Xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn tại thị trấn giồng trôm bến tre

75 3 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp riêng Tôi Tất số liệu, hình ảnh, kết có thực tế xác Nếu có phát sai xót Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Ngân LỜI CẢM ƠN Để thực đề tài này, Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Hiệu nhà trường, Viện Khoa Học Ứng Dụng tạo điều kiện cho Tôi suốt trình thực Cảm ơn tất Thầy, Cơ Viện góp phần tạo động lực sinh viên chúng tơi có hành trang đến lớp tiếp thu nhiều kiến thức, để bước ngồi xã hội, chúng tơi tự hào thành viên nhà chung Lời cảm ơn sâu sắc Tôi xin gửi đến Thầy hướng dẫn Thầy Huỳnh Phú Mang nhiệt huyết, yêu nghề, giúp đỡ với sinh viên, Thầy giúp Tơi bước hồn thiện đồ án cách tốt Được thầy hướng dẫn nhiệt tình, Tôi học nhiều kiến thức, trau dồi thêm nhiều kỹ thông qua đề tài Bên cạnh nhận dẫn Thầy hướng dẫn, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đóng góp mặt tinh thần, ln động viên gia đình Tơi, tiếp thêm sức mạnh người bạn đồng hành Tôi Cuối cùng, Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến tồn thể q Thầy, Cơ Ban Giám Hiệu nhà trường ngày gặt hái nhiều thành công công tác giảng dạy Xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2018 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Huỳnh Phú ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC HÌNH ẢNH v DANH MỤC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu đề tài Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học, thực tiễn 5.1 Ý nghĩa khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 1.1 Chất thải rắn 1.1.1 Khái niệm 1.1.3 Phân loại chất thải rắn 1.1.4 Thành phần chất thải rắn 1.2 Khái niệm thu gom chất thải rắn 11 1.3 Các vấn đề ô nhiễm môi trường chất thải rắn 12 1.3.1 Gây hại sức khỏe 12 1.3.2 Ơ nhiễm mơi trường nước 12 1.3.3 Ơ nhiễm mơi trường khơng khí 13 1.3.4 Ơ nhiễm mơi trường đất 13 1.3.5 Các tác động khác 14 1.4 Phân loại rác nguồn 14 1.4.1 Mục đích, ý nghĩa phân loại chất thải rắn nguồn 14 i ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.4.2 Các nghiên cứu nước 17 1.4.3 Các nghiên cứu nước 18 CHƯƠNG 2:DỰ BÁO MỨC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN TẠI THỊ TRẤN GIỒNG TRÔM ĐẾN NĂM 2030 19 2.1 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 19 2.1.1 Vị trí địa lý địa hình 19 2.1.2 Khí tượng thủy văn 19 2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 20 2.1.4 Hiện trạng thu gom quản lý CTR 28 2.1.5 Nhận xét đánh giá trạng quản lý CTR Tỉnh 34 2.2 Dự báo mức độ gia tăng dân số 35 2.3 Dự báo biến đổi thành phần khối lượng CTR tỉnh Bến Tre 36 2.3.1 Thành phần khối lượng dự báo biến đổi rác thải 36 2.3.2 Dự báo khối lượng chất thải rắn y tế 40 2.3.3 Dự báo khối lượng CTR công nghiệp 40 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HÌNH THU GOM, PHÂN LOẠI CTR TẠI THỊ TRẤN GIỒNG TRÔM 43 3.1 Xây dựng hình thu gom, phân loại rác thải nguồn 43 3.1.1 Ngun tắc hình thu gom, phân loại rác tại nguồn 43 3.1.2 Sơ đồ thu gom, phân loại 46 3.2 Kế hoạch thực 53 3.2.1 Thành lập Ban đạo chương trình phân loại rác thải nguồn 53 3.2.2 Thành lập đội, nhóm tuyên truyền 54 3.2.3 Thành lập trưởng nhóm kiểm tra cơng tác phân loại rác nguồn 56 3.2.4 Tập huấn cho đại diện cán thị trấn, đại diện nhóm tuyên truyền, đại diện hộ dân, lực lượng thu gom rác 58 ii ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.2.5 Tiến hành vấn cộng đồng để điều chỉnh hình thu gom, phân loại phù hợp 60 3.2.6 Đề xuất giải pháp nhầm trì hiệu chỉnh hình PLCTRTN phù hợp với thị trấn Giồng Trơm 60 3.2.7 Cải tiến hệ thống thu gom, vận chuyển CTR phù hợp với chương trình phân loại CTR nguồn 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 iii ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCL: Bãi chôn lấp BVMT: Bảo vệ môi trường CTR: Chất thải rắn CTRĐT: Chất thải rắn đô thị CTRSH: Chất thải rắn sinh hoạt CHC: Chất hữu CTCN: Chất thải công nghiệp CTRNH: Chất thải rắn nguy hại CTĐT: Chất thải đô thị KL: Kim loại PLCTRTN: Phân loại chất thải rắn nguồn TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TTC: Trạm trung chuyển TN-KT-XH: tự nhiên – kinh tế - xã hội iv ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 : Bảng đồ địa lý thị trấn Giồng Trơm ………………………… ………… 19 Hình 2.2 : Khung cảnh bên bãi rác Tân Thanh………………………………….31 Hình 3.1 : Sơ đồ phân loại CTRSH nguồn…………………………………………44 Hình 3.2 : hình thu gom, vận chuyển CTRSH đề xuất cho thị trấn Giồng Trơm…48 Hình 3.3 : Quy trình vận chuyển rác hữu từ chợ đề xuất…………………….50 Hình 3.4: qui trình vận chuyển rác thải đề xuất…………………………………52 v ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 : Nguồn gốc CTR đô thị Bảng 1.2 : Thành phần CTRSH Bảng 1.3 : Thành phần hóa học rác sinh hoạt 10 Bảng 2.1 : Dự báo tốc độ tăng dân số thị trấn Giồng Trôm từ năm 2017-2030 35 Bảng 2.2 : Thành phần vật lý rác thải 37 Bảng 2.3 : Dự báo khối lượng CTR khu vực thị trấn Giồng Trôm đến năm 2030 39 Bảng 2.4 : Dự báo khối lượng CTR y tế đến năm 2030 40 Bảng 2.5 : Dự báo khối lượng CTR công nghiệp đến năm 2030 41 vi ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Hiện tốc độ thị hóa ngày tăng nhanh, đời sống nhân dân cải thiện nâng lên đáng kể so với trước Thế bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại mơi trường sống ngày đối mặt với tình trạng nhiễm lượng rác thải rắn, rác thải sinh hoạt chưa thu gom, xử lý triệt để Vấn đề mối quan tâm chung cộng đồng xã hội Việc thu gom, xử lý rác thải để giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng vấn đề đặt cần quan tâm giải triệt để thời gian tới Thực tốt trình thu gom phân loại rác nguồn giúp cho việc lựa chọn phương án xử lý hợp lý, giảm đáng kể chi phí đầu tư cho chất thải rắn nói chung Để thực tốt cơng tác thu gom phân loại rác nguồn cần có hình thích hợp, phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương kết hợp với chế hợp lý Điều thể tính cấp thiết mang tính thời đề tài Mục tiêu đề tài Đề xuất hình phân loại rác thải nguồn nhằm quản lý tốt chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường chất thải rắn (CTR) gây thị trấn Giồng TrômBến Tre Nội dung nghiên cứu - Tổng quan CTR, tình hình thu gom, phân loại rác nguồn - Tổng quan điều kiện TN – KT – XH tình hình thu gom, phân loại CTR tỉnh Bến Tre địa bàn nghiên cứu - Dự báo khối lượng CTR tỉnh Bến Tre đến năm 2030 - Đề xuất hình thu gom, phân loại nguồn thị trấn Giồng TrômBến Tre - Kế hoạch triển khai thực Phương pháp nghiên cứu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP e Rác xây dựng Do tính chất loại phế thải hồn tồn rác vơ nên không cần phải thực phân loại Đề nghị địa phương ban hành văn quy định việc sử dụng lề đường, vỉa hè tạm thời, chủ công trình có nhiệm vụ phối hợp với cơng ty cơng trình cơng cộng xếp vận chuyển đến đổ nơi trũng xác định trước 3.1.2.2 Đối với rác bệnh viện, trung tâm y tế Dựa vào đặc tính rác thải bệnh viện đề nghị qui trình quản lý sau: Xe đầu kéo > CTR sinh hoạt BCL CTR sinh hoạt Bô ép kín Xe ba gác CƠ SỞ Y TẾ Xe gắn máy CTR y tế Thùng kín Nhà chứa rác RTYT Lò đốt CTRYT Bãi chơn tro Hình 3.4: Qui trình vận chuyển rác thải đề xuất 52 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Để xử lý rác thải bệnh viện cách khoa học triệt để, việc thu gom rác thải bệnh viện, trạm y tế phải tiến hành phân loại triệt để nguồn, bệnh viện, sở y tế thiết phải trang bị cho khoa khám chữa bệnh, khu vực công cộng khu điều trị tối thiểu thùng rác có màu sắc khác với quy định cụ thể: ➢ Thùng màu xanh: dùng đựng rác thải sinh hoạt rau cỏ, vỏ trái cây, thức ăn dư thừa loại rác tương tự ➢ Thùng màu đỏ: dùng để đựng loại rác thải y tế băng phẩu thuật, kim tiêm, chất dễ cháy,… ➢ Có thể thêm thùng màu vàng: dùng để đựng chai lọ, vỏ đồ hộp, sành sứ loại chất thải khác kim loại tái chế Theo phương pháp thu gom nói trên, sau rác thải sinh hoạt rác thải y tế phân loại từ đầu, rác thải sinh hoạt (trong thùng màu xanh) ngày xe rác tới thu gom tới bãi rác Rác y tế đựng thùng đỏ đem đốt lò đốt chuyên dụng rác thùng màu vàng đem chơn lấp tái sử dụng Mỗi khu vực (thành phố, thị trấn) xây dựng hệ thống lò đốt để sử dụng chung cho tất bệnh viện trạm y tế phường xã Nhưng việc sử dụng chung cho phép có phương tiện chuyên chở chuyên dụng, đảm bảo kín khơng rơi rớt, bốc mùi q trình chun chở thời gian vận chuyển khơng q dài 3.2 Kế hoạch thực 3.2.1 Thành lập Ban đạo chương trình phân loại rác thải nguồn Bao gồm: • Trưởng ban: Sở Khoa Học Cơng Nghệ Bến Tre • Phó ban thường trực: Đại diện quan nghiên cứu • Phó ban: Sở Tài Ngun Mơi Trường • Chủ tịch UBND huyện Giồng Trơm 53 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP • Chủ tịch UBND thị trấn Giồng Trơm • Đài truyền hình Bến Tre • Mặt trận tổ quốc Bến Tre • Đồn niên • Mặt trận tổ quốc thị trấn • Hội phụ nữ • Hội cựu chiến binh 3.2.2 Thành lập đội, nhóm tun truyền Để quản lý bảo vệ mơi trường sạch, bền vững, vấn đề “ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ mơi trường” giải pháp hàng đầu, đóng vai trò quan trọng việc làm thay đổi thái độ người với mơi trường giúp cho “ việc hình thành quan niệm đạo đức mơi trường đắn, xã hội có trách nhiệm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu môi trường” 3.2.2.1 Cơ cấu tổ chức Trưởng nhóm: Bí thư đồn phường Số người đội: 32 người đoàn viên niên phường Đây lực lượng công tác tuyên truyền vận động PLRTN bạn trẻ, có thời gian khả hoạt động phong trào Đội có quy chế hoạt động riêng, tổ chức hoạt động tự nguyện mội người khu phố, có tâm huyết với nghiệp bảo vệ môi trường 3.2.2.2 Mục tiêu Nâng cao kiến thức nhận thức người dân vấn đề môi trường, cách triển khai hoạt động tuyên truyền, an sinh xã hội cải thiện mơi trường; từ phát triển ý thức hành vi có trách nhiệm mơi trường, vấn đề môi trường cấp bách địa phương, làm tiền đề cho việc triển khai hìnhphân loại rác nguồn” 3.2.2.3 Nội dung tuyền truyền 54 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP • Giúp người dân hiểu mục đích ý nghĩa việc Phân loại CTR thị nguồn để có ý thức tự nguyện tham gia cách tích cực vào việc phân loại • Mục đích việc Phân loại CTRĐT nguồn nhằm thu hồi lại thành phần có ích CTR mà chúng sử dụng để chế biến thành sản phẩm dạng vật chất lượng phục vụ cho sản xuất tiêu dùng • Việc phân loại CTRĐT nguồn có số ý nghĩa quan trọng mặt kinh tế, xã hội mơi trường Trước hết góp phần làm tăng tỷ lệ chất thải cho mục đích tái sinh Điều kéo theo nhiều mục đích tích cực như: hạn chế việc khai thác tài nguyên sơ khai, giảm bớt chất thải phải vận chuyển, xử lý tiết kiệm chi phí vận chuyển xử lý chất thải, kể tiết kiệm mặt cho việc chôn lấp rác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý cuối thành phần khơng có khả tái chế Điều có ý nghĩa quan trọng vấn đề nan giải môi trường ( nước rỉ rác, mùi hơi, khí thải,…) mà ngun nhân sâu xa chưa thực tốt việc Phân loại CTRĐT nguồn • Góp phần vào việc giữ gìn đường phố đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị: tạo cho cộng đồng thói quen bỏ rác nơi chỗ giảm tình trạng xả rác bừa bãi; người thu gom hạn chế chấm dứt treo bao phân loại xung quanh xe thu gom • Một ý nghĩa quan trọng khác việc Phân loại CTR nguồn kích thích phát triển ngành nghề tái chế vật liệu, qua góp phần giải công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều lao động Trong lĩnh vực tái sử dụng thành phần hữu CTRSH để sản xuất phân compost, qua góp phần mở rộng thị trường phân compost vốn chưa ưa chuộng 55 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.2.2.4 Hoạt động Thực số hoạt động: ➢ Tổ chức tuyên truyền giáo dục cộng đồng bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức, nhận định tầm quan trọng việc phân loại rác nhầm bảo vệ môi trường sống cho nhiều người dân ➢ Ra quân phát tờ rơi có nội dung tun truyền việc khơng xả rác gây ô nhiễm môi trường cách thức PLCTRTN ➢ Phố biến, hướng dẫn người dân PLCTRĐT nguồn nhiệm vụ quan trọng khác theo lực lượng thu gom ngày thu gom phần CTR lại, nhắc nhở người dân đem rác đổ, đặt thùng rác chổ, góp ý người dân cách tách rác (thậm chí xin phép vào nhà hộ dân để giúp họ đặt lại thùng rác, dán lại tờ rơi,…như cách tuyên truyền) thống kê trình phân loại rác từ hộ gia đình Mỗi cặp đồn viên quay lại hộ gia đình cách tuần/1 lần để thực vấn đề ➢ Phối hợp Ban Văn hóa Thơng tin Cơng ty Cơng Trình thị quân dọn dẹp lòng lề đường vận động hộ dân buôn bán tuyến đường không gây vệ sinh môi trường (tặng sọt rác cho rác hàng quán tuyến đường nhằm giúp điểm kinh doanh cam kết bảo vệ tốt môi trường, vệ sinh an tồn thực phẩm bn bán thực tốt PLCTRTN) Cơng tác nhóm tun truyền hổ trợ kinh phí hoạt động công việc bán thời gian 3.2.3 Thành lập trưởng nhóm kiểm tra cơng tác phân loại rác nguồn Gồm thành viên sau: - Tổ trưởng tổ phố tổ dân phố; - Hội trưởng hội phụ nữ; - Nhóm hành động (thành lập từ đồn niên); - Mặt trận tổ quốc thị trấn; 56 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Cơng đồn đơn vị; - Giáo viên trường; - Ban quản lý chợ; - Nhân viên cơng ty CTĐT Nhiệm vụ trưởng nhóm phân phối với lực lượng tuyên truyền viên để vận động, hướng dẫn người dân thực PLCTRTN kiểm tra hiệu việc thực hiện, xử lý trường hợp vi phạm quy định PLCTRTN Các trưởng nhóm đối tượng phổ biến hướng dẫn việc đăng ký PLCTRTN đến hộ dân Các trưởng nhóm phân cơng sau: ➢ Tổ trưởng tổ phó tổ dân phố: họp phổ biến kế hoạch với người dân, đốc thúc dân cư qua kỳ họp tổ dân phố Tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm vụ họp dân với “đội xung kích” (lực lượng đồn viên niên) thực phổ biến chương trình PLCTRTN Tổ trưởng tổ dân phố nhắc nhở công việc phân loại qua buổi họp dân phố định kỳ, nhắc nhở công việc người dân đặt thùng rác chổ, đồng thời thơng báo điều chỉnh lịch trình thu gom từ Ban thực dự án Trong công tác triển khai, tổ trưởng tổ dân phố có hổ trợ kinh phí hoạt động từ chương trình công tác chiếm nhiều thời gian ➢ Hội trưởng hội phụ nữ: Tuyên truyển PLCTRTN thông qua kỳ họp ➢ Chuyên viên tư vấn: tập huấn thành phần nồng cốt (đoàn niên, hội phụ nữ) để hiểu rỏ mục tiêu dự án cách phân loại Dể giúp lực lượng tăng thêm kỹ tuyên truyền thuyết phục người dân tham gia phân loại, đợt tập huấn ngắn công tác tuyên truyền vận động có tham gia người dân nhóm tư vấn phối hợp với chuyên gia môi trường trường đại học, viện nghiên cứu, Sở Tài nguyên Môi trường thực 57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ➢ Các đoàn thể khác (Hội cựu chiến binh, Cơng đồn đơn vị, giáo viên, Ban quản lý chợ…) lực lượng tham gia vận động, hướng dẫn đối tượng phụ trách ➢ Đại diện cơng ty CTĐT: phổ biến lợi ích việc PLCTRTN cách thu gom hợp lý với lực lượng thu gom rác 3.2.4 Tập huấn cho đại diện cán thị trấn, đại diện nhóm tuyên truyền, đại diện hộ dân, lực lượng thu gom rác a Mục đích ➢ Giúp cho cán địa phương, đại diện tổ thu gom rác địa phương, ban ngành, đoàn thể đại diện người dân địa phương, cá nhân để hiểu rỏ thực tiêu chí chương trình PLCTRTN ➢ Thực tốt cơng tác thu gom phân loại: không nhập chung hai loại rác vô hữu b Hình thức thực Tổ chức tập huấn phổ biến cách thức thực phân loại, kêu gọi quan tâm, hổ trợ từ phía lãnh đạo Thị Trấn c Thành phần tham dự Khoảng 30 người bao gồm: Đại diện quyền địa phương Đại diện ban ngành, đoàn thể (Đoàn niên, Hội phụ nữ, Dân quân… ) Đại diện Đội thu gom rác địa phương Đại diện người dân địa phương d Nội dung chương trình ➢ Tổ chức tập huấn cho cán địa phương, đại diện tổ thu gom rác địa phương, ban ngành, đoàn thể đại diện người dân địa phương ➢ Nội dung tập huấn liên quan đến vấn đề sau: 58 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP • Vệ sinh mơi trường gì? Tại phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường khu vực công cộng cộng đồng dân cư? • Rác thải nguồn phát sinh rác thải khu vực dân cư Tác hại việc vứt rác bừa bãi phải thực tốt công tác quản lý rác thải khu vực? • Vai trò cộng đồng dân cư cơng tác quản lý rác thảiTại phải thực PLCTRTN? Những lợi ích đạt thực phân loại chất thải (lợi ích kinh tế lợi ích mơi trường) • Áp dụng phương pháp quản lý môi trường dựa vào cộng đồng để thực phân loại rác nguồn • … ( Do tính chất đối tượng tham gia tập huấn cán người dân xã nên báo cáo viên trình bày buổi tập huấn phải trọng đến vấn đề vai trò người dân chương trình BVMT, vấn đề nhận thức công tác BVMT cộng đồng dân cư, phải trình bày cách cụ thể, rõ rang, dễ hiểu để kiến thức tập huấn áp dụng thực tế triển khai phát động “ Ngày quân tổng vệ sinh khu vực bước đầu hướng dẫn người dân cách phân loại rác nguồn”.) ➢ Các báo cáo viên trình bày buổi tập huấn: - Chủ nhiệm đề tài cán tham gia - Sở Khoa học & Công nghệ Bến Tre - Công ty Môi Trường Đơ Thị Bến Tre Các trưởng nhóm theo dõi kiểm tra việc thực hình phân loại rác hộ dân, quan, nhà máy, xí nghiệp…ở phường thơng qua kỳ họp tổ dân phố (1 tuần/1 lần) Các tổ trưởng tổ dân phố đưa danh sách đối tượng thực tốt hay khơng thực PLCTRTN Sau trưởng nhóm ghi nhận lại kết 59 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sau tháng triển khai, tổ chức kiểm tra đánh giá hình Đưa hình thức khen thưởng hộ dân quan…thực tốt PLCTRTN xử phạt hộ dân, quan,…chưa thực tốt PLCTRTN Khen thưởng : Tuyên dương trao giấy khen cho hộ dân quan thực tốt PLCTRTN Xử phạt : Cảnh cáo cưỡng chế tài ( sau này) hộ dân quan không thực tốt PLCTRTN 3.2.5 Tiến hành vấn cộng đồng để điều chỉnh hình thu gom, phân loại phù hợp Lực lượng tuyên truyền phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường điều tra vấn cộng đồng Tiến hành phát phiếu điều tra gồm câu hỏi liên quan để khảo sát cộng đồng Qua phiếu điều tra thu thập được, nhóm nghiên cứu có số liệu thực tế tình hình kinh tế, xã hội, trạng mơi trường địa phương, phân tích, đánh giá mức độ nhận thức người dân BVMT, làm liệu, sở cho việc đưa hình PLCTRTN phù hợp với địa phương 3.2.6 Đề xuất giải pháp nhầm trì hiệu chỉnh hình PLCTRTN phù hợp với thị trấn Giồng Trôm ➢ Tiếp tục công tác tuyên truyền, tổ chức lớp học bảo vệ môi trường, giúp người dân nâng cao ý thức, nhận định tầm quan trọng phâ loại rác nhầm bảo vệ môi trường sống; ➢ UBND thị trấn, ban văn hóa thơng tin, ban điều hành khu phố phát động phong trào thi đua ấp với giải thưởng định Từ phong trào tổ trưởng ấp, khu phố phát động đến hộ dân Sau tháng tổng kết, tuyên dương ấp thực tốt việc phân loại kiểm toán trao giải, làm điển 60 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP hình cho hộ khác Điều khuyến khích người dân hăng hái thực phân loại; ➢ Giao cho công ty CTĐT thu gom phần rác vô (trong có nhiều phế liệu bán được) vào ngày định tuần nhà dân, tiền bán trích mua túi nilon phát cho hộ dân; ➢ Lập quỹ “Môi Trường” nhằm tạo điều kiện hổ trợ cho hoạt động BVMT cộng đồng chi phí cho hoạt động tuyên truyền, trao giải thi đua,…do tổ môi trường quản lý; Nhà nước hổ trợ phần, số lại doanh nghiệp tài trợ hoạt động sinh lợi địa phương thu gom rác bán công ty CTĐT; ➢ Tổ chức tham quan, hội thảo giữ tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp công tác BVMT để trao đổi, hịc hỏi kinh nghiệm; ➢ Bên cạnh hoạt động khuyến khích, UBND thị trấn cần ban hành quy định, quy chế sau: - Bắt buộc tất hộ gia đình phải nộp phí thu gom rác để tránh tình trạng bỏ rác bừa bãi,… - Xây dựng chế giám sát, khiếu nại tố cáo, xử phạt cưỡng chế hành vi xả rác bừa bãi không thực cơng tác PLCTRTN - Cần có sách khuyến khích sở tái chế, tái sinh thu mua phế liệu hoạt động Muốn thực tốt công tác cần: ➢ Tiếp tục huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức môi trường, phân loại rác nguồn cho đội viên nhóm tuyên truyền xứng đáng lực lượng tiên phong hoạt động BVMT có khả giải đáp thắc mắc người dân vấn dề trên; 61 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ➢ Cần có biện pháp thích đáng với người thu gom khơng làm theo hợp đồng thu gom ký kết với hộ dân; có biện pháp hành xử lý người vứt rác bừa bãi; • Thống quy cách làm việc công ty CTĐT: ➢ Giờ lấy rác ➢ Phương tiện thu gom: sẽ, rác hữu nên để thùng, loại rác lại bước đầu đựng bịch nilon, bước cải tiến thành thùng thu gom ngăn; Cần huy động cộng đồng địa phương tham gia vào công tác BVMT ▪ Đối với doanh nghiệp: huy động đóng góp doanh nghiệp, có cơng ty tài trợ dán logo cơng ty đó, hình thức quản cáo ▪ Học sinh: Các em học sinh lực lượng nồng cốt tham gia hoạt động BVMT cộng đồng với thành phần dân cư khác; mặt khác đội viên tuyên truyền nhỏ gia đình cách hiệu đó: - Phối hợp với Ban giám hiệu trường địa bàn tổ chức hoạt động tuyên truyền môi trường vào trường, cung cấp kiến thức môi trường, giúp học sinh hiểu vấn đề suy thối nhiễm mooi trường tồn khu phố nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường địa phương; - Giúp em có thái độ, hành động tích cực BVMT trường học môi trường địa phương, khởi đầu với thói quen tốt giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đụng chổ, tiết kiệm nước, bảo vệ xanh Hoạt động tuyên truyền có hiệu cần: - Thường xuyên thực công tác tuyên tuyền, hướng dẫn đến hộ gia đình phân loại kiểm tốn rác hồn chỉnh thơng qua buổi họp tổ dân phố; - Mở rộng công tác tuyên truyền đến người thu gom rác; - Thực hoạt động tuyên truyền hoạt động đường phố, ngày lễ lớn năm ngày thống đất nước 30/4, ngày quốc tế lao động 62 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1/5, ngày môi trường 5/6…Sau tháng tổng kết tuyên dương hộ gia đình thực tốt việc phân loại, làm điển hình cho hộ khác 3.2.7 Cải tiến hệ thống thu gom, vận chuyển CTR phù hợp với chương trình phân loại CTR nguồn Việc phân loại CTR nguồn liên quan đến việc cải tiến hệ thông thu gom vận chuyển CTR vận hành địa bàn để phù hợp với chương trình PLCTRTN, để đảm bảo thu gom vận chuyển kịp thời thực tốt yêu cầu vệ sinh suốt lộ trình thu gom tuyến vận chuyển rác Với mục tiêu phân loại CTR nguồn để nâng cao hiệu xử lý thành phần khác CTR đôi thị, hệ thống thu gom cải tiến bao gồm hai hệ thống riêng biệt: hệ thống thu gom rác hữu dễ phân hủy hệ thống thu gom thành phần lại Nội dung liên quan đến số hoạt động sau: ▪ Tổ chức, xếp lại hoạt động lực lượng thu gom – vận chuyển rác địa bàn (kể lực lượng thu gom rác dân lập công lập); ▪ Hoạch định tuyến lộ trình thu gom – vận chuyển rác phù hợp với yêu cầu thực tế; ▪ Lập kế hoạch thời gian lấy rác dọc tuyến điều chỉnh lại phối hợp nhịp nhàng xe vận chuyển rác xe thu gom rác; ▪ Đầu tư phương tiện thu gom vận chuyển; 63 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ❖ KẾT LUẬN Quản lý chất thải rắn vấn đề xúc hầu hết đô thị nước ta, thị trấn Giồng Trơm khơng ngoại lệ Căn vào diễn biến trạng rác thải đô thị hoạt động thu gom, phân loại rác địa bàn, tác giả đồ án xin đưa có số kết luận sau: - Hiện với tình trạng rác thải địa bàn tồn tỉnh Bến Tre nói chung thị trấn Giồng Trơm nói riêng mức báo động; hiệu thu gom thấp; q trình vận chuyển, trung chuyển nhiều khó khăn thiếu trang thiết bị, trạng phân loại rác hộ gia đình rời rạc, chưa thống đồng bộ; tình hình tái chế, tái sử dụng rác thải sinh hoạt chưa quan tâm mức; xử lý chôn lấp rác không hợp vệ sinh… gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị Cơ chế sách, máy quản lý có bất cập thiếu đồng Sự tham gia cộng đồng có nhiều mặt hạn chế.Từ đề xuất cải tiến hình thu gom, phân loại việc xử lý rác thải vừa mang lại hiệu kinh tế cao vừa không gây ô nhiễm mơi trường tốn vấn đề kèm theo - Cơ sở khoa học công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Giồng Trôm bao gồm: • Thành phần, đặc tính, tính chất chất thải rắn thị trấn Giồng Trôm Các ảnh hưởng chất thải rắn đô thị tới sức khỏe cộng đồng mơi trường thị • Dự báo khối lượng, thành phần chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Giồng Trôm đến năm 2030 - Đề xuất giải pháp quản lý: • Đề xuất quy trình thu gom phân loại rác nguồn • Đề xuất nâng cao hiệu tham gia cộng đồng việc phân loại rác nguồn thị trấn Giồng Trơm 64 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ❖ KIẾN NGHỊ Chính quyền địa phương cần linh hoạt, chủ động công tác tun truyền thu gom rác • Về cơng tác tuyên truyền - Hoạt động tuyên truyền cần phổ biến rộng rãi, xuyên xuốt thường xuyên không khu vực thực dự án mà toàn khắp kể khơng có dự án Cần phải có phối hợp đồng quan lãnh đạo đại phương, đặc biệt khu phố tổ dân phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm tun truyền thực hoạt động - Cần hổ trợ kinh phí cho nhóm tun truyền - Phải thường xuyên thông tin vấn đề mơi trường thơng qua phương tiện đạ chúng • Đối với hoạt động thu gom - Hệ thống thu gom cần đưuọc cải tiến để tiện lợi cho trình thu gom - Nhà nước phải tạo điều kiện cho đơn vị thu gom rác, trang bị trang thiết bị cần thiết cho việc phân loại, thu gom rác, cần khuyến khích dự án đầu tư tái chế - Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khơng số lượng mà chất lượng - Đây hình có tính khả thi cao mang lại nhiều lợi ích mặt kinh tế môi trường tương lai 65 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình thực nghị Hội đồng nhân dân huyện phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường tỉnh Bến Tre GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, TS Ứng Quốc Dũng, TS Nguyễn Thị Kim Thái, Giáo trình Quản lý CTR, tập 1: CTR đô thị, Nhà xuất xây dựng Hà Nội – 2001 Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Giồng Trôm Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bến Tre Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình Giồng Trơm Viện kỹ thuật nhiệt đới bảo vệ môi trường 66 ... TRÔM 43 3.1 Xây dựng mơ hình thu gom, phân loại rác thải nguồn 43 3.1.1 Nguyên tắc mơ hình thu gom, phân loại rác tại nguồn 43 3.1.2 Sơ đồ thu gom, phân loại 46 3.2 Kế... mơ hình phân loại rác thải nguồn nhằm quản lý tốt chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường chất thải rắn (CTR) gây thị trấn Giồng Trôm – Bến Tre Nội dung nghiên cứu - Tổng quan CTR, tình hình. .. đổi rác thải 36 2.3.2 Dự báo khối lượng chất thải rắn y tế 40 2.3.3 Dự báo khối lượng CTR công nghiệp 40 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH THU GOM, PHÂN LOẠI CTR TẠI THỊ TRẤN GIỒNG TRÔM
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn tại thị trấn giồng trôm bến tre , Xây dựng mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn tại thị trấn giồng trôm bến tre

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay