Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường đại học hoa sen

127 9 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào Trường Đại học Hoa Sen” kết trình học tập nghiên cứu nghiêm túc riêng hướng dẫn Thầy PGS.TS Nguyễn Đình Luận Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan, đáng tin cậy chưa cơng bố cơng trình trước Thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ trích dẫn nguồn gốc Tp Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 Học viên thực luận văn Trần Thị Mai LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ hỗ trợ từ Quý Thầy, Cô, Anh, Chị, xin chân thành gửi lời cám ơn tới: PGS.TS Nguyễn Đình Luận - Thầy tận tình hướng dẫn tơi nội dung, phương pháp khoa học suốt trình nghiên cứu, thực luận văn Thạc sỹ Quý Thầy, Cô giảng dạy lớp Cao học Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt tảng kiến thức vơ q báu cho tơi suốt q trình theo học Trường Quý Thầy, Cô giảng dạy Anh, Chị công tác học vụ quản lý sinh viên Trường Đại học Hoa Sen góp ý, động viên để tơi hồn thành luận văn Các bạn sinh viên Trường Đại học Hoa Sen nhiệt tình hỗ trợ điền phiếu khảo sát để tơi có liệu thực đề tài nghiên cứu Xin kính chúc Quý Thầy, Cô Anh, Chị mạnh khỏe Chúc Bạn sinh viên học tập tốt Xin chân thành cám ơn Tác giả thực luận văn Trần Thị Mai TÓM TẮT ĐỀ TÀI Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường Đại học Hoa Sen Từ đó, đưa số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực khắc phục hạn chế tồn Đối tượng nghiên cứu đề tài sinh viên năm thứ 2, thứ thứ học tập trường Mơ hình lý thuyết xây dựng dựa mơ hình chất lượng dịch vụ SERVPERF (J.Joseph Cronin, Jr & Steven A.Taylor, 1992) để đo lường chất lượng đào tạo với biến phụ thuộc hài lòng sinh viên Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng để kiểm định mơ hình nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích: thống kê mơ tả, kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xây dựng đánh giá thang đo Ngoài ra, phương pháp hồi quy đa biến, phân tích ANOVA sử dụng để kiểm định giả thuyết nghiên cứu thông qua phần mềm SPSS 20.0 với số lượng mẫu 270 sinh viên Năm nhân tố xếp theo thứ tự tăng dần có ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên bậc đại học hệ quy chất lượng đào tạo trường Đại học Hoa Sen bao gồm: Đội ngũ giảng viên, Chương trình đào tạo, Quyền tự chủ sinh viên, Cơ sở vật chất, Đội ngũ hỗ trợ Kết nghiên cứu mang lại nhằm giúp cho tác giả hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ giúp Ban lãnh đạo nhà trường có định hướng, chiến lược nâng cao hài lòng chất lượng đào tạo bậc đại học hệ quy Do nhiều hạn chế kiến thức chuyên ngành thực tiễn, đề tài tơi khơng tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận nhận xét ý kiến đóng góp q báu q Thầy, Cơ Bạn đọc ii ABSTRACT The thesis evaluating satisfaction of fulltime students on education service quality in the University of Hoa Sen aims to determine factors affecting on satisfaction of students in the unviversity, and to propose some resonable suggestions for upgrading this service quality Objects are concentrated on 2st, 3rd and 4th students as they are supposed to deeply understand the university The theoretical model are designed under reference of SERVPERF, service performance scale by Cronin & Taylor, 1992, to evaluate education service quality over independent variable, student satisfaction Thesis uses the qualitative research methods and quantitative models to justify the research Studies using the method of analysis: descriptive statistics, testing the reliability Cronbach's coefficient alpha and factor analysis method to discover (EFA) to build and evaluate scales In addition, multivariate regression, ANOVA analysis was used to test the hypothesis in research through SPSS 20.0 software with sample size was 270 students Five factors, which affect the satisfaction of full-time students about training quality at the University of Hoa Sen are arranged in ascending order They are support team, official curriculum, the Student’s right of self – determination infrastructure and faculty members Results of this study help the author complete her thesis for Master graduation and help school board of director obtain guidances and strategies which improve the satisfaction about training and education quality particularly in full-time course Due to the limitation of knowledge and lack of practical experiences, my essay might have some mistakes or confusion Hopefully I can get more advice, more constructive opinions, and more feedback from my teachers and readers iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT EFA : Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá KMO : Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy -Chỉ số xem xét thích hợp phân tích nhân tố SPSS : Statistical Package for the Social Sciences - Chương trình máy tính phục vụ cơng tác thống kê VIF : Variance Inflation Factor (hệ số phóng đại phương sai) ANOVA : Analysis of variance (phân tích phương sai SERVPERF : Service Performance (Thang đo chất lượng dịch vụ biến thể từ thang đo chất lượng dịch vụ SERVQUAL) SIG : Obeserved significance level TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban Nhân dân BGDĐT : Bộ Giáo dục Đào tạo iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số nghiên cứu nước dịch vụ đào tạo 27 Bảng 3.1 Thang đo Đội ngũ giảng viên 27 Bảng 3.2 Thang đo Chương trình đào tạo 28 Bảng 3.3 Thang đo Cơ sở vật chất 28 Bảng 3.4 Thang đo Đội ngũ hỗ trợ 29 Bảng 3.5 Thang đo Sự tự chủ sinh viên 29 Bảng 3.6 Thang đo hài lòng sinh viên 30 Bảng 4.1 Tỉ lệ việc làm đợt 1.2016 37 Bảng 4.2 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha 43 Bảng 4.3 Phân tích độ tin cậy CronBach’s Alpha thang đo 45 Bảng 4.4 Tổng hợp kết kiểm định Cronbach’s Alpha 46 Bảng 4.5 Phân tích EFA thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo lần 47 Bảng 4.6 Phân tích EFA thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo lần 49 Bảng 4.7 Kết phân tích EFA lần cuối 51 Bảng 4.8 Phân tích EFA thang đo hài lòng lần 55 Bảng 4.9 Phân tích EFA thang đo hài lòng lần 56 Bảng 4.10 Kết phân tích mối tương quan Pearson 59 Bảng 4.11 Kết R2 mơ hình hồi quy 60 Bảng 4.12 Hệ số phương sai ANOVAb hồi quy tuyến tính 60 Bảng 4.13 Hệ số hồi quy Coefficients 61 Bảng 4.14 Kết phân tích theo giới tính 64 Bảng 4.15 Kết phân tích theo năm học 65 Bảng 4.16 Kết phân tích theo Khoa 66 Bảng 4.17 Kết phân tích theo bậc đào tạo 67 Bảng 5.1 Bảng xếp thứ tự quan trọng theo hệ số Beta nhân tố 69 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình SERVQUAL Hình 2.2 Mơ hình chất lượng dịch vụ Gi-Du Kang Jeffrey James (2004) 11 Hình 2.3 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng 15 Hình 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 Hình 4.1 Sơ đồ tổ chức 34 Hình 4.2 Hệ thống nhận diện 35 Hình 4.3 Thơng tin mẫu theo Khoa 40 Hình 4.4 Thơng tin theo năm học 41 Hình 4.5 Thơng tin theo giới tính 41 Hình 4.6 Thông tin theo hệ đào tạo 42 Hình 4.7 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 57 Hình 4.8 Biều đồ tần số phần dư chuẩn hóa 62 Hình 4.9 Mơ hình nghiên cứu sau kiểm định 63 Hình 5.1 Mức độ hài lòng chương trình đào tạo theo Khoa 74 Hình 5.2 Mức độ hài lòng đội ngũ giảng viên theo năm học 77 Hình 5.3 Mức độ hài lòng đội ngũ giảng viên theo Khoa 78 Hình 5.4 Mức độ hài lòng đội ngũ giảng viên theo giới tính 79 vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ĐỀ TÀI ii ABSTRACT iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Bước Nghiên cứu định tính 1.4.2 Bước Nghiên cứu định lượng 1.5 Kết cấu luận văn Tóm tắt chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết dịch vụ 2.1.1 Dịch vụ khách hàng 2.1.2 Đặc điểm dịch vụ 2.1.3 Giáo dục dịch vụ 2.1.4 Các mơ hình chất lượng dịch vụ 2.2 Chất lượng dịch vụ đào tạo 12 2.2.1 Lý thuyết chất lượng 12 2.2.2 Giáo dục Đại học 12 2.2.3 Quan điểm chất lượng Giáo dục Đại học 13 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo 13 2.3 Sự hài lòng khách hàng 14 2.3.1 Khái niệm 14 2.3.2 Mối quan hệ dịch vụ hài lòng khách hàng 15 vii PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA PHỤ LỤC 6.1 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Compon ent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 30 885 3451.348 435 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Total % of Cumulat Total % of Cumul Total % of Cumulat Varia ive % Varia ative % Varian ive % nce nce ce 8.482 28.273 2.954 9.847 1.986 6.622 1.795 5.982 1.490 4.968 1.010 3.366 1.003 3.342 953 3.176 844 2.814 755 2.516 752 2.505 663 2.210 626 2.086 582 1.940 564 1.878 538 1.795 508 1.693 487 1.623 292 975 28.273 38.120 44.742 50.724 55.692 59.057 62.400 65.576 68.390 70.906 73.411 75.621 77.708 79.647 81.525 83.320 85.013 86.636 96.638 268 893 97.530 264 242 236 879 805 786 98.409 99.214 100.000 8.482 28.273 2.954 9.847 1.986 6.622 1.795 5.982 1.490 4.968 1.010 3.366 1.003 3.342 28.273 38.120 44.742 50.724 55.692 59.057 62.400 Rotated Component Matrixa 4.185 13.948 3.474 11.582 3.034 10.115 2.643 8.810 2.196 7.319 1.609 5.363 1.579 5.263 13.948 25.530 35.645 44.455 51.774 57.137 62.400 HT5 HT2 HT4 HT6 HT3 HT1 DT3 DT2 DT4 DT1 DT5 DT6 TC5 TC3 TC4 TC2 TC6 TC1 VC3 VC6 VC4 VC5 GV3 GV6 GV2 GV5 VC1 VC2 GV4 GV1 795 766 760 758 737 721 Component 769 731 721 707 642 543 761 725 679 677 620 763 698 667 628 705 643 615 779 768 728 645 PHỤ LỤC 6.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA LẦN (SAU KHI LOẠI BIẾN TC1, GV5) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .878 Approx Chi-Square 3189.951 Bartlett's Test of Sphericity df 378 Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of onent Squared Loadings Squared Loadings Total % of Cumulat Total % of Cumula Total % of Cumula Varian ive % Varian tive % Varianc tive % ce ce e 7.970 28.466 28.466 7.970 28.466 28.466 4.096 14.629 14.629 2.820 10.071 38.537 2.820 10.071 38.537 3.470 12.393 27.022 1.937 6.919 45.456 1.937 6.919 45.456 2.866 10.237 37.259 1.784 6.370 51.827 1.784 6.370 51.827 2.844 10.155 47.414 1.465 5.231 57.058 1.465 5.231 57.058 2.329 8.316 55.730 1.008 3.601 60.660 1.008 3.601 60.660 1.380 4.929 60.660 970 3.463 64.122 840 3.000 67.122 810 2.894 70.016 10 736 2.628 72.644 11 695 2.481 75.125 12 657 2.345 77.470 13 590 2.106 79.576 14 554 1.980 81.557 15 517 1.846 83.403 16 499 1.783 85.185 17 487 1.741 86.926 18 448 1.600 88.526 23 314 1.122 95.257 28 237 848 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component HT5 HT4 HT6 HT2 HT3 HT1 DT3 DT2 DT4 DT1 DT5 DT6 VC3 VC4 VC6 VC5 VC2 TC5 TC3 TC4 TC2 TC6 GV4 GV3 GV1 GV2 GV6 VC1 802 765 762 760 741 707 797 766 711 708 610 550 747 700 673 606 568 566 781 717 689 669 647 758 695 657 585 694 PHỤ LỤC 6.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA LẦN CUỐI (SAU KHI LOẠI BIẾN VC2) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Compon ent 885 3010.331 351 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Total % of Cumulat Total % of Cumulat Total % of Cumulat Varia ive % Varianc ive % Varianc ive % nce e e 7.808 28.920 28.920 7.808 28.920 2.811 10.412 39.331 2.811 10.412 1.884 6.976 46.307 1.884 6.976 1.532 5.673 51.980 1.532 5.673 1.455 5.390 57.370 1.455 5.390 999 3.700 61.070 921 3.412 64.482 820 3.038 67.520 782 2.896 70.415 10 728 2.697 73.112 11 674 2.497 75.609 12 642 2.377 77.987 13 581 2.154 80.140 14 534 1.978 82.118 15 514 1.903 84.021 16 498 1.845 85.867 17 485 1.797 87.664 18 444 1.643 89.307 27 244 905 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 28.920 39.331 46.307 51.980 57.370 4.035 3.356 2.934 2.780 2.385 14.945 12.430 10.867 10.297 8.832 14.945 27.374 38.241 48.538 57.370 Rotated Component Matrixa Component HT5 HT6 HT4 HT2 HT3 HT1 DT3 DT2 DT4 DT1 DT5 DT6 TC5 TC3 TC2 TC4 TC6 VC3 VC4 VC6 VC5 VC1 GV4 GV3 GV1 GV2 GV6 796 761 758 750 733 720 802 758 706 699 603 537 788 733 692 686 609 722 679 679 612 563 751 701 646 605 505 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA SỰ HÀI LỊNG PHỤ LỤC 7.1 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ FEA SỰ HÀI LỊNG LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square 667 223.413 Bartlett's Test of Sphericity df 10 Sig .000 Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 2.179 43.572 43.572 2.179 43.572 43.572 1.065 21.310 64.882 1.065 21.310 64.882 774 15.472 80.354 511 10.229 90.583 471 9.417 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HL2 716 HL4 HL3 694 694 HL5 599 HL1 588 655 PHỤ LỤC 7.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA SỰ HÀI LÒNG LẦN (SAU KHI LOẠI BIẾN HL1, HL4) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 598 116.986 df Sig .000 Communalities Initial HL2 HL3 HL5 Extraction 1.000 1.000 1.000 704 626 415 Extraction Method: Principal Component Analysis Compone nt Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulativ Total % of Cumulativ Variance e% Variance e% 1.746 58.201 58.201 780 26.005 84.207 474 15.793 100.000 1.746 58.201 58.201 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI PHỤ LỤC 8.1 MỐI TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations gvien Pearson Correlation htro dtao tchu vchat 287** 487** 299** 218** 246** 000 000 000 000 000 270 270 270 270 270 270 287** 380** 449** 481** 769** 000 000 000 000 gvien Sig (2-tailed) N htro Pearson Correlation Sig (2-tailed) dtao N Pearson Correlation Sig (2-tailed) tchu N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation vchat Sig (2-tailed) N Pearson Correlation h.lon Sig (2-tailed) g N 000 h.long 270 270 270 270 270 270 487** 380** 328** 341** 425** 000 000 000 000 000 270 270 270 270 270 270 299** 449** 328** 357** 601** 000 000 000 000 000 270 270 270 270 270 270 218** 481** 341** 357** 636** 000 000 000 000 270 270 270 270 270 270 246** 769** 425** 601** 636** 000 000 000 000 000 270 270 270 270 270 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 270 PHỤ LỤC 8.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Model Summaryb Mod R R Adjuste Std Change Statistics Durbi el Square dR Error of nR F df1 df2 Sig F Square the Square Change Chan Wats Estimat Change on ge e 864 747 742 29188 747 155.738 264 000 1.961 a a Predictors: (Constant), vchat, gvien, tchu, dtao, htro b Dependent Variable: h.long ANOVAa Model Regression Sum of Squares 66.339 df Residual 22.491 264 Total 88.830 269 Mean F Square 13.268 155.738 Sig .000b 085 a Dependent Variable: h.long b Predictors: (Constant), vchat, gvien, tchu, dtao, htro Mo Dimensi del on 1 Collinearity Diagnosticsa Eigen Conditio Variance Proportions value n Index (Const gvien htro dtao tchu vchat ant) 5.942 1.000 00 00 00 00 00 00 019 17.631 04 08 62 06 01 01 013 21.543 01 01 14 22 74 00 012 22.571 03 02 10 10 13 72 009 26.005 16 24 13 55 11 10 005 33.417 76 65 02 06 01 16 a Dependent Variable: h.long Coefficientsa Unstandardiz Stand t Sig 95.0% Correlations ed ardize Confidence Coefficients d Interval for Coeffi B cients B Std Beta Lowe Upp Zer Parti Part Error r er o- al Boun Bou ord d nd er Model (Consta nt) gvien 199 105 045 085 htro 425 dtao tchu Tole VIF ranc e 433 666 -.478 2.349 020 193 017 246 143 073 738 1.355 033 499 13.010 000 360 489 769 625 403 651 1.537 092 039 089 2.354 019 015 170 425 143 073 674 1.485 268 036 271 7.529 000 198 338 601 420 233 740 1.352 vchat 295 037 a Dependent Variable: h.long 287 7.893 000 222 369 636 437 244 723 1.383 -.086 Collinearit y Statistics 306 PHỤ LỤC MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN PHỤ LỤC 9.1 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO GIĨI TÍNH Descriptives h.long N Na m Nu Tot al Mean Std Deviatio n Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Mini mum Maxi mum 86 3.7636 61965 06682 3.6307 3.8964 2.33 5.00 184 3.8605 55141 04065 3.7803 3.9407 2.67 5.00 270 3.8296 57465 03497 3.7608 3.8985 2.33 5.00 ANOVA h.long Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 551 551 88.279 88.830 268 269 329 F 1.672 Sig .197 PHỤ LỤC 9.2 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO HỆ ĐÀO TẠO Descriptives h.long N Dai hoc Cao dang Total Mean Std Deviat ion Std Error 95% Confidence Minim Maxim Interval for Mean um um Lower Upper Bound Bound 193 3.8031 57868 04165 3.7209 3.8853 2.33 5.00 77 3.8961 56263 06412 3.7684 4.0238 2.67 5.00 270 3.8296 57465 03497 3.7608 3.8985 2.33 5.00 ANOVA h.long Between Groups Within Groups Total Sum of Squares df Mean Square 476 476 88.354 88.830 268 269 330 F 1.444 Sig .231 /PHỤ LỤC 9.3 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO NĂM HỌC Descriptives h.long N Mean Std Std Deviation Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minim Maxim um um Nam 77 3.7922 59245 06752 3.6577 3.9267 2.33 5.00 Nam 102 3.8301 55450 05490 3.7212 3.9390 2.67 5.00 Nam 91 3.8608 58598 06143 3.7388 3.9828 2.67 5.00 270 3.8296 57465 03497 3.7608 3.8985 2.33 5.00 Total ANOVA h.long Sum of Squares Between Groups df Mean Square 196 098 Within Groups 88.633 267 332 Total 88.830 269 F 296 Sig .744 PHỤ LỤC 9.4 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO KHOA ĐÀO TẠO Descriptives h.long N Kinh te Thuong mai Khoa hoc Cong nghe Ngon ngu van hoa hoc Dao tao chuyen nghiep Total Mean Std Deviati on Std Error 95% Mini Maxi Confidence mum mum Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 132 3.8485 55620 04841 3.7527 3.9443 2.67 5.00 52 3.7692 53845 07467 3.6193 3.9191 3.00 5.00 49 3.7959 65904 09415 3.6066 3.9852 2.33 5.00 37 3.8919 58296 09584 3.6975 4.0863 2.67 5.00 270 3.8296 57465 03497 3.7608 3.8985 2.33 5.00 ANOVA h.long Sum of Squares Between Groups df Mean Square 436 145 Within Groups 88.394 266 332 Total 88.830 269 F Sig .437 727 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LUẬN VĂN THẠC... Tác giả chọn đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường Đại học Hoa Sen nhằm nghiên cứu mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường Đồng thời góp phần... sinh viên Hoa Sen nơi đào tạo thu hút ngày nhiều sinh viên đến với trường 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường Đại học Hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường đại học hoa sen , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường đại học hoa sen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay