Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix chi nhánh công ty cổ phần bia sài gòn miền đông tại bình phước

102 3 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM VĂN TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MARKETING MIX CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN MIỀN ĐƠNG TẠI BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM VĂN TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG MARKETING MIX CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN MIỀN ĐƠNG TẠI BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành : 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS TRƯƠNG QUANG DŨNG TP HỒ CHÍ MINH tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ TRƯƠNG QUANG DŨNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện PGS.TS Võ Phước Tấn Phản biện TS Nguyễn Thành Long TS Lại Tiến Dĩnh Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH–ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TP.HCM,ngày … tháng… năm2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM VĂN TÀI Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Hải Dương 11-02-1985 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820226 I- Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG MARKETING MIX CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN MIỀN ĐƠNG TẠI BÌNH PHƯỚC II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu cho thấy thực trạng hoạt động Marketing mix Chi nhánh Bia Sài Gòn Miền Đơng Bình Phước từ đưa số giải phát nhằm hoàn thiện hệ thống Marketing mix hoạt động kinh doanh cho Chi nhánh III- Ngày giao nhiệm vụ: Ngày 19 Tháng 10 năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Ngày 31 Tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Trương Quang Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, tất số liệu, tư liệu sử dụng luận văn thu thập từ nguồn thực tế hoàn toàn trung thực Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên làm luận văn PHẠM VĂN TÀI ii LỜI CÁM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu, tận tình giúp đỡ q thầy giáo, tơi hồn thành chương trình học tập nghiên cứu luận văn với đề tài: “ Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix Chi Nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Đơng Bình Phước ” Tơi xin chân thành cảm ơn TS Trương Quang Dũng tạo điều kiện tận tình hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin gởi lời cảm ơn đến bạn khố học anh chị khóa trước chia sẻ, giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn anh, chị đồng nghiệp cơng ty Bia Sài Gòn Miền Đơng Chi nhánh Bình Phước giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Quý lãnh đạo công ty cung cấp nhiều thơng tin q báu đóng góp ý kiến cho tơi q trình nghiên cứu đề tài Học viên PHẠM VĂN TÀI iii TĨM TẮT Hồn thiện hoạt động Marketing mix hoạt động kinh doanh yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thực mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh công ty.Với mục tiêu đặt ra, luận văn giải số vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn khái quát sở lý luận chung hoạt động Marketing mix Thứ hai, vận dụng sở lý luận để đánh giá thực trạng hoạt động Marketing mix hoạt động kinh doanh Chi nhánh bình Phước Từ kết đánh giá thực trạng, luận văn khó khăn, tồn mặt đạt hoạt động Marketing mix công ty Thứ ba, vào sở lý luận thực trạng hoạt động Marketing mix công ty, luận văn nghiên cứu, đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện hoạt động Marketing mix thị trường Bình Phước Các giải pháp khơng áp dụng cho thị trường Bình Phước nói riêng mà áp dụng với khu vực khác cơng ty Bia Sài Gòn Miền Đơng Hy vọng kết nghiên cứu mang lại thay đổi tích cực góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời gian tới iv ABSTRACT Improving the marketing mix for business – Branch of Sai Gon-East Beer at Binh Phuoc is one of the factors contribute toimproving the quality of services and approve the goal of improving company's business performance As set objectives, Content includes three core issues following: Firstly, presents the basis theoretical about Marketing mix This is the basic theory for author can analyze and issue solutions Secondly, assess the true state of activity Marketing mix for business of Branch of Sai Gon-East Beer at Binh Phươc Base on current situations, thesis has pointed out difficulties exist and the surface was achieved for Branch of Sai Gon-East Beer at Binh Phươc Thirdly, presents the basis theoretical about Marketing mix and current situations in Branch, author gives more solutions for contribute to improving the marketing mix for business at Binh Phuoc market These solutions are not applicable to business at Binh Phuoc market in particular , but also can be applied to other market in Sai Gon-East Beer Hopefully results of this study will bring positive changes, improve business performancein Sai Gon Beer v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT .iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ MARKETING MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1.Những vấn đề chung Marketing Mix hoạt động kinh doanh 1.1.1.Các khái niệm Marketing, Marketing Mix hoạt động kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.1.2 Khái niệm Marketing Mix hoạt động kinh doanh 1.1.2 Vai trò Marketing Marketing Mix hoạt động kinh doanh 1.1.2.1 Vai trò Marketing 1.1.2.2 Vai trò Marketing Mix hoạt động kinh doanh 1.2 Nội dung Marketing Mix hoạt động kinh doanh 1.2.1 Sản phẩm ( product) chiến lược sản phẩm 1.2.1.1 Sản phẩm vi 1.2.1.2 Chiến lược sản phẩm 10 1.2.2 Giá (Price) chiến lược giá 12 1.2.2.1 Giá 12 1.2.2.2 Chiến lược giá 14 1.2.3 Phân phối (Place) chiến lược phân phối 16 1.2.3.1 Phân phối 16 1.2.3.2 Chiến lược phân phối 18 1.2.4 Chiêu thị ( Promotion) chiến lược chiêu thị 20 1.2.4.1 Chiêu thị 20 1.2.4.2 Chiến lược chiêu thị 20 1.2.5 Con người (People) chiến lược phát triển nguồn nhân lực 21 1.2.5.1 Con người 21 1.2.5.2 Chiến lược người 22 1.2.6 Quy trình ( Process) chiến lược quy trình 23 1.2.6.1 Quy trình 23 1.2.6.2 Chiến lược quy trình 23 1.2.7 Triết lý (Philosophy) chiến lược triết lý 23 1.2.7.1 Triết lý 23 1.2.7.2 Chiến lược triết lý 24 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing mix 24 1.4 Thị trường Bia Việt Nam 25 1.4.1 Khái quát thị trường Bia Việt Nam 25 1.4.2 Thực trạng thị trường tiêu thụ bia Việt Nam 27 1.4.3 Quy định luật pháp mặt hàng bia rượu 29 Tóm tắt chương 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CHI NHÁNH CƠNG TY BIA SÀI GỊN MIỀN ĐƠNG TẠI BÌNH PHƯỚC 31 2.1 Tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Bình Phước 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 73 vụ khách hàng hiệu phát triển quy trình hoạt động chuẩn tới tất toàn thể nhân viên công ty Trong thời gian tới, công ty cần phổ biến quy trình hoạt động chuẩn từ cấp quản lý tới toàn nhân viên tập huấn cho họ áp dụng quy trình hoạt động chuẩn hiệu phù hợp Ngoài ra, theo điều tra phản ánh nhiều khách hàng có số nhân viên bán hàng trực tiếp hiểu biết không sâu sản phẩm công ty, kỹ bán hàng không tốt nên khiến khách hàng thiếu tin cậy vào sản phẩm công ty cung cấp Cần rút ngắn chu trình đặt hàng-thanh tốn, tức khoảng thời gian trôi qua từ lúc nhận đơn đặt hàng, giao hàng tốn Chu trình có nhiều bước bao gồm chuyển giao đơn hàng cho nhân viên kinh doanh, nhận đơn kiểm tra dư nợ khách hàng, kiểm tra hàng tồn, vận chuyển hàng hóa đơn, tiếp nhận tiền thah tốn Nếu chu trình dài hài lòng khách hàng lợi nhuận công ty thấp Các mặt hàng bia có quy định thời gian sử dung thê cần kiểm sốt chặt chẽ quy trình hàng lưu kho hàng tồn kho nhằm giảm chi phí kho, chi phí vốn, thuế, bảo hiểm hư hỏng Cần hoàn thiện phát triển phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến DMS.One cho nhân viên tiếp thị quán, nhà hàng nhằm quản lý dòng chảy sản phẩm, bước đại hóa cơng tác bán hàng tăng cường sức cạnh tranh với hãng bia đối thủ thời gian tới 3.2.7 Giải pháp hoàn thiện chiến lược triết lý Đề chiến luợc quản trị phát triển thuong hiẹu Bia Sài Gòn co sở phân tích đạc tính, giá trị thuong hiẹu, tâm lý khách hàng hu ớng dẫn xác lạp quyền bảo họ sở hữu công nghiẹp nuớc ta Thiết kế thuong hiẹu sản phẩm rõ ràng quán với thuong hiẹu Sabeco thông điẹp nhằm vào thị truờng mục tiêu đuợc xác định rõ ràng Viẹc thiết kế thuong hiẹu cần đảm bảo tiêu chí dễ nhớ, có ý nghĩa, dễ chuyển đổi, dễ thích nghi, dễ bảo họ 74 Tạn dụng hẹ thống ebsite có uy tín, với đọi ngũ biên tạp viên giỏi để xúc tiến truyền thông cho sản phẩm Internet Tích cực tham gia hoạt đọng bảo trợ, tài trợ chuong trình xã họi ngành rọng hon quốc gia Quảng cáo xúc tiến bán hàng thường xuyên hướng nỗ lực công ty vào thực công tác sản phẩm có chất lượng đủ tốt, việc có ý nghĩa sản phẩm cơng ty có chất lượng cao chất lượng mà làm quảng cáo mạnh mẽ có làm cho công ty khách hàng thêm Thực chăm sóc khách hàng chu đáo trước, sau bán hàng Tóm tắt chương Trên sở hệ thống sở lý luận marketing – mix, thị trường bia Việt Nam chương kết phân tích, đánh giá hoạt động marketing mix 7p hoạt động kinh doanh Chi nhánh công ty cổ phần Bia Sài Gòn miền Đơng Bình Phước chương 2, chương luận văn nêu định hướng mục tiêu phát triển ngành Chi nhánh thời gian tới Trong chương này, vào tình hình thực tế định hướng phát triển ngành, tác giả trình bày giải pháp để hoàn thiện hệ thống marketing mix, marketing 7p hoạt đông kinh doanh Chi nhánh Các giải pháp tác giả đưa giải pháp hoàn thiện chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược kênh phân phối, chiến lược chiêu thị, chiến lược người, chiến lược quy trình chiến lược triết lý Hy vong với giải pháp này, giúp công ty phát triển thời kỳ tới 75 KẾT LUẬN Tồn cầu hóa kinh tế thể hóa kinh tế khu vực làm gia tăng liên kết trực tiếp doanh nghiệp nước, đồng thời buộc doanh nghiệp phải trực tiếp cạnh tranh với ngày gay gắt Các doanh nghiệp phải hoạt động môi trường cạnh tranh liệt có thay đổi nhanh chóng khoa học – cơng nghệ, đạo luật mới, sách quản lý thương mại trung thành khách hàng ngày giảm sút “Các công ty phải chạy đua với tuyến đường với biển báo luật lệ thay đổi, khơng có tuyến đích, khơng có chiến thắng vĩnh cửu Họ buộc phải không ngừng chạy đua hy vọng chạy theo hướng mà cơng chúng mong muốn” marketing công cụ giúp doanh nghiệp chạy đua nhanh tuyến đường chọn Luận văn xây dựng với mong muốn sở lý luận thực tiễn đánh giá phân tích, để đưa giải pháp ứng dụng vào thực tế nhằm góp phần hồn thiện hệ thống marketing mix marketing 7p hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn miền Đơng Bình Phước, hướng tới mục tiêu đề phát triển ngày vững mạnh Với kết cấu gồm chương, luận văn đề cập tới số nội dung marketing – mix, tổng quan thị trường bia,về thực trạng kinh doanh bia Chi nhánh cơng ty cổ phần Bia SGMĐ Bình Phước, đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing mix marketing 7p hoạt động kinh doanh công ty Với mục tiêu đặt ra, đề tài giải số vấn hoàn thiện chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược kênh phân phối, chiến lược chiêu thị, chiến lược người, chiến lược quy trình chiến lược triết lý Hy vong với giải pháp này, giúp công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng hơn, hướng tới mục tiêu Ban lãnh đạo Công ty trở thành đơn vị kinh doanh phân phối dẫn đầu khơng thị trường Bình Phước nói riêng mà toàn khu vực 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Philip Kotler (2000), Quản trị marketing, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Thành Phố Hồ Chí Minh Philip Kotler & Armstrong Gary (2004), Những nguyên lý tiếp thị - Tập 1, Nhà Xuất Bản Thống kê, Thành Phố Hồ Chí Minh Philip Kotler (2007), Marketing bản, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Thành Phố Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp & Th.S Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược & sách kinh doanh, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu khoa học Marketing, Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Trương Đình Chiến (2012), Quản trị kênh phân phối, Nhà xuất ĐH inh tế quốc dân Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015 Chi nhánh Bia SGMĐ Bình Phước Tiếng anh E.J McCarthy (1960), BasicMarketing:AManagerial Approach , Homewood, IL: Irwin Booms,Bernard H and Bitner, MaryJ(1981), “Marketing Strategies and Organisation Structures For Service Firms”, In Marketing of Services: 1981 Special Educators‟ Conference Proceedings, James Donnelly and William George, (Eds), Chicago, American Marketing Association PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa q ơng/bà, học viên cao học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Hiện thực đề tài Luận văn Thạc sĩ kinh tế:“ Một số giải pháp hồn thiện hệ thống marketing mix Chi Nhánh Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Đơng Bình Phước” Kính mong q ơng/bà trả lời giúp số câu hỏi nghiên cứu sau Ý kiến khách quan ông/bà góp phần định thành công nghiên cứu Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ ông/bà dùng cho nghiên cứu giữ bí mật A Tên doanh nghiệp: Tên giao dịch (nếu có): B Địa doanh nghiệp: C Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cửa hàng bán buôn Doanh nghiệp tư nhân hác D Loại hình kinh doanh: Câu 1: Đánh giá khách hàng mức độ phong phú sản phẩm Chi nhành Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Đơng Bình Phước cung cấp ? Rất Ít Trung bình Phong phú Rất phong phú Câu 2: Đánh giá khách hàng mặt hình thức thể sản phẩm bia Sabeco mà Chi nhánh bán? Rất xấu Xấu Trung bình Đẹp Rất đẹp Câu 3: Đánh giá khách hàng chất lượng sản phẩm cuả bia Sabeco mà Chi nhánh bán? Rất Kém Trung bình Tốt Rất tốt Câu 4: Đánh giá khách hàng giá sản phẩm bia mà Chi nhánh bán? Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao Câu 5: Đánh giá khách hàng mức chiết khấu Chi nhánh áp dụng? Rất Ít Trung bình Phong phú Rất phong phú Câu 6: Đánh giá khách hàng mạng lưới phân phối Chi nhánh Bình Phước? Rất Ít Trung bình Phong phú Rất phong phú Câu 7: Đánh giá khách hàng cách họ tiếp cận với sản phẩm bia Chi nhánh? Đội ngũ bán hàng cá nhân NPP Nhân viên tiếp thị Báo, tạp chí, nnternet Đại lý bán bn Khác Câu 8: Đánh giá khách hàng hình thức quảng cáo sản phẩm bia Chi nhánh? Rất xấu Xấu Trung bình Đẹp Rất đẹp Câu 10: Đánh giá khách hàng chương trình khuyến thực Chi nhánh? Rất Ít Trung bình Phong phú Rất phong phú Câu 11: Đánh giá khách hàng phong cách làm việc Chi nhánh? Rất chậm Chậm Trung bình Năng động Rất động Câu 12: Đánh giá khách hàng thái độ làm việc nhân viên Chi nhánh? Rất không nhiệt tình Khơng nhiệt tình Trung bình Nhiệt tình Rất nhiệt tình Câu 13: Đánh giá khách hàng trình độ chuyên môn nhân Chi nhánh? Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao Câu 14: Đánh giá khách hàng quy trình cung ứng sản phẩm Chi nhánh? Rất phức tạp Phức tạp Trung bình Đơn giản Rất đơn giản Câu 15: Đánh giá khách hàng trang thiết bị, công nghệ việc triển khai sản phẩm Chi nhánh? Rất thấp Thấp Trung bình Xin cảm ơn giúp đỡ quý ông/bà! Hiện đại Rất đại Phụ lục 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT Bảng 1: Sản phẩm SP1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất 1.77 1.77 1.77 Ít 32 14.16 14.16 15.93 Trung bình 91 40.27 40.27 56.19 Phong phú 63 27.88 27.88 84.07 Rất phong phú 36 15.93 15.93 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng SP2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất xấu 20 8.85 8.85 8.85 Xấu 57 25.22 25.22 34.07 Trung bình 80 35.40 35.40 69.47 Đẹp 53 23.45 23.45 92.92 Rất đẹp 16 7.08 7.08 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng SP3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất 3.98 3.98 3.98 Kém 23 10.18 10.18 14.16 Trung binh 98 43.36 43.36 57.52 Tốt 77 34.07 34.07 91.59 Rất tốt 19 8.41 8.41 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng Bảng 2: Giá MG1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất thấp 3.54 3.54 3.54 Thấp 39 17.26 17.26 20.80 Trung bình 84 37.17 37.17 57.96 Cao 54 23.89 23.89 81.86 Rất cao 41 18.14 18.14 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng MG2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất 11 4.87 4.87 4.87 Ít 64 28.32 28.32 33.19 Trung bình 80 35.40 35.40 68.58 Phong phú 48 21.24 21.24 89.82 Rất phong phú 23 10.18 10.18 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng Bảng 3: Phân phối PP Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất 19 8.41 8.41 8.41 Ít 62 27.43 27.43 35.84 Trung binh 90 39.82 39.82 75.66 Phong 34 15.04 15.04 90.71 Rất phong phú 21 9.29 9.29 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng Bảng 4: Chiêu thị CT1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Đội ngũ bán hàng cá nhân 50 22.12 22.12 22.12 NPP 74 32.74 32.74 54.87 14 6.19 6.19 61.06 Đại lý bán buôn 56 24.78 24.78 85.84 Khác 32 14.16 14.16 100.0 226 100.0 100.0 Nhân viên tiếp thị Báo, tạp chí, internet Tổng cộng CT2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất xấu 19 8.41 8.41 8.41 Xấu 54 23.89 23.89 32.30 Trung binh 82 36.28 36.28 68.58 Đẹp 56 24.78 24.78 93.36 Rất đẹp 15 6.64 6.64 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng CT3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất 11 4.87 4.87 4.87 Ít 65 28.76 28.76 33.63 Trung bình 78 34.51 34.51 68.14 Phong phú 45 19.91 19.91 88.05 Rất phong phú 27 11.95 11.95 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng Bảng 5: Nhân lực CN1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất chậm 22 9.73 9.73 9.73 Chậm 85 37.61 37.61 47.35 Trung bình 88 38.94 38.94 86.28 Năng động 20 8.85 8.85 95.13 Rất động 11 4.87 4.87 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng CN2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất khơng nhiệt tình 17 7.52 7.52 56 24.78 24.78 Trung binh 98 43.36 Nhiệt tình 46 20.35 20.35 96.02 3.98 3,98 100.0 226 100.0 100.0 hơng nhiệt tình Rất nhiệt tình Tổng cộng 43.36 7.52 32.30 75.66 CN3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất thấp 13 5.75 5.75 5.75 Thấp 48 21.24 21.24 26.99 Trung binh 80 35.40 35.40 62.39 Cao 59 26.11 26.11 88.50 Rất cao 26 11.50 11.50 100.0 226 100.0 100.0 Tổng cộng Bảng 6: Quy trình QT Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất phức tạp 35 15.49 15.49 15.49 Phức tạp 66 29.20 29.20 44.69 Trung binh 77 34.07 34.07 78.76 Đơn giản 42 18.58 18.58 97.35 2.65 2.65 100.0 226 100.0 100.0 Rất đơn giản Tổng cộng Bảng 7: Thực hóa HT Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất thấp 20 8.85 8.85 8.85 Thấp 61 26.99 26.99 35.84 Trung bình 84 37.17 37.17 73.01 Hiện đại 42 18.58 18.58 91.59 Rất đại 19 8.41 8.41 100.0 Tổng cộng 226 100.0 100.0 Phụ lục 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH BIA SÀI GỊN MIỀN ĐƠNG TẠI BÌNH PHƯỚC Stt Nội dung Năm 2013 2014 2015 Doanh thu 443.345.674.387 415.006.044.595 397.372.020.210 Giá vốn hàng bán 409.794.116.583 385.820.295.316 368.662.524.977 Chi phí bán hàng 19.219.127.550 18.927.679.586 19.084.132.381 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.404.510.354 1.995.140.538 2.007.080.500 Chi phí tài 95.031.684 87.992.094 93.136.429 Chi phí quản lý khác 22.672.734 48.982.548 82.752.271 Chi phí khác 75.865.258 55.376.545 44.865.545 Thu nhập khác 129.634.835 105.520.952 97.513.760 Lợi nhuận khác 53.769.577 50.144.407 52.648.215 Lợi nhuận trước thuế 11.756.445.518 8.075.809.511 7.390.745.227 Lợi nhuận sau thuế 9.405.156.414 6.460.647.609 5.911.596.182 ( Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015) Phụ lục 4: SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ CHI NHÁNH BIA SÀI GỊN MIỀN ĐƠNG TẠI BÌNH PHƯỚC NĂM 2015 Chỉ tiêu kế hoạch Thực SG 450 (két) SG 450 (thùn g) SG 355 (két) CTY TNHH TMDV THANH TUẤN - 26,53 54,428 84,650 128,117 DNTN TM-DV PHƯƠNG HÀ 1,599 60,80 88,000 57,750 26,09 33,65 83,950 23,30 33,76 - 7,000 Tên Nhà phân phối DNTN TIẾN ĐẠT DNTN TMDV QUANG MINH CTY TNHH MTV TM THIÊN LỘC SG 355 (két) BIA 333 (thùng) BIA 330 (két) BIA 330 (thùn g) Sago ta Tổng 2,396,3 36 72% 46% 59% 98% 76% 60% 74% 64,755 2,555,0 03 112% 96% 86% 89% 93% 59% 95% 168,7 00 190,400 4,521,2 88 69% 37% 115% 93% 106% 108% 81% 99% 98,720 68,34 103,240 2,549,0 58 58% 87% 46% 163% 81% 157% 78% 109% 3,746 12,680 6,298 15,750 364,213 128% 47% 75% 28% 72% 87% 64% - 720 - 406 8,934 85% 83% 95% 93% 101 % 70% 92,5% 66% 63% 100% 110% 51% 58% 83% SG 450 (thùng ) SG 355 (két) 139,400 - 19,230 25,120 84,891 69,800 500 68,211 129,684 159,752 176,335 18,0 40 43,900 60,500 84,600 65,700 8,000 17,000 22,900 22,000 BIA 330 (két) BIA 330 (thùng) COOPMARK BP KHO CHI NHÁNH SG 450 (thùng) SG 450 (két) BIA 333 (thùng) % KH/TH BIA 333 (thùng) BIA 330 (két) BIA 330 (thùng) 50,316 126,0 03 105,500 84,827 49,917 75,72 12,500 96,775 120,131 13,5 50 29,300 20,350 - 8,950 - Tổng (lít) SG 450 (két) 63% 50,99 161,7 43 278,278 349,584 480,260 473,235 32,0 90 138,19 230,818 332,484 445,0 68 480,051 12,394, 832 - 11,23 34,568 22,633 50,199 23,100 - 7,450 21,940 22,700 55,12 11,830 852,048 - 3,116 12,625 8,884 22,125 9,599 - 1,400 10,339 7,700 19,35 3,300 299,325 - 33,57 84,687 44,900 88,075 56,100 150 31,795 70,590 33,066 92,78 25,380 1,829,5 96 95% 83% 74% 105% 45% 34% 81% CTY TNHH MTV SIÊU THỊ GĐ - 25,53 70,780 50,200 76,825 72,700 - 26,701 37,790 78,778 71,75 75,050 2,171,6 49 105% 53% 157% 93% 103% 50% 99% CTY TNHH TM-DV IM NGỌC - 39,10 59,834 41,267 76,685 46,701 - 37,402 45,155 34,002 66,09 27,984 1,544,0 00 96% 75% 82% 86% 60% 47% 80% KHO PHỤ BÌNH LONG - 112,5 262,494 167,884 313,909 208,200 150 104,74 185,814 176,246 305,0 143,544 6,696,6 93% 71% 105% 97% 69% 43% 85,8% DNTN QUỐC ANH THU DNTN HOÀNG YẾN DNTN LÝ QUỲNH 59 TỔNG CỘNG (KÉT/THÙNG) TỔNG CỘNG (LÍT) TỔNG CỘNG THÁNG (LÍT) TỶ LỆ 98 17 50,99 274,3 02 540,772 517,468 794,169 681,435 32,2 40 242,94 416,632 508,730 750,1 66 623,595 458,9 64 2,172, 472 3,839,481 4,098,347 5,241,515 5,396,965 290, 160 1,924, 093 2,958,087 4,029,142 4,951, 096 4,938,872 21,207,744 19,096,218 90,04% 63% 89% 77% 19,091, 450 90,04% 98% 94% 92% 59% ... đề tài “ Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Đơng Bình Phước “để thực luận văn tốt nghiệp mình, mặt khác với hy vọng giúp Công ty khẳng... hoạt động Marketing Mix trong hoạt động kinh doanh Chi nhánh Bia Sài Gòn Miền Đơng Bình Phước Thứ ba, đề giải pháp nhằm hoàn thiện Marketing Mix Chi nhánh Bia Sài Gòn Miền Đơng Bình Phước Đối... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM VĂN TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MARKETING MIX CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN MIỀN ĐƠNG TẠI BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix chi nhánh công ty cổ phần bia sài gòn miền đông tại bình phước , Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix chi nhánh công ty cổ phần bia sài gòn miền đông tại bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay