Đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý nước thải của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đề xuất các giải pháp công nghệ cải tiến hạm hữu lộc

199 5 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ***** PHẠM HỮU LỘC Đ N NƯ G Ệ NG NG Ệ T Đ NG NG NT N G Đ NG N Đ NG NG Ệ T T LUẬN ĂN T Ạ SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 TP HCM, tháng 02 năm 2017 Ệ TR N N BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ***** PHẠM HỮU LỘC Đ N NƯ G Ệ NG NG Ệ T Đ NG NG NT N G Đ NG N Đ NG NG Ệ Ệ TR N T T N LUẬN ĂN T Ạ SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ Ư NG DẪN KHOA HỌC: GS.TS T TP HCM, tháng 02 năm 2017 ĂN N M CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Thái Văn Nam Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ngàythángnăm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CH NG Ĩ PHÒNG QLKH – ĐTSĐ ỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 18 tháng năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN ĂN T Ạ SĨ Họ tên học viên: Phạm Hữu Lộc Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1982 Nơi sinh: Đồng Nai Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường MSHV: 1441810019 I- Tên đề tài: Đánh giá hiệu uả công nghệ ý nước thải khu công nghiệ địa àn t nh Đồng Nai đ u t giảicông nghệ cải tiến II- Nhiệm vụ nội dung: Tổng quan trạng xử ý nước thải KCN địa bàn t nh Đồng Nai Đánh giá hiệu xử ý nước thải KCN địa bàn t nh Đồng Nai Đánh giá phù hợp công nghệ xử ý nước thải số KCN địa bàn t nh Đồng Nai Đ xu t giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quản III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 18 tháng 08 năm 2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 11 tháng 11 năm 2016 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Thái Văn Nam CÁN BỘ Ư NG DẪN (Họ tên chữ ký) GS.TS Thái ăn Nam KHOA QU N CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) GS TS Thái ăn Nam i LỜI CAM ĐOAN Tôi in cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố b t kỳ công trình khác Tơi in cam đoan giú đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ch rõ nguồn gốc Học viên thực (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Hữu Lộc ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp cho phép gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tạo u kiện thuận lợi cho thực luận văn Đặc biệt, xin cảm ơn Thầy PGS.TS Thái Văn Nam trực tiế hướng dẫn làm cố v n cho suốt thời gian thực luận văn Bênh cạnh đó, tơi in cảm ơn KS Trịnh Trọng Nguyễn hỗ trợ suốt trình u tra, khảo sát Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, ạn bè người thân giú đỡ động viên tơi, giú tơi vượt qua khó khăn suốt trình thực luận văn Tuy nhiên, thời gian thực luận văn có hạn hạn chế v kinh nghiệm, kết thực luận văn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế nh t định Vì vậy, tơi r t mong nhận đóng góp ý kiến từ q thầy để giúp tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Học viên thực (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Hữu Lộc iii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đánh giá hiệu công nghệ xử ý nước thải dụng khu công nghiệp (KCN) địa bàn t nh Đồng Nai đ xu t giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quản Thông qua việc sử dụng hương há u tra, khảo sát, thu thập số liệu trạng xử ý nước thải đặc biệt hương há đánh giá phù hợp công nghệ kết hợp với hương há cho điểm trọng số, nghiên cứu đánh giá trạng xử ý nước thải hệ thống xử ý nước thải (XLNT) tập trung KCN địa bàn t nh Đồng Nai; xây dựng áp dụng tiêu chí vào đánh giá hiệu công nghệ XLNT dụng KCN lựa chọn, kết đánh giá cho điểm sau: KCN AMATA (81,875 điểm) > KCN Sơng Mây (78,75 điểm) > KCN Gò Dầu (76,875 điểm) > KCN Bàu Xéo (75,625 điểm) > KCN Hố Nai (70,625 điểm) Dựa trạng xử ý nước thải kết đánh giá phù hợp công nghệ tiến hành đ xu t giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quản KCN lựa chọn iv ABSTRACT The goal of this research is to evaluate the effectiveness of wastewater treatment technologies are applied in the industrial zone in Dong Nai province and proposed technology solutions to improve management efficiency Through the use of survey methods, data collection of the current status wastewater treatment and especially assessment method of the suitability of technology combined with weighted scoring method, this research has assessed the current state of the wastewater treatment station in the industrial park wastewater treatment focuses on Dong Nai province; construct and apply set of criteria for evaluating the the suitability of the wastewater treatment technology at selected industrial park, the scores are as follows: Amata Industrial Park (81.875) > Song May Industrial Park (78.75) > Go Dau Industrial Park (76.875) > Bau Xeo Industrial Park (75.625) > Ho Nai Industrial Park (70.625) Based on the current state of the wastewater treatment and the results of the conformity assessment of the technology, propose technology solutions to improve management efficiency in the selected industrial parks v MỤ Ụ M ĐO N i LỜ LỜI C M ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤ Ụ v DANH MỤC TỪ VI T TẮT ix DANH MỤC B NG x DANH MỤC HÌNH NH .xii MỞ ĐẦU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Phương há nghiên cứu tổng quan tài liệu 5.2 Phương há thu thập số liệu 5.3 Phương há u tra, khảo sát trường, v n KCN, đánh giá nhanh 5.4 Phương há đánh giá phù hợp công nghệ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 6.1 Ý nghĩa khoa học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI ƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan công nghệ xử ý nước thải khu công nghiệp [12] 1.1.1 Xử ý nước thải khu công nghiệp công nghệ sinh học SBR [17] 1.1.2 Công nghệ xử ý nước thải công nghiệp nguy hại 14 vi 1.1.3 Xử ý nước thải khu công nghiệp công nghệ Unitank [20] 16 1.2 Các nghiên cứu iên uan đến đánh giá hiệu xử công nghệ 20 1.3 Tổng uan KCN địa bàn t nh Đồng Nai 23 1.4 Tổng uan oại hình sản u t 05 khu cơng nghiệ 27 1.4.1 KCN AMATA 27 1.4.2 KCN Sông Mây 28 1.4.3 KCN Bàu Xéo 28 1.4.4 KCN Gò Dầu 29 1.4.5 KCN Hố Nai 30 ƯƠNG : Đ N G ỆN TRẠNG NƯ T KCN 32 2.1 Lựa chọn KCN khảo sát 32 2.1.1 Tình hình ý nước thải KCN 32 2.1.2 Lựa chọn KCN đánh giá 33 2.2 Đánh giá trạng công nghệ xử ý nước thải KCN 35 2.2.1 KCN AMATA 35 2.2.2 KCN Sông Mây 41 2.2.3 KCN Bàu Xéo 47 2.2.4 KCN Gò Dầu 50 2.2.5 KCN Hố Nai 55 ƯƠNG 3: Đ N G SỰ PHÙ HỢP C A CÔNG NGHỆ X NƯ C TH I TẠI MỘT SỐ KCN 61 3.1 Cơ sở thuyết [13] 61 3.1.1 Lựa chọn tiêu chí đánh phù hợp công nghệ xử ý nước thải 61 3.1.2 Xác định ượng hóa nhóm tiêu chí ch tiêu 64 3.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp cơng nghệ 65 3.2.1 Cơ sở lựa chọn tiêu chí hệ thống XLNT KCN Đồng Nai 65 3.2.2 Đ xu t tiêu chí 67 3.2.3 Lượng hóa tiêu chí 75 Có ảnh hưởng đáng kể phải ngh sau thời gian làm việc Tổng điểm người công nhân vận hành không đáng kể 76,875 Bảng 6.5 Lượng hóa cho điểm đánh giá phù hợp cơng nghệ XLNT KCN Hố Nai Nhóm tiêu chí Trọng STT số Tiêu chí nhánh Điểm đánh giá Điểm tối đa Ghi 6,25×0,3×2=3,75 - Hàm ượng Niken vượt tiêu chuẩn cho phép vào tháng 2, tháng năm 2016; - C o dư vượt chuẩn tháng năm 2016; - Co iform vượt chuẩn kiểm tra lần tháng năm 2016 Hiệu xử công nghệ? Kỹ thuật pH 6,25 BOD5 6,25 Ni 6,25 C o dư 6,25 Coliform 6,25 Hiệu xử công nghệ điều kiện không b nh thường? 0,3 Hỏng ơm Thiếu oxy Đóng mở van không Dinh dưỡng 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25×0,3×4=7,5 Trong u kiện xảy cố, hiệu xử công nghệ đảm bảo QCVN:2011/BTNMT 18,75 12,5 6,25 18,75×0,3=5,625 Tần su t hư hỏng thiết bị lần/năm Tần suất hư hỏng thiết bị? lần/năm lần/tháng lần/tuần lần/ngày Tần suất bảo trì, bảo dưỡng hệ thống? lần/3 tháng 18,75 lần/2 tháng 12,5 Hệ thống phải bảo trì, 6,25×0,3=1,875 bảo dưỡng hàng tháng lần/1 tháng 6,25 lần/1 tháng Sự phù hợp công nghệ XLNT với tr nh độ kỹ thuật người lao động? R t phù hợp 18,75 Công nghệ XLNT áp dụng Khá phù hợp 12,5 12,5×0,3=3,75 KCN phù hợp với trình Phù hợp 6,25 độ người ao động Không phù hợp Khả thay thiết bị hư hỏng địa phương? Có thiết bị thay địa hương 6,25 Khơng có thiết bị thay thế, phải nhập 6,25×0,3=1,875 nh hưởng cố hư hỏng đến hiệu xử hệ thống XLNT? Không ảnh hưởng 18,75 Ảnh hưởng đạt chuẩn 12,5 Ảnh hưởng vượt chuẩn kiểm sốt 12,5×0,3=3,75 6,25 Ảnh hưởng, vượt chuẩn khơng kiểm sốt Các thiết bị hư hỏng có thiết bị thay Việt Nam Các cố hư hỏng có ảnh hưởng đến hiệu xử tùy theo mức độ hư hỏng, nhiên hiệu xử công nghệ đảm bảo Khả tái sử dụng nước sản phẩm thứ cấp? (bùn thải hữu – biosolids)? Môi trường Tái sử dụng hồn tồn 12,5 Tái sử dụng phần 6,25 Khơng tái sử dụng 6,25×0,3=1,875 Nhu cầu sử dụng hóa chất xử nước thải (kg/m3/ngày,đêm)? 0,5 Một phần nước sau xử sử dụng để tưới KCN Nhu cầu sử dụng hóa ch t để xử m3 nước thải < 0,3 kg/m3/ngày,đêm Mức độ tiêu thụ lượng (KWh/m3 nước thải)? 0,3 10 1,5 18,75 12,5 6,25 18,75×0,3=5,625 Mức độ tiêu thụ điện < 0,5 KWh/m3 nước thải Sự ảnh hưởng tiếng ồn đến công nhân vận hành dân cư ung quanh? 11 Khơng gây ảnh hưởng Có ảnh hưởng khơng đáng kể Có ảnh hưởng đáng kể có iện pháp kiểm sốt Có ảnh hưởng đáng kể chưa có iện pháp kiểm sốt 12 18,75 12,5 6,25 12,5×0,3=3,75 Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động ơm khí nén, máy hát điện,… có ảnh hưởng đến công nhân vận hành không đánh kể không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh Mức độ xảy cố mơi trường (tràn đổ hóa chất, nước thải, bùn thải môi trường)? 13 Không 18,75 -2 lần/năm 12,5 18,75×0,3=5,625 - lần/năm 6,25 >4 lần/năm Các chất ô nhiễm phát thải vào mơi trường đất, nước khơng khí? Khơng phát thải ch t ô nhiễm 12,5 CH4, H2S, NH3, Mercaptan mùi hôi 6,25 Phát thải thứ c p (CO2, CO, NOx, SOx) 6,25 CH4, H2S, NH3, Mercaptan, mùi hôi phát thải thứ c p Không xảy cố môi trường Hệ thống phát sinh ch t ô nhiễm môi trường bao gồm: CH4, H2S, NH3, Mercaptan, mùi hôi phát thải thứ c p Suất đầu tư hệ thống XLNT (VND/m3 nước thải)? 14 Kinh tế 0,2 15 16 < 10 triệu 10 - 12 triệu 12 - 15 triệu > 15 triệu 18,75 12,5 6,25 Chi phí vận hành hệ thống (VND/m3 nước thải)? < 2.000 18,75 2.000 – 5.000 12,5 5.000 – 8.000 6,25 > 8.000 3 Chi phí xử m nước thải (VND/m nước thải)? < 4.000 18,75 4.000 – 10.000 12,5 10.000 – 15.000 6,25 > 15.000 18,75×0,2=3,75 Su t đầu tư hệ thống < 10 triệu VND/m3 nước thải 12,5×0,2=2,5 Chi phí vận hành hệ thống 2.000 – 5.000 VND/m3 nước thải 18,75×0,2=3,75 Chi phí xử m3 nước thải < 4.000 VND Chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống XLNT (các vấn đề vi sinh, thiết bị, tử điện, máy thổi khí,…)? 17 18 19 < triệu/năm – 10 triệu/năm 10 – 15 triệu/năm > 15 triệu/năm 18,75 12,5 6,25 12,5×0,2=2,5 Chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống từ – 10 triệu VND/năm (Do việc bảo trì, bảo dưỡng hàng tháng) Khả thu lợi từ sản phẩm thứ cấp hệ thống XLNT? Có 6,25 Có thu lợi từ sản phẩm thứ 6,25×0,2=1,25 c p Không Hệ thống thiết kế xây dựng đẹp, phù hợp với phối cảnh không gian? R t phù hợp 18,75 Hệ thống thiết kế xây Khá phù hợp 12,5 dựng đẹp, phù hợp với 12,5×0,2=2,5 phối cảnh khơng gian Phù hợp 6,25 KCN Khơng phù hợp Hệ thống XLNT sử dụng tốt điều kiện vùng, miền khác (khí hậu, thời tiết? Xã hội 0,2 20 21 Mọi vùng, mi n 12,5 Ch số vùng, mi n 6,25 Ch thích hợp KCN Nguồn nhân lực quản vận hành hệ thống chủ yếu? Công nhân, kỹ sư kỹ sư môi trường có 18,75 kinh nghiệm Kỹ sư mơi trường cơng nhân có kinh 12,5 nghiệm Kỹ sư cơng nhân 6,25 Hệ thống XLNT thiết kế ch thích hợp KCN 12,5×0,2=2,5 Nguồn nhân lực vận hành quản hệ thống chủ yếu kỹ sư mơi trường cơng nhân có kinh nghiệm 22 Cơng nhân Mức độ ảnh hưởng hệ thống NT đến sức khỏe người công nhân vận hành Không ảnh hưởng 12,5 Ảnh hưởng không đáng kể 6,25 6,25×0,2=1,25 Có ảnh hưởng đáng kể phải ngh sau thời gian làm việc Tổng điểm 70,625 Hệ thống XLNT có ảnh đến sức khỏe người cơng nhân vận hành không đáng kể Bảng 6.6 Bảng tổng hợ điểm đánh giá 05 KCN Tiêu chí 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 AMATA 7,5 7,5 5,625 3,75 3,75 1,875 1,875 3,75 5,625 5,625 5,625 5,625 2,5 3,75 3,75 3,75 1,25 2,5 1,25 3,75 1,25 Tổng 81,875 Tổng 31,875 26,25 15 8,75 Sông Mây 9,375 7,5 3,75 1,875 3,75 1,875 3,75 3,75 3,75 5,625 5,625 5,625 3,75 3,75 3,75 2,5 1,25 2,5 3,75 1,25 78,75 Tổng 31,875 24,375 15 7,5 Bàu Xéo 9,375 7,5 3,75 1,875 1,875 1,875 3,75 3,75 5,625 5,625 3,75 5,625 3,75 2,5 3,75 3,75 1,25 1,25 3,75 1,25 75,625 Tổng 30 24,375 15 6,25 Gò Dầu 9,375 7,5 5,625 1,875 3,75 1,875 3,75 1,875 5,625 5,625 1,875 5,625 3,75 3,75 3,75 3,75 1,25 2,5 2,5 1,25 76,875 Tổng 33,75 20,625 16,25 6,25 ố Nai 3,75 7,5 5,625 1,875 3,75 1,875 3,75 1,875 5,625 5,625 3,75 5,625 3,75 2,5 3,75 2,5 1,25 2,5 2,5 1,25 70,625 Tổng 28,125 22,5 13,75 6,25 Bảng 6.7 Phiếu khảo sát thơng tin Nhóm tiêu chí STT Kỹ thuật` Tiêu chí nhánh Mức điểm đánh giá Điểm tối đa Hiệu xử công nghệ? Thông số ô nhiễm đặc trưng Thông số ô nhiễm đặc trưng Thông số ô nhiễm đặc trưng Thông số ô nhiễm đặc trưng Thông số ô nhiễm đặc trưng Hiệu xử công nghệ điều kiện không b nh thường? Hỏng ơm Thiếu oxy Đóng mở van khơng Dinh dưỡng Tần suất hư hỏng thiết bị? lần/năm lần/tháng lần/tuần lần/ngày Tần suất bảo trì, bảo dưỡng hệ thống? 01 lần/3 tháng 01 lần/2 tháng 01 lần/1 tháng 02 lần/1 tháng Sự phù hợp công nghệ XLNT với tr nh độ kỹ thuật người lao động? R t phù hợp Nhóm tiêu chí STT Mơi trường 10 Tiêu chí nhánh Mức điểm đánh giá Điểm tối đa Khá phù hợp Phù hợp Không phù hợp Khả thay thiết bị hư hỏng địa phương? Có thiết bị thay địa hương Khơng có thiết bị thay thế, phải nhập nh hưởng cố hư hỏng đến hiệu xử hệ thống XLNT? Không ảnh hưởng Ảnh hưởng đạt chuẩn Ảnh hưởng vượt chuẩn kiểm sốt Ảnh hưởng, vượt chuẩn khơng kiểm soát Khả tái sử dụng sản phẩm thứ cấp? (khí thải – biogas bùn thải hữu – biosolids)? Tái sử dụng hoàn toàn Tái sử dụng phần Không tái sử dụng Nhu cầu sử dụng hóa chất xử nước thải (kg/m3/ngày,đêm)? 0,5 Mức độ tiêu thụ lượng (KWh/1 m3 nước thải)? Nhóm tiêu chí STT 11 12 13 14 Kinh tế Tiêu chí nhánh Mức điểm đánh giá Điểm tối đa 1,5 Sự ảnh hưởng tiếng ồn đến công nhân vận hành dân cư ung quanh? Khơng gây ảnh hưởng Có ảnh hưởng khơng đáng kể Có ảnh hưởng đáng kể có iện pháp kiểm sốt Có ảnh hưởng đáng kể chưa có biện pháp kiểm sốt Mức độ xảy cố mơi trường (tràn đổ hóa chất, nước thải, bùn thải môi trường)? Không -2 lần/năm - lần/năm >4 lần/năm Các chất ô nhiễm phát thải vào mơi trường đất, nước khơng khí? Không phát thải ch t ô nhiễm CH4, H2S, NH3, Mercaptan mùi hôi Phát thải thứ c p (CO2, CO, NOx, SOx) CH4, H2S, NH3, Mercaptan mùi hôi phát thải thứ c p Suất đầu tư hệ thống XLNT (VND/ 1m3 nước thải)? < 10 triệu 10 - 12 triệu Nhóm tiêu chí STT 15 16 17 18 19 Tiêu chí nhánh Mức điểm đánh giá Điểm tối đa 12 - 15 triệu > 15 triệu Chi phí vận hành hệ thống (VND/m3 nước thải)? < 2.000 2.000 – 5.000 5.000 – 8.000 > 8.000 Chi phí xử 1m3 nước thải (VND/1 m3 nước thải)? < 2.000 2.000 – 5.000 5.000 – 8.000 > 8.000 Chi phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống XLNT (các vấn đề vi sinh, thiết bị, tử điện, máy thổi khí,…)? < triệu/năm – 10 triệu/năm 10 – 15 triệu/năm > 15 triệu/năm Khả thu lợi từ sản phẩm thứ cấp hệ thống XLNT? Có Khơng Hệ thống thiết kế xây dựng đẹp, phù hợp với phối cảnh không gian? R t phù hợp Khá phù hợp Phù hợp Nhóm tiêu chí STT 20 Xã hội 21 Tiêu chí nhánh Mức điểm đánh giá Điểm tối đa Không phù hợp Hệ thống XLNT sử dụng tốt điều kiện vùng, miền khác (khí hậu, thời tiết)? Mọi vùng, mi n Ch số vùng, mi n Ch thích hợp KCN Nguồn nhân lực quản vận hành hệ thống chủ yếu ai? Cơng nhân, kỹ sư kỹ sư mơi trường có kinh nghiệm Kỹ sư môi trường công nhân Kỹ sư công nhân Công nhân PHỤ LỤC 7: XÂY DỰNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ẾP HẠNG SỰ PHÙ HỢP CƠNG NGHỆ Nhóm tiêu chí Kỹ thuật Mơi trường Kinh tế ếp loại thấp ếp loại trung b nh ếp loại cao Tiêu chí nhánh Trọng số tiêu nhóm tiêu chí Điểm tiêu chí Điểm tiêu chí nhánh Điểm tiêu chí Điểm tiêu chí nhánh Điểm tiêu chí Điểm tiêu chí nhánh 0,3 18,75 5,625 25 7,5 31,25 9,375 0,3 12,5 3,75 18,75 5,625 25 7,5 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 0,3 0 6,25 1,875 6,25 1,875 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 10 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 11 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 12 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 13 0,3 6,25 1,875 12,5 3,75 18,75 5,625 14 0,2 6,25 1,25 6,25 1,25 6,25 1,25 15 0,2 6,25 1,25 6,25 1,25 6,25 1,25 Nhóm tiêu chí Xã hội Tổng ếp loại thấp ếp loại trung b nh ếp loại cao Tiêu chí nhánh Trọng số tiêu nhóm tiêu chí Điểm tiêu chí Điểm tiêu chí nhánh Điểm tiêu chí Điểm tiêu chí nhánh Điểm tiêu chí Điểm tiêu chí nhánh 16 0,2 6,25 1,25 6,25 1,25 6,25 1,25 17 0,2 6,25 1,25 6,25 1,25 6,25 1,25 18 0,2 0 0 0 19 0,2 6,25 1,25 6,25 1,25 6,25 1,25 20 0,2 6,25 1,25 6,25 1,25 6,25 1,25 21 0,2 6,25 1,25 6,25 1,25 6,25 1,25 22 0,2 6,25 1,25 12,5 2,5 6,25 1,25 38,125 63,75 85 ... nghiệ địa àn t nh Đồng Nai đ u t giải há công nghệ cải tiến II- Nhiệm vụ nội dung: Tổng quan trạng xử ý nước thải KCN địa bàn t nh Đồng Nai Đánh giá hiệu xử ý nước thải KCN địa bàn t nh Đồng Nai Đánh. .. tên) Phạm Hữu Lộc iii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đánh giá hiệu công nghệ xử ý nước thải dụng khu công nghiệp (KCN) địa bàn t nh Đồng Nai đ xu t giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quản lý Thông... quan công nghệ xử ý nước thải khu công nghiệp [12] 1.1.1 Xử ý nước thải khu công nghiệp công nghệ sinh học SBR [17] 1.1.2 Công nghệ xử ý nước thải công nghiệp nguy hại 14 vi 1.1.3 Xử ý nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý nước thải của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đề xuất các giải pháp công nghệ cải tiến hạm hữu lộc , Đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý nước thải của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đề xuất các giải pháp công nghệ cải tiến hạm hữu lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay