Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học bùn hoạt tính trong xử lý nước thải thủy sản có độ mặn cao

119 11 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:04

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC HÌNH v DANH MỤC BẢNG ix MỞ ĐẦU .1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU – PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Sơ đồ trình tự nghiên cứu 5.2 Phương pháp thực CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN .9 1.1.1 Hiện trạng ngành chế biến thủy hải sản giới Việt Nam .9 1.1.2 Các vấn đề môi trường ngành chế biến thủy hải sản gây 12 1.1.2.1 Nước thải .12 1.1.2.2 Khí thải 14 1.1.2.3 Chất thải rắn 14 1.1.2.4 Nhiệt thải tiếng ồn .15 1.1.2.5 Mùi 16 1.1.2.6 Vi sinh vật 16 1.1.3 Thành phần tính chất nước thải ngành chế biến thủy hải sản .16 1.2 NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐỘ MẶN CAO 20 i 1.2.1 Nghiên cứu nước xử nước thải thủy sản độ mặn cao 20 1.2.2 Tổng quan phương pháp xử nước thải thủy hải sản 24 1.2.2.1 Phương pháp sinh học bùn hoạt tính hiếu khí .24 1.2.2.2 Phương pháp dùng bể sinh học kỵ khí UASB 25 1.2.2.3 Phương pháp dùng bể sinh học thiếu khí ANOXIC .25 1.2.2.4 Phương pháp MBR lọc sinh học màng 26 1.2.2.5 Phương pháp MBBR 26 1.2.3 Tổng quan quy trình xử nước thải phương pháp sinh học bùn hoạt tính………………………………………………………………………………….27 1.2.3.1 Khái niệm .27 1.2.3.2 Nguyên tắc .27 1.2.3.3 Các điều kiện, yêu cầu yếu tố ảnh hưởng tối trình xử .29 1.2.3.4 Cấu trúc chất bẩn bùn hoạt tính 29 1.2.3.5 Những đặc tính vi sinh vật 30 1.2.3.6 Sự phân giải chất hữu trình xử sinh học hiếu khí 31 1.2.3.7 Những nhân tố ảnh hưởng đến trình xử sinh học hiếu khí 32 1.2.3.8 Ưu nhược điểm trình: 33 1.3 TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG XỬ CHẤT THẢI 33 1.3.1 Khái niệm .33 1.3.2 Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học .34 CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM .38 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 38 2.1.1.1 Chế phẩm sinh học khảo sát: 38 2.1.1.2 Nước thải thủy sản 42 2.1.1.3 Bùn hoạt tính 45 ii 2.2 Xây dựng mơ hình nghiên cứu thí nghiệm 45 2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU 53 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM - THẢO LUẬN 49 3.1 GIAI ĐOẠN CHẠY THÍCH NGHI 49 3.2 GIAI ĐOẠN CHẠY TẢI TRỌNG BỔ SUNG CHẾ PHẨM 52 3.2.1 Thí nghiệm 1, 2: Xác định độ mặn xử tối ưu (Giả thuyết 1) 53 3.2.1.1 Thí nghiệm thử nghiệm 53 3.1.1.2 Thí nghiệm tối ưu 73 3.1.3 Thí nghiệm 3: Xác định nồng độ chế phẩm bổ sung tối ưu (Giả thuyết 2).81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………… ………………………86 KẾT LUẬN: 866 KIẾN NGHỊ: 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO .88 PHỤ LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD: Biochemical oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh hoá COD: Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hóa học CBTS: Chế biến thủy sản DO: Dissolved Oxygen – Oxy hòa tan HRT: Thời gian lưu thủy lực KCN: Khu cơng nghiệp PTN: Phòng thí nghiệm MLSS: Mixed Liquoz Suspended Soil – Nộng độ chất rắn bể bùn hoạt tính QCVN: Quy chuẩn Việt Nam TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh VSV: Vi sinh vật iv DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sản lượng ni trồng khai thác thủy sản Việt Nam từ năm 1995 – 2017 …………………………………………………………………………………… 11 Hình 1.2: Tình hình xuất thủy sản Việt Nam từ năm 2005 - 2017 12 Hình 1.3: Các giải đoạn tăng trưởng tế bào vi sinh vật 29 Hình 1.4: Qui trình sản xuất chế phẩm sinh học 34 Hình 1.5: Chế phẩm sinh học Microbe – Lift IND 38 Hình 1.6: Chế phẩm sinh học EM – WAT .40 Hình 1.7: Sơ đồ dây chuyền cơng nghệ công ty 44 Hình 1.8: Mơ hình bể thí nghiệm 45 Hình 1.9: Mơ hình bố trí bể thí nghiệm 46 Hình 3.1: Diễn biến hiệu suất xử COD theo thời gian nghiên cứu giai đoạn chạy thích nghi 50 Hình 3.2: Diễn biến hiệu xử BOD5 theo thời gian nghiên cứu giai đoạn chạy thích nghi 50 Hình 3.3: Diễn biến độ mặn theo thời gian nghiên cứu giai đoạn chạy thích nghi 51 Hình 3.4: Diễn biến MLSS theo thời gian nghiên cứu giai đoạn chạy thích nghi 51 Hình 3.5: Diễn biến pH theo thời gian nghiên cứu giai đoạn chạy thích nghi 52 Hình 3.6: Diễn biến hiệu xử COD theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm IND .53 Hình 3.7: Diễn biến hiệu xử BOD5 theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm IND .54 Hình 3.8: Diễn biến độ mặn theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm IND .55 Hình 3.9: Diễn biến MLSS theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm IND 55 Hình 3.10: Diễn biến pH theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm IND 56 v Hình 3.11: Diễn biến hiệu suất xử COD theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm IND .57 Hình 3.12: Diễn biến hiệu suất xử BOD5 theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm IND .58 Hình 3.13: Diễn biến độ mặn theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm IND .58 Hình 3.14: Diễn biến độ MLSS thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm IND 59 Hình 3.15: Diễn biến độ pH thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm IND 59 Hình 3.16: Diễn biến hiệu suất xử COD theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm IND .60 Hình 3.17: Diễn biến hiệu suất xử BOD5 theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm IND .61 Hình 3.18: Diễn biến độ mặn theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm IND .61 Hình 3.19: Diễn biến MLSS theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm IND 62 Hình 3.20: Diễn biến pH theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm IND 62 Hình 3.21: Diễn biến hiệu xử COD theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 .64 Hình 3.22: Diễn biến hiệu xử BOD5 theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 .65 Hình 3.23: Diễn biến độ mặn theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 65 Hình 3.24: Diễn biến MLSS theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 66 vi Hình 3.25: Diễn biến pH theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 24 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 66 Hình 3.26: Diễn biến hiệu suất xử COD theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 .67 Hình 3.27: Diễn biến hiệu suất xử BOD5 theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 .68 Hình 3.28: Diễn biến độ mặn theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 68 Hình 3.29: Diễn biến MLSS theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 69 Hình 3.30: Diễn biến pH theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng 12 bổ sung chế phẩm EM – WAT1 69 Hình 3.31: Diễn biến hiệu suất xử COD theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm EM – WAT1 70 Hình 3.32: Diễn biến hiệu suất xử BOD5 theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm EM – WAT1 71 Hình 3.33: Diễn biến độ mặn theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm EM – WAT1 71 Hình 3.34: Diễn biến MLSS theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm EM – WAT1 72 Hình 3.35: Diễn biến pH theo thời gian chạy thử nghiệm với tải trọng bổ sung chế phẩm EM – WAT1 72 Hình 3.36: Diễn biến hiệu suất xử COD theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ .74 Hình 3.37: Diễn biến hiệu suất xử BOD5 theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ .75 Hình 3.38: Diễn biến độ mặn theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ 75 vii Hình 3.39: Diễn biến MLSS theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ 76 Hình 3.40: Diễn biến pH theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ 76 Hình 3.41: Diễn biến hiệu suất xử COD theo thời gian bổ sung chế phẩm EM – WAT 1ở độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ .77 Hình 3.42: Diễn biến hiệu suất xử BOD5 theo thời gian bổ sung chế phẩm EM – WAT 1ở độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ .77 Hình 3.43: Diễn biến độ mặn theo thời gian bổ sung chế phẩm EM – WAT 1ở độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ 78 Hình 3.44: Diễn biến MLSS theo thời gian bổ sung chế phẩm EM – WAT 1ở độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ 79 Hình 3.45: Diễn biến pH theo thời gian bổ sung chế phẩm EM – WAT 1ở độ mặn 6‰, 7‰, 8‰, 9‰ 79 Hình 3.46 3.47: Hiệu xử chế phẩm Microbe - Lift IND EM - WAT1 độ mặn 6‰ 7‰ 80 Hình 3.48 3.49: Hiệu xử chế phẩm Microbe - Lift IND EM - WAT1 độ mặn 8‰ 9‰ 80 Hình 3.50: Diễn biến hiệu suất xử COD theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND liều luợng khác 81 Hình 3.51: Diễn biến hiệu suất xử BOD5 theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND liều luợng khác 82 Hình 3.52: Diễn biến độ mặn theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND liều luợng khác 83 Hình 3.53: Diễn biến MLSS theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND liều luợng khác 83 Hình 3.54: Diễn biến pH theo thời gian bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND liều luợng khác 84 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn giới năm 2015 10 Bảng 1.2: Kết phân tích nước thải số sở chế biến thủy hải sản Hải Phòng 14 Bảng 1.3: Lượng chất thỉ rắn trình chế biến thủy hải sản 15 Bảng 1.4: Thành phần tính chất nước thải nhà máy chế biến thủy hải sản Bà Rịa – Vũng Tàu 17 Bảng 1.5: Thành phần tính chất nước thải nhà máy chế biến thủy hải sản Ngô Quyền – Kiên Giang 17 ix ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Nước ta với hệ thống sơng ngòi dày đặc đường bờ biển dài thuận lợi phát triển hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản Ngành chế biến thủy hải sản phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành sản xuất hàng hóa lớn, chiếm phần không nhỏ việc tăng trưởng kinh tế đất nước, đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất Cùng với đó, năm gần đây, ngành chế biến thủy hải sản nước ta phát triển vượt bậc quy mô số lượng sở chế biến Theo Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam nằm Top quốc gia đứng đầu giới nuôi trồng xuất thủy sản Diện tích ni tơm nước lợ Việt Nam 685.000 ha, sản lượng 660.000 500 nhà máy chế biến thủy sản toàn quốc (Thủy sản Việt Nam, 2014) Nhiều nhà máy, xí nghiệp chế biến thành lập đưa vào hoạt động, đặt vấn đề không nhỏ môi trường chất lượng nước thải sau xử Các nhà máy chế biến thủy hải sản nằm gần biển vùng thiếu nước thường sử dụng nước biển cho nhiều công đoạn rã đông hay rửa nguyên liệu thô Nước thải sinh từ công đoạn bên cạnh số ô nhiễm đặc thù, độ mặn cao gần nước biển: từ 10 – 30 g/l NaCl (Lefebvre, 2006) Chính vậy, bên cạnh việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, việc kiểm sốt bảo vệ mơi trường chung, mơi trường nước nói riêng vơ quan trọng cấp bách hàng đầu Nước thải nhiễm mặn hay nước thải độ mặn cao (Saline Wastewater hay High Salinity Wastewater) gồm nhiều loại hình: nước thải sinh hoạt, thủy sản hay sản xuất công nghiệp (Báo cáo phân tích xu hướng cơng nghệ - Sở Khoa học Công Nghệ TP HCM, 2016) Trong môi trường nước mặn, vi sinh vật (VSV) hoạt tính q trình plasmolysis xảy với mặt muối ăn, nghĩa tượng co hẹp chất nguyên sinh cách xa vách tế bào vi khuẩn nước tác dụng áp suất thẩm thấu, dẫn đến khoảng trống tế bào màng tế bào Điều tác ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bảng 1.8: Số liệu kết BOD (mg/L) bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND Bổ sung chế phẩm Microbe- Bổ sung chế phẩm EM- Lift IND WAT1 BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ ĐỐI 1‰ 5‰ 10‰ 1‰ 5‰ 10‰ CHỨNG 850 850 850 850 850 850 220 732 484 656 562 322 388 182 390 272 392 350 282 262 130 292 250 310 270 240 210 100 210 170 240 190 160 148 92 100 70 110 118 120 130 70 850 850 850 850 850 850 230 690 540 510 620 548 538 170 12 420 390 378 452 372 328 140 GIỜ 310 300 310 320 290 280 120 180 210 240 210 240 180 90 90 130 170 110 110 130 60 850 850 850 850 850 850 220 710 690 730 630 720 700 148 640 580 590 520 670 620 110 GIỜ 520 390 380 370 480 380 84 280 240 140 140 290 210 70 110 100 80 90 100 120 50 24 GIỜ v ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bảng 1.9: Số liệu kết MLSS (mg/L) bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND Bổ sung chế phẩm Microbe- Bổ sung chế phẩm EM- Lift IND WAT1 BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ ĐỐI 1‰ 5‰ 10‰ 1‰ 5‰ 10‰ CHỨNG 3900 4600 5900 4150 4290 5670 4730 2650 4210 5760 3850 4150 4390 4690 1950 1470 4530 2700 3490 4740 2940 3200 2910 4090 2720 2380 3710 2760 3160 2780 3890 2650 2260 3540 2640 2890 2600 3590 2310 2040 3480 2180 4600 5700 5150 7250 5480 6200 5100 3500 2510 2930 2200 2150 2890 2750 12 3900 3200 3100 3710 3370 3200 3500 GIỜ 4100 3700 3980 4250 3600 3360 3900 6200 4900 4010 5290 3850 3500 4200 7200 6300 5200 5300 4000 3800 4700 3500 6400 7000 6900 5400 4000 6100 3800 5100 2700 2900 2100 4300 4700 3900 5300 2900 3200 3300 4800 3800 GIỜ 4500 4900 3500 3800 3900 5500 3500 2900 6000 4000 4400 3700 2900 7000 3000 4200 6300 5000 4200 3500 4300 24 GIỜ vi ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bảng 1.10: Số liệu kết độ mặn (mg/L) bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND Bổ sung chế phẩm Microbe- Bổ sung chế phẩm EM- Lift IND WAT1 BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ ĐỐI 1‰ 5‰ 10‰ 1‰ 5‰ 10‰ CHỨNG 1400 5000 10000 1400 5000 10000 400 1100 3800 8000 1200 3600 8300 350 1000 3600 7100 820 3400 7700 320 680 3400 7400 600 3600 8000 400 580 3200 7200 550 3300 7800 360 520 3100 7100 480 3200 7400 250 1400 5000 10000 1400 5000 10000 500 1200 4100 7700 1300 4700 7900 450 12 1000 2150 7300 1200 2490 7700 300 GIỜ 800 1700 7100 1050 2100 6900 260 700 1500 6800 780 2800 7100 240 900 1800 7000 550 1950 7000 550 1400 5000 10000 1350 5000 10000 400 1350 4550 9550 1300 4250 9450 390 1200 4300 8500 1200 3200 9100 370 1130 3900 8350 1150 2850 8300 350 1080 3700 8100 980 2600 8500 320 1100 3450 7950 900 2350 8400 300 GIỜ 930 2900 7600 730 2100 8200 290 890 2700 7400 690 1950 8350 270 820 2400 7300 590 1900 8000 250 730 2250 7050 550 1800 7850 210 690 2100 6500 520 1700 7600 180 650 1950 6350 490 1550 7650 160 24 GIỜ vi ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bảng 1.11: Số liệu kết pH bổ sung chế phẩm Microbe – Lift IND Bổ sung chế phẩm Microbe- Bổ sung chế phẩm EM- Lift IND WAT1 BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ ĐỐI 1‰ 5‰ 10‰ 1‰ 5‰ 10‰ CHỨNG 7.88 7.92 7.97 7.89 7.63 7.84 7.73 7.85 7.84 7.99 7.81 6.73 8.12 7.46 7.65 7.71 7.8 7.92 6.91 7.93 7.34 6.08 7.92 6.21 7.25 6.27 7.85 7.49 6.49 7.48 6.58 7.49 6.63 7.57 7.35 6.7 6.06 7.19 7.4 6.81 7.2 7.23 7.83 7.72 7.91 7.78 7.68 7.86 7.21 7.54 7.4 7.75 6.85 6.04 7.02 7.6 12 7.82 7.34 7.07 6.46 6.97 6.62 7.62 GIỜ 7.73 7.28 7.19 6.98 6.52 6.56 7.48 7.39 6.92 7.07 7.03 6.38 6.42 7.32 7.47 6.76 6.53 6.78 6.12 6.84 7.12 7.52 7.46 7.34 7.62 7.71 7.51 7.63 7.49 7.20 7.13 7.50 7.63 7.29 7.53 7.36 7.28 6.92 7.78 7.64 7.18 7.21 6.71 7.07 6.55 7.72 7.43 7.12 6.64 6.57 7.35 6.82 7.00 7.32 7.57 7.31 6.28 7.24 6.48 7.47 7.19 7.49 6.31 24 GIỜ GIỜ vii ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phụ lục 3: Số liệu giai đoạn xác định độ mặn xử tối ưu Bảng 1.12 Số liệu kết COD (mg/L) hiệu suất xử (H%) giai đoạn xác định độ mặn tối ưu Bổ sung chế phẩm Microbe - Lift IND Bổ sung chế phẩm EM-WAT1 6‰ H 7‰ H 8‰ H 9‰ H 6‰ H 7‰ H 8‰ H 9‰ H 1400 0% 1400 0% 1400 0% 1400 0% 1400 0% 1400 0% 1400 0% 1400 0% 460 0% 1230 12% 1290 8% 1050 25% 1110 21% 1230 12% 1200 14% 1230 12% 1100 21% 340 27% 1150 18% 1070 24% 930 34% 940 33% 1020 27% 1120 20% 990 29% 950 32% 270 42% 980 30% 910 35% 760 46% 860 39% 920 34% 970 31% 820 41% 870 38% 230 51% 830 41% 740 47% 640 54% 780 44% 870 38% 870 38% 760 46% 720 49% 200 58% 720 49% 690 51% 534 62% 660 53% 810 42% 810 42% 710 49% 658 53% 180 62% 610 56% 570 59% 420 70% 600 57% 760 46% 750 46% 670 52% 630 55% 160 67% 530 62% 510 64% 378 73% 580 59% 690 51% 670 52% 580 59% 600 57% 120 76% 460 67% 460 67% 252 82% 460 67% 580 59% 540 61% 468 67% 580 59% 100 80% 350 75% 390 72% 210 85% 400 71% 470 66% 430 69% 410 71% 450 68% 80 84% 280 80% 320 77% 180 87% 380 73% 320 77% 390 72% 420 70% 400 71% 90 82% 250 82% 260 81% 230 84% 340 76% 270 81% 350 75% 410 71% 390 72% 70 87% x ĐỐI CHỨNG H% ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bảng 1.13: Số liệu kết BOD5 (mg/L) giai đoạn xác định độ mặn tối ưu Bổ sung chế phẩm Microbe-Lift IND Bổ sung chế phẩm EM-WAT1 BỂ - 6‰ BỂ - 7‰ BỂ - 8‰ BỂ - 9‰ BỂ - 6‰ BỂ - 7‰ BỂ - 8‰ BỂ - 9‰ BỂ ĐỐI CHỨNG 850 850 850 850 850 850 850 850 230 640 670 700 750 650 690 700 730 180 530 550 610 650 520 570 530 650 140 GIỜ 370 420 490 530 380 430 460 520 110 240 290 320 380 270 310 320 340 70 130 150 160 200 128 170 186 220 50 Bảng 1.14: Số liệu kết nồng độ bùn (mg/L) giai đoạn xác định độ mặn tối ưu Bổ sung chế phẩm Microbe-Lift IND Bổ sung chế phẩm EM-WAT1 BỂ - 6‰ BỂ - 7‰ BỂ - 8‰ BỂ - 9‰ BỂ - 6‰ BỂ - 7‰ BỂ - 8‰ BỂ - 9‰ BỂ ĐỐI CHỨNG 2500 2850 2600 2450 2300 2550 2750 2400 2800 2950 3100 2850 2850 2650 2800 3100 2650 3100 3100 3450 3050 3000 2950 3000 3300 2900 3300 GIỜ 3650 3700 3200 3400 3200 3200 3650 3100 3500 3900 4100 3800 3800 3700 3600 3800 3300 3900 4400 4500 4200 4500 3950 3950 4400 3700 4300 xi ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bảng 1.15: Số liệu kết độ mặn (mg/L) giai đoạn xác định độ mặn tối ưu Bổ sung chế phẩm Microbe-Lift IND Bổ sung chế phẩm EM-WAT1 BỂ - 6‰ BỂ - 7‰ BỂ - 8‰ BỂ - 9‰ BỂ - 6‰ BỂ - 7‰ BỂ - 8‰ BỂ - 9‰ BỂ ĐỐI CHỨNG 6000 6900 8200 8900 6100 7000 8200 9000 410 5800 6800 8000 8600 5900 6700 7900 8700 400 5500 6500 7800 8400 5700 6400 7600 8500 380 GIỜ 5200 6300 7600 8100 5500 6100 7700 8800 360 5000 6100 7400 7800 5300 5800 7400 8300 340 4800 5900 7200 7500 5100 5400 7200 8100 320 Bảng 1.16: Số liệu kết pH giai đoạn xác định độ mặn tối ưu Bổ sung chế phẩm Microbe-Lift IND Bổ sung chế phẩm EM-WAT1 BỂ - 6‰ BỂ - 7‰ BỂ - 8‰ BỂ - 9‰ BỂ - 6‰ BỂ - 7‰ BỂ - 8‰ BỂ - 9‰ BỂ ĐỐI CHỨNG 7.69 7.84 7.64 7.69 7.43 7.59 7.73 7.84 7.75 7.46 7.39 7.54 7.39 7.63 7.64 7.69 7.65 7.83 7.39 7.69 7.65 7.18 7.29 7.47 7.46 7.39 7.49 GIỜ 7.18 7.42 7.39 7.42 7.04 7.38 7.18 7.18 7.28 7.39 7.39 7.27 7.38 7.39 7.19 7.01 7.03 7.04 7.29 6.87 6.74 7.06 6.85 6.97 6.93 6.83 6.97 xii ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phụ lục 4: Số liệu giai đoạn xác định liều luợng chế phẩm bổ sung tối ưu Bảng 1.17: Số liệu kết COD (mg/L) hiệu suất xử COD (H%) giai đoạn xác định liều luợng chế phẩm bổ sung tối ưu BỂ 5mL H% BỂ 6mL H% BỂ 7mL H% BỂ 8mL H% BỂ 9mL H% BỂ 10mL H% BỂ ĐỐI CHỨNG H% 1500 0% 1500 0% 1500 0% 1500 0% 1500 0% 1500 0% 500 0% 1296 14% 864 42% 808 46% 976 35% 880 41% 880 41% 468 6% 1152 23% 720 52% 576 62% 780 48% 600 60% 688 54% 456 9% 1008 33% 576 62% 560 63% 556 63% 488 67% 552 63% 380 24% 864 42% 560 63% 480 68% 380 75% 316 79% 430 71% 364 27% 760 49% 500 67% 456 70% 300 80% 252 83% 325 78% 280 44% 530 65% 460 69% 350 77% 268 82% 130 91% 270 82% 170 66% 490 67% 410 73% 310 79% 210 86% 100 93% 190 87% 130 74% 430 71% 340 77% 280 81% 170 89% 110 93% 150 90% 100 80% 380 75% 310 79% 230 85% 190 87% 100 93% 140 91% 80 84% 310 79% 280 81% 190 87% 160 89% 120 92% 150 90% 70 86% 230 85% 240 84% 200 87% 180 88% 110 93% 90 94% 40 92% xiii ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bảng 1.18: Số liệu kết BOD5 giai đoạn xác định liều luợng chế phẩm bổ sung tối ưu GIỜ BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - 5mL 6mL 7mL 8mL 9mL 10mL 850 850 850 850 850 850 240 750 740 700 690 700 670 185 590 600 580 510 530 510 120 380 370 390 340 360 310 84 210 180 210 160 180 180 70 140 100 100 80 100 90 60 BỂ ĐỐI CHỨNG Bảng 1.19: Số liệu kết nồng độ bùn (mg/L) giai đoạn xác định liều luợng chế phẩm bổ sung tối ưu GIỜ BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - 5mL 6mL 7mL 8mL 9mL 10mL 6100 7000 8000 7400 7500 5200 8000 2800 2300 2100 2300 2200 2900 2100 3400 3000 2800 3000 2800 3500 3000 3800 3300 3200 3300 3700 4400 3200 4000 4100 3800 4100 4300 4900 3400 4300 4600 4300 4400 4400 4200 4300 BỂ ĐỐI CHỨNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bảng 1.20: Số liệu kết độ mặn (mg/L) giai đoạn xác định liều luợng chế phẩm bổ sung tối ưu GIỜ BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - 5mL 6mL 7mL 8mL 9mL 10mL 1400 5000 10000 1350 5000 10000 400 1350 4550 9550 1300 4250 9450 390 1200 4300 8500 1200 3200 9100 370 1130 3900 8350 1150 2850 8300 350 1080 3700 8100 980 2600 8500 320 1100 3450 7950 900 2350 8400 300 930 2900 7600 730 2100 8200 290 890 2700 7400 690 1950 8350 270 820 2400 7300 590 1900 8000 250 730 2250 7050 550 1800 7850 210 690 2100 6500 520 1700 7600 180 650 1950 6350 490 1550 7650 160 BỂ ĐỐI CHỨNG Bảng 1.21: Số liệu kết pH giai đoạn xác định liều luợng chế phẩm bổ sung tối ưu GIỜ BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - BỂ - 5mL 6mL 7mL 8mL 9mL 10mL 7.53 7.46 7.35 7.62 7.72 7.52 7.64 7.49 7.21 7.13 7.50 7.64 7.29 7.39 7.37 7.29 6.93 7.78 7.63 7.18 7.20 7.02 7.19 6.72 7.62 7.40 7.02 7.29 6.83 7.03 6.90 7.10 7.18 7.18 7.20 6.37 7.38 6.53 6.72 7.28 6.90 7.10 BỂ ĐỐI CHỨNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phụ lục 5: Liều lượng áp dụng cho đầu vào COD từ 1000 – 2000mg/l Bảng 1.22: Liều lượng chế phẩm IND cho vào COD từ 1000 – 2000mg/l Lưu lượng Liều lượng Liều lượng/Ngày /Tháng Ngày Ngày Ngày Ngày Tháng Tháng 3-7 8-30 >30 300 0.4 0.2 18.2 1,000 1.9 0.8 0.4 35.9 12 2,000 5.3 2.8 0.5 47.6 15 4,000 8.5 4.4 1.8 0.6 80.4 18 10,000 15.9 8.3 3.2 1.3 146.9 39 m3/Ngày >10,000 Liều lượng tương ứng 10,000 m3/day ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phụ lục 6: Hình ảnh mơ hình, thiết bị dùng đề tài nghiên cứu Hình 1: Mơ hình bể thí nghiệm Hình 2: Bể thí nghiệm vận hành ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4: Tủ ủ BOD Hình 6: Tủ sấy Hình 5: Máy đo pH Hình 7: Bình hút ẩm ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 7: Mẫu COD Hình 8: Mẫu BOD5 Hình 9: Mẫu đo độ mặn Hình 10: Máy đo BOD5 ... 1.2 NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN CĨ ĐỘ MẶN CAO 1.2.1 Nghiên cứu ngồi nước xử lý nước thải thủy sản có độ mặn cao ➢ Tình hình nghiên cứu xử lý nước. .. vậy, sử dụng chế phẩm sinh học để cải thiện tình hình nước thải giải pháp để giải tốn Vì lý việc Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải thủy sản có độ mặn cao cần...1.2.1 Nghiên cứu nước xử lý nước thải thủy sản có độ mặn cao 20 1.2.2 Tổng quan phương pháp xử lý nước thải thủy hải sản 24 1.2.2.1 Phương pháp sinh học bùn hoạt tính hiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học bùn hoạt tính trong xử lý nước thải thủy sản có độ mặn cao , Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học bùn hoạt tính trong xử lý nước thải thủy sản có độ mặn cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay