Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH nissey

121 10 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN VĂN CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH NISSEY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 2/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN VĂN CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH NISSEY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ QUANG HÙNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 2/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS LÊ QUANG HÙNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 00 tháng 00 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Văn Châu Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 28/05/1972 Nơi sinh: Gia Định Chuyên ngành: Quản trị Kinh Doanh MSHV: 1541820011 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY - Đánh giá mức độ yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Cơng ty TNHH NISSEY Góp phần làm rõ vai trò việc phát triển cơng ty việc nâng cao hiệu suất làm việc đời sống người lao động Công ty TNHH NISSEY - Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS LÊ QUANG HÙNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Lê Quang Hùng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY” hồn tồn kết nghiên cứu thân chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu, kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi, tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017 Học viên thực luận văn Trần Văn châu ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM tạo điều kiện cho tham gia học lớp Cao học Quản trị kinh doanh nhằm nâng cao trình độ, kiến thức góp phần giúp ích cho công việc thân tham gia giải vấn đề xã hội Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến thầy TS LÊ QUANG HÙNG, thầy tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô khoa Quản trị kinh doanh Viện Đào Tạo Sau Đại Học trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho việc học tập, nghiên cứu thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty TNHH NISSEY anh, em đồng nghiệp cơng ty tham gia vào q trình khảo sát ,…đã tạo điều kiện giúp điều tra, khảo sát cung cấp tài liệu để tơi có thơng tin, liệu viết luận văn Sau cùng, chân thành cảm ơn gia đình bạn khóa động viên, tận tình hỗ trợ góp ý cho suốt thời gian học tập thực luận văn Dù có nhiều cố gắng luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận chia sẻ, góp ý Quý thầy cô bạn bè Trân trọng cảm ơn Học viên Trần văn Châu iii TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY” với mục tiêu xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Cơng ty TNHH NISSEY, từ xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động cho phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động Cơng ty TNHH NISSEY Cuối cùng, dựa kết khảo sát phân tích số liệu để chứng minh phù hợp mơ hình lý thuyết với thực tế cơng ty, từ đề xuất số giải pháp nâng cao động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY Trên sở lý luận nghiên cứu mơ hình trước đây, tác giả thảo luận nhóm đề xuất mơ hình động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY gồm yếu tố: (1) Thu nhập, (2) Phúc lợi, (3) Lãnh đạo trực tiếp, (4) Công việc ổn định, (5) Cơ hội thăng tiến, (6) Công nghệ, (7) Môi trường Điều kiện làm việc, (8) Đánh giá thực cơng việc Từ mơ hình đề xuất ban đầu, tác giả tiến hành điều tra mẫu thuận tiện với cỡ mẫu 330, số liệu phân tích qua phần mềm thống kê SPSS 20.0, áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích EFA phân tích hồi quy Kết nghiên cứu động lực làm việc người lao động Cơng ty TNHH NISSEY gồm có yếu tố theo mức độ giảm dần là: (1) Phúc lợi, (2) Thu nhập, (3) Lãnh đạo trực tiếp, (4) Công việc ổn định, (5) Công nghệ, (6) Cơ hội thăng tiến, (7) Môi trường điều kiện làm việc, (8) Đánh giá thực công việc Từ kết nghiên cứu này, tác giả đưa hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc người lao động Cơng ty TNHH NISSEY, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc người lao động nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển doanh nghiệp iv ABSTRACT Topic: "Research of the factors affecting the motivation of employees working at Nissey Co.,Ltd." with the goal of identifying the factors that impact the motivation of the employees working at Nissey Co.,Ltd From which modeling research of factors affecting work motivation of employees accordingly with characteristics and operational status of Nissey Co., Ltd Finally, based on the survey results and analysis of data to demonstrate the suitability of the model theory with practice in the company, which proposed a number of measures to improve the motivation of employees working at Nissey Co., Ltd Based on theory and previous model research, the author discussed in group and proposed a model of work motivation of employees at Nissey Co.,Ltd that consists of elements: (1) Income, (2) Welfare, (3) Direct managers, (4) Work stability, (5) Promotion opportunities, (6) Technology, (7) Environment and working conditions, (8) Performance appraisal From the initial proposed model, the author conducted a sample survey with sample size of 330, the data were analyzed through SPSS 20.0 statistical software, applying the method of qualitative and quantitative research Cronbach's Alpha, EFA analysis and regression analysis The findings of the motivation of the employees working at Nissey Co., Ltd consists of elements in decreasing order: (1) Welfare Performance appraisal, (2) Income, (3) Direct managers, (4) Work stability, (5) Technology, (6) Promotion opportunities, (7) Environment and working conditions, (8) Performance appraisal From the results of this research, the author offers management implications in order to improve the motivation of employees working at Nissey Co.,Ltd contributing to improve the working efficiency of employees aimed at developing enterprise v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ xii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Cấu trúc đề tài: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các lý thuyết bản: 2.1.1 Khái niệm động lực tạo động lực làm việc: 2.1.2 Đặc điểm động lực: 2.1.3 Khái niệm chung lao động: 2.2 Một số học thuyết động lực 2.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu Abraham Maslow 2.2.2 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom: vi 2.2.3 Học thuyết công J Stacy Adams: 10 2.3 Các mô hình cơng trình nghiên cứu liên quan đến động lực 12 2.3.1 Các mơ hình cơng trình nghiên cứu nước ngồi 12 2.3.2 Các mơ hình cơng trình nghiên cứu nước 14 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thiết: .17 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu: 17 2.4.2 Giả thuyết cho mơ hình nghiên cứu: 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Giới thiệu Công ty TNHH NISSEY( Phụ lục 1) 22 3.2 Thiết kế nghiên cứu .22 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 24 3.2.3 Phương pháp chọn mẫu 25 3.2.4 Thiết kế bảng câu hỏi 25 3.3 Xây dựng thang đo 26 3.3.1 Thu nhập 27 3.3.2 Phúc lợi 27 3.3.3 Lãnh đạo trực tiếp 27 3.3.4 Công việc ổn định 28 3.3.5 Cơ hội thăng tiến 28 3.3.6 Công nghệ 29 3.3.7 Môi trường điều kiện làm việc 29 3.3.8 Đánh giá thực công việc 30 3.4 Thực nguyên cứu định lượng 30 3.4.1 Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng 30 3.4.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 31 3.5 Phương pháp phân tích 32 3.5.1 Cronbach’s Alpha: 32 3.5.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis): 32 Cơ Hội Thăng Tiến Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 814 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted CHTT1 12.7710 8.287 702 748 CHTT2 12.9710 8.138 690 750 CHTT3 12.9581 8.319 725 742 CHTT4 13.2613 10.084 292 867 CHTT5 12.8387 8.304 656 761 Loại CHTT4 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 867 CHTT1 CHTT2 CHTT3 CHTT5 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 9.8323 5.855 754 816 10.0323 5.688 751 817 10.0194 6.077 723 829 9.9000 6.071 648 859 Công Nghệ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 825 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 13.2387 7.432 649 784 13.1968 7.453 586 801 13.2452 7.124 611 794 13.0839 7.145 660 779 13.0806 7.388 601 796 Môi Trường Và Điều Kiện Làm Việc Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 780 MTDKLV1 MTDKLV2 MTDKLV3 MTDKLV4 MTDKLV5 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 14.4645 6.903 557 741 14.4968 7.228 592 726 14.6161 7.635 555 739 14.6839 7.621 557 739 14.6161 7.661 520 750 Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 770 DGTHCV1 DGTHCV2 DGTHCV3 DGTHCV4 DGTHCV5 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 13.9548 7.208 573 716 13.8968 6.973 638 694 13.8290 7.158 491 747 13.8194 7.055 603 706 13.6226 7.996 410 769 Tạo Động Lực Chung Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 749 TDLC1 TDLC2 TDLC3 TDLC4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 11.4548 1.970 571 676 11.1871 1.829 523 713 11.2935 1.852 570 678 11.1419 2.426 597 698 PHỤ LỤC Chạy lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Compo nent Approx Chi-Square df Sig .817 5597.92 741 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Total % of Cumula Total % of Cumula Total % of Cumula Varianc tive % Varianc tive % Varian tive % e e ce 6.755 17.320 17.320 6.755 17.320 17.320 3.393 8.700 8.700 4.210 10.796 28.116 4.210 10.796 28.116 3.306 8.476 17.176 2.903 7.443 35.559 2.903 7.443 35.559 3.298 8.455 25.631 2.639 6.768 42.327 2.639 6.768 42.327 3.220 8.256 33.888 2.346 6.016 48.343 2.346 6.016 48.343 3.050 7.819 41.707 2.131 5.464 53.807 2.131 5.464 53.807 2.868 7.353 49.060 1.892 4.852 58.659 1.892 4.852 58.659 2.785 7.140 56.200 1.749 4.484 63.143 1.749 4.484 63.143 2.708 6.943 63.143 932 2.390 65.533 Loại DGTHCV5 – Chạy lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .817 5472.689 703 000 Compo nent Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Total % of Cumula Total % of Cumula Total % of Cumula Varianc tive % Varianc tive % Varianc tive % e e e 6.625 17.433 17.433 6.625 17.433 17.433 3.321 8.740 8.740 4.210 11.079 28.512 4.210 11.079 28.512 3.304 8.695 17.435 2.894 7.617 36.129 2.894 7.617 36.129 3.297 8.676 26.112 2.607 6.860 42.989 2.607 6.860 42.989 3.214 8.458 34.570 2.232 5.873 48.862 2.232 5.873 48.862 3.041 8.002 42.571 2.126 5.595 54.457 2.126 5.595 54.457 2.869 7.549 50.120 1.866 4.909 59.367 1.866 4.909 59.367 2.784 7.325 57.446 1.742 4.584 63.951 1.742 4.584 63.951 2.472 6.505 63.951 931 2.451 66.402 PHỤ LỤC Descriptive Statistics Mean Std Deviation Y 3.7565 45506 TN 3.2594 75133 PL 3.7245 73267 LDTT 3.8510 69309 CVOD 3.7587 71224 CHTT 3.3153 79387 CN 3.2923 66157 MTDKLV 3.6439 66255 DGTHCV 3.4056 70694 N 310 310 310 310 310 310 310 310 310 Y TN PL LDTT Pearson CVOD Correlat CHTT ion CN MTDK LV DGTH CV Y TN PL LDTT CVOD Sig (1CHTT tailed) CN MTDK LV DGTH CV Y TN PL LDTT CVOD N CHTT CN MTDK LV DGTH CV Correlations PL LDTT CVO CHTT D 566 615 553 413 008 206 -.015 157 1.000 321 366 093 321 1.000 350 340 366 350 1.000 201 093 340 201 1.000 042 207 047 321 Y TN CN 1.000 439 566 615 553 413 367 439 1.000 008 206 -.015 157 264 163 -.022 019 013 006 046 044 1.000 338 127 123 180 186 153 198 100 1.000 000 000 000 000 000 000 000 443 000 400 003 000 000 443 000 000 050 231 000 000 000 000 000 000 000 400 000 000 000 207 000 003 050 000 000 000 000 000 231 000 207 000 002 349 372 407 460 209 218 000 013 015 001 000 003 000 002 349 372 407 460 209 218 040 000 013 015 001 000 003 000 040 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 367 264 042 207 047 321 1.000 MTD DGT KLV HCV 163 338 -.022 127 019 123 013 180 006 186 046 153 044 198 100 Model Summaryb Model R R Adjuste Std Change Statistics DurbinSquare dR Error of R Square F df1 df2 Sig F Watson Square the Change Change Change Estimate a 899 808 803 20181 808 158.765 301 000 1.965 a Predictors: (Constant), DGTHCV, MTDKLV, PL, TN, CHTT, CN, CVOD, LDTT b Dependent Variable: Y Model Sum of Squares ANOVAa df Mean Square F Sig Regressio 51.728 6.466 158.765 000b n Residual 12.259 301 041 Total 63.987 309 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), DGTHCV, MTDKLV, PL, TN, CHTT, CN, CVOD, LDTT Model (Con stant) TN PL LDT T CVO D Unstandardi Standardiz zed ed Coefficients Coefficien ts B Std Beta Error -.112 120 Coefficientsa t Sig Correlations Collinearity Statistics Zero- Partial Part Tolera order nce VIF -.937 350 197 016 214 017 326 345 12.180 000 12.367 000 439 566 575 307 580 312 890 820 1.123 1.220 160 019 244 8.246 000 615 429 208 726 1.377 190 018 297 10.385 000 553 514 262 777 1.286 CHT 070 016 T CN 095 019 MTD 094 017 KLV DGT 061 017 HCV a Dependent Variable: Y 122 4.333 000 413 242 109 805 1.243 138 4.987 000 367 276 126 828 1.208 137 5.403 000 163 297 136 986 1.014 095 3.603 000 338 203 091 906 1.104 Collinearity Diagnosticsa Mod Dim Eigen Conditio Variance Proportions el ensio value n Index (Const TN PL LD CVO CH CN MT DGT n ant) TT D TT DKL HCV V 8.752 1.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 054 12.727 00 33 12 00 09 05 07 01 00 045 13.912 00 15 00 01 01 61 00 07 05 039 14.950 00 24 11 04 04 03 03 27 11 033 16.190 00 01 01 00 00 00 00 30 71 027 17.840 00 12 07 00 01 15 80 03 06 022 20.049 00 00 57 01 60 09 04 00 04 019 21.452 00 06 06 92 19 07 00 00 00 008 33.359 99 08 06 01 07 00 06 30 02 a Dependent Variable: Y Residuals Statisticsa Minimu Maximu Mean m m 2.3145 4.6877 3.7565 -.63017 40359 00000 Predicted Value Residual Std Predicted -3.524 Value Std Residual -3.123 a Dependent Variable: Y Std Deviation 40915 19918 N 310 310 2.276 000 1.000 310 2.000 000 987 310 PHỤ LỤC TN1 TN1 TN2 TN2 TN3 TN3 TN4 TN4 TN5 TN5 TN One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 310 3,2806 ,91125 310 3,1903 ,85856 310 3,2548 1,03790 310 3,2323 ,91954 310 3,3387 ,94069 310 3,2594 ,75133 Std Error Mean ,05176 ,04876 ,05895 ,05223 ,05343 ,04267 PL1 PL1 PL2 PL2 PL3 PL3 PL4 PL4 PL5 PL5 PL One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 310 3,8516 ,96404 310 3,7129 ,95438 310 3,6968 ,80752 310 3,6774 ,89901 310 3,6839 ,93998 310 3,7245 ,73267 Std Error Mean ,05475 ,05420 ,04586 ,05106 ,05339 ,04161 LDTT1 LDTT1 LDTT2 LDTT2 LDTT3 LDTT3 LDTT4 LDTT4 LDTT5 LDTT5 LDTT One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 310 4,0258 ,84722 310 3,8806 ,92184 310 3,7387 ,85111 310 3,7935 ,82593 310 3,8161 ,84478 310 3,8510 ,69309 CVOD1 CVOD1 CVOD2 CVOD2 CVOD3 CVOD3 CVOD4 CVOD4 CVOD5 CVOD5 CVOD One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 310 4,0226 ,89015 310 3,7968 ,97575 310 3,6742 ,80067 310 3,6323 ,93490 310 3,6677 ,87166 310 3,7587 ,71224 Std Error Mean ,04812 ,05236 ,04834 ,04691 ,04798 ,03936 Std Error Mean ,05056 ,05542 ,04548 ,05310 ,04951 ,04045 CHTT1 CHTT1 CHTT2 CHTT2 CHTT3 CHTT3 CHTT5 CHTT5 CHTT CN1 CN1 CN2 CN2 CN3 CN3 CN4 CN4 CN5 CN5 CN One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 310 3,4290 ,92421 310 3,2290 ,96666 310 3,2419 ,89742 310 3,3613 ,96464 310 3,3153 ,79387 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 310 3,2226 ,80781 310 3,2645 ,85957 310 3,2161 ,91468 310 3,3774 ,86433 310 3,3806 ,86103 310 3,2923 ,66157 Std Error Mean ,04588 ,04882 ,05195 ,04909 ,04890 ,03757 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation DGTHCV1 DGTHCV1 DGTHCV2 DGTHCV2 DGTHCV3 DGTHCV3 DGTHCV4 DGTHCV4 DGTHCV Y GT1 Gioi tinh nam nu Std Error Mean ,05249 ,05490 ,05097 ,05479 ,04509 Std Error Mean 310 3,3258 ,89242 ,05069 310 3,3839 ,88738 ,05040 310 3,4516 ,99314 ,05641 310 3,4613 ,90134 ,05119 310 3,4056 ,70694 ,04015 Group Statistics N Mean Std Deviation 153 3,7435 ,45699 157 3,7691 ,45427 Std Error Mean ,03695 ,03625 Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% (2- Differe Error Confidence taile nce Differ Interval of the d) ence Difference Lower Upp er Equal variances assumed Equal variances not assumed Y ,185 ,668 -,495 308 ,621 -,02564 ,0517 ,076 -,12749 20 -,495 307,688 ,621 -,02564 ,0517 ,076 -,12750 21 Descriptives Y N 18 - 25 158 25 - 35 105 35 - 45 28 45 - 60 19 Total 310 Mean Std Deviatio n 3,7722 3,7881 3,7232 3,5000 3,7565 ,42921 ,45834 ,50157 ,52705 ,45506 Std Error ,03415 ,04473 ,09479 ,12091 ,02585 Test of Homogeneity of Variances Y Levene Statistic ,693 df1 df2 306 Sig ,557 95% Confidence Minimu Maximu Interval for Mean m m Lower Upper Bound Bound 3,7047 3,8396 2,25 4,75 3,6994 3,8768 2,00 4,75 3,5287 3,9177 2,25 4,50 3,2460 3,7540 2,25 4,25 3,7056 3,8073 2,00 4,75 ANOVA Y Sum of Squares (Combined) 1,425 Unweighted 1,349 Between Linear Groups Weighted ,738 Term Deviation ,687 Within Groups 62,562 Total 63,987 df 1 306 309 Mean Square ,475 1,349 ,738 ,344 ,204 F Sig 2,323 6,597 3,607 1,680 ,075 ,011 ,058 ,188 Descriptives Y den trieu den trieu den 12 trieu tren 12 trieu Total N Mean Std Deviati on Std Error 141 3,7642 ,43381 ,03653 3,6920 3,8364 2,50 4,75 128 3,7988 ,45035 ,03981 3,7201 3,8776 2,00 4,75 20 3,6500 ,40066 ,08959 3,4625 3,8375 2,50 4,00 21 3,5476 ,61043 ,13321 3,2698 3,8255 2,25 4,25 310 3,7565 ,45506 ,02585 3,7056 3,8073 2,00 4,75 Test of Homogeneity of Variances Y Levene Statistic 2,790 df1 df2 306 Sig ,041 95% Confidence Minim Maximu Interval for Mean um m Lower Upper Bound Bound ANOVA Y (Combined) Unweighted Between Linear Groups Weighted Term Deviation Within Groups Total Sum of df Squares 1,381 1,159 ,639 ,741 62,606 306 63,987 309 Mean Square ,460 1,159 ,639 ,371 ,205 F 2,250 5,664 3,125 1,812 Sig ,083 ,018 ,078 ,165 ... tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY. .. Đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY với mục tiêu xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty TNHH NISSEY, ... NLĐ Công ty TNHH NISSEY 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc NLĐ Công ty TNHH NISSEY  Đánh giá mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc NLĐ Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH nissey , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH nissey

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay