Giải pháp hoàn thiện năng lực hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty thí nghiệm điện lực TP HCM đến năm 2020

119 11 1
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - * TRẦN THỊ BẢO TRANG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC TP.HCM ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - * TRẦN THỊ BẢO TRANG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC TP.HCM ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Đình Nguyên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS.Nguyễn Đình Luận Chủ tịch TS.Nguyễn Ngọc Dương Phản biện TS.Võ Tấn Phong Phản biện TS.Nguyễn Thế Khải Ủy viên PGS.TS.Lê Thị Mận Ủy viên,Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS.Nguyễn Đình Luận TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thị Bảo Trang Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1981 Nơi sinh: Quảng Trị Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820136 I- Tên đề tài: Giải pháp hoàn thiện lực hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 II- Nhiệm vụ nội dung: Khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực cơng ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM gồm công tác hoạch định nguồn nhân lực, công tác thực chức quản trị nguồn nhân lực như: thu hút; đào tạo, phát triển; trì nguồn nhân lực Từ đề giải pháp để hoàn thiện hiệu hoạt động quản trị nguồn nhân lực cơng ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/9/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/02/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Phan Đình Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Thị Bảo Trang, học viên lớp Cao học Quản trị Kinh doanh niên khóa 2015 – 2017 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2017 Học viên thực TRẦN THỊ BẢO TRANG ii LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cám ơn chân thành đến giảng viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM tận tình truyền đạt kiến thức chuyên ngành làm tảng lý luận cho Luận văn Tiếp theo, xin chân thành cám ơn PGS.TS Phan Đình Ngun tận tình đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hồn thiện luận văn tốt nghiệp Đồng thời, xin chân thành cám ơn Lãnh đạo anh chị bạn bè đồng nghiệp Cơng ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM tạo điều kiện tốt nhất, động viên, giúp đỡ chia sẻ, trao đổi, góp ý cho tơi q trình vừa học vừa làm trình thực Luận văn Tôi xin chân thành cám ơn gia đình anh chị bạn bè lớp học bên cạnh chỗ dựa tinh thần vững giúp tơi vượt qua nhiều khó khăn thời gian qua Do hạn chế thời gian lực thân, Thầy hướng dẫn tận tình nỗ lực tác giả, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ Q Thầy Cơ, đồng nghiệp tồn thể bạn bè để luận văn hồn chỉnh Sau cùng, tơi xin chúc Quý Thầy Cô tất đồng nghiệp toàn thể bạn bè lời chúc sức khỏe thành công sống Trân trọng cám ơn./ TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2017 Học viên thực TRẦN THỊ BẢO TRANG iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Giải pháp hoàn thiện lực hoạt động quản trị nguồn nhân lực Cơng ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” thực Cơng ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh từ 15/9/2016 đến 15/02/2017 Mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa sở lý luận QTNNL; Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác QTNNL Cơng ty Thí nghiệm điện lực Tp HCM từ đề xuất giải pháp để hồn thiện nâng cao hiệu QTNNL Cơng ty Thí nghiệm điện lực Tp HCM từ đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu: Tác giả tiến hành thu thập liệu Cơng ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM thơng qua văn có liên quan, sử dụng phương pháp so sánh phương pháp phân tích thống kê để nghiên cứu Tác giả tìm hiểu, khảo sát nghiên cứu nắm bắt thực tế hoạt động QTNNL Cơng ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM diễn giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, đồng thời khảo sát phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp từ 265 CBCNV cán quản lý, dựa kết nghiên cứu thu tác giả đề xuất số giải pháp để khắc phục hạn chế tồn tại Cơng ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM cần tăng cường phát huy mặt làm hoạt động QTNNL thời gian qua Các giải pháp đề luận văn sở để cấp lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh xem xét để xây dựng chương trình thực sở khai thác tổng thể nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực ngày nâng cao chất lượng Cuối cùng, kết nghiên cứu đóng góp, ý nghĩa, hạn chế hướng nghiên cứu cho nghiên cứu tương lai iv ABSTRACT Research topic: "The solution to complete the operational capacity of human resource management at the Ho Chi Minh City Electrical Testing Company to 2020" was carried out at Ho Chi Minh City Electrical Testing Company from 09/15/2016 to 02/15/2017 Research objectives: codified theoretical basis of management of human resources; Analyze and evaluate the situation of human resource management at the Ho Chi Minh City Electrical Testing Company then propose solutions to improve and enhance the efficiency of human resource management at the Ho Chi Minh City Electrical Testing Company from now until 2020 Research Methodology: The author collected data in the Ho Chi Minh City Electrical Testing Company through relevant documents, using comparable methodologies and statistical analysis methods to the study Author learned, the survey captures actual research activities of human resource management at the Ho Chi Minh City Electrical Testing Company took place in the period from 2011 to 2016, and found the questionnaire survey 265 is directly from employees and managers, based on research results obtained the author has proposed some solutions to overcome these limitations exist in the Ho Chi Minh City Electrical Testing Company to increase promote the building has been active in human resources management over time The measures set out in the thesis is the basis for the leaders of the Ho Chi Minh City Power Corporation look to build programs implemented on the basis of the overall exploitation of resources, especially human resources increasingly improve both quality and quantity Finally, the results of the study also pointed out the contribution and significance, limitations and research directions for future research v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tổng quan đề tài nghiên cứu .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm vai trò QTNNL 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực QTNNL 1.1.2 Vai trò QTNNL 1.2 Mục tiêu QTNNL .8 1.3 Nội dung hoạt động QTNNL 1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực .9 1.3.2 Thực chức QTNNL 10 1.3.3 Đánh giá kết hoạt động QTNNL .20 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QTNNL 22 1.4.1 Môi trường bên .22 1.4.2 Môi trường bên 23 1.4.3 Nhân tố người 23 vi Tóm tắt chương 25 Chương 26 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC TP.HCM 26 2.1 Giới thiệu Cơng ty Thí nghiệm Điện lực 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Bộ máy tổ chức nguồn nhân lực 30 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty 37 2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động QTNNL 38 2.2.1 Đánh giá thực trạng hoạch định nguồn nhân lực .38 2.2.2 Đánh giá thực trạng thực chức QTNNL 39 2.3 Đánh giá chung thực trạng hoạt động QTNNL Công ty TNĐL 54 2.3.1 Những mặt đạt 54 2.3.2 Những mặt hạn chế 55 Tóm tắt chương 56 Chương 57 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC ĐẾN NĂM 2020 57 3.1 Quan điểm mục tiêu hoàn thiện hoạt động QTNNL đến năm 2020 57 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện hoạt động QTNNL đến năm 2020 57 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện hoạt động QTNNL đến năm 2020 57 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động QTNNL đến năm 2020 .58 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện hoạch định nguồn nhân lực 58 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện chức QTNNL .60 3.3 Các giải pháp hỗ trợ để hoàn thiện hoạt động QTNNL 67 3.3.1 Thực chức quản trị 67 3.3.2 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động QTNNL .67 3.3.3 Kiến nghị với Tổng công ty Điện lực Tp HCM 67 Tóm tắt chương 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 TLthuctra x Gpt x 1,5 TLpt = 26 x - Làm thêm vào ngày nghỉ tuần: áp dụng mức 200% TLthuctra x Gpt x 2,0 TLpt = 26 x - Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo Điều 111 (khoản 1), 112, 115 (khoản 1), 116 (khoản 1) BLLĐ: áp dụng mức 300% TLthuctra x Gpt x 3,0 TLpt = 26 x - Làm thêm vào ban đêm: tiền lương làm thêm theo quy định trên, trả thêm tiền lương làm việc ban đêm tính số làm thêm theo mức 50% TLmin x (Hslg + Hbl) x Gptca3 x 0,5 PCptca3 = 26 x - Làm thêm cơng việc độc hại, nguy hiểm: ngồi tiền lương làm thêm theo quy định trên, trả thêm phụ cấp độc hại, nguy hiểm tính số làm thêm TLmin x Hđh x Gptđh PCptđh = 26 x Trong đó:  TLpt: Lương làm thêm (hay lương phụ trội)  Gpt: Số làm thêm  TLthuctra: Tiền lương thực trả theo công việc làm tháng, bao gồm lương cấp bậc, lương suất, lương ca, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp lưu động phụ cấp giữ chức vụ  PCptca3: Lương trả thêm (phụ cấp ca 3) làm thêm vào ban đêm  PCptđh: Phụ cấp trả thêm làm thêm công việc độc hại, nguy hiểm  TLmin: Mức lương sở theo quy định hành Nhà nước  Hslg: Hệ số lương cấp bậc công việc  Hbl: Hệ số bảo lưu  Hđh: Hệ số phụ cấp độc hại, nguy hiểm  Gptca3: Số làm thêm ban đêm  Gptđh: Số làm thêm nơi có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm đặc biệt độc hại, nguy hiểm f) Lương đình Thực theo khoản 2, Điều 129 BLLĐ - Trong thời gian bị tạm đình cơng việc, NLĐ tạm ứng lương theo công thức sau: TLmin x (Hslg + Hbl + Hcv Htn) x Nđchi x 0,5 TLđchi = 26 Trong đó:        TLđchi: Lương đình TLmin: Mức lương sở theo quy định hành Nhà nước Hslg: Hệ số lương cấp bậc công việc hệ số lương chức vụ Hbl: Hệ số bảo lưu Hcv: Hệ số phụ cấp giữ chức vụ Htn: Hệ số phụ cấp trách nhiệm công việc Nđchi: Số ngày bị tạm đình cơng việc - Nếu NLĐ khơng bị xử lý kỷ luật lao động truy lãnh cho đủ tiền lương thời gian bị tạm đình công việc sở chuyển ngày bị tạm đình cơng việc thành ngày cơng chế độ ngày công thực tế tương ứng g) Lương tạm giữ, tạm giam NLĐ bị tạm giữ, tạm giam vi phạm có liên quan đến quan hệ lao động tạm ứng 50% tiền lương theo HĐLĐ tháng trước liền kề, bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) TLmin x (Hslg + Hcv + Hkv) x Ntamgiam x 0,5 TLtamgiam = 26 Trong đó:       TLtamgiam: Lương tạm giữ, tạm giam TLmin: Mức lương sở theo quy định hành Nhà nước Hslg: Hệ số lương cấp bậc công việc hệ số lương chức vụ Hcv: Hệ số phụ cấp giữ chức vụ Hkv: Hệ số phụ cấp khu vực Ntamgiam: Số ngày bị tạm giữ, tạm giam h) Lương suất - Đối với phận hưởng lương thời gian TLmin x (Hslg + Hcv Htn + Hbl) x M x Kns x Ktn x Ntt x Kđc TLns = 22 Trong đó:            TLns: Lương suất tháng TLmin: Mức lương sở theo quy định hành Nhà nước Hslg: Hệ số lương cấp bậc công việc hệ số lương chức vụ Hcv: Hệ số phụ cấp giữ chức vụ Htn: Hệ số phụ cấp trách nhiệm công việc Hbl: Hệ số bảo lưu M: Mức suất (xem hướng dẫn Phụ lục 3) Kns: Hệ số suất đơn vị Ktn: Hệ số trách nhiệm (xem hướng dẫn Phụ lục 4) Ntt: Số ngày công thực tế (xem hướng dẫn khoản Phụ lục 1) Kđc: Hệ số điều chỉnh (xem hướng dẫn Phụ lục 8) - Đối với phận hưởng lương khoán Thực theo quy định văn hướng dẫn hành Công ty xây dựng đơn giá tiền lương phân phối tiền lương cho phận hưởng lương khốn i) Lương trình độ TLmin x (Hslg + Hbl) x Ktđ x NCcđ TLtđ = 26 Trong đó:      TLmin: Mức lương sở theo quy định hành Nhà nước Hslg: Hệ số lương cấp bậc công việc hệ số lương chức vụ Hbl: Hệ số bảo lưu Ktđ: Hệ số trình độ (xem hướng dẫn Phụ lục 5) Ncđ: Số ngày công chế độ (xem hướng dẫn khoản Phụ lục 1) j) Lương trả cho ngày nghỉ việc để chữa trị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Thực theo khoản Điều 144 BLLĐ TLmin x (Hslg + Hcv + Hkv) x Nđt TLtnlđ,bnn = 26 Trong đó:  TLtnlđ,bnn: Lương trả cho ngày nghỉ việc để chữa trị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp  TLmin: Mức lương sở theo quy định hành Nhà nước  Hslg: Hệ số lương cấp bậc công việc hệ số lương chức vụ  Hcv: Hệ số phụ cấp giữ chức vụ  Hkv: Hệ số phụ cấp khu vực  Nđt: Số ngày nghỉ để chữa trị (kể ngày thứ bảy) k) Lương thực lãnh kỳ Lương thực lãnh kỳ lương kỳ trừ cho khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hành Nhà nước NLĐ Điều Lương trả cho lao động nữ nghỉ thai sản Lao động nữ nghỉ thai sản (nghỉ việc sinh theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội) không phân phối tiền lương phụ cấp quy định Điều Quy chế thời gian nghỉ thai sản Tuy nhiên, việc sinh không vi phạm quy định sinh hai Pháp lệnh Dân số thời gian nghỉ thai sản quy đổi thành ngày công thực tế để phân phối tiền lương bổ sung (nguồn lương SXKD điện SXKD khác) quy định Điều 12 Quy chế này, tháng có thời gian nghỉ thai sản khơng trọn tháng tiền lương bổ sung tính theo mức suất xét tháng làm việc khơng trọn tháng, tháng có thời gian nghỉ thai sản trọn tháng tiền lương bổ sung tính theo mức suất Điều 10 Lương trả cho NLĐ học nước NLĐ nghỉ làm việc để học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ tay nghề ngắn hạn dài hạn nước (gọi chung học) cấp có thẩm quyền cử theo chủ trương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng EVNHCMC HCMCETC, phục vụ trực tiếp yêu cầu cơng việc quy hoạch cán thời gian nghỉ học phân phối đầy đủ tiền lương phụ cấp làm việc NLĐ nghỉ làm việc để học nước theo nguyện vọng cá nhân cấp có thẩm quyền chấp thuận phù hợp với yêu cầu cơng việc thời gian nghỉ học hàng tháng phân phối tiền lương cấp bậc NLĐ thỏa thuận với EVNHCMC/HCMCETC nghỉ làm việc để học nước hoàn toàn theo nguyện vọng cá nhân khơng phân phối tiền lương phụ cấp lương thời gian nghỉ học Điều 11 Lương trả cho NLĐ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động Nếu NLĐ nghỉ tháng trước thời điểm thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động theo quy định pháp luật tháng nghỉ việc hưởng đầy đủ tiền lương phụ cấp làm việc, tiền lương suất tính theo mức suất Nếu NLĐ tiếp tục làm thời điểm thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động theo quy định pháp luật trả thêm tháng tiền lương theo công thức sau: ∑ Ncđ TL3T.hưu = TLmin x Hslg x ( M x Kns x ∑ Ntt + 26 ) 22 Trong đó:  TL3T.hưu : Tiền lương tháng trả thêm cho NLĐ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động  TLmin: Mức lương sở theo quy định hành Nhà nước tháng liền kề trước tháng NLĐ thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động  Hslg: Hệ số lương cấp bậc công việc hệ số lương chức vụ tháng liền kề trước tháng NLĐ thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động  ∑ Ncđ : Tổng số ngày công chế độ tháng liền kề trước tháng NLĐ thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động  ∑ Ntt : Tổng số ngày công thực tế tháng liền kề trước tháng NLĐ thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động  M: Mức suất  Kns: Hệ số suất đơn vị tháng liền kề trước tháng NLĐ thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động Ghi chú: TL3T.hưu lập thành bảng chiết tính riêng (theo BM–QC-10/04), tốn lần sau NLĐ thức nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động theo quy định pháp luật NLĐ thỏa thuận với HCMCETC nghỉ việc trước thời điểm thức nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động để hưởng trợ cấp thơi việc bảo hiểm thất nghiệp (nếu có) theo quy định pháp luật khơng trả lương theo quy định khoản khoản Điều Điều 12 Lương bổ sung Lương bổ sung phân phối cho NLĐ tính vào bình qn hệ số lương cấp bậc công việc (Hslg), hệ số phụ cấp giữ chức vụ (Hcv), hệ số phụ cấp trách nhiệm công việc (Htn), hệ số phụ cấp bảo lưu (Hbl), hệ số nội theo quy định HCMCETC, tổng ngày công thực tế (Ntt) tổng làm thêm kỳ tính lương Lương bổ sung chi từ nguồn lương SXKD chính: TLbs = (TLbs1 + TLbs2) x Hbs Trong TLbs1 TLbs2 tính theo cơng thức sau: TLminx (Hslg+Hcv Htn+Hbl) x M x Kns x Ktn x ∑Nlbs x Kđc TLbs1 = 22 TLbs1 x (Gpt1 x 1,5 + Gpt2 x + Gpt3 x ) TLbs2 = 26 x Lương bổ sung chi từ nguồn lương SXKD nguồn khách hàng hoạt động khác (nếu có): TLminx (Hslg+Hcv Htn+Hbl) x M x Kns x Ktn x ∑Nlbs x Kđc TLbs = x Hbs 22 Trong đó:  TLbs: Tiền lương bổ sung  TLmin: Mức lương sở theo quy định hành Nhà nước  Hslg: Hệ số lương cấp bậc công việc hệ số lương chức vụ bình quân kỳ tính lương  Hcv: Hệ số phụ cấp giữ chức vụ bình qn kỳ tính lương  Htn: Hệ số phụ cấp trách nhiệm cơng việc bình qn kỳ tính lương  Hbl: Hệ số bảo lưu  M: Mức suất bình qn kỳ tính lương  Kns: Hệ số suất bình quân kỳ tính lương  Ktn: Hệ số trách nhiệm bình quân kỳ tính lương  ∑Nlbs: Tổng số ngày cơng tính lương bổ sung kỳ tính lương (xem hướng dẫn khoản Phụ lục 1) Ghi chú: Tháng có thời gian nghỉ năm (nghỉ phép thường niên) theo khoản Điều 111, Điều 112 BLLĐ trọn tháng (khơng ngày cơng làm việc) tiền lương bổ sung tính theo mức suất 4; tháng có thời gian nghỉ năm khơng trọn tháng tiền lương bổ sung tính theo mức suất xét tháng làm việc không trọn tháng  Hbs: Hệ số tính lương bổ sung  Gpt1: Tổng số làm thêm ngày thường kỳ tính lương  Gpt2: Tổng số làm thêm ngày nghỉ tuần kỳ tính lương  Gpt3: Tổng số làm thêm ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương kỳ tính lương Kđc: Hệ số điều chỉnh (xem hướng dẫn Phụ lục 8) Điều 13 Lương ngày chưa nghỉ năm (ngày phép thường niên) NLĐ chưa nghỉ năm chưa nghỉ hết số ngày nghỉ năm theo khoản Điều 111 Điều 112 BLLĐ toán tiền ngày chưa nghỉ theo quy định Điều 114 BLLĐ Lương ngày chưa nghỉ năm tính sở mức lương theo HĐLĐ tháng trước liền kề, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp giữ chức vụ (nếu có) Tiền lương ngày chưa nghỉ năm toán lần cho NLĐ sau EVNHCMC toán quỹ tiền lương SXKD cho HCMCETC, theo công thức sau: TLmin x (Hslg + Hcv + Hkv) x Nphep TLphep = 26 Trong đó:       TLphep: Lương trả cho ngày nghỉ năm TLmin: Mức lương sở theo quy định hành Nhà nước Hslg: Hệ số lương cấp bậc công việc hệ số lương chức vụ Hcv: Hệ số phụ cấp giữ chức vụ Hkv: Hệ số phụ cấp khu vực Nphep: Số ngày nghỉ năm chưa nghỉ hết NLĐ thỏa thuận văn với HCMCETC để nghỉ gộp ngày nghỉ năm tối đa 03 năm 01 lần (theo BM–QC-10/02 BM–QC-10/03) Thẩm quyền phê duyệt thủ tục xin nghỉ gộp ngày nghỉ năm thực theo quy định hành Nội quy lao động HCMCETC Tiền lương thời gian nghỉ gộp ngày nghỉ năm phân phối theo quy định Quy chế a) Trường hợp thỏa thuận tạm ứng ngày nghỉ năm để nghỉ trước 01 lần Áp dụng NLĐ có thời gian cơng tác liên tục HCMCETC từ đủ 12 tháng trở lên Nếu sau tạm ứng ngày nghỉ năm để nghỉ trước 01 lần mà NLĐ chấm dứt thực HĐLĐ với HCMCETC, NLĐ có trách nhiệm hồn trả chênh lệch tiền lương tính ngày nghỉ năm phân phối trường hợp số ngày nghỉ năm tối đa hưởng theo thâm niên làm việc tính đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ số ngày nghỉ năm tạm ứng để nghỉ trước b) Trường hợp thỏa thuận cộng dồn ngày nghỉ năm để nghỉ sau 01 lần Mỗi năm vào trước kỳ toán tiền lương ngày nghỉ năm theo quy định khoản Điều này, NLĐ phải thông báo văn với HCMCETC kế hoạch cộng dồn ngày nghỉ năm để nghỉ sau 01 lần mình, thỏa thuận rõ khơng nhận toán tiền lương ngày chưa nghỉ năm theo quy định khoản Điều Số ngày chưa nghỉ năm thỏa thuận không nhận toán tiền lương cộng dồn vào quỹ ngày nghỉ năm NLĐ đề nghỉ gộp theo kế hoạch Nếu sau thỏa thuận mà NLĐ không nghỉ kế hoạch khơng truy lãnh tiền lương ngày chưa nghỉ năm theo quy định khoản Điều Điều 14 Lương SXKD, dịch vụ khác Hàng năm, HCMCETC có thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khác, EVNHCMC phê duyệt quỹ lương sản xuất khác Và có nguồn lương SXKD khác, Cơng ty quy định ngun tắc phân phối tiền lương SXKD khác cho NLĐ theo quy định Khoản 2, Điều 12 Quy chế tình hình thực tế Cơng ty để quy định nguyên tắc phân phối riêng, có tham gia đóng góp ý kiến Ban chấp hành Cơng đoàn sở, đăng ký với EVNHCMC thực phân phối tiền lương cho NLĐ theo Quy chế đăng ký Điều 15 Hệ số suất (Kns) Căn vào kết SXKD văn hướng dẫn EVNHCMC xác định hệ số suất (Kns), Công ty xác định hệ số suất (Kns), xem xét điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo việc chi lương không vượt quỹ tiền lương kế hoạch Điều 16 Thời hạn chứng từ toán lương Thời hạn toán lương a) Lương tháng Tiền lương hàng tháng NLĐ trả 02 lần: - Lần 1: từ ngày 13 – 15 hàng tháng, trả lương tạm ứng kỳ 1; - Lần 2: từ ngày 27 – 31 hàng tháng, trả thực lãnh lương kỳ b) Lương bổ sung Thực theo kế hoạch chi lương hàng năm HCMCETC Chứng từ toán lương a) Trường hợp NLĐ toán lương tiền mặt: NLĐ nhận tiền lương phải ký tên vào bảng lương; b) Trường hợp NLĐ toán lương qua thẻ ATM: NLĐ bảng kê tài khoản ngân hàng cung cấp để làm xác nhận việc nhận lương; Công ty lệnh chi tiền gửi ngân hàng để làm chứng từ toán lương Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 17 Trách nhiệm thi hành Các đối tượng áp dụng quy định Khoản 2, Điều có trách nhiệm thi hành Quy chế Trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến cho toàn thể NLĐ biết tổ chức thực quy định Hàng tháng, Phòng Tổ chức Nhân Công ty chịu trách nhiệm tổng hợp biểu số liệu quy định Phụ lục Quy chế này, trình Giám đốc phê duyệt phổ biến công khai để NLĐ nắm rõ Điều 18 Điều khoản sửa đổi bổ sung Trong trình thực có vướng mắc, đơn vị báo cáo, đề xuất biện pháp giải văn Phòng Tổ chức Nhân Cơng ty để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp V CÁC BIỂU MẪU QC-01/BM-01: Phụ lục1, Hướng dẫn xác định ngày công QC-01/BM-02: Phụ lục 2, Quy định tổ chức chấm công làm thêm QC-01/BM-03: Phụ lục 3, Quy định mức suất (M) QC-01/BM-04: Phụ lục 4, Quy định hệ số trách nhiệm (Ktn) QC-01/BM-05: Phụ lục 5, Quy định hệ số trình độ (Ktđ) QC-01/BM-06: Phụ lục 6, Quy định phổ biến công khai biểu số liệu tiền lương QC-01/BM-07: Phụ lục 7, Quy định hệ số kiêm nhiệm (Kkn) QC-01/BM-08: Phụ lục 8, Quy định hệ số điều chỉnh (Kđc) QC-01/BM-09: Phụ lục 9, mẫu đơn thỏa thuận tạm ứng ngày phép để nghỉ trước lần 10 QC-01/BM-10: Phụ lục 10, mẫu đơn thỏa thuận cộng dồn ngày phép để nghỉ sau lần 11 QC-01/BM-11: Phụ lục 11, Mẫu toán 03 tháng tiền lương trả thêm cho NLĐ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí, chờ hưu, hết tuổi lao động CƠNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC TP.HCM Phụ lục 7: BẢNG TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2015 Đánh giá, xếp loại: Tổng số điểm 100 điểm (gồm: 96 điểm chấm 04 điểm thưởng) - Đạt điểm chấm ≥ 96 điểm, Xếp loại xuất sắc - Đạt điểm chấm ≥ 90 đến < 96 điểm, Xếp loại giỏi - Đạt điểm chấm ≥ 80 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện năng lực hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty thí nghiệm điện lực TP HCM đến năm 2020 , Giải pháp hoàn thiện năng lực hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty thí nghiệm điện lực TP HCM đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay