Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp tại thành phố hồ chí minh

148 6 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN BÙI THÀNH HỒI NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN BÙI THÀNH HOÀI NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC DƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH,Năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học : TS NGUYỄN NGỌC DƢƠNG Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng 01 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch TS Phạm Phi Yên Phản biện TS Hà Văn Dũng Phản biện TS Phan Thị Minh Châu Ủy viên TS Trƣơng Quang Dũng Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … GS.TS Võ Thanh Thu TRƢỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HỒ CHÍ MINH, tháng … năm …… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN BÙI THÀNH HỒI Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 11 tháng 07 năm 1990 Nơi sinh: Kiên Giang Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820183 I- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: - Nhiệm vụ đề tài xác định hài lòng khách hàng việc mua nhà dành cho ngƣời có thu nhập thấp, từ đề xuất kiến nghị nâng cao hài lòng khách hàng việc mua nhà dành cho ngƣời có thu nhập thấp Thành phố Hồ Chí Minh - Nội dung đề tài gồm năm nội dung chính: tổng quan đề tài, sở lý thuyết, mơ hình phƣơng pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu, kết luận gợi ý giải pháp Đề tài tìm mơ hình, yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng qua kết phân tích cho đƣợc phƣơng pháp hồi quy - Hạn chế đề tài chƣa nghiên cứu với số lƣợng mẫu lớn III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hƣớng dẫn: TS NGUYỄN NGỌC DƢƠNG CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) TS NGUYỄN NGỌC DƢƠNG i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Luận văn đƣợc thực với góp ý hƣớng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dƣơng - Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Bùi Thành Hoài ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn này, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Quý Thầy, Cơ, giảng viên, lãnh đạo phòng khoa, Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hết lòng truyền đạt nhiệt tình, trao đổi hƣớng dẫn cho kiến thức lý luận thực tiễn cách tận tình đầy trách nhiệm suốt thời gian học Trƣờng Qua giúp thân tơi có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm để áp dụng vào công việc thực tế cơng ty Những tình cảm luôn trân trọng nhớ Đặc biệt thầy Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dƣơng hƣớng dẫn tận tình phƣơng pháp khoa học nội dung đề tài Lãnh đạo Công ty TNHH Bất Động Sản Đông Á Ban giám đốc, anh, chị đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian tham gia học tập hoàn thành khóa học Các đồng nghiệp phận kinh doanh, phận chăm sóc khách hàng giúp tơi điều tra phần liệu sơ cấp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn, gia đình, bạn bè bạn học viên lớp cao học 15SQT22 động viên, hỗ trợ, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm suốt q trình học tập mơn học thực Luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện Luận văn, trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp Thầy hƣớng dẫn bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu song tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đƣợc thơng tin đóng góp, phản hồi quý báu từ Quý Thầy, Cô bạn đọc Tác giả Luận văn Nguyễn Bùi Thành Hoài iii TĨM TẮT Do hệ q trình thị hóa tự phát di dân tự nên nhiều ngƣời dân thành phố lớn khơng có khả mua nhà Trƣớc tình cảnh ấy, Đảng Nhà nƣớc kịp thời triển khai sách xây dựng phân khúc nhà thƣơng mại, nhà xã hội, chung cƣ… dành cho ngƣời thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm hội cho nhiều ngƣời dân từ tỉnh lẻ lên thành phố có đƣợc nơi “an cƣ lập nghiệp” nghĩa Mục đích đề tài nhằm ” NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” đồng thời tìm yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng với việc mua nhà dành cho ngƣời có thu nhập thấp, qua đề xuất giải pháp quản lý liên quan nhằm tăng cƣờng hài lòng khách hàng nhƣ nâng cao chất lƣợng dịch vụ mua nhà dành cho ngƣời có thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh Luận văn bao gồm ba vấn đề chính: Thứ nhất, đề tài nghiên cứu tác giả dựa vào lý thuyết thang đo SERVQUAL (Service Quality) Parasuraman & ctg ( 1994 ) xây dựng làm móng Bằng phƣơng pháp định tính dựa mơ hình nghiện cứu trƣớc đó, kết hợp với thực trạng việc mua nhà ngƣời có thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh, để đƣa mơ hình nghiên cứu cho đề tài Thứ hai, qua phân tích liệu điều tra từ 300 ngƣời dân có nhu cầu mua nhà dành cho ngƣời thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu cho thấy yếu tố vị trí, yếu tố thu nhập, yếu tố chất lƣợng cơng trình, yếu tố giá tác động mạnh đến hài lòng khách hàng Thứ ba: từ thực trạng nhu cầu ngƣời dân việc mua nhà dành cho ngƣời có thu nhập thấp thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát nêu nhƣ trên, đề tài đƣa kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hài lòng ngƣời dân iv Trên sở kết tìm thấy qua đề tài ta tiến hành khảo sát với nhóm khách hàng đa dạng hơn, số lƣợng mẫu lớn hơn, phạm vi nghiên cứu rộng Đồng thời thiết kế nghiên cứu định tính sâu dƣới tƣ vấn chuyên gia ngành để đảm bảo tính ứng dụng thực tế cao Do hạn chế kiến thức thiếu kinh nghiệm thực tiễn đề tài không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc thơng tin đóng góp, phản hồi q báu từ Q Thầy, Cơ bạn đọc v ABSTRACT Due to the consequence of unplanned urbanization and the massive migration, most of people living in the big cities can not afford a house Therefore, Vietnamese communist party and the government opportunely deployed the policy of building commercial housing segmentation, social housing, and segmentation, and tenement segmentation This housing policy is for low-income people living in Ho Chi Minh City Morever, this policy provides provincial people with a meaningful living and working place The most important aim of the topic is to study the customers’ satisfaction of purchasing houses built for low income citizens in Ho Chi Minh City In addition, the research not only helps us find out the factors influencing on the customers’ satisfaction, but also proposes some relevant management solutions in order to improve customers’ satisfaction and quality of housing service for low-income earners The thesis consists of three main parts: First of all, the research topic is based on the theory about SERVQUAL (Service Quality) written by Parasuraman & ctg (1994 ) The qualitative method which is based on the previous research model combines with the real situation of house purchasing for low-income citizens to bring out the research model Secondly, by analyzing the investigative data from 300 low-income earners who wish to buy a house in Ho Chi Minh City, we found that the location, income, the building’s quality and the price have made a tremendous impact on the satisfaction of customers Finally, from the actual situation of housing demand of low-income households in Ho Chi Minh City to the aforementioned survey, the topic has brought out some petitions as well as suggestions to improve the housing purchaser’s satisfaction Based on the result of this research, we can carry out a survey with with the larger and more diversified group of customers more variously larger number of vi customers, more samples, larger scale of the research In addition, the qualitative research design is deeper under the consultancy of professional experts to guarantee the practical applicability As well as design deeper qualitative methodology under the consultancy of professional experts to guarantee the practical applicability, my topic cannot evade all the shortcomings I wish to get comments and feedback from my teachers and readers 19 333 1.111 91.684 20 298 993 92.677 21 285 952 93.628 22 276 919 94.547 23 249 829 95.376 24 247 823 96.199 25 236 787 96.987 26 223 742 97.729 27 190 632 98.361 28 181 603 98.964 29 169 564 99.528 30 142 472 100.000 Extraction Method: Component Analysis Principal Rotated Component Matrixa Component He thong thoat nuoc tot 851 Dich vu cung cap dien nuoc on dinh 844 Cho de xe duoc dam bao an toan 831 Khuon vien cay xanh dam bao hai hoa 820 Giao thong thuan tien va dam bao cho viec cuu hoa va cuu nan 801 Gia cac loai dich vu ( dien, nuoc, giu xe ) la hop ly 871 Hinh thuc toan hop ly 840 Gia ban can ho la hop ly 819 Nhin chung, anh (chi) hài long voi muc gia phai tra mua can nha 800 Chinh sach ho tro ve gia cua nha nuoc la hop ly 782 Van de an ninh khu vuc duoc dam bao 840 Nhan vien lam viec chuyen nghiep tan tinh, giai dap thac mac cua khach hang niem no 821 Moi truong song nang dong va hien dai 811 Cac dich vu cong cong ( ve sinh, bao ve, giu xe ) duoc dam bao 788 Xu ly cac su co ( an ninh, mat dien, nuoc, ) nhanh chong 785 VT tang cua can nha lam anh (chi) hai long so voi muc gia 835 Huong cua can nha lam anh (chi) hai long so voi muc gia 823 VTDL cua can nha thuan tien cho cac hoat dong hang ( di lam, di choi ) cua anh (chi) 794 VT can nha gan trung tam 791 VT can nha nam khu vuc co hau mat me lanh 716 325 Chu dau tu moi don vi thau thi cong dang tin cay 805 Chu dau tu giao nha dung nhu cam ket 787 Chu dau tu chua bao gio co tai tieng xay 778 Cong trinh ma chu dau tu da thi cong deu dam bao chat luong 765 Chu dau tu la cong ty lon, co nhieu nam kinh nghiem 691 Khong gian cong cong duoc bo tri hop ly 814 DT can nha dam bao khong gian sinh hoat cho gia dinh cua anh (chi) 812 CL can nha dat tieu chuan nhu mong doi cua anh (chi) 772 Kien truc thiet ke tong the thong minh va khoa hoc 771 Cac yeu cau ve PCCC duoc thuc hien day du va an toan 501 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 374 432 376 409 452 401 -.525 -.424 496 477 -.179 197 614 -.541 429 -.079 052 -.371 -.055 401 605 -.527 -.432 077 447 -.005 -.234 331 -.738 302 067 -.425 -.086 -.460 172 753 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUI Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method UT, DV, HTKT, CLCT, G, VTDLa Enter a All requested variables entered Model Summaryb Change Statistics Std R Adjuste Error of R F Squa d R the Square Chang re Square Estimate Change e df1 df2 Sig F Change Model R 859a 634 623 5792 634 67.468 293 Durbin-Watson 000 1.794 a Predictors: (Constant), UT, DV, HTKT, CLCT, G, VTDL b Dependent Variable: TPU b Dependent Variable: TPU Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error 1.751 169 G 059 023 VTDL 065 CLCT Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 10.346 000 120 2.541 012 864 1.157 026 121 2.524 012 846 1.182 119 030 188 3.918 000 839 1.191 DV 061 024 117 2.515 012 887 1.127 HTKT 033 024 065 1.408 016 905 1.105 UT 264 030 422 8.756 000 830 1.205 a Dependent Variable: TPU Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value Mean Std Deviation N 2.9200 4.6186 4.1200 30168 300 -1.41234 92431 00000 34441 300 Std Predicted Value -3.978 1.653 000 1.000 300 Std Residual -4.059 2.657 000 990 300 Residual a Dependent Variable: TPU Correlations TPU TPU G Pearson Correlation UT 380** 280** 239** 562** 000 000 000 000 000 000 300 300 300 300 300 300 300 319** 120* 251** 053 213** 277** 038 000 362 000 000 000 N 300 300 300 300 300 300 300 320** 120* 296** 280** 062 218** Sig (2-tailed) 000 038 000 000 285 000 N 300 300 300 300 300 300 300 ** ** ** ** 091 228** 000 115 000 CLCT Pearson Correlation 380 251 296 209 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 300 300 300 300 300 300 300 280** 053 280** 209** 122* 177** Sig (2-tailed) 000 362 000 000 035 002 N 300 300 300 300 300 300 300 239** 213** 062 091 122* 260** Sig (2-tailed) 000 000 285 115 035 N 300 300 300 300 300 300 300 562** 277** 218** 228** 177** 260** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 002 000 N 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation HTKT Pearson Correlation UT HTKT Sig (2-tailed) VTDL Pearson Correlation DV DV 320** Sig (2-tailed) G CLCT 319** Pearson Correlation N VTDL Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 300 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Gia ban can ho la hop ly 57.989 299 000 3.61667 3.4939 3.7394 Gia cac loai dich vu ( dien, nuoc, giu xe ) la hop ly 56.434 299 000 3.66667 3.5388 3.7945 Chinh sach ho tro ve gia cua nha nuoc la hop ly 59.644 299 000 3.78333 3.6585 3.9082 Hinh thuc toan hop ly 59.839 299 000 3.81667 3.6911 3.9422 Nhin chung, anh (chi) hài long voi muc gia phai tra mua can nha 60.706 299 000 3.83333 3.7091 3.9576 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper VTDL cua can nha thuan tien cho cac hoat dong hang ( di lam, di choi ) cua anh (chi) 69.158 299 000 3.96333 3.8506 4.0761 VT tang cua can nha lam anh (chi) hai long so voi muc gia 67.589 299 000 3.85333 3.7411 3.9655 Huong cua can nha lam anh (chi) hai long so voi muc gia 63.041 299 000 3.83333 3.7137 3.9530 VT can nha gan trung tam 64.593 299 000 3.90000 3.7812 4.0188 VT can nha nam khu vuc co hau mat me lanh 62.127 299 000 3.96667 3.8410 4.0923 One-Sample Test Test Value = t df Mean Difference Sig (2-tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper CL can nha dat tieu chuan nhu mong doi cua anh (chi) 75.438 299 000 4.06667 3.9606 4.1728 DT can nha dam bao khong gian sinh hoat cho gia dinh cua anh (chi) 70.611 299 000 3.96333 3.8529 4.0738 Kien truc thiet ke tong the thong minh va khoa hoc 68.881 299 000 4.00333 3.8890 4.1177 Khong gian cong cong duoc bo tri hop ly 67.831 299 000 3.97333 3.8581 4.0886 Cac yeu cau ve PCCC duoc thuc hien day du va an toan 90.112 299 000 4.15000 4.0594 4.2406 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Cac dich vu cong cong ( ve sinh, bao ve, giu xe ) duoc dam bao 65.379 299 000 3.93333 3.8149 4.0517 Van de an ninh khu vuc duoc dam bao 62.928 299 000 3.86667 3.7457 3.9876 Nhan vien lam viec chuyen nghiep tan tinh, giai dap thac mac cua khach hang niem no 56.760 299 000 3.81000 3.6779 3.9421 Moi truong song nang dong va hien dai 58.674 299 000 3.54000 3.4213 3.6587 Xu ly cac su co ( an ninh, mat dien, nuoc, ) nhanh chong 61.704 299 000 3.77667 3.6562 3.8971 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) 95% Confidence Interval of the Difference Mean Difference Lower Upper Dich vu cung cap dien nuoc on dinh 62.217 299 000 3.92000 3.7960 4.0440 He thong thoat nuoc tot 63.369 299 000 3.86333 3.7434 3.9833 Giao thong thuan tien va dam bao cho viec cuu hoa va cuu nan 66.520 299 000 3.90667 3.7911 4.0222 Khuon vien cay xanh dam bao hai hoa 63.761 299 000 3.95000 3.8281 4.0719 Cho de xe duoc dam bao an toan 65.775 299 000 4.01333 3.8933 4.1334 One-Sample Test Test Value = t df Mean 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2- Differen tailed) ce Lower Upper Chu dau tu la cong ty lon, 80.682 co nhieu nam kinh nghiem 299 000 4.01333 3.9154 4.1112 Cong trinh ma chu dau tu da thi cong deu dam bao 81.127 chat luong 299 000 3.89333 3.7989 3.9878 Chu dau tu moi don vi thau 71.070 thi cong dang tin cay 299 000 3.97667 3.8666 4.0868 Chu dau tu giao nha dung 66.922 nhu cam ket 299 000 3.94000 3.8241 4.0559 Chu dau tu chua bao gio co 75.828 tai tieng xay 299 000 4.09333 3.9871 4.1996 Group Statistics Gioi tinh TPU N Mean Std Error Mean Std Deviation Nam 198 4.1338 49785 03538 Nu 102 4.0931 36884 03652 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F TPU Equal variances assumed Equal variances assumed Sig 2.998 084 not t-test for Equality of Means t df 729 95% Confidence Interval of the Difference Sig Mean Std Error (2- Differen Differenc tailed) ce e Lower Upper 298 467 04070 05585 -.06920 15061 800 261.473 424 04070 05085 -.05942 14083 ANOVA TPU Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 433 108 Within Groups 62.247 295 211 Total 62.680 299 Sig .513 726 Descriptives TPU 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 18-24 52 4.1394 37513 05202 4.0350 4.2439 2.75 5.00 25-34 79 4.1582 40663 04575 4.0671 4.2493 2.25 4.75 35-44 112 4.1138 46968 04438 4.0259 4.2018 2.25 5.00 45-54 35 4.0286 65522 11075 3.8035 4.2536 2.00 5.00 Tren 54 22 4.1136 38365 08179 3.9435 4.2837 3.25 4.75 300 4.1200 45786 02643 4.0680 4.1720 2.00 5.00 Total Descriptives TPU 95% Confidence Interval for Mean N Sinh vien, Hoc sinh Std Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum Mean 22 4.2159 28132 05998 4.0912 4.3406 3.50 5.00 Can bo vien chuc nha nuoc 114 4.1053 51835 04855 4.0091 4.2014 2.00 5.00 Cong nhan, lao dong thong 100 4.1725 39038 03904 4.0950 4.2500 2.25 5.00 Huu tri, noi tro 20 4.0875 39963 08936 3.9005 4.2745 3.25 4.75 Kinh doanh, buon ban 41 4.0427 45381 07087 3.8994 4.1859 2.75 4.75 Khac 3.5000 1.08972 62915 7930 6.2070 2.25 4.25 Total 300 4.1200 45786 02643 4.0680 4.1720 2.00 5.00 ANOVA TPU Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.922 384 Within Groups 60.758 294 207 Total 62.680 299 F 1.860 Sig .101 Descriptives TPU N Std Deviatio Mean n 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Trung hoc ( THCS , THPT ) 30 4.2750 39583 07227 4.1272 4.4228 3.25 5.00 Trung cap 76 4.1118 44608 05117 4.0099 4.2138 2.25 5.00 186 4.0968 46938 03442 4.0289 4.1647 2.00 5.00 4.1562 48065 16994 3.7544 4.5581 3.25 4.75 300 4.1200 45786 02643 4.0680 4.1720 2.00 5.00 Cao dang, dai hoc Sau dai hoc Total ANOVA TPU Sum of Squares Between Groups df Mean Square 837 279 Within Groups 61.843 296 209 Total 62.680 299 F 1.335 Sig .263 Descriptives TPU 95% Confidence Interval for Mean N Duoi trieu Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 24 4.1875 29718 06066 4.0620 4.3130 3.50 5.00 3-duoi trieu 150 4.1433 39432 03220 4.0797 4.2070 2.25 5.00 5- duoi 10 trieu 118 4.0742 54724 05038 3.9744 4.1739 2.00 5.00 4.1562 53348 18861 3.7103 4.6022 3.00 4.75 300 4.1200 45786 02643 4.0680 4.1720 2.00 5.00 Tren 10 trieu Total ANOVA TPU Sum of Squares Between Groups df Mean Square 450 150 Within Groups 62.230 296 210 Total 62.680 299 F Sig .713 545 ... ” NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đồng thời tìm yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng với việc mua nhà dành. .. tài: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: - Nhiệm vụ đề tài xác định hài lòng khách hàng việc. .. VỚI VIỆC MUA NHÀ DÀNH CHO NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm Luận văn Thạc sĩ mình, với mong muốn xem xét, đánh giá mức độ hài lòng khách hàng việc mua nhà dành cho ngƣời có
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp tại thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với việc mua nhà dành cho người có thu nhập thấp tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay