Các nhân tố tác động đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh bình phước guyễn thị hải; trần văn tùng (hướng dẫn khoa học)

167 3 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

NGUYỄN THỊ HẢI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 04 năm 2017 NGUYỄN THỊ HẢI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN NGÂN SÁCH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VĂN TÙNG 04 năm 2017 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Văn Tùng Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ Trƣờng Đại học Công nghệ TP HCM ngày 24 tháng 12 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Võ Văn Nhị PGS.TS Huỳnh Đức Lộng Phản biện TS Hà Văn Dũng Phản biện TS Phạm Ngọc Toàn TS Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch Ủy viên Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn đƣợc sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƢỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày… tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : NGUYỄN THỊ HẢI Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1979 Nơi sinh: Nghệ An Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 154180010 I- Tên đề tài: Các nhân tố tác động đến cơng tác lập dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Bình Phƣớc II- Nhiệm vụ nội dung: Thực nghiên cứu nhân tố tác động đến cơng tác lập dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Bình Phƣớc Nghiên cứu lý luận, đo lƣờng, đƣa giả thuyết xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến cơng tác lập dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Bình Phƣớc Đề xuất số giải pháp hƣớng nghiên cứu cho luận văn III- Ngày giao nhiệm vụ: 30/10/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/03/2017 V- Cán hƣớng dẫn: TS TRẦN VĂN TÙNG CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố tác động đến công tác lập dự toán ngân sách DNNVV địa bàn Tỉnh Bình Phước” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu Tơi xin cam đoan giúp đỡ việc thực luận văn đƣợc cảm ơn tất phần kế thừa, tham khảo nhƣ tham chiếu đƣợc trích dẫn đầy đủ nghi rõ nguồn tham khảo cụ thể danh mục tài liệu đƣợc tham khảo Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Hải ii LỜI CẢM ƠN Chắc chắn luận văn tác giả khơng hồn thành khơng nhận đƣợc nhiều giúp đỡ nhiệt tình, động viên khuyến khích thầy cơ, gia đình, bạn bè anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát đóng góp to lớn họ nhiều cách khác suốt trình thực luận văn Trƣớc hết, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Văn Tùng, ngƣời thầy hƣớng dẫn suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tiếp đến tác giả xin cảm ơn thầy PGS.TS Trần Phƣớc, Thầy Lê Quang Hùng quý thầy cô trƣờng Đại học Cơng Nghệ TP.HCM đóng góp nhiều ý kiến, chia kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn quý báu để tác giả hoàn thành luận văn Song song tác giả chân thành cảm ơn tới bạn bè lớp sau đại học ngành kế tốn trƣờng Đại học Cơng Nghệ TP.HCM, nhƣ anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát dành thời gian quý báu để cung cấp cho tác giả tất thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả muốn cảm ơn tới gia đình tơi hỗ trợ tuyệt vời lời động viên để tơi có đủ tinh thần, nghị lực để thực luận văn Mặc dù, luận văn đƣợc hoàn thành khả tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian khả chuyên môn, luận văn có nhiều sai sót Kính mong nhận đƣợc cảm thơng lời bảo tận tình thầy bạn Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Hải iii TĨM TẮT Để đứng vững nâng cao lực cạnh tranh kinh tế thị trƣờng, đòi hỏi DN phải có kế hoạch sản xuất kế hoạch chi tiêu tài phù hợp Để làm đƣợc nhƣ vậy, DN phải có công cụ quản lý khoa học nhằm giúp nhà quản trị phát huy mặt tích cực, hạn chế giảm thiểu mặt tiêu cực tận dụng nguồn lực sẳn có cách có hiệu Trong đó, dự tốn ngân sách (DTNS) cơng cụ quản lý khoa học hữu ích DTNS giúp DN kiểm sốt chi phí định hƣớng đƣợc hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu định cách dễ dàng tƣơng lai Việc vận dụng đƣợc DTNS giúp DN nhìn thấy đƣợc mục tiêu cần đạt đƣợc, đồng thời DTNS cách thức huy động nguồn lực để thực mục tiêu mà DN đặt Việc vận dụng DTNS vào DN giúp DN xác định đƣợc hiệu hoạt động cách rõ nét qua chu kỳ kinh doanh định DNNVV Kế thừa kết từ nghiên cứu trƣớc đặc điểm DNNVV, tác giả xác định nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác lập dự tốn ngân sách gồm6 yếu tố ảnh hƣởng đến cơng tác lập dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Phƣớc: Nguồn nhân lực, sở vật chất, tổ chức công tác kế tốn, quy trình dự tốn, chế độ sách nhà nƣớc, đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Trong nhân tố Chế độ sách nhà nƣớc ảnh hƣởng mạnh đến việc lập dự toán ngân sách với Beta = 0,420; nhân tố Cơ sở vật chất ảnh hƣởng mạnh thứ hai với hệ số Beta = 0.330; nhân tố Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa ảnh hƣởng mạnh thứ ba với hệ số Beta = 0.291; nhân tố Tổ chức công tác kế toán ảnh hƣởng thứ tƣ với hệ số Beta = 0.267; nhân tố Nguồn nhân lực ảnh hƣởng thứ năm với hệ số Beta = 0,205; nhân tố Quy trình dự tốn ảnh hƣởng thấp với hệ số Beta = 0,108.Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao cơng tác lập dự tốn ngân sách DNNVV địa bàn Tỉnh Bình Phƣớc iv ABSTRACT In order to be able to stand up and improve competitiveness in a market economy, enterprises have designed properly production plans and financial expenditure plans So, enterprises must have scientific management tools to help managers promote positive aspects, minimize or minimize negative aspects as well as use effectively the available resources In particular, the budget estimate (DTNS) is a useful scientific management tool DTNS helps businesses control costs and orient their business and production activities, that is according to the intended goal, more easily in the future The use of DTNS will help businesses to see the goals to achieve, and DTNS also shows how to mobilize all resources to achieve the goals set by enterprises The use of DTNS in enterprises will help businesses determine the most effective performance in each period, especially for SMEs Inheriting the results from previous studies and characteristics of SMEs, the author identifies the factors influencing budget estimation, that are the six factors affectingSMEs‟ the budget estimation in Binh Phuoc:human resources, facilities, organization of accounting work, estimation process, state policy regime, characteristics of SMEs Of which, the factor of State Policy Regime influenced the strongest to budget estimation with Beta = 0.420; The second factor was facilities with Beta = 0.330; SMEs was the third strong factor with Beta = 0.291; The fourth strong factor was the accounting organization with the Beta = 0.267; Human factor influenced the fitth with Beta = 0.205; and the final impacted factor was the estimation process with Beta = 0.108 From the above results, the author has proposed some solutions to improve the estimation of budget for SMEs inBinh Phuoc v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCKQKD : Báo cáo kết kinh doanh CP NVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP NCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CP SXC : Chi phí sản xuất chung CP BH : Chi phí bán hàng CP QLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp DTNS : Dự toán ngân sách DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa GVHB : Giá vốn hàng bán Tp HCM/ : Thành phố Hồ Chí Minh: vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC .vi DANH MỤC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC HÌNH ẢNH xiii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Bối cảnh nghiên cứu 1.2.Tính cấp thiết đề tài 1.3.Mục tiêu, câu hỏi phƣơng pháp nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4.Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5.Ý nghĩa nghiên cứu 1.6.Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 Các nghiên cứu nƣớc 15 1.3 Các nhận xét xác định khe hổng nghiên cứu 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 24 2.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 24 2.1.1 Khái quát chung 24 2.1.2 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 25 2.1.3 Đặc điểm hoạt động quản lý DNNVV Việt Nam 26 Du toan Du toan CP Du toan Du toan Du toan BCDKT CP SXC BH-QLDN GVHB tien BCKQKD du toan Valid Missing % 36 91 33 59 52 29 151 96 154 128 135 187 19.3 48.7 17.6 31.5 27.8 15.5 Nguồn nhân lực Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 861 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted if Item Deleted NNL1 16.01 2.866 680 832 NNL2 16.03 2.644 758 813 NNL3 16.04 2.708 685 831 NNL4 16.05 2.691 645 841 NNL5 16.04 2.649 637 844 Cơ sở vật chất Reliability Statistics Cronbach's Alpha 790 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted if Item Deleted CSVC1 18.28 2.159 644 724 CSVC2 17.63 2.750 552 768 CSVC3 17.97 2.214 620 733 CSVC4 18.07 2.360 501 774 CSVC5 18.06 2.228 578 748 Tổ chức kế toán Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 899 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Cronbach's Item Deleted Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted if Item Deleted TCKT1 17.64 4.233 789 868 TCKT2 17.65 4.380 772 833 TCKT3 17.63 4.321 775 871 TCKT4 17.65 4.273 788 868 TCKT5 17.64 4.534 676 893 Quy trình dự tốn Reliability Statistics Cronbach's Alpha 880 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted QTDT1 15.68 4.647 636 871 QTDT2 15.60 4.263 775 839 QTDT3 15.66 4.280 804 832 QTDT4 15.63 4.492 651 869 QTDT5 15.57 4.408 704 856 Chế độ sách Nhà nƣớc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 902 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 19.78 9.627 699 889 CDCS1 CDCS2: 19.77 9.587 723 886 CDCS3 19.72 9.516 743 883 CDCS4 19.87 9.510 777 878 CDCS5 19.88 9.431 774 878 CDCS6 19.81 9.744 677 893 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 879 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Item Deleted Variance Item-Total if Item Correlation Deleted 16.52 4.670 725 DDDN1 Cronbach's Alpha if Item Deleted 849 DDDN2 16.55 4.604 757 842 DDDN3 16.48 4.552 743 845 DDDN4 16.44 4.656 693 857 DDDN5 16.43 4.859 636 870 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig .786 3311.742 465 000 Total Variance Explained Comp Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared onent Initial Eigenvalues Loadings Loadings % of Cumulativ % of Cumulativ % of Cumulativ Total Variance e% Total Variance e% Total Variance e% 5.448 17.575 17.575 5.448 17.575 17.575 4.091 13.196 13.196 4.495 14.499 32.074 4.495 14.499 32.074 3.642 11.749 24.945 3.655 11.789 43.863 3.655 11.789 43.863 3.456 11.148 36.093 2.674 8.626 52.489 2.674 8.626 52.489 3.429 11.063 47.156 2.432 7.845 60.334 2.432 7.845 60.334 3.276 10.569 57.725 2.018 6.509 66.843 2.018 6.509 66.843 2.827 9.118 66.843 881 2.842 69.685 852 2.750 72.435 784 2.530 74.965 10 682 2.199 77.164 11 12 674 571 2.175 1.842 79.339 81.180 13 544 1.753 82.934 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 489 473 456 419 380 357 342 314 300 282 255 1.577 1.526 1.470 1.351 1.224 1.151 1.103 1.013 968 911 822 84.510 86.036 87.506 88.857 90.082 91.232 92.335 93.349 94.316 95.228 96.049 25 238 768 96.817 26 201 649 97.466 27 187 604 98.071 28 175 563 98.634 29 156 502 99.136 30 145 468 99.604 31 123 396 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component CDCS5 845 CDCS4 842 CDCS3 837 CDCS2 826 CDCS1 777 CDCS6 759 CTKT4 872 CTKT1 867 CTKT3 859 CTKT2 824 CTKT5 775 DDDN2 839 DDDN3 822 DDDN1 820 DDDN4 789 DDDN5 751 QTDT3 872 QTDT2 857 QTDT5 775 QTDT4 743 QTDT1 739 NNL2 NNL3 NNL1 NNL5 NNL4 CSVC1 CSVC3 CSVC5 CSVC2 CSVC4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 849 798 762 744 744 792 775 747 723 651 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig Component 715 182.658 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Total Variance % 2.173 72.435 72.435 2.173 72.435 72.435 dim ensi 430 14.343 86.777 on0 397 13.223 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Model Model Summaryb Adjusted R Std Error of R R Square Square the Estimate a 778 605 591 25310 DurbinWatson 1.908 d1 i m e n s i o n a Predictors: (Constant), DDDN, CTKT, CSVC, CDCS, QTDT, NNL b Dependent Variable: DTNS ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 17.630 2.938 45.871 Residual 11.531 180 064 Total 29.161 186 a Predictors: (Constant), DDDN, CTKT, CSVC, CDCS, QTDT, NNL Sig .000a Model d1 i m e n s i o n Model Summaryb Adjusted R Std Error of R R Square Square the Estimate a 778 605 591 25310 DurbinWatson 1.908 a Predictors: (Constant), DDDN, CTKT, CSVC, CDCS, QTDT, NNL b Dependent Variable: DTNS Model (Constant) NNL CSVC CTKT QTDT Coefficientsa Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error Beta t Sig Tolerance VIF -1.310 357 -3.671 000 202 051 205 3.925 000 808 1.237 350 051 330 6.885 000 958 1.043 206 037 267 5.625 000 973 1.028 083 040 108 2.082 039 812 1.232 CDCS 271 DDDN 217 a Dependent Variable: DTNS 031 037 420 291 8.706 000 5.833 000 945 882 1.059 1.134 PHỤ LỤC 6: DỰ TỐN Phụ lục 6.1: Dự tốn tiêu thụ Chỉ tiêu Quý Cả năm Số lƣợng sản phẩm tiêu thụ Đơn giá bán Tổng doanh thu Số tiền dự kiến thu đƣợc qua quý Năm trƣớc chuyển sang Tiền thu đƣợc từ doanh thu Qúy Tiền thu đƣợc từ doanh thu Qúy Tiền thu đƣợc từ doanh thu Qúy Tiền thu đƣợc từ doanh thu Qúy Tổng cộng số tiền thu đƣợc Phụ lục 6.2: Dự toán sản xuất Chỉ tiêu Quý Số lƣợng sản phẩm tiêu thụ dự toán Số lƣợng tồn kho cuối kỳ Tổng nhu cầu Số lƣợng tồn kho đầu kỳ Số lƣợng cần sản xuất Cả năm Phụ lục 6.3: Dự toán mua hàng Chỉ tiêu Quý Số lƣợng sản phẩm tiêu thụ Số lƣợng hàng tồn kho cuối kỳ Tổng nhu cầu Số lƣợng hàng tồn kho đầu kỳ Số lƣợng hàng cần mua Đơn giá mua Giá trị hàng cần mua Số tiền dự kiến chi quý Khoản nợ năm trƣớc chuyển sang Chi cho hàng mua Qúy Chi cho hàng mua Qúy Chi cho hàng mua Qúy Chi cho hàng mua Qúy Tổng cộng số tiền chi Cả năm Phụ lục 6.4: Dự toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chỉ tiêu Quý Cả năm 4 Khối lƣợng sản phẩm cần sản xuất Nguyên vật liệu cho sản phẩm (kg) Nhu cầu NVL cho sản xuất (kg) Yêu cầu tồn kho NVL cuối kỳ (kg) Tổng cộng nhu cầu vật liệu Tồn kho vật liệu đầu kỳ (kg) Vật liệu cần mua vào kỳ (kg) Đơn giá mua kg nguyên vật liệu Chi phí mua nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Số tiền dự kiến chi quý Khoản nợ năm trƣớc chuyển sang Chi mua Qúy Chi mua Qúy Chi mua Qúy Chi mua Qúy Tổng cộng số tiền chi Phụ lục 6.5: Dự tốn Chi phí Nhân cơng trực tiếp Chỉ tiêu Quý Khối lƣợng sản phẩm cần sản xuất (sp) Thời gian lao động trực tiếp (giờ) Tổng nhu cầu thời gian lao động trực tiếp (giờ) Đơn giá công lao động trực tiếp Tổng chi phí nhân cơng trực tiếp Cả năm Phụ lục 6.6: Dự tốn chi phí sản xuất chung Chỉ tiêu Quý Cả năm Tổng thời gian lao động trực tiếp (giờ) Hệ số chi phí sản xuất chung khả biến cho lao động trực tiếp Biến phí sản xuất chung Định phí sản xuất chung Tổng chi phí sản xuất chung dự toán Trừ khấu hao tài sản cố định Chi tiền cho chi phí sản xuất chung Ghi chú: Tiền chi cho CP SCC = Tổng chi phí SXC dự tốn – Khấu hao tài sản cố định Phụ lục 6.7: Dự tốn tồn kho thành phẩm cuối kỳ Chì tiêu Chi phí sản xuất đơn vị Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Thành phẩm tồn kho cuối kỳ Số lƣợng Giá Số tiền Phụ lục 6.8: Dự tốn Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Chỉ tiêu Quý Cả năm Khối lƣợng tiêu thụ dự kiến Đơn giá phân bổ biến phí BH QLDN Tổng biến phí dự kiến Định phí BH QLDN Quảng cáo Lƣơng Bảo hiểm Khấu hao tài sản cố định Thuê tài sản Tổng định phí dự kiến Tổng chi phí BH QLDN Tiền chi cho BH QLDN Ghi chú: Tiền chi cho BH QLDN = Tổng chi phí BH QLDN - Khấu hao tài sản cố định Phụ lục 6.9: Dự toán tiền Chỉ tiêu Số liệu lấy từ phụ lục I Tiền tồn đầu kỳ II Tiền thuvào kỳ: Thu từ bán hàng 6.1 Cộng khả tiền III Tiền chi kỳ Chi phí NVL trực tiếp 6.4 Chi phí nhân cơng trực tiếp 6.5 Chi phí sản xuất chung 6.6 Quý Cả năm Chi phí bán hàng QLDN 6.8 Thuế TNDN Mua trang thiết bị Trả lãi cổ phần Cộng chi IV Cân đối thu chi V Vay Vay ngắn hạn Trả nợ vay Trả lãi vay Cộng VI Tiền tồn cuối kỳ Phụ lục 6.10 Dự toán kết hoạt động kinh doanh Số liệu lấy Chỉ tiêu từ phụ lục Doanh thu 6.1 Giá vốn hàng bán 6.7 Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 6.8 Chi phí tài 6.9 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp – Lợi nhuận sau thuế 6.9 Cả năm Phụ lục 6.11 Dự toán bảng cân đối kế toán TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN A Tài sản ngắn hạn A Nợ phải trả Tiền Phải trả ngƣời bán Phải thu khách hàng Các khoản phải trả phải nộp Hàng tồn kho khác B Tài sản dài hạn B Vốn chủ sở hữu TSCĐ hữu hình Vốn chủ sở hữu + Nguyên giá TSCĐ Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối SỐ TIỀN ... công tác lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Bình Phƣớc II- Nhiệm vụ nội dung: Thực nghiên cứu nhân tố tác động đến công tác lập dự toán ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn. ..NGUYỄN THỊ HẢI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành:... thực trạng cơng tác lập dự tốn ngân sách doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Bình Phƣớc + Xác định nhân tố mức độ ảnh hƣởng chúng đến công tác lập dự toán ngân sách DNNVV địa bàn Tỉnh Bình Phƣớc Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh bình phước guyễn thị hải; trần văn tùng (hướng dẫn khoa học) , Các nhân tố tác động đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh bình phước guyễn thị hải; trần văn tùng (hướng dẫn khoa học)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay