Nghiên cứu giảm tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối của điện lực thành phố cà mau

82 3 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH VĂN VẤN NGHIÊN CỨU GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CHO LƯỚI ĐIỆN CHO ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH VĂN VẤN NGHIÊN CỨU GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CHO LƯỚI ĐIỆN CHO ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XN HỒNG VIỆT TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Tp HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày tháng năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Huỳnh Văn Vấn Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: I- Tên đề tài: Nghiên cứu giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu tổng quan giải pháp giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối - Phân tích nguyên nhân đề xuất giải pháp tổn thất điện - Phân tích hiệu kinh tế - kỹ thuật giải pháp đề xuất - Áp dụng tính toán cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa đuợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đuợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đuợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Huỳnh Văn Vấn ii LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, Em xin chân thành cám ơn Trường Đại học Công nghệ TP HCM, Viện đào tạo sau đại học, Viện Kỹ thuật HUTECH hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa học đề tài luận văn Đặc biệt em xin chân thành cám ơn Thầy, TS Nguyễn Xuân Hồng Việt tận tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báo hướng dẫn em thực hoàn thiện luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể lớp 16SMĐ12, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ trình thực luận văn Huỳnh Văn Vấn iii TĨM TẮT Luận văn nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau Qua khảo sát thực trạng lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau cho thấy ảnh hưởng điện trở dây dẫn vận hành lâu năm tác động lớn đến tổn thất điện lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau Đây giải pháp mà luận văn tập trung phân tích Để thực thành công giải pháp đề xuất trên, luận văn thực nghiên cứu sở lý thuyết liên quan bao gồm: + Tổn thất điện lưới điện phân phối + Phân tích nguyên nhân gây tổn thất điện lưới điện phân phối Để triển khai giải pháp áp dụng cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau, luận văn thực khảo sát, thu thập tổng hợp trạng lưới điện khu vực Thành phố Mau Giải pháp đề xuất cho thấy lợi ích kinh tế kỹ thuật Kết đánh giá làm tiền đề định hướng cho việc triển khai áp dụng vào lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Mau iv ABSTRACT This thesis studies the situation and proposes solutions to reduce power losses for distribution power systems of Power Company of Ca Mau City Through the survey for the status of distribution power systems of Power Company of Ca Mau City shows that the influence of the resistance of distribution lines operating for a long time impacts on power losses of distribution power system of Power Company of Ca Mau City This is one of the major solutions that the thesis will focus on In order to successfully implement the proposed solution, the thesis will research on the related background including: + Power losses of distribution power systems + Causes of power losses of distribution power systems To deploy the solutions applied to the distribution power system of Power Company of Ca Mau City, the thesis has conducted a survey, collect and synthesize the current states of the Ca Mau City’s grid The proposed solutions demonstrate the economic and technical benefits This evaluation result can be a guiding premise for the application to Ca Mau City’s grid v MỤC LỤC LỜI CAM ÐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix Chương .1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Nội dung nghiên cứu 1.2.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3 Giá trị thực tiễn luận văn 1.4 Bố cục luận văn Chương .4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 2.1 Giới thiệu 2.1.1 Tổn thất kỹ thuật .4 2.1.2 Tổn thất thương mại (phi kỹ thuật) 2.2 Ý nghĩa tổn thất công suất tổn thất điện mạng điện 2.3 Các phương pháp tính tốn tổn thất điện 2.3.1 Phương pháp Junle Lens 2.3.2 Phương pháp bậc thang hóa đồ thị phụ tải 2.3.3 Phương pháp tính tổn thất theo thời gian tổn thất lớn .9 2.3.4 Phương pháp hệ số tổn thất công suất .9 2.3.5 Phương pháp hai đường thẳng 10 2.4 Lựa chọn phương pháp tính 10 vi 2.4.1 Yêu cầu 10 2.4.2 Phân tích phương pháp 11 2.4.3 So sánh lựa chọn phương pháp tính toán 11 2.5 Cơ sở tính tốn tổn thất điện lưới điện 12 2.6 Một số phương án giảm tổn thất lưới điện phân phối .14 Chương 19 PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ MAU19 3.1 Hiện trạng lưới điện phân phối Tp Mau 19 3.1.1 Nguồn điện 19 3.1.2 Đường dây phân phối 19 3.1.2.1 Các phát tuyến 22 kV thuộc trạm 110 kV Mau 19 3.1.2.2 Các phát tuyến 22 kV thuộc trạm 110 kV An Xuyên 20 3.1.2.3 Thông số vận hành phát tuyến 20 3.1.3 Trạm biến áp phân phối 21 3.2 Tổn thất điện lưới điện phân phối Tp Mau 22 3.3 Phân tích nguyên nhân gây tổn thất điện 24 3.3.1 Dây dẫn vận hành lâu năm 25 3.3.1.1 Phân tích tổn thất điện đường dây trung 22/12,7kV 25 3.3.1.2 Phân tích tổn thất điện đường dây hạ 0,4/0,23kV 30 Chương 61 GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ MAU 61 4.1 Giải pháp giảm tổn thất điện 61 4.2 Thay toàn dây dẫn vận hành 10 năm lưới điện trung 61 4.3 Phân tích hiệu kinh tế kỹ thuật 66 4.3.1 Đường dây trung .66 4.3.2 Đường dây hạ 66 4.4 Đề xuất phương án cải tạo 67 Chương 68 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 68 5.1 Kết luận 68 55 Điện TT Tên trạm Công Điện nhận suất năm 2017 (kVA) (kWh) thương % Tổn thất Tổn phẩm năm năm 2017 thất 2017 (kWh) (kWh) năm 2017 581 Trạm WB 13 25 218.707 216.957 1.750 0,80 582 Trạm Xóm Lung Định 25 83.536 81.765 1.771 2,12 Bình 1Ba Dinh 583 Trạm 37,5 238.050 232.852 5.198 2,18 584 Trạm Rạch Ba Dinh 37,5 366.160 350.336 15.824 4,32 15 125.258 123.254 2.004 1,60 586 Trạm WB7 37,5 430.560 412.482 18.078 4,20 587 Trạm WB 37,5 234.278 227.171 7.107 3,03 50 109.296 108.094 1.202 1,10 37,5 207.759 200.560 7.199 3,47 590 Trạm WB 10 25 163.737 162.427 1.310 0,80 591 Trạm WB 11 50 235.842 226.251 9.591 4,07 592 Trạm WB 11A 50 115.138 111.412 3.726 3,24 593 Trạm WB 12 25 156.170 149.155 7.015 4,49 594 Trạm Cái Ngang Hòa 25 167.693 162.886 4.807 2,87 595 Thành Trạm Bộng Kiến 25 96.255 91.655 4.600 4,78 37,5 120.428 114.011 6.417 5,33 597 Trạm Cái Ngang Hồ 50 315.261 301.530 13.731 4,36 Ngang Hòa 598 Thành Trạm Cái 37,5 124.016 122.032 1.984 1,60 ThanhCái 2ANgang Hoà 599 Trạm 50 121.026 114.793 6.233 5,15 ThànhCN Hòa Thành 600 Trạm 25 83.835 82.133 1.702 2,03 601 Trạm Lin Da 5A 37,5 207.920 195.017 12.903 6,21 602 Trạm Linda 37,5 288.811 279.841 8.970 3,11 603 Trạm Linda 50 553.334 532.013 21.321 3,85 604 Trạm Kinh tháng 25 323.058 304.152 18.906 5,85 585 Trạm Ba Dinh 588 Trạm WB 8A 589 Trạm WB 596 Trạm CN- Hòa Thành 1A 56 Điện TT Tên trạm Công Điện nhận suất năm 2017 (kVA) (kWh) thương % Tổn thất Tổn phẩm năm năm 2017 thất 2017 (kWh) (kWh) năm 2017 605 Trạm Kinh tháng A 15 78.959 75.026 3.933 4,98 606 Trạm Kinh tháng B 25 136.068 134.979 1.089 0,80 607 Trạm Lin Da 6A 50 163.024 156.676 6.348 3,89 608 Trạm Kinh Ông Xem 37,5 365.470 362.546 2.924 0,80 609 Trạm Linda 37,5 579.370 545.077 34.293 5,92 610 Trạm Linda 25 114.770 107.985 6.785 5,91 611 Trạm Lin Da 10 50 364.918 361.999 2.919 0,80 612 Trạm Tắc Vân 250 2.460.931 2.371.967 88.964 3,62 613 Trạm ấp Tắc Vân 50 551.885 531.967 19.918 3,61 614 Trạm ấp Tắc Vân 50 359.467 351.739 7.728 2,15 615 Trạm Lung Rong 50 276.414 269.780 6.634 2,40 616 Trạm Lung Rong 37,5 257.623 247.273 10.350 4,02 617 Trạm Lung Rong 25 316.273 305.095 11.178 3,53 618 Trạm Lung Rong 25 139.242 136.091 3.151 2,26 619 Trạm Lung Rong 25 149.247 139.725 9.522 6,38 620 Trạm Tắc Vân 50 690.552 657.386 33.166 4,80 621 Trạm Lung Rong 50 437.874 427.365 10.509 2,40 37,5 475.479 457.102 18.377 3,86 623 Trạm ấp Tắc Vân 50 568.123 555.105 13.018 2,29 624 Trạm Tắc Vân 400 4.033.625 3.895.510 138.115 3,42 625 Trạm Tắc Vân 75 698.280 676.706 21.574 3,09 626 Trạm Xăng Dầu Tự Do 75 632.224 617.849 14.375 2,27 627 Trạm Xóm Lung Lá 50 322.552 313.030 9.522 2,95 87,5 509.956 505.876 4.080 0,80 622 Trạm Tắc Vân 628 Trạm Xóm Lung Lá 57 Điện TT Tên trạm Công Điện nhận suất năm 2017 (kVA) (kWh) thương % Tổn thất Tổn phẩm năm năm 2017 thất 2017 (kWh) (kWh) năm 2017 629 Trạm Cầu Trắng 75 489.992 478.232 11.760 2,40 630 Trạm Cầu Trắng 50 427.248 416.994 10.254 2,40 631 Trạm Cầu Trắng 50 145.153 141.312 3.841 2,65 632 Trạm Cầu Trắng 25 337.824 324.093 13.731 4,06 633 Trạm Cầu Trắng 50 358.616 352.161 6.455 1,80 634 Trạm ấp Tắc Vân 50 379.569 367.885 11.684 3,08 635 Trạm Ấp Tắc Vân 50 220.685 216.713 3.972 1,80 636 Trạm Định Bình 75 682.640 670.352 12.288 1,80 637 Trạm Cây Trâm A 50 720.820 705.640 15.180 2,11 638 Trạm ủy Ban Định Bình 50 477.940 474.116 3.824 0,80 639 Trạm ủy Ban Định Bình 25 117.967 114.954 3.013 2,55 640 Trạm UBND Định Bình 25 225.814 220.961 4.853 2,15 641 Trạm UBND Định Bình 37,5 23.460 22.540 920 3,92 642 Trạm WB4 25 261.418 250.033 11.385 4,36 643 Trạm WB 25 72.542 70.932 1.610 2,22 644 Trạm WB 5A 25 200.560 196.305 4.255 2,12 645 Trạm WB 50 133.124 127.282 5.842 4,39 646 Trạm WB 6A 50 226.705 224.891 1.814 0,80 647 Trạm Định Bình 87,5 522.330 520.102 2.228 0,43 648 Trạm Xí Nghiệp Lựu Mìn 160 1.131.314 1.115.475 15.838 1,40 649 Trạm Định Bình 100 1.061.680 1.047.301 14.379 1,35 650 Trạm WB 50 462.760 449.978 12.782 2,76 651 Trạm WB 25 132.549 126.289 6.260 4,72 652 Trạm WB 25 79.649 79.148 501 0,63 58 Điện TT Tên trạm Công Điện nhận suất năm 2017 (kVA) (kWh) % thương Tổn thất Tổn phẩm năm năm 2017 thất 2017 (kWh) (kWh) năm 2017 653 Trạm WB 2A 50 39.813 38.564 1.250 3,14 654 Trạm WB 50 233.289 232.640 649 0,28 655 Trạm Lin Da 50 648.904 643.383 5.521 0,85 656 Trạm Đình Ơng Cọp 50 373.014 371.935 1.080 0,29 657 Trạm Linda 50 518.213 510.256 7.958 1,54 658 Trạm Kinh Thước 45 243.800 243.648 152 0,06 659 Trạm Bình Định 45 92.046 90.992 1.054 1,15 660 Trạm Linda 75 425.132 419.029 6.104 1,44 661 Trạm Kinh Lung Thành 25 201.756 199.539 2.218 1,10 662 Trạm Xẻo Dinh 25 68.080 67.962 118 0,17 663 Trạm Kinh Lung Thành 25 69.943 68.667 1.276 1,82 664 Trạm Kinh Lung Thành 25 113.435 111.846 1.588 1,40 665 Trạm Lung Còng 50 395.531 394.430 1.101 0,28 666 Trạm Linda 25 312.886 307.108 5.777 1,85 444.566.387 435.789.403 8.776.985 1,97 Tổng cộng Bảng 3.14 Phân tích chủng loại, chiều dài đường dây hạ Tp Mau Chiều TT Loại dây Tổng chiều dài (m) dài vận hành 10 năm - Điện trở dẫn vận dây dẫn hành 10 định mức năm r0 r0 (Ω/km) (Ω/km) 0.641 0.641 Ghi 59 ABC4x70 4,561 ABC4x95 2,392 ABC4x120 3,500 AV50 637,292 AV70 84,292 AV95 208,929 CV25 4,224 CV35 57,342 10 CV50 9,927 11 CV95 1,990 301 - 4,561 - 0.443 2,392 - 0.32 3,500 - 0.253 254,917 382,375 0.641 0.73 29,503 54,789 0.443 0.83 41,786 167,143 0.32 0.73 - 4,224 0.7336 0.95 - 57,342 0.5238 0.69 - 9,927 0.3688 0.56 - 1,990 0.1944 0.32 Bảng 3.15 Kết tính tổn thất điện lưới hạ năm 2017 từ phần mềm PSS/ADEPT CÔNG SUẤT VẬN CÔNG SUẤT ĐẦU PHÁT HÀNH THỰC TẾ ĐẦU TUYẾN MÔ PHỎNG TỪ PHÁT TUYẾN PHÁT TUYẾN CAO BÌNH THẤP CAO BÌNH THẤP ĐIỀM THƯỜNG ĐIỂM (MW) (MW) (MW) (MW) (MW) P P P P P 472AX 26,40 21,12 17,16 31,48 474AX 25,08 21,12 14,52 477AX 10,56 10,56 27,06 29,70 DÂY HẠ THẾ PSS/ADEPT ĐIỀM THƯỜNG ĐIỂM 473T TỔN THẤT TRÊN ĐƯỜNG AP AP AP AP (MW) (MW) (MW) % cđ bt td 0,10 0,20 0,60 25,63 20,22 0,433 0,96 0,59 0,36 2,12 30,51 25,15 19,81 0,168 0,36 0,23 0,14 0,84 7,92 12,92 12,92 9,38 0,058 0,10 0,09 0,05 0,61 19,80 35,05 31,71 24,10 0,162 0,31 0,24 0,14 0,67 (MW) (MW) P 60 475T 48,18 39,60 33,00 56,36 47,17 38,81 0,396 0,80 0,53 0,35 1,03 477T 38,28 35,64 23,76 45,29 42,32 29,47 0,756 1,52 1,25 0,59 2,47 472T 43,56 38,28 33,00 51,04 44,54 39,36 0,391 0,68 0,49 0,38 1,04 474T 57,42 50,16 32,34 65,46 57,66 38,27 0,282 0,64 0,47 0,21 0,69 476T 14,52 18,48 10,56 17,22 22,03 13,76 1,265 1,63 2,66 0,95 8,8 478T 21,12 19,80 6,60 25,88 22,42 8,66 0,346 1,14 0,84 0,11 2,82 371 332 242 4,26 TỔNG CỘNG 1,71 Bảng 3.16 Tổn thất lưới điện đường dây hạ 0,4kV Điện lực Tp Mau Tổn thất điện dây dẫn hạ năm 2017 A ĐZHT (kWh) A ĐZHT % (kWh) Tổn TT (tính theo dây dẫn mới) 2.644.207 (tính theo dây dẫn vận Điện nhận lưới hành 10 tính theo dây năm) 8.370.301 thất 489.491.278 0,54% Chênh % Tổn lệch % thất tính % Tổn theo thất dây vận tính hành thực tế 10 dây thực tế đường năm 1,71% tổn thất dây HT 1,97% 1,43% Chênh lệch % tổn thất dây cũ thực tế đường dây HT 0,26% - Tổn thất đường dây hạ thực tế so với lý thuyết tăng 1,43% tương đương với .725 kWh - Tổn thất đường dây hạ thực tế so với dây vận hành 10 năm tăng 0,26% tương đương với 1.272.677 kWh - Giá bán bình quân năm 2017: 1760,47 đồng/kWh Như vậy: - Chênh lệch tổn thất đường dây hạ thực tế so với lý thuyết tăng là: 12.322.805.871 đồng - Chênh lệch tổn thất đường dây hạ thực tế so với dây vận hành 10 năm tăng là: 2.240.50 678 đồng 61 Chương GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ MAU 4.1 Giải pháp giảm tổn thất điện Để thực mục tiêu giảm tổn thất điện hiệu quả, Điện lực Tp Mau phải thực đồng lúc nhiều giải pháp nhiều năm liên tục Thực tế, tổn thất đường dây trung đường dây hạ chiếm tỉ trọng lớn lưới điện Việc đầu tư cải tạo cần nhiều chi phí Vì vậy, mục tiêu đề tài so sánh hiệu kinh tế việc cải tạo đường dây trung, hạ xuống cấp 4.2 Thay toàn dây dẫn vận hành 10 năm lưới điện trung Theo Quyết định số 706/QĐ-BXD Bộ Xây Dựng ban hành ngày 30 tháng năm 2017 việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng năm 2016 sau: Bảng 4.1 Suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình đường dây tải điện (Theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) TT Chủng loại dây I Đường dây trần 6-10-22 KV, dây nhôm lõi thép II III Suất vốn đầu tư (đồng/km) Dây nhôm lõi thép AC - 35 100.450.000 Dây nhôm lõi thép AC - 50 123.030.000 Dây nhôm lõi thép AC - 70 188.860.000 Dây nhôm lõi thép AC - 95 225.420.000 Đường dây trần 22 KV, dây hợp kim nhôm - Dây hợp kim nhôm AAC - 70 235.320.000 Dây hợp kim nhôm AAC - 95 305.220.000 Đường dây bọc 0,4kV, dây nhôm - ABC 4x120 654.680.000 ABC 4x95 580.820.000 ABC 4x70 548.030.000 62 Dựa vào kết thống kê Ban Quản lý Dự án Công ty Điện lực Mau hàng năm, suất vốn cải tạo 1km đường dây trung hạ sau: Bảng 4.2 Suất vốn cải tạo cơng trình đường dây tải điện năm 2017 (Theo thống kê Ban Quản Lý Dự án Công ty Điện lực Mau) TT Chủng loại dây I Đường dây trần 22 KV, dây nhôm lõi thép III Suất vốn cải tạo (đồng/km) Dây nhôm lõi thép AC - 35 60.270.000 Dây nhôm lõi thép AC - 50 73.818.000 Dây nhôm lõi thép AC - 70 113.316.000 Dây nhôm lõi thép AC - 95 135.252.000 Dây nhôm lõi thép AC - 120 159.252.000 Dây nhôm lõi thép AC - 150 177.550.000 Dây nhôm lõi thép AC - 185 195.000.000 Dây nhôm lõi thép AC - 240 225.500.000 Dây nhôm lõi thép ACX - 50 98.818.000 Dây nhôm lõi thép ACX - 70 142.316.000 Dây nhôm lõi thép ACX - 95 174.252.000 Dây nhôm lõi thép ACX - 120 208.252.000 Dây nhôm lõi thép ACX - 150 232.550.000 Đường dây bọc 0,4kV, dây nhôm - ABC 4x120 261.872.000 ABC 4x95 232.328.000 ABC 4x70 219.212.000 AV50 77.818.000 AV70 117.316.000 AV95 140.252.000 AV120 164.252.000 CV25 95.270.000 CV35 118.818.000 63 CV50 178.316.000 CV70 205.252.000 CV95 249.252.000 Bảng 4.3 Tổng hợp chiều dài, chủng loại dây đường dây trung 22 kV Tổng TT Loại dây chiều dài (m) AC50 AC95 AC150 AC185 AC240 ACX50 ACX95 ACX150 ACX185 Tổng 172,858 Chiều dài vận hành 10 năm 95,856 179,021 Điện 138,765 0.641 0.94 197,475 0.32 1.16 4,001 0.21 0.54 10,803 0.17 0.44 58,851 0.13 0.26 0.641 16,638 0.32 0.59 4,809 0.21 0.50 431,342 dây dẫn định mức 10 năm ro (Ω/km) - trở Điện trở dây dẫn vận hành ro (Ω/km) - - 4,809 Chiều dài 0.17 64 Bảng 4.4 Chi phí cải tạo toàn đường dây trung vận hành 10 năm Chiều TT Tổng Loại dài vận dài chiều dài hành dây (m) Chiều vận Suất hành sửa vốn cải tạo tuyến chữa dây năm (đồng/m) vận hành 10 năm (đồng) AC50 172.858 34.093 138.765 73.818 10.243.354.770 AC95 197.475 - 197.475 135.252 26.708.888.700 AC150 33.537 29.536 4.001 177.550 710.377.550 AC185 10.803 - 10.803 195.000 2.106.585.000 AC240 58.851 - 58.851 225.500 13.270.900.500 ACX50 6.036 6.036 - 98.818 - ACX95 30.138 13.500 16.638 174.252 2.899.204.776 ACX150 4.809 - 4.809 232.550 1.118.332.950 ACX185 95.856 95.856 - - Tổng 179.021 431.342 57.057.644.246 610.363 Bảng 4.5 Tổng hợp chiều dài đường dây hạ Tp Mau Điện Tổng TT Loại dây chiều dài (m) Chiều dài vận hành 10 năm dây dẫn vận định ABC3x50 ABC4x50 ABC4x70 ABC4x95 1,388 1,388 301 301 4,561 4,561 - - - dẫn hành Ghi mức ro năm (/km) trở 0.641 0.641 0.443 0.32 (/km) 10 ro 65 ABC4x120 AV50 AV70 AV95 CV25 CV35 10 CV50 11 CV95 2,392 2,392 3,500 3,500 637,292 254,917 382,375 0.641 0.73 84,292 29,503 54,789 0.443 0.83 208,929 41,786 167,143 0.32 0.73 4,224 0.7336 0.95 57,342 0.5238 0.69 9,927 0.3688 0.56 1,990 0.1944 0.32 - - 4,224 - 57,342 - 9,927 - 1,990 0.253 Bảng 4.6 Bảng tính chi phí cải tạo toàn đường dây hạ vận hành 10 năm Chiều Tổng TT Loại dây dài vận chiều dài hành (m) 10 năm Ước tính chi phí Suất vốn cải tạo tuyến sửa chữa dây vận hành (đồng/m) 10 năm (đồng) ABC3x50 1.388 1.388 - - ABC4x50 301 301 - - ABC4x70 4.561 4.561 - - ABC4x95 2.392 2.392 - - ABC4x120 3.500 3.500 - - AV50 637.292 254.917 382.375 77.818 29.755.657.750 AV70 84.292 29.503 54.789 117.316 6.427.626.324 AV95 208.929 41.786 167.143 140.252 23.442.140.036 66 CV25 4.224 - 4.224 95.270 402.420.480 CV35 57.342 - 57.342 118.818 6.813.261.756 10 CV50 9.927 - 9.927 178.316 1.770.142.932 11 CV95 1.990 - 1.990 249.252 496.011.480 Tổng 1.016.138 338.348 677.790 69.107.260.758 4.3 Phân tích hiệu kinh tế kỹ thuật 4.3.1 Đường dây trung Tổng chiều dài đường dây trung Điện lực Tp Mau quản lý 610.363m Trong đó, dây dẫn vận hành 10 năm 431.342 (m) Tổn thất thực tế đường dây trung là: 1,40% Để cải tạo toàn dây dẫn trung vận hành 10 năm cần 57,06 tỷ đồng Sau cải tạo toàn dây dẫn trung hiệu kinh tế mang lại tổn thất đường dây trung 0,37%, lợi nhuận 8,876 tỷ đồng/năm Như vậy, để thu hồi vốn cải tạo cần 6,43 năm Giá trị hợp lý, phù hợp để đầu tư cải tạo sửa chữa Tuy nhiên, nguồn vốn cần thiết đầu tư lúc tương đối lớn, đáp ứng nhu cầu vốn cải tạo hàng năm từ Công ty Điện lực Mau cấp cho Điện lực Thành phố Mau (giá trị vốn cấp sửa chữa lớn lưới điện trung hạ khoảng 10 tỷ đồng/năm) Do đó, việc đề xuất giải pháp thay dây dẫn vận hành 10 năm cần cân nhắc kỹ Cần phải sàng lọc, tính tốn lại để đề xuất thay dây dẫn vận hành lâu 15 năm 20 năm, thay dây dẫn vận hành tải để giảm cố đứt dây, giảm chi phí đầu tư cải tạo 4.3.2 Đường dây hạ Tổng chiều dài đường dây hạ Điện lực Tp Mau quản lý 1.016.138 (m) Trong đó, dây dẫn vận hành 10 năm 677.7 (m) Tổn thất thực tế đường dây hạ là: 1, 7% Để cải tạo toàn dây dẫn hạ vận hành 10 năm cần ,11 tỷ đồng 67 Sau cải tạo toàn dây dẫn hạ hiệu kinh tế mang lại tổn thất đường dây hạ 0,54%, lợi nhuận 12,322 tỷ đồng/năm Như vậy, để thu hồi vốn cải tạo cần 5,61 năm Giá trị hợp lý, phù hợp để đầu tư cải tạo sửa chữa Tuy nhiên, nguồn vốn cần thiết đầu tư lúc tương đối lớn, đáp ứng nhu cầu vốn cải tạo hàng năm từ Công ty Điện lực Mau cấp cho Điện lực Thành phố Mau (giá trị vốn cấp sửa chữa lớn lưới điện trung hạ khoảng 10 tỷ đồng/năm) Do đó, việc đề xuất giải pháp thay dây dẫn vận hành 10 năm cần cân nhắc kỹ Cần phải sàng lọc, tính tốn lại để đề xuất thay dây dẫn vận hành lâu 15 năm 20 năm, thay dây dẫn vận hành tải để giảm cố đứt dây, giảm chi phí đầu tư cải tạo Trên thực tế, Điện lực Tp Mau thực cải tạo sửa chữa thường ưu tiên thay đường dây tải, dây cũ mục thường vận hành từ 15 đến 18 năm 4.4 Đề xuất phương án cải tạo Phương án cải tạo thực thông qua việc sàng lọc thay dây dẫn trung vận hành tải, mục để giảm cố đứt dây, giảm chi phí đầu tư cải tạo; sàng lọc thay dây dẫn hạ vận hành tải, mục để giảm tổn thất đường dây hạ thế, giảm cố đứt dây, giảm chi phí đầu tư cải tạo Tập trung đồng vào giải pháp kỹ thuật khác: Cân pha, thay mối nối phát nhiệt, thay máy biến áp tải, non tải, thay máy biến áp tổn thất cao máy biến áp siêu giảm tổn thất, giảm bán kính cấp điện để giảm sụt áp, bố trí phân bố lại tụ bù trung hạ hợp lý Tăng cường tiếp địa để giảm sụt áp, giảm tổn thất dây trung tính Kiểm tra thường xun dòng nguội LA để phát LA bị hỏng cần thay Tập trung phát quang đường dây trung hạ để tránh tiếp xúc gây tổn thất, gây cố lưới điện, giảm độ tin cậy cung cấp điện Tập trung đồng vào giải pháp thương mại: Câu móc trộm điện, tác động vào hệ thống đo đếm, phá hoại hệ thống đo đếm, 68 Chương KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 5.1 Kết luận Hiện nay, tổn thất điện lưới điện Điện lực Tp Mau cao so với mặt chung thành phố khác khu vực Để giảm tổn thất điện cần thực lúc nhiều giải pháp đồng kỹ thuật thương mại Xét mặt kỹ thuật, cần tập trung nghiên cứu giải pháp giảm tổn thất đường dây trung thế, hạ trạm biến áp + Phần đường dây trung thế: giá trị tổn thất tương đối lớn, cần tập trung thay dây dẫn cũ nát, tải, mục đứt nhiều mối nối + Phần đường dây hạ thế: giá trị tổn thất cao, cần phải đầu tư cải tạo nhiều: Thay dây cũ, mục nát, tải, tăng cường tiếp địa, giảm bán kính cấp điện, phân bổ lại tụ bù hạ thế, cân pha, tăng cường cách điện dây dẫn + Phần trạm biến áp: Hiện tại, đề tài chưa phân tích giá trị tổn thất Tuy nhiên, thực tế vận hành Điện lực Tp Mau cho thấy giá trị tổn thất máy biến áp cao Các máy biến áp vận hành chưa phù hợp với công suất đặt, vỏ máy bị gỉ sét nhiều tổn thất cao Vì vậy, cần phải đề xuất giải pháp cho đối tượng nhằm giảm tổn thất điện nhiều cho lưới điện Điện lực Tp Mau 5.2 Hướng phát triển đề tài Tính tốn lại phương án thay dây dẫn trung hạ vận hành tải, vận hành 15 năm 20 năm, phân tích hiệu kinh tế kỹ thuật để thay cải tạo dây dẫn trung hạ cho tối ưu Tính tốn tổn thất máy biến áp, thay máy biến áp cho phù hợp với thực tế vận hành phụ tải 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thông tư 15/2014/TT-BCT “Qui định việc mua bán công suất phản kháng” [2] Tài liệu tập huấn PSS/ADEPT 5.0, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam [3] Trần Bách, Lưới điện hệ thống điện, Nhà xuất KH&KT, Hà Nội, 2004 [4] Lã Văn Út, Phân tích điều khiển ổn định hệ thống điện, Nhà xuất KH&KT, Hà Nội, 2010 [5] Nguyễn Hoàng Việt Phan Thị Thanh Bình, Ngắn mạch ổn định hệ thống điện, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2013 [6] Hồ Văn Hiến, Hệ thống điện truyền tải phân phối, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2013 ... Luận văn nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Cà Mau Qua khảo sát thực trạng lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Cà Mau cho thấy... điện MSHV: I- Tên đề tài: Nghiên cứu giảm tổn thất điện cho lưới điện phân phối Điện lực Thành phố Cà Mau II- Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu tổng quan giải pháp giảm tổn thất điện cho lưới điện. .. Tp Cà Mau 21 Bảng 3.5 Thời gian vận hành TBA Điện lực Tp Cà Mau .22 Bảng 3.6 Tổn thất điện lý thuyết lưới điện phân phối Tp Cà Mau 22 Bảng 3.7 Tổn thất điện thực tế lưới điện phân phối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giảm tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối của điện lực thành phố cà mau , Nghiên cứu giảm tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối của điện lực thành phố cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay