96 3,20 Nguồn lực tài 16 30 67 2,23 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến 13 10 30 91 3,03 Đội ngũ Marketing chuyên nghiệp 11 30 83 2,77 Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao 10 16 30 101 3,37 Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm 15 10 30 71 2,37 Hệ thống phân phối rộng khắp nước 13 15 30 103 3,43 10 Giá cạnh tranh 15 11 30 97 3,23 Ghi chú: Cách tính phụ lục PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Mức độ quan trọng Thang điểm Stt Các yếu tố cạnh tranh Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Mức độ quan trọng Uy tín thương hiệu 17 30 126 0,12 Hiệu quảng cáo, khuyến 10 17 1 30 81 0,08 Nghiên cứu, phát triển sản phẩm 17 30 90 0,08 Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực 1 14 30 124 0,12 Khả sản xuất đáp ứng đơn hàng 15 30 89 0,08 Nguồn lực tài 2 10 30 110 0,10 Chất lượng sản phẩm 0 26 30 145 0,14 Khả cạnh tranh giá 13 30 108 0,10 Lòng trung thành khách hàng 18 30 90 0,08 10 Hệ thống phân phối thị trường 10 11 30 109 0,10 1.072 1,00 Tổng cộng Ghi chú: Cách tính phụ lục Điểm phân loại: 2.1 Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex Thang điểm Stt Các yếu tố bên Uy tín thương hiệu 24 Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm 30 113 Điểm Làm trung tròn bình 3,77 Hiệu khuyến quảng cáo, 14 12 30 74 2,47 Nghiên cứu, phát triển sản phẩm 15 13 30 74 2,47 Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực 11 15 30 100 3,33 Khả sản xuất đáp ứng đơn hàng 13 10 30 91 3,03 Nguồn lực tài 18 30 69 2,30 Chất lượng sản phẩm 10 16 30 101 3,37 Khả cạnh tranh giá 10 15 30 99 3,30 Lòng trung khách hàng 15 11 30 73 2,43 10 Hệ thống phân phối thị trường 11 30 96 3,20 Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm thành 15 Ghi chú: Cách tính phụ lục 2.2 Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan Thang điểm Stt Các yếu tố bên Điểm Làm trung tròn bình 2 11 11 30 91 3,03 1 20 30 107 3,57 Uy tín thương hiệu Hiệu khuyến Nghiên cứu, phát triển sản phẩm 13 11 30 94 3,13 Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực 14 10 30 93 3,10 Khả sản xuất đáp ứng đơn hàng 11 14 30 97 3,23 Nguồn lực tài 24 30 112 3,73 Chất lượng sản phẩm 12 13 30 74 2,47 Khả cạnh tranh giá 10 30 94 3,13 quảng cáo, 15 Lòng trung khách hàng thành 10 Hệ thống phân phối thị trường 16 10 30 72 2,40 20 30 106 3,53 Tổng số ngƣời trả lời Tổng điểm Ghi chú: Cách tính phụ lục 2.3 Xí nghiệp nước chấm Nam Dương Thang điểm Stt Các yếu tố bên 1 Uy tín thương hiệu Hiệu khuyến 3 Điểm Làm trung tròn bình 15 11 30 73 2,43 15 13 30 74 2,47 Nghiên cứu, phát triển sản phẩm 17 11 30 72 2,40 Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực 14 10 30 93 3,10 Khả sản xuất đáp ứng đơn hàng 11 14 30 97 3,23 Nguồn lực tài 18 30 93 3,10 Chất lượng sản phẩm 13 12 30 73 2,43 Khả cạnh tranh giá 15 10 30 94 3,13 Lòng trung khách hàng 14 10 30 70 2,33 10 Hệ thống phân phối thị trường 13 30 72 2,40 quảng thành cáo, Ghi chú: Cách tính phụ lục 7 PHỤ LỤC 10 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ HẤP DẪN VÀ CẠNH TRANH Mức độ hấp dẫn 1.1 Điểm trọng số Trọng số C9 C10 trung bình Trọng số chuyên gia Stt Các yếu tố C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Quy mô ngành 0,15 0,15 0,20 0,10 0,15 0,10 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 Mức tăng trưởng 0,15 0,15 0,20 0,15 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 ngành 0,15 Mức lợi nhuận 0,20 0,20 0,15 0,20 0,25 0,25 0,15 0,20 0,20 0,20 ngành 0,20 Mức vốn đầu tư 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Tính ổn định 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 công nghệ 0,10 Cường độ cạnh 0,20 0,20 0,15 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 tranh 0,20 Những tác động 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 môi trường 0,10 Tổng cộng 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.2 Điểm phân loại Điểm phân loại chuyên gia Stt Các yếu tố Điểm Làm trung C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bình tròn Quy mơ ngành 5 5 5 4,7 Mức tăng trưởng ngành 4 4 4 5 4,2 Mức lợi nhuận ngành 5 4 4 4 4,3 4 Mức vốn đầu tư 3 3 3 3,3 Tính ổn định cơng nghệ 3 3 3 3 3,0 Cường độ cạnh tranh 5 5 5 5 5 5,0 Những tác động môi trường 3 3 3 3,3 Mức độ cạnh tranh 2.1 Điểm trọng số Trọng số trung C9 C10 bình Trọng số chuyên gia Stt Các yếu tố C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Thị phần Bí nghệ Chất lượng sản 0,10 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 phẩm Dịch vụ hậu Sự cạnh tranh 0,20 0,20 0,15 0,25 0,15 0,20 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 giá Các khoản phí 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 hoạt động thấp Năng suất 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 công Tổng cộng 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0.10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.2 Điểm phân loại Điểm phân loại chuyên gia Stt Các yếu tố Điểm Làm trung C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 bình tròn Thị phần 4 4 4 4,3 Bí cơng nghệ 4 4 4 4 3,8 Chất lượng sản phẩm 5 4 4 4 4,3 4 Dịch vụ hậu 3 3 3 3,3 Sự cạnh tranh giá 4 4 4 4,2 Các khoản phí hoạt động thấp 4 4 4 3,7 Năng suất 4 4 4 3,8 4 ... tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX II Nhiệm vụ nội dung: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh công ty để đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh. .. lực cạnh tranh thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, từ xác định mức độ ảnh hưởng chúng - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex. .. văn Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công Ty Cổ Phần Thực phẩm Cholimex thực thơng qua q trình nghiên cứu sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh yếu tố tác động đến lực cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần thực phẩm cholimex , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần thực phẩm cholimex

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay