Phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện năng lượng mặt trời

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN HỒNG PHƯỚC PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỆNXÉT NGUỒN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN HỒNG PHƯỚC PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỆNXÉT NGUỒN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HUỲNH CHÂU DUY TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS Huỳnh Châu Duy (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Tp HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp HCM, ngày tháng năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Hồng Phước Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: Kỹ thuật điện MSHV: I- Tên đề tài: Phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời II- Nhiệm vụ nội dung: - Đánh giá tình hình khai thác sử dụng nguồn điện lượng mặt trời - Nghiên cứu sở lý thuyết hệ thống điện lượng mặt trời sử dụng pin quang điện - Phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời sử dụng pin quang điện - Mô phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời sử dụng pin quang điện III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS TS Huỳnh Châu Duy CÁN BỘ HUỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ÐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa đuợc cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đuợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đuợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Hồng Phước LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, em xin chân thành cám ơn Thầy Trường Đại học Công nghệ Tp HCM, Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Khoa học Kỹ thuật HUTECH hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa học đề tài luận văn Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn Thầy, PGS TS Huỳnh Châu Duy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báo cho việc hoàn thành Luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn tập thể lớp 16SMĐ12, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực Luận văn em Nguyễn Hồng Phước Tóm tắt Các phân tích cho thấy rằng, nguồn lượng tái tạo đã, quan tâm khai thác nhiều tương lai Trong số, nguồn lượng tái tạo, lượng mặt trời quan tâm nhiều, đặc biệt quốc gia điều kiện tự nhiên Việt Nam Bên cạnh đó, tương ứng với quy mơ khai thác cơng suất lớn cho mục tiêu giảm gánh nặng cấu nguồn điện cho nguồn lượng điện truyền thống thủy điện nhiệt điện, xu hướng nối lưới hệ thống điện lượng tái tạo quan tâm nhiều thời gian gần Khi nối lưới hệ thống điện lượng tái tạo mà cụ thể khảo sát luận văn hệ thống điện lượng mặt trời ảnh hưởng việc nối lưới nguồn lượng điện cần quan tâm, đặc biệt liên quan đến ổn định cho hệ thống điện thông số đầu vào nguồn lượng mặt trời bị thay đổi cường độ xạ, nhiệt độ, Chính lý trên, đề tài “Phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời” lựa chọn thực luận văn Luận văn bao gồm nội dung sau: + Chương 1: Giới thiệu chung + Chương 2: Tổng quan nghiên cứu phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời + Chương 3: Phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời + Chương 4: Mô phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời + Chương 5: Kết luận hướng phát triển tương lai Abstract The analysis shows that the renewable energy sources have been and will be interested in exploiting more in the future Among the renewable energy sources, solar energy is of great interest, especially in countries with natural conditions such as Vietnam In addition, it corresponds to a large scale of exploitation for the purpose of reducing the burden of power generation on traditional power sources such as hydro power and thermal power The trend of the power systems which connected with the renewable energy sources is more concerned in recent times The connection of the solar energy systems to the grid is specifically investigated in this thesis The effects of the grid connection are to be considered The stability of the power system when the input parameters of the solar energy source is changed such as irradiation, temperature or various short circuit types happened in the power system For the above reasons, the topic "Analyzing of power system including a solar energy source" is selected and implemented in this thesis This thesis includes the following contents: + Chapter 1: Introduction + Chapter 2: Literature review of power system analysis considering a solar energy source + Chapter 3: Power system analysis considering a solar energy source + Chapter 4: Simulations + Chapter 5: Conclusions and future works i MỤC LỤC Mục lục i Danh sách hình vẽ iii Chương - Giới thiệu chung 1.1 Giới thiệu 1.2 Nhu cầu lượng giới 1.3 Tính cấp thiết đề tài 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Mục tiêu nội dung nghiên cứu 1.7 Phương pháp nghiên cứu 1.8 Bố cục luận văn 1.9 Kết luận Chương - Tổng quan nghiên cứu phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời 2.1 Giới thiệu 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 2.3 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 11 2.4 Kết luận 15 Chương - Phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời 16 3.1 Hệ thống điện 16 3.1.1 Giới thiệu 16 3.1.2 Cấu trúc hệ thống điện 17 3.1.3 Các chế độ làm việc hệ thống điện 20 3.1.4 Chất lượng điện hệ thống điện 23 ii 3.1.5 Ổn định hệ thống điện 26 3.2 Hệ thống điện lượng mặt trời 32 3.2.1 Giới thiệu 32 3.2.2 Mô hình tốn pin quang điện 33 3.2.3 Module pin quang điện 35 3.2.4 Mảng pin quang điện 36 3.2.5 Các ảnh hưởng đến pin quang điện 38 3.2.5.1 Ảnh hưởng cường độ xạ 39 3.2.5.2 Ảnh hưởng nhiệt độ 39 3.2.5.3 Ảnh hưởng tượng bóng râm 40 3.2.6 Hệ thống pin quang điện nối lưới 44 3.2.7 Các biến đổi DC/DC DC/AC 46 3.2.7.1 Bộ biến đổi DC/DC 46 3.2.7.2 Bộ biến đổi DC/AC 47 3.2.8 Giải thuật tìm điểm cơng suất cực đại 57 Chương - Mơ phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời 61 4.1 Giới thiệu 61 4.2 Hệ thống điện chưa kết nối với nguồn pin quang điện 62 4.3 Hệ thống nguồn pin quang điện 70 4.4 Mô phân tích hệ thống điện xét nguồn pin quang điện 73 4.4.1 Cường độ xạ không đổi 74 4.4.2 Cường độ xạ thay đổi 80 4.4.3 Ngắn mạch pha B1, trước điểm nối lưới 86 4.5 Kết luận 91 Chương - Kết luận hướng phát triển tương lai 93 5.1 Kết luận 93 5.2 Hướng phát triển tương lai 93 Tài liệu tham khảo 94 81 300 250 PV Voltage (V) 200 150 100 50 0.5 1.5 2.5 Time (s) Hình 4.23 Điện áp hệ thống nguồn pin quang điện với cường độ xạ thay đổi 500 450 400 PV Current (A) 350 300 250 200 150 100 50 0.5 1.5 2.5 Time (s) Hình 4.24 Cường độ dòng điện hệ thống nguồn pin quang điện với cường độ xạ thay đổi 82 120 PV Power (kW) 100 80 60 40 20 0.5 1.5 2.5 Time (s) Hình 4.25 Cơng suất phát hệ thống nguồn pin quang điện với cường độ xạ thay đổi x 10 Voltage of Phase A at B1 -1 -2 -3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 Time (s) 1.2 1.3 1.4 1.5 Hình 4.26 Điện áp pha A B1 với cường độ xạ thay đổi 83 Current of Phase A at B1 -1 -2 -3 0.5 1.5 2.5 Time (s) Hình 4.27 Cường độ dòng điện pha A B1 với cường độ xạ thay đổi 50 40 30 Power at B1 (kW) 20 10 -10 -20 -30 -40 -50 0.5 1.5 2.5 Time (s) Hình 4.28 Công suất nguồn phát B1 với cường độ xạ thay đổi 84 Tương tự, trường hợp khảo sát này, cường độ xạ, G thay đổi nhiệt độ, t = 25 (0C) khơng đổi, Hình 4.22 Khi ấy, cơng suất cực đại nguồn pin quang điện, Pmpp thay đổi theo cường độ xạ Hình 4.23 - 4.24 điện áp cường độ dòng điện hệ thống nguồn pin quang điện Nhận thấy biến đổi công suất DC/DC bám điểm công suất đưa vào áp dụng điện áp cường độ dòng điện hệ thống nguồn pin quang điện thay đổi cho công suất hệ thống nguồn pin quang điện ln ln tối ưu hóa hay nói cách khác bám điểm cơng suất cực đại, Hình 4.25 Hình 4.26 điện áp hệ thống điện xét đến nguồn pin quang điện B1 tương ứng với điều kiện cường độ xạ thay đổi Điện áp hệ thống điện xét nguồn pin quang điện trì ổn định nhờ vào biến đổi công suất nghịch lưu nguồn áp Điện áp hệ thống nguồn pin quang điện phải thỏa mãn điều kiện điện áp, tần số góc lệch pha nhằm đảm bảo trình hòa đồng hệ thống điện nguồn lượng mặt trời vào hệ thống điện truyền thống Hình 4.27 cường độ dòng điện B1 hệ thống điện xét nguồn pin quang điện Nhận thấy giá trị đại lượng thay đổi theo cường độ xạ mà làm thay đổi cơng suất B1 Hình 4.28 công suất B1 Nhận thấy công suất giá trị âm vài thời điểm Điều nghĩa cơng suất hệ thống nguồn pin quang điện không đủ đáp ứng cho phụ tải nút 5, Ppt = 50 (kW) cường độ xạ thấp Điều thể Hình 4.25, thời điểm công suất phát hệ thống nguồn pin quang điện, Ppv < 50 (kW) Vì vậy, để đáp ứng đủ công suất cung cấp cho phụ tải tải nút 5, dòng cơng suất khơng từ nút sang nút mà dòng cơng suất phải theo hướng ngược lại nghĩa từ nút sang nút với hỗ trợ công suất nguồn khác 85 Phân bố công suất hệ thống điện xét đến nguồn pin quang điện biểu diễn sau: 'Il_phase_A: 600V Utlity Grid/30-MW 2-Mvar Load ' = 64.19 A -126.25 ° 'Il_phase_B: 600V Utlity Grid/30-MW 2-Mvar Load ' = 64.19 A 113.75 ° 'Il_phase_C: 600V Utlity Grid/30-MW 2-Mvar Load ' = 64.19 A -6.25 ° 'Il_Lm: 600V Utlity Grid/Grounding Transformer /T1 ' = 0.08 A 174.30 ° 'Il_winding_2: 600V Utlity Grid/Grounding Transformer /T2'= 16.74 A 114.15 ° 'Il_Lm: 600V Utlity Grid/Grounding Transformer /T2 ' = 0.08 A 54.30 ° 'Il_winding_1: 600V Utlity Grid/Grounding Transformer /T3 '= 16.74 A 54.15 ° 'Il_winding_2: 600V Utlity Grid/Grounding Transformer /T3' = 16.74 A -5.85 ° 'Il_Lm: 600V Utlity Grid/Grounding Transformer /T3 ' = 0.08 A -65.70 ° 'Il_transfo_1_winding_1: 100 kVA 260V // 25 kV ' = 1.60 A -39.10 ° 'Il_transfo_1_winding_2: 100 kVA 260V // 25 kV ' = 88.47 A 141.12 ° 'Il_transfo_1_Lm: 100 kVA 260V // 25 kV ' = 0.01 A -128.02 ° 'Il_transfo_2_winding_1: 100 kVA 260V // 25 kV ' = 1.60 A -159.10 ° 'Il_transfo_2_winding_2: 100 kVA 260V // 25 kV ' = 88.47 A 21.12 ° 'Il_transfo_2_Lm: 100 kVA 260V // 25 kV ' = 0.01 A 111.98 ° 'Il_transfo_3_winding_1: 100 kVA 260V // 25 kV ' = 1.60 A 80.90 ° 'Il_transfo_3_winding_2: 100 kVA 260V // 25 kV ' = 88.47 A -98.88 ° 'Il_transfo_3_Lm: 100 kVA 260V // 25 kV ' = 0.01 A -8.02 ° 'Il_transfo_1_winding_1:600V UtlityGrid/120 kV//25kV47MVA'=218.92 A -10.35 ° 'Il_transfo_1_winding_2:600V UtlityGrid/120 kV//25kV47MVA'=604.72 A 169.80 ° 'Il_transfo_1_Lm: 600V Utlity Grid/120 kV // 25 kV 47 MVA'=0.63 A -93.10 ° 'Il_transfo_2_winding_1:600V UtlityGrid/120kV//25kV47MVA'=218.92 A -130.35 ° 'Il_transfo_2_winding_2:600V UtlityGrid/120kV//25kV47MVA'=604.72 A 49.80 ° 'Il_transfo_2_Lm: 600V Utlity Grid/120 kV // 25 kV 47 MVA'= 0.63 A 146.90 ° 'Il_transfo_3_winding_1:600V UtlityGrid/120kV//25kV47MVA'=218.92 A 109.65 ° 'Il_transfo_3_winding_2:600V UtlityGrid/120kV//25kV47MVA'=604.72 A -70.20 ° 'Il_transfo_3_Lm: 600V Utlity Grid/120 kV // 25 kV 47 MVA' = 0.63 A 26.90 ° 'U_Vdc ' = 358.84 V -38.88° 'U_Vdc ' = 0.00 V 0.00° 'U A: B1 ' = 19951.07 V -37.16° 'U B: B1 ' = 19951.07 V -157.16° 'U C: B1 ' = 19951.07 V 82.84° 'U_PV Array/Diode/Vd ' = 0.00 V 0.00° 'I A: B1 ' = 1.60 A 140.90° 'I B: B1 ' = 1.60 A 20.90° 'I C: B1 ' = 1.60 A -99.10° 'I_PV Array/I_PV ' = 0.00 A 0.00° 'I_PV 'I_PV 'U_A: 'U_B: 'U_C: Array/Diode/Id ' = 0.00 A 0.00° Array/Iph ' = 0.00 A 0.00° 600V Utlity Grid/120kV 2500MVA' = 98392.08 V 0.70° 600V Utlity Grid/120kV 2500MVA' = 98392.08 V -119.30° 600V Utlity Grid/120kV 2500MVA' = 98392.08 V 120.70° SUMMARY: Total Total Total Total Total : *1* > : *2* generation PQ load Zshunt load ASM load losses : : : : : P= P= P= P= P= 31.65 0.00 31.52 0.00 0.13 V= 1.000 pu/120kV 0.00 Generation : P= 31.65 PQ_load : P= 0.00 Z_shunt : P= 0.05 *2* : P= 31.60 MW MW MW MW MW Q= Q= Q= Q= Q= 5.78 -0.00 2.23 0.00 3.55 deg ; Swing bus MW Q= 5.78 Mvar MW Q= 0.00 Mvar MW Q= 0.05 Mvar MW Q= 5.73 Mvar V= 0.983 pu/25kV -36.25 deg Generation : P= 0.00 MW Q= PQ_load : P= 0.00 MW Q= 0.00 Mvar -0.00 Mvar Mvar Mvar Mvar Mvar Mvar 86 Z_shunt *1* *3* > > : *3* > > : *4* > > : *5* > : P= : P= : P= 29.46 MW Q= -31.49 MW Q= 2.03 MW Q= 2.21 Mvar -2.22 Mvar 0.01 Mvar V= 0.977 pu/25kV -37.14 deg Generation : P= 0.00 MW Q= PQ_load : P= -0.00 MW Q= Z_shunt : P= 1.91 MW Q= *2* : P= -2.02 MW Q= *4* : P= 0.11 MW Q= 0.00 -0.00 -0.02 0.02 -0.00 Mvar Mvar Mvar Mvar Mvar V= 0.977 pu/25kV -37.16 deg Generation : P= 0.00 MW Q= PQ_load : P= 0.00 MW Q= Z_shunt : P= 0.06 MW Q= *3* : P= -0.11 MW Q= *5* : P= 0.05 MW Q= 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 Mvar Mvar Mvar Mvar Mvar V= 0.976 pu/0.26kV -68.88 Generation : P= 0.00 MW PQ_load : P= -0.00 MW Z_shunt : P= 0.05 MW *4* : P= -0.05 MW 0.00 0.00 0.00 -0.00 Mvar Mvar Mvar Mvar deg Q= Q= Q= Q= Các kết mô phân bố công suất hệ thống điện xét nguồn pin quang điện cho thấy hệ thống điện vận hành ổn định trạng thái xác lập tương ứng với cường độ xạ không đổi 4.4.3 Ngắn mạch pha B1, trước điểm nối lưới Cường độ xạ giả sử thay đổi trình khảo sát, cụ thể sau, Hình 4.22 Cũng tương tự, khảo sát giải thuật InC khởi động thời điểm, t = (s) Thêm vào đó, ngăn mạch pha được giả sử xảy B1, trước điểm nối lưới, Hình Trong đó: + Thời gian xảy cố, t1 = 2,2 (s); + Thời gian phục hồi, t2 = 2,2 + 9/50 (s) 87 Vị trí xảy ngắn mạch pha Hình 4.29 Vị trí xảy ngắn mạch pha Hình 4.30 Thông số mô tả ngắn mạch pha B1 88 Khi ấy, kết mô đạt sau: 1200 Irradiation (W/m2) 1000 800 600 400 200 0 0.5 1.5 Time (s) 2.5 Hình 4.31 Cường độ xạ thay đổi khảo sát hệ thống ngắn mạch pha 350 300 250 PV Voltage (V) 200 150 100 50 -50 -100 0.5 1.5 2.5 Time (s) Hình 4.32 Điện áp hệ thống nguồn pin quang điện với cường độ xạ thay đổi ngắn mạch pha B1 89 400 350 PV Current (A) 300 250 200 150 100 50 0 0.5 1.5 Time (s) 2.5 Hình 4.33 Cường độ dòng điện hệ thống nguồn pin quang điện với cường độ xạ thay đổi ngắn mạch pha B1 120 PV Power (kW) 100 80 60 40 20 0.5 1.5 2.5 Time (s) Hình 4.34 Cơng suất phát hệ thống nguồn pin quang điện với cường độ xạ thay đổi ngắn mạch pha B1 90 2.5 x 10 Voltage of Phase A at B1 (V) 1.5 0.5 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 0.5 1.5 Time (s) 2.5 Hình 4.35 Điện áp pha A B1 với cường độ xạ thay đổi ngắn mạch pha B1 10 Current of Phase A at B1 (A) -2 -4 -6 -8 -10 0.5 1.5 Time (s) 2.5 Hình 4.36 Cường độ dòng điện pha A B1 với cường độ xạ thay đổi ngắn mạch pha B1 91 250 Power at B1 (kW) 200 150 100 50 -50 0.5 1.5 2.5 Time (s) Hình 4.37 Công suất nguồn phát B1 với cường độ xạ thay đổi ngắn mạch pha B1 Nhận thấy xảy ngắn mạch B1, điểm hòa lưới điện hệ thống pin quang điện đặc tuyến điện áp, cường độ dòng điện cơng suất hệ thống pin quang điện bị dao động cách mạnh mẽ Điều làm ảnh hưởng đến điện áp, cường độ dòng điện cơng suất hệ thống pin quang điện cố ngắn mạch pha phục hồi sau thời điểm, t2 = 22 + 9/50 (s) Từ phân tích cho thấy hệ thống điện khả ổn định động xảy ngắn mạch pha B1 Vì vậy, xảy ngắn mạch pha vị trí này, hệ thống pin quang điện cần ngắt khỏi hệ thống điện phải lập hồn tồn để xử lý trước phục hồi lại việc kết nối nhằm đảm bảo toàn hệ thống điện vận hành an tồn tin cậy 4.5 Kết luận Phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời khảo sát tương ứng với trường hợp bao gồm cường độ xạ không đổi 92 cường độ xạ thay đổi Các khảo sát phân tích cho thấy hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời luôn vận hành ổn định bất chấp thay đổi cường độ xạ hay nói cách khác thay đổi nguồn điện lượng mặt trời Việc trì ổn định nhờ vào hoạt động hiệu biến đổi công suất nghịch lưu nguồn áp DC/AC hệ thống nguồn điện lượng mặt trời Bên cạnh đó, khơng thể không kể đến hoạt động hiệu biến đổi công suất DC/DC bám điểm công suất cực đại hỗ trợ tích cực giải thuật tìm điểm cơng suất cực đại InC 93 Chương Kết luận hướng phát triển tương lai 5.1 Kết luận Luận văn hoàn thành: - Khảo sát tình hình khai thác sử dụng lượng mặt trời Việt Nam - Nghiên cứu xây dựng hệ thống pin quang điện - Nghiên cứu giải thuật tìm điểm cơng suất cực đại - Nghiên cứu kết nối hệ thống pin quang điện với hệ thống điện truyền thống - Mơ phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời tương ứng với trường hợp cường độ xạ không đổi, thay đổi theo thời gian ngắn mạch pha Các kết mơ phân tích đạt cho thấy hệ thống điện vận hành ổn định Điều nhờ vào hỗ trợ tích cực hiểu biến đổi công suất nghịch lưu nguồn áp DC/AC hệ thống điện lượng mặt trời Bên cạnh đó, hệ thống nguồn pin quang điện luôn đảm bảo phát công suất cực đại nhờ vào biến đổi cơng suất DC/DC giải thuật tìm điểm cơng suất cực đại InC 5.2 Hướng phát triển tương lai Khảo sát phân tích hệ thống điện xét nguồn điện lượng mặt trời tương ứng với điều kiện vận hành khác như: + thay đổi nhiệt độ; + Vận hành điều kiện phụ tải thay đổi; + Vận hành điều kiện xảy cố tương ứng với dạng cố khác nhau; 94 Tài liệu tham khảo [1] Tạ Văn Tồn, Phân tích hoạt động hệ thống lượng mặt trời kết nối vào lưới phân phối tượng sụt áp, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2015 [2] Nguyễn Thành, Pin quang điện vấn đề kết nối lưới điện, Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM, 2012 [3] Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Đình Quang Trần Tùng, “Nghiên cứu tiêu chuẩn phương pháp tối ưu công suất phát hệ thống điện mặt trời nối lưới: xét cho trường hợp lưới điện hạ pha”, The International Conference on Green Growth and Energy for ASEAN, Hanoi, pp 1-10, 2014 [4] Trương Việt Anh Nguyễn Bá Thuận, “Phương pháp hòa nguồn lượng mặt trời vào lưới điện phân phối”, Tạp chí Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp HCM, 2015 [5] Tran Cong Binh, Mai Tuan Dat, Ngo Manh Dung, Pham Quang An, Pham Dinh Truc va Nguyen Huu Phuc, “Active and reactive power controller for single-phase grid-connected photovoltaic systems”, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM, 2015 [6] Natthanon Phannil, Chaiyan Jettanasen and Atthapol Ngaopitakkul, “Power quality analysis of grid connected solar power inverter”, IEEE Conference, pp 1508 - 1513, 2017 [7] Kaveh Rahimi, Saeed Mohajeryami and Alireza Majzoobi, “Effects of photovoltaic systems on power quality”, IEEE Conference, pp - 6, 2016 [8] Fetissi Selwa, Labed Djamel, Labed Imen and Serghine Hassiba, “Impact of PSS and STATCOM on transient stability of multi-machine power system connected to PV generation”, International Conference on Renewable Energy Research and Applications, pp 1416 - 1420, 2015 [9] E Munkhchuluun, L Meegahapola A Vahidnia, “Impact on rotor angle stability with high solar - PV generation in power networks”, Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, ISGT - Europe, pp 1-6, 2017 95 [10] M Azharuddin and S R Gaigowal, “Voltage regulation by grid connected PV-STATCOM”, International Conference on Power and Embedded Drive Control, ICPEDC 2017, pp 472 - 477, 2017 [11] C Shiva, R Bhavani N R Prabha, "Power quality improvement in a grid integrated solar PV system", IEEE International Conference on Intelligent Techniques in Control, Optimization and Signal Processing, INCOS 2017, pp 1-6, 2017 [12] S Devassy and B Singh, “Enhancement of power quality using solar PV integrated UPQC”, National Systems Conference, NSC 2015, pp 1-6, 2015 [13] R N Tripathi T Hanamoto, “Improvement in power quality using Fryze conductance algorithm controlled grid connected solar PV system”, International Conference on Informatics, Electronics and Vision, ICIEV 2015, pp 1-5, 2015 [14] Huỳnh Châu Duy Hồ Đắc Lộc, Năng lượng tái tạo bảo vệ môi trường, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp HCM, 2016 [15] D P Hohm and M E Ropp, “Comparative study of maximum power point tracking algorithms”, IEEE Conference, 2008 ... cứu phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện lượng mặt trời + Chương 3: Phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện lượng mặt trời + Chương 4: Mơ phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện lượng mặt. .. hệ thống điện có xét nguồn điện lượng mặt trời + Chương 3: Phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện lượng mặt trời + Chương 4: Mơ phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện lượng mặt trời + Chương... thuyết hệ thống điện lượng mặt trời sử dụng pin quang điện - Phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện lượng mặt trời sử dụng pin quang điện - Mơ phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện lượng mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện năng lượng mặt trời , Phân tích hệ thống điện có xét nguồn điện năng lượng mặt trời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay