Chiến lược thu hút FDI vào các KCN, KCX tại hải phòng trong thời gian tới

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:17

CHIẾN LƯỢC THU HÚT FDI VÀO CÁC KCN, KCX TẠI HẢI PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI Nội dung: LỜI MỞ ĐẦU Sau hồn thành mơn học Quản trị Chiến lược Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thành Hưng hướng dẫn giảng dạy, nhận thấy môn học ý nghĩa, thiết thực cần thiết cho đối tượng quản lý, lãnh đạo, cán quan nhà nước, đơn vị nghiệp doanh nghiệp Vận dụng kiến thức học, tơi xin trình bày nội dung yêu cầu tập cá nhân, cụ thể sau: Khái niệm chiến lược: Hiện có nhiều định nghĩa khác chiến lược, nguyên nhân có khác có hệ thống quan niệm khác tổ chức nói chung phương pháp tiếp cận khác chiến lược tổ chức nói riêng Về mặt thể học, tùy theo quan điểm chủ nghĩa thực chứng (positivism) hay theo xu hướng tạo dựng (constructivism) mà chất chiến lược xác định theo quy luật tự nhiên có tác động có ý nghĩa chủ thể Trên thực tế, chiến lược thường định nghĩa theo hướng thực tiễn nhằm làm dễ dàng trình thực hành tổ chức Theo Johnson Scholes, chiến lược định nghĩa sau: “Chiến lược việc xác định định hướng phạm vi hoạt động tổ chức dài hạn, tổ chức phải giành lợi thơng qua việc kết hợp nguồn lực môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường đáp ứng mong muốn tác nhân có liên quan đến tổ chức” Khái niệm chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh việc xác lập mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, đưa chương trình hành động cách tổng quát nhất, sau lựa chọn phương án hành động, triển khai phân bổ nguồn lực để thực mục tiêu mà doanh nghiệp đề Chiến lược kinh doanh được dùng theo ý nghĩa phổ biến nhất: - Xác lập mục tiêu dài hạn doanh nghiệp - Đưa chương trình hành động tổng quát - Lựa chọn phương án hành động, triển khai phân bổ nguồn lực để thực mục tiêu Tầm quan trọng chiến lược: Có thể nói việc xây dựng thực chiến lược thực trở thành nhiệm vụ hàng đầu nội dung, chức quan trọng quản trị doanh nghiệp, áp dụng rộng rãi doanh nghiệp Quan niệm phổ biến cho rằng: "Chiến lược kinh doanh nghệ thuật phối hợp hoạt động điều khiển chúng nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn doanh nghiệp" Coi chiến lược kinh doanh trình quản trị tiến tới quản trị doanh nghiệp tư chiến lược với quan điểm: Chiến lược hay chưa đủ, mà phải có khả tổ chức thực tốt đảm bảo cho doanh nghiệp thành công Quản trị doanh nghiệp mang tầm chiến lược Đây quan điểm tiếp cận quản trị chiến lược phổ biến Giới thiệu sơ lược đơn vị: Năm 1993, Ban Quản lý Khu chế xuất Hải Phòng thành lập theo Quyết định số 358/TTg ngày 15/7/1993 Thủ tướng Chính phủ để thực chức quản lý nhà nước Khu chế xuất Hải Phòng Năm 1994, Khu cơng nghiệp Nomura - Hải Phòng đời, Ban Quản lý Khu chế xuất bổ sung nhiệm vụ quản lý Khu công nghiệp đổi thành Ban Quản lý Khu chế xuất Công nghiệp Hải Phòng (Quyết định số 240/QĐTTg ngày 27/4/1995 Thủ tướng Chính phủ) Năm 2008, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành lập, theo đó, Ban Quản lý Khu chế xuất Cơng nghiệp Hải Phòng tổ chức lại thành Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 Thủ tướng Chính phủ) Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước trực tiếp Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải Khu cơng nghiệp địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định pháp luật theo ủy quyền Bộ, ngành trung ương, UBND thành phố; tham gia xây dựng, đề xuất sách, cơng tác quy hoạch, xây dựng, phát triển KCN, KKT; hướng dẫn, giúp đỡ nhà đầu tư triển khai thủ tục đầu tư, tổ chức thực dự án hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời dịch vụ hành cơng, dịch vụ hỡ trợ; giải quyết, tháo gỡ khó khăn đấu nối hạ tầng ngồi hàng rào KCN, cung ứng lao động; giám sát, kiểm tra tồn diện thực sách, pháp luật đánh giá hiệu đầu tư KCN, KKT Chiến lược thu hút sử dụng FDI KCN, KCX: Mục tiêu quan trọng KCN, KCX thu hút vốn đầu tư nước ngồi với tính chất "vùng lãnh thổ" hoạt động theo quy chế riêng môi trường đầu tư chung nước, KCN, KCX trở thành công cụ hữu hiệu thu hút FDI theo định hướng phủ nước áp dụng để mở mang hoạt động sản xuất kinh doanh khu đạt tới tốc độ tăng trưởng kinh tế chung kinh tế Định hướng thu hút sử dụng FDI Việt Nam phủ Việt nam thể nghị 103/NQ-CP ngày 29/8/2013 sau: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ thu hút ĐTNN theo hướng chọn lọc dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ đại, thân thiện với môi trường, đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, dịch vụ đại Tăng cường thu hút dự án quy mơ lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia ch̃i giá trị tồn cầu tập đồn xun quốc gia, từ xây dựng, phát triển hệ thống ngành, doanh nghiệp phụ trợ; khuyến khích dự án cơng nghiệp chuyển dần từ gia công sang sản xuất; lựa chọn nhà đầu tư lớn, có uy tín đầu tư phát triển thị trường tài chính; đồng thời, trọng đến dự án có quy mơ vừa nhỏ phù hợp với ngành kinh tế, địa phương Khuyến khích, tạo điều kiện tăng cường liên kết doanh nghiệp ĐTNN với với doanh nghiệp nước Quy hoạch thu hút ĐTNN theo ngành, lĩnh vực, đối tác phù hợp với lợi vùng, ngành để phát huy hiệu đầu tư địa phương, vùng, phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo lợi ích tổng thể quốc gia tái cấu trúc kinh tế theo mơ hình tăng trưởng Đánh giá hoạt động thu hút sử dụng FDI KCN, KCX: Thành tựu: Hình thành hệ thống 17 KCN quy hoạch với tổng diện tích 9.710 Trong số thành lập vào hoạt động 08 khu (với 12 dự án phát triển hạ tầng KCN), có tổng diện tích 4.600 ha, gấp gần lần so với trước năm 2008, 6% tổng diện tích KCN tồn quốc (cả nước có 288 KCN - tổng diện tích 81.000 ha; Hà Nội có KCN – 1.236 ha, TP Hồ Chí Minh 15 KCN – 2.175 ha, Bắc Ninh có KCN- 2.654 ha), đáp ứng nhu cầu phát triển đến năm 2015 định hướng cho năm Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải thành lập phê duyệt Quy hoạch chung với tổng diện tích 22.540 ha, bước triển khai dự án đầu tư xây dựng sở hạ tầng thiết yếu để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đồng đại KKT có KCN, KCX, hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh đặc biệt thuận lợi; bước đầu thu hút số dự án FDI có quy mơ lớn tập đồn xun quốc gia, tiền đề thuận lợi để phát triển thành cơng KKT Việc hình thành khu chế xuất khu công nghiệp nơi tạo nên thay đổi cách hạ tầng kĩ thuật khu, sở để hình thành khu vực thị, phục vụ khu công nghiệp tương lai Về chất lượng dự án sản xuất: Các KCN thu hút số dự án FDI có cơng nghệ cao, cơng nghệ sản xuất tiên tiến, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, số Cơng ty, Tập đồn có thương hiệu lớn số 500 Cơng ty tồn cầu, góp phần vào ch̃i giá trị tồn cầu Genral Electrics (GE), Bridgestone, LGE, IDemitsu, Toyota Phát triển KCN đóng góp vào q trình chuyển dịch cấu kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, thị hóa xây dựng nông thôn mới: Các doanh nghiệp FDI, tham gia thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thông qua việc phát triển số lượng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tạo nhiều sản phẩm công nghiệp quan trọng, sản phẩm mới, tăng kim ngạch xuất khẩu, kích thích, thúc đẩy phát triển cơng nghiệp địa phương; đồng thời đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, từ tăng tỷ lệ dịch vụ cấu kinh tế thành phố, giảm tỷ trọng nông nghiệp GDP Hoạt động KCN góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh thành phố; xây dựng hoàn thiện đội ngũ cán quản lý Nhà nước quản lý đầu tư KCN, KKT Tồn tại, hạn chế: Hạ tầng kỹ thuật - xã hội hàng rào KCN, KKT chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển, chưa đáp ứng điều kiện thuận lợi để thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngồi có vốn lớn, cơng nghệ đại, có tác động lan tỏa, kích thích phát triển kinh tế Hải Phòng tỉnh phía Bắc Hạ tầng xã hội mức thấp, thiếu khách sạn quốc tế, khu văn phòng cao cấp cho thuê, khu vui chơi, giải trí, bệnh viện, trường học quốc tế…; đặc biệt, thành phố chưa triển khai dự án xây dựng nhà cung cấp dịch vụ sinh hoạt cho công nhân làm việc KCN, KKT Các công ty xây dựng kinh doanh sở hạ tầng KCN có lực vốn, khả xúc tiến đầu tư, chăm sóc doanh nghiệp thứ cấp không đồng Bên cạnh KCN phát triển sở hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư hiệu quả, số cơng ty chưa hoạt động tốt, số KCN chậm phát triển, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất cơng nghiệp chưa cao Cơng tác xúc tiến đầu tư chậm đổi phương thức, hình thức hoạt động, việc xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư chưa sát với mục tiêu, đặc điểm thị trường, chưa gắn kết với việc hình thành mặt (điều kiện đường giao thông, điện, nước, nguồn lao động ), phối hợp, gắn kết ngành với Ban Quản lý Công ty hạ tầng thiếu đồng Kết thu hút đầu tư tăng lên năm gần đây, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi chưa đáp ứng mong mỏi lãnh đạo nhân dân thành phố Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất thực dự án đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng KCN, Khu thị nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến chậm tiến độ, chưa đáp ứng nhu cầu tạo mặt để thu hút đầu tư, thời tiếp nhận dự án FDI tiềm phải chờ đợi lâu; điển hình KCN liên quan đến đền bù, giải phóng mặt đất nơng nghiệp, đất thổ cư VSIP, Nam Cầu Kiền, Tràng Duệ, An Dương Nguồn lao động phục vụ nhu cầu phát triển KCN, KKT, đặc biệt nguồn lao động qua đào tạo thiếu, ngành nghề chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp FDI Mặt khác, thu nhập người lao động nói chung thấp, đảm bảo cho sống thân mức độ tối thiểu; điều kiện ăn, ở, sống văn hóa, tinh thần người lao động làm việc KCN khó khăn, nên xuất tình trạng bỏ việc, ngừng việc, lãn công Nhiều nhà đầu tư vi phạm quy định lao động, khơng có quy chế lao động phù hợp luật pháp, kéo dài thời gian tập sự, trả lương không ngạch bậc theo quy định pháp luật Mặt khác, người sử dụng lao động, doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi thiếu hiểu biết luật pháp Việt Nam, việc tuyên truyền luật pháp lại không tiến hành thường xuyên, đối tượng Tuy nhiên thực tế, nhiều nhà đầu tư cố tình khơng thực quy định luật pháp Cơng trình bảo vệ mơi trường KCN chưa hoàn thiện, số KCN đưa vào hoạt động xúc tiến đầu tư chưa xây dựng xong nhà máy xử lý nước thải tập trung (KCN Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền, Minh Phương), gây khó khăn cho cơng tác bảo vệ mơi trường Nộp ngân sách thấp Hoạt động sản xuất – kinh doanh đa số doanh nghiệp FDI KCN, KKT bị ảnh hưởng tác động nhiều kinh tế quốc gia công ty mẹ, chủ đầu tư dự án tình hình thị trường quốc tế thiên tai (lũ lụt, sóng thần, hạn hán ) nên phát triển chưa mạnh, nhà xưởng, máy móc, thiết bị chưa đạt quy mơ, cơng suất thiết kế, tình trạng hàng tồn kho lớn (nhất doanh nghiệp DDI), nhiều doanh nghiệp tình trạng báo lỡ kéo dài Còn nhiều KCN triển khai chậm tiến độ cam kết Mặc dù phê duyệt quy hoạch chi tiết cấp Giấy chứng nhận đầu tư sớm số KCN có quy mơ diện tích lớn Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải (KCN Nam Đình Vũ 2, khu phi thuế quan…) nhằm phát triển theo phương thức lấn biển, có thuận lợi cơng tác đền bù, giải phóng mặt bằng, gặp khó khăn việc san lấp, xây dựng kết cấu hạ tầng KCN lực chủ đầu tư hạn chế, dẫn đến chậm tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng, không đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư thời gian tới Một số KCN KKT triển khai đầu tư xây dựng chậm tiến độ cam kết (Nam Cầu Kiền, An Dương) 7 Chiến lược phát triển KCN, KCX Hải Phòng thời gian tới: Thuận lợi: Việt Nam quốc gia có trị ổn định, chế sách đổi hội nhập tiếp tục hoàn chỉnh phù hợp với kinh tế thị trường, kinh tế vĩ mô tiếp tục cải thiện, nước thành viên tổ chức thương mại giới, tham gia tổ chức kinh tế nước khu vực, ký kết nhiều hiệp định đa phương, song phương Hải Phòng có vị trí địa lý thuận lợi cửa biển tỉnh phía Bắc, Hải Phòng đầu tư xây dựng cảng nước sâu Lạch Huyện giai đoạn Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Liên doanh với Nhật Bản sớm hoàn thành đưa vào hoạt động phù hợp với tàu có trọng tải lớn tạo hiệu kinh tế cảng dịch vụ kèm theo cho phát triển cơng nghiệp thương mại Hải Phòng đầu tư sớm đưa vào hoạt động hệ thống giao thông: đường biển, đường thủy gắn với hệ thống cửa biển sông lớn nước, đường cao tốc gắn với hệ thống giao thông quốc gia vùng kinh tế trọng điểm, đường sắt Hà Nội – Lào Cai gắn với khu vực phía Tây Nam Trung Quốc nước ASEAN, sân bay Cát Bi nâng cấp thành sân bay quốc tế hệ thống kết nối với dịch vụ cao cấp đồng khẩn trương đầu tư xây dựng Có chế, sách ưu đãi Khu kinh tế Khu công nghệ cao Khó khăn: Chính sách ưu đãi khu cơng nghiệp ngồi khu kinh tế bị thắt chặt Các KCN, KCX khơng nằm diện tích KKT không hưởng chế độ ưu đãi đầu tư Một số KCN gần dân không miễn tiền thuê đất Hạ tầng kỹ thuật - xã hội hàng rào KCN, KKT chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển, chưa đáp ứng điều kiện thuận lợi để thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngồi có vốn lớn, cơng nghệ đại, có tác động lan tỏa, kích thích phát triển kinh tế Hải Phòng tỉnh phía Bắc Hạ tầng xã hội mức thấp, thiếu khách sạn quốc tế, khu văn phòng cao cấp cho thuê, khu vui chơi, giải trí, bệnh viện, trường học quốc tế…; đặc biệt, thành phố chưa triển khai dự án xây dựng nhà cung cấp dịch vụ sinh hoạt cho công nhân làm việc KCN, KKT Cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất thực dự án đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng KCN, Khu thị nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến chậm tiến độ, chưa đáp ứng nhu cầu tạo mặt để thu hút đầu tư, thời tiếp nhận dự án FDI tiềm phải chờ đợi lâu; điển hình KCN liên quan đến đền bù, giải phóng mặt đất nơng nghiệp, đất thổ cư VSIP, Nam Cầu Kiền, Tràng Duệ, An Dương Nguồn lao động phục vụ nhu cầu phát triển KCN, KKT, đặc biệt nguồn lao động qua đào tạo thiếu, ngành nghề chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp FDI Mặt khác, thu nhập người lao động nói chung thấp, đảm bảo cho sống thân mức độ tối thiểu; điều kiện ăn, ở, sống văn hóa, tinh thần người lao động làm việc KCN khó khăn, nên xuất tình trạng bỏ việc, ngừng việc, lãn cơng Cơng trình bảo vệ mơi trường KCN chưa hoàn thiện, số KCN đưa vào hoạt động xúc tiến đầu tư chưa xây dựng xong nhà máy xử lý nước thải tập trung (KCN Tràng Duệ, An Dương), gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư việc nhà đầu tư thực công tác môi trường theo Luật môi trường quy định môi trường Các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, công nghệ bị số quốc gia không chấp nhận sử dụng (công nghệ luyện amiăng, nhuộm, thuộc da), chưa sánh ngang với nước bạn Nhật Bản, Hàn Quốc, chưa hấp thu trình độ chuyển giao cơng nghệ Điều góp phần làm giảm mức lương người lao động công tác tuyển dụng Việt Nam tập trung vào ưu giá thành công nhân rẻ mà chưa đầu tư để hình thành cơng nhân giỏi dẫn đến tình trạng nguồn lao động vừa thiếu lại vừa thừa, thiếu người lao động có kỹ thừa lao động phổ thơng Chính phủ chưa có sách ưu đãi rõ ràng cho ngành công nghiệp phụ trợ ngành cốt lõi dây chuyền sản xuất dẫn đến chưa thu hút nhà đầu tư thứ cấp có mong muốn đầu tư sản xuất linh kiện nhỏ lẻ Việt Nam Phần lớn nhà máy sản xuất, lắp ráp nhà đầu tư nước Việt Nam phải nhập linh kiện thiết yếu quốc gia khu vực Thái Lan, Indonexia … Hải Phòng với mạnh thành phố biển, cảng cửa ngõ giao thương quốc tế dịch vụ logistic phát triển Hải Phòng có trường đại học chuyên đào tạo ngành hàng hải chưa có khóa đào tạo dịch vụ logistic dẫn đến thiết hụt nguồn nhân lực trầm trọng lĩnh vực đặc biệt nhà đầu tư dịch vụ vận chuyển tham gia vào thị trường từ năm 2014 Chiến lược thu hút FDI vào KCN, KCX Hải Phòng thời gian tới: Từ thực tế công tác thu hút đầu tư vốn FDI nhiều năm thăng trầm trải qua kinh tế tồn cầu suy giảm Đó thách thức, hội mà phải tận dụng để có cách nhìn khái qt tổng thể phát huy điểm mạnh, triệt tiêu yếu Và phân tích, đánh giá mơ hình phân tích SWOT: Điểm mạnh (S): Điểm yếu (W): - Vị trí địa lý thuận lợi, cửa ngõ biển - Cơ chế sách chưa đồng (W1) Đơng, phía sau vùng kinh tế thuộc - Một số Công ty kinh doanh sở hạ tầng đồng sông Hồng (S1) chưa đủ nguồn lực lực khai thác - Thành phố đô thị loại (S2) (W2) - Nguồn lao động dồi dào, chi phí hợp lý - Loại hình dịch vụ logistic dịch vụ (S4) chuỗi chưa phát triển (W3) - Là cảng biển nước sâu, cảng - Các cụm công nghiệp cho ngành cơng lớn tồn quốc (S5) nghiệp phụ trợ chưa hình thành (W4) - Chính trị ổn định, thị trường rộng lớn (S6) - Đào tạo lao động chưa phân cấp theo - Đã có quy hoạch chung quy tiêu chí cần nhà đầu tư FDI hoạch chi tiết KKT Đình Vũ – Cát Hải (S7) KKT (W5) - Đã có chế độ cửa cải cách thủ tục - Hạ tầng sở chưa sẵn sàng (W6) hành (S8) - Nguồn nhân lực chất lượng cao, công nhân lao động cho Khu cơng nghệ cao chưa sẵn có (W7) Cơ hội (O): Thách thức (T): - Thuận lợi cho nhà đầu tư Hàn Quốc, - Cạnh tranh gay gắt việc thu hút đầu 10 Nhật Bản số nước khác (O1) tư trực tiếp nước đặc biệt - Việt Nam gia nhập WTO nước Malaysia, Indonesia nước trình tham gia vào Hiệp định thương khác khu vực (T1) mại xuyên Thái Bình Dương TPP (O2) - Cạnh tranh thu hút đầu tư tỉnh, - Là thành phố cảng, trung tâm công nghiệp thành phố khác nước thành với diện tích KKT Đình Vũ – Cát Hải gần phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hạ tầng 28.000ha (O3) nguồn nhân lực cho việc tiếp đóng nhà - Cơ chế đầu tư, mơi trường đầu tư ngày đầu tư FDI (T2) cải thiện hấp dẫn nhà đầu tư (O4) Với việc phân tích đánh giá SWOT chứng minh qua sóng đầu tư Nhật Bản Hàn Quốc vào KKT Đình Vũ – Cát Hải, với vị trí cảng biển thuận lợi cho việc thương mại nhập xuất hàng, hạ tầng sở năm mười bảy KCN hoàn thiện sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư vào nhiều ngành, nhiều lĩnh vực Đặc biệt, phát triển ngành dịch vụ logistics dịch vụ chuỗi, ngành công nghiệp phụ trợ tạo hội cho nhà đầu tư nước nước Tóm lại, phương pháp sử dụng phân tích SWOT đánh giá tiềm thu hút đầu tư KCN, KCX thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Gần 28.000ha khu thị, khu công nghiệp, khu phi thuế quan, cảng nước sâu với quy mô đầu tư sở hạ tầng đại, thích ứng đương nhiên địa tin cậy thu hút quan tâm niềm tin nhà đầu tư nước ngoài, nước đến với thành phố Hải Phòng Song việc phát triển sở hạ tầng toàn thành phố hoàn thiện hạ tầng khu kinh tế để xứng tầm với khu vực lân cận Châu Á thành phố khác toàn quốc cần nhiều hỗ trợ, nhiều nguồn lực quan tâm, đạo khắc phục khó khăn lãnh đạo cấp, ban ngành có liên quan đặc biệt thành phố Hải Phòng để thực hố từ quy hoạch chung đến quy hoạch chi tiết Chính phủ phê duyệt Chuyển nhanh thu hút đầu tư từ chiều rộng sang chiều sâu; lựa chọn, thu hút dự án động lực, công nghệ đại, thân thiện mơi trường, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất, lao động, lượng đầu tư vào KCN, KKT; tập trung nguồn lực thực dự án 11 Cảng quốc tế Hải Phòng, cầu Đình Vũ – Cát Hải, đường Tân Vũ – Lạch Huyện dự án hạ tầng KKT quan trọng khác: Thành phố đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng cơng trình hạ tầng, ngành dịch vụ cao cấp, kết nối KKT, KCN để phục vụ thu hút dự án đầu tư quy mô lớn Mục tiêu cụ thể giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020: Đây thời kỳ cần tăng tốc thu hút đầu tư để lấp đầy tồn KCN: Đình Vũ, Minh Phương, VSIP, Tràng Duệ, Tràng Cát KKT KCN: Đồ Sơn, An Dương, Nam Cầu Kiền KKT với tổng diện tích đất cơng nghiệp 1.235 Lấp đầy 50% diện tích đất cơng nghiệp KCN lấn biển Nam Đình Vũ với diện tích khoảng 716 Thu hút khoảng 12 tỷ USD vốn đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, cảng Lấp đầy 20% đất đô thị, dịch vụ khu đô thị thuộc dự án VSIP khu thị Tràng Cát, diện tích 300 ha, thu hút vốn đầu tư khoảng 12 tỷ USD Nghiên cứu, kêu gọi đầu tư xây dựng sở hạ tầng KCN chuyên sâu dành cho Nhà đầu tư Nhật Bản với quy mô 300 – 400 KCN Nam Tràng Cát Lựa chọn nhà đầu tư phát triển hạ tầng thực có đủ lực để thành lập có chọn lọc từ – KCN, với tổng diện tích tăng thêm khoảng 4.000 ha, ưu tiên thành lập KCN quy hoạch KKT Đình Vũ – Cát Hải, thành lập mở rộng KCN KKT có đủ điều kiện, thành lập KCN hỡ trợ để thu hút nhà đầu tư có quy mơ lớn Xây dựng Đề án để Thành phố trình Chính phủ xem xét thành lập Khu công nghệ cao thành phố Hải Phòng để thu hút đầu tư có Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng KCN nói chung, tạo đột phá kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, tập trung dự án giao thơng quan trọng KKT tuyến đường trục khu đô thị - công nghiệp Bến Rừng, đường vành đai kết nối với đảo Vũ Yên khu vực bán đảo Đình Vũ qua cầu Vũ Yên (hiện VSIP nhóm tư vấn Nhật Bản khởi động trình xin vốn ODA Nhật Bản để xây dựng) Tuyến đường kết nối trực tiếp khu vực phát triển Thủy Nguyên với cảng 12 quốc tế Lạch Huyện đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; xây dựng hồn chỉnh tuyến đê biển Nam Đình Vũ tạo phát triển bền vững tồn phía Nam KKT Phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy diện tích đất bình qn KCN: Nam Cầu Kiền, An Dương, VSIP, Tràng Duệ, Đồ Sơn, Đình Vũ (giai đoạn II), MP Đình Vũ 50% (mục tiêu Nghị 70-80%) Đối với Nhà đầu tư Nhật Bản, tập trung thu hút ngành nghề: sản xuất ô tô phụ tùng ô tô; điện tử; đóng tàu; mơi trường tiết kiệm lượng; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản Đồng thời trọng kêu gọi đầu tư vào dịch vụ xã hội như: khách sạn, giáo dục, y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế KẾT LUẬN Hiểu ứng dụng phù hợp Quản trị chiến lược giúp cho người quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp/ đơn vị có ý tưởng, kế hoạch, phương hướng định thích hợp để đạt kết quản lý mong muốn; tận dụng Quản trị chiến lược bước quan trọng để tạo thành công, gặt hái kết tốt đẹp trình quản lý, quản lý kinh doanh Với trình độ khả có hạn, thời gian thâm nhập thực tế chưa nhiều nên nội dung làm khơng tránh khỏi sai sót định Học viên mong đóng góp ý kiến Thầy để tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa; để trình ứng dụng hoạt động Quản trị chiến lược doanh nghiệp hồn thiện hơn; góp phần vào việc trì, phát triển bền vững Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nói riêng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp thành phố Hải Phòng nói chung Tơi xin trân trọng cảm ơn giảng viên - Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Thành Hưng giúp tơi có thêm kiến thức, sở khoa học kỹ Quản trị chiến lược học tập, nghiên cứu trình làm việc./ 13 ... đầu tư dịch vụ vận chuyển tham gia vào thị trường từ năm 2014 Chiến lược thu hút FDI vào KCN, KCX Hải Phòng thời gian tới: Từ thực tế công tác thu hút đầu tư vốn FDI nhiều năm thăng trầm trải qua... nhu cầu thu hút đầu tư thời gian tới Một số KCN KKT triển khai đầu tư xây dựng chậm tiến độ cam kết (Nam Cầu Kiền, An Dương) 7 Chiến lược phát triển KCN, KCX Hải Phòng thời gian tới: Thu n lợi:... hàng rào KCN, cung ứng lao động; giám sát, kiểm tra tồn diện thực sách, pháp luật đánh giá hiệu đầu tư KCN, KKT Chiến lược thu hút sử dụng FDI KCN, KCX: Mục tiêu quan trọng KCN, KCX thu hút vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược thu hút FDI vào các KCN, KCX tại hải phòng trong thời gian tới , Chiến lược thu hút FDI vào các KCN, KCX tại hải phòng trong thời gian tới , Đánh giá hoạt động thu hút và sử dụng FDI tại các KCN, KCX:, Chiến lược thu hút FDI vào các KCN, KCX tại Hải Phòng trong thời gian tới:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay