Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức của công ty tnhh một thành viên thuốc lá thăng long

110 4 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ THANH DUYÊN NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04/2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ THANH DUYÊN NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HĨA TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 04/2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên TS Trương Quang Dũng TS Nguyễn Hải Quang TS Hà Văn Dũng PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên TS Mai Thanh Loan Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Thị Thanh Duyên Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/1986 Nơi sinh: Quảng Bình Chuyên ngành: Quản trị kinh oanh SHV: 1541820168 I- Tên đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long - Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố - Đề xuất số gợi ý quản trị nhằm nâng cao hiệu tác động nhân tố ảnh hưởng III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 09 tháng 10 năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 15 tháng 01 năm 2018 V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long” hoàn toàn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn TP Hồ Chí inh, ngày tháng Tác giả luận văn Trần Thị Thanh Duyên năm 2018 ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn thầy TS Nguyễn Quyết Thắng, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thầy tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long, Giảng viên tham gia giảng dạy khóa học, trang bị cho tơi kiến thức hữu ích đo lường đánh giá văn hóa tổ chức Cảm ơn anh chị, bạn học viên khóa động viên, hỗ trợ tơi hồn thành luận văn Học viên Trần Thị Thanh Dun iii TĨM TẮT Văn hố oanh nghiệp tổng hợp giá trị, biểu tượng, huyền thoại, nghi thức, điều cấm kỵ, quan điểm triết học, đạo đức tạo thành móng sâu xa oanh nghiệp Trong hoạt động quản lý văn hố cơng ty khơng ăn khớp cần thiết cho thành cơng chiến lược văn hố phải thay đổi cách nhanh chóng cách nhanh chóng Văn hố xác lập vững khó khăn việc thực thi chiến lược hay chiến lược khác Tác giả với vai trò nhân viên cơng tác Cơng ty TNHH ột Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long, đề xuất đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức Công ty TNHH ột Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long” để đánh giá, định lượng cách khoa học rõ ràng số nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức cơng ty Số liệu phân tích qua phần mềm thống kê SPSS 22.0 Đề tài sử ụng hệ số Cronbach’s alpha, phương pháp phân tích nhân tố (EFA) hồi quy bội để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH ột Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long Kết rút nhân tố tác động đến văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH ột Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long: Nhà lãnh đạo, Lịch sử truyền thống, Thủ tục sách làm việc, Lương thưởng, Định hướng kế hoạch, trường ngành, trường trị luật pháp, Công nghệ thông tin Theo kết nghiên cứu Nhà lãnh đạo quan trọng mơ hình hồi quy, thứ tự Thủ tục sách làm việc, Lịch sử truyền thống, ôi trường trị luật pháp, ôi trường ngành, Công nghệ thông tin, Lương thưởng, cuối Định hướng kế hoạch Luận văn đề xuất số hàm ý quản trị Nhà lãnh đạo, Lịch sử truyền thống, Thủ tục sách làm việc, Lương thưởng, Định hướng kế hoạch, trường ngành, trường trị luật pháp, Công nghệ thông tin để giúp công ty nâng cao văn hóa tổ chức Công ty TNHH ột Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long Kết phân tích đề tài sở quan trọng, hữu ích để nhà quản lý cơng ty có cải tiến thích hợp văn hóa tổ chức cơng ty iv ABSTRACT Corporate culture is the synthesis of values, symbols, myths, etiquette, taboos, philosophical and ethical views that form the deep foundation of the enterprise In corporate management when culture does not match what is needed for the success of the strategy, culture must be changed quickly and quickly The more established the culture is, the more difficult it is to implement new strategies or strategies The author as a staff member at Thang Long Tobacco Company Limited, proposed the topic: "Research on factors affecting the organizational culture of Thang Long Tobacco Company Limited "In order to be able to quantitatively and scientifically evaluate some of the factors that influence organizational culture at the company Data were analyzed using SPSS statistical software 22.0 The subjects used Cronbach's alpha coefficient, factorial analysis (EFA) and multiple regression to evaluate factors affecting the organizational culture of Thang Long Tobacco Company Limited The results of factors impact on the organizational culture of Thang Long Tobacco Company Limited: Leader, Traditional History, Procedures and Policies, Salary, Direction Environment, Legal Environment, Information Technology According to the research results, the leader is the most important in the regression model, followed by the working procedures and policies, the traditional history, the legal and political environment, the industry environment, the information technology information, reward, and ultimately plan orientation The thesis also proposes a number of management implications for Leaders, Traditional History, Procedures and Policies for Work, Salary, Planning Orientation, Sectoral Environment, Legal Environment, and Technology information to help the company further improve the organizational culture of Thang Long Tobacco Company Limited The analysis results of the project will be an important and useful basis for the managers of the company to make appropriate improvements to the organizational culture of the company v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1 Lý nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát .2 2.2.Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp phân tích, xử lý liệu Ý nghĩa đóng góp đề tài .4 Kết cấu luận văn .4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT .6 2.1 Khái quát văn hóa tổ chức 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Vai trò văn hóa tổ chức 2.1.3 Các nhân tố cấu thành văn hóa tổ chức 11 2.1.3.1 Cấp độ thứ (Biểu trưng trực quan - hữu hình) 12 2.1.3.2 Cấp độ thứ hai ( Những giá trị tun bố - vơ hình) 13 2.1.3.3 Cấp độ thứ ba (vơ hình): Những quan niệm chung 13 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức 14 2.2.1 Nhà lãnh đạo 14 vi 2.2.2 Lịch sử, truyền thống 15 2.2.3 Thủ tục sách làm việc 16 2.2.4 Lương, thưởng 16 2.2.5 Định hướng kế hoạch .17 2.2.6 ôi trường ngành 17 2.2.7 trường trị luật pháp 18 2.2.8 Công nghệ thông tin 19 2.3 Các nghiên cứu trước .20 2.4 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 25 2.4.1 Giả thiết nghiên cứu 25 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu 25 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Giới thiệu 29 3.2 Thiết kế nghiên cứu quy trình nghiên cứu 29 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 29 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 31 3.3 ây ựng điều chỉnh thang đo 32 3.4 Nghiên cứu thức 36 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu 36 3.4.2 Phương pháp điều tra mẫu 36 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 37 Tóm tắt chương 38 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Giới thiệu 39 4.1.1 Giới thiệu công ty 39 4.1.2 Thống kê mô tả mẫu 44 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha .45 4.2.1 Đánh giá thang đo 46 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .48 4.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập ( lần 1) 48 4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập ( lần cuối) 51 29 30 Doanh nghiệp chưa đặt nặng mục tiêu bảo toàn vốn Chưa nhận đồng thuận, khuyến khích quan, tổ chức (công ty, ngân hàng,…) 5 VI MƠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LUẬT PHÁP 31 Xu hướng hội nhập tồn cầu hóa ngày thể rõ 32 Cơ chế điều hành chế thị trường 5 5 33 34 35 Hệ thơng sách pháp luật ngày cảng phù hợp với kinh tế Chính sách pháp luật công thành phần kinh tế, khu vực kinh tế Tình hình trị, an ninh ổn định VII 36 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Công ty ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngày Mức độ đồng ý Mức độ đồng ý 37 Ứng dụng CNTT cập nhật kịp thời, đầy đủ 38 Anh/ chị đào tạo để sử dụng ứng dụng CNTT 5 39 40 IX Anh/ chị ưa thích sử dụng CNTT giao dịch và giao tiếp Anh/ chị sử dụng tốt ứng dụng CNTT giao dịch giao tiếp VĂN HĨA TỔ CHỨC TẠI CƠNG TY Mức độ đồng ý Các vật thể hữu hình: cách thức bố trí trang trí nơi 41 làm việc, biểu tượng vật chất, trang phục nhân viên, điều kiện môi trường làm việc thể tốt văn 5 hóa đặc trưng Cơng ty Tun bố sứ mệnh, tầm nhìn Cơng ty rõ ràng 42 Chuẩn mực văn hóa tổ chức nhân viên áp ụng hiệu 43 44 Anh chị thấm nhuần giá trị cốt lõi Công ty tự hào giới thiệu người tổ chức Qui trình, qui định, sách doanh nghiệp hoạt động ổn định, theo chuẩn 5 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH, CHỊ PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,781 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 13,2924 12,981 ,694 ,693 13,2625 12,648 ,699 ,690 13,2259 13,235 ,708 ,692 13,3854 17,444 ,134 ,872 13,2658 13,129 ,642 ,710 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,872 LD1 LD2 LD3 LD5 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 10,0698 10,185 ,740 ,830 10,0399 9,745 ,767 ,819 10,0033 10,550 ,734 ,833 10,0432 10,448 ,665 ,861 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,799 LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 13,4817 9,350 ,704 ,724 13,5947 9,629 ,589 ,759 13,6113 9,898 ,544 ,773 13,6213 9,429 ,574 ,764 13,4651 10,263 ,507 ,783 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,862 TTCS1 TTCS2 TTCS3 TTCS4 TTCS5 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 13,9801 16,173 ,589 ,856 14,1030 14,079 ,751 ,816 14,1030 14,733 ,744 ,820 13,9169 13,196 ,732 ,821 14,2226 14,194 ,620 ,852 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,708 LThuong1 LThuong2 LThuong3 LThuong4 LThuong5 LThuong6 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance Corrected Item if Item Item-Total Deleted Deleted Correlation 16,5781 6,838 ,456 16,7309 6,591 ,421 17,0831 6,843 ,566 17,0399 7,232 ,438 16,8704 7,186 ,372 16,2625 7,234 ,413 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,664 ,679 ,634 ,670 ,690 ,677 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,721 KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 11,7409 4,259 ,446 ,687 11,9037 4,381 ,457 ,683 11,9269 4,261 ,470 ,678 11,8505 3,494 ,530 ,658 11,5282 4,330 ,525 ,661 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,803 MTN1 MTN2 MTN3 MTN4 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 9,0365 5,509 ,594 ,766 9,1395 5,234 ,651 ,739 9,3654 4,586 ,677 ,725 9,3555 5,490 ,559 ,781 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,840 MTPL1 MTPL2 MTPL3 MTPL4 MTPL5 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 13,2027 5,995 ,680 ,797 13,3953 6,053 ,727 ,786 13,7276 6,259 ,548 ,835 13,2857 5,731 ,705 ,790 13,3787 6,523 ,570 ,826 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,829 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 13,0963 6,041 ,563 ,817 12,8738 5,637 ,773 ,749 12,7940 6,311 ,688 ,779 12,9668 6,446 ,602 ,801 12,4684 6,803 ,528 ,820 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,718 VHC1 VHC2 VHC3 VHC4 Item-Total Statistics Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 9,7841 1,183 ,561 ,623 9,8073 1,236 ,526 ,645 9,7409 1,226 ,470 ,679 9,7475 1,243 ,470 ,678 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,748 4684,217 df Sig 741 0,000 Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues % of Variance Cumulative % % of Variance Cumulative % 4,598 11,790 11,790 4,598 11,790 11,790 3,965 10,167 21,957 3,965 10,167 3,078 3,016 7,892 29,849 3,078 7,734 37,583 3,016 2,521 6,465 44,048 2,158 5,534 49,581 2,098 5,379 1,739 4,459 1,094 2,805 62,224 10 ,909 2,331 64,555 11 ,876 2,246 66,801 12 ,838 2,149 68,950 13 ,778 1,995 70,945 14 ,771 1,977 72,922 15 ,754 1,933 74,856 16 ,737 1,890 76,746 17 ,715 1,833 78,579 18 ,641 1,645 80,224 19 ,623 1,597 81,821 20 ,543 1,393 83,213 21 ,522 1,339 84,552 22 ,512 1,314 85,866 23 ,494 1,266 87,132 24 ,456 1,170 88,302 25 ,436 1,117 89,418 26 ,415 1,064 90,483 27 ,382 ,978 91,461 28 ,359 ,921 92,382 29 ,349 ,894 93,276 30 ,340 ,872 94,148 31 ,332 ,852 95,000 32 ,317 ,812 95,812 33 ,296 ,758 96,570 34 ,275 ,705 97,274 35 ,259 ,664 97,938 36 ,238 ,610 98,548 37 ,214 ,549 99,097 38 ,192 ,492 99,589 Cpt Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 3,333 8,545 8,545 21,957 3,149 8,073 16,618 7,892 29,849 3,123 8,009 24,627 7,734 37,583 3,047 7,812 32,439 2,521 6,465 44,048 2,893 7,418 39,856 2,158 5,534 49,581 2,602 6,671 46,528 54,960 2,098 5,379 54,960 2,556 6,553 53,081 59,419 1,739 4,459 59,419 2,472 6,339 59,419 Total Total 39 ,160 ,411 100,000 Rotated Component Matrix a Component TTCS2 ,862 TTCS3 ,846 TTCS4 ,828 TTCS1 ,726 TTCS5 ,717 MTPL2 ,814 MTPL4 ,811 MTPL1 ,803 MTPL5 ,712 MTPL3 ,601 ,871 CN3 ,819 CN4 ,737 CN5 ,391 CN2 CN1 ,676 ,291 ,603 LD2 ,867 LD1 ,847 LD3 ,836 LD5 ,787 LS1 ,832 LS2 ,738 LS4 ,738 LS3 ,718 LS5 ,674 MTN3 ,827 MTN2 ,813 MTN1 ,782 MTN4 ,719 LThuong3 ,753 LThuong4 ,663 LThuong5 ,619 LThuong1 ,601 LThuong6 ,591 LThuong2 ,582 KH5 ,721 KH4 ,709 KH1 ,668 KH2 ,661 KH3 ,657 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần cuối KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,740 4481,957 df Sig Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Cpt Total 703 0,000 % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 4,240 11,158 11,158 4,240 11,158 11,158 3,331 8,766 8,766 3,922 10,321 21,479 3,922 10,321 21,479 3,055 8,039 16,804 3,065 8,067 29,546 3,065 8,067 29,546 3,045 8,014 24,819 3,010 7,922 37,468 3,010 7,922 37,468 2,892 7,609 32,428 2,520 6,632 44,100 2,520 6,632 44,100 2,777 7,308 39,736 2,146 5,647 49,746 2,146 5,647 49,746 2,600 6,842 46,578 2,094 5,511 55,257 2,094 5,511 55,257 2,552 6,716 53,294 1,725 4,540 59,797 1,725 4,540 59,797 2,471 6,503 59,797 1,090 2,869 62,667 10 ,901 2,371 65,037 11 ,849 2,235 67,272 12 ,786 2,069 69,341 13 ,771 2,030 71,371 14 ,760 2,001 73,371 15 ,741 1,951 75,322 16 ,727 1,914 77,237 17 ,684 1,801 79,038 18 ,636 1,673 80,711 19 ,621 1,635 82,346 20 ,540 1,421 83,767 21 ,520 1,368 85,136 22 ,512 1,348 86,484 23 ,469 1,235 87,719 24 ,439 1,155 88,874 25 ,415 1,092 89,966 26 ,390 1,027 90,993 27 ,381 1,004 91,997 28 ,357 ,940 92,937 29 ,348 ,916 93,853 30 ,332 ,875 94,728 31 ,320 ,841 95,569 32 ,316 ,831 96,400 33 ,287 ,755 97,155 34 ,271 ,714 97,869 35 ,240 ,631 98,501 36 ,217 ,570 99,071 37 ,193 ,507 99,578 38 ,160 ,422 100,000 Rotated Component Matrix a Component TTCS2 ,863 TTCS3 ,847 TTCS4 ,828 TTCS1 ,725 TTCS5 ,717 CN2 ,877 CN3 ,824 CN4 ,741 CN1 ,681 CN5 ,617 ,300 LD2 ,867 LD1 ,847 LD3 ,836 LD5 ,787 LS1 ,832 LS2 ,737 LS4 ,737 LS3 ,717 LS5 ,676 MTPL4 ,817 MTPL1 ,815 MTPL2 ,792 MTPL5 ,732 MTN3 ,826 MTN2 ,813 MTN1 ,781 MTN4 ,722 LThuong3 ,751 LThuong4 ,665 LThuong5 ,617 LThuong1 ,603 LThuong6 ,593 LThuong2 ,583 KH5 ,722 KH4 ,711 KH1 ,667 KH2 ,661 KH3 ,657 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square ,746 219,364 df Sig ,000 Component Matrixa Component VHC1 ,782 VHC2 VHC4 VHC3 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted ,753 ,706 ,706 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2,175 54,378 54,378 ,710 17,750 72,128 ,584 14,607 86,735 ,531 13,265 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2,175 % of Variance 54,378 Cumulative % 54,378 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Descriptive Statistics Mean Y LD LS CN LThuong KH MTN MTPL TTCS Std Deviation ,35231 1,04416 ,76035 ,61191 ,51390 ,49211 ,73670 ,62544 ,93518 3,2566 3,3463 3,3887 3,2100 3,3522 2,9475 3,0748 3,4319 3,5163 N 301 301 301 301 301 301 301 301 301 Correlations Y Pearson Correlation Sig (1tailed) N LD LS CN LThuong KH MTN MTPL TTCS Y 1,000 ,440 ,377 ,356 ,115 ,196 ,260 ,386 ,426 LD ,440 1,000 ,036 -,008 ,070 ,012 ,032 ,015 ,219 LS ,377 ,036 1,000 ,040 -,066 ,130 ,036 ,052 ,052 CN ,356 -,008 ,040 1,000 -,078 -,035 -,018 ,424 ,055 LThuong ,115 ,070 -,066 -,078 1,000 ,023 -,115 -,046 -,109 KH ,196 ,012 ,130 -,035 ,023 1,000 -,114 -,004 ,036 MTN ,260 ,032 ,036 -,018 -,115 -,114 1,000 -,003 ,106 MTPL ,386 ,015 ,052 ,424 -,046 -,004 -,003 1,000 -,003 TTCS ,426 ,219 ,052 ,055 -,109 ,036 ,106 -,003 1,000 ,000 ,000 ,000 ,023 ,000 ,000 ,000 ,000 ,267 ,448 ,113 ,417 ,288 ,397 ,000 ,246 ,127 ,012 ,268 ,184 ,186 ,089 ,275 ,381 ,000 ,172 ,344 ,023 ,215 ,030 ,024 ,472 ,264 ,480 ,034 Y LD ,000 LS ,000 ,267 CN ,000 ,448 ,246 LThuong ,023 ,113 ,127 ,089 KH ,000 ,417 ,012 ,275 ,344 MTN ,000 ,288 ,268 ,381 ,023 ,024 MTPL ,000 ,397 ,184 ,000 ,215 ,472 ,480 TTCS ,000 ,000 ,186 ,172 ,030 ,264 ,034 ,482 Y 301 301 301 301 301 301 301 301 301 LD 301 301 301 301 301 301 301 301 301 LS 301 301 301 301 301 301 301 301 301 CN 301 301 301 301 301 301 301 301 301 LThuong 301 301 301 301 301 301 301 301 301 KH 301 301 301 301 301 301 301 301 301 MTN 301 301 301 301 301 301 301 301 301 MTPL 301 301 301 301 301 301 301 301 301 TTCS 301 301 301 301 301 301 301 301 301 ,482 Model Summaryb Change Statistics Model R ,843a R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate ,711 ,703 ,19208 R Square Change F Change df1 ,711 89,657 df2 292 Sig F Change DurbinWatson ,000 2,006 a Predictors: (Constant), TTCS, MTPL, KH, LThuong, LS, MTN, LD, CN ANOVAa Sum of Squares Model Regression Residual Total df Mean Square 26,463 3,308 10,773 292 ,037 37,237 300 F Sig ,000b 89,657 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), TTCS, MTPL, KH, LThuong, LS, MTN, LD, CN Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) LD LS CN LThuong KH MTN MTPL TTCS B Standardized Coefficients Std Error -,196 ,152 ,112 ,011 ,142 Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -1,292 ,197 ,333 10,274 ,000 ,941 1,063 ,015 ,307 9,610 ,000 ,971 1,029 ,137 ,020 ,239 6,834 ,000 ,812 1,232 ,139 ,022 ,202 6,293 ,000 ,959 1,043 ,125 ,023 ,174 5,442 ,000 ,965 1,037 ,121 ,015 ,253 7,882 ,000 ,961 1,040 ,155 ,020 ,275 7,906 ,000 ,818 1,223 ,118 ,012 ,314 9,575 ,000 ,923 1,084 Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Std Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual Std Residual Stud Residual Deleted Residual Stud Deleted Residual Mahal Distance Cook's Distance Centered Leverage Value a Dependent Variable: Y Maximum Mean Std Deviation N 2,3081 4,1933 3,2566 ,29700 301 -3,194 3,154 ,000 1,000 301 ,014 ,056 ,032 ,008 301 2,3110 4,2041 3,2566 ,29751 301 -,50120 ,58880 ,00000 ,18950 301 -2,609 3,065 ,000 ,987 301 -2,645 3,131 ,000 1,002 301 -,51483 ,61425 ,00009 ,19540 301 -2,672 3,179 ,001 1,006 301 ,576 24,888 7,973 4,159 301 ,000 ,047 ,003 ,007 301 ,002 ,083 ,027 ,014 301 ... nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá. .. đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH ột Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long Kết rút nhân tố tác động đến văn hóa tổ chức Công ty TNHH ột Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long: Nhà... đến văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá Thăng Long để đánh giá, định lượng cách khoa học rõ ràng số nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức Cơng ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức của công ty tnhh một thành viên thuốc lá thăng long , Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức của công ty tnhh một thành viên thuốc lá thăng long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay