Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:25

HỆ THỐNG QUẢN LÍ CHẤT LƯNG (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) 4/21/2013 QMS bao gồm cấu tổ chức, thủ tục, trình nguồn lực cần thiết để thực việc quản lí chất lượng QMS nhằm: đảm bảo khách hàng nhận mà doanh nghiệp khách hàng thỏa thuận 4/21/2013  QMS phải đáp ứng yêu cầu sau: -Xác đònh rõ sản phẩm dòch vụ với quy đònh kó thuật cho SP đó, quy đònh phải đảm bảo thỏa mãn yêu cầu khách hàng 4/21/2013  QMS phải đáp ứng yêu cầu sau: -Các yếu tố kó thuật, quản lí người ảnh hưởng đến CLSP phải thực theo kế hoạch đònh; hướng giảm, loại trừ quan trọng ngăn ngừa không phù hợp 4/21/2013 Yêu cầu Yêu cầu Người cung ứng Phản hồi Khách hàng Doanh nghiệp Phản hồi 4/21/2013 Để xem xét tính hiệu lực hiệu hệ thống QLCL, thường đặt câu hỏi trình thuộc hệ thống đó, chẳng hạn như: 4/21/2013 + Các trình có xác đònh có thủ tục dạng văn để điều hành, quản lý trình không? + Các trình có triển khai đầy đủ thực nêu văn hay không ? + Các trình có mang lại kết mong đợi không ? 4/21/2013 Nghiên cứu chương 4/21/2013 ...QMS bao gồm cấu tổ chức, thủ tục, trình nguồn lực cần thiết để thực việc quản lí chất lượng QMS nhằm: đảm bảo khách hàng nhận mà doanh nghiệp khách hàng thỏa thuận 4/21/2013  QMS phải... với quy đònh kó thuật cho SP đó, quy đònh phải đảm bảo thỏa mãn yêu cầu khách hàng 4/21/2013  QMS phải đáp ứng yêu cầu sau: -Các yếu tố kó thuật, quản lí người ảnh hưởng đến CLSP phải thực theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay