Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của cán bộ, nhân viên tại công ty TNHH MTV xây dựng công trình tân cảng

163 5 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM HOÀNG TUẤN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ GẮN KẾT CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TÂN CẢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành :Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM PHẠM HỒNG TUẤN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ GẮN KẾT CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TÂN CẢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành :Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI LÊ HÀ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học :PGS.TS.BÙI LÊ HÀ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 30 tháng 01 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếucó) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM HOÀNG TUẤN Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh:07/11/1988 Nơi sinh : Hà Nội Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV : 1541820235 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Cơng ty TNHH MTV Xây dựng cơng trình Tân cảng II- Nhiệm vụ nội dung: * Nhiệm vụ: Tổng hợp lý luận mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng; xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Công ty; xác định giá trị cụ thể tác động nhân tố đến mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Công ty thông qua điều tra khảo sát * Nội dung đề tài gồm có chương chính: Tổng quan nghiên cứu; sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết nghiên cứu; hàm ý quản trị kiến nghị; đưa mơ hình nhân tố tác động đến mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng, từ đưa hàm ý quản trị nhằm mang lại nguồn cảm hứng công việc, tạo nhiệt huyết giúp cán bộ, nhân viên gắn kết lâu dài với Công ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 15 tháng 02 năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 31 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS.BÙI LÊ HÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Hoàng Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô TrườngĐại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh người trang bị cho kiến thức thời gian tham gia học tập trường Xin chân thành cảm ơn PGS.TS.BÙI LÊ HÀ, người bổ sung cho nhiều kiến thức quý báu hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, định hướng giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng đãtạo điều kiện cho khảo sát, nghiên cứu luận văn Sau xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị công ty, người thân bạn học lớp Quản trị kinh doanh 15SQT22 hỗ trợ, góp ý chân thành động viên tơi suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Một lần xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô trường Đại học Hutech; PGS.TS.Bùi Lê Hà; toàn thể Anh, Chị học viên lớp 15SQT22 Anh, Chị cán bộ, nhânviên Cơng ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng Phạm Hồng Tuấn iii TĨM TẮT “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Tân cảng” nhằm mục đích xác định nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết làm việc cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng Dựa nghiên cứu lý thuyết tiêu chí đánh giá vấn đề liên hệ, phối hợp với tham khảo ý kiến nhóm thảo luận, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng gồm thành phần: -Bản chất công việc; -Lãnh đạo; -Cơ hội đào tạo thăng tiến; -Điều kiện làm việc; -Phúc lợi; -Đồng nghiệp; -Thu nhập Từ mơ hình đề xuất ban đầu, tác giả tiến hành điều tra với cỡ mẫu 223 áp dụng phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha phân tích EFA, hồi quy tuyến tính, phân tích ANOVA Kết nghiên cứu cho thấy mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng gồm thành phần: - Thu nhập; - Đồng nghiệp; - Phúc lợi; - Điều kiện làm việc; - Lãnh đạo; - Bản chất công việc Từ kết nghiên cứu tác giả thảo luận đưa hàm ý quản trị nhằm mang lại nguồn cảm hứng công việc, tạo nhiệt huyết giúp cán bộ, nhân viên gắn kết lâu dài với Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Tân cảng iv ABSTRACT "The study of factors affecting the level of cohesion of the staff at the Tan Cang Construction LLC" aims to determine the factors affecting the cohesion of officials and staff at this organisation Based on the theoretical study on assessment criteria of the concerned issues, and the consultation of the panel discussion, the author proposes a study model of factors affecting the level of cohesion of the staff at the Tan Cang Construction LLC that comprises elements: Nature of work; Leadership; Opportunities training and advancement; Working conditions; Welfare; Colleagues; Income From the initial proposed model, the author undertakes a questionaire survey of a sample size two hundred twenty three objects, and applied Cronbach's Alpha test and EFA, linear regression, ANOVA analysis methods The study results showed that the level of staff cohesion at the Tan Cang Construction LLC comprise components: Income, Colleagues, Welfare, Working conditions, Leadership, 6.the Nature of work From the study’s results the author discuss managerial implications to provide inspiration to the work and create enthusiasm to help officers and staff in strong cohesion with the Tan Cang Construction LLC v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết .5 2.1.1 Khái niệm Sự gắn kết .5 2.1.2 Khái niệm Sự gắn kết với tổ chức 2.1.3 Khái niệm Động viên 2.2 Vai trò gắn kết người lao động với tổ chức 2.3 Mối quan hệ hài lòng cơng việc gắn kết cán bộ, nhân viên với tổ chức 2.4 Các lý thuyết liên quan đến gắn kết 2.4.1 Lý thuyết thứ bậc nhu cầu Maslow 2.4.2 Lý thuyết ERG Clayton Alderfer(1969) 11 2.4.3 Thuyết thành tựu David MeClelland(1988) 12 2.4.4 Thuyết nhân tố Herzberg(1959) 12 vi 2.4.5 Thuyết công Adam(1963) .14 2.4.6 Thuyết kỳ vọng Vroom(1964) .15 2.5 Các mơ hình đo lường gắn kết với tổ chức .16 2.5.1Theo nghiên cứu Ronit Bogler đồng (2004): 16 2.5.2 Mơ hình nghiên cứu động viên áp lực tác động đến mức độ gắn kết Nikolaos & Panagiotis,2011 16 2.5.3 Mơ hình nghiên cứu nhu cầu kỳ vọng công việc (Kets de Vries, 1994) .17 2.6 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 19 2.6.1Mơ hình nghiên cứu 19 2.6.2 Giả thuyết nghiên cứu 20 2.7 Giới thiệu khái quát Công ty xây dựng cơng trình Tân cảng .23 TĨM TẮT CHƯƠNG .26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thiết kế nghiên cứu 27 3.1.1Phương pháp nghiên cứu 27 3.1.2Quy trình nghiên cứu .29 3.1.3Phương pháp chọn mẫu 30 3.1.3.2Phương pháp chọn mẫu .30 3.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi 31 3.2 Xây dựng thang đo .31 3.2.1Thang đo nhân tố Bản chất công việc 32 TÓM TẮT CHƯƠNG .37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu .38 4.1.1 Mẫu dựa đặc điểm giới tính 38 4.1.2 Mẫu dựa độ tuổi .38 4.1.3 Mẫu dựa thâm niên làm việc 39 4.1.4 Mẫu dựa trình độ học vấn .39 Descriptives MDGK N Mean Std Std Deviation Error 95% Minimum Maximum ConfidenceInterv al for Mean Lower Upper Bound Bound Khoa kham, chua benh 157 3.9643 66236 05286 3.8599 4.0687 1.80 5.00 Phong ban chuc nang 54 3.9778 58104 07907 3.8192 4.1364 2.80 5.00 Van phong 12 4.1000 48617 14035 3.7911 4.4089 3.60 5.00 Total 223 3.9749 63366 04243 3.8913 4.0585 1.80 5.00 ANOVA MDGK Sum of Squares (Combined) df Mean Square F Sig Unweighted 206 205 103 255 205 508 776 477 Weighted 134 134 330 566 Deviation 220 072 179 404 673 Within Groups 072 88.934 Total 89.139 222 Between Groups Linear Term Descriptives MDGK N Can bo lanh dao Mean Std Std Error 95% Confidence Minimum Maximum Deviation Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 4.6667 53166 21705 4.1087 5.2246 3.80 5.00 Bac si 35 3.9771 80260 13566 3.7014 4.2528 1.80 5.00 Y si 41 3.8878 52735 08236 3.7214 4.0543 2.20 4.80 Y ta 3.1000 42426 30000 -.7119 6.9119 2.80 3.40 Dieu duong 69 3.9304 64336 07745 3.7759 4.0850 2.40 5.00 Ho ly 14 4.2429 49102 13123 3.9594 4.5264 3.20 5.00 Nhan vien phuc vu 11 4.0000 20000 06030 3.8656 4.1344 3.80 4.40 Nhan vien phong ban, van phong 20 3.8500 65172 14573 3.5450 4.1550 2.20 5.00 25 4.0800 58878 11776 3.8370 4.3230 2.60 4.80 223 3.9749 63366 04243 3.8913 4.0585 1.80 5.00 Chuyen mon khac Total ANOVA MDGK (Combined) Unweighted Between Groups Linear Term Sum of Squares 6.450 367 df Mean Square 806 367 F Sig 2.087 950 038 331 Weighted 000 000 001 977 Deviation 214 921 386 2.385 023 Within Groups 6.450 82.689 Total 89.139 222 Descriptives MDGK N Mean Std Std Deviation Error 95% Minimum Maximum ConfidenceInterva l for Mean Lower Bound Upper Bound 1-5 nam 6-10 nam 63 60 4.0571 3.9133 58852 07415 58613 07567 3.9089 4.2054 3.7619 4.0647 2.20 2.80 5.00 5.00 11-15 nam 47 3.8340 71544 10436 3.6240 4.0441 1.80 5.00 16-20 nam 20 3.9900 58929 13177 3.7142 4.2658 2.60 5.00 > 20 nam 33 4.1212 68363 11900 3.8788 4.3636 2.20 5.00 Total 223 3.9749 63366 04243 3.8913 4.0585 1.80 5.00 ANOVA MDGK Sum of Squares (Combined) df Mean Square F Sig 2.297 167 574 167 1.442 419 221 518 Linear Term Weighted 026 026 065 799 Deviation 2.271 757 1.901 130 Within Groups 86.842 218 398 Total 89.139 222 Between Groups Unweighted KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNGBÌNH T-Test One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean BCCV1 BCCV2 223 223 3.60 3.45 826 841 055 056 BCCV3 223 3.31 929 062 BCCV4 223 3.11 1.057 071 BCCV5 223 3.05 1.118 075 BCCV 223 3.2309 84391 05651 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper BCCV1 BCCV2 65.097 61.205 222 222 000 000 3.601 3.448 3.49 3.34 3.71 3.56 BCCV3 53.189 222 000 3.309 3.19 3.43 BCCV4 43.953 222 000 3.112 2.97 3.25 BCCV5 40.799 222 000 3.054 2.91 3.20 BCCV 57.172 222 000 3.23094 3.1196 3.3423 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean LD1 LD4 223 223 3.19 3.18 1.049 1.098 070 074 LD5 223 3.20 1.061 071 LD 223 3.1913 92689 06207 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper LD1 LD4 45.407 43.316 222 222 000 000 3.188 3.184 3.05 3.04 3.33 3.33 LD5 45.063 222 000 3.202 3.06 3.34 LD 51.416 222 000 3.19133 3.0690 3.3137 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DKLV2 DKLV3 223 223 3.30 3.42 1.051 964 070 065 DKLV4 223 3.44 947 063 DKLV5 223 3.39 947 063 DKLV 223 3.3890 76359 05113 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper DKLV2 DKLV3 46.954 52.993 222 222 000 000 3.305 3.422 3.17 3.29 3.44 3.55 DKLV4 54.258 222 000 3.439 3.31 3.56 DKLV5 53.463 222 000 3.390 3.27 3.52 DKLV 66.278 222 000 3.38901 3.2882 3.4898 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean PL2 PL3 223 223 3.55 3.50 904 864 061 058 PL4 223 3.55 809 054 PL 223 3.5482 67590 04526 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper PL2 PL3 58.621 60.450 222 222 000 000 3.547 3.498 3.43 3.38 3.67 3.61 PL4 65.484 222 000 3.547 3.44 3.65 PL 78.393 222 000 3.54821 3.4590 3.6374 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean DNG1 DNG2 223 223 3.46 3.38 971 1.083 065 073 DNG 223 3.4215 92604 06201 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper DNG1 DNG2 53.226 46.602 222 222 000 000 3.462 3.381 3.33 3.24 3.59 3.52 DNG 55.175 222 000 3.42152 3.2993 3.5437 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean TN1 TN2 223 223 3.53 3.51 1.012 1.056 ,068 071 TN3 223 3.53 985 066 TN4 223 3.44 1.042 070 TN5 223 3.50 977 065 TN 223 3.5022 81801 05478 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper TN1 TN2 52.054 49.637 222 222 000 000 3.529 3.511 3.40 3.37 3.66 3.65 TN3 53.559 222 000 3.534 3.40 3.66 TN4 49.303 222 000 3.439 3.30 3.58 TN5 53.482 222 000 3.498 3.37 3.63 TN 63.935 222 000 3.50224 3.3943 3.6102 CHÍNH PHỦ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - -Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010 Số: 116/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CƠNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CƠNG TÁC Ở VÙNG CĨ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHĨ KHĂN CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, NGHỊ ĐỊNH: Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, số trợ cấp toán tiền tàu xe cán bộ, công chức, viên chức người hưởng lương lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân công an nhân dân) cơng tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định khoản Điều này, bao gồm: a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo định Thủ tướng Chính phủ; c) Các thơn, bn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung thơn) đặc biệt khó khăn theo định quan có thẩm quyền Điều Đối tượng áp dụng Cán bộ, công chức, viên chức người hưởng lương lực lượng vũ trang quy định khoản Điều Nghị định cơng tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể người tập sự, thử việc quan, tổ chức, đơn vị nghiệp Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quân đội nhân dân công an nhân dân; Các đối tượng quy định khoản khoản Điều công tác xã khơng thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 Chính phủ áp dụng sách quy định Nghị định Đối tượng quy định khoản 1, khoản khoản Điều bao gồm người công tác người đến cơng tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định có hiệu lực thi hành Điều Nguyên tắc áp dụng Cán bộ, công chức, viên chức người hưởng lương lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng sách quy định Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng sách loại quy định văn quy phạm pháp luật khác hưởng mức cao sách Điều Phụ cấp thu hút Đối tượng quy định Điều Nghị định hưởng phụ cấp thu hút 70% tiền lương tháng hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc cấp hàm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, có Thời gian hưởng phụ cấp thu hút thời gian thực tế làm việc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn khơng q năm Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút quy định sau: a) Nếu cơng tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành; b) Nếu đến cơng tác sau ngày Nghị định có hiệu lực thi hành tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có định quan có thẩm quyền Điều Phụ cấp công tác lâu năm vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Đối tượng quy định Điều Nghị định hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có thời gian đứt qng cộng dồn sau: Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng người có thời gian thực tế làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ năm đến 10 năm; Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng người có thời gian thực tế làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến 15 năm; Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng người có thời gian thực tế làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên Điều Trợ cấp lần đầu trợ cấp chuyển vùng Đối tượng quy định Điều Nghị định đến cơng tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm trở lên nữ từ năm trở lên nam hưởng trợ cấp sau: Trợ cấp lần đầu 10 tháng lương tối thiểu chung; Trường hợp có gia đình chuyển theo ngồi trợ cấp lần đầu, trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho thành viên gia đình hưởng trợ cấp chuyển vùng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình; Chỉ thực lần mức trợ cấp quy định khoản khoản Điều thời gian công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Điều Trợ cấp tiền mua vận chuyển nước Đối tượng quy định Điều Nghị định công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thiếu nước theo mùa trợ cấp tiền mua vận chuyển nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày sau trừ phần chi phí nước sinh hoạt tính tiền lương Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vùng thiếu nước trình Hội đồng nhân dân cấp định thời gian hưởng mức trợ cấp tiền mua vận chuyển nước cho phù hợp với tình hình cụ thể nơi thiếu nước địa phương Điều Trợ cấp lần chuyển cơng tác khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nghỉ hưu Đối tượng quy định Điều Nghị định cơng tác có thời gian thực tế làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, chuyển cơng tác khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nghỉ hưu hưởng trợ cấp lần thời gian thực tế làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Mức trợ cấp lần quy định sau: Mỗi năm công tác vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trợ cấp 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc cấp hàm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, có thời điểm chuyển cơng tác khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nghỉ hưu Thời gian thực tế làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có tháng lẻ tính sau: a) Dưới 03 (ba) tháng khơng tính; b) Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng tính 1/2 (một phần hai) năm công tác; c) Từ 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng tính 01 (một) năm cơng tác Điều Thanh tốn tiền tàu xe Trong thời gian làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng quy định Điều Nghị định nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng hưởng lương theo quy định pháp luật lao động toán tiền tàu xe thăm gia đình Điều 10 Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Đối tượng quy định Điều Nghị định hưởng trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sau: Trường hợp quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí lại từ nơi làm việc đến nơi học tập; Trường hợp cơng tác vùng dân tộc người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ giao hỗ trợ tiền mua tài liệu tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc người số tiền hỗ trợ cho việc học tập trường, lớp quy Điều 11 Nguồn kinh phí trách nhiệm chi trả Nguồn kinh phí: a) Đối với cán bộ, công chức quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội người hưởng lương lực lượng vũ trang nguồn kinh phí thực sách quy định Nghị định bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn; b) Đối với công chức, viên chức đơn vị nghiệp Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội kinh phí thực sách quy định Nghị định bảo đảm từ ngân sách nhà nước từ nguồn thu hợp pháp đơn vị nghiệp Trách nhiệm chi trả: a) Đối với phụ cấp thu hút, phụ cấp cơng tác lâu năm vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trợ cấp tiền mua vận chuyển nước sạch, tiền tàu xe trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ đối tượng hưởng thuộc danh sách trả lương quan, tổ chức, đơn vị quan, tổ chức, đơn vị chi trả; b) Đối với trợ cấp lần đầu trợ cấp chuyển vùng quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đối tượng chi trả Trường hợp biệt phái quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái chi trả; c) Đối với trợ cấp lần chuyển cơng tác khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nghỉ hưu quan, tổ chức, đơn vị quản lý trước đối tượng chuyển công tác nghỉ hưu chi trả Điều 12 Điều khoản thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2011 Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./ Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - VP BCĐ TW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - VPCP: BTCN, PCN, Cổng TTĐT, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b) BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 05 tháng năm 2005 Số: 09/2005/TT-BNV THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 09/2005/TT-BNV NGÀY THÁNG NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang; sau trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an Bộ, ngành liên quan, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế phụ cấp đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang sau: I PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Những người làm việc địa bàn đảo xa đất liền vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn quy định phụ lục ban hành kèm theo Thông tư hưởng phụ cấp đặc biệt, gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân biên chế quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân tổ chức yếu Cán bộ, công chức (kể công chức dự bị), viên chức, người thời gian tập sự, thử việc lao động hợp đồng xếp lương theo bảng lương Nhà nước quy định làm việc quan nhà nước, đơn vị nghiệp Nhà nước, hội tổ chức phi Chính phủ cấp có thẩm quyền định thành lập Cán chuyên trách công chức xã, phường, thị trấn II MỨC PHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH TRẢ Mức phụ cấp: a) Phụ cấp đặc biệt tính tỷ lệ % so với mức lương hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) phụ cấp quân hàm hưởng hạ sĩ quan, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang b) Phụ cấp gồm mức: 30%; 50% 100% áp dụng đối tượng quy định mục I Thông tư làm việc địa bàn quy định phụ lục ban hành kèm theo Thơng tư Ví dụ1 Ơng Vũ Văn A, Trung cơng an nhân dân Việt Nam, có hệ số lương hưởng 4,60, mức lương thực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 1.334.000 đồng/tháng; công tác địa bàn áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 50%, hàng tháng hưởng phụ cấp đặc biệt là: 1.334.000 đồng/tháng x 50% = 667.000 đồng/tháng Ví dụ Bà Nguyễn Thị B, chuyên viên xếp lương bậc 3, hệ số lương hưởng 3,00, mức lương thực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 870.000đ/tháng; làm việc địa bàn áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 30%, hàng tháng hưởng phụ cấp đặc biệt là: 870.000đồng/tháng x 30% = 261.000 đồng/tháng Ví dụ Ơng Trần Đăng C, Trung sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, có hệ số phụ cấp quân hàm hưởng 0,60, mức phụ cấp quân hàm thực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 174.000 đồng /tháng; đóng quân địa bàn áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 100%, hàng tháng hưởng phụ cấp đặc biệt là: 174.000 đồng/tháng x 100% = 174.000 đồng/tháng Cách tính trả: a) Phụ cấp đặc biệt tính trả theo nơi làm việc kỳ lương phụ cấp quân hàm hàng tháng không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội b) Phụ cấp đặc biệt trả cho tháng thực công tác địa bàn, rời khỏi địa bàn từ tháng trở lên đến công tác khơng tròn tháng khơng hưởng c) Nguồn kinh phí chi trả Phụ cấp đặc biệt: Các đối tượng thuộc quan, đơn vị ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, Phụ cấp đặc biệt ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hành dự toán ngân sách giao hàng năm cho quan, đơn vị; Các đối tượng thuộc quan thực khốn biên chế kinh phí quản lý hành đối tượng thuộc đơn vị nghiệp thực tự chủ tài chính, phụ cấp đặc biệt quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khốn nguồn tài giao tự chủ III HIỆU LỰC THI HÀNH Thơng tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Bãi bỏ văn hướng dẫn thực Quyết định số 574/TTg ngày 25 tháng 11 năm 1993 Thủ tướng Chính phủ chế độ phụ cấp đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang Chế độ phụ cấp đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang quy định Thơng tư tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 Căn hướng dẫn Thông tư này, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định đối tượng mức phụ cấp đặc biệt hưởng để thực cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý Việc bổ sung địa bàn hưởng phụ cấp đặc biệt điều chỉnh mức phụ cấp đặc biệt quy định taị Thông tư này, Bộ, ngành Trung ương Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn đề nghị gửi Bộ Nội vụ để trao đổi thống với Bộ Tài xem xét, giải Cán bộ, công chức, viên chức làm việc quan, đơn vị nghiệp Đảng, Mặt trận đoàn thể, thực chế độ phụ cấp đặc biệt theo hướng dẫn Ban Tổ chức Trung ương Trong q trình thực có vướng mắc, Bộ, ngành, địa phương phản ánh Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Đỗ Quang Trung TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng ... cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết 29 cán bộ, nhân viên Công ty xây dựng công trình Tân cảng 29 Hình 4.1: Mơ hình thức Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên tạiCông... Chị cán bộ, nhânviên Công ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng Phạm Hồng Tuấn iii TÓM TẮT Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân. .. Cơng ty TNHH MTV xây dựng cơng trình Tân cảng; xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết cán bộ, nhân viên Công ty; xác định giá trị cụ thể tác động nhân tố đến mức độ gắn kết cán bộ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của cán bộ, nhân viên tại công ty TNHH MTV xây dựng công trình tân cảng , Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của cán bộ, nhân viên tại công ty TNHH MTV xây dựng công trình tân cảng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay