Giải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động sau cổ phần hóa của tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà bến thành

94 10 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐINH KHÁNH NAM GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HÌNH HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HĨA CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHÀ BẾN THÀNH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐINH KHÁNH NAM GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HÌNH HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HĨA CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHÀ BẾN THÀNH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, Năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS, TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN Luận văn Thạc s bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày …… tháng…… năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc s gồm: TT H C H PGS, TS Nguyễn Phú Tụ Ch ị h TS Nguyễn Quyết Thắng hản iện TS Lại Tiến D nh hản iện GS, TS Võ hước Tấn TS Nguyễn Khanh Long vi n vi n, Thư Xác nhận c a Ch tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch H i á Luậ ă TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ c lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐINH KHÁNH NAM Giới tính : Nam Ngà , háng, năm sinh: 05/8/1976 Nơi sinh : TP HCM Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV : 1541820082 I- T : GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HÌNH HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HĨA CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHÀ BẾN THÀNH u II- N : Đề ài hướng đến mục tiêu sau: Nghi n u hu ế ông đoàn àm sở lý luận ho đề tài Đánh giá hực trạng hoạ động (vai trò, ch c năng, nhiệm vụ…) c a tổ ch c Cơng đồn ại Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành sau cổ phần hóa đến Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chấ ượng hoạ động c a Cơng đồn ơng ổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành III- N : 15/9/2016 IV- N V- Cá : 24/3/2017 : PGS, TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin am đoan đâ ơng rình nghi n u c a riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn rung hự hưa ừng cơng bố cơng trình khác Tôi xin am đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn nà cảm ơn hơng in rí h dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn ĐINH KHÁNH NAM i LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập nghiên c u, tận ình giúp đỡ c a q thầy giáo, hồn hành hương rình học tập nghiên c u luận văn với đề tài: “Giải pháp hoàn thiện hình hoạt động sau cổ phần hóa tổ chức Cơng đồn cơng ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành ” Tôi xin chân thành cảm ơn GS, TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN tạo điều kiện tận ình hướng dẫn tơi q trình nghiên c u hồn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn anh, hị Ban ãnh đạo công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành ung ấp tài liệu thống , hướng dẫn cách xử lý thông tin Tôi xin chân thành cảm ơn Qu áu đóng góp ãnh đạo ung ấp nhiều thơng tin q iến cho tơi q trình nghiên c u đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 02 năm 2017 Học viên làm luận văn ĐINH KHÁNH NAM ii TĨM TẮT Cơng đồn ổ ch c trị - xã hội rộng lớn c a giai cấp công nhân c a người lao động Việt Nam (gọi người ao động) tự nguyện lập ãnh đạo c a Đảng Cộng sản Việt Nam; thành viên hệ thống trị c a xã hội Việt Nam; rường học ch ngh a xã hội c a người lao động Công đồn Việt Nam vai trò to lớn suốt trình xây dựng Ch ngh a Xã hội Việ Nam, phản ánh r n nh vực kinh tế, trị, xã hội ưởng Tu nhi n, rong giai đoạn nay, kinh tế dần hội nhập với giới, vai trò c a Cơng đồn Việ Nam dần xuất bất cập việc tham gia hoạ động c a doanh nghiệp cơng đồn ơng ổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành ũng hông ngoại lệ Chính tác giả họn đề ài: “Giải pháp hồn thiện hình hoạ động sau cổ phần hóa c a tổ ch Cơng đồn ại công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành” ho nghi n u c a với mong muốn Cơng đồn ơng ổ phần Phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành hoạ động phù hợp với hế hoạ động sau cổ phần hóa c a doanh nghiệp, nghiên c u giải pháp hoàn thiện hình hoạ động c a tổ ch c thực cần thiết Từ sở lý luận ơng đồn rong hương 1, giả iến hành phân tích thực trạng hoạ động sau cổ phần hóa c a tổ ch Cơng đồn cơng ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện hình hoạ động tình hình Các giải pháp đượ đề xuất như: xâ dựng Cơng đồn độc lập ngh a; đổi phương pháp hoạ động; giải pháp công tác cán bộ; giải pháp nguồn lực hoạ động; giải pháp xây dựng, hoàn thiện tổ ch c thực hế sách bảo vệ, đãi ngộ cán ơng đồn; giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cán Cơng đồn Hy vọng kết nghiên c u mang lại đổi tích cực hoạ động ơng đồn a doanh nghiệp thời gian tới iii ABSTRACT A trade union is a large political and social organization of the working class voluntarily established under the leadership of the Vietnamese Communist Party It represents Vietnamese workers, is part of the political system of Vietnam and brings the benefits of socialism to workers So, Fortal of Vietnamese trade union has a very important role in the fields of economy, politics, society and thought However, in the current period, as the economy gradually integrates into the world, Fortal of Vietnamese trade union appears the inadequate and the trade union in Benthanh House is no exception That is reason the author has selected: "Solutions to finish the trade union model at Ben Thanh House" for my research with objectives this company operates in accordance with the post-equitization operation mechanism of the enterprise The solutions to the operation model of this organization is really necessary From the basis of the theory of trade unions in Chapter 1, the author analyzed the status of the trade union at BenThanh House after it has equitized, from that perfect this model of activities in the new situation Solutions issued such as: Building independent trade union in the right sense; Innovation method of opera ion; So u ions on rade union’s s aff; So u ions of opera ing resour es; So u ions o ui d, perfe and pro e rade’s s aff; So u ions o s reng hen inspections Hopefully this research result will bring about positive changes in the union's activities at Benthanh House in the coming time iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1 Tổng quan vấn đề nghiên c u 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên c u 1.4 Đối ượng phạm vi nghiên c u 1.4.1 Đối ượng nghiên c u 1.4.2 Phạm vi nghiên c u 1.5 hương pháp nghi n u 1.6 Bố cục c a luận văn CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐỒN7 1.1 Những vấn đề chung hoạ động Cơng đồn Việt Nam 1.1.1 Tổng quan Cơng đồn Việt Nam 1.1.2 Tính chất c a Cơng đồn 1.1.3 Ch a Cơng đồn 1.1.4 Nguyên tắc tổ ch c hoạ động c a Cơng đồn Việt Nam 1.1.5 Hệ thống tổ ch c c a Công đoàn Việt Nam 1.2 Vai trò c a ơng đồn rong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp c a người ao động 10 1.3 Cơng đồn Việt Nam mối quan hệ với tổ ch c, cá nhân 15 1.3.1 Mối quan hệ ơng đồn với Đảng Cộng sản Việt Nam 15 v 1.3.2 Mối quan hệ ơng đồn với Nhà nước 16 1.3.3 Mối quan hệ ơng đồn với người sử dụng ao động 16 1.3.4 Mối quan hệ ơng đồn với tổ ch c trị - xã hội tổ ch c xã hội khác 17 1.3.5 Mối quan hệ ông đoàn với người ao động 17 1.3.6 Mối quan hệ Cơng đồn Việt Nam với quốc tế 17 1.4 Nhiệm vụ, quyền hạn c a Cơng đồn ấp 18 1.5 Tóm tắ hương 1: 28 CHƯƠNG 2: 29 THỰC TRẠNG HÌNH HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HĨA CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHÀ BẾN THÀNH 29 2.1 hình hoạ động Cơng ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành 29 2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành 29 2.1.2 ấu tổ ch c Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành 31 2.1.3 Tình hình hoạ động kinh doanh c a Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành 32 2.1.4 Đặ điểm hình hoạ động Cơng đồn ơng ổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành 34 2.2 Thực trạng hình hoạ động sau cổ phần hóa c a tổ ch ơng đồn ại Cơng ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà Bến Thành 35 2.2.1 Kết đạ c a Cơng đồn Cơngphần phát triển dịch vụ nhà Bến Thành 36 2.2.2 Thực trạng hình tổ ch ơng đồn ại Cơng ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà Bến Thành 40 2.2.3.2 Thực trạng đội ngũ an hấp hành ơng đồn 45 2.2.3.2 Thực trạng ơng ài hính điều kiện làm việc 46 2.2.3 Thực trạng nội dung hoạ động ơng đồn ại Cơng ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà Bến Thành 49 vi đoàn ho phù hợp với thực tế doanh nghiệp, vấn đề xây dựng tiêu chuẩn cán ơng đồn hết s c ph c tạp song đâ vấn đề quan trọng cần quan tâm Trong điều kiện tiêu chuẩn cụ thể c a cán ơng đồn sở ngồi quốc doanh là: + nh vững vàng, tâm huyết, nhiệt tình với cơng Cơng đồn Y u cầu tiêu chuẩn nà đòi hỏi người cán ơng đồn phải người ó ài hí, kiến th c rộng, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế, trị xã hội, nắm vững pháp luậ , rước tiên pháp lụâ ó i n quan đến quyền lợi, ngh a vụ c a công nhân, ao động Cơng đồn, án ộ ơng đồn phải trách nhiệm với cơng việc, nh rước hó hăn, há h th , dám đấu tranh bảo vệ rước giới ch Như vậ , đòi hỏi phẩm chất, trí tuệ ực cơng tác c a cán ơng đồn phải hòa quyện vào nhau, tạo thành nh hính rị c a người cán ơng đồn + ực chuyên môn, nghiệp vụ Hiểu biết ch ngh a Má - L nin, ưởng Hồ Chí Minh, ó rình độ chun mơn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ng yêu cầu thực tiễn c a sản xuất, cơng tác đơn vị, kiến th c kinh tế, trị, xã hội, pháp luậ Cơng đồn, đặc biệt khả ự họ , để khơng ngừng nâng ao rình độ mặt + phẩm chấ đạo đ c lối sống tốt tinh thần trách nhiệm, ý th c tổ ch c kỷ luậ , động, sáng tạo, tinh thần cần kiệm, i m hính, hí ơng vơ Cụ thể cán cơng đồn sở phải người ham học hỏi, nhạy cảm, ó ính điềm đạm, tác phong sâu sát, gần gũi quần chúng, khả giao iếp quan hệ rộng rãi, trách nhiệm với cơng việc, quan âm đến đồng nghiệp, tập thể lối sống giản dị, sáng, trung thực, tinh thần người + nhiệ ình phương pháp ơng Cơng đoàn Đâ u ầu quan trọng cán ơng đồn sở rong điều kiện kinh tế thị rường định hướng xã hội ch ngh a, án ộ ơng đồn sở phải khả phương pháp u n ru ền, vận động, thuyết phụ để tập hợp đoàn vi n người lao 65 động, đặc biệt phải kỹ hương ượng, đàm phán với người sử dụng ao động để đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, hính đáng a đoàn vi n ập thể người ao động Các tiêu chuẩn r n cán ông đồn sở quan hệ hữu ơ, hỗ trợ bổ sung cho nhau, tiền đề, điều kiện c a nhau, thiếu tiêu chuẩn trên, cán ơng đồn gặp hó hăn rong ơng a Do vậ , xá định rõ tiêu chuẩn cán ơng đồn vấn đề quan trọng, điểm xuấ phá để tạo khả ho án ộ ơng đồn đ s c thực nhiệm vụ, quyền hạn c a Cơng đồn Th ba: Nâng cao chấ l ợng cán b ô Khi xâ dựng tiêu chuẩn lựa chọn cán ơng đồn hì vấn đề tiếp tụ đào ạo bồi dưỡng, rèn luyện cán vấn đề hết s c quan trọng, vai trò quyế định đến việ nâng ao lực cán ơng đồn Cơng đào ạo cán ơng đồn hiểu việc tổ ch c giảng dạy học tập dài ngày, gắn việc giáo dục nhân cách cung cấp kiến th c chuyên môn, nghiệp vụ nhằm chuẩn bị ho người học khả đảm nhiệm cơng việc nhấ định Còn bồi dưỡng trang bị, bồi dưỡng thêm kiến th c, truyền thụ kinh nghiệm, kỹ năng, ỹ xảo hoạ động thực tiễn Cơng đồn để nâng cao chấ ượng, hiệu công tác c a cán nhằm hình thành nên phẩm chất trị, ưởng đạo đ c, tâm lý, tác phong đáp ng yêu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn c a cán ơng đồn Cơng đào ạo cán Cơng đồn với đặc thù cán quần húng, đặc biệt, hoạ động Cơng đồn ại doanh nghiệp rấ đa dạng nên kiến th đào ạo, trang bị cho cán phải vừa rộng vừa sâu; phải kết hợp chặt chẽ trang bị kiến th hình th ản với kiến th c chuyên ngành Cần đa dạng hố đào ạo cán Cơng đồn để cán ơng đồn ó hội, điều kiện đượ đào ạo Mặt há , ính đặc thù c a cán Cơng đồn sở ch yếu hoạt động kiêm nhiệm, cán Công đoàn hường xuyên biến động sau kỳ đại hội nên cấp Cơng đồn ần coi cơng tác bồi dưỡng cán giải pháp ch yếu để nâng ao ự đội ngũ án ộ Cần ó hế tài quỹ thời gian để tạo điều kiện cho cán ơng đồn sở ngồi quố doanh đượ đào ạo nghiệp vụ Cơng đồn; 66 đồng thời ó hế khuyến khích cán ông đoàn ự đào ạo, bồi dưỡng kiến th c cho từ kinh nghiệm thực tiễn để hoạ động cách chuyên nghiệp 3.2.4 Giải pháp nguồn lực hoạt động Tăng ường nguồn lực, tạo điều kiện ho CĐ rong doanh nghiệp hoạt động Tập trung đạo CĐ ấp trực tiếp sở tuyên truyền cho ch doanh nghiệp thực nghiêm việc trích nộp inh phí ơng đồn 2% heo qu định điều 26, Luật Cơng đồn 2012 Nghị định 191- NĐ/C a Chính ph Để nâng cao chấ ượng hoạ động c a tổ ch ơng đồn ại Cơng ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà Bến Thành đáp ng với yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, cần thực tốt số giải pháp sau: Th nhất, cần ăng ường tổ ch c tập huấn, hội thảo kỹ năng, nghiệp vụ hính sá h, qu định mới, cho cán cơng đoàn; đồng thời định kỳ tổ ch c hoạ động hu n đề ơng đồn ấp trực tiếp sở, để ó điều kiện trao đổi thơng tin, kinh nghiệm đạo, hướng dẫn hoạ động Th hai, nên xây dựng hình điểm ơng đoàn ấp trực tiếp sở hiệu đổi nội dung, phương h c đạo, hướng dẫn CĐCS hoạ động, để nhân rộng điển hình tồn hệ thống Th a, n n ó hướng dẫn việ CĐCS rực thuộ ơng đồn ấp trực tiếp sở hỗ trợ hơng ó điều kiện tổ ch c riêng lớp tập huấn cho cán từ tổ phó ơng đồn rở lên, heo phương h c tập huấn ghép CĐCS ùng oại hình; rong ơng đồn ấp hỗ trợ phần chi phí Th ư, iếp tụ đổi nội dung, phương h c hoạ động c a ơng đồn ấp trực tiếp việ hướng, dẫn, đạo CĐCS hoạ động, giảm tối đa h tục hành chính, xây dựng mẫu biểu để CĐCS ó hể điền số liệu áo áo định kỳ kết hoạ động; đạo CĐCS ù heo oại hình hoạ động, ù heo điều kiện cụ thể để chọn nội dung hoạ động phù hợp, thiết thực với đoàn vi n NLĐ 67 Th năm, iếp tục quan tâm, trọng việc gắn cơng tác xây dựng cơng đồn sở vững mạnh đánh giá hấ ượng hoạ động c a ơng đồn sở với ơng ình xé , đánh giá hi đua, hen hưởng hàng năm a cấp ơng đồn 3.2.5 Giải pháp xây dựng, hoàn thiện tổ chức thực chế sách bảo vệ, đãi ngộ cán cơng đồn hế sách bảo vệ, đãi ngộ cán ông đoàn vấn đề quan trọng chế hính sá h đắn, hợp lý khuyến khích tính tích cực, hăng hái, cố gắng yên tâm công tác c a cán bộ; nâng ao tinh thần trách nhiệm, phá hu tính sáng tạo c a cán ơng đồn; hu hú nhân tài cho hoạ động Cơng đồn góp phần xây dựng nội đồn ết rí, hú đẩy tổ ch Cơng đồn phá triển Ngược lại, hế, sách cán khơng hợp lý tạo tâm lý chán nản, kìm hãm sáng tạo, triệt tiêu tính tích cực, cản trở phát triển c a tổ ch Cơng đồn Tuy nhiên, tham gia xây dựng hồn thiện hế, hính sá h cán Cơng đồn phải qn triệt u cầu ản sau: + hế, hính sá h cán ơng đồn hu vực ngồi quốc doanh ũng phải đảm bảo tuân th r n sở ch rương hính sá h a Đảng, Nhà nước, c a Ngành; không mâu thuẫn với hế sách cán hoạ động thuộ nh vực khác + hế hính sá h cán ơng đồn hu vực ngồi quốc doanh phải gắn liền với trách nhiệm, đảm bảo cơng bằng, khuyến khích vật chất lẫn tinh thần nhằm í h hí h ài sáng ạo, s c lơi hấp dẫn để người nỗ lực phấn đấu vươn n Vấn đề hế, sách cán ơng đồn vấn đề khơng nêu nhiều lần cấp hệ thống Cơng đồn, ho đến hưa ó ời giải thoả đáng Cán ộ ơng đồn án ộ quần chúng, hoạ động Cơng đồn hoạt động rong nh vực quan hệ ao động, nhằm đảm bảo quan hệ lao động tiến bộ, ổn định Tuy nhiên, cán ơng đồn hưa ó hế sách, biện pháp mạnh để bảo vệ, đãi ngộ thoả đáng Mặt khác, tính đặc thù 68 cán ơng đồn sở hầu hết hoạ động kiêm nhiệm, nên với đối ượng này, bảo vệ họ thực chất bảo vệ việc làm chun mơn c a họ Hiện na , ó ượng cán ơng đồn đấu tranh cho lẽ phải bị trù dập, vơ hiệu hố Cơng đồn hưa bảo vệ họ Vì vậy, tổ ch Cơng đồn ần biện pháp hữu hiệu để bảo vệ cán ơng đồn rong hế thị rường, nhấ cán ơng đồn sở cán cơng đồn hơng hu n rá h hế bảo vệ cán ơng đồn n n hực theo hướng hạn chế người sử dụng ao động chấm d t hợp đồng ao động Ch tịch Cơng đồn hi đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích c a ông nhân, ao động Đồng thời cần nghiên c u thành lập quỹ hỗ trợ cán ơng đồn ấp Nguồn quỹ nà hình thành từ nguồn ngân sá h ơng đồn, ng hộ, đóng góp a cá nhân, tập thể để hỗ trợ thu nhập cho cán cơng đồn rong hời gian ch sử dụng ao động không trả ương hoạt động ơng đồn + Chính sách tiền ương phụ cấp cán ơng đồn chuyên trách nằm chế độ tiền ương ông h nhà nước, song phải phù hợp với cống hiến c a cán ơng đồn Đối với cán ơng đồn i m nhiệm, n n ó qu định phụ cấp trách nhiệm đảm bảo cho hoạ động nâng cao tinh thần trách nhiệm công việ giao 3.2.6 Giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cán Cơng đồn + Cơng tác kiểm tra, giám sát hoạ động c a cán ơng đồn phải tiến hành từ hai phía, phía ãnh đạo quản lý phía quần chúng Việc kiểm tra giám sát nhằm uốn nắn kịp thời lệch lạc c a cán bộ, động viên, khuyến khích cán nhiệt tình cơng tác, góp phần đảm bảo cho uy tín cho tổ ch c Cơng đồn; đánh giá án ơng đồn để àm ăn nâng ương, hen hưởng, kỷ luậ ; xá định kế hoạ h đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán công đồn Cơng iểm tra giám sát cán phải quan âm đến việc tự kiểm tra, tự quản lý c a cấp Cơng đồn cán bộ, cấp Cơng đồn Cơng đồn sở cần đẩy mạnh phê bình tự phê 69 ình, oi đâ nội dung quan trọng c a công tác kiểm tra giám sát cán cơng đồn + Cơng hen hưởng, cần phải tiến hành hường xuyên theo định kỳ; gắn với kết hoạ động Cơng đồn hành í h hu n môn c a đơn vị, kết hợp chặt chẽ hen hưởng vật chất với động viên khuyến khích tinh thần rong ơng hen hưởng; cần đặc biệt quan tâm đối ượng dũng ảm đấu tranh chống tiêu cự , ham nhũng, hống lại tệ nạn xã hội dám đấu tranh bênh vực lẽ phải, bảo vệ người ao động Về công tác kỷ luậ , đâ vấn đề hết s c nhạy cảm cần phải xem xét kỹ ưỡng tồn diện để quyế định đắn, xác nhằm mục đí h giáo dụ định hướng, khơng phải hình phạt gây tâm lý nặng nề Cần kiên xử lý kỷ luậ đối ượng cán Cơng đồn nhân danh ổ ch để thực mục tiêu cá nhân, gây lòng tin c a quần chúng uy tín c a tổ ch c Cơng đồn 3.3 Những kiến nghị nhằm phát huy vai trò củ quy n lợi ích hợp pháp l r c bảo v ng Hiện nay, nhiều yếu tố tích cực tiêu cự động trực tiếp, gián tiếp đến tổ ch c hoạ động c a ơng đồn Vì vậy, hoạ động ơng đồn ũng gặp nhiều hó hăn rở ngại mối quan hệ ao động diễn biến ph c tạp Tình hình nà đặt cho tổ ch mẽ tổ ch ơng đồn yêu cầu đổi mạnh ũng nội dung hoạ động Muốn thực tố điều này, việc tự vận động c a ơng đồn sở doanh nghiệp, cần phải hỗ trợ, đồng tình từ phía quan quản Nhà nướ , ông đoàn ấp hỗ trợ c a người sử dụng ao động Qua nghiên c u tìm hiểu thực tế, người viế xin đề xuất số kiến nghị sau: - Nghiên c u, ban hành sách khuyến hí h sở sản xuất thuộc thành phần kinh tế ham gia đầu vào ông đào ạo, bồi dưỡng cơng nhân; phát 70 rương xã hội hố ơng đào ạo nghề, ăng ường công tác quản triển mạnh mẽ ch nhà nước đào ạo nghề heo hướng hoàn thiện văn ản quy phạm pháp luật đào ạo nghề - chế tài buộc doanh nghiệp thực nghi m qu định c a pháp luật, chế độ hưởng, phạt doanh nghiệp thực tốt khơng thực Luật, tạo ình đẳng hoạ động c a doanh nghiệp thực thi quyền hạn, trách nhiệm c a cá nhân tham gia mối quan hệ Kiên xử lý nghiêm khắc, kịp thời hành vi vi phạm pháp luậ , đặc biệt pháp luật lao động nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật nghiêm, hạn chế vi phạm pháp luật, xây dựng quan hệ ao động ổn định doanh nghiệp quốc doanh - Sớm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Bộ Luậ ao động cho phù hợp với tình hình thực tế xu hội nhập kinh tế quốc tế c a Việt Nam, đặc biệt cần nghiên c u sửa đổi Điều khoản qu định giải tranh chấp ao động đình ơng - Kiến nghị với Chính ph sớm nghiên c u ban hành quy chế thực dân ch doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngồi quốc doanh 3.4 Tóm tắ Trong hương nà , ăn vào tình hình thực tế định hướng phát triển c a công ty, tác giả rình giải pháp ản nhấ để hồn thiện hình hoạt động sau cổ phần hóa c a tổ ch Cơng đồn ại cơng ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành giải pháp xây dựng Cơng đồn độc lập ngh a, giải pháp đổi phương pháp hoạ động, giải pháp công tác cán bộ, giải pháp nguồn lực hoạ động …nhằm xây dựng mộ hình ơng đồn heo ngh a a Cơng đồn vững mạnh, người ao động an tâm làm việc, doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài 71 KẾT LUẬN Chấ ượng đội ngũ án ộ ông đồn thể yếu tố hất ượng c a cán ơng đồn ấu, số ượng chấ ượng c a đội ngũ án ộ ơng đồn Chấ ượng c a cán ơng đồn ( hấ ượng c a ch c danh cán ơng đồn), đượ đánh giá ằng tâm lực, thể lực trí lực c a cán bộ, biểu cụ thể ưởng trị; đạo đ c nghề nghiệp; rình độ chun mơn; phương pháp, ỹ hoạ động ơng đồn s c khỏe để đáp ng yêu cầu tuyên truyền, giáo dụ , động viên thuyết phục CBCCVC-LĐ, để đáp ng u cầu hoạ động ơng đồn Tu nhi n, rong giai đoạn nay, kinh tế dần hội nhập với giới, vai trò c a Cơng đồn Việt Nam dần xuất bất cập việc tham gia hoạ động c a doanh nghiệp Xuất phát từ nhận th đó, giả chọn đề tài ““Giải pháp hồn thiện hình hoạ động sau cổ phần hóa c a tổ ch Cơng đồn ại cơng ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành” ho nghi n u c a với mong muốn Cơng đồn ơng ổ phần Phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành hoạ động phù hợp với hế hoạ động sau cổ phần hóa c a doanh nghiệp, nghiên c u giải pháp hồn thiện hình hoạ động c a tổ ch c thực cần thiết Trong khuôn khổ luận văn, giả vận dụng kiến th c lý luận tiếp thu từ tài liệu, nhà rường, sâu ìm hiểu điều tra, khảo sát thực tiễn đơn vị, ướ đầu đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, hồn thiện hình hoạ động sau cổ phần hóa c a tổ ch Cơng đồn ại công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành Tất nhiên, kết nghiên c u c a đề tài chắn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, phiến diện, ch quan, tơi mong nhận đóng góp c a Thầy đồng nghiệp Bản thân vừa người nghiên c u đề tài, vừa người trực tiếp tham gia vào tổ ch Cơng đồn ại cơng ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành tiếp thu, cảm ơn đóng góp qu áu a Quý Thầ đồng nghiệp thời gian tới bổ sung kịp thời vào đề ài, đồng thời tiếp cận 72 thông tin, tiếp tục nghiên c u để vận dụng tố góp phần vào việc hoàn thiện tổ ch c 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình [1] Cơng ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành (2016) Văn kiện hội nghị người lao động năm 2016 [2] Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành (2016) Hồ sơ hội nghị người lao động năm 2014 [3] Nguyễn Thanh Hội (2006) Quản trị nhân NXB Thống kê [4] Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành (2016) Hồ sơ hội nghị người lao động năm 2015 [5] Tổng Li n đoàn Lao động Việt Nam (2013), Chương trình nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đội ngũ cán cơng đồn, Hà Nội [6] Trần Kim Dung (2011) Quản trị NNL NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [7] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Ch Cơng đồn Nghị Chính trị ngh a Việt Nam (2012), Luật đị nh hướng dẫn thi hành, Nxb Quốc gia, Hà Nội Các websites: [7] Nâng cao chất ượng hoạ động c a cơng đồn sở doanh nghiệp đỊa bàn Hà T nh http://congdoanhatinh.org.vn/index.php/vi/so-tay-can-bo-congdoan/Ly-luan-nghiep-vu/NANG-CAO-CHAT-LUONG-HOAT-DONG-CUACONG-DOAN-CO-SO-TRONG-CAC-DOANH-NGHIEP-TREN-DIA-BAN-HATINH-32/ [8] Cơng đồn Việt Nam thực ch ảo vệ lợi ích c a người ao động http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_Detail.asp x?ItemID=93 [9] Những vấn đề ản Cơng đồn Việt Nam http://congdoanquan12.org.vn/vanban/view/Nhung-van-de-co-ban-ve-Cong-doan-Viet-Nam-1.html 74 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI Kính chào Anh/Chị Hiện na , ôi hực nghiên c u “G ải pháp hồn thi n hình hoạt ng sau cổ phần hóa tổ ch v Nhà Bế T ại công ty cổ phần Phát triển Dịch ” Kính mong Anh/Chị dành chút thời gian tham gia phiếu khảo sát nhằm giúp cho nghiên c u nà đượ hồn hành Cũng xin ưu hơng ó quan điểm sai Tất quan điểm c a Anh/Chị giá trị cho nghiên c u c a Hướng dẫn trả lời: Anh/Chị vui òng đánh dấu (X) vào lựa chọn giá trị Rất nhiều, Nhiều, Trung bình, Ít, Rất câu phát biểu ương ng với m độ đồng ý giảm dần Tôi mong nhận câu trả lời c a Anh/Chị Xin hân hành ám ơn! Phần 1: Anh/Chị cho biế khoanh tròn ch n lựa từ m á ủ ì ối v i câu hỏi ến m c (M c 1: không tốt; M c 2: khơng tốt; M c 3: trung bình; M c 4: tốt; M c 5: tốt) CÁC PHÁT IỂ CÁC GIÁ TRỊ V ũ ô V1: Cán cơng đồn kiêm nhiệm phần lớn cán chun mơn lực, giữ cương vị quản lý V2: Một số cán cơng đồn chưa biết việc, chưa thạo việc cơng đồn V3: Tình trạng thay đổi cán chủ chốt cơng đồn thường xuyên diễn 75 ũ V ấp ô V1: Quy chế hoạt động ban chấp hành cơng đồn soạn thảo rõ ràng V2: Ban chấp hành cơng đồn phân công công việc hợp lý V3: Sinh hoạt ban chấp hành đặn thường kỳ V í u ki n làm vi c V1: Doanh nghiệp hu ển iền hạn ho ơng đồn V2: Đồn vi n ham gia đóng phí đặn V3: Tài hính M A lầ a ơng đồn đượ sử dụng hợp ữ , C ị â us ả k ỏ 76 ì p ủ A C ị C PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ BẢNG KHẢO SÁT  Kết khảo sát v tiêu chí ũ V1: Cán cơng đồn kiêm nhiệm phần lớn cán chun mơn lực, giữ cương vị quản lý Ý kiến Rất khơng Khơng Khơng Đúng/ Rấ đúng/ CBCNV đồng ý đồng ý ý kiến Đồng ý Rấ đồng ý Số phiếu 22 21 Tỷ lệ (%) 44 42 V2: Một số cán cơng đồn chưa biết việc, chưa thạo việc cơng đồn Ý kiến Rất khơng Khơng Khơng Đúng/ Rấ đúng/ CBCNV đồng ý đồng ý ý kiến Đồng ý Rấ đồng ý Số phiếu 1 20 16 12 Tỷ lệ (%) 2 40 32 24 V3: Tình trạng thay đổi cán chủ chốt cơng đồn thường xun diễn Ý kiến Rất khơng Khơng Khơng Đúng/ Rấ đúng/ CBCNV đồng ý đồng ý ý kiến Đồng ý Rấ đồng ý Số phiếu 18 15 12 Tỷ lệ (%) 36 30 24  Kết khảo sát v tiêu chí ũ ấp V1: Quy chế hoạt động ban chấp hành cơng đồn soạn thảo rõ ràng Ý kiến Rất khơng Khơng Khơng Đúng/ Rấ đúng/ CBCNV đồng ý đồng ý ý kiến Đồng ý Rấ đồng ý Số phiếu 16 16 10 Tỷ lệ (%) 10 18 32 32 20 V2: Ban chấp hành cơng đồn phân cơng cơng việc hợp lý Ý kiến Rất khơng Khơng Khơng Đúng/ Rấ đúng/ CBCNV đồng ý đồng ý ý kiến Đồng ý Rấ đồng ý Số phiếu 18 16 12 Tỷ lệ (%) 36 32 24 V3: Sinh hoạt ban chấp hành đặn thường kỳ Ý kiến Rất khơng Khơng Khơng Đúng/ Rấ đúng/ CBCNV đồng ý đồng ý ý kiến Đồng ý Rấ đồng ý Số phiếu 18 15 12 Tỷ lệ (%) 36 30 24  Kết khảo sát v tiêu chí í ũ uk l ô V1: Doanh nghiệp hu ển iền hạn ho ơng đồn Ý kiến Rất khơng Khơng Khơng Đúng/ Rấ đúng/ CBCNV đồng ý đồng ý ý kiến Đồng ý Rấ đồng ý Số phiếu 20 16 10 Tỷ lệ (%) 16 40 32 20 V2: Đồn vi n ham gia đóng phí đặn Ý kiến Rất khơng Khơng Khơng Đúng/ Rấ đúng/ CBCNV đồng ý đồng ý ý kiến Đồng ý Rấ đồng ý Số phiếu 4 18 12 12 Tỷ lệ (%) 8 36 24 24 V3: Tài hính a ơng đồn đượ sử dụng hợp Ý kiến Rất khơng Khơng Khơng Đúng/ Rấ đúng/ CBCNV đồng ý đồng ý ý kiến Đồng ý Rấ đồng ý Số phiếu 16 15 12 Tỷ lệ (%) 32 30 24 ... PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NHÀ BẾN THÀNH 29 2.1 Mơ hình hoạ động Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành 29 2.1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Nhà Bến Thành 29... động ơng đồn sau ổ phần hóa cơng ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành Chương 2: Thực trạng hoạ động Cơng đồn sau ổ phần hóa công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà Bến Thành Chương 3: Giải. .. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠ HÌNH HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HĨA CỦA TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NHÀ BẾN THÀNH 58 3.1 hương hướng, nhiệm vụ c a Công đồn ại Cơng ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động sau cổ phần hóa của tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà bến thành , Giải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động sau cổ phần hóa của tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà bến thành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay