Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí cho tỉnh bình phước guyễn anh tú

177 2 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN ANH NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHƠNG KHÍ CHO TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN ANH NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHƠNG KHÍ CHO TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỐC BÌNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC BÌNH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 21 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng GS.TS Hoàng Hưng Chủ tịch PGS.TS Huỳnh Phú Phản biện TS Nguyễn Xuân Trường Phản biện PGS.TS Phạm Hồng Nhật Ủy viên T.S Nguyễn Thị Phương Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậpTự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Anh Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1990 Nơi sinh: Bình Dương Chun ngành: Kỹ thuật mơi trường MSHV:1441810010 I- Tên đề tài: “Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc mơi trường nước khơng khí cho tỉnh Bình Phước” II- Nhiệm vụ nội dung: - Tổng quan, thu thập số liệu, tổng điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội xu hướng phát tỉnh Bình Phước - Tổng quan trạng hoạt động quan trắc phân tích mơi trường Việt Nam địa bàn tỉnh Bình Phước - Tổng quan phương pháp xây dựng hệ thống quan trắc phân tích mơi trường Đề xuất mạng lưới quan trắc mơi trường cho tỉnh Bình Phước III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 10/12/2016 V- Cán hướng dẫn: TS Nguyễn Quốc Bình CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Nguyễn Anh ii LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, với tất chân thành, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến q Thầy Cơ, Gia đình, Đồng nghiệp Bạn bè giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Công nghệ Sinh học - Thực phẩm - Môi trường trường Đại học Công Nghệ TP.HCM dày công truyền đạt kiến thức hỗ trợ suốt thời gian học trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn đến TS Nguyễn Quốc Bình, người Thầy tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức cần thiết tạo điều kiện tốt để em hoàn thành luận văn Trân trọng! Nguyễn Anh iii TĨM TẮT Bình Phước nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Bình Phước đứng trước nguy nhiễm môi trường Yêu cầu đặt phải giám sát, theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường nhằm đưa nhận xét, đánh giá xác trạng diễn môi trường, giúp nhà quản lý hoạch định chiến lược lâu dài xác Thông qua việc tổng quan điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, xu hướng phát triển tỉnh Bình Phước trạng quan trắc, phân tích mơi trường Việt Nam nói chung tỉnh Bình Phước nói riêng Luận văn “Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước khơng khí cho tỉnh Bình Phước” đưa đề xuất thiết lập hệ thống quan trắc phân tích mơi trường phù hợp với phát triển tỉnh Bình Phước Dựa trạng quan trắc quốc gia chương trình quan trắc địa phương, luận văn đề xuất thêm thông số quan trắc tăng thêm tần suất vị trí quan trắc cho mạng lưới quan trắc chất lượng mơi trường nước khơng khí quy hoạch theo chuyên ngành: Môi trường môi trường tác động, cụ thể: Mạng lưới quan trắc khơng khí: Tổng cộng 144 điểm quan trắc: Vùng thị có 39 điểm quan trắc; Các khu công nghiệp/khu chế xuất có 41 điểm quan trắc; Bãi chơn lấp & xử lý rác có 18 điểm quan trắc; Giao thơng vận tải có 29 điểm quan trắc, Khu du lịch có 10 điểm quan trắc; Điểm có điểm quan trắc Mạng lưới quan trắc nước: Nước mặt lục địa gồm sơng, suối, hồ… địa bàn tỉnh có 75 điểm quan trắc; Nước đất gồm nước giếng khoan nước giếng đào có 164 điểm quan trắc; Nước thải có 53 điểm quan trắc iv ABSTRACT Binh Phuoc is located in the Southern key economic Along with economic development - social, Binh Phuoc is facing the risk of environmental pollution The requirement is set to monitoring, regular monitoring of environmental quality in order to make a comment, accurate assessment of the status and that of the environment, help the managers long-term strategic planning and the verified Through an overview of natural conditions, economic situation - social, development trends of Binh Phuoc province, as well as the current status of monitoring, environmental analysis in Vietnam in general and in particular in the province of Binh Phuoc Thesis "Research to set up environmental monitoring network of water and air for Binh Phuoc province" issued proposals establishing monitoring systems and environmental analysis consistent with the development of the province of Binh Phuoc Based on the current state of national observation and monitoring program locally, the thesis has proposed additional monitoring parameters, as well as increased frequency and new positions for network monitoring environmental quality monitoring water and air are planned according to the following specialties: environment background and environment impact, namely: Air monitoring network: A total of 144 monitoring sites: Metropolitan has 39 monitoring points; Industrial zones /export processing zone has 41 monitoring points; Landfill & waste treatment system has 18 monitoring points; Transport has 29 monitoring points, resort has 10 monitoring points; Score points observation platform Water monitoring networks: continental surface water including rivers, streams, lakes the province has 75 monitoring points; Underground water wells and water wells drilled 164 monitoring points; Wastewater has 53 monitoring points v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Phương pháp luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể TÍNH MỚI, TÍNH KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 6.1 Tính đề tài 6.2 Tính khoa học đề tài 6.3 Tính thực tiễn đề tài CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các mục tiêu quan trắc môi trường 1.1.3 Phân loại quan trắc 1.1.4 Các chức cấu thành hệ thống quan trắc môi trường 1.1.5 Trang thiết bị quan trắc môi trường 10 1.1.6 Lấy mẫu, bảo quản mẫu phân tích 10 1.1.7 Chương trình phân tích 11 vi 1.1.8 Kiểm tra chất lượng quan trắc môi trường 11 1.1.9 Xử lý liệu liệu hóa 12 1.1.10 Ứng dụng máy tính quan trắc mơi trường 12 1.1.11 Nghiên cứu, triển khai đào tạo nhân lực cần thiết cho quan trắc môi trường 12 1.2 HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 12 1.2.1 Tổ chức mạng lưới 13 1.2.2 Chức nhiệm vụ trung tâm đầu mạng - Cục môi trường 14 1.2.3 Tổ chức trạm mạng lưới quan trắc phân tích mơi trường Quốc gia 14 1.2.4 Chức nhiệm vụ trạm 15 1.2.5 Nội dung hoạt động mạng lưới quan trắc phân tích mơi trường Quốc gia 16 1.2.6 Các thông số quan trắc môi trường 17 1.2.7 Kế hoạch xây dựng mạng lưới quan trắc đến 2020 18 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MƠI TRƯỜNG CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC 20 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC 20 2.1.1 Vị trí địa lý 20 2.1.2 Đặc điểm khí hậu, thủy văn 22 2.1.3 Đặc điểm địa hình, đất đai 23 2.1.4 Tài nguyên thiên nhiên 25 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC 27 2.2.1 Dân số lực lượng lao động 27 2.2.2 Nông, lâm nghiệp 27 2.2.3 Công nghiệp 28 2.2.4 Du lịch 29 2.2.5 Giao thông vận tải 29 2.2.6 Cơ sở hạ tầng 30 2.3 QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2025 31 Hình PL3-4: Đề xuất quy hoạch quan trắc chất lượng nước thải tỉnh Bình Phước PHỤ LỤC ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NƯỚC KHƠNG KHÍ CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ Thơng số TT Đơn vị Nhiệt độ o Độ ẩm % Vận tốc gió m/s Độ ồn dBA Phương pháp thử nghiệm Dải đo -18 ÷ 93 0C TCVN 5508:2009 QCVN 46:2012/BTNMT ÷ 95 %RH TCVN 7878-2:2010 30 ÷ 114 dB C Gia tốc m/s Vận tốc cm/s TCVN 6963:2001 TCVN 7191:2002 Ánh sáng lux TQKT SKNN&MT 2015 ÷ 20 m/s >100 CHẤT LƯỢNG KHƠNG KHÍ TT Thơng số Đơn vị Khơng khí xung quanh mg/m3 TCVN 5067:1995 Giới hạn phát µg/m3 Bụi tổng CO2 - - - SO2 mg/m3 TCVN 5971:1995 20 µg/m3 NO2 mg/m3 TCVN 6137:2009 20 µg/m3 NO mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m Pb µg/m3 O3 NIOSH 6014 - HDCV 01-CO TCVN 5067:1995 TCVN 6152:1996 MASA 411 2.500 µg/m3 40 µg/m3 TT Đơn vị Khơng khí xung quanh H2S mg/m3 MASA 701 11 NH3 mg/m 12 CH3SH mg/m3 13 CxHy 14 Acetone mg/m3 NIOSH 1501 15 Benzene mg/m NIOSH 1501 16 Butanols mg/m3 NIOSH 1501 mg/m NIOSH 1501 mg/m NIOSH 1501 mg/m NIOSH 1501 NIOSH 1501 10 17 18 19 Thông số Butyl Acetate Formaldehyde n-Hexane TCVN 5293:1995 MASA 118 TQKT YHLĐ&VSMT 2002 20 Methyl Ethyl Ketone mg/m 21 Methanol mg/m3 NIOSH 1501 mg/m NIOSH 1501 mg/m NIOSH 1501 NIOSH 1501 22 23 Phenol Toluene 24 Xylene mg/m 25 HCl mg/m3 HDCV 02-HCl 26 H2SO4 mg/m3 HDCV 03-H2SO4 27 28 29 HF mg/m Methoxy propanol mg/m3 HCHO NIOSH 1501 NIOSH 2549 NIOSH 1501 GC-FID Giới hạn phát 9,8 µg/m3 µg/m3 TT Thông số Đơn vị Giới hạn phát Khơng khí xung quanh 30 Dioxin & Furan 31 Cadimi (Cd) - 32 Thủy ngân (Hg) - 33 Asen (As) - 34 Antimon (Sb) - 35 Niken (Ni) - 36 Coban (Co) - 37 Đồng (Cu) - 38 Crom (Cr) - 39 Thiếc (Sn) - 40 Mangan (Mn) - 41 Tali (Tl) - 42 Kẽm (Zn) - CHẤT LƯỢNG NƯỚC Thông số TT Nước mặt Nước thải Nước ngầm Dải đo/ GH phát C SOP 24.1 SOP 24.1 SOP 24.1 -10-÷55 0C - TCVN 6492:2011 TCVN 6492:2011 TCVN 6492:2011 0÷14 Đơn vị Nhiệt độ pH BOD5 mgO2/l SMEWW 5210D:2005 SMEWW 5210D:2005 - mg/l COD mgO2/l SMEWW 5220D:2005 SMEWW 5220D:2005 - mg/l Thông số TT Đơn vị Nước mặt Nước thải Nước ngầm Dải đo/ GH phát DO mg/l TCVN 7325:2005 - TCVN 7325:2005 0÷20 mg/l EC S/m SMEWW 2510B : 2012 SMEWW 2510B : 2012 SMEWW 2510B : 2012 0÷10 S/m Độ đục NTU TCVN 6184:2008 TCVN 6184:2008 TCVN 6184:2008 0÷800 NTU Độ muối PPT(‰) - - SMEWW 2520 B 2012 0÷70 PPT (‰) TSS mg/l ISO 11923:1997 ISO 11923:1997 ISO 11923:1997 mg/l 10 TDS g/l SOP 24.1 SOP 24.1 SOP 24.1 0÷100 g/l 11 Độ cứng tổng số mg/l ISO 6059:1984 (E) ISO 6059:1984 (E) ISO 6059:1984 (E) mg/l 12 Độ kiềm tổng số mg/l TCVN 6636-1 :2000 TCVN 6636-1 :2000 TCVN 6636-1 :2000 3,0 mg/l 13 Amoni (NH4+-N) mg/l TCVN 6179:1996 TCVN 6179:1996 TCVN 6179:1996 0,011mg/l 14 Clorua (Cl-) mg/l TCVN 6194:1996 TCVN 6194:1996 TCVN 6194:1996 1,176 mg/l 15 Florua (F-) mg/l SMEWW 4500-F-D:2012 - 16 Sunfat (SO42- ) - - SMEWW 4500- SO42.E : 2012 0,8 mg/l 17 Nitrite (NO2-N) 18 Nitrate (NO3-N) mg/l SMEWW 4500 NO2B:2005 SMEWW 4500 NO2B:2005 SMEWW 4500 NO2B:2005 0,003 mg/l mg/l SMEWW 4500 NO3E:2005 SMEWW 4500 NO3E:2005 SMEWW 4500 NO3E:2005 0,014mg/l 3- 19 Phosphate (PO4 P) mg/l TCVN 6202:2008 TCVN 6202:2008 TCVN 6202:2008 ? mg/l 20 Tổng Nitơ mg/l TCVN 6638 :2000 TCVN 6638 :2000 TCVN 6638 :2000 mg/l TT Thông số 21 Tổng photpho 22 23 Tổng cacbon hữu (TOC ) Cyanua (CN-) 24 Nhôm (Al) 25 Sunfua (S2-) 26 Đơn vị Nước mặt Nước thải Nước ngầm Dải đo/ GH phát mg/l TCVN 6202:2008 TCVN 6202:2008 TCVN 6202:2008 0,009 mg/l TCVN 6634:2000 TCVN 6634:2000 TCVN 6634:2000 1,67 mg/l mg/l - - mg/l - HACH method 8131 - Asen (As) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,00003 mg/l 27 Thủy ngân (Hg) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,0002 mg/l 28 Cadimi (Cd) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,0001 mg/l 29 Chì (Pb) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,0002 mg/l 0,0002 mg/l 6+ 30 Crôm VI (Cr ) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 ?mg/l 31 Tổng Crôm (Cr) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,0002 mg/l 32 Đồng (Cu) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,0003 mg/l 33 Kẽm (Zn) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,001mg/l 34 Niken (Ni) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,0002 mg/l 35 Selen (Se) mg/l - - SMEWW 3125B:2012 36 Coban (Co) mg/l - - SMEWW 3125B:2012 37 Mangan (Mn) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,0002 mg/l TT Thông số Đơn vị Nước mặt Nước thải Nước ngầm Dải đo/ GH phát 38 Sắt (Fe) mg/l SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 SMEWW 3125B:2012 0,0006 mg/l 39 Natri (Na) mg/l TCVN 6660:2000 - TCVN 6660:2000 0,20 mg/l 40 Kali (K) mg/l TCVN 6660:2000 - TCVN 6660:2000 0,20mg/l 41 Magie (Mg) mg/l TCVN 6660:2000 - TCVN 6660:2000 0,40 mg/l 42 Canxi (Ca) mg/l TCVN 6660:2000 - TCVN 6660:2000 0,40 mg/l 43 Phenol mg/l TCVN 6216:1996 TCVN 6216:1996 TCVN 6216:1996 0,001mg/l 44 Tổng chất HĐBM mg/l TCVN 6336:1998 45 Hóa chất BVTV Clo hữu 46 Dieldrin μg/l USEPA method 8270D USEPA method 8270D USEPA method 8270D 0,027 μg/l 47 Endrin μg/l USEPA method 8270D USEPA method 8270D USEPA method 8270D 0,205 μg/l 48 Aldrin μg/l USEPA method 8270D USEPA method 8270D USEPA method 8270D 0,025 μg/l 49 DDT μg/l USEPA method 8270D USEPA method 8270D USEPA method 8270D 0,031 μg/l 50 Endosulfan μg/l USEPA method 8270D USEPA method 8270D USEPA method 8270D 0,37 μg/l 51 Heptachlor μg/l USEPA method 8270D USEPA method 8270D USEPA method 8270D 0,01 μg/l 52 Chlordane μg/l USEPA method 8270D USEPA method 8270D USEPA method 8270D 0,009 μg/l 53 Tổng dầu, mỡ (oils & grease) mg/l TCVN 5070:1995; SMEWW 5520B:2012 TCVN 5070:1995; SMEWW 5520B:2012 TCVN 5070:1995 0,3 TT Thông số Đơn vị Nước mặt Nước thải mg/l SMEWW 5220B&F:2012 SMEWW 5220B&F:2012 54 Dầu, mỡ khoáng 55 Coliform MPN/100ml TCVN 6187-2:2009 TCVN 6187-2:2009 56 Fecal Coliform MPN/100ml TCVN 6187-2:2009 - 56 58 59 60 61 62 Dichloro diphenyl trichloroethan μg/l DDTs Heptachlor & Heptachlorepoxid μg/l e Benzene mg/l hexachloride Tổng hoạt độ Bq/I phóng xạ α Tổng hoạt độ Bq/I phóng xạ β E.Coli MPN/100ml TCVN 5070:1995 SMEWW 5520B:2012 TCVN 6053: 1995 (ISO 9696: 1992) TCVN 6219: 1995 (ISO 9697: 1992) TCVN 6187-2:2009 63 Clo dư mg/l SMEWW 4500-Cl:2012 64 PCBs mg/l USEPA method 8082A 265 Sunfat (SO4 ) mg/l SMEWW 4500-SO42E:2012 mg/l USEPA method 8270D mg/l USEPA method 8270D Hoá chất BVTV họ Clo hữu Hoá chất BVTV họ 67 Phospho hữu 66 Nước ngầm Dải đo/ GH phát 0,3 TCVN 6187-2:2009 3 PHỤ LỤC ĐỀ XUẤT CÁC TRANG THIẾT BỊ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NƯỚC KHƠNG KHÍ DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH KHƠNG KHÍ TT TÊN THIẾT BỊ MODEL ĐƠN GIÁ (USD) HÃNG/NƯỚC SẢN XUẤT ĐƠN VỊ SL Desaga/Đức Sibata/Nhật Bản Sibata/Nhật Bản Bộ Thu mẫu khí 3,095 18,570 Bộ Thu mẫu bụi, Pb 4,000 4,000 Bộ Thu mẫu bụi, Pb 3,000 6,000 MỤC ĐÍCH THÀNH TIỀN I./ THIẾT BỊ DÙNG TRONG LẤY MẪU Thiết bị thu mẫu khí GS 312 Thiết bị thu mẫu bụi phân tầng, bụi chì HVS 1000-10 thể tích lớn Thiết bị thu mẫu bụi phân tầng, bụi chì HVS 500-10 thể tích lớn Máy đo nhiệt độ độ ẩm Testo 635 Testo/Đức Bộ Máy đo nhiệt độ tốc độ gió Testo 490 Testo/Đức Bộ Máy đo cường độ ánh sáng EA 300 Extech/Mỹ Bộ Quest/Mỹ Bộ Quest/Mỹ Bộ Rion/Nhật Bản Bộ Máy đo tiếng ồn có phân tích dãy Quest 2900 tần Bộ phân tích tần số tích hợp máy đo OB 100 tiếng ồn Máy đo rung VM 3004 10 Thiết bị đo bụi khí nguồn Bộ 11 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm nguồn chuẩn Bộ Bộ Thiết bị đo lưu lượng khí nguồn Bộ 12 13 Đo nhiệt độ & độ ẩm trường Đo nhiệt độ & tốc độ gió trường Đo cường độ ánh sáng 500 1,500 1,700 5,100 500 1,500 Đo tiếng ồn 4,500 13,500 800 2,400 3,500 10,500 13,000 13,000 1,700 1,700 1,000 1,000 500 500 Phân tích dãy tần số Đo độ rung Đo mẫu bụi ống khói Đo nhiệt độ từ xa Đo nhiệt độ, độ ẩm ống khói Đo lưu lượng ống khói 14 Thiết bị đo nồng độ khí nguồn 15 Phụ kiện thiết bị đo nồng độ khí nguồn 16 Thiết bị GPS cầm tay Đo nồng độ khí ống khói Testo/Đức Bộ Testo/Đức Bộ Garmin/Mỹ Bộ Xác định tọa độ vị trí điểm khảo sát Sartorius Sartorius/Đức Bộ Sartorius/Đức Bộ Thụy Sỹ Testo 350 XL GPS 12 XL 15,000 15,000 4,000 4,000 320 640 Cân hóa chất 3,300 3,300 Cân hóa chất 3,650 3,650 Bộ Đo độ pH 800 800 500 500 7,100 7,100 II./ PHỊNG THÍ NGHIỆM 17 Cân kỹ thuật -5 18 19 Cân phân tích 10 g D211 Máy đo pH Aqualytic 704 20 Máy đo độ dẫn điện Model 4310 Anh Bộ Đo độ dẫn điện 21 Máy quang phổ so màu Genesys Anh Bộ Phân tích mẫu 22 23 Máy sắc ký khí (GC) Bộ 40,000 40,000 Máy sắc ký lỏng (HPLC) Bộ 30,000 30,000 24 Bộ 70,000 70,000 26 Máy sắc ký-khối phổ (GC-MS) Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (ASS) Máy quang phổ phát xạ Plasma 27 Lò nung Naber 28 Tủ sấy Merck 29 Tủ hút khí độc 25 Bộ Đức Bộ Bộ Nung khử than 2,200 2,200 Bộ 1,600 1,600 Bộ Sấy mẫu Pha hóa thuốc thử 2,000 2,000 Bộ 800 1,600 chất, III./ THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 30 Bộ chuẩn tiếng ồn QC 20 Quest/Mỹ Chuẩn độ cho thiết bị đo ồn 31 Bộ chuẩn lưu lượng khí 32 Máy vi tính để bàn Chuẩn lưu lượng khí Xử lý số liệu 33 Máy in, photo In, số liệu 34 Máy điều hòa Bảo quản thiết bị Desaga/Đức 30 Thu mẫu khí Để Impinger lấy mẫu Nâng đầu, thiết bị đo thu mẫu cao 1,2 – 1,5m Chứa dụng cụ, thiết bị trường Đựng bảo quản thiết bị trường Mỹ Cole Permer 1,500 3,00 800 2,400 400 1,200 1,100 3,300 IV./ VẬT DÙNG TRONG QUAN TRẮC 35 Impinger COD 170151 36 Giá đỡ Impinger Việt Nam 37 Chân Inox Việt Nam 38 Thùng đồ nghề Việt Nam 39 Vali lớn đựng thiết bị Việt Nam Tổng cộng Quy đổi ngoại tệ 268,560USD x 22,600VNĐ/USD = 6,069,456,000VNĐ Bằng chữ: Sáu tỷ, khơng trăm sáu mươi chín triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn 268,560 DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH NƯỚC ĐƠN ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN (USD) VỊ I./ MÁY ĐO NHANH HIỆN TRƯỜNG TÊN THIẾT BỊ TT Thiết bị lấy mẫu theo chiều sâu Cái 02 4,000 8,000 Thiết bị đo lưu tốc Cái 01 20,000 20,000 Thiết bị định vị vệ tinh GPS Cái 01 1,200 1,200 Máy đo nhanh trường TOA Cái 02 1,800 3,600 Máy đo TDS EC Cái 01 700 700 Máy đo DO cầm tay Cái 01 400 400 Thiết bị F-SET3 Cái 01 500 500 Máy phân tích SS, DO Cái 01 900 900 Cộng I 35,300 II./ PHỊNG THÍ NGHIỆM Máy ly tâm Cái 01 2,800 2,800 10 Máy khuấy từ Cái 01 400 400 11 Thiết bị đo COD phá mẫu Cái 02 4,600 9,200 12 Tủ hút khí độc Cái 02 10,000 20,000 13 Quang phổ tử ngoại UV/VIS Cái 01 15,000 15,000 14 15 Máy đuổi dung môi (cất quay) Cái 02 7,500 15,000 Tủ âm Cái 03 3,000 9,000 16 Tủ bảo quản mẫu (-50 C) Cái 02 12,000 24,000 17 Tủ rửa sấy khô dụng cụ Cái 01 4,000 4,000 18 19 Nồi cách thủy Cái 03 1,500 4,500 20 Tủ BOD Cái 03 3,500 10,500 -3 Cái 01 1,700 1,700 -2 Cân điện tử 10 g 21 Cân điện tử 10 g Cái 01 1,200 1,200 22 23 Kính hiển vi Cái 02 2,500 5,000 Sắc ký khí GC Cái 01 60,000 60,000 24 Quang phổ hấp thu nguyên tử AAS Cái 01 110,000 110,000 25 Bộ xét nghiệm vi sinh Bộ 01 5,000 5,000 26 Phân tích nước dã ngoại (40 tiêu) Bộ 01 3,500 3,500 27 Máy đo dầu Cái 01 8,000 8,000 28 Quang phổ huỳnh quang - Máy đo dầu Cái 01 30,000 30,000 29 Thiết bị đếm vi sinh Cái 02 2,200 4,400 30 Nồi hấp tiệt trùng Cái 03 12,500 37,500 31 Bộ phá mẫu vi sóng Bộ 01 18,000 18,000 32 Bộ cất đạm Kjeldal Bộ 01 14,000 14,000 33 Sắc ký lỏng cao áp HPLC Cái 01 40,000 40,000 34 Bể đánh siêu âm Cái 01 2,000 2,000 35 Máy cất nước 02 lần Cái 02 12,000 24,000 36 Lò nung Cái 01 3,000 3,000 37 Tủ sấy Cái 01 1,000 1,000 38 Máy vi tính Cái 01 1,000 1,000 39 Máy in Cái 01 600 600 40 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 02 200 400 Cộng II 484,700 Cộng I+II 520,000 Quy đổi ngoại tệ 520,000USD x 22,600VNĐ/USD = 11,752,000,000VNĐ Bằng chữ: Mười tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn Ước tính đầu trang thiết bị, dụng cụ, máy móc cho việc thiết lập mạng lưới quan trắc nước khơng khí tỉnh Bình Phước từ khoảng 21,5 – 22 tỷ VNĐ ... Hiện có nhiều đề tài nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường cho tỉnh thành nước, nhiên, lần đầu tiên, việc thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường cho tỉnh Bình Phước thực 6.2 Tính... tiễn cho việc thiết lập mạng lưới quan trắc mơi trường tỉnh Bình Phước, làm tiền đề xây dựng mạng lưới quan trắc mơi trường cho tồn tỉnh Bình Phước PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên. .. cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước khơng khí cho tỉnh Bình Phước đưa đề xuất thiết lập hệ thống quan trắc phân tích mơi trường phù hợp với phát triển tỉnh Bình Phước Dựa trạng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí cho tỉnh bình phước guyễn anh tú , Nghiên cứu thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí cho tỉnh bình phước guyễn anh tú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay