Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại sở kế hoạch và đầu tư bình phước

124 16 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM TIẾN SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM TIẾN SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH MINH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TRẦN ANH MINH (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Trương Quang Dũng Chủ tịch TS Lê Tấn Phước Phản biện TS Hoàng Trung Kiên Phản biện TS Mai Thanh Loan Ủy viên TS Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày… … tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM TIẾN SĨ Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 18/4/1984 Nơi sinh: Bình Phước Chuyên ngành: uản trị kinh doanh MSHV: 1541820224 I - Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến s hài ng Doanh nghiệp nh v a sử d ng dịch v hành cơng ế hoạch Đầu tư B nh Phước II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm v đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến s hài Doanh nghiệp nh v a sử d ng dịch v hành công ng ế hoạch Đầu tư B nh Phước, qua đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao s hài lòng doanh nghiệp nh v a sử d ng dịch v hành cơng ế hoạch Đầu tư B nh Phước Có nội dung bản: Tổng quan đề tài, Cơ sở lý thuyết, Phương pháp nghiên cứu, Kết nghiên cứu, Kết luận kiến nghị Đề tài t m mô h nh, nhân tố tác động đến s hài ng doanh nghiệp nh v a, qua kết phân tích cho phương tr nh hồi quy Hạn chế đề tài chưa nghiên cứu với ượng mẫu ớn, nên không tránh kh i trường hợp mẫu điều tra không phản ánh hết độ xác đặc điểm nghiên cứu tổng thể III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 26 tháng năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 24/3/2017 V- Cán hướng dẫn: TS TRẦN ANH MINH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Trần Anh Minh KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công tr nh nghiên cứu riêng Các số iệu, kết nêu Luận văn trung th c chưa t ng công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan s giúp đỡ cho việc th c Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phạm Tiến Sĩ ii LỜI CÁM ƠN Để th c đề tài tác giả nhân s hướng dẫn mặt khoa học T Trần Anh Minh, s trợ giúp tư iệu, số iệu ế hoạch Đầu tư B nh Phước s tham gia trả ời ph ng vấn đơn vị cá nhân đại diện cho Doanh nghiệp v a nh đóng địa bàn tỉnh B nh Phước Tác giả xin bày t ng biết ơn chân thành đến T Trần Anh Minh, Trường Đại học Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh Và để có ngày hôm nay, tác giả xin bày t ng biết ơn đến uý thầy cô khoa uản trị kinh doanh, khoa au đại học Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh người truyền th kiến thức chuyên môn cho tác giả Xin trân trọng cảm ơn uý thầy cô Hội đồng chấm uận văn góp ý thiếu sót tác giả, giúp hoàn thiện Luận văn nội dung ẫn h nh thức tr nh bày Xin trân trọng cảm ơn Ban ãnh đạo đồng nghiệp ế hoạch Đầu tư B nh Phước cung cấp thông tin, tài iệu Cảm ơn gia đ nh bạn bè, người động viên, hỗ trợ quý báu nhiều mặt cho tác giả tr nh học tập th c đề tài Tác giả luận văn Phạm Tiến Sĩ iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu nh n hi Đầ nh hi n hi nh n n h nh h n h nh h nh ến n h i ại S n ếh h Bình Ph ”, th c bối cảnh Đảng nhà nước ta tr nh th c chương tr nh tổng thể cải cách hành nhà nước Đề tài th c nghiên cứu ế hoạch Đầu tư B nh Phước Luận văn bao gồm ba vấn đề chính: - Th RV nhấ : đề tài nghiên cứu tác giả d a mô h nh thang đo AL Parasuraman, itham , B rry (1990) xây d ng àm tảng Bước đầu, phương pháp định tính d a mô h nh nghiên cứu trước, kết hợp với nghiên cứu văn quy phạm pháp uật, th c trạng cung cấp dịch v hành cơng tại ế hoạch Đầu tư B nh Phước, t tác giả điều chỉnh, bổ sung mơ h nh cho ph hợp với nghiên cứu đo ường s hài nh v a sử d ng dịch v hành cơng ng Doanh nghiệp ế hoạch Đầu tư B nh Phước - Th h i, qua phân tích iệu điều tra t 305 Doanh nghiệp nh v a nh sử d ng dịch v hành cơng ế hoạch Đầu tư B nh Phước, nghiên cứu cho thấy nhân tố hấ , n h ,S in ,M n tác động mạnh đến s hài ng Doanh nghiệp nh v a - Th b , t th c trạng chất ượng dịch v hành công Đầu tư B nh Phước kết s khảo sát s hài ế hoạch ng Doanh nghiệp nh v a phân tích, đề tài đưa kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao s hài ng cá nhân, tổ chức đại diện cho Doanh nghiệp nh v a đóng địa bàn Về phía ế hoạch Đầu tư B nh Phước, tác giả kiến nghị, đề xuất vấn đề về: Cải cách thủ t c hành chính; Đ y mạnh ứng d ng cơng nghệ thông tin hoạt động cung ứng dịch v hành cơng; Nâng cao chất ượng dịch v hành cơng Nâng cao chất ượng đội ngũ cán bộ, công chức c ph c v thời gian cung cấp dịch v ết nghiên cứu giúp cho nhà nghiên cứu ĩnh v c chất ượng dịch v hành cơng sử d ng, điều chỉnh thang đo ường ph hợp với iv nghiên cứu m nh ĩnh v c tương t , xác định yếu tố ảnh hưởng đến s hài ng Doanh nghiệp nh v a để đầu tư phát triển, đưa giải pháp ph hợp để àm hài ng khách hàng m nh t y t ng đối tượng Doanh nghiệp nh v a có nhận xét khác mức độ hài ng, cảm nhận khác nhân tố khảo sát àm tài iệu tham khảo cho cá nhân àm uận văn cao học, nghiên cứu khoa học với đề tài tương t , đo ường s hài ng ĩnh v c chuyên môn tương t đo ường chất ượng ngành dịch v khác… Hạn chế đề tài phạm vi nghiên cứu, địa phương khác có s khác biệt thang đo s hài ng Doanh nghiệp nh v a sử d ng dịch v hành cơng Do mức độ khái quát thang đo s hài ng Doanh nghiệp nh v a sử d ng dịch v hành cơng nghiên cứu chưa cao Việc mẫu khơng nhiều mang tính thuận tiện (có phân tầng) nên khơng tránh kh i trường hợp mẫu điều tra khơng phản ánh hết độ xác đặc điểm nghiên cứu tổng thể Do cần có nhiều nghiên cứu ặp ại nhiều ở, ban ngành huyên, thị khác để t m thang đo c thể cho ọai h nh dịch v này.Các yếu tố tác động vào s hài ng DNNVV thường biến đổi th o nhu cầu đa dạng kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, xu tồn cầu hóa thường xun điều kiện môi trường pháp ý uôn thay đổi Hơn c n có yếu tố khác ợi ích nhóm, thơng tin sách tác động vào s hài ng DNNVV sử d ng DVHCC chưa phát nghiên cứu Đây hướng cho nghiên cứu tiếp th o nhằm điều chỉnh bổ sung thêm yếu tố vào mô h nh nghiên cứu v ABSTRACT Research project "Research on the factors affecting the satisfaction of small and medium enterprises using public administration services in the Department of Planning and Investment of Binh Phuoc", is done in the context of the Party and State we are in the process of implementation of the program overall state administration reform This study was carried out research at the Department of Planning and Investment of Binh Phuoc Dissertation consists of three main issues: - First: research topics of model-based author servqual by Parasuraman, Zeithaml, Berry (1990) built the foundation Initially, using qualitative methods based on the model of previous studies, combined with research, legal writing, the status provides administrative services at the Department of Planning and Investment of Binh Phuoc, from that authors adjusted, additional models to suit studies measuring the satisfaction of small and medium enterprises using public administration services in the Department of Planning and Investment of Binh Phuoc - Secondly, by analyzing data from 305 surveys small and medium small enterprises using the services of public administration at the Department of Planning and Investment of Binh Phuoc, studies have showed that factors Facilities, ABILITIES, The reliability, level of satisfaction of impact to the satisfaction of small and medium enterprises - Third, the real quality of administrative services at the Department of Planning and Investment of Binh Phuoc and results of satisfaction surveys of small and medium enterprises have been analyzed above, the subject came up recommendations and suggestions in order to improve the satisfaction of individuals and organizations representing small and medium enterprises in the locality To the Department of Planning and Investment of Binh Phuoc, the authors propose, propose issues: reform of administrative procedures; Accelerate the application of information technology in the provision of public services; Improving vi the quality of public administration services; Improving the quality of cadres and civil servants and service capacity and service delivery time The research results help researchers in the field of quality public services can use, adjust the scale of measurement consistent with his research in the same field , can determine identify which factors affect the satisfaction of small and medium enterprises to invest in development, offering tailored solutions to satisfy our customers; depending on the subject of small and medium enterprises will have different comments and satisfaction, as well as various comments on the factors to be examined; making reference to individuals who graduate theses, or scientific research with a similar theme, measuring satisfaction in the professional field is similar to measuring the quality of other services Limitations of this topic is in the scope of the study, can be in different localities will be the difference in satisfaction scale small and medium enterprises using public administration services Thus can be generalized level of satisfaction scales small and medium enterprises using public administration services in this study is not high Sampling is not much and for convenience (with stratified) should not avoid the sample did not reflect the precise characteristics of the overall study So there should be more studies repeated in many departments, agencies and districts, different market to find a specific scale for the type of services nay.Cac factors impact on SME satisfaction often change according to the diverse needs as well as market economy, international integration, globalization trends and conditions regularly in the legal environment is always changing as today Moreover, there are other factors such as interest groups, policy information and the impact on SME satisfaction DVHCC use but have not been detected in this study This will be the direction for further studies in order to adjust and add new elements to the research model - Phân t ch l n cuối: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .818 2795.095 351 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4.985 3.050 2.659 2.224 1.917 1.405 832 764 732 668 649 619 593 570 563 495 482 465 453 416 401 393 376 359 351 309 269 % of Cumulative Variance % 18.463 11.297 9.848 8.237 7.101 5.204 3.083 2.829 2.710 2.474 2.404 2.294 2.198 2.110 2.085 1.835 1.786 1.721 1.676 1.540 1.484 1.456 1.394 1.331 1.298 1.145 996 18.463 29.759 39.607 47.844 54.945 60.150 63.233 66.062 68.773 71.247 73.650 75.944 78.142 80.252 82.338 84.173 85.959 87.680 89.356 90.896 92.380 93.836 95.230 96.561 97.859 99.004 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Varianc % e 4.985 18.463 3.050 11.297 2.659 9.848 2.224 8.237 1.917 7.101 1.405 5.204 Extraction Method: Principal Component Analysis 18.463 29.759 39.607 47.844 54.945 60.150 Rotation Sums of Squared Loadings Total 3.052 2.975 2.965 2.791 2.656 1.802 % of Variance Cumulative % 11.304 11.018 10.981 10.335 9.838 6.673 11.304 22.322 33.303 43.638 53.476 60.150 Rotated Component Matrixa Component 801 772 748 747 737 791 781 758 753 731 773 749 748 735 722 753 738 731 717 696 TC3 TC2 TC1 TC4 TC5 DU2 DU4 DU5 DU1 DU3 DC1 DC4 DC3 DC2 DC5 CSVC3 CSVC2 CSVC4 CSVC1 CSVC5 PV1 805 PV3 798 PV4 792 PV2 768 CP3 CP1 CP2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 762 762 675 PH N T CH TƯƠNG QUAN H I QUY TUYẾN T NH BỘI Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 041 168 CSVC 245 021 PV 198 TC t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 246 806 420 11.965 000 887 1.128 020 359 10.070 000 861 1.161 163 020 290 8.151 000 866 1.154 Đ 181 025 239 7.131 000 976 1.025 CP 076 024 115 3.205 001 850 1.177 ĐC 050 023 079 2.210 028 864 1.158 a Dependent Variable: HL Model Summaryb Model R R Adjusted Std Error Square R Square of the R Square F Estimate Change Change 821a 674 667 Change Statistics 28655 674 df1 102.53 Durbin- df2 Sig F Change 298 000 a Pr dictors: (Constant), ĐC, Đ , TC, C VC, PV, CP b Dependent Variable: HL ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 50.515 8.419 Residual 24.469 298 082 Total 74.984 304 a Dependent Variable: HL b Pr dictors: (Constant), ĐC, Đ , TC, C VC, PV, CP Watson F 102.534 Sig .000b 1.742 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CẢM NHẬN TỪNG NH N TỐ - Sự tin cậy TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 N 305 305 305 305 305 t TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 55.973 55.891 53.540 55.711 53.855 One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 3.61 1.127 065 3.56 1.114 064 3.60 1.174 067 3.55 1.114 064 3.61 1.171 067 df 304 304 304 304 304 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 000 000 000 000 000 3.613 3.564 3.600 3.554 3.610 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3.49 3.74 3.44 3.69 3.47 3.73 3.43 3.68 3.48 3.74 - Mức độ đáp ứng Đ Đ Đ Đ Đ N 305 305 305 305 305 One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 4.13 848 049 4.10 909 052 4.15 821 047 4.12 873 050 4.15 824 047 t Đ Đ Đ Đ Đ df 85.051 78.762 88.263 82.369 87.915 304 304 304 304 304 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 000 000 000 000 000 4.131 4.098 4.151 4.118 4.148 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 4.04 4.23 4.00 4.20 4.06 4.24 4.02 4.22 4.05 4.24 - Năng lực phục vụ PV1 PV2 PV3 PV4 N 305 305 305 305 t PV1 PV2 PV3 PV4 55.044 54.025 55.734 57.932 One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 3.58 1.136 065 3.50 1.133 065 3.46 1.085 062 3.60 1.084 062 df 304 304 304 304 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 000 000 000 000 3.580 3.505 3.462 3.597 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3.45 3.71 3.38 3.63 3.34 3.58 3.47 3.72 - Sự đồng cảm N 305 305 305 305 305 ĐC1 ĐC2 ĐC3 ĐC ĐC5 One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 3.68 1.027 059 3.66 1.043 060 3.61 1.027 059 3.65 1.025 059 3.65 1.026 059 t ĐC1 ĐC2 ĐC3 ĐC ĐC5 - Cơ One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference df 62.569 61.283 61.316 62.254 62.084 304 304 304 304 304 000 000 000 000 000 3.679 3.659 3.607 3.652 3.646 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3.56 3.79 3.54 3.78 3.49 3.72 3.54 3.77 3.53 3.76 vật chất CSVC1 CSVC2 CSVC3 CSVC4 CSVC5 N 305 305 305 305 305 t CSVC1 CSVC2 CSVC3 CSVC4 CSVC5 49.817 52.331 53.001 53.916 51.949 One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 3.43 1.201 069 3.45 1.152 066 3.41 1.124 064 3.45 1.117 064 3.43 1.154 066 df 304 304 304 304 304 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean 95% Confidence Interval tailed) Difference of the Difference Lower Upper 000 3.426 3.29 3.56 000 3.452 3.32 3.58 000 3.410 3.28 3.54 000 3.449 3.32 3.58 000 3.433 3.30 3.56 - Chi phí CP1 CP2 CP3 N 305 305 305 t CP1 CP2 CP3 67.939 68.629 66.504 One-Sample Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 3.82 982 056 3.78 961 055 3.76 988 057 df 304 304 304 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 000 000 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3.820 3.71 3.93 3.777 3.67 3.89 3.764 3.65 3.88 PH N T CH ĐẶC TH LEVENE - Theo Loại hình DVHCC Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 1.215 df1 df2 302 Sig .298 ANOVA HL Sum of Squares 214 74.770 74.984 Between Groups Within Groups Total df 302 304 Mean Square 107 248 F Sig .432 650 - Theo quy mô doanh nghiệp Group Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 168 3.4107 48115 03712 137 3.3540 51507 04401 QuymoDN Doanh nghiệp nh HL Doanh nghiệp v a Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Equal variances 1.720 191 992 303 322 05670 05717 -.05581 16921 985 282.093 326 05670 05757 -.05662 17002 assumed HL Equal variances not assumed Phụ lục GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu lược t nh B nh Phước - Tỉnh B nh Phước tỉnh nằm v ng kinh tế trọng điểm phía nam B c giáp tỉnh Đ kNơng, Vương uốc Campuchia (260 km biên giới) Nam giáp tỉnh B nh Dương (nối dài TP HCM cách 110 km) Đông giáp tỉnh Lâm Đồng Đồng Nai Tây giáp tỉnh Tây Ninh (và phần Vương uốc Campuchia) - ố iệu thống kê 2015: Tổng diện tích t nhiên 687.15 Ha (6871,5 m2) Trong đất nơng nghiệp 617.998,21 Ha (89,96%) Đất phi nông nghiệp 68.321,96 Ha (9,9 %) Đất chưa sử d ng 83 Ha (0,12%) - Đơn vị hành có 111 xã phường (trong có 92 xã thị trấn phường) tổng số 11 huyện thị (3 thị xã) - Dân số trung b nh 2016: 953.800 người (139 người / km2) Thời điểm tháng 6/2016: 953.800 người (dân tộc thiểu số 20%) Tỷ ệ tăng t nhiên 1,12% Thế mạnh tỉnh công nghiệp (điều, hồ tiêu,ca phê, cao su, ca cao…), với tổng diện tích âu năm ước đến hết năm 2015 391.17 ha, điều, cao su tỉnh đóng vai tr thủ phủ nước Tỉnh có 18 khu cơng nghiệp (diện tích 5.211 ha), tập trung chủ yếu huyện Chơn Thành, Hớn uản, Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài khu kinh tế cửa kh u quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh) với tổng diện tích 28.300ha B nh Phước điểm đến ý tưởng môi trường đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư ngồi nước, với hàng oạt sách mở, ưu đãi thơng thống Tỉnh có tài ngun phong phú, quỹ đất dồi dào, giao thông thuận tiện, nguồn nhân công giá r , đồng thời v a rốn công nghiệp hàng nông sản … mạnh hút nhà đầu tư Tổng quan S K hoạch Đ u tư B nh Phước Th o uyết định số: 23/2016/ Đ- BND 31/5/2016 việc Ban hành BND tỉnh B nh Phước ngày uyđịnh chức năng, nhiệm v , quyền hạng cấu tổ chức của ế hoạch Đầu tư tỉnh B nh Phước Nguồn: http://www.skhdtbinhphuoc.gov.vn ế hoạch Đầu tư tỉnh B nh Phước ( chuyên môn thuộc ới ọi ắ S ) quan BND tỉnh chịu s đạo, quản ý tổ chức, biên chế hoạt động BND tỉnh đồng thời chịu s đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp v Bộ ế hoạch Đầu tư có chức tham mưu, giúp BND tỉnh th c chức quản ý nhà nước kế hoạch đầu tư, gồm: tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổ chức th c đề xuất chế, sách quản ý kinh tế xã hội địa bàn cấp tỉnh đầu tư nước, đầu tư nước địa phương quản ý nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ đấu thầu đấu thầu đăng ký doanh nghiệp phạm vi địa phương tổng hợp thống quản ý vấn đề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân tổ chức cung ứng dịch v công thuộc phạm vi quản ý nhà nước th o quy định pháp uật Cơ cấu tổ chức c a S K hoạch Đ u tư bao gồm: n h n S : đơn vị giúp việc thường tr c tr c tiếp Giám đốc ở, có chức tham mưu Giám đốc đạo, điều hành công việc tr chế độ àm việc quan, n m t nh h nh mặt hoạt động cải cách hành tổ chức cán tài - kế tốn, tổng hợp nội hành chính, quản trị quân s , dân quân, t vệ ph ng cháy, chữa cháy an ninh, trật t nội ứng d ng công nghệ thông tin tiếp nhận trả kết th o chế "một cửa" Thanh tra: có chức tham mưu, giúp Giám đốc th c việc quản ý nhà nước tra, kiểm tra, giải khiếu nại tố cáo th o quy định pháp uật chịu s đạo tr c tiếp Giám đốc ở, đồng thời chịu s hướng dẫn công tác, tổ chức nghiệp v Thanh tra Thanh tra tỉnh hướng dẫn nghiệp v Thanh tra kế hoạch đầu tư Thanh tra Bộ H Ph n h n m n n hi - Ph n T n hợ , Q ĐT : h h: ph ng chun mơn ở, có chức tham mưu, giúp Giám đốc th c quản ý nhà nước công tác quy hoạch, kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội, quốc ph ng - an ninh Tổ chức th c đề xuất chế, sách quản ý kinh tế - xã hội địa b àn tỉnh quản ý công tác ứng d ng phát triển công nghệ thông tin - Ph n Đấ hầ , Thẩm nh Gi m ầ : phòng chun mơn ở, có chức tham mưu giúp Giám đốc th c nhiệm v quản ý nhà nước ĩnh v c công tác: Đấu thầu th m định chủ trương đầu tư chương tr nh, d án đầu tư công, đề xuất d án đầu tư th o h nh thức PPP th m định d án đầu tư (bao gồm d án đầu tư ngân sách nhà nước), th m định kế hoạch đấu thầu àm đầu mối tổ chức th c công tác giám sát đầu tư - Ph n inh ế n nh: ph ng chuyên môn ở, có chức tham mưu, giúp Giám đốc th c nhiệm v quản ý nhà nước kế hoạch đầu tư ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Công thương, Giao thông vận tải, Xây d ng, Tài nguyên môi trường, khu kinh tế, Ban Dân tộc àm đầu mối tổng hợp chương tr nh m c tiêu quốc gia - Ph n h i , n xã: ph ng chun mơn, có chức tham mưu giúp Giám đốc quản ý nhà nước kế hoạch đầu tư ĩnh v c văn hoá xã hội bao gồm ngành tế, Giáo d c đào tạo, hoa học công nghệ, Lao động thương binh xã hội, Văn hóa, Thể thao Du ịch, Thông tin truyền thông, Phát truyền h nh đơn vị thuộc quan quản ý hành nhà nước khác, khối Đảng Đoàn thể (Nội v , Ngoại v , Tư pháp, Tài chính, ế hoạch, Thanh tra, Văn ph ng BND) địa bàn tỉnh Tổ chức th c kiến nghị đề xuất chế, quản ý thuộc ĩnh v c giao - Ph n Đ n ý inh nh: ph ng chuyên môn ở, thành ập th o quy định Luật Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ đăng ký kinh doanh, có chức th c đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh th o quy định Luật Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ Đăng ký kinh doanh địa bàn tỉnh th o th m quyền th c công tác th o dõi, tổng hợp t nh h nh hoạt động Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín d ng nhân dân, doanh nghiệp sau đăng ký thành ập Ph ng Đăng ký kinh doanh có dấu riêng - Ph n inh ế in ại: ph ng chuyên môn ở, có chức tham mưu, giúp Giám đốc th c nhiệm v tham mưu quản ý nhà nước hoạt động ĩnh v c: Đầu tư torng nước, đầu tư tr c tiếp nước ( DI), nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA), viện trợ tổ chức phi phủ (NGOs) địa bàn tỉnh àm đầu mối tham mưu công tác thu hút đầu tư th o dõi hợp tác nước quốc tế - Ph n nh n hi , inh ế hể T nh n: phòng chun mơn, nghiệp v ở, có chức tham mưu, giúp Giám đốc th c việc quản ý nhà nước ĩnh v c: tổng hợp thống quản ý vấn đề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân - Tr n m Trợ iú h riển nh n hi nh : đơn vị tr c thuộc ở, có tư cách pháp nhân, có dấu riêng mở tài khoản ho bạc Nhà nước Ngân hàng th o quy định, có chức tham mưu, giúp Giám đốc triển khai kế hoạch, chương tr nh hỗ trợ Chính phủ tỉnh phát triển doanh nghiệp nh v a tr c tiếp th c hoạt động tư vấn, hỗ trợ đào tạo cung cấp thông tin dịch v hỗ trợ doanh nghiệp địa bàn tỉnh * Ch độ làm việc àm việc th o chế độ Thủ trưởng, Giám đốc định vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm v , quyền hạn người chịu trách nhiệm cao trước BND tỉnh mặt hoạt động đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ H ĐT ĩnh v c công tác chuyên môn, nghiệp v trước pháp uật Các Phó Giám đốc Giám đốc phân công ph trách số ĩnh v c công tác Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc ở, đồng thời c ng Giám đốc iên đới chịu trách nhiệm trước cấp trước pháp uật phần công việc phân công ph trách Trưởng ph ng tương đương chịu trách nhiệm trước Giám đốc mặt công việc giao ph ng Phó Trưởng ph ng tương đương, người giúp việc cho Trưởng ph ng, Trưởng ph ng phân công ph trách số công tác ủy quyền điều hành tồn cơng việc ph ng Trưởng ph ng v ng mặt đảm bảo họp giao ban hàng tháng để kiểm điểm t nh h nh th c công tác tháng xây d ng chương tr nh công tác cho tháng Đồng thời tổ chức họp bất thường để phổ biến, triển khai nhiệm v đột xuất, cấp bách BND tỉnh Bộ H ĐT tư giao Hàng tháng, hàng quý, tháng, hàng năm báo cáo BND tỉnh Bộ H ĐT t nh h nh hoạt động ngành địa phương đề chương tr nh, kế hoạch kỳ sau, kiến nghị giải khó khăn, vướng m c ngành nhằm nâng cao chất ượng hiệu cơng tác giao SƠ Đ TỞ CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC Nguồn: http://www.skhdtbinhphuoc.gov.vn/3cms/to-chuc-bo-may.htm Định ngh a doanh nghiệp nh vừa Doanh nghiệp nh v a (Th o Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009) sở kinh doanh đăng ký kinh doanh th o quy định pháp uật, chia thành ba cấp: siêu nh , nh , v a th o quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số ao động b nh quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên), c thể sau: Quy mơ DN siêu nh Khu vực I Nông, lâm nghiệp thủy sản II Công nghiệp xây d ng III Thương mại dịch v Doanh nghiệp nh Doanh nghiệp vừa Số lao Tổng Số lao Tổng nguồn Số lao động nguồn vốn động vốn động 10 người 20 tỷ đồng t 10 t 20 tỷ t 200 người đến đồng đến 100 người đến 200 người tỷ đồng 300 người t 10 t 20 tỷ t 200 người đến đồng đến 100 người đến 200 người tỷ đồng 300 người t 10 t 10 tỷ t 50 người đến đồng đến 50 người đến 50 người tỷ đồng 100 người trở xuống trở xuống 10 người 20 tỷ đồng trở xuống trở xuống 10 người 10 tỷ đồng trở xuống trở xuống Nguồn: Chính ph (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM TIẾN SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ... Các nhân tố ảnh hưởng đến s hài ng Doanh nghiệp nh v a sử d ng dịch v hành cơng ế hoạch Đầu tư B nh Phước II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm v đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến s hài Doanh nghiệp. .. s hài nh v a sử d ng dịch v hành công ng Doanh nghiệp ế hoạch Đầu tư B nh Phước - Th h i, qua phân tích iệu điều tra t 305 Doanh nghiệp nh v a nh sử d ng dịch v hành cơng ế hoạch Đầu tư B nh Phước,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại sở kế hoạch và đầu tư bình phước , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại sở kế hoạch và đầu tư bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay