Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ trong quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng tại đoàn an điều dưỡng 298

117 10 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN ĐỨC HẢI NAM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁN BỘ TRONG QUÂN ĐỘI SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ NGHỈ DƯỠNG TẠI ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 298 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HCM, tháng 3/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN ĐỨC HẢI NAM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁN BỘ TRONG QUÂN ĐỘI SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ NGHỈ DƯỠNG TẠI ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 298 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Ngọc Dương TP HCM, tháng 3/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN ĐỨC HẢI NAM Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: ngày 24 tháng năm 1985 Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1541820080 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cán Quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng Đoàn An điều dưỡng 298 II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài xác định nhân tố tác động đến hài lòng cán nghỉ dưỡng, từ đề xuất, kiến nghị nâng cao hài lòng cán sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng Đoàn An điều dưỡng 298 Nội dung gồm năm nội dung chính: Tổng quan đề tài, sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu kết luận kiến nghị Đề tài tìm mơ hình, yếu tố tác động đến hài lòng cán nghỉ dưỡng qua kết phân tích cho phương trình hồi quy Hạn chế đề tài chưa nghiên cứu với lượng mẫu lớn, chưa nghiên cứu tất dịch vụ nghỉ dưỡng III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày .tháng .năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày .tháng .năm 2017 V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực đề tài nhận hướng dẫn, giảng dạy chân tình quý thầy giáo, giảng viên, lãnh đạo phòng khoa, Ban giám hiệu trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Q thầy giảng viên nhiệt tình truyền đạt, trao đổi, hướng dẫn cho tơi kiến thức lý luận thực tiễn cách tận tình đầy trách nhiệm Qua giúp cho thân tơi có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu để ứng dụng công việc thực tế nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Những tình cảm tơi ln trân trọng ghi nhớ Tôi xin chân thành biết ơn quan tâm sâu sắc lãnh đạo Đoàn An điều dưỡng 298 tạo điều kiện thuận lợi để thân tơi học tập hồn thành khóa học Trong q trình khảo sát nghiên cứu thực tế viết luận văn thạc sỹ, nhận quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình anh chị nhóm thảo luận, cán nghỉ dưỡng tham gia trả lời phiếu khảo sát đặc biệt hướng dẫn trực tiếp TS Nguyễn Ngọc Dương Sự thành công q trình học tập hồn thành luận văn thạc sỹ gắn kết với đồng nghiệp anh chị học viên lớp cao học 15SQT12 Các anh chị thân trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, chia sẻ thơng tin, tạo đồn kết gắn suốt q trình học tập nghiên cứu mơn học hồn thành luận văn Một lần xin chân thành gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo sau đại học, TS Nguyễn Ngọc Dương quý thầy cô giảng viên Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ thực thành công luận văn Tác giả luận văn Trần Đức Hải Nam iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁN BỘ TRONG QUÂN ĐỘI SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ NGHỈ DƯỠNG TẠI ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 298” thực bối cảnh Đảng nhà nước ta trình thực chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước Đề tài thực nghiên cứu Đoàn An điều dưỡng 298 Luận văn bao gồm ba vấn đề chính: - Thứ nhất: đề tài nghiên cứu tác giả dựa mơ hình thang đo SERVQUAL Parasuraman, Zeithaml, Berry (1990) xây dựng làm tảng Bước đầu, phương pháp định tính dựa mơ hình nghiên cứu trước, kết hợp với nghiên cứu văn quy phạm pháp luật, thực trạng cung cấp dịch vụ Đoàn An điều dưỡng 298, từ tác giả điều chỉnh, bổ sung mơ hình cho phù hợp với nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cán Quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng Đoàn An điều dưỡng 298 - Thứ hai, qua phân tích liệu điều tra từ 259 cán sử dụng dịch vụ Đoàn An điều dưỡng 298, nghiên cứu cho thấy nhân tố Uy tín, Vị trí địa lý, Truyền thông, Phong cách phục vụ tác động mạnh đến hài lòng cán - Thứ ba, từ thực trạng chất lượng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng Đoàn An điều dưỡng 298 kết khảo sát hài lòng cán phân tích, đề tài đưa kiến nghị, đề xuất nhằm khắc phục tình trạng Đồn An điều dưỡng 298 Về phía Đồn An điều dưỡng 298, tác giả kiến nghị, đề xuất vấn đề Nâng cao uy tín cho cán bộ; Nâng cao cơng tác tuyên truyền; Nâng cao Phong cách phục vụ Kết nghiên cứu giúp cho nhà nghiên cứu lĩnh vực nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng sử dụng, điều chỉnh thang đo lường phù hợp với nghiên cứu lĩnh vực tương tự ; xác định iv yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cán để đầu tư phát triển, đưa giải pháp phù hợp để làm hài lòng khách hàng mình; làm tài liệu tham khảo cho cá nhân làm luận văn cao học, nghiên cứu khoa học với đề tài tương tự, đo lường hài lòng lĩnh vực chun mơn tương tự đo lường chất lượng ngành dịch vụ khác… Hạn chế đề tài phạm vi nghiên cứu, Đồn An điều dưỡng khác có khác biệt thang đo hài lòng cán sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng Do mức độ khái quát thang đo hài lòng cán sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng nghiên cứu chưa cao Việc lấy mẫu khơng nhiều mang tính thuận tiện (có phân tầng, phân lớp) nên không tránh khỏi trường hợp mẫu điều tra khơng phản ánh hết độ xác đặc điểm nghiên cứu tổng thể Do cần có nhiều nghiên cứu lặp lại nhiều Đoàn An điều dưỡng khác để tìm thang đo cụ thể cho loại hình dịch vụ Các yếu tố tác động vào hài lòng cán thường biến đổi theo nhu cầu đa dạng đời sống kinh tế, trình độ nhận thức cán thường xuyên điều kiện môi trường thay đổi nay, có yếu tố khác lợi ích nhóm, thơng tin sách tác động vào hài lòng cán sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng chưa phát nghiên cứu Tất hạn chế tiền đề cho hướng nghiên cứu v ABSTRACT Research topic "FACTORS AFFECTING THE SATISFIION OF OFFICIALS IN MILITARY SERVICE USING ATTENDING SERVICE UNIT IN DOAN AN DIEU DUONG 298" is done in the context of the Party and the state we are in the process of implementation the overall reform of public administration The subject was carried out research at Doan An dieu duong 298 The dissertation consists of three main issues: - Firstly, the author's research is based on the SERVQUAL scale model developed by Parasuraman, Zeithaml, Berry (1990) as the basis Initially, using the qualitative method based on the previous research models, combined with the study of legal documents, the status of provision of services in Doan An dieu duong 298, the author will adjusts, implement to suit the factors that affect the satisfaction of cadres in the Army using resort services in Doan An dieu duong 298 - Secondly, the analysis of survey data from 300 staff using services in Doan An dieu duong 298, research has shown that the factors of Reputation, Location, Communication, Service to the satisfaction of cadres - Thirdly, from the quality of services for convalescence services in Doan An dieu duong 298 and the result of the staff satisfaction survey was analyzed, the subject has made recommendations and proposals to Overcome the current condition of Doan An dieu duong 298 Regarding Doan An dieu duong 298, the author proposes and issues issues on enhancing the prestige of cadres; Improve the propaganda; Advanced Style of Service Research results help researchers in the field to improve the quality of resort services, that can use, adjust the measurement scale suitable for their research in the field of similar ; It is possible to identify the factors that affect the satisfaction of officials to invest in development, to provide appropriate solutions to satisfy their customers; Make reference materials for individuals who undertake graduate studies, or conduct scientific research on similar subjects, and measure satisfaction in areas of expertise similar to those of other service sectors .The vi limitation of this topic: in the context of the study, it may be that the different levels of satisfaction of the staff at the convalescent service level in Doan An dieu duong are different Therefore, it may be that the level of generalization of the satisfaction scale of staff using resort services in this study is not high The sampling is not much and convenient (stratified, stratified) so it is inevitable that the sample does not reflect the accuracy of the characteristics of the study overall Therefore, it is necessary to have more than research with another place to find a specific scale for this type of service Factors affecting staff satisfaction are often varied according to varied needs as well as economic well-being, staff awareness and regularity in everchanging environmental conditions There are also other factors such as group interests and policy information that also affect the satisfaction of staff using resort services but not yet discovered in this study All of these restrictions will be the foundation for further research Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần lần thứ tư KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 848 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 2582.067 Sphericity Df 351 Sig .000 Bảng phương sai trích lần thứ tư Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative % Total Variance % Initial Eigenvalues % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance 7.200 26.665 26.665 7.200 26.665 26.665 3.188 11.809 11.809 2.098 7.770 34.435 2.098 7.770 34.435 2.575 9.539 21.347 2.012 7.453 41.888 2.012 7.453 41.888 2.522 9.340 30.688 1.774 6.571 48.459 1.774 6.571 48.459 2.250 8.334 39.022 1.466 5.431 53.890 1.466 5.431 53.890 2.034 7.534 46.555 1.201 4.448 58.339 1.201 4.448 58.339 1.835 6.795 53.350 1.023 3.788 62.126 1.023 3.788 62.126 1.799 6.663 60.013 1.002 3.712 65.839 1.002 3.712 65.839 1.573 5.825 65.839 844 3.126 68.965 10 759 2.812 71.776 11 718 2.660 74.436 12 663 2.455 76.891 13 643 2.381 79.272 14 615 2.277 81.549 15 557 2.062 83.611 16 534 1.980 85.590 17 485 1.798 87.389 18 445 1.650 89.038 19 408 1.512 90.551 20 386 1.431 91.982 21 366 1.355 93.337 22 355 1.316 94.653 23 330 1.223 95.876 24 300 1.111 96.987 25 288 1.066 98.054 26 285 1.055 99.108 27 241 892 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ tư Rotated Component Matrixa Component UT5 786 UT6 731 UT4 713 UT1 652 UT3 606 UT2 575 217 750 DL3 717 DL4 612 TT3 729 CSVC4 235 368 714 651 231 765 251 243 394 799 CSVC3 246 TT4 CSVC1 407 DL2 TT5 241 759 247 226 DL1 TT2 223 738 226 709 229 HT3 797 HT2 669 305 PCPV1 799 PCPV2 247 719 CSVC5 285 497 HT5 HT4 277 CSVC2 321 672 336 613 443 DL5 PCPV5 219 495 270 512 247 581 364 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .680 356 -.217 567 Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần lần thứ năm KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .846 Bartlett's Test of Approx Chi-Square 2424.225 Sphericity Df 325 Sig .000 Bảng phương sai trích lần thứ năm Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative % Total Variance % Initial Eigenvalues % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance 6.976 26.832 26.832 6.976 26.832 26.832 3.147 12.104 12.104 2.064 7.938 34.771 2.064 7.938 34.771 2.847 10.949 23.054 2.012 7.738 42.509 2.012 7.738 42.509 2.508 9.646 32.700 1.711 6.581 49.090 1.711 6.581 49.090 2.102 8.084 40.784 1.360 5.231 54.321 1.360 5.231 54.321 2.063 7.935 48.719 1.201 4.619 58.940 1.201 4.619 58.940 1.865 7.172 55.891 1.017 3.913 62.853 1.017 3.913 62.853 1.810 6.962 62.853 897 3.450 66.303 803 3.088 69.391 10 751 2.889 72.280 11 703 2.702 74.982 12 659 2.536 77.518 13 636 2.447 79.965 14 604 2.322 82.288 15 551 2.118 84.406 16 512 1.970 86.376 17 477 1.836 88.212 18 430 1.655 89.868 19 404 1.555 91.423 20 370 1.422 92.845 21 357 1.373 94.218 22 350 1.345 95.563 23 325 1.250 96.813 24 300 1.154 97.967 25 288 1.107 99.074 26 241 926 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ năm Rotated Component Matrixa Component UT5 797 UT6 732 UT4 712 UT1 661 UT3 580 UT2 553 219 DL2 725 DL4 700 DL3 687 DL5 656 795 TT3 732 CSVC3 CSVC4 263 381 226 430 725 630 CSVC1 212 763 235 221 TT4 TT5 228 746 239 222 DL1 TT2 231 213 760 222 699 231 HT3 756 246 HT2 639 270 PCPV5 240 527 PCPV1 403 788 PCPV2 243 695 CSVC5 295 539 HT5 HT4 270 213 259 698 243 655 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations .460 KMO kiểm định Barlett thành phần lần thứ sáu KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 842 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 2300.663 Sphericity Df 300 Sig .000 Bảng phương sai trích lần thứ sáu Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative % Total Variance % Initial Eigenvalues % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance 6.753 27.012 27.012 6.753 27.012 27.012 3.264 13.057 13.057 2.061 8.245 35.258 2.061 8.245 35.258 2.861 11.444 24.502 1.937 7.748 43.006 1.937 7.748 43.006 2.632 10.528 35.030 1.710 6.839 49.845 1.710 6.839 49.845 2.169 8.677 43.707 1.290 5.158 55.003 1.290 5.158 55.003 2.038 8.152 51.859 1.195 4.780 59.783 1.195 4.780 59.783 1.981 7.924 59.783 940 3.758 63.541 895 3.581 67.122 755 3.020 70.142 10 723 2.892 73.033 11 683 2.731 75.764 12 652 2.608 78.372 13 617 2.467 80.839 14 603 2.410 83.250 15 547 2.189 85.438 16 505 2.018 87.457 17 477 1.908 89.364 18 410 1.641 91.005 19 376 1.502 92.508 20 358 1.431 93.939 21 351 1.402 95.341 22 325 1.301 96.642 23 307 1.228 97.871 24 288 1.152 99.022 25 244 978 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ sáu Rotated Component Matrixa Component UT5 762 UT6 725 UT4 681 UT1 669 UT3 646 UT2 621 294 230 703 DL2 696 DL3 682 DL5 664 305 212 TT4 799 TT3 700 PCPV5 215 249 DL4 TT5 240 752 276 -.229 DL1 TT2 666 637 271 245 684 PCPV1 383 579 PCPV2 335 562 358 HT3 558 518 HT2 525 479 CSVC1 CSVC3 744 268 262 CSVC4 249 733 720 HT5 232 HT4 263 719 241 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .702 Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần lần thứ bảy KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 841 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 2159.732 Sphericity Df 276 Sig .000 Bảng phương sai trích lần thứ bảy Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of Cumulative % of Cumulative % Total Variance % Initial Eigenvalues % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance 6.540 27.248 27.248 6.540 27.248 27.248 3.265 13.603 13.603 1.990 8.294 35.542 1.990 8.294 35.542 2.855 11.897 25.499 1.910 7.959 43.501 1.910 7.959 43.501 2.561 10.673 36.172 1.667 6.944 50.445 1.667 6.944 50.445 2.035 8.478 44.650 1.230 5.125 55.570 1.230 5.125 55.570 1.992 8.300 52.949 1.138 4.741 60.311 1.138 4.741 60.311 1.767 7.361 60.311 930 3.873 64.184 855 3.563 67.747 754 3.144 70.891 10 700 2.916 73.807 11 665 2.769 76.576 12 623 2.596 79.173 13 609 2.536 81.709 14 592 2.466 84.175 15 545 2.269 86.444 16 479 1.997 88.441 17 470 1.959 90.400 18 399 1.663 92.064 19 375 1.563 93.627 20 351 1.461 95.088 21 335 1.396 96.484 22 310 1.291 97.774 23 290 1.207 98.981 24 244 1.019 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ bảy Rotated Component Matrixa Component UT5 764 UT6 720 UT4 685 UT1 677 UT3 645 UT2 620 260 229 247 DL4 705 DL2 691 DL3 679 DL5 665 279 237 TT4 790 TT3 721 265 680 TT5 623 292 224 313 663 PCPV2 289 614 CSVC3 CSVC4 230 265 253 706 PCPV1 HT2 286 756 PCPV5 -.220 DL1 TT2 310 496 254 396 746 740 CSVC1 739 HT5 HT4 253 748 218 244 224 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .707 Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần lần thứ tám KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .838 Bartlett's Test of Approx Chi-Square 2091.884 Sphericity Df 253 Sig .000 Bảng phương sai trích lần thứ tám Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component % of Cumulative Total Variance % 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 6.399 1.970 1.858 1.637 1.220 1.096 930 801 731 689 624 617 604 545 480 472 401 385 353 340 310 290 248 27.822 8.565 8.080 7.116 5.302 4.766 4.041 3.482 3.180 2.995 2.713 2.683 2.625 2.370 2.088 2.053 1.745 1.673 1.537 1.476 1.348 1.262 1.078 27.822 36.387 44.466 51.582 56.884 61.650 65.692 69.174 72.354 75.349 78.062 80.745 83.370 85.740 87.828 89.881 91.626 93.299 94.836 96.312 97.661 98.922 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings Total 6.399 1.970 1.858 1.637 1.220 1.096 % of Cumulative Variance % 27.822 8.565 8.080 7.116 5.302 4.766 Extraction Method: Principal Component Analysis 27.822 36.387 44.466 51.582 56.884 61.650 Rotation Sums of Squared Loadings Total 3.262 2.830 2.542 1.986 1.888 1.671 % of Cumulative Variance % 14.182 12.306 11.054 8.636 8.210 7.263 14.182 26.488 37.542 46.178 54.387 61.650 Kết phân tích nhân tố EFA lần thứ tám Rotated Component Matrixa Component UT5 769 UT6 721 UT4 687 UT1 676 UT3 643 UT2 616 230 242 256 DL4 709 DL2 690 DL3 677 DL5 674 267 247 791 TT3 716 263 -.223 247 TT4 696 TT5 617 230 CSVC4 747 CSVC1 744 263 PCPV5 285 738 262 246 272 725 PCPV1 286 PCPV2 272 702 294 HT5 HT4 280 754 CSVC3 -.220 DL1 TT2 635 766 227 237 224 711 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ... tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cán Quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng Đoàn An điều dưỡng 298 II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài xác định nhân tố tác động đến hài lòng cán nghỉ. .. cao hài lòng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng cho cán Quân đội Đoàn An điều dưỡng 298 .18 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cán Quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ. .. cấp dịch vụ Đồn An điều dưỡng 298, từ tác giả điều chỉnh, bổ sung mơ hình cho phù hợp với nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng cán Quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng Đoàn An điều dưỡng 298
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ trong quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng tại đoàn an điều dưỡng 298 , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ trong quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng tại đoàn an điều dưỡng 298 , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, Hình 2.4: Mô hình lý thuyết về chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index – CSI), CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ trong Quân đội sử dụng dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng tại Đoàn An điều dưỡng 298, Bảng 3.3: Thống kê mẫu về đặc điểm cấp bậc, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 4.21: Đại lượng thống kê mô tả cho từng nhóm tuổi, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ CÁC KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay