Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư robot

132 21 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU ROBOT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã ngành:60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU ROBOT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT Chức danh Hội đồng PSG.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện TS Lại Tiến Dĩnh Phản biện PSG.TS Võ Phước Tấn Ủy viên TS Nguyễn Thành Long Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 201 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1983 Nơi sinh: Bến Tre Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820012 I- Tên đề tài: Nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần đầu RoBot II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty cổ phần đầu Robot - Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố tác động đến động lực làm việc người lao động Công ty cổ phần đầu Robot - Nghiên cứu khác biệt động lực người lao động theo đặc trưng cá nhân (như độ tuổi, giới tính, thời gian cơng tác, mức thu nhập trình độ học vấn) Công ty cổ phần đầu Robot - Đề tài nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động thông qua công cụ kiểm định thang đo, kiểm định mơ hình hồi quy nhằm xác định nhân tố thỏa độ tin cậy đạt mức ý nghĩa ảnh hưởng đến động lực người lao động Công ty cổ phần đầu Robot III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU ii LỜI CÁM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy Trường Đại học cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh, q thầy Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Sau Đại học truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đình Luận - người hướng dẫn khoa học luận văn, nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ mặt để thực luận văn thạc sỹ Xin chân thành cảm ơn quý thầy Hội đồng chấm luận văn góp ý cho thiếu sót luận văn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần đầu RoBot tạo điều kiện thuận lợi cho thu thập số liệu, thực phiếu điều tra, phân tích đánh giá, sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu hợp tác suốt q trình hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU iii TÓM TẮT Đề tài luận văn “Nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu Robot” thực nhằm tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Cơng ty Luận văn hệ thống hóa sở lý thuyết động lực người lao động, nhân tố, vấn đề liên quan đến động lực người lao động Đánh giá yếu tố tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu ROBOT Nghiên cứu góp phần tìm mối quan hệ nhân tố tạo động lực người lao động mức độ tác động nhân tố đến động lực người lao động Công ty cổ phần đầu ROBOT Phương pháp nghiên cứu sử dụng gồm hai phương pháp định tính định lượng Thơng qua nghiên cứu định tính dựa sở lý thuyết, tham khảo ý kiến chun gia cộng với mơ hình tác giả tạo động lực cho người lao động, nhằm đưa mơ hình nghiên cứu đề xuất bao gồm bảy nhân tố: thu nhập, điều kiện môi trường làm việc, chất công việc, đào tạo, khen thưởng - thăng tiến, sách phúc lợi nhân tố trao quyền giám sát Để kiểm định giả thiết nghiên cứu, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua phần mềm SPSS với bảng câu hỏi khảo sát điều tra lấy ý kiến với mẫu 287 Kết phân tích nhân tố EFA cho thấy mơ hình nghiên cứu thức theo đánh giá người lao động gồm năm nhân tố hồn tồn phù hợp với mơ hình đề xuất phần nghiên cứu định tính là:chính sách phúc lợi, đào tạo phát triển, đặc điểm công việc, thu nhập, khen thưởng công Cũng dựa kết phân tích hồi quy, hai nhân tố tác động mạnh đến động lực người lao động Công ty cổ phần đầu Robot: khen thưởng công công việc Thông qua tác động vào nhân tố khen thưởng thăng tiến nhân tố công việc nhằm cải thiện, nâng cao động lực làm việc người lao động làm việc công ty iv ABSTRACT The thesis "Research on motivating factors for laborers at ROBOT Investment Corp" was conducted to find out factors influencing labor motivation of employees in company The thesis has systematized the theoretical basis of motivation of workers, factors and problems related to motivation of employees Assessment of motivating factors for laborers in ROBOT Investment Corp This research contributes to the relationship between motivational factors of employees in ROBOT Investment Corp and their impact on the motivation of employees The research method used consisted of qualitative and quantitative methods Through a qualitative research based on theoretical background, expert consultation plus models of motivational motivational authors, the proposed research model includes seven core Conditions, working environment, nature of work, training, reward and promotion, welfare policy and empowerment and monitoring To test the hypothesis of the study, use the quantitative method through SPSS with the survey questionnaire survey with sample 287 The results of the EFA factor analysis show that the model in The formal study according to the evaluation of the employee consists of five factors and is in full accord with the model proposed in the qualitative research: welfare policy, development training, Jobs, income, fair reward Also based on the results of the regression analysis, there are two factors that most strongly affect the motivation of employees in ROBOT Investment Corp are reward and promotion and work Through the impact on the reward and promotion factors and job factors to improve and motivate the work of employees while working at the company v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn Tóm tắt chương CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý luận động lực làm việc 2.1.1 Khái niệm động lực làm việc tạo động lực làm việc 2.1.1.1 Động lực: 2.1.1.2 Tạo động lực: 2.1.2 Một số học thuyết nghiên cứu tạo động lực lao động 2.1.2.1 Lý thuyết nhu cầu cấp bậc Abraham Maslow (1943): 2.1.2.2 Thuyết Hai nhân tố Frederick Herzberg (1959) 2.1.2.3Thuyết công John Stacy Adams (1963) 2.1.2.4 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom ( 1964) 2.2 Lý luận công tác tạo động lực cho người lao động 10 2.2.1 Mục đích cơng tác tạo động lực cho người lao động 10 2.2.2 Vai trò cơng tác tạo động lực 11 vi 2.2.3 Vai trò người quản lý cơng tác tạo động lực người lao động 11 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động doanh nghệp 13 2.3.1 Thu nhập 14 2.3.2 Điều kiện môi trường làm việc 14 2.3.3 Bản chất công việc 14 2.3.4 Đào tạo 14 2.3.5 Khen thưởng thăng tiến 15 2.3.6 Chính sách phúc lợi 15 2.3.7 Trao quyền giám sát 15 2.4 Cơng trình nghiên cứu liên quan đến động lực làm việc: 16 2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 2.6 Kỹ thuật nghiên cứu 22 2.7 Thu thập thơng tin phân tích kết 22 Tóm tắt chương 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.2 Quy trình nghiên cứu 25 3.2.1 Nghiên cứu định tính 26 3.1.1.1 Thang đo 26 3.1.1.2 Công cụ thu thập thông tin - Bảng câu hỏi 28 3.1.1.3 Công cụ thu thập liệu định tính 29 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 30 3.2 Mơ hình lý thuyết 30 3.3 Thiết kế nghiên cứu 32 3.3.1 Mô tả chi tiết nhu cầu thông tin chuẩn bị xây dựng bảng câu hỏi 32 3.3.2 Xây dựng bảng câu hỏi 32 3.3.3 Nghiên cứu sơ hiệu chỉnh thang đo 33 3.3.4 Thiết kế thang đo cho bảng câu hỏi 34 3.3.5 Diễn đạt mã hóa thang đo 34 3.3.6 Thiết kế mẫu nghiên cứu 36 3.3.6.1 Thiết kế mẫu 36 Cronbach's Alpha lần Cronbach's Alpha N of Items 800 Item Statistics Mean Std N (KT1) Anh/chị khen thưởng xứng đáng hồn thành cơng việc giao 3.6098 79837 287 (KT2) Anh/chị hài lòng với hình thức khen thưởng công ty 3.5784 82357 287 (KT3) Anh/chị cấp ghi nhận đạt thành tích 3.5505 71697 287 (KT4) Công ty tạo cho Anh/chị điều kiện hội phát triển thân 3.4599 85134 287 Item-Total Statistics Scale Scale Correct Cronbach' Mean if Varianc ed s Alpha if Item e if ItemItem Deleted Item Total Deleted Deleted Correlat ion (KT1) Anh/chị khen thưởng xứng đáng 10.5889 hồn thành cơng việc giao 3.767 641 737 (KT2) Anh/chị hài lòng với hình thức khen 10.6202 thưởng công ty 3.782 603 756 (KT3) Anh/chị cấp ghi nhận đạt 10.6481 thành tích 4.054 631 745 (KT4) Công ty tạo cho Anh/chị điều kiện 10.7387 hội phát triển thân 3.732 588 765 Chính sách phúc lợi Cronbach's Alpha lần Cronbach's Alpha 724 N of Items Item Statistics Mean (PL1) Anh/chị nhận tiền lương nghỉ phép, nghỉ ốm đau, Std Deviati on N nghỉ chờ việc 3.6969 89017 287 (PL2)Anh/chị nhận tiền thưởng dịp lễ, tết 3.5157 81008 287 (PL3)Anh/chị nghỉ mát hàng năm 3.4146 95650 287 (PL4)Anh/chị đóng bảo hiểm đầy đủ 3.4042 98789 287 Item-Total Statistics Scale Scale Variance Corrected Cronb Mean if if Item Deleted Item-Total ach's Item Correlatio Alpha Deleted n if Item Delete d (PL1) Anh/chị nhận tiền lương 10.3345 5.014 377 738 nghỉ phép, nghỉ ốm đau, nghỉ chờ việc (PL2)Anh/chị nhận tiền thưởng dịp lễ, tết 10.5157 4.705 555 645 (PL3)Anh/chị nghỉ mát hàng năm 10.6167 4.195 561 633 (PL4)Anh/chị đóng bảo hiểm đầy đủ 10.6272 4.046 576 624 Cronbach's Alpha lần Cronbach's Alpha 738 N of Items Item Statistics Mean (PL2)Anh/chị nhận tiền thưởng dịp lễ, tết Std Deviati on N 3.5157 81008 287 (PL3)Anh/chị nghỉ mát hàng năm 3.4146 95650 287 (PL4)Anh/chị đóng bảo hiểm đầy đủ 3.4042 98789 287 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronba Mean if Variance Item-Total ch's Item if Item Correlatio Alpha if Deleted Deleted n Item Deleted (PL2)Anh/chị nhận tiền thưởng 6.8188 2.925 517 707 dịp lễ, tết (PL3)Anh/chị nghỉ mát hàng năm 6.9199 2.389 578 633 (PL4)Anh/chị đóng bảo hiểm đầy đủ 6.9303 2.247 605 602 Trao quyền giám sát Cronbach's Alpha lần Cronbach's Alpha N of Items 793 Item Statistics Mean Std Deviation (TQ1) Cơng ty ln khuyến khích việc trao quyền cho nhân viên 3.2578 1.01203 (TQ2) Cấp cho Anh/chị tham gia vào định quan 3.3484 98796 trọng (TQ3) Cấp tin tưởng vào lực định Anh/chị 3.2648 (TQ4) Cấp bạn biết lắng nghe giám sát phù hợp 3.2718 Item-Total Statistics N 287 287 1.03078 287 96947 287 (TQ1) Cơng ty ln khuyến khích việc trao quyền cho nhân viên Scale Scale Corrected ItemMean Variance Total if Item if Item Correlation Delete Deleted d Cronbach's Alpha if Item Deleted 9.8850 5.550 692 695 9.7944 5.800 650 717 9.8780 5.891 583 751 9.8711 6.504 491 794 (TQ2) Cấp cho Anh/chị tham gia vào định quan trọng (TQ3) Cấp tin tưởng vào lực định Anh/chị (TQ4) Cấp bạn biết lắng nghe giám sát phù hợp Cronbach's Alpha lần Cronbach's Alpha N of Items 794 Item Statistics Mean (TQ1) Cơng ty ln khuyến khích việc trao quyền cho nhân viên Std Deviation N 3.2578 1.01203 287 3.3484 98796 287 3.2648 1.03078 287 (TQ2) Cấp cho Anh/chị tham gia vào định quan trọng (TQ3) Cấp tin tưởng vào lực định Anh/chị Item-Total Statistics (TQ1) Cơng ty ln khuyến khích việc trao Scale Scale Correct Cronba Mean if Varianc ed ch's Item e if Item- Alpha if Deleted Item Total Item Deleted Correlat Deleted ion quyền cho nhân viên (TQ2) Cấp cho Anh/chị tham gia vào định quan trọng (TQ3) Cấp tin tưởng vào lực định Anh/chị Động lực làm việc Cronbach's Alpha 6.6132 3.140 652 702 6.5226 3.278 629 727 6.6063 3.149 627 729 N of Items 802 Item Statistics Mean (DL1) Anh/chị hài lòng với cơng việc Std N Deviation 3.4983 89237 287 (DL2) Anh/chị khơng ý định đổi việc 3.7178 74828 287 (DL3) Anh/chị tự hào công việc 3.5470 79138 287 (DL4) Thỏa mãn môi trường làm việc 3.5296 79222 287 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronba Mean if Varianc Item-Total ch's Item e if Correlatio Alpha if Deleted Item n Item Deleted Deleted (DL1) Anh/chịhài lòng với cơng việc 10.7944 3.611 632 747 (DL2) Anh/chị khơng ý định đổi việc 10.5749 4.154 602 760 (DL3) Anh/chị tự hào công việc 10.7456 4.036 594 763 (DL4) Thỏa mãn môi trường làm việc 10.7631 PHỤ LỤC Kiểm định nhân tố EFA Xoay nhân tố bước 3.909 643 739 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .824 2568.301 325 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Squared Loadings Loadings Total % of Cumulati Total % of Cumula Total % of Cumula Varianc ve % Varianc tive % Varianc tive % e e e 6.117 23.528 23.528 6.117 23.528 23.528 2.664 10.247 10.247 2.525 9.710 33.238 2.525 9.710 33.238 2.442 9.393 19.641 2.032 7.815 41.053 2.032 7.815 41.053 2.339 8.997 28.637 1.713 6.587 47.640 1.713 6.587 47.640 2.279 8.764 37.402 1.410 5.423 53.063 1.410 5.423 53.063 2.185 8.402 45.804 1.309 5.036 58.099 1.309 5.036 58.099 2.174 8.363 54.167 1.130 4.345 62.444 1.130 4.345 62.444 2.152 8.277 62.444 945 3.635 66.079 819 3.151 69.230 10 751 2.888 72.118 11 717 2.756 74.874 12 678 2.607 77.482 13 655 2.520 80.002 14 586 2.254 82.255 15 525 2.020 84.276 16 514 1.976 86.252 17 471 1.812 88.064 18 425 1.634 89.698 19 416 1.602 91.300 20 396 1.523 92.823 21 380 1.463 94.286 22 341 1.310 95.596 23 309 1.189 96.785 24 305 1.172 97.957 25 290 1.114 99.071 26 242 929 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Co mp one nt Initial Eigenvalues Ma trận xoay nhân tố Component TN1 820 TN2 707 TN3 576 TN4 552 TN5 DK1 789 DK2 799 DK3 729 DK4 705 CV1 CV2 CV3 DT1 613 DT2 788 DT3 DT4 598 KT1 761 KT2 720 KT3 747 KT4 692 PL2 PL3 PL4 TQ1 TQ2 TQ3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 829 815 671 796 764 751 842 832 835 Xoay nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .809 Approx Chi-Square 2388.145 Bartlett's Test of Sphericity df 300 Sig .000 Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared mp Squared Loadings Loadings one nt Total % of Cumula Total % of Cumulati Total % of Cumula Varian tive % Varianc ve % Variance tive % ce e 5.689 22.756 22.756 5.689 22.756 22.756 2.550 10.200 10.200 2.525 10.098 32.854 2.525 10.098 32.854 2.445 9.782 19.982 2.030 8.120 40.975 2.030 8.120 40.975 2.337 9.346 29.328 1.703 6.813 47.788 1.703 6.813 47.788 2.200 8.798 38.126 1.397 5.587 53.375 1.397 5.587 53.375 2.152 8.607 46.733 1.295 5.180 58.555 1.295 5.180 58.555 2.098 8.392 55.125 1.099 4.395 62.950 1.099 4.395 62.950 1.956 7.825 62.950 945 3.780 66.730 819 3.276 70.007 10 743 2.974 72.980 11 716 2.863 75.843 12 657 2.629 78.472 13 647 2.588 81.060 14 526 2.103 83.163 15 514 2.056 85.219 16 502 2.009 87.228 17 447 1.789 89.017 18 423 1.691 90.708 19 402 1.608 92.316 20 394 1.577 93.893 21 351 1.406 95.298 22 333 1.333 96.631 23 306 1.223 97.854 24 295 1.180 99.034 25 242 966 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 DK1 DK2 DK3 Rotated Component Matrixa Component 817 710 582 565 553 790 800 728 DK4 704 CV1 827 CV2 817 CV3 677 DT1 DT2 DT4 KT1 769 KT2 716 KT3 752 KT4 696 PL2 PL3 PL4 TQ1 TQ2 TQ3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .600 793 624 801 771 751 842 832 836 Phân tích EFA động lực làm việc NLĐ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .787 Approx Chi-Square 344.801 Bartlett's Test of Sphericity df Sig .000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings pone Total % of Cumulativ Total % of Variance Cumulative % nt Variance e% 2.51 62.909 62.909 2.516 62.909 62.909 571 14.280 77.189 497 12.426 89.615 415 10.385 100.000 Component Matrixa Component DL1 805 DL2 780 DL3 DL4 776 811 ‘Phân tích hồi quy Model Summaryb R Square Adjusted Std Change Statistics R Square Error of R F df1 df2 the Square Change Estimate Change M R Durbino Sig F Watson d Chang e e l 731a 535 527 11004 535 64.679 281 000 1.690 a Predictors: (Constant), DAOTAO, PHUCLOI, CONGVIEC, KHENTHUONG, THUNHAP b Dependent Variable: DONGLUCNLD ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 3.916 783 64.679 000b Residual 3.402 281 012 Total 7.318 286 a Dependent Variable: DONGLUCNLD b Predictors: (Constant), DAOTAO, PHUCLOI, CONGVIEC, KHENTHUONG, THUNHAP Model Coefficientsa Unstandardiz Standardi t ed zed Coefficients Coefficie nts B Std Beta Error 001 051 022 (Constant) KHENTHU 156 051 154 ONG THUNHAP 394 064 310 CONGVIE 104 035 145 C PHUCLOI 080 028 124 DAOTAO 209 039 264 a Dependent Variable: DONGLUCNLD Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 982 3.073 002 655 1.526 6.140 000 650 1.539 2.968 003 690 1.450 2.806 5.343 005 000 845 680 1.184 1.470 Kiểm định động lực làm việc phái nam nữ N Nam Nu Total Mean 95% Confidence Minimum Maximum Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 171 3.5994 60237 04606 3.5085 3.6903 1.75 5.00 116 3.5345 69227 06428 3.4072 3.6618 1.75 5.00 287 3.5732 63984 03777 3.4988 3.6475 1.75 5.00 Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic 3.794 Std Deviatio n df1 Std Error df2 Sig 285 052 ANOVA DLLV Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 291 116.797 117.088 df Mean Square 291 285 410 286 Kiểm định động lực làm việc độ tuổi F 711 Sig .400 Descriptives DLLV N Mean Std Std Deviatio Error n Duoi 30 121 3.4587 30-45 128 3.6992 41-50 38 3.5132 Total 287 3.5732 DLLV Levene Statistic 822 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 060 01 053 60944 87 099 61223 32 037 63984 77 66014 df1 df2 Minimum Maximum 3.3399 3.5775 1.75 4.75 3.5926 3.8058 1.75 5.00 3.3119 3.7144 1.75 5.00 3.4988 3.6475 1.75 5.00 F 4.707 Sig .010 Sig .441 284 ANOVA DLLV Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 3.757 113.332 117.088 df Mean Square 1.878 284 399 286 Kiểm định khác biệt động lực qua yếu ố thời gian làm việc Công ty Duoi nam Tu den nam Tu den 10 nam Tren 10 nam Total N Mean Std Deviati on Std Error 116 62 3.6552 3.5444 54639 70497 95% Confidence Minimu Maxi Interval for Mean m mum Lower Upper Bound Bound 05073 3.5547 3.7557 2.25 5.00 08953 3.3653 3.7234 2.00 5.00 94 3.5213 70963 07319 3.3759 3.6666 1.75 5.00 15 287 3.3833 3.5732 53341 63984 13773 03777 3.0879 3.4988 3.6787 3.6475 2.50 4.50 1.75 5.00 Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic 2.626 df1 df2 Sig 283 051 ANOVA DLLV Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.625 115.463 117.088 df Mean Square 542 283 408 286 F 1.328 Sig .266 Kiểm định khác biệt động lực qua yếu ố thời gian làm việc Công ty N Mean Std Deviati on Std Error 95% Confidence Minim Maxi Interval for Mean um mum Lower Upper Bound Bound Lao dong 45 3.7722 53253 07938 3.6122 3.9322 2.75 5.00 thong Cao dang 188 3.5798 65019 04742 3.4862 3.6733 1.75 5.00 Dai hoc 48 3.3906 65620 09471 3.2001 3.5812 2.25 5.00 Tren dai hoc 3.3333 56273 22973 2.7428 3.9239 2.75 4.00 Total 287 3.5732 63984 03777 3.4988 3.6475 1.75 5.00 Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic df1 df2 Sig .807 283 491 ANOVA DLLV Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 3.736 1.245 3.109 027 Within Groups 113.353 283 401 Total 117.088 286 Kiểm định khác biệt động lực qua yếu tố thu nhập N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Duoi 10 trieu 148 3.5169 Tu 10 - Duoi 90 3.6278 15 trieu Tu 15 den 20 48 3.6615 trieu Tren 20 trieu 2.7500 Total 287 3.5732 DLLV Levene Statistic 3.464a df1 Lower Upper Bound Bound 67427 05542 3.4074 3.6264 1.75 5.00 64613 06811 3.4924 3.7631 2.25 5.00 49057 07081 3.5190 3.8039 2.75 5.00 63984 03777 3.4988 3.6475 2.75 1.75 2.75 5.00 df2 Sig .033 283 ANOVA DLLV Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.789 115.300 117.088 df Mean Square 596 283 407 286 F 1.464 Sig .225 ... tài: Nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư RoBot II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty cổ phần. .. hình nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Đầu Tư RoBot − Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần Đầu Tư. .. lý thuyết động lực người lao động, nhân tố, vấn đề liên quan đến động lực người lao động Đánh giá yếu tố tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần đầu tư ROBOT Nghiên cứu góp phần tìm mối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư robot , Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư robot , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 1 Lý luận về động lực làm việc, 2 Lý luận về công tác tạo động lực cho người lao động., 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động trong doanh nghiệp, 4 Công trình nghiên cứu liên quan đến động lực làm việc:, 5 Mô hình nghiên cứu đề xuất, 7 Thu thập thông tin và phân tích kết quả, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 3 Thiết kế nghiên cứu,  Chính sách đào tạo NNL, 3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach Alpha, 4 Phân tích nhân tố (EFA), 5 Phân tích mô hình hồi qui tuyến tính đa biến, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ, 2 Đề xuất hàm ý quản trị, 3 Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo, Tóm tắt chương 5

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay