Đánh giá hiện trạng hệ thống công nghệ xử lý nước thải theo từng tuyến bệnh viện trên địa bàn tp HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp rần phạm thanh thuỷ

127 2 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN PHẠM THANH THUỶ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI THEO TỪNG TUYẾN BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN PHÙ HỢP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường Mã ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN PHẠM THANH THUỶ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI THEO TỪNG TUYẾN BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN PHÙ HỢP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường Mã ngành: 60520320 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Hoàng Hưng TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : GS.TS Hoàng Hưng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên GS.TSKH Nguyễn Trọng Cẩn PGS.TS Huỳnh Phú PGS.TS Phạm Hồng Nhật TS Nguyễn Xuân Trường TS Nguyễn Thị Hai Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Phạm Thanh Thuỷ Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1989 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường MSHV: 1441810008 I- Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI THEO TỪNG TUYẾN BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN PHÙ HỢP II- Nhiệm vụ nội dung: - Đánh giá trạng công nghệ xử nước thải theo tuyến bệnh viện địa bàn TP.HCM (tuyến công lập tuyến ngồi cơng lập) - Điều tra, khảo sát thu thập thông tin trạng xử nước thải bệnh viện lựa chọn đề tài về: quy mơ hệ thống, quy trình cơng nghệ, thành phần tính chất nước thải phát sinh, trạng áp dụng công nghệ xử nước thải, trạng triển khai công tác bảo vệ quản môi trường - Đánh giá trạng công nghệ xử nước thải bệnh viện theo tuyến về: trạng áp dụng công nghệ xử nước thải xây dựng hồ sơ công nghệ xử nước thải bệnh viện lựa chọn - Đề xuất giải pháp quản phù hợp III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài): 20/08/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Tháng 10/2016 V- Cán hướng dẫn: GS.TS Hoàng Hưng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Trần Phạm Thanh Thuỷ ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn GS.TS Hoàng Hưng tận tình hướng dẫn, động viên tạo điều kiện thuận lợi, ý kiến đóng góp sâu sắc cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Cán Trường Đại Học Cơng Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức giúp đỡ em suốt trình học tập Cảm ơn học viên lớp Cao học môi trường 14SMT11 hỗ trợ tơi q trình học tập để hoàn thành luận văn Cuối cùng, cảm ơn gia đình bạn bè động viên, hỗ trợ tơi suốt q trình học tập Tác giả luận văn Trần Phạm Thanh Thuỷ iii TÓM TẮT Luận văn cao học ”Đánh giá trạng hệ thống công nghệ xử nước thải theo tuyến bệnh viện địa bàn TP.HCM đề xuất giải pháp quản phù hợp” thực nội dung sau: - Luận văn tổng quan tình hình xử nước thải bệnh viện địa bàn TP.HCM Luận văn phân tích tiêu nhiễm nước thải bệnh viện chưa xử có biện pháp xử khác - Qua việc đánh giá trạng áp dụng công nghệ xử nước thải bệnh viện cho thấy:  Hầu hết sở y tế có nhận thức đắn, đầu tư mức vào hệ thống xử nước thải bệnh viện  Lựa chọn công nghệ xử nước thải số bệnh viện theo tuyến Từ khái qt hệ thống cơng nghệ xử chung mà tuyến bệnh viện áp dụng cho việc xử nước thảiCông nghệ xử nước thải bệnh viện theo phương pháp sinh học sở y tế chiếm ưu công nghệ truyền thống  Luận văn đánh giá hệ thống xử nước thải theo hướng thân thiện môi trường dựa tiêu chí đề xuất báo cáo Luận văn đề xuất giải pháp quản nhà nước hệ thống xử nước thải phù hợp cho bệnh viện theo tuyến iv ABSTRACT Master thesis ”Assessing the current state of technology systems wastewater treatment according to each hospital level in HCM City and proposed solutions appropriate management” has done the following: - Thesis has an overview of the situation of waste water treatment in HCM City hospitals Thesis analyzed the main indicators of sewage pollution hospital without treatment and when other treatment measures - By assessing the current state of the application of wastewater treatment technologies at the hospital showed that: o Most current medical facilities all have the right awareness, proper investment in waste water treatment system hospitals o Technology wastewater treatment hospital under current biological methods in health facilities are the dominant technology over the traditional - Thesis solution proposed state management of wastewater treatment systems suitable for hospital-by-line v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu đề tài 1.4 Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.4.2 Nội dung nghiên cứu 1.4.3 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .6 CHƯƠNG II TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan nước thải bệnh viện phương pháp xử Việt Nam 2.1.1 Tổng quan nước thải bệnh viện 2.1.2 Các công nghệ xử nước thải 20 2.1.3 Khái quát tình hình tiêu chuẩn nước thải 32_Toc481918394 2.2 Tổng quan thành phố Hồ Chí Minh 35 2.2.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội TPHCM 35 2.2.2 Hiện trạng xử nước thải bệnh viện địa bàn TP.HCM .37 CHƯƠNG III NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Nội dung nghiên cứu 39 3.2 Phương pháp nghiên cứu 39 3.2.1 Phạm vi nghiên cứu 39 3.2.2 Tiêu chí để khảo sát đánh giá công nghệ xử nước thải bệnh viện 41 3.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 46 vi 3.2.4 Phương pháp điều tra 46 3.2.5 Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu 47 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 50 4.1 Kết điều tra trạng công nghệ xử nước thải 06 bệnh viện lựa chọn 50 4.1.1 Công nghệ xử nước thải Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 52 Công suất 52 4.1.2 Công nghệ hệ thống xử nước thải Bệnh viện An Bình 56 4.1.3 Công nghệ hệ thống xử nước thải bệnh viện Quận 60 4.1.4 Công nghệ hệ thống xử nước thải bệnh viện đa khoa Xuyên Á 63 4.1.5 Công nghệ hệ thống xử nước thải bệnh viện đa khoa Tân Hưng 67 4.2 Đánh giá công nghệ xử nước thải bệnh viện địa bàn TP.HCM 72 4.2.1 Đánh giá công nghệ xử nước thải bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới .72 4.2.2 Đánh giá công nghệ xử nước thải sở bệnh viện An Bình 78 4.2.3 Đánh giá công nghệ xử nước thải bệnh viện Quận 84 4.2.4 Đánh giá công nghệ xử nước thải bệnh viện đa khoa Xuyên Á 89 4.2.5 Đánh giá công nghệ xử nước thải bệnh viện Tân Hưng 93 4.3 Tổng kết đánh giá công nghệ xử nước thải bệnh viện 97 4.4 Đề xuất công nghệ xử nước thải bệnh viện theo hướng thân thiện với môi trường 101 4.4.1 Cơ sở luận tính thân thiện với mơi trường 101 4.4.2 Các tiêu chí tính thân thiện môi trường công nghệ xử nước thải 103 4.4.3 Đề xuất công nghệ xử nước thải bệnh viện phù hợp thân thiện với môi trường cho ngành y tế 106 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 109 Kết luận 109 Kiến nghị 109 Đối với hướng nghiên cứu đề tài: 109 Đối với quan quản nhà nước bảo vệ môi trường: 110 Đối với sở y tế áp dụng công nghệ tổ chức chuyển giao công nghệ: 111 99 thường hay bị hỏng, dẫn đến chất lượng đầu sau xử thường không đạt QCVN Bệnh viện Quận Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 12 16 10,5 47,5 Nhược điểm: Trạm XLNT khơng có cán vận hành đào tạo chuyên môn HTXLNT tương đối đơn giản, có bể phản ứng sinh học đóng vai trò quan trọng tồn HTXL với hiệu xử không cao chiếm 25,2% tổng số 47,5 điểm đánh giá Cho nên hệ thống không nên áp dụng Ưu điểm: Bệnh viện đa khoa XA đầu tư HTXLNT có đơn ngun thích hợp cho xử nước thải y tế (bể anoxic, bể sinh học hiếu khí MBR) hiệu xử khơng cao với tiêu chí kỹ thuật chiếm 22,01% tổng số 54,5 điểm 12 23 18 18 15,5 14,5 9 54,5 64,5 Nhược điểm: Cơ sở đầu tư HTXLNT tương đối hồn chỉnh, sở khơng có cán chun mơn vận hành Cho nên, hiệu xử không cao khuyến khích áp dụng cơng nghệ Ưu điểm: Cơ sở có HTXLNT với hiệu xử chiếm tỷ lệ thứ hai tổng số sở đánh giá chiếm 35,65% tổng số 64,5 điểm Nhược điểm: Cơ sở khơng có cán chun mơn vận hành dẫn đến không tránh khỏi 100 trục trặc trình vận hành, làm cho chất lượng nước đầu thỉnh thống có đến tiêu không đạt QCVN 101 Theo kết tổng điểm đánh giá 05 công nghệ xử nước thải trình bày Bảng 4.8, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới có tổng số điểm cao với 76,5 điểm, bệnh viện đa khoa Tân Hưng có điểm đánh giá cao thứ với 64,5 điểm, bệnh viện đa khoa Xuyên Á có điểm đánh giá thứ với 54,5 điểm, bệnh viện An Bình xếp vị trí số với 51,5 điểm thấp bệnh viện Quận với 47,5 điểm Bảng 3.3 trình bày hai điều kiện để chọn lựa công nghệ xử nước thải phù hợp; điều kiện bắt buộc (tiêu chí I.1 “tính hiệu quả” hệ thống < 10) không thỏa, công nghệ xử nước thải không tiếp tục đánh giá Cả công nghệ chọn để đánh giá thí điểm có điểm đánh giá cho tiêu chí “tính hiệu quả”  10, cơng nghệ khơng thỏa điều kiện bắt buộc để đánh giá Qua khảo sát hệ thống xử nước thải bệnh viện TP HCM, thấy cơng nghệ xử nước thải sở lựa chọn tương đối hoàn chỉnh Tuy nhiên, sở có HTXLNT chất lượng nước thải đầu có lúc khơng đảm bảo QCVN 28:2010/BTNMT, cột B Có bốn nguyên nhân dẫn đến HTXLNT xử khơng đạt do: (1) chi phí vận hành cao; (2) cán vận hành thiếu kiến thức chuyên môn kinh nghiệm vận hành HTXLNT; (3) cán vận hành không tuân thủ quy trình vận hành đơn vị thiết kế xây dựng (4) chủ đầu tư không tự ý thức việc xử nước thải xử đối phó có quan chức đến kiểm tra Xét điều kiện thứ hai Bảng 3.3 để lựa chọn công nghệ xử nước thải phù hợp, có cơng nghệ lựa chọn có tổng điểm đánh giá ≤ 75 điểm, cơng nghệ có điểm > 75 điểm Các cơng nghệ có số điểm đánh giá lớn > 50 điểm cơng nghệ khuyến khích áp dụng TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung Riêng bệnh viện Quận có số điểm đánh giá cơng nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng hệ thống công nghệ xử lý nước thải theo từng tuyến bệnh viện trên địa bàn tp HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp rần phạm thanh thuỷ , Đánh giá hiện trạng hệ thống công nghệ xử lý nước thải theo từng tuyến bệnh viện trên địa bàn tp HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp rần phạm thanh thuỷ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay