Quản lý hóa đơn tại chi cục thuế quận bình thạnh

117 5 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN THẾ ÁNH QUẢN HĨA ĐƠN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN THẾ ÁNH QUẢN HÓA ĐƠN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG QUANG DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS TRƯƠNG QUANG DŨNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 31 tháng 03 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên PGS.TS Nguyễn Phú Tụ PGS.TS Võ Phước Tấn TS Nguyễn Tiến Thắng TS Nguyễn Thành Long TS Lại Tiến Dĩnh Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Nguyễn Phú Tụ TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHAN THẾ ÁNH Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/1972 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: uản trị kinh doanh MSHV: 1 2000 I- Tên đề tài: Quản hóa đơn Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh II- Nhiệm vụ nội dung:  Hệ thống hóa sở luận hóa đơn  Đánh giá thực trạng cơng tác quản hóa đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh  Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản hóa đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 01 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 31 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn: TS Trương Quang Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS TRƯƠNG QUANG DŨNG KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề: “Quản hóa đơn Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh” hồn tồn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, kế thừa, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng năm 2017 Học viên thực luận văn Phan Thế Ánh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn thầy TS Trương Quang Dũng, Khoa uản Trị Kinh Doanh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thầy tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Cảm ơn anh chị, bạn học viên khóa động viên, hỗ trợ tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn doanh nghiệp cho ý kiến đánh giá, Ban Lãnh Đạo Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh đồng nghiệp tham gia nhận xét đánh giá để tơi hồn thành Luận văn Mong rằng, kết Luận văn nguồn tài liệu bổ ích để giúp cho Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh quản hóa đơn ngày đạt hiệu tốt Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Học viên Phan Thế Ánh iii TÓM TẮT Đối với quốc gia giới, thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước, thuế sử dụng để phục vụ việc thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước trình quản lý, xây dựng đất nước phục vụ nhân dân Vì vậy, nhà nước ban hành Luật thuế bắt buộc tất chủ thể kinh tế phải thực có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật thuế Nhằm thực công tác quản thu thuế cách dễ dàng, hợp cho hai bên nhà nước người nộp thuế, nhà nước sử dụng nhiều công cụ để quản lý, Hóa đơn coi cơng cụ có vai trò quan trọng để xác định nghĩa vụ thuế tổ chức kinh tế, giúp nhà nước nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh đối tượng này, từ có điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế Luận văn xây dựng dựa mục tiêu sau: hệ thống hóa sở luận quản hóa đơn; Đánh giá thực trạng cơng tác quản hóa đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản hóa đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm xác định việc quản hóa đơn phát phiếu khảo sát ý kiến đến người nộp thuế nhằm lượng hóa yếu tố đánh giá cảm tính thơng qua số để chứng minh cho việc nhận định, đánh giá vấn đề nêu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ luc, luận văn kết cấu thành chương Chương 1: Cơ sở luận quản hoá đơn Chương 2: Thực trạng cơng tác quản hố đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản hố đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh iv ABSTRACT With every countries in the world, taxes are the main source of revenue for the state budget, serve for the state in the management and construction of the country and people Thus, government has enacted tax laws that oblige all entities in the economy to perform and abide In order to managing and collecting taxes easily and reasonably, government uses a variety of management tools insist of the invoice which plays an important role in determining the tax obligations of economic organizations, as well as helping the state to grasp the production and business situation of these people This essay is based on the following objectives: systematize the basis of invoice management; Evaluate the status of billing management at Tax department of Binh Thanh District and propose some solutions to improve billing management at Tax department of Binh Thanh District This essay uses qualitative research methodology to determine the management of invoices and quantitative research methods by quantifying sensory evaluation factors through numbers to support the identification and evaluation Issues mentioned in the thesis Apart from the introduction, conclusion, reference, supplement, there is structured into chapters Chapter 1: Theories of invoice management Chapter 2: Current status of invoice management at Binh Thanh District Tax Department Chapter 3: Some solutions to improve the management of invoices at Binh Thanh District Tax Department v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ UẢN HOÁ ĐƠN 1.1 Khái niệm chức quản trị 1.1.1 Khái niệm quản trị 1.1.2 Vai trò quản trị 1.1.3 Các chức quản trị 1.1.3.1 Chức hoạch định: 1.1.3.2 Chức tổ chức: 1.1.3.3 Chức điều khiển: 1.1.3 Chức kiểm soát: 1.2 Những vấn đề chung hóa đơn 1.2.1 Khái niệm hóa đơn 1.2.2 Vai trò hóa đơn 1.2.2.1 Đối với người bán hàng hóa, dịch vụ: 1.2.2.2 Đối với người mua hàng hóa, dịch vụ: 1.2.2.3 Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh: vi 1.2.2 Đối với khách hàng: 1.2.2 Đối với Cơ quan thuế: 1.2.3 Các loại, hình thức nội dung hố đơn 1.2.3.1 Loại hóa đơn 10 1.2.3.2 Hình thức hóa đơn 10 1.2.3.3 Nội dung hóa đơn 11 1.2.3 Nguyên tắc tạo phát hành hóa đơn 11 1.3 uản hóa đơn 12 1.3.1 Hoạch định sách quy định hóa đơn 13 1.3.1.1 Quy định đối tượng sử dụng hóa đơn 14 1.3.1.2 uy định in hóa đơn 15 1.3.1.3 uy định phát hành hóa đơn 16 1.3.1.4 uy định quản hóa đơn 17 1.3.1 Những quy định khác hóa đơn 17 1.3.2 Sử dụng hóa đơn 18 1.3.2.1 Nguyên tắc sử dụng hóa đơn 19 1.3.2.2 Nguyên tắc lập hóa đơn 19 1.3.2.3 Bán hàng hóa, dịch vụ khơng phải lập hóa đơn 20 1.3.2.4 Quy định đối tượng sử dụng hóa đơn 20 1.3.3 Kiểm sốt việc sử dụng hóa đơn 22 1.3.3.1 Đối với tổ chức, hộ, cá nhân sử dụng hóa đơn 23 1.3.3.2 Đối với tổ chức nhận in hóa đơn 23 1.3.3.3 Đối với tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn 24 1.3.3 Kiểm tra, tra hóa đơn 24 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC UẢN HỐ ĐƠN TẠI CHI CỤC THUẾ UẬN BÌNH THẠNH 27 2.1 Giới thiệu tổng quan Cục Thuế TP.HCM Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh 27 PHỤ LỤC Phụ lục – BẢNG KHẢO SÁT VỀ SỬ DỤNG HỐ ĐƠN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN THUẾ BÌNH THẠNH Xin chào Anh/Chị ! Hiện tiến hành thực đề tài “Quản hoá đơn Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh” Kính mong Anh /Chị dành chút thời gian cho ý kiến câu hỏi Ý kiến khách quan Anh/Chị góp phần định thành cơng đề tài Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ Anh/Chị dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Nếu Anh/Chị cần thơng tin liên quan đến kết khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với theo số điện thoại : 0903311220 – 0379 ( gặp Ông Phan Thế Ánh ) email: ptanh1.hcm@gdt.gov.vn THÔNG TIN CHUNG Xin vui lòng đánh dấu “X” vào số thích hợp cho câu hỏi Giới tính: Nam Nữ Tuổi: Dưới 30 31-45 46-60 Loại hình tổ chức Cơng ty cổ phần Công ty TNHH DN tư nhân Hộ, cá nhân KD Nghề nghiệp/chức vụ: Giám đốc Kế toán Nhân viên Các loại khác Thời gian hoạt động kinh doanh ( năm ) Dưới năm Từ đến < Từ đến < năm Trên năm ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HỐ ĐƠN Xin Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý việc đánh dấu “X” vào ô kế bên theo câu hỏi : Câu 1: Anh/Chị cho biết nội dung sách hoá đơn nào? Rất khó hiểu □ Khó hiểu □ Bình thường □ Dễ hiểu □ Rất dễ hiểu □ Câu 2: Anh/Chị nhận thấy thủ tục việc đặt in, tự in hóa đơn: Rất chậm □ Chậm □ Trung bình □ Nhanh □ Rất nhanh □ Câu 3: Anh/Chị nhận thấy thủ tục Thơng báo phát hành hóa đơn: Rất chậm □ Chậm □ Trung bình □ Nhanh □ Rất nhanh □ Câu 4: Anh/Chị nhận thấy thủ tục mua hoá đơn ( hoá đơn GTGT , hoá đơn bán hàng ): Rất chậm □ Chậm □ Trung bình □ Nhanh □ Rất nhanh □ Câu 5: Anh/Chị nhận thấy biểu mẫu ( báo cáo sử dụng, báo cáo mất, báo cáo huỷ ) phục vụ cho công tác báo cáo hoá đơn: Rất rườm rà □ Rườm rà □ Bình thường □ Đơn giản □Rất đơn giản □ Câu 6: Anh/Chị nhận thấy việc tra cứu nội dung liên quan hoá đơn ( hoá đơn hợp pháp, thơng báo phát hành, hố đơn khơng giá trị sử dụng , hoá đơn huỷ,…) trang Web http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn : Rất thơng tin □ Ít thơng tin □ Bình thường □ Đầy đủ □ Rất đầy đủ □ Câu 7: Anh/Chị cho biết mức xử phạt hành vi vi phạm hoá đơn ( mất, cháy, hỏng; nộp trễ hạn, không thông báo phát hành): Rất cao □ Cao □ Trung bình □ Thấp □ Rất thấp □ Câu : Anh/Chị đóng góp thêm ý kiến cụ thể liên quan đến việc sử dụng hố đơn đơn vị để chúng tơi cải thiện phục vụ tốt thời gian tới ( thời gian giải hồ sơ, việc giải đáp thắc mắc, việc truy cập trang Web http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn, …) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …… Chân thành cám ơn Quý Anh/Chị Phụ lục – TỔNG HỢP BẢNG KHẢO SÁT VỀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH Xin chào Anh/Chị ! Hiện tơi tiến hành thực đề tài “Quản hoá đơn Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh” Kính mong Anh/Chị dành chút thời gian cho ý kiến câu hỏi Ý kiến khách quan Anh/Chị góp phần định thành cơng đề tài Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ Anh/Chị dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật Nếu Anh/Chị cần thơng tin liên quan đến kết khảo sát này, xin vui lòng liên hệ với theo số điện thoại : 0903311220 – 03.79 ( gặp Ông Phan Thế Ánh ) email: ptanh1.hcm@gdt.gov.vn THÔNG TIN CHUNG Xin vui lòng đánh dấu “X” vào số thích hợp cho câu hỏi Giới tính: Tuổi: Dưới 30 Nam 48 31-45 45 69 Nữ 96 46-60 30 Loại hình tổ chức Cơng ty cổ phần 12 Cơng ty TNHH 113 DN tư nhân Hộ, cá nhân KD 15 Giám đốc 25 Kế toán Nhân viên 10 Các loại khác Nghề nghiệp/chức vụ: 109 Thời gian hoạt động kinh doanh ( năm ) Dưới năm 25 22 Từ đến < 27 Từ đến < năm Trên năm 70 ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Xin anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý việc đánh dấu “x” vào ô kế bên theo câu hỏi đây: Câu : Anh/Chị cho biết nội dung sách hố đơn nào? Rất khó hiểu SL % Khó hiểu Bình thường Dễ hiểu Rất dễ hiểu SL % SL % SL % SL % 17 11,81 14 9,7 103 71,5 10 6,94 Câu : Anh/Chị nhận thấy thủ tục việc đặt in, tự in hoá đơn : Rất chậm SL % Chậm SL Trung bình % Rất nhanh Nhanh SL % SL % 138 96 SL % Câu : Anh/Chị nhận thấy thủ tục việc Thông báo phát hành hoá đơn: Rất chậm SL % Chậm SL Trung bình % Rất nhanh Nhanh SL % SL % 12 8,3 132 91,7 SL % Câu : Anh/Chị nhận thấy thủ tục mua hoá đơn ( hoá đơn GTGT , hoá đơn bán hàng ) Rất chậm SL % Chậm Trung bình SL % 19 13,19 SL % Rất nhanh Nhanh SL % 125 86,81 SL % Câu : Anh/Chị nhận thấy biểu, mẫu ( báo cáo sử dụng, báo cáo mất, báo cáo huỷ) phục vụ cho cơng tác báo cáo hố đơn : Rất rườm rà SL % Rườm rà SL % Bình thường Đơn giản SL % SL % 6,25 135 93,75 Rất đơn giản SL % Câu : Anh/Chị nhận thấy việc tra cứu nội dung liên quan hoá đơn (hố đơn hợp pháp, thơng báo phát hành, hố đơn khơng giá trị sử dụng, hố đơn huỷ,… ) trang Web http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn : Rất thơng tin Ít thơng tin Bình thường Đầy đủ thơng Rất đầy đủ tin SL % SL % 28 19,4 SL % SL % 116 80,6 SL % Câu : Anh/Chị cho biết mức xử phạt hành vi vi phạm hóa đơn (mất, cháy, hỏng; nộp trễ hạn, khơng thông báo phát hành) : Rất cao Cao Thấp Trung bình SL % SL % 125 86,8 19 13,2 SL % SL Rất thấp % SL % Câu : Anh/Chị đóng góp thêm ý kiến cụ thể liên quan đến việc sử dụng hóa đơn đơn vị để chúng tơi cải thiện phục vụ tốt thời gian tới (thời gian giải hồ sơ, việc giải đáp thắc mắc, việc truy cập trang web http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn ) - Phòng làm việc nhỏ, nhân : 102 phiếu - Bổ sung máy vi tính để hỗ trợ NNT nộp trực tiếp : phiếu - Trang web http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn hay bị treo, truy cập chậm : phiếu Phụ lục – Trang web http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn Phụ lục – Chương trình Quản ấn ( QLAC ) Phụ lục – Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Cục Thuế phát hành Mẫu số: 01GTKT3/001 TÊN CỤC THUẾ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: 01AA/1 P Liên 1: Lưu Số: 0000001 Ngày………tháng………năm 20 Đơn vị bán hàng: Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: Số tài khoản Họ tên người mua hàng Tên đơn vị Mã số thuế: Địa Số tài khoản STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 6=4x5 tính Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: %, Tiền thuế GTGT: …………………… Tổng cộng tiền toán ………………………………………………………….……………… Số tiền viết chữ: Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hóa đơn) (In Cơng ty in ., Mã số thuế ) Người bán hàng (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) Phụ lục – Mẫu Hóa đơn bán hàng Cục Thuế phát hành TÊN CỤC THUẾ Mẫu số: 02GTTT3/001 HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Ký hiệu: 03AA/1 P Liên 1: Lưu Số: 0000001 Ngày………tháng………năm 20 Đơn vị bán hàng: Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: .Số tài khoản Họ tên người mua hàng Tên đơn vị Mã số thuế: Địa Số tài khoản STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 6=4x5 Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: … Số tiền viết chữ: Người mua hàng Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hóa đơn) Phụ lục – Mẫu Thơng báo phát hành hóa đơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in) Tên đơn vị phát hành hóa đơn: Mã số thuế: Địa trụ sở chính: Điện thoại: Các loại hóa đơn phát hành: Tên STT loại Mẫu hóa số Ký hiệu đơn Số Từ Đến lượng số số Doanh Hợp đồng Ngày nghiệp đặt bắt in/Doanh in/cung đầu nghiệp cung cấp phần sử cấp phần mềm dụng mềm Tên Hóa MST Số Ngày AA/11T đơn GTGT Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn đơn vị chủ quản đặt in, tự in): - Tên đơn vị: - Mã số thuế: Tên quan thuế tiếp nhận thông báo: Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn , ngày .tháng .năm đặt in tự tạo phần mềm tự in hóa đơn NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm Tại cột Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm, ghi theo số ngày Quyết định in hóa đơn đặt in (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Phụ lục – Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày .tháng .năm 20 BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn: Mã số thuế: Địa chỉ: Căn Biên mất, cháy, hỏng hóa đơn Hồi ngày tháng năm , (tổ chức, cá nhân) xảy việc mất, cháy, hỏng hóa đơn sau: Tên loại S STT hóa đơn Mẫu số Ký hiệu Từ đến hóa đơn số số Số lượng Liên hóa đơn Ghi AA/14T mất, cháy, hỏng hóa đơn: ……………………………… ………………………………………… Đơn vị cam kết: Việc khai báo thật, phát khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Nơi nhận: - Cơ quan thuế trực tiếp quản - Lưu NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Ký đóng dấu ghi rõ họ tên Phụ lục – Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN Quý…….năm Tên tổ chức (cá nhân): Mã số thuế: Địa chỉ: Đơn vị tính: Số Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy kỳ kỳ STT Tên loại Ký hiệu Ký hiệu hóa đơn mẫu hóa đơn hóa đơn Số tồn đầu số Hóa đơn GTGT Hóa đơn bán hàng kỳ Tổng Số mua/ phát hành bỏ, mất, hủy kỳ Từ Đến Từ Đến Từ Đến số số số số số số Số Xóa bỏ lượng Cộng Tồn cuối kỳ Trong Tổng số sử dụng, xóa sử dụng Số lượng Mất Số Số lượng Hủy Số Số lượng Số Từ Đến Số số số lượng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01GTKT3/001 AA/13P 200 100 101 200 104 104 50 8,12,22 101 50 51-100 105 200 96 01GTGT3/001 Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thật, sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Người lập biểu , ngày tháng năm (Ký, ghi rõ họ, tên) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Phụ lục 10 – Mẫu Thông báo kết hủy hóa đơn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THƠNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HĨA ĐƠN Kính gửi:………………………………………………………………… Tên tổ chức, cá nhân: Mã số thuế:……………………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………… Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………… Hồi giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thơng báo hủy hóa đơn sau: STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng Ngày……… tháng………năm……… Người lập biểu ( Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, ghi rõ họ, tên đóng dấu) ... cơng tác quản lý hóa đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh - Mục tiêu cụ thể : + Hệ thống hóa sở lý luận quản lý hóa đơn + Đánh giá thực trạng cơng tác quản lý hóa đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh +... Tên đề tài: Quản lý hóa đơn Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh II- Nhiệm vụ nội dung:  Hệ thống hóa sở lý luận hóa đơn  Đánh giá thực trạng cơng tác quản lý hóa đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh  Đề... sở lý luận quản lý hóa đơn; Đánh giá thực trạng cơng tác quản lý hóa đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý hóa đơn Chi Cục Thuế uận Bình Thạnh Luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hóa đơn tại chi cục thuế quận bình thạnh , Quản lý hóa đơn tại chi cục thuế quận bình thạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay