Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố hồ chí minh han hà trung duy

145 2 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2018, 16:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN TRUNG DUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG ĐỂ VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN TRUNG DUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG ĐỂ VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS MAI THANH LOAN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS MAI THANH LOAN Chữ ký: Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh Hội đồng GS.TS Võ Thanh Thu Chủ tịch PGS.TS Hoàng Đức Phản biện TS Phạm Phi Yên Phản biện TS Phan Thị Minh Châu TS Lê Quang Hùng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Phan Trung Duy Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 26/10/1985 Nơi sinh : Đồng Nai Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh MSHV : 1441820022 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng nhân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu nhân tố mức độ ảnh hưởng chúng đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng nhân Từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường khả lựa chọn ngân hàng khách hàng vay tiêu dùng Nội dung đề tài gồm năm nội dung chính: giới thiệu đề tài, sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kiểm định mơ hình cho kết nghiên cứu Từ đó, đưa giải pháp khuyến nghị Hạn chế đề tài nghiên cứu phạm vi hẹp số ngân hàng thuộc địa bàn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chưa nghiên cứu rộng hết địa bàn tất quận huyện thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 15 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 15 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn : TS MAI THANH LOAN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Phan Trung Duy ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Các thầy cô Viện Đào Tạo Sau Đại Học, Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Giảng viên tham gia giảng dạy khóa Cao học 15SQT11 trang bị cho tơi kiến thức hữu ích Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cô TS Mai Thanh Loan, trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt trình thực Luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Ngân hàng VPBank – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Techcombank- Chi nhánh Hồ Chí Minh, Sacombank – Chi nhánh Trung Tâm, Tiên Phong Bank – Chi nhánh Bến Thành, ACB – Phòng Giao Dịch Cống Quỳnh, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi tiến hành khảo sát khách hàng thuận lợi Cảm ơn anh chị, bạn học viên khóa động viên, hỗ trợ tơi hoàn thành Luận văn Tác giả luận văn Phan Trung Duy iii TÓM TẮT Thời gian qua, cho vay tiêu dùng (CVTD) trở thành sản phẩm quan trọng Ngân hàng bối cảnh tín dụng chật vật tăng trưởng Hoạt động CVTD đã, ngày phát triển hệ thống Ngân hàng Thương Mại (NHTM) nước nhu cầu tiêu dùng người dân ngày nâng cao Mục đích luận văn nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn NHTM khách hàng vay tiêu dùng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) Luận văn sử dụng phương pháp thực chủ yếu định lượng, thông qua bước chính: bước phương pháp định tính, vấn trực tiếp 07 chuyên gia để tham khảo ý kiến, xác định biến quan sát Bảng câu hỏi định tính dùng để đo lường khái niệm phát biểu giả thuyết mơ hình nghiên cứu, dùng cho trình nghiên cứu thức Bước phương pháp định lượng, mẫu thu thập thông qua bảng câu hỏi, theo cách lấy mẫu thuận tiện, mẫu ước tính khoảng 200 mẫu Đối tượng khảo sát nhân giao dịch NHTM địa bàn Tp.HCM, khảo sát thông qua khảo sát trực tiếp Việc xử lý liệu tiến hành qua bước kiểm định sơ thang đo, dùng Cronbach’s alpha phân tích EFA, phân tích hồi quy tuyến tính phân tích sâu ANOVA Mẫu sau thu thập xử lý phần mềm SPSS 22.0 Kết phân tích nhân tố cho thấy có 05 nhân tố tác động dương đến Quyết định lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng khách hàng Chiêu thị; Uy tín thương hiệu ngân hàng; Sự thuận tiện; Chi phí dịch vụ; Sự khuyến nghị từ người quen Kết phân tích hồi quy cho thấy yếu tố có tác động mạnh Chiêu thị, Uy tín thương hiệu ngân hàng, yếu tố có tác động khuyến nghị từ người quen iv ABSTRACT In the last time, the loan for consumption becomes one important product of banks under the background of growing physical credit Activities of loans for consumption have been developing in systems of domestic commercial banks when consumption demands of inhabitants are improving more and more Purposes of this thesis is to determine factors impacting customer’s selection of commercial bank in loans for consumption in the area of Ho Chi Minh City The thesis uses the main performance method which is qualitative, through main steps: step is qualitative method, interviewing directly three experts to refer opinions, determine surveying variables The table of qualitative questions is used to measure definitions expressed in the theory of researching model, and it will be used for the official researching process Step is the quantitative method, samples are collected through table of queries by the way of convenient sampling, it is estimated about 200 samples Surveying subject is individual who has been making transactions at commercial banks in the area of Ho Chi Minh City, surveyed through directly surveying Data treatment will be carried out through preliminary measurement inspection steps, using Cronbach’s alpha and analyzing EFA, analyzing linear recurrent and analyzing ANOVA deeply After collecting, samples are treated by SPSS 22.0 software Results form factor analysis show that there are 05 factors which impact positively on the decision of selecting the bank to loans for consumption by customers, it is marketing; bank’s brand name prestige; convenience; service cost; suggestion from acquaintance Results of recurrent analysis show that the strongest impacting factor is marketing, next is bank’s brand name prestige, the littlest impacting factor is suggestion from acquaintance v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG 2.1.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 2.1.2 Những yếu tố chủ yếu ảnh hưỏng đến hành vi người tiêu dùng 2.1.2.1 Các yếu tố văn hóa 2.1.2.2 Các yếu tố xã hội 2.1.2.3 Các yếu tố nhân 10 2.1.2.4 Các yếu tố tâm lý 11 2.1.3 Quá trình định mua hàng 12 2.1.3.1 Nhận biết nhu cầu 13 2.1.3.2 Tìm kiếm thông tin 13 vi 2.1.3.3 Đánh giá lựa chọn 14 2.1.3.4 Quyết định mua hàng 14 2.1.3.5 Hành vi sau mua 16 2.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 2.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 17 2.2.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 18 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN 20 2.3.1 Nghiên cứu thực nghiệm nước 20 2.3.2 Nghiên cứu thực nghiệm nước 22 2.3.3 Tóm tắt đánh giá tổng quan nghiên cứu 22 2.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 2.4.1 Mơ hình đề xuất giả thuyết 25 2.4.2 Mô tả biến 27 2.4.3 Cơ sở lý thuyết mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc 29 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 32 3.1.1 Nghiên cứu định tính: 34 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính đề xuất mơ hình nghiên cứu 34 3.1.1.2 Nghiên cứu định tính hình thành thang đo 35 3.1.2 Nghiên cứu định lượng: 38 3.1.2.1 Thiết kế mẫu: 38 3.1.2.2 Thu thập liệu xử lý liệu 39 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 40 3.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo: 40 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA: 41 3.2.3 Phân tích hồi quy đa biến 42 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Cumulative Variance % Component Total 6.699 24.809 24.809 6.699 24.809 24.809 3.695 13.686 13.686 3.437 12.729 37.538 3.437 12.729 37.538 3.340 12.370 26.055 2.861 10.598 48.136 2.861 10.598 48.136 3.131 11.595 37.650 2.035 7.536 55.672 2.035 7.536 55.672 3.071 11.375 49.025 1.951 7.227 62.900 1.951 7.227 62.900 3.016 11.169 60.194 1.703 6.308 69.208 1.703 6.308 69.208 1.924 7.125 67.319 1.159 4.292 73.500 1.159 4.292 73.500 1.669 6.180 73.500 803 2.975 76.475 661 2.448 78.923 10 628 2.325 81.249 11 573 2.122 83.370 12 502 1.860 85.230 13 469 1.738 86.968 14 417 1.544 88.511 15 381 1.412 89.923 16 367 1.360 91.283 17 335 1.240 92.523 18 299 1.108 93.631 19 291 1.078 94.709 20 255 943 95.653 21 245 906 96.559 22 203 750 97.309 23 180 669 97.977 24 165 610 98.588 25 152 564 99.152 26 134 498 99.650 27 095 350 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total % of Component Matrix a Component DV2 665 -.489 DV4 617 -.518 -.312 DV3 611 -.498 -.323 DU3 587 -.428 CT3 543 353 DU2 536 -.522 DU4 534 -.372 TT1 526 -.361 364 CT2 500 434 321 CT5 485 361 CT4 424 420 DU1 493 -.559 CT1 448 541 310 TT4 466 -.499 320 341 TT3 455 -.495 TT2 429 -.458 352 395 DV5 551 -.572 DV1 522 -.524 UT2 470 409 590 UT1 539 392 550 UT3 487 378 517 UT4 448 368 473 -.447 -.442 -.396 306 -.435 326 -.411 -.412 346 -.388 -.304 KN2 -.359 632 346 KN1 -.419 562 407 TT5 373 -.348 KN3 546 321 -.598 KN4 456 458 -.485 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .477 Component Transformation Matrix Component 523 417 387 419 382 129 253 053 516 -.526 -.516 426 073 019 -.698 405 395 078 240 -.324 -.155 -.168 -.592 -.045 091 767 151 006 -.447 165 -.255 354 -.159 653 362 -.038 -.062 591 -.631 -.041 476 139 084 115 019 143 010 444 -.873 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization  Kiểm định nhân tố  Kiểm định biến “Sự khuyến nghị từ người quen”: Case Processing Summary N Cases Valid % 200 100.0 0 200 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 857 Item Statistics Mean Std Deviation N KN1 3.63 841 200 KN2 3.52 946 200 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted KN1 3.52 894 756 KN2 3.63 708 756 Scale Statistics Mean Variance 7.14 Std Deviation 2.804 N of Items 1.675  Kiểm định biến “Sự khuyến nghị từ xã hội”: Case Processing Summary N Cases Valid % 200 100.0 0 200 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 792 Item Statistics Mean Std Deviation N KN3 3.93 902 200 KN4 3.47 951 200 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted KN3 3.47 904 657 KN4 3.92 813 657 Scale Statistics Mean 7.40 Variance 2.843 Std Deviation 1.686 N of Items  Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc: Correlation Matrix QD1 Correlation Sig (1-tailed) a QD2 QD3 QD1 1.000 630 512 QD2 630 1.000 561 QD3 512 561 1.000 000 000 QD1 QD2 000 QD3 000 000 000 a Determinant = 388 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 698 Approx Chi-Square 186.628 df Sig .000 Communalities Initial Extraction QD1 1.000 720 QD2 1.000 758 QD3 1.000 659 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.137 71.223 71.223 500 16.673 87.896 363 12.104 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.137 % of Variance 71.223 Cumulative % 71.223 Component Matrix a Component QD2 871 QD1 848 QD3 812 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHÂN TÍCH HỒI QUY 3.1 Ma trận tương quan Correlations TT TT Pearson Correlation DU N DU 200 Pearson Correlation 417 ** DV * 199 000 940 010 005 032 018 000 200 200 200 200 200 200 200 ** ** * * 120 276 000 N 200 200 KN_1 Pearson Correlation 005 120 Sig (2-tailed) 940 090 N 200 200 200 * ** ** 000 200 200 200 200 200 200 ** 113 038 181 000 003 111 591 010 200 200 200 200 200 ** ** ** 350 350 ** 000 N 200 200 200 200 ** ** ** ** 209 209 343 343 200 200 200 200 ** ** 246 000 N 200 200 200 200 200 * * ** ** Pearson Correlation 152 Sig (2-tailed) 032 032 111 003 000 N 200 200 200 200 200 Sig (2-tailed) 018 148 * 036 038 275 591 ** 000 ** 000 003 * 257 000 000 168 275 003 005 113 211 211 * 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation ** 036 000 CT 306 ** 032 010 152 321 000 Sig (2-tailed) UT 148 * 000 181 273 152 168 090 KN_2 Pearson Correlation Pearson Correlation 199 276 273 152 * QD 181 ** CT 005 Sig (2-tailed) DV UT ** 417 Sig (2-tailed) KN_1 KN_2 246 232 ** 001 232 367 ** 000 001 000 200 200 200 360 200 360 ** 000 ** 472 ** 000 000 200 200 558 ** 000 N QD 200 200 200 200 200 200 200 200 ** ** * ** ** ** ** Pearson Correlation 321 306 181 257 367 472 558 Sig (2-tailed) 000 000 010 000 000 000 000 N 200 200 200 200 200 200 200 200 DV UT CT ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 3.2 Phân tích hồi quy Descriptive Statistics Mean Std Deviation N QD 4.0467 59030 200 TT 3.8100 73553 200 DU 4.0038 66616 200 KN_1 3.5700 83732 200 KN_2 3.6975 84309 200 DV 3.6980 73805 200 UT 4.0513 67822 200 CT 3.9250 62040 200 Correlations QD TT DU 1.000 321 306 181 257 367 472 558 TT 321 1.000 417 005 181 199 152 168 DU 306 417 1.000 120 276 273 152 148 KN_1 181 005 120 1.000 350 209 113 038 KN_2 257 181 276 350 1.000 343 211 275 DV 367 199 273 209 343 1.000 246 232 UT 472 152 152 113 211 246 1.000 360 CT 558 168 148 038 275 232 360 1.000 QD 000 000 005 000 000 000 000 TT 000 000 470 005 002 016 009 DU 000 000 045 000 000 016 018 KN_1 005 470 045 000 001 055 296 KN_2 000 005 000 000 000 001 000 DV 000 002 000 001 000 000 000 UT 000 016 016 055 001 000 000 Pearson Correlation QD Sig (1-tailed) KN_1 KN_2 N CT 000 009 018 296 000 000 000 QD 200 200 200 200 200 200 200 200 TT 200 200 200 200 200 200 200 200 DU 200 200 200 200 200 200 200 200 KN_1 200 200 200 200 200 200 200 200 KN_2 200 200 200 200 200 200 200 200 DV 200 200 200 200 200 200 200 200 UT 200 200 200 200 200 200 200 200 CT 200 200 200 200 200 200 200 200 Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed a Method CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 Enter b a Dependent Variable: QD b All requested variables entered b Model Summary Change Statistics Model R 696 R Adjusted R Std Error of R Square Square Square the Estimate Change a 484 466 43153 484 F Change df1 df2 25.767 192 Sig F Durbin- Change Watson 000 1.835 a Predictors: (Constant), CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 b Dependent Variable: QD a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 33.588 4.798 Residual 35.754 192 186 Total 69.342 199 a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 F 25.767 Sig .000 b Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients a Collinearity Correlations Statistics ZeroModel B Partial Part Tolerance (Constant) 241 299 806 421 TT 121 046 151 2.614 010 321 185 135 802 1.247 DU 094 053 106 1.794 074 306 128 093 764 1.309 KN_1 079 040 112 1.993 048 181 142 103 854 1.171 -.037 042 -.052 -.866 387 257 733 1.365 DV 118 046 147 2.550 012 367 181 132 804 1.245 UT 218 049 250 4.398 000 472 303 228 831 1.204 CT 383 055 402 6.981 000 558 450 362 809 1.236 KN_2 Std Error Beta t Sig order -.062 045 a Dependent Variable: QD Collinearity Diagnostics a Variance Proportions Model Dimension Eigenvalue Condition Index (Constant) TT DU KN_1 KN_2 DV UT CT 1 7.818 1.000 00 00 00 00 00 00 00 00 051 12.416 00 11 02 52 08 00 01 01 032 15.590 01 09 02 34 56 08 00 01 031 15.880 01 23 07 00 17 01 22 10 027 17.126 00 00 00 00 14 88 04 06 017 21.314 01 54 75 02 00 03 01 00 016 21.987 01 00 01 01 03 00 66 59 009 30.321 96 03 13 10 02 00 06 23 a Dependent Variable: QD Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 2.5174 5.1213 4.0467 41083 200 -1.27121 1.10680 00000 42387 200 Std Predicted Value -3.722 2.616 000 1.000 200 Std Residual -2.946 2.565 000 982 200 Residual a Dependent Variable: QD VIF KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình Variables Entered/Removed Variables Variables Entered Removed Model a Method CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 Enter b a Dependent Variable: QD b All requested variables entered b Model Summary Model R 696 Adjusted R Std Error of the Square Estimate R Square a 484 466 43153 a Predictors: (Constant), CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 b Dependent Variable: QD a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 33.588 4.798 Residual 35.754 192 186 Total 69.342 199 F Sig 25.767 000 t Sig b a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 4.2 Kiểm định đa cộng tuyến Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 241 299 TT 121 046 Coefficients Beta 151 806 421 2.614 010 DU 094 053 106 1.794 074 KN_1 079 040 112 1.993 048 KN_2 -.037 042 -.052 -.866 387 DV 118 046 147 2.550 012 UT 218 049 250 4.398 000 CT 383 055 402 6.981 000 a Dependent Variable: QD Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 2.5174 5.1213 4.0467 41083 200 -1.27121 1.10680 00000 42387 200 Std Predicted Value -3.722 2.616 000 1.000 200 Std Residual -2.946 2.565 000 982 200 Residual a Dependent Variable: QD 4.3 Kiểm định giả định phân phối chuẩn phần dư KIỂM ĐỊNH ANOVA 5.1 Sự khác biệt giới tính Group Statistics GIOI QD N NAM Mean Std Deviation Std Error Mean 102 4.0784 53723 05319 98 4.0136 64202 06485 NỮ Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Difference Lower Upper QD Equal variances 1.784 183 776 198 439 06483 08358 -.10000 22965 773 189.183 441 06483 08388 -.10063 23028 assumed Equal variances not assumed 5.2 Sự khác biệt bề độ tuổi Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 095 df1 df2 Sig 196 758 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.222 741 Within Groups 67.120 196 342 Total 69.342 199 F 2.163 Sig .094 5.3 Sự khác biệt học vấn Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 2.930 df2 Sig 196 056 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.306 769 Within Groups 67.036 196 342 Total 69.342 199 F 2.248 Sig .084 5.4 Sự khác biệt thu nhập Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 1.484 df2 Sig 197 229 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 5.889 2.944 Within Groups 63.454 197 322 Total 69.342 199 5.5 Sự khác biệt lĩnh vực làm việc Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 617 df1 df2 Sig 191 763 F 9.141 Sig .000 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 708 089 Within Groups 68.634 191 359 Total 69.342 199 F Sig .246 981 PHỤ LỤC (Thực trạng cho vay tiêu dùng số Ngân hàng địa bàn TP.HCM) Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2013 STT Tên ngân hàng Dư nợ Tăng trưởng Năm 2014 Dư nợ Tăng trưởng Năm 2015 Dư nợ Tăng trưởng VPBank 185.65 226.85 22.2% 288.46 27.2% Techcombank 96.49 120.41 24.8% 138.85 15.3% Sacombank 168.27 154.23 -8.3% 201.29 30.5% ACB 86.71 89.97 3.8% 96.14 6.9% VIB 100.37 112.55 12.1% 124.76 10.8% HDBank 73.54 78.86 7.2% 99.61 26.3% ABBank 107.73 122.65 13.8% 154.07 25.6% 818.76 905.52 Tổng cộng 1,103.18 (Nguồn: “Báo cáo phân tích thị trường sản phẩm tín dụng nhân năm 2016” Phòng Phát Triển Sản Phẩm - VPBank) ... nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn TP.HCM ? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa. .. NGHỆ TP HCM - PHAN HÀ TRUNG DUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG ĐỂ VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên... cứu Mục tiêu chung: Mục tiêu chung đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Mục tiêu cụ thể: Để đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố hồ chí minh han hà trung duy , Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố hồ chí minh han hà trung duy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay