Nghiên cứu tăng cường chế phẩm sinh học để sản xuất phân vi sinh từ phế thải trái thanh long tại vùng canh tác châu thành long an

114 6 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TĂNG CƯỜNG CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN VI SINH TỪ PHẾ THẢI TRÁI THANH LONG TẠI VÙNG CANH TÁC CHÂU THÀNH- LONG AN Ngành: KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn: ThS Lâm Vĩnh Sơn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoài Linh MSSV: 1411090051 Lớp: 14DMT01 TP Hồ Chí Minh, 2018 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Hồi Linh, sinh viên trƣờng đại học Cơng Nghệ Tp.HCM Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi Các số liệu phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, cơng cố theo quy định Các kết nghiên cứuđề tài tơi tự tìm hiểu phân tích, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Sinh viên Nguyễn Hoài Linh Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn LỜI CẢM ƠN Để thực đƣợc đề tài này, Tôi xin chân thành cám ơn đến Ban Giám Hiệu nhà trƣờng tạo điều kiện cho Tôi thực đƣợc đề tài Đặc biệt, Tơi xin cám ơn tất Thầy Cơ giáo viện góp phần tạo động lực sinh viên chứng có đƣợc động lực đến lớp tiếp thu đƣợc nhiều kiến thức, để bƣớc với xã hội, Tơi ln tự tin tự hào sinh viên Viện Khoa Học Ứng Dụng Xin gởi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến ngƣời Thầy hƣớng dẫn Thầy Lâm Vĩnh Sơn Bốn năm đại học ngắn bên cạnh bốn năm học qua thầy mà chúng em ln gắn bó tận bây giờ, thầy ngƣời mang nhiệt huyết, yêu nghề, giúp đỡ sinh viên, Thầy giúp Tơi bƣớc hồn thiệt đồ án cách tốt Đƣợc thầy hƣớng dẫn nhiệt tình, Tơi học đƣợc nhiều kiến thức trau dồi thêm nhiều ký thông qua đề tài Ngồi hƣớng dẫn Thầy, Tơi xin gởi lời cám ơn chân thành tới ngƣời bạn làm chung nghiên cứu với Tơi, nhờ ngƣời bạn giúp đỡ Tôi nhiều q trình nghiên cứu Cuối cùng, Tơi xin gởi lời chúc sức khỏe đến tồn thể q Thầy Cơ Ban Giám Hiệu nhà trƣờng ngày gặt hái đƣợc nhiều thành công trông công tác giảng dạy, ngƣời Thầy Cô đƣa thuyền dẫn lối đến thành công cho hệ sinh viên sau Xinh chân thành cám ơn! Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2018 Giáo viên hƣớng dẫn ThS Lâm Vĩnh Sơn Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn Mục lục DANH MỤC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Phạm vi ứng dụng Phƣơng pháp luận CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan compost 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Các phản ứng xảy trình ủ compost 1.1.2.1 Phản ứng sinh hóa 1.1.2.2 Phản ứng sinh học 1.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến trình chế biến compost 1.1.3.1 Các yếu tố vật lý 1.1.3.2 Các yếu tố hóa sinh 1.1.4 Chất lƣợng compost 13 1.1.5 Lợi ích hạn chế q trình chế biến compost 14 1.1.5.1 Lợi ích 14 1.1.5.2 Hạn chế 14 1.1.6 Một số phƣơng pháp chế biến compost giới 15 1.1.7 Một số phƣơng pháp chế biến compost Việt Nam 16 1.2 Tổng quan long 16 1.2.1 Nguồn gốc phân loại 16 1.2.2 Đặc điểm sinh học 18 i Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn 1.2.2.1 Sinh thái 18 1.2.2.2 Thực vật học 19 1.2.3 Đặc điểm sinh trƣởng 21 Tổng quan rơm rạ 21 1.3 1.3.1 Nguồn gốc 21 1.3.2 Thành phần hoá học rơm rạ 22 Tổng quan sơ dừa 22 1.4 1.4.1 Nguồn gốc 22 Hình 1.8: Sơ dừa 23 1.4.2 Ứng dụng sơ dừa 23 Giới thiệu chế phẩm EM FERT-1 25 1.5 CHƢƠNG 2: MƠ HÌNH VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 27 Nguyên liệu – vật liệu 27 2.1 2.1.1 Thu gom nguyên liệu 27 2.1.2 Xử lý nghiên liệu 27 2.1.3 2.2 Dụng cụ- hoá chất 27 Mơ hình nghiên cứu 28 2.2.1 Mơ hình autocad 28 2.2.2 Mơ hình thực tế 28 2.2.3 Nơi bố trí mơ hình 29 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.3.1 Quy trình ủ compost 30 2.3.2 Xác định tỉ lệ phối trộn thích hợp 31 2.3.3 Xác định giá trị đầu vào nghiệm thức 32 2.3.4 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu 33 2.3.5 Đánh giá sản phẩm sau ủ 33 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Đánh giá trình ủ phân vi sinh nghiệm thức 35 3.1.1 Nghiệm thức 35 3.1.1.1 Đánh giá độ pH nghiệm thức 1: 35 3.1.1.2 Đánh giá nhiệt độ nghiệm thức 36 ii Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn 3.1.1.3 Đánh giá độ sụt lún nghiệm thức 1: 37 3.1.1.4 Đánh giá % độ ẩm nghiệm thức 1: 38 3.1.1.5 Đánh giá % Cacbon nghiệm thức 39 3.1.1.6 Đánh giá % Chất hữu nghiệm thức 1: 40 3.1.1.7 Đánh giá tỉ lệ C/N nghiệm thức 1: 41 3.1.2 Nghiệm thức 42 3.1.2.1 Đánh giá độ pH nghiệm thức 2: 42 3.1.2.2 Đánh giá nhiệt độ nghiệm thức 43 3.1.2.3 Đánh giá độ sụt lún nghiệm thức 2: 44 3.1.2.4 Đánh giá % độ ẩm nghiệm thức 2: 45 3.1.2.5 Đánh giá % Cacbon nghiệm thức 46 3.1.2.6 Đánh giá % Chất hữu nghiệm thức 2: 47 3.1.2.7 Đánh giá tỉ lệ C/N nghiệm thức 2: 48 3.1.3 Nghiệm thức 49 3.1.3.1 Đánh giá độ pH nghiệm thức 3: 49 3.1.3.2 Đánh giá nhiệt độ nghiệm thức 50 3.1.3.3 Đánh giá độ sụt lún nghiệm thức 3: 51 3.1.3.4 Đánh giá % độ ẩm nghiệm thức 3: 52 3.1.3.5 Đánh giá % Cacbon nghiệm thức 3: 53 3.1.3.6 Đánh giá % Chất hữu nghiệm thức 3: 54 3.1.3.7 Đánh giá tỉ lệ C/N nghiệm thức 3: 55 3.1.4 Nghiệm thức 56 3.1.4.1 Đánh giá độ pH nghiệm thức 4: 56 3.1.4.2 Đánh giá nhiệt độ nghiệm thức 57 3.1.4.3 Đánh giá độ sụt lún nghiệm thức 4: 58 3.1.4.4 Đánh giá % độ ẩm nghiệm thức 4: 59 3.1.4.5 Đánh giá % Cacbon nghiệm thức 60 3.1.4.6 Đánh giá % Chất hữu nghiệm thức 4: 61 3.1.4.7 Đánh giá tỉ lệ C/N nghiệm thức 4: 62 3.1.5 3.1.5.1 Nghiệm thức 63 Đánh giá độ pH nghiệm thức 5: 63 iii Đồ án tốt nghiệp 3.1.5.2 Đánh giá nhiệt độ nghiệm thức 64 3.1.5.3 Đánh giá độ sụt lún nghiệm thức 5: 65 3.1.5.4 Đánh giá % độ ẩm nghiệm thức 5: 66 3.1.5.5 Đánh giá %Cacbon nghiệm thức 5: 67 3.1.5.6 Đánh giá % Chất hữu nghiệm thức 5: 68 3.1.5.7 Đánh giá tỉ lệ C/N nghiệm thức 5: 69 3.1.6 Nghiệm thức 70 3.1.6.1 Đánh giá độ pH nghiệm thức 6: 70 3.1.6.2 Đánh giá nhiệt độ nghiệm thức 71 3.1.6.3 Đánh giá độ sụt lún nghiệm thức 6: 72 3.1.6.4 Đánh giá % độ ẩm nghiệm thức 6: 73 3.1.6.5 Đánh giá %Cacbon nghiệm thức 6: 74 3.1.6.6 Đánh giá % Chất hữu nghiệm thức 6: 75 3.1.6.7 Đánh giá tỉ lệ C/N nghiệm thức 6: 76 3.1.7 3.2 GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn Nghiệm thức 77 3.1.7.1 Đánh giá độ pH nghiệm thức 7: 77 3.1.7.2 Đánh giá nhiệt độ nghiệm thức 78 3.1.7.3 Đánh giá độ sụt lún nghiệm thức 7: 79 3.1.7.4 Đánh giá % độ ẩm nghiệm thức 7: 80 3.1.7.5 Đánh giả %Cacbon nghiệm thức 7: 81 3.1.7.6 Đánh giá % Chất hữu nghiệm thức 7: 82 3.1.7.7 Đánh giá tỉ lệ C/N nghiệm thức 7: 83 So sánh lựa chọn tối ƣu 84 3.2.1 So sánh: 84 3.2.1.1 So sánh độ sụt lún: 84 3.2.1.2 So sánh giá trị pH 85 3.2.1.3 So sánh giá trị Chất Hữu Cơ 86 3.2.1.4 So sánh giá trị Độ ẩm 87 3.2.1.5 So sánh tỉ lệ C/N 88 3.2.2 Lựa chọn nghiệm thức tối ƣu 89 3.2.3 Giá trị đầu nghiệm thức 90 iv Đồ án tốt nghiệp 3.2.4 GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn Đánh giá chất lƣợng sản phẩm compost ngắn hạn 91 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 Kết luận 93 Kiến nghị 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 v Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Đồ thị biểu giai đoạn tăng trƣởng vi sinh vật Hình 1.2 Actinomycetes 12 Hình 1.3 Hệ thống ủ mở 15 Hình 1.4 Hệ thống ủ kín 16 Hình 1.5 Ba loại long 17 Hình 1.6 Gốc rạ 17 Hình 1.7 Rơm 17 Hình 1.8 Sơ dừa 23 Hình 1.9 Chế phẩm EM FERT – 25 Hình 1.10 Mơ hình cấp khí 28 Hình 1.11 Mơ hình giàn ủ 29 Hình 1.13 Khu vực bố trí mơ hình 29 Hình 3.1 Biểu đồ biến thiên pH nghiệm thức 35 Hình 3.2 Biểu đồ biến thiên nhiệt độ nghiệm thức 36 Hình 3.3 Biểu đồ biến thiên độ sụt lún nghiệm thức 37 Hình 3.4 Biểu đồ biến thiên độ ẩm nghiệm thức 38 Hình 3.5 Biểu đồ biến thiên Cacbon nghiệm thức 39 Hình 3.6 Biểu đồ biến thiên Chất hữu nghiệm thức 40 Hình 3.7 Biểu đồ biến thiên tỉ lệ C/N nghiệm thức 41 Hình 3.8 Biểu đồ biến thiên pH nghiệm thức 42 Hình 3.9 Biểu đồ biến thiên nhiệt độ nghiệm thức 43 Hình 3.10 Biểu đồ biến thiên độ sụt lún nghiệm thức 44 Hình 3.11 Biểu đồ biến thiên độ ẩm nghiệm thức 45 Hình 3.12 Biểu đồ biến thiên Cacbon nghiệm thức 46 Hình 3.13 Biểu đồ biến thiên Chất hữu nghiệm thức 47 Hình 3.14 Biểu đồ biến thiên tỉ lệ C/N nghiệm thức 48 Hình 3.15 Biểu đồ biến thiên pH nghiệm thức 49 Hình 3.16 Biểu đồ biến thiên nhiệt độ nghiệm thức 50 Hình 3.17 Biểu đồ biến thiên độ sụt lún nghiệm thức 51 Hình 3.18 Biểu đồ biến thiên độ ẩm nghiệm thức 52 Hình 3.19 Biểu đồ biến thiên Cacbon nghiệm thức 53 Hình 3.20 Biểu đồ biến thiên Chất hữu nghiệm thức 54 Hình 3.21 Biểu đồ biến thiên tỉ lệ C/N nghiệm thức 55 Hình 3.22 Biểu đồ biến thiên pH nghiệm thức 56 vi Đồ án tốt nghiệp 3.2.1.4 GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn So sánh giá trị Độ ẩm Bảng 3.53: Giá trị Độ ẩm đƣợc chọn Nghiệm thức Ngày Độ ẩm NT NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 21 25 29 21 29 25 25 33.61 33.2 31.2 34.5 31.4 34.2 34.2 Giá trị Độ ẩm đƣợc đem so sánh sau đƣợc đánh giá chọn giá trị Độ ẩm tối ƣu thích hợp 40 35 30 25 20 15 10 30 25 20 15 Ngày % Độ ẩm Độ ẩm 10 NT NT2 NT3 NT4 Độ ẩm NT5 NT6 NT7 Ngày Hình 3.53: Biểu đồ thể so sánh độ ẩm nghiệm thức Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ so sánh độ ẩm nghiệm thức ta thấy nghiệm thức độ ẩm có giá trị cao ngày thứ 21, thể nghiệm thức tốt tiêu độ ẩm 87 Đồ án tốt nghiệp 3.2.1.5 GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn So sánh tỉ lệ C/N Bảng 3.54: Giá trị tỉ lệ C/N đƣợc chọn Nghiệm thức Ngày C/N NT NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 17 17 29 17 17 33 29 20.01 20.92 20.04 23.3 20.09 20.07 20.12 Tỉ lệ C/N đƣợc đem so sánh sau đƣợc đánh giá chọn giá trị C/N tối ƣu thích hợp 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 Ngày % C/N Tỉ lệ C/N NT NT2 NT3 NT4 C/N NT5 NT6 NT7 Ngày Hình 3.54: Biểu đồ thể so sánh tỉ lệ C/N nghiệm thức Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ tỉ lệ C/N nghiệm thức ta thấy cho kết nghiệm thức1,2,4,5 đạt nhƣng có nghiệm thức tỉ lệ C/N có giá trị cao ngày thứ 17, thể nghiệm thức tốt tiêu C/N 88 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn 3.2.2 Lựa chọn nghiệm thức tối ƣu Qua trình so sánh tiêu tốt vào ngày tối ƣu nghiệm thức ta đƣa bảng đánh giá nhƣ sau: Bảng 3.55 Đánh giá tiêu tối ƣu nghiệm thức Chỉ tiêu Nghiệm Nghiệm Nghiệm Nghiệm Nghiệm Nghiệm Nghiệm thức thức thức thức thức thức thức C/N     C       pH      Độ sụt ún Độ ẩm  Hàm       ƣợng CHC Nhận xét: Sau bảng đánh giá ta thấy đƣợc nghiệm thức 3, 6, nghiệm thức không đạt tiêu C/N Các nghiệm thức lại 1, 2, 4, đạt tiêu C/N Nhƣng phần kết so sánh tỉ lệ C/N nghiệm thức cho kết tối ƣu so với nghiệm thức lại nhƣng tiêu khác đạt Cacbon Độ ẩm Còn nghiệm thức lệ C/N đầu đạt đạt tiêu khác nhƣ Cacbon, pH, Độ sụt lún Hàm lƣợng Chất Hữu Cơ  Nên chọn Nghiệm thức có tỉ ệ phối trộn phế phẩm ongrơm- sơ dừa theo tỉ ệ: 4- 0-1- Chế phẩm EM- FERT1 có kết tốt nghiệm thức ại 89 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn 3.2.3 Giá trị đầu nghiệm thức Bảng 3.56 Giá trị đầu Nghiệm thức M1 M2 M3 M4 M5 M6 Thanh long Thanh long Thanh long Sơ dừa Sơ dừa Sơ dừa Thanh long Thanh long Thanh long Rơm rạ Rơm rạ Rơm rạ Rơm rạ Sơ dừa Chế phẩm Chế phẩm Chế phẩm Chế phẩm Chế phẩm Chế phẩm EM FERT- EM FERT-1 EM FERT-1 EM FERT-1 EM FERT-1 EM FERT-1 Độ ẩm (%) 30.4 29.4 29.2 30.6 29.7 32.5 31.6 pH 7.34 7.45 7.55 7.59 7.61 7.21 7.64 Nhiệt độ 31 31 32 30 30 30 30 70.32 65.85 61.45 72.56 59.74 56.13 55.13 C (%) 39.067 36.581 34.140 40.313 33.190 31.181 30.625 N tổng 1.796 1.641 1.631 1.654 1.559 1.543 1.524 Tỉ lệ C/N 21.752 22.292 20.932 24.373 21.289 20.208 20.095 Nâu đen Nâu đen Nâu đen Nâu đen Nâu đen Xám đục Xám đục Nguyên liệu M7 Thanh long Chất hữu (%) Màu sắc nguyên liệu 90 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn 3.2.4 Đánh giá chất ƣợng sản phẩm compost ngắn hạn NT2 NT3 NT5 NT1 NT4 Hình 3.55 Hình ảnh đƣợc gieo trồng mẫu compost từ trái long Nhận xét: Sau ngày gieo mầm lên mẫu phân cho kết mẫu M4, M5 lên mầm nhanh sau ngày gieo trồng, mẫu M1, M2, M3 sau ngày có M1 có dấu hiệu lên mầm, M2 M3 dấu hiệu lên chậm so với mẫu lại Ngồi ra, trình ủ bị ảnh hƣởng thời tiết mƣa với nắng nên mẫu đối chứng làm M6 M7 bị thất nên khơng đủ để lấy đem trồng thử mẫu 91 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn Hình 3.56 Hình ảnh sau trình gieo hạt cải mầm nghiệm thức Hình 3.57 Hình ảnh sản phẩm đƣợc đóng gói 92 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết uận Sau hồn thành q trình ủ compost, kết thu đƣợc nhiều thiếu sót sản phẩm chƣa đạt đƣợc chất lƣợng tốt so với tiêu chuẩn, song với nguyên liệu long Châu Thành- Long An đƣợc thải bỏ sau trình trồng trọt không đạt chất lƣợng tạo nên hƣớng giải cho mơi trƣờng thay bị ngƣời dân vứt bỏ bừa bãi, dồng thời tạo nên nguồn nguyên liệu cho ngành sản xuất compost Góp phần làm mơi trƣờng, có thêm nguồn phân hữu để bón cho trồng với chi phí thấp dễ làm, ngƣời dân Châu Thành tận dụng nguồn nguyên, vật liệu sẵn có địa phƣơng Sau 39 ngày từ lúc bắt đầu ủ kết thúc, dựa mơi hình ủ compost với nghiệm thức khác sau cho kết có nghiệm thức đạt tối ƣu với tỉ lệ phối trộn: Nghiệm thức long : rơm : sơ dừa : chế phẩm sinh học Nghiệm thức long : rơm : sơ dừa : chế phẩm sinh học Nghiệm thức long : rơm : sơ dừa : chế phẩm sinh học Nhƣng nghiệm thức đạt tối ƣu có nghiệm thức cho kết tốt nghiệm thức đạt tiêu nhƣ C/N, pH, Cacbon, Hàm lƣợng Chất Hữu Cơ, độ sụt lún Và tiến hành gieo trồng thử cải mầm bắt đầu lên mầm sau ngày gieo trồng thể thích nghi phân  Nên kết uận sau 39 ngày ủ nghiệm thức với tỉ ệ phối trộn ong: rơm: sơ dừa: chế phẩm sinh học nghiệm thức đƣợc phối trộn đạt sau nghiệm thức ại Việc bổ sung nguyên vật liệu nhƣ rơm, sơ dừa việc tác dụng chế phẩm vi sinh EM FERT -1 mà vi sinh vật hoạt động mạnh mẽ đem lại hiệu cao so với cách ủ truyền thống thơng thƣờng, từ cho thấy việc ứng dụng cơng nghệ vi sinh vật xử li chất thải tăng cƣờng khả phân hủy chất, giảm thời gian phân hủy dẫn đến giảm giá thành sản phẩm 93 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn Nhìn chung sản phẩm mơ hình ủ sau phân tích trồng thử kết mang lại khả quan, cho thấy việc ủ compost từ long có khả năng, nhiên số tiêu chƣa đạt tiêu chuẩn 10 TCN 526: 2002 phân hữu vi sinh vật Song ta bổ sung, phối trộn số thành phần dinh dƣỡng để phân mang đến chất lƣợng cao hơn, đạt tiêu chuẩn compost thị trƣờng Kiến nghị Do hạn chế chi phí thời gian, chƣa thể nghiên cứu thêm tiêu khác đồng thời thay vật liệu phối trộn khác để hoàn thiện sản phẩm hơn, cần xem xét thêm ảnh hƣởng thời tiết đến sản phẩm Dƣới kiến nghị cho việc sản xuất compost từ phế thải long 94 Đồ án tốt nghiệp GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn Quy trình ủ compost cho từ phế phẩm long thực theo nghiệm thức với tỉ lệ Thanh long- Rơm- Xơ dừa 4-0-1-Chế phẩm EM-FERT1 Bƣớc 1: Chuẩn bị vật liệu ủ Bƣớc 2: Phối trộn với tỉ lệ 1000kg phế phẩm long, 250kg xơ dừa, chế phẩm EM-FERT1 (2kg cho nguyên liệu) Bƣớc 3: Thực ủ vòng 35- 40 ngày Lấy mẫu, phân tích, quan sát đánh giá theo tiêu Bƣớc 4: Xáo trộn mẫu ủ Bƣớc 5: Sàn phân loại Bƣớc 6: Đóng gói lƣu trữ sản phẩm Thuyết minh quy trình sản xuất Bƣớc 1: Chuẩn bị nguyên liệu đầu vào Phế phẩm thong trƣớc ủ đƣợc cắt cho dễ phối trộn Chuẩn bị đƣợc nguồn cung cấp rơm sơ dừa chế phẩm sinh học rơm, xơ dừa cách cắt nghiền (kích thƣớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tăng cường chế phẩm sinh học để sản xuất phân vi sinh từ phế thải trái thanh long tại vùng canh tác châu thành long an , Nghiên cứu tăng cường chế phẩm sinh học để sản xuất phân vi sinh từ phế thải trái thanh long tại vùng canh tác châu thành long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay