Các yếu tố của thư viện ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh

125 8 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN LÊ HOÀNG ANH CÁC YẾU TỐ CỦA THƯ VIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành:60340102 TP HCM, tháng 3/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN LÊ HOÀNG ANH CÁC YẾU TỐ CỦA THƯ VIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành:60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS BÙI LÊ HÀ TP HCM, tháng 3/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS-TS Bùi Lê Hà (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch TS Trương Quang Dũng TS Lê Tấn Phước Phản biện TS Mai Thanh Loan Phản biện TS Hà Văn Dũng TS Hoàng Trung Kiên Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Khoa quản lý chuyên ngành sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Tên học viên: TRẦN LÊ HỒNG ANH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1992 Nơi sinh: Tp.HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh I- Tên đề tài: MSHV:1541820004 Các yếu tố thư viện ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, xác định ảnh hưởng thư viện đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Thứ hai, kiểm định mơ hình ảnh hưởng thư viện đến kết học tập đề xuất mơ hình ứng dụng cho trường Thứ ba, đề xuất hàm ý quản trị cho trường thư viện trường nhằm nâng cao hiệu sử dụng thư viện sinh viên để đạt kết tốt học tập nghiên cứu III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/03/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS-TS BÙI LÊ HÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS-TS BÙI LÊ HÀ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố thư viện ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả luận văn Trần Lê Hoàng Anh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức quý báu làm tảng cho việc thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS TS Bùi Lê Hà tận tình hướng dẫn Thầy dành thời gian quý báu để hỗ trợ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp người thảo luận trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn liệu cho việc phân tích cho r kết nghiên cứu luận văn cao học Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả luận văn Trần Lê Hồng Anh iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố thư viện ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh” hình thành nhằm mục địch xác định yếu tố việc sử dụng thư viện vào kết học tập sinh viên ngành kinh tế trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) Mơ hình nghiên cứu đưa bao gồm thành phần Nghiên cứu định tính thực nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho thang đo Nghiên cứu định lượng sử dụng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan hồi quy với số lượng mẫu khảo sát gồm 300 sinh viên thuộc khối ngành kinh tế HUTECH để đánh giá thang đo mơ hình nghiên cứu Phần mềm SPSS.20 sử dụng để phân tích liệu Kết cho thấy, ảnh hưởng Thư viện đến kết học tập sinh viên gồm: Thiết kế ấn tượng, Tiếp nhận thông tin, Sử dụng thông tin, Tính độc lập, Sử dụng cơng nghệ Trong đó, yếu tố đánh giá quan trọng Thiết kế ấn tượng Bên cạnh đó, mơi trường học tập nghiên cứu sinh viên Thư viện HUTECH bình đẳng đối tượng sinh viên tiếp cận Thư viện Sự khác tồn sinh viên chuyên ngành khác có mức sử dụng thư viện khác nhằm cải thiện kết học tập thân Kết hợp kết nghiên cứu công bố trước cho thấy, tồn khoảng trống sinh viên HUTECH vấn đề sử dụng Thư viện phục vụ cho học tập Khắc phục điểm này, vai trò khơng thuộc sinh viên, thuộc tính định hướng lãnh đạo Trường lãnh đạo Thư viện Dựa kết nghiên cứu,tác giả đề hàm ý quản trị nhằm đề xuất cho trường HUTECH, thư viện nhà trường sinh viên trường sử dụng Thư viện định hướng việc cung cấp dịch vụ sử dụng dịch vụ có hiệu iv ABSTRACT The research on the Effect of Library on the school performance at the University of Technology, Hochiminh City is conducted to investigate the role of library usage of the students at the University of Technology, Hochiminh City (HUTECH) in the improvement of their school performance Research models include sections Qualitative research was undertaken to adjust and supplement observing variables for the Scale Quantitative study using coefficient method reliability Cronbach’s Alpha, factor analysis discovered EFA, correlatiom analysis and regression with the number of survey sample included 300 University of Technology economic students to assess the scale and research models SPSS.20 software is used to analyze the data The results show that the determinants of improving students’ school performance, including: Impressive Design; Getting Information Skill; Using Information Skill; Independent Character; Using Technology Tools In particular, factor that are considered most is Impressive Design Moreover, the environment for learning and doing research is the same for all the students with access to library The only difference that exists between students in different majors will be the use of different libraries to improve their learning On the basis of the current and previous empirical studies, there has been a gap of the students at the HUTECH with respect to the usage of library to improve school performance Overcoming these limitation is the role and responsibility of the students, school managers and library managers Based on study results, the authors imply that administration to to provide and use the services more effectively v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1.Ý nghĩa tính cấp thiết cơng trình nghiên cứu 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Đối tuợng phạm vi nghiên cứu .2 1.3.1.Đối tượng nghiên cứu 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu 1.4.Phương pháp nghiên cứu 1.4.1.Dữ liệu dùng cho nghiên cứu .3 1.4.2.Phương pháp nghiên cứu 1.5.Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1.Khái niệm thư viện trường Đại học 2.2.Vai trò thư viện trường Đại học 2.3 Những đóng góp thư viên trường đại học việc đổi phương pháp học tập sinh viên .6 2.4.Xu phát triển vai trò thư viện 2.5.Tổng quan tình hình nghiên cứu .8 2.5.1.Tình hình nghiên cứu giới .8 2.5.2.Tình hình nghiên cứu nước .11 2.6.Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết .12 2.6.1.Mơ hình nghiên cứu 12 2.6.2.Các giả thuyết nghiên cứu 15 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 vi 3.1.Thiết kế nghiên cứu 16 3.1.1.Phương pháp nghiên cứu 16 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính 16 3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng 17 3.1.2.Qui trình nghiên cứu 18 3.1.3.Phương pháp chọn mẫu 18 3.1.4.Thiết kế bảng câu hỏi .19 3.1.5.Xây dựng thang đo 19 3.2.Thực nghiên cứu định lượng 22 3.2.1.Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng 22 3.2.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 24 3.2.2.1 Mẫu dựa đặc điểm giới tính 24 3.2.2.2 Mẫu dựa ngành học: 24 3.2.2.3 Mẫu dựa năm học sinh viên .25 3.2.2.4 Mẫu thống kê sinh viên học thư viên học trung học 25 3.2.2.5 Mẫu thống kê dựa gợi ý giảng viên .26 3.2.2.6 Mẫu thống kê sinh viên biết thư viện qua kênh thông tin 26 TÓM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1.Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha 28 4.1.1.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Tiếp nhận thông tin (TN) .29 4.1.2.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Sử dụng thông tin (SD) 29 4.1.3.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Nâng cao kiến thức (NC) .30 4.1.4.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Sử dụng công nghệ (CN) 31 4.1.5.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Đọc tài liệu (DTL) 31 4.1.6.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Tính độc lập (DL) 32 4.1.7.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Thiết kế ấn tượng (TK) 33 4.1.8.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Kết học tập sinh viên (HT) 33 4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác động đến kết học tập sinh viên thuộc khối ngành kinh tế HUTECH 34 DTL5 237 269 SD3 440 361 CN4 359 229 423 230 297 744 CN2 722 CN5 704 CN1 224 CN3 429 217 593 263 DTL2 271 DTL1 240 761 384 294 454 505 253 DTL4 432 308 612 234 609 297 NC1 790 NC2 243 248 305 316 387 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations LẦN 16: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 891 2979.995 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulati Variance ve % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Varianc % e 7.938 34.514 34.514 7.938 34.514 34.514 3.890 16.912 16.912 2.144 9.323 43.837 2.144 9.323 43.837 2.801 12.178 29.091 1.409 6.125 49.962 1.409 6.125 49.962 2.395 10.412 39.502 1.277 5.551 55.513 1.277 5.551 55.513 2.208 9.599 49.101 1.008 4.382 59.895 1.008 4.382 59.895 1.600 6.958 56.059 932 4.052 63.947 932 4.052 63.947 1.399 6.084 62.143 881 3.828 67.776 881 3.828 67.776 1.296 5.633 67.776 785 3.415 71.190 724 3.147 74.337 10 698 3.037 77.374 11 604 2.628 80.002 12 557 2.423 82.425 13 524 2.279 84.704 14 517 2.247 86.951 15 457 1.986 88.937 16 443 1.927 90.863 17 380 1.651 92.514 18 356 1.548 94.062 19 323 1.405 95.467 20 302 1.311 96.778 21 284 1.234 98.012 22 270 1.175 99.187 23 187 813 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TK5 783 TK4 778 TK3 768 TK2 761 TK1 696 TK6 653 SD4 708 SD2 637 SD3 606 211 229 337 236 256 322 743 TN1 250 TN2 259 715 307 TN4 678 617 283 -.214 336 322 813 CN5 786 CN2 213 DL3 647 258 DL1 DTL2 220 614 TN3 CN4 243 730 262 442 SD5 SD1 815 250 237 742 811 DTL4 262 244 NC1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .610 446 794 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN LẦN Descriptive Statistics Mean Std Deviation N HT 3.4940 88908 300 TK 3.5967 81108 300 SD 3.4253 63343 300 TN 3.4558 71791 300 CN 3.3256 83736 300 DL 3.5167 82075 300 DTL 3.6000 72808 300 Correlations HT Pearson Correlation Sig (1-tailed) N TK SD TN CN DL DTL HT 1.000 653 570 548 501 614 489 TK 653 1.000 415 444 457 379 495 SD 570 415 1.000 583 415 459 502 TN 548 444 583 1.000 439 436 379 CN 501 457 415 439 1.000 408 318 DL 614 379 459 436 408 1.000 375 DTL 489 495 502 379 318 375 1.000 HT 000 000 000 000 000 000 TK 000 000 000 000 000 000 SD 000 000 000 000 000 000 TN 000 000 000 000 000 000 CN 000 000 000 000 000 000 DL 000 000 000 000 000 000 DTL 000 000 000 000 000 000 HT 300 300 300 300 300 300 300 TK 300 300 300 300 300 300 300 SD 300 300 300 300 300 300 300 TN 300 300 300 300 300 300 300 CN 300 300 300 300 300 300 300 DL 300 300 300 300 300 300 300 DTL 300 300 300 300 300 300 300 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed DTL, CN, DL, Enter TN, TK, SDb a Dependent Variable:HT b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Adjusted Std Error Square R Square of the R Square Estimate Change 799a 638 631 Change Statistics 54013 F Change df1 Durbindf2 Sig F Watson Change 638 86.189 293 000 1.136 a Predictors: (Constant), DTL, CN, DL, TN, TK, SD b Dependent Variable: HT ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square F 150.869 25.145 85.480 293 292 236.349 299 Sig 86.189 000b a Dependent Variable: HT b Predictors: (Constant), DTL, CN, DL, TN, TK, SD Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.823 205 TK 397 049 SD 222 TN t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -4.019 000 362 8.111 000 620 1.614 067 158 3.289 001 535 1.868 133 057 107 2.312 021 576 1.736 CN 088 045 083 1.951 052 681 1.470 DL 331 046 306 7.235 000 690 1.449 DTL 059 054 048 1.102 271 640 1.562 a Dependent Variable: HT Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 4404 4.9948 3.4940 71034 300 -2.27093 1.22402 00000 53468 300 Std Predicted Value -4.299 2.113 000 1.000 300 Std Residual -4.204 2.266 000 990 300 Residual a Dependent Variable: HT LẦN Descriptive Statistics Mean Std Deviation N HT 3.4940 88908 300 TK 3.5967 81108 300 SD 3.4253 63343 300 TN 3.4558 71791 300 CN 3.3256 83736 300 DL 3.5167 82075 300 Correlations HT TK SD TN CN DL HT 1.000 653 570 548 501 614 TK 653 1.000 415 444 457 379 SD 570 415 1.000 583 415 459 TN 548 444 583 1.000 439 436 CN 501 457 415 439 1.000 408 DL 614 379 459 436 408 1.000 HT 000 000 000 000 000 TK 000 000 000 000 000 SD 000 000 000 000 000 TN 000 000 000 000 000 CN 000 000 000 000 000 DL 000 000 000 000 000 HT 300 300 300 300 300 300 TK 300 300 300 300 300 300 SD 300 300 300 300 300 300 TN 300 300 300 300 300 300 CN 300 300 300 300 300 300 DL 300 300 300 300 300 300 Pearson Correlation Sig (1-tailed) N Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed DL, TK, CN, SD, Enter TNb a Dependent Variable: HT b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Adjusted Std Error Squar R Square of the R Square Estimate Change e 798 a 637 631 Change Statistics 54033 F Change Durbin- df1 df2 Sig F Watson Change 637 103.108 294 000 1.142 a Predictors: (Constant), DL, TK, CN, SD, TN b Dependent Variable: HT ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square F 150.515 30.103 85.835 294 292 236.349 299 Sig 103.108 000b a Dependent Variable: HT b Predictors: (Constant), DL, TK, CN, SD, TN Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.765 198 TK 414 046 SD 243 TN t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -3.864 000 378 8.924 000 690 1.450 065 173 3.772 000 585 1.710 133 057 107 2.319 021 576 1.736 CN 088 045 083 1.940 053 681 1.469 DL 337 046 311 7.400 000 699 1.431 a Dependent Variable: HT Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 4831 5.0175 3.4940 70950 300 -2.29258 1.23434 00000 53579 300 Std Predicted Value -4.244 2.147 000 1.000 300 Std Residual -4.243 2.284 000 992 300 Residual a Dependent Variable: Ht CHARTS PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH One-Sample Statistics N TK1 thiet ke an tuong TK2 thiet ke an tuong TK3 thiet ke an tuong TK4 thiet ke an tuong TK5 thiet ke an tuong TK6 thiet ke an tuong Mean 300 300 300 300 300 300 Std Deviation 3,49 3,46 3,70 3,67 3,61 3,65 Std Error Mean 1,017 1,048 1,017 ,996 ,990 1,025 ,059 ,061 ,059 ,057 ,057 ,059 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper TK1 thiet ke an tuong 59,465 299 ,000 3,490 3,37 3,61 TK2 thiet ke an tuong 57,125 299 ,000 3,457 3,34 3,58 TK3 thiet ke an tuong 63,040 299 ,000 3,700 3,58 3,82 TK4 thiet ke an tuong 63,852 299 ,000 3,670 3,56 3,78 TK5 thiet ke an tuong 63,207 299 ,000 3,613 3,50 3,73 TK6 thiet ke an tuong 61,667 299 ,000 3,650 3,53 3,77 One-Sample Statistics N TN1 tiep nhan thong tin TN2 tiep nhan thong tin TN3 tiep nhan thong tin TN4 tiep nhan thong tin Mean 300 300 300 300 Std Deviation Std Error Mean ,857 ,948 ,932 ,972 ,049 ,055 ,054 ,056 3,39 3,41 3,60 3,41 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper TN1 tiep nhan thong tin 68,584 299 ,000 3,393 3,30 3,49 TN2 tiep nhan thong tin 62,360 299 ,000 3,413 3,31 3,52 TN3 tiep nhan thong tin 66,955 299 ,000 3,603 3,50 3,71 TN4 tiep nhan thong tin 60,796 299 ,000 3,413 3,30 3,52 One-Sample Statistics N SD1 su dung thong tin SD2 su dung thong tin SD3 su dung thong tin SD4 su dung thong tin Mean 300 300 300 300 3,33 3,45 3,44 3,41 Std Deviation ,851 ,819 ,838 ,901 Std Error Mean ,049 ,047 ,048 ,052 SD5 su dung thong tin 300 3,49 ,962 ,056 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper SD1 su dung thong tin 67,823 299 ,000 3,333 3,24 3,43 SD2 su dung thong tin 73,071 299 ,000 3,453 3,36 3,55 SD3 su dung thong tin 71,159 299 ,000 3,443 3,35 3,54 SD4 su dung thong tin 65,574 299 ,000 3,410 3,31 3,51 SD5 su dung thong tin 62,749 299 ,000 3,487 3,38 3,60 One-Sample Statistics N DL1 tinh doc lap DL3 tinh doc lap Mean 300 300 Std Deviation 3,54 3,48 Std Error Mean ,912 ,948 ,053 ,055 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower DL1 tinh doc lap DL3 tinh doc lap 67,329 63,506 299 299 ,000 ,000 3,543 3,477 Upper 3,44 3,37 3,65 3,58 One-Sample Statistics N CN2 su dung cong nghe CN4 su dung cong nghe CN5 su dung cong nghe Mean 300 300 300 Std Deviation 3,39 3,37 3,22 Std Error Mean ,980 1,032 1,046 ,057 ,060 ,060 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper CN2 su dung cong nghe 59,857 299 ,000 3,387 3,28 3,50 CN4 su dung cong nghe 56,639 299 ,000 3,373 3,26 3,49 CN5 su dung cong nghe 53,282 299 ,000 3,217 3,10 3,34 PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO GIỚI TÍNH Group Statistics C1 gioi tinh N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 105 3.4476 96418 09409 Nu 195 3.5190 84743 06069 HT Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std Error 95% Confidence (2-tailed) Difference Difference Interval of the Difference Lower Upper Equal variances 2.374 124 -.662 298 508 -.07136 10772 -.28334 14063 -.637 190.816 525 -.07136 11197 -.29221 14950 assumed HT Equal variances not assumed THEO NGÀNH HỌC Descriptives HT N Quan tri kinh doanh Quan tri du lich-Nha hang-Khach san Ke toan-Tai chinhNgan hang Total Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 157 3.3911 95174 07596 3.2410 3.5411 1.00 5.00 92 3.5239 91284 09517 3.3349 3.7130 1.00 5.00 51 3.7569 52811 07395 3.6083 3.9054 2.80 5.00 300 3.4940 88908 05133 3.3930 3.5950 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances HT Levene Statistic df1 df2 3.554 Sig 297 030 ANOVA HT Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 5.269 2.635 Within Groups 231.080 297 778 Total 236.349 299 Sig 3.386 035 THEO NĂM HỌC Descriptives HT N Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum Nam 34 3.6706 84550 14500 3.3756 3.9656 1.00 5.00 Nam 91 3.5319 86060 09022 3.3526 3.7111 1.00 5.00 Nam 115 3.3600 95226 08880 3.1841 3.5359 1.00 5.00 Nam 60 3.5933 81175 10480 3.3836 3.8030 1.00 5.00 Total 300 3.4940 88908 05133 3.3930 3.5950 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances HT Levene Statistic 316 df1 df2 Sig 296 814 ANOVA HT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.848 1.283 Within Groups 232.502 296 785 Total 236.349 299 F Sig 1.633 182 PHỤ LỤC 9: THỐNG KÊ SINH VIÊN THEO GIỚI TÍNH C1 gioi tinh Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 105 35.0 35.0 35.0 Nu 195 65.0 65.0 100.0 Total 300 100.0 100.0 THEO CHUYÊN NGÀNH C2 chuyen nganh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Quan tri kinh doanh Quan tri du lich-Nha hangValid Khach san Ke toan-Tai chinh-Ngan hang Total 157 52.3 52.3 52.3 92 30.7 30.7 83.0 51 17.0 17.0 100.0 300 100.0 100.0 THEO NĂM HỌC CỦA SINH VIÊN C3 nam thu may Frequency Valid Percent Valid Percent Nam 34 11.3 11.3 11.3 Nam 91 30.3 30.3 41.7 Nam 115 38.3 38.3 80.0 Nam 60 20.0 20.0 100.0 300 100.0 100.0 Total THEO SỰ GỢI Ý CỦA GIẢNG VIÊN C5 giang vien co goi y toi thu vien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Cumulative Percent Co 197 65.7 65.7 65.7 Khong 103 34.3 34.3 100.0 Total 300 100.0 100.0 BIẾT ĐẾN THƯ VIỆN QUA ĐÂU C6 biet den thu vien qua dau Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Ban be gioi thieu 68 22.7 22.7 22.7 Giang vien goi y 44 14.7 14.7 37.3 Tu minh tim hieu 91 30.3 30.3 67.7 Website nha truong 60 20.0 20.0 87.7 Vo tinh thay 37 12.3 12.3 100.0 300 100.0 100.0 Valid Total ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN LÊ HOÀNG ANH CÁC YẾU TỐ CỦA THƯ VIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ... hướng yếu tố thư viên ảnh hưởng ến kết học tập sinh viên Từ nghiên cứu đưa thành phần mơ hình yếu tố thư viên ảnh hưởng ến kết học tập sinh viên thuộc khối ngành kinh tế HUTECH 2.1 Khái niệm thư viện. .. học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hình thành nhằm mục địch xác định yếu tố việc sử dụng thư viện vào kết học tập sinh viên ngành kinh tế trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH)
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố của thư viện ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh , Các yếu tố của thư viện ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, Hình 2.3 : Mô hình đề xuất của Lyn Hay, 2005, Hình 3.1:Mô hình lý thuyết (sau khi thảo luận nhóm) về kết quả học tập của sinh viên thuộc khối ngành kinh tế tại HUTECH, Bảng 4.28: Đại lượng thống kê mô tả cho từng nhóm, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC HÀM Ý QUẢN TRỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay