Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh long an

88 5 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN CHÍ HIẾU GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN CHÍ HIẾU GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.TRƯƠNG QUANG DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS.TRƯƠNG QUANG DŨNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 03 tháng 03 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên PGS.TS Nguyễn Đình Luận TS Nguyễn Thế Khải PGS.TS Lê Thị Mận TS Nguyễn Ngọc Dương TS Võ Tấn Phong Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN CHÍ HIẾU Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 08/05/1988 Nơi sinh: Long An Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV:1541820038 I- Tên đề tài: “GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH LONG AN” II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận đói nghèo, tín dụng ưu đãi hộ nghèo - Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng ưu đãi hộ nghèo NHCSXH tỉnh Long An - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi, góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ưu đãi NHCSXH tỉnh Long An III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V- Cán hướng dẫn: TS.TRƯƠNG QUANG DŨNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Chí Hiếu ii LỜI CÁM ƠN Luận văn hoàn thành với hướng dẫn giúp đỡ Khoa Sau Đại học trường Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Tôi xin cảm ơn nhà trường Khoa Sau Đại học tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình làm luận văn Tơi đặc biệt bày tỏ cảm ơn tới TS Trương Quang Dũng - người dành nhiều thời gian, kiến thức, kinh nghiệm công sức, trực tiếp hướng dẫn tác giả nghiên cứu hoàn thiện đề tài nghiên cứu vào luận văn Tôi chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán phòng chun mơn nghiệp vụ thuộc Hội sở Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Long An cung cấp thông tin cần thiết, đóng góp, bổ sung ý kiến hữu ích việc nghiên cứu hồn thiện luận văn Tơi cảm ơn tới bạn bè khóa trao đổi, đóng góp ý kiến cho tơi suốt trình học tập nghiên cứu Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Học viên thực Luận văn Nguyễn Chí Hiếu iii MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH vi MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu: .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn: .2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO 1.1 Khái niệm đặc điểm hộ nghèo 1.1.1 Khái niệm đói nghèo 1.1.2 Tiêu chí xác định hộ nghèo 1.1.3 Đặc tính người nghèo 1.1.4 Sự cần thiết phải hỗ trợ vốn cho người nghèo 1.2 Cơ sở lý luận tín dụng ưu đãi hộ nghèo 1.2.1 Những vấn đề tín dụng ưu đãi hộ nghèo 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.2.1.2 Khái niệm tín dụng ưu đãi hộ nghèo: 1.2.1.3 Đặc điểm tín dụng hộ nghèo: 1.2.2 Vai trò tín dụng ưu đãi hộ nghèo 1.3 Hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội 1.3.1 Giới thiệu Ngân hàng Chính sách hội 1.3.2 Nguồn vốn cho vay Ngân hàng sách hội 11 1.3.3 Hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội 12 1.3.3.1 Chính sách cho vay 12 1.3.3.2 Quy trình cho vay 14 1.3.3.3 Bộ máy thực cho vay 16 1.3.3.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ 17 1.3.3.5 Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay 17 Tóm tắt chương 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH LONG AN 19 2.1 Giới thiệu Ngân hàng sách hội tỉnh Long An 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 19 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy, cấu máy quản lý, đối tượng phục vụ chế hoạt động 20 2.1.2.1 Mô hình tổ chức máy 20 2.1.2.2 Cơ cấu máy quản lý 21 iv 2.1.2.3 Đối tượng phục vụ 22 2.1.2.4 Cơ chế hoạt động 22 2.1.3 Về nguồn vốn 24 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo Ngân hàng sách hội tỉnh Long An 29 2.2.1 Chính sách cho vay 29 2.2.2 Quy trình tín dụng 35 2.2.3 Bộ máy thực cho vay: 36 2.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ 40 2.2.5 Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay 41 2.3 Đánh giá chung 42 2.3.1 Những thành tựu đạt được: 42 2.3.2 Những mặt hạn chế 46 2.3.2.1 Hạn chế: 46 2.3.2.2 Nguyên nhân: 50 Tóm tắt chương 52 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỒI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH LONG AN 53 3.1 Định hướng hoạt động Ngân hàng sách hội tỉnh tỉnh Long An 53 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng sách hội tỉnh Việt Nam 53 3.1.2 Định hướng Ngân hàng sách hội tỉnh tỉnh Long An 54 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo Ngân hàng sách hội tỉnh tỉnh Long An 55 3.2.1 Mở rộng sách tín dụng 55 3.2.2 Hồn thiện quy trình tín dụng 58 3.2.3 Nâng cao lực máy thực cho vay 59 3.2.4 Cải tiến, nâng cao chất lượng sở vật chất kỹ thuật, công nghệ 64 3.2.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay 65 3.3 Một số kiến nghị 68 3.3.1 Kiến nghị đối Ngân hàng sách hội tỉnh Việt Nam 68 3.3.2 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh hội đoàn thể 68 Tóm tắt chương 70 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 72 PHẦN PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CT-TTg Chỉ thị - Thủ tướng CSXH Chính sách hội HĐQT Hội đồng quản trị HĐND Hội đồng nhân dân NHCS - TDNN Ngân hàng sách - tín dụng nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước NHCSXH Ngân hàng Chính sách hội NĐ-CP Nghị định - Chính phủ NHTM Ngân hàng thương mại ODA Official Development Assistance- Hỗ trợ phát triển thức QĐ – TTg Quyết định - Thủ tướng TCTD Tổ chức tín dụng TW Trung ương TK&VV Tiết kiệm vay vốn UBND Ủy ban nhân dân XĐGN Xóa đói giảm nghèo vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn 24 Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng hộ nghèo NHCSXH tỉnh Long An giai đoạn 2014-2016 26 Bảng 2.3 Tỷ lệ nợ hạn xóa nợ 28 Bảng 2.4 Quản lý dư nợ Ủy thác qua Tổ chức Hội đoàn thể 37 Bảng 2.5 Kết kiểm tra vốn vay 41 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 1.1 Quy trình cho vay thông qua Tổ TK & VV 15 Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức NHCSXH 23 64 - Đưa cán có lực đến nơi khó khăn để nhằm thử thách, nhằm phát huy lĩnh kinh nghiệm việc quản lý, nhằm giúp đơn vị vượt qua khó khăn hồn thành nhiệm vụ giao - Có sách tiền lương, thưởng hợp lý để cán công nhân viên yên tâm làm việc; Việc phát triển mạng lưới đầu tư sở vật chất yêu cầu tất yếu để đảm bảo cho hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cán nhân viên làm việc, sinh hoạt Khắc phục tình trạng kiêm nhiệm, tải cán nhân viên Thực tốt giải pháp góp phần làm nâng cao chất lượng hoạt động máy thực cho vay, tăng trường quản lý nguồn vốn cho vay hiệu Thực tốt hơn, quy định hơn, kịp thời, đối tượng thụ hưởng hơn; chấp hành sách tín dụng phủ văn hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người vay sử dụng vốn mục đích Nâng cao kinh nghiệm cho cán tín dụng, giảm tải khối lượng công việc, giúp cán yên tâm công tác 3.2.4 Cải tiến, nâng cao chất lượng sở vật chất kỹ thuật, công nghệ Cải tiến nâng cấp phần mềm giao dịch sang hệ thống Intellect Online Nhằm bước đại hóa, đồng số liệu chương trình giao dịch trung tâm, giao dịch chương trình thơng tin báo cáo Cải thiện, nâng cấp hệ thống thông tin báo cáo IMS Report, mục đích nhằm tiết giảm thời gian phải lọc số liệu báo cáo Phát động chương trình thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” cho cán tin học cán chi nhánh suy nghĩ, tìm tòi, sáng kiến phầm mềm nhằm hỗ trợ hoạt động thông tin báo cáo, xử lý công việc phát sinh có tính chất lập lại với số lượng lớn Phải tính tốn đầu tư bước, giai đoạn cho phù hợp với khả vốn để vừa đảm bảo yêu cầu hoạt động vừa tiết kiệm tránh lãng phí Nếu thực tốt giải pháp rút ngắn thời gian giao dịch trung tâm, giảm tải khối lượng công việc cho cán NHCSXH Hỗ trợ mẫu 65 biểu báo cáo, rút ngắn thời gian thực giải ngân, thu nợ nhằm tăng chất lượng phục vụ khách hàng 3.2.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay - Kiểm tra, kiểm toán nội bộ: thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát NHCSXH Long An thực số kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất Lực lượng kiểm tra, kiểm toán nội NHCSXH Long An Ban giám đốc kiêm nhiệm thực nên đủ sức kiểm tra, xác minh vụ việc cộm tổng hợp báo cáo chuyên đề kiểm tra, kiểm toán nội đơn vị, tính chuyên nghiệp chưa cao Giải pháp kiểm tra, kiểm toán nội bộ: Xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội để thực tính chun nghiệp Những người làm cơng tác kiểm tra, kiểm tốn khơng kiêm nhiệm cơng việc khác phải thực tế kinh qua thực tiễn sở Tăng cường đội ngũ làm công tác kiểm tra, kiểm tốn nội có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn nghiệp vụ tạo điều kiện phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra, kiểm toán nội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, tham mưu cho trưởng Ban đại diện HĐQT cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát thành viên hoạt động NHCSXH Nâng cao chất lượng kiểm tra, phúc tra đoàn kiểm tra, nhằm phát kịp thời tồn tại, vướng mắc kiến nghị đơn vị kiểm tra khắc phục, chỉnh sửa tồn Kiên xử lý dứt điểm sai phạm phát qua đợt kiểm tra, thực nghiêm túc chỉnh sửa tồn báo cáo kết chỉnh sửa cấp Xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tiếp tục triển khai có hiệu cơng tác phòng chống tham nhũng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hệ thống NHCSXH 66 Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm toán nội Tăng cường kiểm tra chổ, kiểm tra đột xuất, bất thường, kiểm tra chéo đơn vị để hạn chế tính đối phó đơn vị kiểm tra, ngăn ngừa phát kịp thời tồn sai sót Cần phải đặc biệt quan tâm đến chế tài chế động lực: lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ khác thoả đáng để bù đắp cơng việc phận kiểm tra kiểm sốt Phải coi công cụ hữu hiệu hoạt động phòng ngừa quản trị rủi ro hoạt động tín dụng NHCSXH - Ban đại diện HĐQT: thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên Thực tốt kiểm tra tổ chức hội việc thực công đoạn ủy thác, kiểm tra hoạt động Ban quản lý tổ TK&VV việc sinh hoạt tổ, bình xét cho vay, kiểm tra mục đích sử dụng vốn hộ vay, khâu quan trọng cần cần kiểm tra chặt chẽ Các thành viên BĐD phải thường xuyên xuống địa bàn phụ trách, tham dự buổi họp giao ban quý lần để xử lý kịp thời khó khăn vướng mắc, sai phạm trình thực - Các tổ chức nhận ủy thác: Để hoạt động cho vay hộ nghèo ngày đạt hiệu cao cần có đạo, kiểm tra thường xuyên tổ chức hội cấp hội cấp Tổ chức nhận ủy thác cấp huyện: vào kế hoạch kiểm tra tổ chức nhận ủy thác cấp tỉnh tình hình thực tế địa phương để xây dựng kế hoạch kiểm tra năm Hàng tháng tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động tổ chức hội cấp việc thực công đoạn NHCSXH ủy thác, hoạt động tổ TK&VV kiểm tra, đối chiếu đến tận hộ vay Hàng tháng, tổng hợp kết kiểm tra gửi NH CSXH huyện Đối với hội nhận ủy thác cấp xã: hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra năm Trong năm phải thực kiểm tra hoạt động 100% tổ TK&VV hội quản lý Kiểm tra 100% mục đích sử dụng vốn vay thời gian 30 ngày kể từ ngày giải ngân, thực kiểm tra đối chiếu với vay củ Tham gia đầy đủ tổ 67 TK&VV, tổ chức họp bình xét cơng khai hộ có nhu cầu xin vay đủ điều kiện vay đưa vào danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH Thông báo kịp thời cho NHCSXH đối tượng sử dụng vốn sai mục đích, vay ké, hay trường hợp hộ vay bị rủi ro nguyên nhân khách quan như: thiên tai, dịch bệnh, chết, tích, để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời Kết hợp với Ban quản lý tổ TK&VV, quyền địa phương CBTD xử lý trường hợp nợ chây ỳ, nợ hạn, đạo giám sát Ban quản lý tổ TK&VV việc thực hợp đồng ủy nhiệm ký với NHCSXH Để làm tốt việc trên, cán tín dụng phải có kiến thức am hiểu định kinh tế, kỹ thuật… số vấn đề người vay phẩm chất, tư cách, đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn mà không cụ thể thành văn bản, cán tín dụng phải thận trọng điều tra, thẩm định Quá trình kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay theo mục đích xin vay, tiến độ thực dự án, phương án, đôn đốc trả nợ xử lý rủi ro… Q trình cán tín dụng thực chính, mang tính định đến an tồn vốn vay, cần phải có kết hợp chặt chẽ với phận khác: - Việc kiểm tra định kỳ đột xuất, hay nhiều lần tùy theo độ an tồn vay; Sau kiểm tra cần tiến hành phân loại khoản vay để có phương án xử lý, giải kịp thời Đối với khoản nợ xấu, phải theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ liên tục Ngoài việc tổ chức đợt kiểm tra theo chương trình, cần định kỳ thay đổi địa bàn tổ chức kiểm tra chéo… - Thường xuyên nắm bắt, phân tích tiến độ thu nợ, thu lãi; Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực chế độ kiểm tra cán nhân viên…tổ chức đối chiếu cơng khai nợ Thơng qua cấp ủy, quyền, tổ chức hội đoàn thể … để thu thập thông tin xác định tư cách, phẩm chất, tác phong, chất lượng công tác cán nhân viên cấp dưới… Đối với đối tượng khách hàng cần xem xét, lưu ý đến vấn đề như: Có tín nhiệm việc sử dụng vốn vay trả nợ đầy đủ, hạn gốc lãi hay không; Có dự án đầu tư phương án 68 sản xuất kinh doanh khả thi, có khả hồn trả nợ hay khơng, Có khả tài để thực nghĩa vụ trả nợ hay khơng, có tài sản để thực biện pháp đảm bảo tài sản theo quy định hay không… Thực tốt giải pháp góp phần làm cho Chi nhánh đơn vị trực thuộc: Chấp hành chủ trương, sách pháp luật Nhà nước, Chính phủ, Nghị HĐQT, văn đạo Tổng giám đốc, triển khai kịp thời có hiệu quả, sách tín dụng cho vay hộ nghèo Thực tốt hơn, quy định hơn, kịp thời, đối tượng thụ hưởng hơn; chấp hành sách tín dụng phủ văn hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người vay sử dụng vốn mục đích 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị đối Ngân hàng sách hội tỉnh Việt Nam Thay đổi chế khoán tài theo hướng tăng cường tính chủ động cho đơn vị sở, khuyến khích đơn vị địa bàn khó khăn, quy mơ dư nợ lớn, cán thiếu Tăng biên chế cho tỉnh có dư nợ lớn, địa bàn rộng; tăng cường sở vật chất trụ sở làm việc huyện vùng sâu, vùng xa, huyện có dư nợ lớn đảm bảo đáp ứng cho hoạt động ngân hàng Xây dựng hệ thống tiền lương cho cán theo vị trí cơng việc nhằm tạo động lực khuyến khích cán có trình độ lực gắn bó cống hiến cho NHCSXH 3.3.2 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh hội đoàn thể - Ủy ban nhân dân tỉnh Cấp uỷ Đảng, quyền địa phương cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để NHCSXH hoạt động có hiệu Chỉ đạo thực tốt định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kế hoạch triển khai thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 Ban bí thư Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng tín dụng sách hội Thường 69 xuyên quan tâm đạo, đưa hoạt động NHCSXH vào nội dung báo cáo giám sát cấp ủy, Hội đồng Nhân dân UBND Đề nghị UBND, Ban đại diện HĐQT cấp huyện đạo UBND làm tốt cơng tác bình xét, xác nhận, phê duyệt danh sách đối tượng sách đủ điều kiện vay vốn, đảm bảo đối tượng, sách nhà nước theo quy định điều 27 Nghị định 78/2002/NĐ -CP ngày 4/10/2002 phủ Khắc phục tượng nể nang, né tránh, gia đình chủ nghĩa tạo kẻ hở thực sách tín dụng ưu đãi, xử lý dứt điểm tượng tiêu cực Đối với có nợ hạn cao, thành lập Tổ thu hồi nợ hạn Đưa chương trình cho vay hộ nghèo đối tượng sách vào nội dung trực báo đạo hoạt động thường xuyên UBND cấp xã; công khai họp dân tồn công tác cho vay hộ nghèo đối tượng sách, thơng báo danh sách hộ vay nợ hạn phải thực nghĩa vụ người vay vốn Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thực nghiêm túc lịch giao dịch định kỳ hàng tháng xã, bố trí vị trí thuận lợi để ngân hàng giao dịch công khai nội dung theo quy định NHCSXH Chỉ đạo quan, ban ngành huyện, thành phố như: Cơng an, Tồ án, Viện kiểm sát, Thi hành án, Tư pháp tham gia hỗ trợ cho Chính quyền cấp xã, Hội đoàn thể nhận uỷ thác cho vay NHCSXH cấp huyện việc xử lý khoản nợ xâm tiêu, chiếm dụng, xử lý hộ vay có điều kiện trả nợ cố tình khơng trả nợ cho Nhà nước - Các hội đoàn thể Thực đầy đủ nội dung văn liên tịch, hợp đồng ủy thác ký kết: tăng cường công tác kiểm tra đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã; đạo thực tốt việc bình xét đối tượng cho vay, giám sát việc sử dụng vốn vay đôn đốc thu hồi nợ, giảm nợ hạn, tăng tỷ lệ thu lãi, phân loại nợ hạn, nợ bị xâm tiêu chiếm dụng, đảm bảo số liệu thực tổ chức hội cấp cuối quý đạt tỷ lệ thu lãi từ 98% trở lên, tỷ lệ nợ hạn 1% 70 Chỉ đạo tổ chức hội cấp huyện, cấp thực lưu hồ sơ loại sổ sách theo dõi tình hình số liệu uỷ thác Chỉ đạo tổ chức cấp huyện, cấp tổ trưởng TK & VV có trách nhiệm tham gia giao ban với NHCSXH tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc nhăm nâng cao hiệu tín dụng ưu đãi hộ nghèo Chỉ đạo Tổ TK&VV nêu cao ý thức phục vụ hộ nghèo đối tượng sách khác, khơng xâm tiêu gốc lãi hộ vay hộ nghèo đối tượng sách khác, khơng thu phí hộ vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ phát tiền vay đến sử dụng vốn thu hồi nợ; hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, đưa mơ hình sản xuất hiệu để nhân rộng địa bàn Tóm tắt chương Kết hợp với định hướng phát triển NHCSXH Việt Nam NHCSXH tỉnh Long An với thực trạng hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo NHCSXH tỉnh Long An trình bày chương Nội dung chương nêu định hướng chung giải pháp hồn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo NHCSXH tỉnh Long An, đưa số giải pháp cụ thể vận dụng vào trình hoạt động thực tiễn, đảm bảo cho hoạt động ổn định NHCSXH theo định hướng Chính phủ kiến nghị với cấp để giải pháp đề xuất thực 71 KẾT LUẬN NHCSXH tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động khơng mục tiêu lợi nhuận mà mục tiêu XĐGN, phát triển kinh tế hội Muốn XĐGN nhanh bền vững vấn đề quan trọng hồn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo NHCSXH tỉnh Long An Trong trình hoạt động NHCSXH tỉnh Long An bám sát chủ trương, định hướng UBND tỉnh phát triển kinh tế hội, thực chương trình, mục tiêu XĐGN Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo thấp so với mục tiêu đề ra, chưa đáp ứng nguồn vốn cho vay hộ nghèo, số hộ nghèo vay vốn sử dụng vốn chưa có hiệu cao, hiệu tín dụng ưu đãi cơng tác xố đói giảm nghèo hạn chế Do đó, tìm giải pháp hồn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng không cho NHCSXH tỉnh Long An Luận văn hoàn thành nội dung chủ yếu sau đây: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo NHCSXH tỉnh Long An qua tìm tồn hạn chế cơng tác cho vay hộ nghèo Luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo NHCSXH tỉnh Long An 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Hồ Diệu (2009), Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, NXB Phương Đơng Lê Văn Tề (2013), Tín dụng ngân hàng , NXB Lao Động Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam (2003), Hệ thống văn pháp quy, tháng năm 2003 Chi nhánh NHCSXH Long An (2014, 2015, 2016), “Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động chi nhánh”, Long An Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 việc Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Chính sách hội Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 Chính phủ tín dụng người nghèo đối tượng sách khác Quyết định số 316/NHCS-KH ngày 02/05/2003 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo; Quyết định số 676/NHCS-TD Về việc sửa đổi số điểm văn 316/NHCS-KHNV hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo; Quyết định 720/NHCS-TDNN-HSSV Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay số điểm văn hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Chính sách hội 10 Quyết định số 161/2003/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2003 Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH, việc ban hành Quy chế hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách hội cấp 11 Quyết định số 162/2003/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2003 Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH, việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách hội 73 12 Văn số 1114A/NHCS-TD ngày 22/4/2007 Hướng dẫn nội dung uỷ thác cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác NHCSXH với tổ chức trị - hội 13 Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/01/2011 việc ban hành chế xử lý nợ bị rủi ro NHCSXH 14 Quyết định số 852/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách hội giai đoạn 2011 - 2020 15 Website Ngân hàng sách hội: http://vbsp.org.vn/ 16 Website tỉnh Long An: http://www.longan.gov.vn/ PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ 01: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH LONG AN Mã phiếu Địa chỉ: Số 16, đường Lê Cao Dõng , phường 2, TP Tân An, Long An Điện thoại: 0723844927 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Long An điều tra, khảo sát số tiêu đánh giá hiệu nguồn vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo ngân hàng thực Để góp phần hồn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo đáp ứng ngày tốt đối tượng vay vốn, Quý khách hàng vui lòng cung cấp số thơng tin cách đánh dấu tích (x) vào ô vuông bảng ứng với lựa chọn thích hợp Chúng tơi cam kết thơng tin Quý khách hàng cung cấp giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu để phục vụ Quý khách tốt I Thơng tin khách hàng Giới tính Nam Nữ Tuổi Dưới 18 tuổi Từ 18-35 tuổi Từ 36-45 tuổi Từ 46-60 tuổi Trên 60 tuổi II Ý kiến đánh giá Quý khách Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Long An Phương thức cho vay thông qua Tổ Tiết kiệm vay vốn Phức tạp, rườm rà qua nhiều khâu Đơn giản Phương tiện, máy móc trang thiết bị hỗ trợ Phù hợp Bình thường Lạc hậu cần nâng cấp Bình thường Khơng phù hợp Bình thường Ít, đơn giản Chính sách, chế độ cho vay Phù hợp Hồ sơ, thủ tục giao dịch Nhiều, phức tạp Thời gian làm việc (từ 7h đến 17h, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ngày trực cố định xã) Hợp lý Chưa hợp lý Thời gian chờ đợi, thực trung bình 01 giao dịch phân a, Bộ phận tín dụng: (nếu có thực giao dịch) Từ 10 đến 20 phút Từ 20 đến 30 phút Trên 30 phút b, Bộ phận kế tốn giao dịch (nếu có thực giao dịch) Từ 10 đến 20 phút Từ 20 đến 30 phút Trên 30 phút c, Bộ phận kho quỹ: (nếu có thực giao dịch) Từ 10 đến 20 phút Lãi suất cho vay Từ 20 đến 30 phút Quá cao Cao Bình thường Thấp Trên 30 phút Rất thấp Phong cách, thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng Nhiệt tình Bình thường Chưa nhiệt tình 10 Cơng tác tun truyền, phổ biến sách tín dụng ưu đãi Hấp dẫn Bình thường Chưa hấp dẫn 11 Cơng tác chăm sóc khách hàng (mối quan hệ giao dịch, tiếp nhận, xử lý yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại khách hàng) Tốt Bình thường Chậm chễ 12 Mức độ hài lòng giao dịch với NHCSXH tỉnh Long An Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng 13 Những ý kiến đóng góp (nếu có) NHCSXH tỉnh Long An Thay đổi, cải tiến quy trình, thủ tục, nghiệp vụ cho vay (cụ thể chương trình nào) Ý kiến khác (ghi cụ thể) Nếu có thể, xin Q khách vui lòng cho biết Quý danh Họ tên: Điện thoại liên hệ: Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý khách! PHỤ LỤC SỐ 02: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT Số TIÊU CHÍ TT Phương thức cho vay thông qua Tổ TK&VV a) Phức tạp, rườm rà qua nhiều khâu b) Đơn giản Ý kiến đánh giá (%) 62,1% 37,9% Phương tiện, máy móc trang thiết bị hỗ trợ a) Phù hợp với công nghệ b) Cơ đáp ứng hoạt động c) Lạc hậu cần nâng cấp 28,3% 37,6% 34,1% Chính sách, chế độ cho vay a) Phù hợp với đối tượng vay b) Cần chỉnh sửa, sửa đổi c) Cơ đáp ứng 56,2% 41,1% 2,7% Hồ sơ, thủ tục giao dịch a) Nhiều, phức tạp b) Bình thường c) Ít, đơn giản 63,2% 26,9% 9,9% Thời giam làm việc NHCSXH tỉnh Long An a) Hợp lý b) Chưa hợp lý 84,6% 15,4% Thời gian chờ đợi, thực trung bình 01 giao dịch phận 6.1 Bộ phận tín dụng a) Từ 10 đến 20 phút b) Từ 20 đến 30 phút c) Trên 30 phút 6.2 Bộ phận kế toán (giao dịch) a) Từ 10 đến 20 phút b) Từ 20 đến 30 phút c) Trên 30 phút 13,8% 36,4% 49,8% 18,2% 52,9% 28,9% 10 11 6.3 Bộ phận kho quỹ a) Từ 10 đến 20 phút b) Từ 20 đến 30 phút c) Trên 30 phút 14,7% 29,2% 56,1% Lãi suất cho vay a) Quá cao b) Cao c) Bình thường d) Thấp đ) Rất thấp 0% 2,1% 13,7% 76,8% 7,4% Phong cách, thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng a) Nhiệt tình b) Bình thường c) Chưa nhiệt tình 12,2% 46,6% 41,2% Cơng tác tuyên truyền, phổ biến sách tín dụng ưu đãi a) Thường xuyên tiếp nhận thông tin b) Tiếp nhận được thông tin c) Không tiếp nhận thơng tin 10,3% 43,4% 46,3% Cơng tác chăm sóc khách hàng (mối quan hệ giao dịch, tiếp nhận, xử lý yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại khách hàng) a) Tốt b) Bình thường c) Chậm trễ 25,1% 46,2% 28,7% Mức độ hài lòng giao dịch với NHCSXH tỉnh Long An a) Rất hài lòng b) Hài lòng c) Bình thường d) Khơng hài lòng đ) Rất khơng hài lòng 5,4% 37,1% 43,1% 11,2% 3,2% ... ưu đãi hộ nghèo 1.3 Hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội 1.3.1 Giới thiệu Ngân hàng Chính sách xã hội 1.3.2 Nguồn vốn cho vay Ngân hàng sách xã hội. .. "Giải pháp hồn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội tỉnh Long An" làm đề tài nghiên cứu, nhằm tìm giải pháp góp phần hồn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính. .. luận hoàn thiện tín dụng ưu đãi hộ nghèo Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh long an , Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay