Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên an điền

118 4 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM HOÀNG YẾN GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM PHÂN BĨN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN ĐIỀN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM HOÀNG YẾN GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM PHÂN BĨN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN ĐIỀN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH MINH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học : TS Trần Anh Minh Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng Chủ tịch GS.TS Võ Thanh Thu TS Phạm Thị Yên Phản biện PGS.TS Hoàng Đức Phản biện TS Lê Quang Hùng Ủy viên TS Phan Thị Minh Châu Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHÒNG QLKH – ĐTSĐH TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phạm Hồng Yến Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1989 Nơi sinh: Đồng Nai Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820151 I- Tên đề tài: Giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty TNHH MTV An Điền II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài tập trung giải ba nhiệm vụ: - Hệ thống hoá sở lý luận mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thông qua việc nghiên cứu đánh giá thực trạng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An Điền (TNHH MTV An Điền) giai đoạn 2013-2015, mặt mạnh nhƣ yếu công tác mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty Để giải nhiệm vụ đặt ra, tác giả thực trình bày đề tài nghiên cứu nội dung, bao gồm: Cơ sở lý luận, Thực trạng, Giải pháp hoàn thiện Hạn chế đề tài: Nghiên cứu đƣợc thực Công ty TNHH MTV An Điền, chƣa có tính tổng qt hóa để áp dụng kết nghiên cứu chung cho doanh nghiệp thuộc ngành phân bón III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/9/2016 IV- Ngày hồn thành nhiệm vụ: / /2017 V- Cán hƣớng dẫn: TS Trần Anh Minh CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học tơi dƣới hƣớng dẫn TS Trần Anh Minh Các thông tin, liệu đƣợc sử dụng luận văn trung thực Nội dung đề tài chƣa có cơng bố trƣớc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Hoàng Yến ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn tơi nhận đƣợc nhiều giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè Đầu tiên, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy, giáo phòng sau đại học, ngƣời tận tình trang bị, hƣớng dẫn cho tơi kiến thức bổ ích Đặc biệt tơi xin chân thành cảm ơn TS.Trần Anh Minh tận tình hƣớng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV An Điền đồng nghiệp tạo điều kiện để cung cấp tài liệu quý báu làm sở cho luận văn để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Học Viên Phạm Hồng Yến iii TĨM TẮT Phát triển thị trƣờng giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, khai thác triệt để tiềm thị trƣờng, nâng cao hiệu sản xuất, tăng lợi nhuận khẳng định vai trò doanh nghiệp thị trƣờng Công ty TNHH MTV An Điền sản xuất kinh doanh phân bón hữu Cơng ty có trụ sở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Cơng ty chọn khu vực gần nguồn nguyên liệu để sản xuất phân hữu cơ, diện tích nhà xƣởng, đất đai rộng rãi tách biệt khu dân cƣ Trƣớc tình hình biến động kinh tế ngành sản xuất kinh doanh phân bón, giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng giá đầu lại có xu hƣớng giảm, yêu cầu khách hàng chất lƣợng sản phẩm ngày cao Do đó, thách thức đặt cho công ty ngày lớn Trƣớc chuyển đổi thị trƣờng phân bón từ cung nhỏ cầu sang cung vƣợt cầu tính cạnh tranh thị trƣờng ngày cao việc xây dựng, hoạch định chiến lƣợc để phát triển Cơng ty có định hƣớng lâu dài cần thiết Thực tổng hợp đánh giá thực trạng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty TNHH MTV An Điền từ năm 2014 đến năm 2015 thông qua liệu thứ cấp liệu sơ cấp thu thập đƣợc từ khảo sát ý kiến đánh giá chuyên gia khách hàng Công ty, luận văn cho thấy bên cạnh kết đạt đƣợc cơng tác mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty mặt hạn chế cần khắc phục Trên sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty iv ABSTRACT Market development will help businesses accelerate the pace of product consumption, to fully exploit the potential of the market, improve production efficiency, increase profits and confirmed the role of the enterprise in the market An Dien Company Limited production of organic fertilizer business The company is headquartered in Thanh Phu Commune, Vinh Cuu District, Dong Nai Province The company chose this area because near the main raw material for the production of organic fertilizers, workshop area, spacious land and secluded residential area Faced with fluctuations in the economy and the manufacturing and trading of fertilizers, raw material prices continued to increase, while output prices tend to decrease, customers' requirements for quality products increasing Therefore, the challenge for companies is growing Before the transformation of the fertilizer market demand from smaller supply to oversupply and competition in the market growing, the construction, strategic planning for the development of the Company's long-term oriented downright necessary Perform synthesis and assessment of the state of consumer market fertilizer products of An Dien Company Limited from 2014 to 2015 through the secondary data and primary data collected from surveys evaluation by experts and customers of the company, the thesis has shown next to the results achieved by the work of expanding consumer market fertilizer products of the company are the drawbacks to be addressed s Based on the situation analysis, the thesis has proposed a number of measures to expand the market for fertilizer products of the company until 2020 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT .iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x DANH MỤC SƠ ĐỒ xi DANH MỤC HÌNH xii MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẦM 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÕ CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƢỜNG 1.1.1 Khái niệm thị trƣờng 1.1.2 Vai trò thị trƣờng 1.1.3 Chức thị trƣờng 1.1.3.1 Chức thực 1.1.3.2 Chức thừa nhận 1.1.3.3 Chức điều tiết kích thích 1.1.3.4 Chức thông tin 1.1.4 Phân loại thị trƣờng 1.2 NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Ý nghĩa mục tiêu nghiên cứu thị trƣờng 1.2.2.1 Ý nghĩa nghiên cứu thị trƣờng 1.2.2.2 Mục tiêu nghiên cứu thị trƣờng 1.3 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÕ CỦA MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ 1.3.1 Khái niệm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ 1.3.2 Vai trò mở rộng thị trƣờng tiêu thụ 1.4 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ 10 1.4.1 Các quan điểm mở rộng thị trƣờng 10 vi 1.4.2 Các nhân tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến mở rộng thị trƣờng tiêu thụ 12 1.4.2.1 Môi trƣờng bên 12 1.4.2.2 Môi trƣờng bên 14 1.5 CÁC CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP 18 1.5.1 Các công cụ cung cấp thông tin 18 1.5.1.1 Ma trận yếu tố nội (IFE - Internal Factor Evaluative) 18 1.5.1.2 Ma trận yếu tố bên (EFE – External Factor Evaluative) 18 1.5.1.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 19 1.5.2 Các công cụ để lựa chọn xây dựng giải pháp 20 1.5.2.1 Ma trận SWOT 20 1.6 SƠ LƢỢC VỀ SẢN PHẨM PHÂN BÓN 21 1.6.1 Giới thiệu phân bón 21 1.6.2 Nhu cầu phân bón tình hình sản xuất phân bón nƣớc ta 22 1.6.2.1 Diễn biến giá 22 1.6.2.2 Nhu cầu phân bón nƣớc 23 TÓM TẮT CHƢƠNG 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV AN ĐIỀN 26 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV AN ĐIỀN 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 26 2.1.2 Mục tiêu hoạt động 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty 27 Phòng nhân cơng ty TNHH MTV An Điền 29 2.1.4 Các sản phẩm phân bón cơng ty 29 2.1.4.1 Phân hữu 29 2.1.4.2 Phân hữu khoáng 31 2.1.4.3 Phân bón An Điền Master 32 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 33 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty 33 2.2.2 Một số tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 37 2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 38 2.3.1 Phân tích thị trƣờng 38 2.3.1.1 Theo khu vực địa lý 38 2.3.1.2 Theo sản phẩm 40 2.3.1.3 Theo Khách hàng 42 2.3.2 Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu định vị sản phẩm thị trƣờng mục tiêu 43 2.3.2.1 Thị trƣờng mục tiêu 43 2.3.2.2 Định vị sản phẩm 43 2.3.3 Tình hình hoạt động Marketing công ty thời gian qua 44 2.3.3.1 Chiến lƣợc sản phẩm 44 2.3.3.2 Chiến lƣợc giá 46 2.3.3.3 Chiến lƣợc phân phối 47 2.3.4 Chiến lƣợc mở rộng thị trƣờng công ty 49 2.3.3.1 Mở rộng thị trƣờng theo chiều rộng 49 điểm- Yếu nhiều điểm- Yếu điểm- Mạnh điểm- Mạnh nhiều Xin Ông/Bà vui lòng đánh dấu [X] vào đƣợc chọn Mức độ đánh giá STT Các yếu tố bên 1 Giá nguyên vật liệu dễ biến động Chính sách thúc đẩy ngành phân bón Phân bón chất lƣợng thị trƣờng Nguồn lao động đông có chất lƣợng Cơng nghệ kỹ thuật phát triển Tiềm thị trƣờng lớn Nguồn cung ứng nguyên vật liệu dồi dào, nhiều lựa chọn Xu hƣớng tiêu dùng Đối thủ cạnh tranh 10 Đối thủ tiềm ẩn 11 Sản phẩm thay Xin q Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố cạnh tranh dƣới tác động đến hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty TNHH MTV An Điền điểm- Không quan trọng điểm- Hơi quan trọng điểm- Bình thƣờng điểm- Khá quan trọng điểm- Rất quan trọng Xin Ơng/Bà vui lòng đánh dấu [X] vào ô đƣợc chọn Mức độ quan trọng Các yếu tố bên STT 1 Giá bán sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm Uy tín thƣơng hiệu Mức chiết khấu cho khách hàng Thị phần Hệ thống phân phối Quảng bá chiêu thị Năng lực tài Cơng nghệ thiết bị 10 Sự đa dạng sản phẩm Xin quý Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá hội, nguy yếu tố bên ảnh hƣởng tới hoạt động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty TNHH MTV An Điền Xin Ơng/Bà vui lòng đánh dấu [X] vào đƣợc chọn Cty TNHH Cty CP Phân Cty TNHH MTV An Bón Miền MTV Nền Điền Nam Xanh S T Các yếu tố T 4 Giá bán sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm Uy tín thƣơng hiệu Mức chiết khấu cho khách hàng Thị phần Hệ thống phân phối Quảng bá chiêu thị Năng lực tài Cơng nghệ thiết bị 10 Sự đa dạng sản phẩm Tác giả xin cam đoan ý kiến đánh giá quý Ông/Bà sử dụng vào mục đích nghiên cứu luận văn tốt nghiệp không dùng vào mục đích khác Xin chân thành cảm ơn đóng góp q Ơng/Bà PHỤ LỤC CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG  Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng Các yếu tố bên STT Mức độ quan trọng Chất lƣợng tốt ổn định 0,12 Giá bán cạnh tranh 0,11 Chủng loại sản phẩm 0,09 Uy tín thƣơng hiệu 0,09 Hệ thống đại lý nhỏ, rời rạc 0,08 Máy móc, cơng nghệ tiên tiến sở hạ tầng tốt 0,11 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 0,07 Năng lực tài 0,11 Chất lƣợng nguồn nhân lực 0,09 10 Công tác Marketing 0,08 11 Công tác nghiên cứu phát triển 0,07 TỔNG CỘNG 1,0  Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ đánh giá Các yếu tố bên STT Mức độ Điểm trung quan trọng bình Chất lƣợng tốt ổn định 0,12 Giá bán cạnh tranh 0,11 3 Chủng loại sản phẩm 0,09 Uy tín thƣơng hiệu 0,09 Hệ thống đại lý nhỏ, rời rạc 0,08 0,11 0,07 Máy móc, cơng nghệ tiên tiến sở hạ tầng tốt Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Năng lực tài 0,11 Chất lƣợng nguồn nhân lực 0,09 10 Công tác Marketing 0,08 11 Công tác nghiên cứu phát triển 0,07 CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI  Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng STT Các yếu tố bên Mức độ quan trọng Giá nguyên vật liệu dễ biến động 0,10 Chính sách thúc đẩy ngành phân bón 0,09 Phân bón chất lƣợng thị trƣờng 0,09 Nguồn lao động đơng có chất lƣợng 0,10 Cơng nghệ kỹ thuật phát triển 0,09 Tiềm thị trƣờng lớn 0,10 Nguồn cung ứng nguyên vật liệu dồi dào, nhiều lựa chọn 0,08 Xu hƣớng tiêu dùng 0,10 Đối thủ cạnh tranh 0,09 10 Đối thủ tiềm ẩn 0,08 11 Sản phẩm thay 0,08 TỔNG CỘNG 1,0  Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ đánh giá Các yếu tố bên STT Mức độ Điểm trung quan trọng bình Giá nguyên vật liệu dễ biến động 0,10 2 Chính sách thúc đẩy ngành phân bón 0,09 3 Phân bón chất lƣợng thị trƣờng 0,09 Nguồn lao động đơng có chất lƣợng 0,10 Công nghệ kỹ thuật phát triển 0,09 Tiềm thị trƣờng lớn 0,10 0,08 Nguồn cung ứng nguyên vật liệu dồi dào, nhiều lựa chọn Xu hƣớng tiêu dùng 0,10 Đối thủ cạnh tranh 0,09 10 Đối thủ tiềm ẩn 0,08 11 Sản phẩm thay 0,08 CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH  Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng Các yếu tố bên STT Mức độ quan trọng Giá bán sản phẩm 0,10 Chất lƣợng sản phẩm 0,12 Uy tín thƣơng hiệu 0,10 Mức chiết khấu cho khách hàng 0,10 Thị phần 0,10 Hệ thống phân phối 0,09 Hoạt động Marketing 0,09 Năng lực tài 0,10 Cơng nghệ thiết bị 0,11 10 Sự đa dạng sản phẩm TỔNG CỘNG 0,09 1,0  Tổng hợp ý kiến chuyên gia mức độ đánh giá Điểm trung bình Mức ST Các yếu tố T độ Cty CP Phân Bón An Điền Miền Nam 0,10 0,31 0,21 0,31 0,12 0,35 0,35 0,24 0,10 0,21 0,42 0,21 0,10 0,30 0,30 0,30 0,10 0,31 0,31 0,20 0,09 0,18 0,36 0,18 quan trọng Giá bán sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm Uy tín thƣơng hiệu Mức chiết khấu cho khách hàng Thị phần Hệ thống phân phối Cty TNHH Cty TNHH MTV MTV Nền Xanh Quảng bá chiêu thị 0,09 0,17 0,26 0,17 Năng lực tài 0,10 0,19 0,29 0,19 Cơng nghệ thiết bị 0,11 0,33 0,33 0,22 0,09 0,18 0,27 0,27 10 Sự đa dạng sản phẩm PHỤ LỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính chào q Ơng/Bà Tác giả học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh Với mục đích nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc thực đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ “Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ nội địa sản phẩm phân bón cơng ty TNHH MTV An Điền”, tác giả cần tham khảo ý kiến đánh giá quý Ông/Bà yếu tố tác động đến hoạt động tiêu thụ mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón cơng ty TNHH MTV An Điền Ý kiến quý Ông/Bà sở khoa học trình nghiên cứu, giúp tác giả thực luận văn sở để cơng ty TNHH MTV An Điền tham khảo cho hoạt động tiêu thụ mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón cho Vì vậy, mong q Ơng /Bà giành thời gian q báu trả lời giúp tác giả số vấn đề sau: Xin q Ơng/Bà cho biết số thơng tin cá nhân THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:……………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Điện thoại:……………………………………………………………………… Email: …………………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………………… Bộ phận cơng tác: ……………………………………………………………… Xin q Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá số tiêu chí chất lƣợng sản phẩm phân bón cơng ty TNHH MTV An Điền nhằm góp phần mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón cơng ty 1-Rất yếu 2-Yếu 3-Bình thƣờng 4-Mạnh 5-Rất mạnh Xin q Ơng/Bà vui lòng đánh dấu [X] vào ô đƣợc chọn Ý kiến đánh giá STT Các tiêu chí Chất lƣợng ổn định Tính đa dạng chủng loại phân bón Cơng ty cung cấp Mẫu mả bao bì Thành phần hàm lƣợng chất Xin q Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá tiêu chí giá cơng ty TNHH MTV An Điền nhằm góp phần mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón cơng ty 1-Hồn tồn khơng đồng ý 2-Khơng đồng ý 3-Bình thƣờng 4-Đồng ý 5-Hồn tồn đồng ý Xin q Ơng/Bà vui lòng đánh dấu [X] vào đƣợc chọn Ý kiến đánh giá Tiêu chí Giá bán sản phẩm Cơng ty Xin q Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá số tiêu chí kênh phân phối sách quảng bá, khuyến cơng ty TNHH MTV An Điền nhằm góp phần mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón cơng ty 1-Rất yếu 2-Yếu 3-Bình thƣờng 4-Mạnh 5-Rất mạnh Xin quý Ơng/Bà vui lòng đánh dấu [X] vào đƣợc chọn Ý kiến đánh giá STT Các tiêu chí Kênh phân phối sản phẩm Cơng ty Chính sách khuyến Chính sách chiết khấu Công tác quảng bá Tác giả xin cam đoan ý kiến đánh giá quý Ông/Bà sử dụng vào mục đích nghiên cứu luận văn tốt nghiệp khơng dùng vào mục đích khác Xin chân thành cảm ơn đóng góp q Ơng/Bà DANH SÁCH CHUN GIA ĐÁNH GIÁ Họ Tên STT Chức vụ Bùi Khôi Giám đốc Nguyễn Quang P.Giám Đốc Nguyễn Hải Nhƣ Trƣởng phòng kinh doanh Trần Đức Tồn Trƣờng phòng nhân Phạm Ngọc Đức Trƣờng phòng kế toán Nguyễn Văn Tƣ Trƣờng BP.Sản xuất Võ Tấn Đạt Thủ Kho Võ Văn Sự PBP.Sản xuất Nguyễn Hoàng Hải Nhân viên kinh doanh 10 Lƣu Thị Tuyết Thi Kế toán viên 11 Nguyễn Khả Yêm PGĐ Cty CP Phân Bón Miền Nam 12 Phạm Ngọc Khải PGĐ Cty TNHH MTV Nền Xanh DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KHẢO SÁT STT Tên Đại Lý/Doanh Nghiệp Địa Đại lý Thành Hiệp Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Đại lý Bình Hồ Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Đại lý Minh Tiến Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Đại lý Khang Minh Bình Lợi, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Đại Lý Hùng Bình Hồ, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Đại Lý Nhà Nông Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Đại lý Hƣơng Huyền Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Đại lý Chú Dũng Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai Đại lý Kim Ninh Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 10 Đại lý Vân Hạnh Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 11 Đại lý Đàn Luyên Bảo Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 12 Đại lý Phát Đạt Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai 13 Đại lý Quốc Việt Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai 14 Đại lý Minh Nguyệt Trảng Táo, Xuân Lộc, Đồng Nai 15 Đại lý Anh Thiệp Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai 16 Đại lý Ngọc Anh Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai 17 Đại lý Huyền Phúc Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai 18 Đại lý Thanh Phong Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai 19 Đại lý Phân bón Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai 20 Đại lý Kim Ngoan Xuân Trƣờng, Xuân Lộc, Đồng Nai 21 Đại lý Thành Cơng Biên Hồ, Đồng Nai 22 Đại lý Sáu Hiệp Biên Hoà, Đồng Nai 23 Đại lý Lan Luyến Nhơn trạch, Đồng Nai 24 DN Bích Đào Nhơn trạch, Đồng Nai 25 DN Việt Phú Nhơn trạch, Đồng Nai 26 ĐL Hai Ngọc Long Thành, Đồng Nai 27 ĐL Trúc Phƣợng Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng 28 ĐL Bình Hiển Dĩ An, Bình Dƣơng 29 DN Hai Tám Phú Giáo, Bình Dƣơng 30 ĐL Hồng Hằng Đồng Xồi, Bình Phƣớc 31 DN Qch Hải Đồng Xồi, Bình Phƣớc 32 DN Ngọc Vũ Đồng Xồi, Bình Phƣớc 33 ĐL Đại Lục Bình Long, Bình Phƣớc 34 ĐL Minh Nguyên Bình Long, Bình Phƣớc 35 DN Bình Nhung Phƣớc long, Bình Phƣớc 36 ĐL Võ Thị Mến Phƣớc long, Bình Phƣớc 37 ĐL Mạnh Cƣờng Lộc Ninh, Bình Phƣớc 38 ĐL Nam Vinh Lộc Ninh, Bình Phƣớc 39 ĐL Nhật Lan Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu 40 ĐL Quốc Trung Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 41 ĐL Hà Hƣng Hòa Phú, Bn Ma Thuột 42 ĐL Thọ Hòa Khánh, Bn Ma Thuột, Đắk Lắk 43 ĐL Tiến Dũng Hòa Khánh, Bn Ma Thuột, Đắk Lắk 44 DN An Thuận Thống Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 45 DN Đại Hƣơng Đà Lạt, Lâm Đồng 46 DN Nam Phƣơng Bảo Lộc, Lâm Đồng 47 DN Thanh Tùng Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 48 DN Lý Lực Cái Răng, Cần thơ 49 DN Phan Văn Chinh Trà Ông, Vĩnh Long 50 DN Hùng Hậu Tam Bình, Vĩnh Long 51 DN Cao Thanh Hà Cai Lậy, Tiền Giang 52 DN Minh Phát Cái Bè, Tiền Giang 53 DN Xuân Dung Châu Thành, Tiền Giang STT Tên ngƣời tiêu dùng Địa Nguyễn Thanh Chúc Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Mạc Duy Anh Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Cao Thọ Anh Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Trần Thanh Tuấn Bình Lợi, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Đặng Văn Mạnh Bình Hồ, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Ngô Đắc Minh Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Lê Văn Tráng Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai Lê Thị Hà Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai Lê Văn Hải Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 10 Trần Thanh Tuấn Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 11 Nguyễn Huy Quang Bảo Bình, Cẩm Mỹ, Đồng Nai 12 Phan Thị Hà Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai 13 Mai Công Bảo Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai 14 Trƣơng Văn Đại Nhơn trạch, Đồng Nai 15 Vƣơng Thị Lan Long Thành, Đồng Nai 16 Đặng Thị Khƣơng Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng 17 Vũ Đình Tin Dĩ An, Bình Dƣơng 18 Ngơ Đắc Minh Phú Giáo, Bình Dƣơng 19 Hồ Sỹ Tịnh Đồng Xồi, Bình Phƣớc 20 Dƣơng Dỗn Việt Đồng Xồi, Bình Phƣớc 21 Nguyễn Trọng Hùng Đồng Xồi, Bình Phƣớc 22 Hồ Hồng Yến Bình Long, Bình Phƣớc 23 Đồn Văn Thống Bình Long, Bình Phƣớc 24 Nguyễn Quang Danh Phƣớc long, Bình Phƣớc 25 Ngơ Bá Vẽ Phƣớc long, Bình Phƣớc 26 Phùng Bá Cơng Lộc Ninh, Bình Phƣớc 27 Đặng Văn Mạnh Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 28 Ngô Văn Thuật Hòa Phú, Bn Ma Thuột 29 Cao Văn Hên Hòa Khánh, Bn Ma Thuột, Đắk Lắk 30 Phùng Bá Vân Hòa Khánh, Bn Ma Thuột, Đắk Lắk 31 Lê Văn Thƣơng Thống Nhất, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 32 Tạ Tấn Thống Đà Lạt, Lâm Đồng 33 Đinh Văn Bé Bảo Lộc, Lâm Đồng 34 Đoàn Văn Ninh Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 35 Nguyễn Sỹ Cái Răng, Cần thơ 36 Lƣơng Thị Trang Trà Ông, Vĩnh Long 37 Trần Thị Huế Tam Bình, Vĩnh Long 38 Hồng Thị Thƣơng Cai Lậy, Tiền Giang 39 Nguyễn Văn Viên Cái Bè, Tiền Giang 40 Lê Văn Năm Châu Thành, Tiền Giang 41 Lê Lý Lộc Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai 42 Nguyễn Văn Hoàng Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai 43 Vi Quang Vinh Xuân Trƣờng, Xuân Lộc, Đồng Nai 44 Phan Văn Ưt Biên Hồ, Đồng Nai 45 Lý Thị Miên Biên Hoà, Đồng Nai 46 Đoàn An Nhơn trạch, Đồng Nai 47 Hoàng Thái Việt Nhơn trạch, Đồng Nai ... Giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An Điền với hy vọng đóng góp đƣợc cho cơng ty số giải pháp để giữ vững mở rộng thị trƣờng tiêu. .. luận mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thông qua việc nghiên cứu đánh giá thực trạng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An Điền (TNHH... trƣờng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thông qua việc nghiên cứu đánh giá thực trạng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phân bón Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên An Điền (TNHH MTV An Điền)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên an điền , Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên an điền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay