Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận thủ đức ê trọng thiện; lại tiến dĩnh (hướng dẫn khoa học)

159 5 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

- LÊ Á YẾU Ố Ả Ở KỂ SOÁ O TRONG Ụ Ố Ộ BỘ Ộ U UẾ QUẬ LUẬ VĂ Chuyên ng UẾ Ủ Ứ SĨ Quản trị kinh doanh 60 34 01 02 ăm 18 - LÊ Á YẾU Ố Ả Ở KỂ O SOÁ O BỘ Ộ Ụ Ố U UẾ QUẬ LUẬ VĂ UẾ Ủ Ứ SĨ Quản trị kinh doanh 60 34 01 02 Á BỘ K O SL ăm 18 Ĩ ÔN RÌNH ƯỢ H N H NH án hướng dẫn khoa học: S Lại iến ĩnh Luận văn hạc sĩ bảo vệ rường ại học ông nghệ P H M ngày 15 tháng 04 năm 2018 hành phần Hội đồng đánh giá Luận văn hạc sĩ gồm: ọv TT ức da ội đồ hủ tịch GS.TS Võ Thanh Thu TS Nguyễn Ngọc Dương Phản biện TS Phạm Thị Phi Yên Phản biện TS Phan Thị Minh Châu TS Cao Minh Trí Xác nhận Ủy viên Ủy viên, hư ký hủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) ủ ịc ội đồ đ i LV RƯ N H ÔN N H N H H NH PHỐ HỒ HÍ M NH QLK – X H ộc L HỦ N H – – VỤ LUẬ VĂ rọ iệ iới t nh: Nam Nơi sinh: TP.HCM huyên ngành: Quản trị kinh doanh đ c ế ế i II- …… ăm 2018 SĨ Ngày, tháng, năm sinh: 22/03/1988 I- c S y …… Họ tên học viên: L N M MSHV: 1641820076 i ốả i cục ưở đế ếq iệm vụ v kiểm s ội r độ ủ ức ội d ác giả tìm hiểu thực trạng hệ thống KSN hoạt động thu thuế CCT.T , thơng qua đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu hệ thống KSN hoạt động thu thuế ụ thể:  Nghiên cứu lý luận hệ thống KSN giới  Khảo sát thực trạng đánh giá ảnh hưởng hệ thống KSN hoạt động thu thuế  T thời gian 03 năm từ năm 2015 - 2017 xuất số giải pháp để hoàn thiện xây dựng hệ thống KSN hi cục thuế quận Thủ ức III- ia iệm vụ 18/08/2017 iệm vụ 15/03/2018 IVbộ V- d Á BỘ (Họ tên chữ ký) S Lại iến ĩnh K O QUẢ L UYÊ (Họ tên chữ ký) i L O ôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ thầy hướng dẫn S Lại iến ĩnh ác nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân t ch, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn P Hồ h Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018 rân trọng LÊ R N H N ii L Ả Ơ ôi xin k nh gửi lời cám ơn chân thành tới an ại Học ông Nghệ hành phố Hồ iám hiệu, thầy cô trường h Minh, tổ chức cá nhân truyền đạt kiến thức, cung cấp tài liệu cần thiết với câu trả lời giúp tơi hồn thành luận văn ặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến thầy TS Lại iến ĩnh – iảng viên rường ại Học kinh tế hành phố Hồ h Minh xin cảm ơn tất đồng nghiệp, gia đình bạn bè giúp đỡ tơi thời gian qua Luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng Q thầy bạn rân trọng Lê rọng iii TÓM TẮT Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước; công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng nhà nước trình cải cách đổi quản lý kinh tế Không thế, thuế góp phần thực cơng xã hội, điều tiết hoạt động thành phần kinh tế, ngành, vùng nhằm đảm bảo cơng bằng, bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ tổ chức, cá nhân xã hội, đóng vai trò định việc trì hoạt động máy nhà nước Chính vị trí quan trọng thuế nên đòi hỏi phải thu đúng, thu đủ, việc chống thất thu cho có hiệu vấn đề khó khăn phức tạp yêu cầu cấp bách nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước, vừa khuyến khích sản xuất kinh doanh phát triển Với mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động thu thuế Chi cục Thuế Thủ Đức, tác giả tiến hành nghiên cứu tìm hiểu sở lý luận KSNB thông qua Báo cáo COSO 1992 INTOSAI 2001 bao gồm khái niệm KSNB yếu tố cấu thành hệ thống KSNB Tiếp tác giả tiến hành phân tích đánh giá thực trạng hệ thống KSNB hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận Thủ Đức, bên cạnh tác giả tiến hành khảo sát chạy mơ hình tình hình thực tế hệ thống KSNB hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận Thủ Đức, từ thấy mặt làm được, mặt hạn chế nguyên nhân tồn làm tảng để đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận Thủ Đức, đồng thời có kiến nghị Nhà nước ngành thuế giúp công tác thu thuế đạt hiệu cao tương lai, giảm thiểu thất thu thuế iv ABSTRACT Taxation is the main source of income of the state budget; tool is an important macro-regulation of the state in the process of reform and economic management innovation Moreover, taxes are contributing to social justice and regulating all activities between economic sectors, between sectors and between regions in order to ensure fairness, equality of rights and obligations all organizations and individuals in society, plays a crucial role in maintaining the operation of the state apparatus Because of the importance of tax positions should require collecting accurate and full, to reduce losses so that the effect is very difficult problem complex and urgent demands to increase state budget revenues and encouraging production and business development With research objectives of this project is to improve the system of tax collection activities Control and Risk Management in the Tax Office in Thu Duc, authors conducted a study to find out the rationale for adopting the Report Control and Risk Management and COSO 1992 INTOSAI 2001 includes the concept of Control and Risk Management and the constituent elements Control and Risk Management System Then the author analyzed and assessed the current status Control and Risk Management System in tax collection activities in Thu Duc District Tax Office, besides the authors also conducted surveys and run model the actual situation of the system Control and Risk Management in tax collection activities in Thu Duc District Tax Office, which see the face has been done, the limited surface and cause exists as a basis for proposed solutions and recommendations for improvement of the Control and Risk Management System in tax collection activities in Thu Duc District Tax Office, at the same time recommendations to the State and the collection of the tax service tax help achieve greater efficiency in the future, to minimize revenue losses v Ụ LỤ L M L N i ẢM ƠN ii ÓM Ắ iii ABSTRACT .iv M L v NH M DANH M Ừ x SƠ Ồ xi NH M ẢN ỂU xii HƯƠN .xiv ỔN QU N N H ÊN ỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 quan nghiên cứu trước 1.3 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 131 ục iêu âu ỏi 1.4 iê cứu iê cứu ối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài 2.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội 2.1.2 Sự phát triển hệ thống KSN khu vực công 2.1.3 Ý nghĩa kiểm soát nội tổ chức hành ch nh công 10 2.1.4 ác nhân tố cấu thành hệ thống KSN 10 2.2 Khái quát thuế nhà nước: 17 2 Đị ĩa: 17 2.2.2 Đặc điểm uế: 18 vi 2.3 ặc điểm kiểm soát nội hoạt động thu thuế 19 2.3.1 ổ qua oạ độ u uế 19 HƯƠN 21 MƠ HÌNH N H ÊN ỨU PHƯƠN PH P N H ÊN ỨU 21 3.1 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 21 1 Giả uyế 21 3.1.2 Mơ hình 21 c 3.1.3 â ố v c c biế qua s ro mơ ì 22 3.2 Quy trình nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3 N iê cứu đị 3311P â độ u 25 íc c c c ỉ iêu đ i iệu ố KSNB ro oạ uế 26 3 P ươ k ảo í iê cứu sơ qua ảo luậ óm ậ ru v am i liệu iê cứu rước 26 3.3.2 N iê cứu đị lượ .27 3.4 hiết kế bảng câu hỏi, thang đo 27 341 iế kế bả câu ỏi 27 342 iế kế đo 28 a 3.5 hực nghiên cứu định lượng 31 3.5.1 Phương pháp chọn mẫu .31 3.5.2 K ch thước mẫu khảo sát 31 3.5.3 ối tượng khảo sát 32 3.5.4 Phạm vi khảo sát 32 3.5.5 hu thập liệu nghiên cứu .32 3.5.6 Phân t ch xử lý liệu 32 Hình 4.3 Hình 4.4 ị ị - â l iữa i ầ dư – đ c rị d đ v ẩ óa ầ dư ồi q i PHỤ LỤC GIỚI THIỆU CHI CỤC THUẾ QUẬN THỦ ĐỨC 1.1 Đối với Chi cục Thuế thực thu thuế hàng năm từ 300 tỷ đồng trở lên trừ thu từ dầu thô tiền thu đất, quảnthuế 1.000 doanh nghiệp, cấu máy gồm Đội: a) Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; b) Đội Kê khai - Kế toán thuế Tin học; c) Đội Thanh tra thuế; d) Một số Đội Kiểm tra thuế; đ) Đội Quản lý nợ Cưỡng chế nợ thuế; e) Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán; f) Đội Quảnthuế thu nhập cá nhân; g) Đội Kiểm tra nội bộ; h) Đội Hành - Nhân - Tài vụ - ấn chỉ; i) Đội Trước bạ thu khác; k) Một số Đội thuế liên xã phường 1.2 Đối với Chi cục Thuế thực thu thuế hàng năm 300 tỷ đồng trừ thu từ dầu thô tiền thu đất, cấu máy gồm Đội: a) Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; b) Đội Kê khai - Kế toán thuế Tin học; c) Một số Đội Kiểm tra thuế; d) Đội Quản lý nợ Cưỡng chế nợ thuế; đ) Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự tốn; e) Đội Hành - Nhân - Tài vụ - ấn chỉ; f) Đội Trước bạ thu khác; g) Đội Quảnthuế thu nhập cá nhân; h) Một số Đội thuế liên xã, phường 1.3 Căn quy định mơ hình tổ chức máy khoản 1, khoản Điều tình hình nhiệm vụ quảnthuế Chi cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế xem xét, định cụ thể số lượng Đội Kiểm tra, Đội thuế liên xã, phường ghép phận công tác Đội cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quảnthuế giao 1.4 Đối với Chi cục Thuế có quy mơ số thu từ 1000 tỷ đồng/năm trở lên, quản lý từ 5.000 doanh nghiệp trở lên, Cục trưởng Cục Thuế xem xét, định cho phù hợp với thực tế quản lý: Tách Đội Kê khai - Kế toán thuế Tin học thành Đội Kê khai - Kế toán thuế Đội Tin học; tách Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán thành Đội Pháp chế Đội Nghiệp vụ - Dự tốn; tách Đội Hành - Nhân - Tài vụ - Ấn thành Đội Hành - Nhân - Tài vụ Đội Quản lý ấn 1.5 Đối với Chi cục Thuế miền núi, hải đảo có quy mơ nhỏ, Cục trưởng Cục Thuế xem xét, định số Đội so với quy định nêu phải đảm bảo thực đầy đủ chức quản lý chủ yếu: Tuyên truyền - hỗ trợ, xử lý tờ khai, quảnthu nợ, tra, kiểm tra Ụ LỤ Ứ Ă VỤ Ủ Á Ộ UẾ Ụ UẾ QUẬ THỦ ỨC  Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Quyết toán thuế TNCN  Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế, người dân quan, tổ chức khác địa bàn;  Tổ chức thực tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế, người dân, quan, tổ chức địa bàn;  Thực công tác hỗ trợ thuế; đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc sách thuế, thủ tục hành thuế, thực giải số thủ tục hành thuế cho người nộp thuế theo quy định;  Chủ trì, phối hợp với Đội thuộc Chi cục Thuế, tổ chức liên quan tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế địa bàn;  Cung cấp thông tin cảnh báo thông tin hỗ trợ khác sở hệ thống thông tin quan thuế quản lý cho người nộp thuế theo quy định pháp luật ngành;  Tổng hợp vướng mắc người nộp thuế sách thuế thủ tục hành thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;  Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết thực công tác hỗ trợ, tuyên truyền thuế, công tác khen thưởng, tôn vinh người nộp thuế cơng tác cải cách hành thuế; đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác hỗ trợ người nộp thuế công tác tuyền truyền thuế;  Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội;  Phối hợp với ban nghành địa phương tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân người nộp thuế; lập danh sách đối tượng nộp  Xây dựng chương trình kế hoạch trực tiếp thực công tác kiểm tra giám sát kê khai thuế thu nhập cá nhân người nộp thuế quan hành nghiệp, đồn thể thuộc trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện quản lý (trừ đối tượng sở sản xuất kinh doanh Đội Kiểm tra thực hiện)  Khai thác liệu hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân người nộp thuế, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, so sánh với liệu thơng tin quan thuế; kiểm tra tính trung thực, xác hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân; phát nghi vấn, bất thường kê khai thuế, yêu cầu người nộp thuế giải trình điều chỉnh kịp thời;  Tổng hợp, phân tích đánh giá, báo cáo kết quảnthuế TNCN, xác định khâu làm thất thu thuế TNCN, đề xuất biện pháp, giải pháp chống thất thu thuế TNCN địa bàn   Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao Đội Kê khai - Kế toán thuế Tin học:  Thực công tác đăng ký thuế cấp mã số thuế cho người nộp thuế địa bàn; quản lý việc thay đổi tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh thực thủ tục chuyển đổi đóng mã số thuế người nộp thuế thuộc phạm vi quảnChi cục Thuế;  Nhập liệu xử lý hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, tài liệu, chứng từ có liên quan đến nghĩa vụ thuế người nộp thuế theo quy định, nhập liệu, hạch toán ghi chép tồn thơng tin tờ khai, chứng từ nộp thuế tài liệu có liên quan đến nghĩa vụ thuế người nộp thuế;  Xử lý kiến nghị xử lý vi phạm người nộp thuế thủ tục đăng ký thuế, nộp hồ sơ kê khai thuế, ngưng nghỉ kinh doanh, bỏ địa bàn kinh doanh thuộc phạm vi quản lý;  Tính tiền thuế thơng báo số thuế phải nộp; ấn định thuế trường hợp người nộp thuế không nộp tờ khai thuế;  Thực công tác kế toán người nộp thuế bao gồm: kế toán thuế người nộp thuế, kế toán tài khoản tạm thu, kế toán tài khoản tạm giữ, thoái trả tiền thuế cho người nộp thuế theo quy định công tác thống kê thuế; thực chế độ báo cáo kế toán thuế, thốngthuế theo quy định;  Đề xuất nhu cầu, lắp đặt, quản lý, vận hành, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, trang thiết bị tin học Chi cục Thuế;  Tiếp nhận chương trình ứng dụng tổ chức cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ cán thuế vận hành, sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quảnChi cục Thuế;  Quản lý liệu thông tin người nộp thuế; lưu liệu, kiểm tra độ an toàn liệu, bảo mật liệu phòng chống xâm nhập từ bên ngồi virus máy tính;  Tổ chức thực công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội;   Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao Đội Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế:  Thu thập thông tin người nộp thuế nợ tiền thuế; đề xuất biện pháp đôn đốc thu nợ cưỡng chế nợ tiền thuế, tiền phạt; cung cấp thơng tin tình hình nợ thuế theo yêu cầu quan pháp luật theo đạo lãnh đạo Chi cục Thuế; cung cấp danh sách tổ chức cá nhân chây ỳ nợ thuế để thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng;  Theo dõi kết xử lý nợ quan thuế cấp thực định xử lý nợ người nộp thuế;  Lập hồ sơ đề nghị cưỡng chế đề xuất biện pháp thực cưỡng chế thu tiền thuế nợ trình Lãnh đạo Chi cục Thuế định thực cưỡng chế theo thẩm quyền tham mưu, phối hợp với quan có thẩm quyền, thực cưỡng chế thu tiền thuế nợ theo quy định;  Tổng hợp, báo cáo kết thực công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế thuộc phạm vi Chi cục quản lý; đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế;   Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao Đội Kiểm tra thuế:  Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế người nộp thuế;  Khai thác liệu hồ sơ khai thuế hàng tháng người nộp thuế, thu thập thơng tin, phân tích, đánh giá, so sánh với liệu thông tin quan thuế; kiểm tra tính trung thực, xác hồ sơ khai thuế; phát nghi vấn, bất thường kê khai thuế, yêu cầu người nộp thuế giải trình điều chỉnh kịp thời;  Ấn định thuế trường hợp khai thuế không đủ cứ, không thực tế phát sinh mà người nộp thuế không giải trình được;  Xác định trường hợp có dấu hiệu trốn lậu thuế, gian lận thuế để chuyển hồ sơ cho phận tra quan thuế cấp giải quyết;  Thực kiểm tra, đối chiếu xác minh hoá đơn trả lời kết xác minh hoá đơn theo quy định; xử lý kiến nghị xử lý vi phạm quản lý sử dụng hoá đơn, sai phạm thuế theo kết xác minh hoá đơn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng biên lai, ấn thuế người nộp thuế tổ chức, cá nhân quan thuế uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí;  Xử lý kiến nghị xử lý trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật thuế phát kiểm tra thuế;  Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội;  Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao  Đội Quảnthuế thu nhập cá nhân:  Đội Nghiệp vụ - Dự toán:  Hướng dẫn nghiệp vụ quảnthuế cho phận, công chức thuế Chi cục Thuế  Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh biến động ảnh hưởng đến kết thu NSNN; đánh giá, dự báo khả thu NSNN, tiến độ thực dự toán thu thuế Chi cục Thuế; phối hợp với cấp, ngành có liên quan triển khai biện pháp quảnthu thuế địa bàn  Xây dựng dự tốn trình cấp có thẩm quyền tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Thuế giao dự toán thu NSNN cho Đội; Tham mưu, đề xuất với quan thuế cấp trên, lãnh đạo Chi cục biện pháp nâng cao hiệu công tác quảnthu thuế;  Rà soát, thẩm định nội dung, thể thức, thủ tục hành văn Chi cục Thuế soạn thảo; kiến nghị với quan có thẩm quyền đình việc thi hành, hủy bỏ quy định trái với văn pháp luật hành;   Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao Đội Kiểm tra nội bộ:  Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thuế văn pháp luật khác có liên quan phận cơng chức thuế Chi cục Thuế; kiểm tra tính liêm cán thuế việc thực công tác quản lý thuế, quảnchi tiêu tài chính, quản lý ấn thuế nội Chi cục Thuế;  Tổ chức phúc tra kết kiểm tra Đội kiểm tra thuế theo đạo Chi cục trưởng Chi cục Thuế có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hoạt động kiểm tra thuế thuộc thẩm quyền giải Chi cục trưởng Chi cục Thuế  Tổng hợp, báo cáo kết công tác kiểm tra nội bộ, công tác giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội quan thuế, công chức thuế phạm vi Chi cục Thuế quản lý; đề xuất sửa đổi quy định, quy trình nghiệp vụ, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế; kiến nghị việc đánh giá, khen thưởng quan thuế, công chức thuế;   Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao Đội Trước bạ thu khác:  Tiếp nhận hồ sơ khai thuế người nộp thuế; kiểm tra hồ sơ khai thuế; tính thuế; phát hành thơng báo thu khoản thu đất, lệ phí trước bạ khoản thu khác;  Tổ chức thu nộp phối hợp với Kho bạc để thu nộp tiền thuế khoản thu đất, lệ phí trước bạ thu khác theo thông báo;  Kiểm tra, đôn đốc việc thực nghĩa vụ nộp khoản thu đất, lệ phí trước bạ khoản thu khác người nộp thuế địa bàn quản lý;  Đề xuất xử lý trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật thuế việc chấp hành nghĩa vụ nộp khoản thu đất, lệ phí trước bạ thu khác; đơn đốc thực định xử lý vi phạm;  Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng Chi cục Thuế giao PHỤ LỤC QUY TRÌNH TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ  Lập kế hoạch tra kiểm tra năm Bước 1: Đầu tiên việc chuẩn bị lập kế hoạch cho công tác tra kiểm tra năm - ậ ợ â íc ô i : Dựa việc khai thác hệ thống thông tin ngành tập hợp thông tin từ báo chí, phản ánh qua đường dây nóng, từ quan bảo vệ pháp luật, để nắm tình hình quản lý người nộp thuế, tình hình thu nộp thuế; tình hình lập thực dự tốn thu Ngân sách; tình hình quản lý nợ thuế từ giúp cho phận tra, kiểm tra nội quan thuế phân tích, đánh giá nội dung quản lý (nội dung quản lý thuế; nội dung quảnnội bộ) đặc điểm doanh nghiệp địa bàn, phân loại đơn vị có khả rủi ro cao để đưa kế hoạch tra, kiểm tra năm - X c đị đối ượ ội du v ời kỳ a kiểm ra: Xác định cụ thể đối tượng, nội dung, thời kỳ cần đưa vào kế hoạch tra, kiểm tra nội hàng năm cấp cho phù hợp với nguồn nhân lực đảm bảo tính khả thi kế hoạch Bước 2: Tiếp theo việc lập kế hoạch duyệt kế hoạch cho công tác tra kiểm tra năm Trên sở việc chuẩn bị việc lập kế hoạch hướng dẫn lập kế hoạch tra, kiểm tra ngành thuế thực thống từ cấp Tổng Cục Thuế xuống Cục thuế Chi cục thuế Tại Tổng Cục Thuế: Lập kế hoạch tra, kiểm tra nội trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt trước ngày 15 tháng 10 hàng năm theo (mẫu số 01/TTNB kèm theo) Tiếp theo gửi văn hướng dẫn việc lập kế hoạch cho Cục thuế tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm Các Cục thuế địa phương phải gửi báo cáo kế hoạch tra, kiểm tra cho Tổng Cục thuế trước ngày 05 tháng 12 để tập hợp lập báo cáo gửi lên Thanh tra Bộ Tài Chính trước ngày 15/12 năm theo mẫu số 02/TTNB Tại Cục thuế: Dựa hướng dẫn Tổng Cục Thuế, Cục thuế tiến hành lập kế hoạch tra, kiểm tra nội trình lãnh đạo Cục thuế phê duyệt trước ngày 30 tháng 10 hàng năm theo (mẫu số 01/TTNB kèm theo) Đồng thời xây dựng văn hướng dẫn gửi Phòng Chi cục thuế địa phương trước ngày 30 tháng 10 Trên sở kết tra báo cáo Chi cục thuế để tổng hợp lập báo cáo gửi lên Tổng Cục thuế trước ngày 05 tháng 12 theo mẫu số 02/TTNB Tại Chi cục thuế: Dựa hướng dẫn Cục thuế, Chi cục thuế lập kế hoạch kiểm tra nội trình lên lãnh đạo Chi cục phê duyệt trước ngày 15 tháng 11 hàng năm theo (mẫu số 01/TTNB kèm theo) Và lập báo cáo kế hoạch kiểm tra năm gửi Cục thuế trước ngày 15 tháng 11 theo mẫu số 02/TTNB  Tiến hành tra, kiểm tra Bước 1: Công tác chuẩn bị Được tiến hành tập hợp hệ thống đầy đủ văn (Luật, Nghị định, Thông tư, quy định ngành, ) sách, chế độ có liên quan đến nội dung thời kỳ tra, kiểm tra dự lường khả xảy rủi ro cao nội dung tra, kiểm tra, để có kế hoạch tập trung sâu vào tra, kiểm tra, tránh dàn trải khơng trọng tâm, trọng điểm gây lãng phí thời gian, công sức hiệu thấp Sau tiến hành việc thu thập phân tích thơng tin tiến hành lập báo cáo khảo sát theo mẫu số 03/TTNB Để đảm bảo chất lượng kết tra, kiểm tra phải lựa chọn, phân cơng bố trí thành viên cho tra, kiểm tra phù hợp với khả năng, trình độ hiểu biết nội dung tra, kiểm tra trình lãnh đạo quan quảnthuế cấp phê duyệt theo mẫu số 04/TTNB Trên sở tờ trình nhân Đồn tra, kiểm tra (nếu có) theo ý kiến đạo Lãnh đạo dự thảo định tra, kiểm tra theo Mẫu số 05/TTNB trình thủ trưởng quan thuế ký ban hành Quyết định tra, kiểm tra phải phận văn thư quan thuế gửi cho đơn vị tra, kiểm tra chậm 03 ngày kể từ ngày ký phải công bố chậm 15 ngày kể từ ngày định tra, kiểm tra (trừ trường hợp tra, kiểm tra đột xuất) Trong trình tra, kiểm tra xảy tình xét thấy cần phải gia hạn thời gian tra kiểm tra Quyết định gia hạn theo mẫu số 11/TTNB trình người có thẩm quyền ký duyệt Việc tiến hành tra kiểm tra phải tiến hành lập kế hoạch trình lãnh đạo ký duyệt Một kế hoạch tra kiểm tra phải gồm nội dung chủ yếu sau: - Mục đ ch, yêu cầu - Nội dung tra, kiểm tra - Phương pháp tiến hành tra, kiểm tra - ổ chức thực Sau định tra, kiểm tra ban hành kế hoạch tiến hành cho tra, kiểm tra phê duyệt, trước tiến hành tra, kiểm tra Đoàn tra, kiểm tra phải tổ chức họp để quán triệt kế hoạch tra, kiểm tra, quy chế Đoàn tra, kiểm tra; bàn biện pháp cụ thể để tổ chức thực kế hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, nhóm, tổ (nếu có) Đồn tra, kiểm tra theo biên số 14/TTNB lưu hồ sơ tra kiểm tra Bước 2: Tiến hành tra kiểm tra: giai đoạn thực theo bước sau Thông báo công bố định tra, kiểm tra - ông bố định tra, kiểm tra - iếp nhận thông tin (báo cáo, hồ sơ, tài liệu,…): oàn tra, kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra, rà sốt lại thiếu cần bổ sung thêm báo cáo, hồ sơ, tài liệu lập phiếu yêu cầu theo mẫu số 17/ N đơn vị tra, kiểm tra cung cấp bổ sung, phiếu yêu cầu phải nêu rõ (từng loại báo cáo, nội dung báo cáo, thời kỳ báo cáo, hình thức báo cáo; loại hồ sơ, tài liệu phải cung cấp, thời gian, địa điểm, người nhận) - hực tra, kiểm tra: rên sở thông tin (báo cáo, hồ sơ, tài liệu…) thu thập được, oàn tra, kiểm tra phải xem xét, nghiên cứu, phân t ch, đánh giá t nh xác thực, t nh đắn, t nh hợp lý thông tin (báo cáo, hồ sơ, tài liệu,…); kiểm tra, đối chiếu việc thực đơn vị so với ch nh sách, chế độ số nghiệp vụ cụ thể như: kiểmtài sản, niêm phong hồ sơ, tài liệu, xác nhận thông tin từ quan, tổ chức, cá nhân có thơng tin, tài liệu liên quan… rong q trình thực (nghiên cứu, phân t ch, xử lý thông tin) oàn tra, kiểm tra nhận thấy cần phải cố thêm chứng sở pháp lý để kết luận đúng, sai, nguyên nhân sai phạm trách nhiệm tiến hành số cơng việc sau: yêu cầu báo cáo giải trình; tổ chức đối thoại chất vấn sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình cơng khai tồn đối thoại chất vấn; kiểm tra, xác minh tài liệu chứng bổ sung; làm việc với quan đơn vị phận cá nhân có liên quan; làm việc với công chức, viên chức quần chúng liên quan trưng cầu giám định quan có thẩm quyền - Hoàn thiện số liệu, chứng - Lập biên chi tiết xác nhận với đơn vị, phận, cá nhân - àn giao hồ sơ, tài liệu cho rưởng đoàn tra, kiểm tra Lập biên tổng hợp kết tra, kiểm tra Bước 3: Kết thúc tra, kiểm tra - hông báo kết thúc tra, kiểm tra - áo cáo kết tra, kiểm tra, dự thảo kết luận tra, kiểm tra: hậm mười lăm ngày kể từ ngày kết thúc tra, kiểm tra đơn vị, rưởng đồn tra, kiểm tra phải có áo cáo kết tra, kiểm tra dự thảo kết luận tra, kiểm tra thông qua rưởng phận tra, kiểm tra nội cho ý kiến trình người định tra, kiểm tra áo cáo kết tra, kiểm tra (do rưởng đoàn ký) phải phản ánh nội dung đặc điểm tình hình chung đơn vị tra, kiểm tra; nội dung, thời kỳ tra, kiểm tra; kết tra, kiểm tra; nhận xét kết luận; biện pháp áp dụng (nếu có); ý kiến khác thành viên có); ồn tra, kiểm tra (nếu - Kết luận lưu hành kết luận tra, kiểm tra: Kết luận tra, kiểm tra phải gửi (lưu hành) cho đơn vị tra, kiểm tra, quan thuế cấp trực tiếp lưu hồ sơ tra, kiểm tra - huyển giao hồ sơ, vụ việc cho quan điều tra (nếu có): ối với trường hợp trình thực tra, kiểm tra phát có dấu hiệu tội phạm phải lập báo cáo phải chuyển hồ sơ vụ việc thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận báo cáo cho quan điều tra - Họp rút kinh nghiệm oàn tra, kiểm tra: nhằm rút kinh nghiệm, đánh giá ưu, nhược điểm trình điều hành, trình tra, kiểm tra người, rút học kinh nghiệm (để tra, kiểm tra có hiệu quả), kiến nghị, khen thưởng người làm tốt xử lý cán có sai phạm rên sở làm để xem xét, đánh giá phân loại công chức hàng quý, năm - àn giao, lưu trữ hồ sơ tra, kiểm tra Bước 4: Theo dõi thực kết luận tra, kiểm tra Hết thời hạn ghi kết luận tra, kiểm tra, văn đạo định việc xử lý kết tra, kiểm tra yêu cầu đơn vị tra, kiểm tra phải thực đơn vị tra, kiểm tra phải báo cáo (bằng văn bản) gửi quan ban hành định tra, kiểm tra kết thực nội dung kết luận tra, kiểm tra, văn đạo định việc xử lý kết tra, kiểm tra nêu định xử lý, kỷ luật công chức, viên chức,… kèm theo (nếu có) Ụ LỤ SÁ Ữ ẢO LUẬ NHĨM ST T ọv Nguyễn nh Khoa Tâm Nhật Nam Sơn hắng 10 11 Nguyễn Minh rương Minh Nguyễn ông Bùi Thái rần oàn Nguyễn ương Thu Phạm hị Hương hái hị Ngọc ương hiên Nguyễn Hữu 12 13 14 15 16 17 Nguyễn hị Lê ũ Nguyễn Hải Nguyễn hị rần Phương Nguyễn hanh iệ ông chức thuế hi cục huế Quận ình hạnh ơng chức thuế hi cục huế Quận ình hạnh ơng chức thuế hi cục huế Quận ò ấp ông chức thuế hi cục huế Quận 10 ông chức thuế hi cục huế Quận 11 ông chức thuế hi cục huế Quận Thanh ông chức thuế Ly ông chức thuế uyền ông chức thuế Lý ông chức thuế Nhân ông chức thuế Nguyệ t ông chức thuế Ninh ông chức thuế Vân ông chức thuế Huyền ông chức thuế Nam ông chức thuế Tùng Công chức thuế ục thuế hi cục hi cục hi cục hi cục ình ương huế Quận huế Quận ân ình huế Quận ân ình huế Quận hủ ức hi cục hi cục hi cục hi cục hi cục hi cục huế Quận huế Quận huế Quận huế Quận huế Quận huế Quận hủ hủ hủ hủ hủ hủ ức ức ức ức ức ức ... quận hủ ức? hoạt động thu thuế hi cục huế - KSN ảnh hưởng đến hiệu hoạt động thu thuế hi cục huế quận hủ ức? - ề xuất số hàm ý quản trị hoàn thiện hệ thống KSN hoạt động thu thuế hi cục huế quận. .. 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: ánh giá phân t ch yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống KSN hoạt động thu thuế hi cục huế quận hủ ức - Mục tiêu cụ thể: + Phân t ch ảnh hưởng yếu tố đến KSN... nghiên cứu ác yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống KSN hoạt động thu thuế hi cục huế quận hủ ức 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn lĩnh vực kiểm soát nội hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận thủ đức ê trọng thiện; lại tiến dĩnh (hướng dẫn khoa học) , Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận thủ đức ê trọng thiện; lại tiến dĩnh (hướng dẫn khoa học)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay